Bilag 5. Tilskud og udligning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5. Tilskud og udligning"

Transkript

1 Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/ Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning) fra 2014 i budget 2013 til BF2014 i 1. finansielle orientering. Tilsammen skønnes ændringerne at forbedre kommunens økonomi med 31,9 mio. kr. i 2014, fordelt på et merprovenu på skattesiden på 100,8 mio. kr. og et mindreprovenu på udligningssiden på 68,9 mio. kr. De primære årsager til forbedringen er: - Frederiksbergs udskrivningsgrundlag i 2014 skønnes ca. 400 mio. kr. højere end overslagsår 2014 i budget Der anvendes en ny metode, som tager højde for befolkningsvæksten i kommunen, og det forøger skønnet. Med de seneste befolkningsprognoser forventes der en befolkningsvækst på Frederiksberg på 4,9 pct. fra , og på landsplan en vækst på 1,1 pct. På skattesiden forventes et merprovenu på 100,8 mio. kr. mens der på udligningssiden forventes merudgifter på 68,9 mio. kr. Grunden til, at merudgifterne på udligningssiden ikke er højere, skyldes dels de strukturelle forskydninger årene imellem på de sociale og demografiske kriterier og ikke mindst et højere kommunalt bloktilskud. - Kommunernes balancetilskud er hævet med i alt 4,5 mia. kr. sammenlignet med 2014 i B2013. Balancetilskuddet er bla. hævet med 3 mia. kr. til styrket finansiering af kommunernes økonomi. Det samlede bloktilskud ender med at være 2,3 mia. højere, når der er korrigeret for ændret skøn for budgetgaranti og lov- og cirkulæreprogram. Dog er der kun 1 mia. kr. ekstra til fordeling efter folketal, fordi finansieringen af landsudligningen bliver 1,3 mia. kr. dyrere. (Se side 7 og 8 for en grundig gennemgang af ændringen i bloktilskuddet) De nuværende skøn for udskrivningsgrundlag og beregningsgrundlaget (bla. enhedsbeløb og kriterieværdier) i udligningsordningerne bliver først opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet til sommer. Det må derfor forventes, at nuværende skøn ændrer sig til 2. finansielle orientering. Notatet indeholder en teknisk gennemgang af den forventede udvikling i tilskud og udligning for budget 2014 og overslagsår. Dette skøn sammenlignes med overslagsårene ( ) i budget Efterfølgende forklares ændringerne i de væsentligste udligningsordninger fra budget 2013 til dette nye skøn.

2 Skøn til 1. finansielle orientering Tabel 1 viser skønnet for tilskud/udligning og de samlede skatteindtægter. Tallene er baseret på KL s tilskudsmodel. Tabel 1: Oversigt over budgetforslag kr Udligning og generelle tilskud Udlændinge tilskud Særlige tilskud Refusion af købsmoms Forsigtig prognose ifht. KL I alt Efterregulering af tidl. Tilskudsår I alt inkl. efterregulering Beskæftigelsestilskud m. efterreg I alt T+U Skat inkl efterregulering Skat ekskl. efterregulering I alt T+U og Skatteindtægter ekskl. besk. Tilskud Heraf efterregulering Skat Heraf efterregulering T+U Tabel 2 viser de samlede indtægter på T/U og på skattesiden i det vedtagne budget Grundlaget for budget 2013 er opdatering af tilskudsmodellen pr. juli 2012 og Økonomisk redegørelse fra august Tabel 2: Budget kr Udligning og generelle tilskud Udlændinge tilskud Særlige tilskud Refusion af købsmoms Forsigtig prognose ifht. KL I alt Efterregulering af tidl. Tilskudsår I alt inkl. efterregulering Beskæftigelsestilskud m. efterreg I alt T+U Skat inkl. efterregulering Skat ekskl. efterregulering I alt T+U og Skatteindtægter ekskl. besk. Tilskud Heraf efterregulering Skat Heraf efterregulering T+U

3 Det første skøn for budget 2014 viser jf. tabel 3 en samlet merindtægt på skat og tilskud/udligning i 2014 på 31,9 mio. kr. sammenlignet med overslagsår 2014 i budget Mindreindtægten på T/U-siden udgør 68,9 mio. kr. mens merindtægten på skattesiden udgør 100,8 mio. kr. Afvigelserne fremgår af tabel 3, og de væsentligste årsager beskrives under tabellen, mens de uddybende forklaringer fremgår af efterfølgende afsnit. Tabel 3: Forskel mellem budgetforslag 2014 og overslagsår i Budget kr i alt Udligning og generelle tilskud Udlændinge tilskud Særlige tilskud Refusion af købsmoms Forsigtig prognose ifht. KL I alt Efterregulering af tidl. Tilskudsår I alt inkl. efterregulering Beskæftigelsestilskud m. efterreg Skatter inkl. efterregulering jf. bilag Skatter ekskl. efterregulering jf. bilag Samlet ændring Skat, T+U ekskl. besk.- tilskud Heraf efterregulering Skat Heraf efterregulering T+U Udligning og generelle tilskud vedr. 2014: - Landsudligningen medfører mindreindtægter på 48,6 mio. kr., jf. tabel 6 - Hovedstadsudligningen medfører mindreindtægter på 41,6 mio. kr., jf. tabel 6 - Forøgelse af rest-bloktilskudspuljen i forhold til skønnet fra juli 2012 (budgetgaranti og videreført ekstraordinært finansieringstilskud) medfører merindtægter på 20,8 mio. kr. (efter modregning af landsudligning og tilskud til kommuner med særlige strukturelle problemer), jf. tabel 6 - Udligning af selskabsskat medfører merindtægter på 4,8 mio. kr., jf. tabel 6 Skat vedr. 2014: - På skattesiden er der tale om en merindtægt på 100,8 mio. kr., som beskrives særskilt i bilag 4. Udligning og generelle tilskud På udligning og de generelle tilskudsordninger forventes der mindreindtægter på 58,9 mio. kr. i 2014 sammenlignet med overslagsår 2014 i budget 2013 jf. tabel 3 (og 6). Den væsentligste forklaring er forværring af lands- og hovedstadsudligning med hhv. 3

4 48,6 mio. kr. og 41,6 mio. kr., der hovedsageligt skyldes et højere skøn for udskrivningsgrundlaget på Frederiksberg. Det fremgår endvidere af tabel 6, at der i 2015 og 2016 er mindreindtægter på hhv. 135,4 og 162,5 mio. kr. af samme årsag, som uddybes nedenfor. Tabel 4: Skøn over udligning og generelle tilskud BF kr I alt kommunal udligning Landsudligning Hovedstadsudligning Korrektion for overudligning Overudligningsbidrag Særligt overudligningsbidrag Rest-bloktilskudspulje Udligning af selskabsskat I alt udligning og generelle tilskud Tabel 5: Skøn over udligning og generelle tilskud B kr I alt kommunal udligning Landsudligning Hovedstadsudligning Korrektion for overudligning Overudligningsbidrag Særligt overudligningsbidrag Rest-bloktilskudspulje Udligning af selskabsskat I alt udligning og generelle tilskud Tabel 6: Forskelle i forhold til B kr i alt I alt kommunal udligning Landsudligning Hovedstadsudligning Korrektion for overudligning Overudligningsbidrag Særligt overudligningsbidrag Rest-bloktilskudspulje Udligning af selskabsskat I alt udligning og generelle tilskud

5 Landsudligning Landsudligningen udviser jf. tabel 6 en forværring fra B2013 til 1. FO 2014, på 48,6 mio. kr. i Skønnet for overslagsårene indebærer desuden en yderligere forværring, så den samlet over perioden bliver 283,0 mio. kr. Forværringen skyldes en forbedring af det strukturelle underskud, som udtrykker forholdet mellem en kommunes udgiftsbehov og dens skattegrundlag. Udgiftsbehovet opgøres efter en liste socioøkonomiske faktorer, mens skattegrundlaget udregnes ud fra en gennemsnitlig skatteprocent for alle kommuner. Et forbedret strukturelt underskud betyder, kommunens evne til at dække eget udgiftsbehov via skatter er forbedret relativt ifht. andre kommuner. Tabel 7 viser den konkrete udregning for 2014 med de respektive beregningsgrundlag, som indgår i 1. FO 2014 og B2013. Skønnet for udgiftsbehovet stiger med 17,6 mio. kr., men da skønnet for folketallet samtidig er relativt højere, er der et reelt fald i udgiftsbehovet pr. indbygger (156 kr.), hvilket reducerer det strukturelle underskud. Beskatningsgrundlaget stiger relativt mere end befolkningsvæksten og reducerer ligeledes det strukturelle underskud. Kommunens strukturelle underskud falder, og konsekvensen er mindreindtægter fra landsudligningen. Samme logik gør sig gældende i overslagsårene Tabel 7: Forskelle i landsudligningen FO 2014 i B 2013 Forskel A. Udgiftsbehov (mio. kr.) ,6 - Udgiftsbehov, alle kommuner (mio. kr.) B. Folketal C. Udgiftsbehov pr. indb. (A/B) kr D. Beskatningsgrundlag (mio. kr.) E. Beskatningsgrundlag pr. indb. (D/B) kr F. Skattetryksfaktor 0,2491 0,2491 0,0001 G. Beregnede skatteindtægter pr. indb. (E*F) H. Strukturelt underskud pr. indbygger (G-C) I. Udligning (H*0,58*B) (mio. kr.) -1,7-50,4 48,6 Hovedstadsudligning Hovedstadsudligningen udviser som landsudligning en forværring fra B2013 til 1. FO, som beløber sig til 41,6 mio. kr. i Metoden til beregning af det strukturelle underskud er principielt det samme som for landsudligningen, men dog er de socioøkonomiske faktorer forskellige, og skattetryksfaktoren beregnes anderledes. Som det fremgår af tabel 8, indebærer det opdaterede befolkningsskøn et reduceret udgiftsbehov både nominelt og pr. indbygger, samtidig med at beskatningsgrundlaget øges. Tilsammen betyder ændringerne et forøget strukturelt overskud, som medfører et øget bidrag til de andre kommuner i hovedstadsområdet på 41,6 mio. kr. i 2014 (stigende i overslagsårene jf. tabel 6). 5

6 Tabel 8: Forskelle i hovedstadsudligningen i 1.FO B2013 Forskel A. Udgiftsbehov (mio. kr.) B. Folketal C. Udgiftsbehov pr. indb. (A/B) kr D. Beskatningsgrundlag (mio. kr.) E. Beskatningsgrundlag pr. indb. (D/B) kr F. Skattetryksfaktor 0,2951 0,2948 0,0003 G. Beregnede skatteindtægter pr. indb. (E*F) H. Strukturelt underskud pr. indbygger (G-C) I. Udligning (H*0,27*B) (mio. kr.) 260,3 218,7 41,6 Overudligning Overudligningen viser netto merindtægter på 5,8 mio. kr. i Heraf vedrører 6,4 mio. kr. den almindelige overudligning jf. tabel 9, 0,1 mio. kr. korrektion for overudligning, mens en merudgift på 0,8 mio. kr. vedrører særligt udligningsbidrag. Merindtægten fra overudligningsordning skyldes, at kommunens maksimale udligningsniveau for 2014 falder marginalt fra 0,2308 i budget 2013 til 0,2305 i budgetforslag Dette skyldes en lille stigning i skattetryksfaktoren for hovedstadsområdet samt en forbedring af det strukturelle underskud. Frederiksberg kommunes maksimale udligningsniveau bliver lavere. Når hovedstadsområdet skattetryksfaktor stiger, og dermed rammes loftet senere. Frederiksberg modtager derfor et større bidrag fra ordningen. Tabel 9: Overudligningsbidrag 1.FO 2014 i B 2013 Forskel Satser A. Overudligningsgrænse 0,92 0,92 B. Udskrivningsprocent i FK 23,1% 23,1% C. Udligningsniveau hovedstadsområdet 0,27 0,27 D. Skattetryksfaktor hele landet 0,2491 0,2491 0,0001 E. Skattetryksfaktor hovedstadsområdet 0,2951 0,2948 0,0003 Beregning af maksimalt udligningsniveau F. 92 pct. af udskrivningsprocent (A)*(B) 0,2125 0,2125 G. -58 pct. af fælles skattetryksfaktor (-0,58*(D)) -0,1445-0,1445 0,0000 H. i alt sum (F)+(G) 0,0680 0,0681 0,0000 I. Maks. Udligningsniveau (H)/(E) 0,2305 0,2308-0,0004 Hvis det maksimale udligningsniveau (I) er mindre end 0,27 beregnes overudligningsbidrag som: J. Folketal K. Strukturelt underskud, hovedstadsudligning (kr.) L. Overudligningsbidrag beregnes som [(I)-(C)]*(J)*(K) (mio. kr.) -38,121-31,723-6,397 (+=udgift, -= indtægt) 6

7 Statstilskud / Rest-bloktilskud Det samlede bloktilskud for 2014 er forøget 2,3 mia. kr. i forhold til skønnet fra juli 2012 på baggrund af opdaterede skøn for budgetgarantien (3,8 mia. kr.), opdateret skøn for det samlede balancetilskud 2013 (-0,8 mia. kr.) samt skøn for effekter af lovog cirkulæreprogrammet (-0,6 mia. kr.). Af det øgede bloktilskud går 1,3 mia. kr. til finansiering af landsudligningen (kommunernes samlede strukturelle underskud). De resterende 1,0 mia. kr. fordeles efter betalingskommunebefolkningstal, og Frederiksbergs andel heraf er 19,2 mio. kr. Forskellen op til den samlede forøgelse på 20,7 mio. kr. fra tabel 6 opstår ved, at 1. finansiel orientering indeholder en større befolkningsandel for Frederiksberg end budget Balancetilskud Formålet med balancetilskuddet er at sikre, at kommunerne har finansiering til det udgiftsniveau, der indgår i økonomiaftalerne. Når skønnet for kommunernes udgifter øges eller indtægterne sænkes, så øges balancetilskuddet. Tabel 10 viser forudsætningerne i KL s opgørelse af balancetilskuddet. På udgiftssiden er skønnet opgjort efter budget 2013 og indarbejdet lovændringer samt opdaterede forventninger til pris- og lønudviklingen. Reduktionen på 3,9 mia. kr. dækker over en omprioritering af 2 mia. kr. mellem serviceudgifter og anlæg jf. forståelsen mellem KL og regeringen. For serviceudgifterne er de væsentligste ændringer desuden konsekvensen af, at serviceudgifterne baseres på kommunernes samlede budgetter for 2013, som er under det forventede niveau, og at pris- og lønudviklingen er lavere end tidligere forventet jf. overenskomstforligene på det offentlige område. For overførselsudgifterne er der korrigeret for ændret lovgivning vedr. kommunal medfinansiering af førtidspension, tilbagetrækningsreformen samt den øvrige lovgivning i lov- og cirkulæreprogrammet. På indtægtssiden er den væsentligste afvigelse et forværret skøn for de kommunale indkomstskatter på landsplan som følge af fortsat økonomisk krise. Det opdaterede skatteskøn dækker desuden over forværringer af indtægter vedr. ejendomsskatter men tilsvarende forbedring af indtægter vedr. selskabsskat. De enkelte afvigelser på skattesiden konkretiseres for Frederiksberg i bilag 4. Det seneste skøn for indkomstskatten for 2014 er højere på Frederiksberg end i budget 2013, hvilket hovedsageligt skyldes, at kommunens befolkningstilvækst indarbejdes. Bloktilskuddet er i udgangspunktet sænket med 2,2 mia. kr., som forklares af ændret skøn for pris- og lønfremskrivningen (jf. overenskomstforlig) samt ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet. Samtidig vurderes det, at kommunerne under ét har et behov for styrket finansiering, hvorfor tilskuddet til finansiering fra 2013 videreføres med et beløb på 3 mia. kr. 7

8 Samlet set forøges balancetilskuddet med 4,5 mia. kr. i forhold til skønnet i budget 2013, idet det vurderes, at kommunerne på trods af mindreudgifter på 3,9 mia. kr., ikke har finansiering til at fastholde udgiftsniveauet. Tabel 10: Beregning af balancetilskud for KL s skøn for hele landet Mia. kr. BF2014 B2013 Forskel Nettoudgifter på serviceområdet 230,3 235,7-5,4 Udgifter til medfinansiering 19,6 19,7 Indtægter vedr. den centrale refusionsordning -1,9-2,0 Nettoudgifter på overførselsområdet 63,4 64,5-1,0 Nettoanlægsudgifter 12,2 9,8 2,4 Nettorenteudgifter, finansforskydninger, likviditetsforbrug m.m. -0,2-0,2 0,1 Udviklingsbidrag til regionerne 0,7 0,7 0,0 Udgifter i alt 324,3 328,1-3,9 Skatteindtægter herunder Forskudsskat -222,8-225,4 2,5 Afregning vedrørende tidligere år inkl. udligning 0,2-0,5 0,7 Dødsboskat -0,2-0,2 0,0 Selskabsskat -5,0-4,1-0,9 Grundskyld -23,2-23,6 0,4 Andre ejendomsskatter -3,7-4,2 0,5 Det skrå skatteloft 0,2 0,3-0,1 Øvrige skatter og afgifter -0,3-0,3 0,0 Skatter i alt -254,8-257,9 3,1 Bloktilskud mv. -72,5-74,7 2,2 Låneadgang vedr. anlæg -0,8-0,8 0,0 Styrket finansiering 3,0 0,0 3 Indtægter i alt -325,1-333,4 8,3 Behov for mertilskud afrundet (balancetilskud) -0,8-5,3 4,5 Særlige tilskud Budgetforslaget udviser ingen særlige ændringer i forhold til 2014 i oprindeligt budget 2013 (jf. tabel 3). Dog er det værd at bemærke, at Frederiksberg i 2013 modtog et tilskud på 15,8 mio. kr. fra tilskudspulje til kommuner, som i dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Puljen udgjorde 400 mio. kr. i 2013 og fordeles efter ansøgning fra kommuner. Hvis Frederiksberg ansøger om og modtager tilskud, vil det udgøre en merindtægt i forhold til de opgjorte tal for tilskud/udligning. Efterreguleringer Tre år efter tilskudsåret bliver kommuner, der har valgt selvbudgettering, afregnet for eventuelle efterreguleringer. Efterreguleringen beregnes som forskellen mellem modtaget udligning og generelle tilskud beregnet på baggrund af de foreløbige beløb i tilskudsåret og det endeligt opgjorte beløb. I budgetforslaget indgår en samlet merindtægt på 3 mio. kr., når overslagsårene i budget 2013 sammenlignes med 2014 i budgetforslaget 8

9 (jf. tabel 1). Efterreguleringen skal ses i forhold til korrektionerne på skattesiden, jf. bilag 4. I bilag 4 findes en samlet opgørelse af efterreguleringen hvor valget af selvbudgettering i 2011 vurderes at have været en fordel. Med det nuværende skøn for 2011, opnår Frederiksberg et netto merprovenu på 20,1 mio. kr. ifht. statsgarantien for Bemærk endvidere, at Frederiksberg kommune i 2012 og 2013 valgte statsgaranti, hvorfor der ikke efterreguleres i 2015 og Jens Tannert Pedersen Fuldmægtig 9

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 9. maj 2016 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 6 Tilskud og udligning 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 07-08-2018 Bilag 6 Tilskud og udligning Økonomiafdelingen 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende bilag, idet skatteskønnet har konsekvens

Læs mere

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning

Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning 6. august 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0014390-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning I forhold til 1. finansielle orientering (1. FO) er

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 2. august 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00 A001115 Bilag 6 Tilskud og udligning 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende bilag, idet

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Bilag 6 Tilskud og udligning Ændringsforslag til budget 2013 for tilskud og ning 16. august 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen 1 Indledning Dette

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Notat. Notatet er bygget op med følgende afsnit:

Notat. Notatet er bygget op med følgende afsnit: Notat Vedrørende: Indtægtssiden i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: August Sendes

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr. 4 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit

Bilagsoversigt. Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu Beregnet på det lokale gennemsnit Bilagsoversigt Bilag 1: Oversigt over udskrivningsgrundlag og skatteprovenu 2008-2011 Beregnet på det lokale gennemsnit Bilag 2: Udligning og generelle tilskud Bilag 3 A: Landsudligningen - det samlede

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere