Vejledning i brug af Kollegienettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brug af Kollegienettet"

Transkript

1 Vejledning i brug af Kollegienettet Del I - Sådan tilsluttes din computer til netværket/internettet - side 2 Del II - Vejledning for intranetog internetadgang - side 16 Del III - Regler for Intranetog Internetadgang - side 18 Revision 3.06, juni 2008, Doc no side 1

2 Del I - Sådan tilsluttes din computer til netværket / Internettet 1. Tilslutning til netværket og computer konfiguration 1.1.Stikket i lejligheden Der er i din lejlighed installeret stik til telefon og data. I stikket er der to tilslutninger; det øverste er til telefon og de nederste er til data, se nedenstående tegning. Placering af telefon- og datastik i stikdåsen Revision 3.06, juni 2008, Doc no side 2

3 1. Indledning Del II - Vejledning for intranetog internetadgang Denne vejledning er udarbejdet af Kollegie6400 som varetager kollegiernes netværksinteresser. Vejledningen henvender sig til alle brugere af kollegiernes Intranet (lokalnet) og Internettet (via Kollegie6400 s internetforbindelse) - samlet kaldet Kollegienettet. Da der i 2013 kun var 1 aktivt medlem af Kollegie6400 er varetagelsen af kollegiernes netværksinteresser pt. udliciteret til en ekstern operatør. Vejledningens formål er at informere brugeren om: Hvilke regler der gælder for anvendelse af Kollegienettet. De former for registrering (logning) der finder sted på Kollegienettet. Hvordan overtrædelser af nedenstående regler håndteres. Kollegie6400 er internetudbyder (ISP) for alle brugere på Kollegienettet. Derfor er Kollegie6400 og Kollegienettets brugere underkastet lovgivningen herom, herunder bl.a. persondataloven samt de regler der er en del af handelskontrakten med TDC Internet, i og med TDC Internet er ISP for Kollegie6400. Særligt er brugeren underkastet Regler for Intranet- og Internetadgang som findes bagerst i dette hæfte. Overtræder en bruger af Kollegienettet de gældende regler, skal Kollegie6400 tilstræbe at informere brugeren om, at vedkommende har fortaget sig noget ulovligt. Afhængig af sagens karakter kan der gribes til sanktioner overfor brugeren. 2. Personhenførbare oplysninger Denne vejledning samt Regler for Intranet- og Internetadgang indeholder informationer om Kollegie6400's behandling af personhenførbare oplysninger om de enkelte brugere. Kollegie6400 behandler en række personhenførbare oplysninger med henblik på drift, og herunder overvågning af Kollegienettet, administration af, tilsyn med og håndhævelse af regler og retningslinier overfor brugerne. Kollegie6400 / netværksudvalget kan i forbindelse med driften af væsentlige sikkerhedsmæssige årsager, eksempelvis begrundet mistanke om cracking / hacking, chikane og virus-fare, eller ved begrundet mistanke om alvorlige overtrædelser af reglerne for anvendelse af Kollegienettet, foretage undersøgelser og herunder åbning af s samt overvågning og bearbejdning af aktivitet på datanetværket. Herunder kan der iværksættes overvågning og undersøgelser af enkeltpersoners / beboeres aktivitet, anvendelse af ressourcer og lagerplads mv. 2.1.Særlige faciliteter på de enkelte kollegier De enkelte kollegier under Kollegie6400 kan have yderligere tilbud om services, hvori der også indgår behandling af personhenførbare oplysninger, f.eks. ved tildeling af ressourcer på lokale servere, adgang til printere og særlige faciliteter lokalt på det enkelte kollegium. Disse lokale services og ressourcer stilles til rådighed af det enkelte kollegium v/kollegiets interne netværksudvalg, og Kollegie6400 har intet ansvar for drift, kvalitet, ressourcer, behandling af personhenførbare oplysninger eller på anden vis ansvar herfor. Al anvendelse af lokale ressourcer, jf. ovenfor, på de lokale kollegier skal ske under overholdelse af Kollegie6400's regelsæt og anvisninger, herunder nærværende vejledning med tilhørende Regler for Intranet- og Internetadgang. Ved overtrædelse af førnævnte regelsæt kan Kollegie6400 iværksætte sanktioner som beskrevet i regelsættene, og alle beboere skal følge alle anvisninger, henstillinger og påbud i henhold hertil. 3. Logning 3.1.Logning af IP- og MAC-adresser samt switch-porte Som nævnt i Regler for Intranet- og Internetadgang registreres sammenhængen mellem IP- og MAC-adresser samt switchport (og dermed bolig). Med dette system kan Kollegie6400 til ethvert tidspunkt finde den bruger der evt. har brudt reglerne. Revision 3.06, juni 2008, Doc no side 3

4 3.2. Logning og begrænsning af internet-trafik For at sikre alle brugere fornuftig adgang til Internettet, er det vigtigt, at brugerne viser hensyn til hinanden, mht. at begrænse deres brug af Internetforbindelsen. For at sikre en jævnbyrdig fordeling af internetforbindelsen, registreres mængden af data den enkelte bruger up- og downloader via Internettet. Systemet er indrettet således, at hvis en bruger up- og downloader mere end et vist antal megabytes i en af Kollegie6400 fastsat periode, så bliver vedkommende koblet af Internettet. Først når tælleren bliver nulstillet ved periodens udløb, bliver der atter åbnet for internetforbindelsen for brugeren. Kollegie6400 har ret til uden varsel at ændre på de tidsmæssige og mængdemæssige forhold. Det skal understreges, at det kun er datamængden til Internettet (og ikke Intranettet) der registreres, ligesom det ikke er indholdet af data der registreres, men at det kun er mængden af data. Denne type registrering er lovlig ifølge dansk lovgivning. 3.3.Snyd med logningssystemerne Det er ikke tilladt at forsøge at omgå logningssystemerne. Ethvert forsøg herpå, såvel mislykket som vellykket, kan føre til sanktioner mod brugeren. Revision 3.06, juni 2008, Doc no side 4

5 Del III - Regler for Intranet- og Internetadgang Ved Intranettet forstås lokalnettet på og mellem kollegierne. Ved Internettet forstås det globale, verdensomspændende net. Følgende regler er vedtaget og disse gælder som tillæg til kollegiets husorden: 1. Formål 1.1 Disse regler gælder for alle former for internet- og intranetaktivitet på kollegiernes datanetværk og fastsætter de nærmere retningslinier for benyttelse af datanetværket. 2. Datanetværket 2.1 Datanetværket er en fast bestanddel af kollegiets samlede aftale med den enkelte beboer, og dette kan således ikke fravælges det samlede tilbud. 2.2 Datanetværket består af den fysiske kabling fra hver enkelt kollegielejlighed til et fælles krydsfelt i serverrum samt eventuel hardware i form af eksempelvis server, netværksswitches m.v., der stilles til rådighed for beboerne. Der stilles ikke software til rådighed for beboerne. Al opsætning og drift mv. af datanetværket varetages af Kollegie6400 og netværksudvalgene. 2.3 Der stilles følgende grundydelser til rådighed for beboerne: Adgang til internet via Kollegie6400. Mulighed for intern datakommunikation på og mellem kollegierne (Intranet). En IP-adresse pr. lejemål. 3. Pris og betaling Kollegiet / Kollegie6400 kan, men er ikke forpligtet til at udbyde tillægsydelser til beboerne. Ved ændringer i tillægsydelser tilstræbes det at varsle beboerne herom, men alle tillægsydelser kan ændres, herunder begrænses eller stoppes, uden forudgående varsel overfor beboerne. Kollegie6400 forbeholder sig ret til at begrænse internetadgangen med henblik retfærdig fordeling af båndbredden. 3.1 For de af kollegiet leverede ydelser på datanetværket betaler beboerne en månedlig afgift, der fastsættes i henhold til kollegiets budget. Den månedlige afgift fastsættes ud fra de faktiske omkostninger til drift af datanetværket, Intranet og internetforbindelse. Herunder, men ikke begrænset til, de faktiske udgifter til internetleverandør, administrations- og driftsudgifter. 3.2 Afgiften opkræves en gang månedligt sammen med huslejen. 4. Retningslinier for beboernes brug af datanetværket 4.1 Ved enhver form for benyttelse af datanetværket skal beboerne følge nedenstående retningslinier: 4.2 Beboerne skal for al aktivitet på datanetværket overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder ophavsretsloven, øvrig immateriel lovgivning og straffeloven s er fortrolige. Ethvert forsøg på aflytning eller anden indsigt i datanetværkets eller andre beboeres eller anden nettrafik er ikke tilladt og vil være en overtrædelse af bl.a. straffelovens regler om brevhemmelighed. 4.4 Beboerne må ikke distribuere eller på anden måde stille ulovligt materiale til rådighed på datanetværket, hverken via egen computer, på serverplads/webhotel eller på nogen anden måde. 4.5 Ethvert forsøg på at skaffe sig adgang til andre beboeres eller tredjemands maskiner er ikke tilladt, medmindre den pågældende har givet sit samtykke. Revision 3.06, juni 2008, Doc no side 5

6 4.6 Det er ikke tilladt at køre nogle former for software der er til gene for datanetværket. Beboerne er forpligtet til løbende at holde al til datanetværket tilsluttet udstyr korrekt konfigureret og opdateret med seneste opdateringer. Herunder f.eks. at holde operativsystemer og øvrigt software opdateret med de til enhver tid seneste patches, fejlretninger, sikkerhedsopdateringer samt øvrige opdateringer. Således skal det sikres, at udstyr ikke er til gene, ikke spreder vira eller har åbne bagdøre der kan misbruges. 4.7 Det er ikke tilladt at omgå eller forsøge at omgå de opsatte logningssystemer. 4.8 Det er ikke tilladt helt eller delvist at videresælge eller på anden måde videregive internetadgang eller øvrige netværksydelser på datanetværket til tredjemand. 4.9 Beboerne skal endvidere respektere andre aktørers rettigheder, såvel indenfor som udenfor datanetværkets regi, og beboerne skal i øvrigt ved enhver benyttelse af datanetværkets faciliteter overholde god skik for internetbrug, net-etikette og i øvrigt udvise rimeligt hensyn ved den enkeltes brug af datanetværkets faciliteter Kollegiet / Kollegie6400 forbeholder sig ret til at politianmelde overtrædelser Beboerne er forpligtet til at følge kollegiets / Kollegie6400 s henstillinger eller påbud givet som følge af beboernes brug. 5. Kollegianernes misligholdelse 5.1 Såfremt en beboer ikke overholder betalingsforpligtelsen er kollegiet berettiget til at fratage den enkelte beboer netadgangen ved lukning. Lukning sker med forudgående varsel overfor den enkelte beboer i forbindelse med rykning for betaling af husleje. 5.2 Såfremt beboerne ikke overholder de ovenfor i 4 beskrevne retningslinier, vil netadgangen blive afbrudt ved lukning. Afgørelse om lukning af netadgang træffes i henhold til de af Kollegie6400 nedsatte strafferammer. Strafferammerne skal sikre, at der er konsistens mellem behandling af sagerne på de enkelte kollegier. 5.3 Kollegie6400 og/eller beboerrådet er forpligtet til at orientere kollegiets bestyrelse om grove overtrædelser af nærværende regler. 5.4 Overtrædelser af bestemmelserne i 3 og 4 kan medføre fratagelse af adgang til datanetværket. Adgang til datanetværket kan endvidere fratages, såfremt påbud herom gives af politi, domstole, offentlige myndigheder eller andre i henhold til gældende regler. 6. Ansvar 6.1 Kollegiet / Kollegie6400 indestår på ingen måde for oppetid, funktionalitet og kvalitet af datanetværkets tilbud overfor beboerne. 6.2 Kollegiet / Kollegie6400 har intet ansvar for mangler og kan ikke blive gjort erstatningsansvarlig over for beboerne for tab i forbindelse med beboernes benyttelse af datanetværket, herunder til drift og oppetid af servere, transmission af data og oppetid på internetadgang og intet ansvar hvis den eksterne internetudbyder lukker af. 6.3 Beboerne har ingen misligholdelsesbeføjelser over for kollegiet / Kollegie6400 eller andre med tilknytning hertil. 6.4 Kollegiet og dets bestyrelsen har ingen tilknytning til den daglige drift og har intet ansvar for indholdet af og aktiviteten på datanetværket og de dertil knyttede ressourcer, hverken overfor beboerne eller overfor tredjemand Kollegie6400, beboerrådet og kollegiets evt. netværksudvalg har intet ansvar for indholdet af eventuelle ressourcer tildelt de enkelte beboere, eller ressourcer opstillet af de enkelte beboere. 6.6 Kollegie6400 har som internetudbyder (ISP) pligt til registrere hvilken bruger der har anvendt en given IPadresse i et givet tidsrum. Derfor registreres sammenhængen mellem IP- og MAC-adresse samt switchport. Oplysninger gemmes i den til enhver tid lovbefalede periode. Kollegie6400 kan efter lovgivningen være eller blive forpligtet til i øvrigt at gemme data og udlevere disse til tredjemand. Udover hvad Kollegie6400 er forpligtet til i henhold til lovgivningen, videregives oplysninger ikke til tredjemand, medmindre der er tale om forhold vedrørende alvorlige overtrædelser af nærværende Regler for Intranet- og Internet-adgang. Revision 3.06, juni 2008, Doc no side 6

7 7. Kollegiets netværksudvalg 7.1 Beboerrådene på de enkelte kollegier vælger et internt netværksudvalg til at forestå den daglige drift af datanetværket på kollegiet. Antal af medlemmer og valgperiode fastsættes af beboerrådet. 7.2 Netværksudvalget er forpligtet til at overholde nærværende regler samt at følge anvisninger og retningslinier fra Kollegie6400, beboerrådet og fra kollegiets bestyrelse. 7.3 Kollegie6400, netværksudvalget og øvrige tekniske og administrative personel har fuldstændig tavshedspligt i forbindelse med udførelsen af deres opgaver. 7.4 I forbindelse med administration og drift af datanetværket foretager netværksudvalget i fornødent omfang sædvanlig registrering og bearbejdning af oplysninger. Herunder kan forekomme personhenførbare oplysninger. Registrering og behandling af oplysninger foretages alene inden for sædvanlig drift og administration af datanetværket, herunder bl.a. til administration af brugere, håndtering af sikkerhed m.v. 7.5 Kollegie6400 / netværksudvalget kan i forbindelse med driften af væsentlige sikkerhedsmæssige årsager, eksempelvis begrundet mistanke om cracking / hacking, chikane, virus-fare eller lignende, foretage undersøgelser og herunder åbning af s samt overvågning og bearbejdning af aktivitet på datanetværket. Da det ikke har været muligt at finde frivillige til opretholdelse af et netværksudvalg på hvert kollegium eller et samlet kolleegie6400 udvalg serviceres kollegiernes netværk pt. af en ekstern operatør. 8. Husorden 8.1 Ændring af nærværende regler skal vedtages på en Kollegie6400-generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Ændringsforslagene fremsendes til beboerrådene sammen med indkaldelsen til generalformsamlingen i henhold til Vedtægter for Kollegie Nærværende regler indgår som en del af kollegiets husorden. Således vedtaget på generalforsamlingen for Kollegie6400 på BMA, d. 24/ Revision 3.06, juni 2008, Doc no side 7

8 Problemer med internettet? Har du problemer med dit internet kan du kontakte din pedel i tidsrummet: Mandag-torsdag Fredag : Revision 3.06, juni 2008, Doc no side 8

HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J

HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J 1. Generelt 1.1.Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere