Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV"

Transkript

1 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på

2 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste hos Dansk Kabel TV April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen 2 2. Forudsætninger adresse 2 4. Fast ip-adresse 3 5. YouSee Web-tv 3 6. Kundens ansvar 3 7. Kundens misligholdelse (DANSK KABEL TV's lukkeret) 4 8. Driftssikkerhed og ændringer af tjenesten 4 9. Ikrafttrædelse 5 1

3 1. Abonnementsaftalen For aftaler om abonnement på internetadgang via bredbåndstjenesten (herefter tjenesten), der udbydes af DANSK KABEL TV, gælder følgende tjenestespecifikke abonnementsvilkår i supplement til Generelle Vilkår for levering og drift af DANSK KABEL TV s tjenester (herefter DANSK KABEL TV s Generelle Vilkår). Ved modstrid mellem vilkårene går de tjenestespecifikke abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV forud. Et abonnement på internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV omfatter følgende: Adgang til DANSK KABEL TV's bredbåndstjeneste via en eller flere forbindelser til DANSK KABEL TV'S bredbåndstjeneste med den hastighed, som kunden har valgt. Mulighed for at bruge internetadgang via bredbåndstjenesten med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter for den valgte abonnementsform. Adgang til at abonnere på tillægstjenester, funktioner og faciliteter (til-lægsydelser), som udbydes i tilknytning til den valgte abonnementsform. 2. Forudsætninger Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at levere internetadgang via DANSK KABEL TV's bredbåndstjeneste til installationsadressen, jf. Generelle Vilkår for levering og drift af DANSK KABEL TV's tjenester, pkt Det er endvidere en forudsætning, at kunden er tilsluttet et net via kundens antenne- eller boligforening (herefter foreningen), som har indgået aftale med DANSK KABEL TV om levering af internetadgang fra DANSK KABEL TV til foreningens net. Det kan endvidere være en forudsætning, at der mellem kunden og DANSK KABEL TV er indgået aftale om elektronisk kommunikation, jf. Generelle Vilkår for levering og drift af DANSK KABEL TV's tjenester, pkt. 1.A. Kundens brug af tjenesten forudsætter, at kunden besidder det nødvendige terminaludstyr, herunder pc, eventuel software og lignende. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at kunden løbende lader software/firmware i sit terminaludstyr opgradere i overensstemmelse med DANSK KABEL TV's anvisninger. Hvis forudsætningen om tilslutning via foreningen ikke længere opfyldes, ophører abonnementsaftalen med Kunden om internetadgang via bredbåndstjenesten samtidig. Hvis abonnementsaftalen ophører på et tidspunkt, hvor kunden er omfattet af en bindingsperiode, jf. pkt. 17 i DANSK KABEL TV s Generelle Vilkår, skal kunden betale et gebyr svarende til abonnementsafgiften for den resterende del af bindingsperioden adresse Det fremgår af DANSK KABEL TV's produktbeskrivelse for den valgte abonnementsform, om kunden har ret til elektroniske postkasser med én eller flere -adresser, eller om der skal betales særskilt herfor. Kunden er ansvarlig for, at eventuelle -adresser ikke krænker tredjemands rettigheder. 2

4 Kunden må ikke overskride den i produktinformationen angivne lagerkapacitet og eventuelle grænser for overført trafikmængde mv. for e- mails. Eventuelle -adresser stillet til rådighed af DANSK KABEL TV ophører samtidig med abonnementsaftalen. 4. Fast ip-adresse Kunden kan mod betaling af en yderligere abonnementsafgift tilkøbe en eller flere faste ip-adresser. Eventuelle faste ip-adresser tilhører DANSK KABEL TV og stilles kun til kundens rådighed, indtil abonnementsaftalen ophører. DANSK KABEL TV har ret til at ændre kundens faste ip-adresser, når det er påkrævet af hensyn til trafik, drift eller tekniske forhold, herunder ved eventuel flytning af abonnementet, jf. pkt. 10 i DANSK KABEL TV s Generelle Vilkår. DANSK KABEL TV informerer kunden om ændringer med et passende varsel. Kunden afholder selv alle udgifter i forbindelse med nødvendige tilpasninger i kundens udstyr m.v. 5. YouSee Web-tv Kunden får adgang til YouSee Web-tv uden yderligere betaling, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: A. Kunden indgår aftale om tilkøb af en fast IP-adresse til kundens abonnement på internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV, jf. pkt. 4, B. Kunden modtager tv-signal fra YouSee C. Kundens forening, jf. pkt. 2, har indgået aftale med DANSK KABEL TV om adgang til YouSee Web-tv. YouSee Web-tv udbydes af YouSee A/S, og for aftalen om adgang til YouSee Web-tv gælder YouSee s Generelle Vilkår med tilllægsvilkår for YouSee Web-tv. DANSK KABEL TV varetager på vegne af YouSee al kontakt til kunden om YouSee Web-tv. Kunden skal derfor henvende sig til DANSK KABEL TV i alle spørgsmål, der vedrører YouSee Webtv. Hvis forudsætningerne for kundens adgang til YouSee Web-tv ikke længere opfyldes, ophører kundens adgang til YouSee Web-tv samtidig. 6. Kundens ansvar Kunden får ved oprettelse udleveret et kundenummer og en adgangskode til brug for blandt andet adgang til kundens internetforbindelse. Disse oplysninger er personlige og må ikke videregives til tredjemand, bortset fra en eventuel registreret bruger. Kunden bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger. DANSK KABEL TV påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til kundens rådighed ved adgang til internettet. Dette omfatter bl.a. informationer fra s, links, nyhedsgrupper eller chat-grupper. Kunden kan ved download af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer i modtaget løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. DANSK KABEL TV har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til 3

5 rådighed for andre via internettjenesten. Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har DANSK KABEL TV intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende. 7. Kundens misligholdelse (DANSK KABEL TV's lukkeret) I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er DANSK KABEL TV berettiget til at afbryde kundens adgang til internettjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: A. Kunden portscanner andre computere på internettet eller søger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). B. Kundens forbindelse misbruges aktuelt eller potentielt og med eller uden kundens viden til f.eks. spredning af virus, spam, phishing mv. C. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. D. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder ip-adresser eller header-information. E. Kunden undlader at lade software/firmware i sit terminaludstyr opgradere i overensstemmelse med DANSK KABEL TV's anvisninger. F. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. Afbrydelse af kundens forbindelser medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Når kundens forbindelser i henhold til ovenstående er afbrudt, kan DANSK KABEL TV opsige abonnementsaftalen uden varsel. Misligholdelsesbestemmelserne i pkt. 14 i DANSK KABEL TV s Generelle Vilkår finder desuden anvendelse. Kundens data fra eventuelle elektroniske postkasser slettes ved afbrydelsen af kundens adgang til internettjenesten. DANSK KABEL TV kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. DANSK KABEL TV kan endvidere ikke herefter reservere e- mail-adresser. Hvis levering af bredbånds-tjensten afbrydes af DANSK KABEL TV som følge af kundens misligholdelse af aftale om bredbåndstjenesten, jf. pkt. 14 i DANSK KABEL TV s Generelle Vilkår, afbrydes adgangen til internettjenesten samtidig. 8. Driftssikkerhed og ændringer af tjenesten DANSK KABEL TV er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af 4

6 DANSK KABEL TV's net og internettjeneste for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. DANSK KABEL TV tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis DANSK KABEL TV skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af tjenesten. Indgås der i kundens område en aftale om internetadgang via DANSK KABEL TV mellem DANSK KABEL TV og en forening eller en anden juridisk enhed, som kunden er en del af, er DANSK KABEL TV berettiget til at tilpasse sin levering af internetadgang via bredbåndstjenesten til kunden til vilkårene i en sådan aftale. Ændringerne meddeles kunden skriftligt, jf. pkt. 19 i DANSK KABEL TV s Generelle Vilkår. Såfremt kunden ikke kan acceptere ændringerne skal dette meddeles til DANSK KABEL TV, hvorefter aftalen mellem DANSK KABEL TV og kunden ophører, jf. pkt. 17 i DANSK KABEL TV s Generelle Vilkår. Internettjenestens tekniske egenskaber samt internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden via internettjenesten. En forbindelse til DANSK KABEL TV s internettjeneste via bredbåndstjensten-nettet leveres med garanteret båndbredde eller med maksimal båndbredde (best effort). For forbindelser leveret med maksimal båndbredde kan hastigheden variere bl.a. afhængig af kapaciteten i nettet, og DANSK KABEL TV vil i ordrebekræftelsen angive det interval, som hastigheden kan variere indenfor. Hvis forbindelsen leveres via kundens antenne- eller boligforening, kan hastigheden afhænge af det pågældende nets karakter, tekniske egenskaber mv., hvorfor den nøjagtige båndbredde ikke nødvendigvist kan oplyses. DANSK KABEL TV forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af driftsog sikkerhedsmæssige forhold. DANSK KABEL TV forbeholder sig endvidere ret til: A. at teste for åbne porte (herunder proxies) samt åbne servere (relays) på kundens udstyr, der kan give anledning til misbrug. B. at afvise ind- og udgående e- mails, som vurderes at være f.eks. virus, spam eller phishing. C. at blokere for tredjemands forbindelser til DANSK KABEL TV s internettjeneste, hvor forbindelsen vurderes aktuelt eller potentielt misbrugt f.eks. til at sprede virus, spam eller phishing. D. at begrænse mængden af afsendte s pr. tidsenhed. 9. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft den 1. april

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere