I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende:"

Transkript

1 -2(8Œ+8)6*-2%27-)6-2+ I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 (IKIRIVIPPIMRHX KXWOMPHIV Y Generelle tilskud og udligning, jf. afsnit 3.3 Y Momsudligning, jf. afsnit 3.4 Y Gæld, afdrag og renter, jf. afsnit 3.5 7OEXXIYHWOVMZRMRK Byrådet har baseret budget på følgende uændrede skatteprocenter og promiller (bortset fra dækningsafgiften for forretningsejendomme). Skatteudskrivning, procenter og promiller Indkomstskat, udskrivningsprocent... Grundskyldspromille... Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme 1)... Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme: af statslig grundværdi... af amtskommunal grundværdi... af forskelsværdi... Ejendomsværdiskat, promille 2)... 1) Nedsat fra 7,6 promille i, jf. beslutning i budget ) 30 promille for den del af ejendomsværdien, der overstiger kr. (-grænse). 21,3 12,4 7,4 12,4 6,2 5,0 1 &YHKIXIVFEWIVIXTÅ Y RHVIHIWOEXXIYHWOVMZ RMRKWTVSGIRXIVSKTVSQMPPIV FSVXWIXJVEH ORMRKW EJKMJXWTVSQMPPIRWSQIV RIHWEXJVEXMPM Skatteindtægterne for er budgetteret på baggrund af følgende udskrivningsgrundlag. Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kommunal indkomstskat: Selvangivne indkomster... Ligningsprovenu, 0,26% Ejendomsskatter: Afgiftspligtig grundværdi... Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi, forretningsejendomme Dækningsafgiftspligtig grundværdi, offentlige ejendomme: af statslig grundværdi... af amtskommunal grundværdi... af forskelsværdi... Ejendomsværdi

2 Kirkeskat Udskrivningsprocent... Udskrivningsgrundlag (1.000 kr.)... Provenu, incl. ligningsprovenu (1.000 kr.)... Udskrivningsprocenten for kirkeskat forbliver på 0,68 pct. 0, Statsgaranteret udskrivningsgrundlag I lighed med årene har kommunerne for år modtaget et tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomster for skatteåret. Tilbuddet påvirker desuden grundlaget for tildeling af de generelle tilskud, bidraget til momsordningen, ejendomsværdiskatten og udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten. Byrådet har som i budget valgt at benytte det statsgaranterede udskrivningsgundlag i budgettet for, idet det skønnes at give et merprovenu på i alt ca. 56 mio. kr. i.f.t. selvbudgettering, jf. nedenstående tabel: -Provenu i mio. kr. - Statsgar. Selvbudg. )RUVNHO Indkomstskat, incl. ligningsprovenu , ,3 93,4 Ejendomsværdiskat ,7 209,3 7,4 Generelle tilskud , ,0-37,4 Moms ,0-315,6-7,4 I alt provenu , ,0 7OEXXIMRHX KXIV Odense Kommunes skatteindtægter på mio. kr. i budget fordeler sig på følgende måde: 2,3% 4,4% 2 5,6% 3 4 2,3% 5 1. Indkomstskatter 2. A/S skat 3. Ejendomsværdiskat 4. Ejendomsskatter 5. Øvrige skatter -RHOSQWXWOEXXIVYHK VGE TGXEJHIXWEQPIHI WOEXXITVSZIRY 1 85,4%

3 Væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag for hhv. hele landet og Odense Kommune skønnes til følgende: 6WLJQLQJLSFW Hele landet, KL-skøn 0,7 5,3 3,2 Odense Kommune -0,1 4,5 2,4 3,0 3,0 3,0 Udviklingen for 1999/00 er baseret på en foreløbig beregning. Kommuner, som har en lavere vækst i udskrivningsgrundlaget end landsgennemsnittet, kan få delvis kompensation herfor ved at tage imod statens tilbud om et garanteret udskrivningsgrundlag. Statsgarantien tager udgangspunkt i kommunens udskrivningsgrundlag tre år før budgetåret. I budget er det således udskrivningsgrundlaget 1999, der fremskrives med den statsgaranterede procent. Udskrivningsgrundlaget for 1999 (incl. overskud af egen bolig og dødsboskat) fremskrives derfor med (1,007 x 1,053 x 1,032) 9,4 pct. : OWXIRMYHWOVMZRMRKW KVYRHPEKIXIVYRHIV PERHWKIRRIQWRMXXIX Beregningen af indkomsskatterne ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag er derfor foretaget på baggrund af følgende forventninger til stigningsprocenten i udskrivningsgrundlaget: - Stigning i pct. - 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 Udskr. for 0,7 5,3 3,2 Udskr. for -0,1 5,3 3,2 Udskr. for -0,1 4,5 3,2 Udskr. for -0,1 4,5 2,4

4 Nedenstående tabel giver en oversigt over de forskellige skatteindtægter, kommunen får. I det følgende redegøres der nærmere for de enkelte elementer. Mio. kr. Budget Forslag Budgetoverslag Løbende priser Indkomstskatter Indkomstskat , , , , ,6 Majafregning*... 5,2 0,3 Skrå skatteloft... -4,2-4,3-4,5-4,6-4,8 Dødsboskat... 11,6 2,1 2,1 2,1 2,1 Afskrevne skatter*... -3,6-5,0-5,0-5,0-5,0 Reg. tidl. år*... 6,2 5,0 5,0 5,0 5,0 -RHOSQWXWOEXXIVYHK V QMEOVM Indkomstskatter i alt... Andre skatter 4.104, , , , ,9 A/S-skat ,4 111,5 111,5 109,3 109,3 Grundskyld ,2 168, ,1 188,2 Dækningsafgift, erhverv.. 78,4 88,1 88,5 89,6 90,4 Anden skat på fast ejendom 16,9 20,4 21,0 21,9 22,7 Øvrige skatter, incl. efterreg. 58,4 111,5 88,6 73,9 73,9 Ejendomsværdiskat ,8 216,7 225,8 234,6 24 %RHVIWOEXXIVYHK V QMEOVM Andre skatter i alt... Skatteindtægter i alt , ,2 716, ,6 709, ,9 710, ,1 728, ,2 * Budget er korrigeret i forhold til slutafregning vedr afregnet i. Indtægter intet fortegn og mindreindtægter/udgifter markeret med -. -RHOSQWXWOEXSKQENEJVIKRMRK Indkomstskatter og majafregning er beregnet på baggrund af de ovenfor anførte skøn over stigningen i udskrivningsgrundlaget kombineret med et forventet statsgaranteret udskrivningsgrundlag for -05. Indkomstskatterne for år er opgjort på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for selvangivne indkomster. /LJQLQJVSURYHQX Enhver ligningsmæssig ændring ud over de selvangivne indkomster tilfalder kommunen i form af et ligningsprovenu, hvorved ligningsincitamentet bevares. Ligningsprovenuet udbetales som et forskudsbeløb der reguleres ved den endelige skatteopgørelse for, som finder sted i maj måned. Ligningsprovenuet for Odense Kommune udgjorde i ,26 pct. af de selvangivne indkomster.

5 1999-niveauet benyttes til forskudsregistrering af ligningsprovenuet for og budgetoverslagsårene. %JWOVIZRIWOEXXIV Fra og med 1995 er kildeskatteloven ændret vedrørende afregninger af skatterestancer. Ændringen medfører, at kommunale indkomstskatter, der endnu ikke er inddrevet den 1. maj i det tredje år efter det indkomstår, skatterne vedrører, afregnes i dette år. I udgør summen af afskrevne skatter -3,6 mio. kr., hvilket er lavere end i Niveauet for afskrevne skatter kan variere en del fra år til år. Der budgetteres med tab på 5 mio. kr. årligt for -. %JWOVIZRIWOEXXIVZYVHIVIW MEXYHK VIGE QMSOVÅVPMKX 6IKYPIVMRKZIHV VIRHIXMHPMKIVIÅV Regulering vedr. tidligere år kan for opgøres til 6,2 mio. kr. På baggrund af tidligere erfaringer er regulering vedrørende tidligere år i budgettet skønnet til 5,0 mio. kr. i hvert af årene -. ( HWFSWOEX I aftalen om kommunernes økonomi 15. juni. mellem Regeringen og KL blev det aftalt at ændre afregningen af dødsboskatten. Hvor dødsboskatten tidligere blev afregnet som en del af de kommunale indkomstskatter skal den fra og med afregnes særskilt. I afregnes indkomståret Odense Kommune fik her et provenu på 11,6 mio. kr. Fra 1994 til 1998 var provenuet omkring 2 mio. kr. årligt. I overslagsårene til budgetteres derfor med en årlig indtægt på 2,1 mio. kr. ŒRHVIXEJVIKRMRKEJ H HWFSWOEXXIR 7OVÅWOEXXIPSJX Som følge af Odense Kommunes forhøjelse af indkomstskatten i fra 21,1 til 21,3 procent afregnes en del af merprovenuet til staten. I afregnes der 4,1 mio. kr. I afregnes 4,3 mio. kr. voksende til 4,8 mio. kr. i. 7IPWOEFWWOEXXIV Fra og med 1999 er der gennemført en ny afregning af selskabsskat, hvorefter kommunen tildeles et beløb svarende til det endelige selskabsskatteresultat i året 3 år før budgetåret. Hermed er budgetårets selskabsskat endelig og kan budgetteres uden usikkerhed. I udgør selskabsskatten 111,5 mio. kr. Der skønnes samme indtægtsniveau i. I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for blev det besluttet at nedsætte selskabsskatteprocenten fra 32 til 30. Som konsekvens heraf forventes kommunens provenu i og at falde til 109,3 mio. kr. )NIRHSQWWOEXXIV Indtægterne fra ejendomsskat i er baseret på ejendomsværdierne ved den offentlige vurdering pr. 1. januar. é Som følge af svagt faldende afgiftspligtige grundværdier forventes provenuet fra grundskyld at falde med 1 pct. fra til. Fra og frem budgetteres med en vækst svarende til den almindelige prisudvikling. Der er taget højde for, at der erfaringsmæssigt foregår en nedregulering af 7IPWOEFWWOEXXIFYHKIX XIVMRKIVSQPEKXJVESKQIH FYHKIX 7IPWOEFWWOEXXIMRHX KXIV TÅQMSOVM

6 grundværdierne bl.a. som følge af klager mv. Reguleringen udgør 2 pct. af de samlede grundværdier. é I budgettet er det forudsat, at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme er på 7,4 i, 7,2 i, 7,0 i og 6,8 i. é Da den afgiftspligtige forskelsværdi, som ligger til grund for dækningsafgiften for erhvervsejendomme er steget kraftigt, forventes provenuet at stige med godt 12 pct. fra til. Efterfølgende år forventes en mere afdæmpet vækst i provenuet. Der er desuden taget højde for, at der erfaringsmæssigt foregår en nedregulering af forskelsværdien bl.a. som følge af klager mv. Reguleringen udgør 5 pct. af de de samlede forskelsværdier. é Anden skat på fast ejendom består af dækningsafgiftspligtig grundværdi (amt og stat) og forskelsværdi (amt). Som følge af kraftig stigning i forskelsværdierne forventes en stigning i provenuet på 20 pct. fra til. Efterfølgende år forventes en mere afdæmpet vækst i provenuet. Der er taget højde for, at der erfaringsmæssigt foregår en nedregulering af offentlige grundog forskelsværdier bl.a. som følge af klager mv. Reguleringen udgør 2 procent af de offentlige grund- og forskelsværdier. ZVMKIWOEXXIV Øvrige skatter indeholder kommunens andel af afgifter af udløbne pensionsordninger. Ved udløb af pensionsordninger svares en afgift på 40 pct. af det indestående, hvoraf en tredjedel tilfalder kommunen. Ved ophævelse af pensionsordninger før tid gøres disse til genstand for normal indkomstbeskatning. Jf. aftalen mellem Regeringen og KL 15. juni forventes afregningen ændret. Fra og med budget forventes pensionsafgifterne afregnet 2 år før budgetåret. Hermed er budgetårets indtægt af udløbne pensionsordninger endeligt og kan budgetteres uden usikkerhed. Der bliver en overgangsordning i og. Kommunens andel af pensionsafgifter i 2000 var noget højere end forventet, idet de var budgetteret til 58,4 mio. kr., og resultatet blev på 84,3 mio. kr. Også i forventes indtægten højere end budgettet. Kommunens forventede indtægter fra pensionsafgifter i overgangsårene budgetteres derfor i til 111,5 mio. kr. og i til 88,6 mio. kr. Fra og med forventes det permanente niveau for indtægten af ophørte pensionsordninger at blive 73,9 mio. kr., idet der dermed er taget højde for en stigende tendens i provenuet de seneste par år. )NIRHSQWZ VHMWOEX I forbindelse med vedtagelsen af regeringens Pinsepakke er der fra år 2000 indført en kommunal ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskatten har afløst lejeværdi af egen bolig, som er bortfaldet som en indkomstskat, hvilket forklarer den lave vækst i udskrivningsgrundlaget for 1999/00. Ejendomsværdiskatten udskrives på baggrund af ejendomsværdien pr. 1/1 i budgetåret, modsat de kommunale ejendomsskatter, som udskrives på baggrund af ejendomsvurderingen et år før budgetåret. Ejendomsværdiskatten udskrives som hovedregel med 10 promille, dog med 30 promille for den del af ejendomsværdien, som overstiger kr. (-grænse). Der gives en række nedslag, hvoraf det vigtigste er nedslag for

7 nuværende ejere og for pensionister samt loft over den maksimale stigning fra år til år. Skatten deles med 1/3 til amtet og 2/3 til kommunen. Provenuet fra den kommunale del af ejendomsværdiskatten tilfalder ejerens bopælskommune. Ejendomsværdiskatten indgår i kommunens beskatningsgrundlag og dermed i beregningen af diverse tilskud og udligningsordninger. Odense Kommune får som følge af valget af statsgaranti i et provenu fra ejendomsværdiskatten på 216,7 mio. kr. Provenuet forventes at stige til ca. 243 mio. kr. i. Stigningen i provenuet i budgetoverslagsårene er dels udtryk for en stigning i ejendomsværdierne og dels udtryk for, at der sker bortfald af fradrag for nuværende ejere på grund af omsætningen af ejerboliger. +IRIVIPPIXMPWOYHSKYHPMKRMRK Formålet med generelle tilskud og udligning kan sammenfattes i følgende hovedpunkter: 1. At kompensere kommunerne for virkning af ny lovgivning (DUT-princippet) (IXKIRIVIPPIXMPWOYHSK YHPMKRMRKWW]WXIQ MRHILSPHIVXVI LSZIHIPIQIRXIV Y Staten øger/reducerer kommunernes generelle tilskud, svarende til den økonomiske virkning - merudgift eller besparelse - som en ny lov beregnes at få på landsplan. 2. At kompensere kommunerne for udviklingen i visse konjunkturbestemte udgifter, (budgetgaranti). Y Staten øger/reducerer kommunernes generelle tilskud svarende til udviklingen på landsplan i udgifterne til kontanthjælp, aktivering, erhvervsgrunduddannelser (EGU) og førtidspensioner. 3. At udligne forskelle i kommunernes udgiftsbehov, beskatningsgrundlag og antal flygtninge m.m. i forhold til landsgennemsnittet. Ordningerne finansieres af kommunerne under ét. 'HJHQHUHOOHWLOVNXG består af: Y Statstilskud, der fordeles efter kommunens andel af det samlede beskatningsgrundlag for kommunerne under ét. 'HPHOOHPNRPPXQDOHXGOLJQLQJVRUGQLQJHU består af: Y Skattegrundlagsudligning. Tilskud/tilsvar fordeles til kommuner med et beskatningsgrundlag pr. indbygger, der er mindre/større end det landsgennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger. Y Udgiftsbehovsudligning. Tilskud/tilsvar fordeles til kommuner med et beregnet udgiftsbehov pr. indbygger, der er større/mindre end det landsgennemsnitlige udgiftsbehov pr. indbygger. Y Udligning vedr. udlændinge. Tilskud/tilsvar fordeles tilkommuner med relativt flere/færre indvandrere, flygtninge og asylansøgere end landet som helhed. Y Udligning vedr. sociale udgifter til flygtninge. tilskud/tilsvar fordeles til kommuner med procentvis flere/færre flygtninge end landet som helhed. Y Overudligningsordning, der sikrer, at en kommune højst kan komme til at aflevere 90 pct. af provenuet af en stigning i udskrivningsgrundlaget til de kommunale udligningsordninger.

8 +IRIVIPPIXMPWOYHSKYHPMKRMRK De generelle tilskud og udligning for er opgjort på baggrund af Indenrigsministeriets udmelding juni. Overslagsårene er beregnet på baggrund af seneste skøn fra Kommunernes Landsforening. Byrådets valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i betyder, at kommunens andel af tilskud og udligning er givet på forhånd i form af Indenrigsministeriets udmeldte beløb. Modsat selvbudgettering vil der ved valg af statsgaranti ikke ske regulering af tilskud og udligningsordninger for dette budgetår i senere budgetår. Af oversigten nedenfor for årene - fremgår det, at Odense Kommune skønnes at modtage 1.210,6 mio. kr. i generelle tilskud og udligning for, svarende til en stigning på 59 mio. kr. i forhold til tilskudsåret. Oversigt over generelle tilskud og udligning - -Mio. kr. - Budget Bevilling Budgetoverslag løbende priser Statstilskud ,3 772,6 802,5 836,5 885,8 Skattegrundlagsudligning. 157,7 206,3 259,7 284,7 317,0 Reguleringer tilskud/udlign. 32,6 Udgiftsbehovsudligning ,6 122,4 127,6 131,9 136,2 Udligning vedr. udlændinge: 7LOVNXGYHGULQGYDQGUHUH IO\JWQLQJHRJDV\ODQV JHUH 34,1 34,1 36,2 37,6 39,0 7LOVNXGYHGUVRFLDOH XGJLIWHUWLOIO\JWQLQJH... 89,4 75,1 65,4 53,4 40,6 +IRIVIPPIXMPWOYHSK YHPMKRMRKYHK VQMEOV I alt , , , , ,6 M +VYRHXEOWXQSHIPPIR Den sociale finansieringsreform - grundtakstmodellen - indføres fra 1/1. Der er indført en overgangsordning i og, som omfatter følgende: De budgetterede indtægter består af en statsrefusion på 40 procent af nettodriftsudgifterne på området. Kommunen afholder dog alle udgifter op til en bundgrænse, der udgør 0,5 procent af det statsgaranterede beskatningsgrundlag. Derudover gives et tilskud på kr. pr. barn, ung eller familie i særligt dagtilbud eller døgntilbud. - Mio. kr. - Budget Bevilling Budgetoverslag -priser Refusion og tilskud 284,0 284,0 284,0 284,0 I alt ,0 284,0 284,0 284,0 Udgifterne til grundtakstmodellen er indarbejdet under de relevante budgetområder.

9 Det er forudsat, at grundtakstmodellens indførelse er udgiftsneutral samlet set for Odense Kommune. Det skal bemærkes, at overgangsordningen forventes ændret fra 1/1 i forbindelse med reform af tilskuds- og udligningsordningerne. 1SQWYHPMKRMRK Formålet med momsudligningsordningen: Formålet med momsudligningsordningen er at sidestille kommunal egenproduktion - der typisk er momsfritaget - med momsbelagte leverancer fra private erhvervsdrivende, således at der skabes lige konkurrencevilkår. Dette sker ved, at kommunerne hvert år indbetaler et bidrag til Den kommunale Momsfond, normalt kaldet momspuljen. Kommunerne får herefter refunderet sine udgifter til købsmoms af Indenrigsministeriet, der administrerer momspuljen. Den enkelte kommunes bidrag til puljen opgøres som kommunens andel af beskatningsgrundlaget for kommunerne under ét. Der er således ingen umiddelbar sammenhæng mellem kommunens bidrag til momspuljen og den udbetalte refusion for udgifter til købsmoms. Det skal understreges, at ordningen finansieres af kommunerne selv. Det betyder, at såfremt det viser sig, at momspuljen et år ikke har været tilstrækkelig stor til at afholde den udbetalte refusion til købsmoms, finder der en efteregulering sted. Efterreguleringen sker normalt to år efter omhandlede år. *SVQÅPIXQIHQSQWYHPMK RMRKWSVHRMRKIRIVEX WMHIWXMPPIOSQQYREP IKIRTVSHYOXMSRQIH PIZIVERGIVJVETVMZEXI 1SQWYHPMKRMRK Bidraget til momsudligningspuljen er opgjort på baggrund af Indenrigsministeriets udmelding juni og på baggrund af, at der er valg statsgaranti. Momsudgifterne skønnes at udgøre følgende: - Mio. kr. - Budget Bevilling Budgetoverslag løbende priser Foreløbig momsudligning. 271,9 323,0 317,5 309,7 316,4 Reguleringer *)... -5,3,DOW... * Vedrører momsrefusion for danskundervisning af flygtninge i 1999 og Bidraget til momspuljen i andrager 323,0 mio. kr, hvilket er væsentligt mere end i. Begrundelsen for stigningen er ifølge Kommunernes Landsforening primært stigende anlægsudgifter, hvor momsen typisk vægter mere end driftsudgifter.

10

11 + PHPÅRSKEJHVEK *MRERWMIVMRK + PHZIHV PHVIFSPMKPÅR Renter og afdrag på lån optaget efter lov om boliger for ældre og handicappede registreres ikke som finansielle poster på linje med kommunens øvrige låneudgifter, idet samtlige indtægter og udgifter vedrørende ældreboliger opføres som driftsposter på social- og sundhedsområdet. Lån til ældreboliger finansieres med 84% af anlægsudgiften for projekter, hvor tilsagn er givet i perioden 1/ /6-. Projekter, hvor tilsagn gives i perioden 15/ /12-, finansieres med 91%. For at give et retvisende billede af sammenhængen mellem restgæld og låneudgifter foretages der en opdeling mellem lån til ældreboliger og øvrige lån. I nedenstående oversigt er gældsudviklingen for lån optaget efter ældreboligloven opgjort til udgangen af. Det fremgår af oversigten, hvor meget der forventes lånt til de enkelte projekter. I forhold til budget er Solgården og Fangel Plejehjem erstattet af projekt Svovlhatten, og et nyt projekt, Dania, er vedtaget. Samtidig er tre ældreboligprojekter udskudt et år i forhold til budget. Det drejer sig om projekterne Birthe Inger-Lis, Louisenlund samt støttecenter til ældre udviklingshæmmede. Efter politiske ændringsforslag til budgetforslag er der i to nye ældrebolig projekter: Plejebolig Hunderup og Vestlige Odense. Nye lån skal optages som 30-årige nominallån, med årlig rentetilpasning.

12 Restgæld vedr. lån ydet efter lov om boliger til ældre og handicappede forventes at stige fra 237,0 mio. kr. ultimo til 409,3 mio. kr. ultimo. + PHZIHV PHVIFSPMKPÅR - Mio. kr. - løbende priser Gæld primo... Plejecenter Albanigade... Dania... Ubberud Plejehjem... Svovlhatten... Pårup Plejehjem... Boliger, senhjerneskadede.. Støttecenter psykiatri... Ældre udviklingshæmmede.. Pl. hj. Birthe Inger-Lis... Pl. hj. Louisenlund... Pl. bolig Hunderup... Pl. bolig Vestlige Odense. Nye ældreboliglån i alt... Afdrag på eksisterende og nye ældreboliglån... Gæld ultimo 1... Budget 197,6 25,6 1 39,4-5,0 237,0 Budget 237,0 10,4 35,9 13,7 10,5 34,3 34,3 147,1 383,4 416,0 412,8 Gæld, intet fortegn Afdrag, markeret med - 1 Restgælden på lånene er forudsat 5 mio. større pr. år som følge af indeksopskrivning på gamle lån. 8,0-5,7 383,4 14,9 10,7 9,6 35,2-7,5 Budgetoverslag 416-8,2 412,8-8,5 409,3. ZVMKK PH Med hensyn til optagelse af nye lån, er der ingen ændringer i budgetåret i forhold til budget. I forventes der optaget yderligere lån på 23,7 mio. kr. i forhold til budget, mens der i forventes mindre låneoptagelse på i alt 1,4 mio. kr. og i på i alt 18,8 mio. kr. mindre. Låneoptagelse på 155,4 mio. kr. og gældsafvikling på 99,7 mio. kr. svarer til en gældsforøgelse på 55,7 mio. kr. i. I forøges gælden med 28,5 mio. kr., mens gælden reduceres i årene - med 58,9 mio. kr. pr. år. Samlet forventes gælden nedbragt til 678,7 mio. kr. ultimo. Hjemtagelse af lån på 155,4 mio. kr. i forventes gennemført i den regnskabsmæsssige supplements-periode til. Det betyder, at lånet regnskabsmæssigt vil figurere som lån optaget i, men det vil først påvirke kassebeholdningen i.

13 Skattefinansieret gæld - Mio. kr. - Bruttogæld primo året... Nye lån... Afdrag i alt... Bruttogæld ultimo... Gældsudvikling ,9 155,4 99,7 825,6 55,7 825,6 140,9 112,3 854,2 28,6 854,2 54,2 113,1 795,7-58,9 Gæld/nye lån, intet fortegn Gældsafvikling, markeret med - Bruttogæld ultimo indeksreguleres med 0,4 mio. kr. årligt i ,7 36,8 95,7 737,2-58,9 737,2 39,6 98,5 678,7-58,9 *MRERWMIVMRK -JSVZIRXIWK PHTÅ Z VMKIPÅREXWXMKIQIHRIXXS QMSOV Udlæg til hvile i sig selv virksomhed - mio. kr. Varmeforsyningen... 25,5 25,0 24,5 23,9 23,4 Gæld til varmeforsyningen, intet fortegn 5HQWHURJDIGUDJ - Mio. kr. - Renter af kassebeholdningen. -22,1-18,5-16,9-16,5-17,0 Renter, nye og gamle lån... 35,9 42,9 46,3 44,4 41,9 Renter af forsyningsvirksomhed 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Renter i alt... Afdrag i alt... 14,3 99,7 24,9 112,3 29,9 113,1 28,4 95,7 25,4 98,5 Renter på lån + afdrag ,6 155,2 159,4 140,1 140,4 Renteudgifter og afdrag, intet fortegn Renteindtægter, markeret med - Kommunens budgetterede nettorenteudgifter udgør 14,3 mio. kr. i. Nettorenteudgifterne forventes at stige til 24,9 mio. kr. i og 29,9 mio. kr. i og efterfølgende falde til 28,4 mio. kr. i og 25,4 mio. kr. i. 6IRXIYHKMJXIVRIJSVZIRXIWEX YHK VIQMSOVRIXXSM

14 0ÅRIVEQQI For og er der i budget medtaget låneberettigede udgifter til arealerhvervelse, energibesparende foranstaltninger, byfornyelse samt lån til forbedring af beboelsesejendomme. Endvidere er der jf. ny lov mulighed for at optage svarende til provenutabet som følge af lån til betaling af ejendomsskatter i. Der kan optages lån til servicearealer til ældreboligprojekter, hvortil der gives tilsagn i, også selv om projektet først påbegyndes i. Lån til energibesparende foranstaltninger, forbedring af beboelsesejendomme og lån til betaling af ejendomsskatter er ligeledes indregnet for overslagsårene -. Arealerhvervelse er ikke indregnet for -, da den forventede lånemulighed kan svinge meget fra år til år. Det samme gælder lånemulighed til byfornyelse, der er udeladt i -. Som det fremgår af nedenstående tabel forventes det, at der kan optages skattefinansierede lån i for op til ca. 165,3 mio. kr. og i for op til ca. 164,5 mio. kr. Det forudsætter dog, at: w w w w w Budgetterede anlægsudgifter bliver afholdt Der ikke afgives kommunale garantier Der ikke indgås yderligere eksterne lejemål, medmindre Indenrigsministeriet giver dispensation for lånerammebelastning Der gives dispensation for lånerammebelastning for allerede indgåede eksterne lejemål. Såfremt dispensationer ikke imødekommes vil der ske reduktion af den maksimale lånemulighed. En eventuel lånereduktion forventes at beløbe sig op til ca mio. kr. i. Efter det politiske ændringsforslag til budget er der budgetteret med yderligere lån til servicearealer på 1 mio. kr. i og på 7,4 mio. kr. i. Lån til servicearealer er låneberettigede under forudsætning af, at de enten er indberettet i BOSS-INFO identen i (tilsagnstidspunktet) eller, at ordningen fortsætter i. P.t. er det uvist om ordningen fortsætter efter.

15 Budget *MRERWMIVMRK Låneramme Byfornyelse 3,1 8,1 3,9 Arealerhvervelser 11,7 Energibesparelser 3,1 3,3 3,0 3,0 3,0 Varmeforsyning 84,7 84,7 94,7 94,7 94,7 Skolebyggeri 43,5 27,5 Ejendomsskatter 5,3 5,0 5,0 5,0 Beboelsesejendomme 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Grundkapital: Ældre og Handicap Miljø og Teknik 6,6 10,6 14,7 5, Servicearealer 13,7 7,4 Låneramme 165,3 164,5 116,0 104,7 104,7 *UXQGNDSLWDO Der er låneadgang til offentligt støttet byggeri, der omfatter familie-, senior-, og ungdomsboliger samt ældreboliger. I forventes en samlet låneadgang til grundkapital på i alt ca. 17,2 mio. kr., jf. ovenstående tabel, mens der blev budgetteret med en låneadgang på 20,3 mio. kr. i budget. Den forventede låneadgang til grundkapital er efter ny lovgivning på 19,9 mio. kr. i. /HDVLQJIRUSOLJWHOVHU Pr. 31/ udgjorde Odense Kommunes samlede leasingforpligtelser i alt 17,2 mio. kr. Der er overvejende tale om leasingforpligtelser i forbindelse med anskaffelse af kontormaskiner og lignende. Der er i budget ikke planlagt øget anvendelse af leasingarrangementer. Det skal bemærkes, at indgåelse af nye leasingaftaler kræver godkendelse i Økonomiudvalget.

16

Udskrivningsprocenten for kirkeskat forbliver på 0,68 pct.

Udskrivningsprocenten for kirkeskat forbliver på 0,68 pct. ,1'7 *7(5),1$16,(5,1* I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 (IKIRIVIPPIindtægtskilder Y Generelle

Læs mere

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat -2(8Œ+8)6*-2%27-)6-2+ I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 Y Generelle tilskud og udligning,

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

1. DET SAMLEDE RESULTAT

1. DET SAMLEDE RESULTAT 1. DET SAMLEDE RESULTAT Sammenfatning 1.1 Budgetoversigt I efterfølgende oversigt er der foretaget en sammenfatning af resultatet af budgettet. Budgettet består af årsbudgettet for 24 samt 3 budgetoverslagsår

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006 DET KOMMUNALE BUDGET - NOVEMBER Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design:

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere