Grundejerforen Holbergparken. GI Hadsundvej 10,8900 Randers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforen Holbergparken. GI Hadsundvej 10,8900 Randers"

Transkript

1 Police Grundejerforen Holbergparken C/o Kristian Svendsen Fuglebakken Randers Forsikringstager: Forsikringssted: Policen gaelder f ra: Policen gaelder til: Grundejerforen Holbergparken G Hadsundvej 10,8900 Randers 1. maj september Praemie: Praemien forfalder: Forsikringen daekker: 1. september b Se den naeste side. Tallet i parentes fx Brand (1 OOO), henviser ti1 det relevante afsnit i forsikringsbetingelserne. Foruden policen gaelder Tryg's forsikringsbetingelser for Forsikringstekniske ord er forklaret bagest i betingelserne, under afsnittet ordforklaringer. Der gaelder nogle sserlige betingelser for Deres forsikring. De er beskrevet under afsnit-0050 i forsikringsbetingelserne. Policen er udstedt: 20. maj 2004 Stempelafgiften bsrigtigesdter stempellovens $70. Tryg Forsikring NS, cvr-nr frye Klausdalsbrovej Ballerup T w Fosikrinq A ~S CVR-nr Ballerup

2 Police Bygningsforsi kring Forsikringssum i 2004 Saerlige betingelser Forsikringssted 1 : G Hadsundvej 1 0, 8900 Randers Matrikel nr. 224a m. fl. Se nr. 700 Bygning 1 : Opfsrt i 1973 og er med hhrdt tag. Bmttoetageareal kvm. Anvendelse: Beboelse, kun etagebyggeri Forsikri ngen daekker: Brand: (1 000) Brand, lynnedslag, eksplosion m.v. 50% restvaerdidaekning., Selvrisiko: 0 kr. Nyvaerdi Kortslutning: (1 100) Kortslutning m.v. Udvider Brand (1 000). Selvrisiko: 0 kr. Nyvaerdi Grunddaekning: (2000) Storm- og vandledningsskade, indbrudstyveri, paksrsel, anden pludselig skade m.v. Nyvaerdi Selvrisiko: Se i de almindelige forsikringsbetingelser b r og kabel: (50,OO) Reparation af utaetheder i skjuke rsr 03.-., Se bet. Se nr. 890 fejl i kabler, samt udgifter ti1 fejlfinding m.v. 891 Selvrisiko: 0 kr. Try! Klausdalsbrovej Ballerup Tryq Forsikrinq A/S CVR-nr Ballerup

3 Police Policenr: Forsikringssum i 2004 Sarlige betingelser G las: (5200) Bnrd pii glas, spejle m.v. Selvrisiko: 0 kr. Sanitet: (5300) Bnrd pii WC-kummer, handvaske m.v. Selvrisiko: 0 kr. Svamp: (6000) Angreb af svampe, der odelagger mureller t~vzerk. N yvs rdi Selvrisiko: 0 kr. nsekt: (6300) Angreb af insekter, der odelae'gger traevsrk. N yvs rdi Selvrisiko: 0 kr. Sti kledni nger: (51 00) Reparation af utatheder i stikledninger op ti1 30 meter, samt udgifter ti1 fejlfinding m.v. Se bet. Selvrisiko: 0 kr. Husejeransvar: (8000) Erstatningsansvar, der piilagges forsikringstager eller medhjalp, der er ansat ti1 at passe ejendommen. Da kningssum: Personhingskade Forurening. +A Ansvar for uindreg. arbejdsmaskiner Selvrisiko: 0 kr kr kr. f a ids'e'lstovens summer Trys Klausdalsbrovej Ballerup Tryq Fosikrinq A/S CVR-nr Ballerup

4 Police Bygningsforsi kring Forsi kringssum i 2004 S~rlige betingelser For policen gadder tillige: Se nr. 833 TrYe Klausdalsbrovej Ballerup

5 Forsikringsbetingelser Policenr: Punkt Forsikringsbetingelser nr oktober 1998 lndhold 0050 Sarlige betingelser 0100 Generelle betingelser \ for alle dakninger, J \- / Hvem er sikret? Hvor daekker forsikringen? Hvad daekker forsikringen? Generelle undtagelser Praemiens betaling Fornyelse og opsigelse ndeksregulering Endring af forsikringsbetingelser og przemietarif Risikoforandring Ejerskifte i Anden forsikring Forhold i skadetilfaelde Skadeopgs relse Bygninger bestemt ti1 nedrivning Erstatningens udbetaling Erstatning ti1 anden genopfsrelse Opsigelse efter skade Voldgift ' 1 Huslejetab og meromkostninger 1000 Brand Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader daekkes? Brand, lynnedslag eller eksplosion Spraengning Nedstyrtning P ludselig opst5et tilsodning Tsrkogning F0 lgeudgifter Forragede byggeudgifter ti1 lovliggsrelse. Restv~rdif orsi kring Erstatningens fasts~ttelse Opsigelse / aendring af betingelser m"-v Klausdalsbrovej ~allerup

6 Forsikringsbetingelser 1100 Kortslutning Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader dakkes? Erstatningens fastszettelse 2000 Grundd~kning Hvilke genstande er ornfattet? Hvilke skader daekkes? Storm. Snetryk Vandkdningsskade Udsivning fra skjulte installationer Skybrud eller tsbrud Frostsp~ngning ndbrudstyveri PBbrsel, vaeltende eller nedstyrtende genstande Anden pludselig skade Villadaekning Haervaerk pa og sirnpelt tyveri fra villa Opstigning af grundvand eller kloakvand Retshjaelp for villa Generelle undtagelser ti Fnr lgeudgifter Foragede byggeudgifter ti1 lovliggsrelse Restvaerdiforsikring Erstatningens fastszettelse 5000 Rsr og kabel Hvi lke genstande er ornfattet? Hvilke skader dzekkes? Erstatni ngens fastszettelse 5100 Stikledning Hvilke genstande er ornfattet? Hvilke skader daekkes? Erstatni ngens fastszettelse 5200 Glas. Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader daekkes? Erstatningens fastszettelse ----.L -.?

7 Forsikringsbetingelser / 5300 Sanitet 6000 Svarnp lnsekt 8000 Husejeransvar 9999 Ordforklaringer Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader dzekkes? Erstatningens fastszettelse Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader dze kkes? Fnrlgeudgifter Erstatningens fastszettelse Hvilke genstande er omfattet? Hvilke skader daekkes? Fnr geudgifter. Erstatningens fastszettelse Hvem er sikret? Hvilket ansvar er dzekket?, Dzekningssum Forhold i skadetilf~lde Ansvar for uindregistrerede arbejdsmaskiner Ordforklaringer af szerlige ord og udtryk, som er mzerket med i forsikringsbetingelserne. Ordforklaringerne er en integreret del af forsikringsbetingelserne. Tws Klausdalsbrovej Ballerup Tryq Forsikrinq AS CVR-nr Ballerup

8 Szrlige forsikringsbetingelser 0050 Szerlige betingelser Forsikringssted 700 G. Hadsundvej/Fuglebakken, 8900 Randers Fslgende matrikelnumre vedrsrer Grundejerforeningen Holbergparken ---- Matr. nr. 224 a, Randers markjorder (fslleshuset) h, -.# , - - Moms 833 Forsikringen er udvidet til, at der ogsa for erhvervsmsssige bygninger medregnes meromszetningsafgift (moms) i erstatning, nir sikrede ikke er momsregistreret. Rsrkabel 890 Forsikringsbetingelsernes pkt Rsr og kabel omfatter tillige gas-, olie-, vand-, varme- og afbbsstikledninger i jord i en lsngde af op ti1 2 bbende. meter fra bygningsfundament Rsrkabel 89 1 Forsikringsbetingelsernes pkt under pkt Rerr og kabel udgir.

9 0100 Generelle betingelser for alle dzkninger Hvem er sikret? Sikret er ejeren af ejendommen, eller den p8 policen anfsrte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anfsrt.,-\ r _) Omfatter policen Husejeransvar (8000), er den medt~jaelp, der passer ejendommen ogsa sikret, men kun under Husejeransvarsforsikringen. f', forbindelse med nybyggeri, ved om- og tilbygning, eller ved reparationsarbejder, hvor AB92* anvendes, kan byggeriets entreprensrer i henhold ti1 AB92* kraeve at blive medsikret pa policen. Entreprensrerne er kun medsikret, hvis det af policen fremgar, at forsikringen er udvidet med saerlig daekning herfor, se Hvor dzkker forsikringen? Forsikringen dzekker p& det eller de forsikringssteder, der er angivet i policen Hvad daskker forsikringen? Forsikringen dzekker, medmindre andet er anfsrt, skader sket i forsikringstiden pa de bygninger eller de genstande, der jf. policens forside er omfattet af en valgt daekning Generelle undtagelser Forsikringen dzekker ikke skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forirsaget af eller star i forbindelse med: Jordskzelv eller andre naturforstyrrelser Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskraenkelse, borgerkrig, oprsr eller borgerlige uroligheder Atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fissio_pn)-, kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sidan skaaemdtrzeder i krigstid eller i fredstid. \ T W Klausdalsbrovej Ballerup k.tryq.dk Tryq Forsikrinq A15 CVR-nr BalleruP

10 Almindelige forsikrinasbetinaelser Forsikringen dcekker dog skade, sorn direkte eller indirekte er forhaget af elier sker i forbindelse med kernereaktioner, anvenctt ti1 sadvanligt industriek, medicinsk eller videnskabeligt forma1, og anvendelsen heraf har vzeret forskriftsrnaessig og ikke har st5et i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift r Forsikringen dskker ikke driftstab eller andet indirekte tab Forsikringen dekker ikke skade, der er omfattet af en garanti fra f.eks. leveranderr, reparaterr eller installaterr Praem iens betaling Fsrste przemie forfalder ti1 betaling ved forsikringens ikrafttmden og senere praemier pa de i policen anfsrte forfaldsdatoer. Sammen rned pmmien opkraeves eventuelle afgifter, herunder stempel- og storrnflodsafgift, samt gebyrer, morarenter og andre omkostninger Pmmien opkmves, med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato over giro, BS eller - efter aftale - pa anden m5de. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkmvningandbetaling af pmmien Phkrav om betaling af praemien sendes ti1 den opgivne betalingsadresse. Endres betalingsadressen, skal Tryg straks underrettes herom Betales przemien ikke senest sidste rettidige indbetalingsdato, sendes en pbmindelse indeholdende oplysning om, at forsikringens dzekning ophsrer, hvis betaling ikke finder sted senest 14 dage efter afsendelsen af pamindelsen. Betales pmmien stadig ikke, sendes en ny p8mindelse. Hvis Brand (1000) er tegnet, gzelder dog serlige bestemmelser, jf Ved udsendelse af sadanne pamindelser eller andre enndringsmeddelelser, herunder om eventuel udpantning, er Tryg berettiget ti1 at opkrzeve ekspeditionsgebyr, morarenter og andre omkostninger Tryg er herudover berettiget ti1 at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og ovrige serviceydelser Fornyelse og opsigelse Forsikringen er fortbbende og kan opsiges skriftligt af s3vel forsikringstageren som Tryg med mindst 1 maneds varsel ti1 en forsikringsperiodes udbb. Hvis Brand (1 000) er tegnet, gzelder dog saerlige bestemrnelser, jf

11 Er forsikringen tegnet for en fledrig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen ti1 hovedforfaldsdatoen i det Br perioden udbber Forsikringer, der er tegnet for en fleriirig periode, og som ikke skriftligt opsiges senest 1 mined far periodens udbb, fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum, forudsat at Tryg har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 og senest 1 maned ferr opsigelsesfristens udbb modsat fald fornyes siidanne forsikringer for 1 Br ad gangen og rabatten for flerarig tegning bortfalder lndeksregulering ndeksregulering foretages hvert iir for: - De forsikringssummer og selvrisikobebb, der er anferrt pi policens forside, medmindre andet fremgar af forsikringsbetingelserne for de enkeke daskninger. - De bebbsangivelser, der i henhold 'ti1 forslkringsbetingelserne indeksreguleres. %. - Przemien Reguleringen sker pa grundlag af det af Danmarks Statistik beregnede lerntal. Det viser den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste for alle arbejdere i industri og hgndvzerk Ved indeksreguleringen forhrajes eller nedszettes de bebb, der er nzevnt under 017Cf.10 med den procent bntallet afviger fra det pii policens forside angivne lerntal. Lerntallet, som anvendes ved indeksreguleringen for det pigzeldende kalenderar, er lerntallet for februar maned i det foregaende kalenderar Regulering af forsikringssummer, selvrisikobebb og af de bebbsangivelser, der er anferrt i forsikringsbetingelserne, foretages hvert iir pr. 1. januar. Regulering af przemien foretages den ferrste fbrfaldsdato i det piigzeldende kalenderiir Medmindre andet er anferrt, er bebbsangivelser der indeksreguleres, baseret pii lerntal212,7 (februar 2003) Ophrarer udgiveken af det i nzevnte~s'nt'al, w-~ry~ berettiget ti1 at forts~tte indeksreguleringen pa grundlag af et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks. T'Y4 Klausdalsbrovej Ballerup 2

12 Bygningsforsi kring 1 1 i 0180 Endring af forsikringsbetingelser og praemietarif Hvis Tryg's praernietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af sarnrne art sorn denne aendres, kan Tryg rned 1 rnhneds varsel aendre forsikringsbetingelserne ogleller pmrnien for denne forsikring ph tilsvarende rnhde fra fnrrstkornrnende eller en senere forfaldsdato Hvis forsikringstageren ikke godkender en skaerpelse af forsikringsbetingelserne eller en praernieforbjelse, kan forsikringen opsiges rned 14 dages varsel ti1 aendringsdatoen ndeksregulering efter er ikke en aendring af Tryg's pmrnietarif Risikoforandring Der skal foretages skriftlig anrneldelse ti1 Tryg i tilfaelde af: Nybygning*. i Tilbygning* Ornbygning*, herunder udskiftning af tag, efterisolering og brandsi kring Reparationsarbejder, hvor AB92* anvendes. j i Forandring af bygningernes anvendelse.! f i Endring af benyttede energikilder, herunder ti1 opvarrnning At byg ningens tagbeklaedning zendres ti1 sth-/spantag fra anden tagbeklaedning eller ornvendt At bygningen henstar ubenyttet At bygningen helt eller delvis mrrnrnes Den under naevnte anmeldelse ti1 Tryg skal foretages inden arbejdet eller fraflytningen igangsaettes, sh Tryg kan tage stilling til, om og i bekraeftende fald ph hvilke vilkhr forsikringen kan forbzeqe Skade sorn fnrlge af ny-, til- og ornbygninger er kun daekket, shfrernt dette er bek~ftet af Tryg.

13 Alniindelige forsikringsbetingelser Anmoder en entreprensr om at blive medsikret pa evt. tegnet Brand- ogfeller Stormskadeforsikring i henhold ti1 AB92* ved nybygninger, til- og ombygninger, eller ved reparationsarbejder, hvor AB92* anvendes, er entreprensrer kun meddaekket, hvis policen er udvidet med saerlig daekning herfor Omfatter policen bygningsbrandforsikring vil der pa den szerlige daekning for nybygninger eller for om- og tilbygninger vaere en selvrisiko ved skader forvoldt sorn fslge af varmt arbejde*. ' Undladelse af at foretage anmeldelse som naevnt under kan medfsre, at Tryg's erstatningspligt nedsaettes, eventuelt hek bortfalder Ville forandring af bygningerne eller deres anvendelse have medfsrt, at Tryg ikke ville have overtaget risikoen, ophsrer selskabets ansvar med sjeblikkelig virkning fra risikoforandringens indtraeden Ejerskifte Forsikringen ophsrer ved ejerskifte. Derfor skal ejerskifte straks anmeldes ti1 Tryg. Hvis Brand (1 000) er tegnet, gadder dog saerlige bestemmelser, jf Den nye ejer er daekket, indtil anden bygningsforsikring er tegnet, dog bjst i 14 dage f ra overtagelsesdatoen Besigtigelse af ejendommen For at kunne vurdere risikoforholdene har Tryg ti1 enhver tid ret ti1 at besigtige den forsikrede ejendom En sadan besigtigelse kan ikke betragtes sorn Tryg's garanti for, at bygningerne er opfsrt i overensstemmelse med gaeldende byggelovgivning, eller at Tryg har accepteret bygningemes tilstand i ovrigt Hvis risikoforholdene er aendrede efter tegningstidspunktet, kan Tryg revurdere og aendre forsikringsvilkarene, eller ophaeve forsikringen rned 14 dages varsel. Hvis Brand (1 000) er tegnet, gaelder dog saerlige bestemmelser, jf Anden forsikring. -L. + - _ Er det fastsat i anden forsikringsaftale, sorn daekker modsamme risiko, at erstatningspligten bortfalder eller indskraenkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet i andet forsikringsselskab, gaelder de samme forbehold for naervaerende forsikring, sa erstatning betales forholdsmaessigt af selskaberne. T'YC Klausdalsbrovej Ballerup T m Forsikrinq A/S CVR-nr Ballerup

14 0230 Vaerneting og lowalg Tvister vedrsrende forsikringsaftalen afgrares efter dansk ret ved danske domstole Forhold i skadetilfaelde skadetilfaelde, herunder hvor der er umiddelbar fare for, at skade vil indtraeffe, &) skal sikrede efter bedste evne straks sage at begraense skadens omfang. Tryg betaler rimelige omkostninger ti1 redningfbevaring, hvis der er tale om en daekningsberettiget skade Skaden skal hurtigst muligt anmeldes ti1 Tryg. Dette kan ske ti1 ethvert Tryg Service Center Hvis der sker en skade, der kraever sjeblikkelig hjaelp uden for normal kontortid, kan henvendelse ske til: Tryg's Dsgnskadeservice pa telefon il Udbedring af skader eller fjernelse af beskadigede genstande ma ikke ske fsr Tryg har godkendt dette Ved ansvarsskader henvises ti1 afsnit om Husejeransvar (8000), hvis denne daekning er tegnet Skadeopgrarelse 3, Erstatningen opgsres pa grundlag af det bebb, som det efter priserne pa skade- tidspunktet vil koste at reparere eller genoprette det beskadigede med samme byggemade og pa samme sted Erstatningen kan ikke baseres pa dyrere byggematerialer og-tilbehsr end det beskadigede eller pa byggematerialer, tilbehsr og byggemetoder, der ikke er almindelig anvendt pa skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastwttelse hensyn ti1 aendring af byggepriser, der matte finde sted indenfor normal byggeperiaderegnet fra skadetidspunktet Skaderamte genstande, som pa grund af slid og aelde er vaerdiforringet med mere end 30 % i forhold ti1 nyvaerdien*, erstattes efter dagsvaerdi*.

15 Manglende vedligeholdelse* kan tillige rnedfsre ned~ttelse af erstatningen, eller den kan helt bortfalde Der ydes ikke erstatning for skade af kosrnetisk art, sarnt for et eventuelt forrnuetab sorn fslge af farveforskelle rnellern erstattede genstandehygningsdele og det ubeskadigede. '-. \ -* Bygninger bestem t ti1 nedrivning For bygninger, sorn forud for skaden var besternt ti1 nedrivning, opwres erstatningen ti1 rnaterialevzrdien rned f radrag af sparede nedrivningsornkostninger. Var nedrivningen ikke urniddelbart forestaende, ydes en passende erstatning for afsavn. Den sarnlede erstatning kan dog ikke overstige de bebb, sorn erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter Erstatningens udbetaling Erstatning opgjort efter 0250 udbetales, nar retablering af det beskadigede har fundet sted S&fremt erstatningen ikke anvendes ti1 retablering af det beskadigede, foretages attid fradrag for vaerdiforringelse pa grund af slid og Zlde, sarnt fradrag for rnanglende vedligeholdelse* og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsvaerdi. Udbetaling af erstatning, sorn ikke anvendes ti1 retablering af det beskadigede, forudsaetter sarntykke fra de berettigede ifslge sarntlige adkornster og haeftelser, der er tinglyst pb ejendornrnen Erstatning ti1 anden genopfarrelse Uanset det i anfsrte kan en erstatning opgjort efter 0250 anvendes ti1 nybygning pa andet sted i Danrnark, eller ti1 opfsrelse af bygninger vaesentligt forskellige fra de sdelagte. Forsgede ornkostninger som fslge heraf erstattes ikke Det er en forudsaetning, at panthavere og andre.. i ejendomrnen berettigede samtykker heri Trye Klausdalsbrovej Ballerup 1

16 Alrnindelige forsikringsbetingelser 0290 Opsigelse efter skade Efter at en skade er konstateret, og i tiden herfra og indtil 1 maned efter endelig skaderegulering eller afvisning af skaden, kan save1 forsikringstageren som Tryg opsige forsikringen med 14 dages varsel. Hvis Brand (1000) er tegnet, gzelder dog szerlige bestemmelser for denne dzekning, jf Voldgift Sikrede og Tryg kan hver for sig forlange en skade opgjort ved voldgift. Parterne vaelger hver en voldgiftsmand ~old~iftsmaendene foretager en opgsrelse i mje overensstemmelse med bestemmelserne i police og forsikringsbetingelser og afgiver en skriftlig redegsrelse over omfanget af skaden og beregner erstatningen lnden voldgiften begynder vaelger de to voldgiftsmaend en opmand. Kan voldgiftsmaendene ikke blive enige om valg af opmand, udpeges denne af pmsidenten for %- og Handelsretten Opmanden traeder kun ind i sagen, hvis de to voldgiftsmaend ikke kan blive enige, og tmffer da den endelige afgrarelse Voldgiftsretten afgrar desuden, hvorledes udgifterne ti1 afholdelse af voldsgiftsretten skal fordeles mellem sikrede og Tryg Voldgiftsrettens afgsrelse er bindende for begge parter og kan ikke indbringes 9 for anden instans Der henvises i svrigt ti1 Lov om Voldgift Huslejetab og merom kostninger Hvilke skader daekkes? det ornfang den forsikrede ejendom ikke kan benyttes som fslge af en skade, der er daekket af forsikringen, eller som farlge af en skade, der er daekket ved saedvanlig bygningsbrandforsikring daekkes med indtil kr , indeksreguleret (2004).. ' Huslejetab Dokumenteret tab af huslejeindtaegt.

17 Alrnindelige forsikringsbetingelser Policenr: Forsikringen daekker ikke: ndtaegtstab i ervrigt i forbindelse med et erhverv udsvet pb forsikringsstedet Tab og udgifter, der er daekket af anden forsikring Leje af andre lokaler Dokurnenterede udgifter ti1 leje af lokaler, svarende ti1 de lokaler, som forsik- 3 ringstageren selv benytter ti1 beboelse og kontor Forsikringen daekker ikke: Tab og udgifter, der er daekket af anden forsikring Merom kostninger forbindelse med en skade, der er ornfattet under 0520 eller 0530 daekkes forsikringstagerens rwdvendige og dokurnenterede rnerorn kostninger ti1 ud- og indflytning, samt udgifter ti1 opmagqinering af bserre SBdanne rneromkostningers stsrrelse og art aftales i hvert enkett tifaelde med Try g Erstatningen ydes herjst for den periode der fremgar af policens forside, og hsjst i indtil 1 maned efter at skaden er udbedret Udbedres skaden ikke eller genopferres bygningen i en anden skikkelse, ydes der kun erstatning for det tidsmrn, det ville have taget at saette bygningen i samme stand, som ferr skaden Er sikrede skyld i, at udbedring forsinkes, daekker forsikringer~ ikke de udgifter, der mbtte vaere forbundet med forsinkelsen Forsikringen daskker efter ferrsterisikoprincippet*. Trye Klausdalsbrovej Ballerup Tryq Forsikrinq AS CVR-nr Ballerup

18 1000 Brand 1010 Hvilke genstande er omfattet? De pi forsikringsstedet(erne) beliggende bygninger inkl. fundarnenter indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kaeldergulv Fslgende er tillige omfattet af forsikringen, for s i vidt det tilhrarer sikrede: Faste el-installationer, herunder: stikledninger og hovedtavler, kraftinstallationer frem ti1 styretavle respektive motorvaern lysinstallationer, herunder faste armaturer og udvendig belysning ti1 belys-. ning af bygning, parkering og adgangsveje Forsikringen omfatter ikke prqr, lysstofrsr, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehrar, faste bygningsdele og faste bygningsinstallationer af saedvanlig, men ikke-erhvervsmaessig karakter, herunder: gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og rumventilationsanlaeg, elevatorer, sanitets- og kloakanlaeg, vaskerianlaeg og harde hvidevarer Gulvbelaegninger, herunder taepper, der enten er limet fast ti1 et underlag eller er lagt pi et underlag, der ikke kar~ betragtes som faerdigt gulv Anlaeg ti1 brand- og tyverisikring af bygningen eller dele deraf, samt civilforsvarsmateriel Antenner og anlaeg ti1 hybridnet ti1 ikke-erhvenrsmaessig brug, flagstaenger, belaegning ti1 vej-, ghrds- og parkeringsareal, grundvandspumper, hegn (ikke levende), nedgravede eller nedstabte svsrnmebassiner -.. inkl. eventuel fast overdaekni ng, tirn- og facadeure Vaegmalerier og -relieffer samt udvendig udsmykning pa bygningen for deres hindvaerksmaessige vaerdi (altsi ikke den kunstneriske vaerdi) dog hsjst kr , indeksreguleret (2004). 8

19 Bygni~gsforsikring Policenr: Andet saedvanligt tilbebr og materialer, der udelukkende anvendes ti1 ejendommens drift med indtil kr , indeksreguleret (2004) Haveanlaeg, i det omfang forsikringstageren ikke kan krzeve udgifterne dzekket af det offentlige Retablering af haveanlaeg godtgares med indti l kr , indeksreguleret (2004), af udgiften. For beplantning erstattes alene udgifter ti1 nyplantning, det vil for buske og traeer sige ikke over 4 Ar gamle planter. Erstatning bortfalder, shfremt retablering ikke finder sted Hvis policen omfatter flere forsikringssteder gaelder de anforte bebbsangivelser for hvert forsikringssted Hvilke skader daekkes? Forsikringen daekker med de anfsrte undtagelser direkte skade, som paf0res de forsikrede genstande forvoldt ved db i 1021 ti beskrevne begivenheder Brand, lynnedslag eller eksplosion Ved brand forstas en bssluppen, ukontrolleret flammedannende ild, der har evne ti1 at brede sig ved egen kraft Lynnedslag, herunder overspzending/induktion eller andre elektriske faenomener dakkes kun, n8r lynet p&viseligt er slaet ned direkte i de forsikrede bygninger eller medforsikrede genstande Eksplosion er en meget hurtigt forbbende forbraending eller kemisk proces, ved hvilken der udvikles staerk varme og indtraeffer en voldsom rumfangsforogelse af reagerende stoffer Forsikringen daekker ikke: Svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at det er sket ved brand, lynnedslag eller eksplosion. > * Skade ved overspzending/induktion eller elektriske faenomener i ovrigt ud over de i naevnte. T~YO Klausdalsbrovej Ballerup

20 Kortslutningsskade eller skade ved andre rent elektriske fzenornener, rnedrnindre det er sket sorn fslge af en daekningsberettiget brand- eller lynnedslagsskade Spraengning Sprsengning af darnpkedler og hsjtrykskogekar (autoklaver), hvorved der sker en pludselig utilsigtet udligning af forskelligt lumryk i og udenfor beholderen Forsikringen daekker ikke: Ssnderrivning af andre &sager, shsorn materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, vaesketryk eller istryk Nedstyrtning Nedstyrtning af luftfartsjer eller af nedfaldende genstande derfra Pludselig opstlet tilsodning i c' Pludselig opsthet tilsodning f ra forskriftsrnzessigt ildsted ti1 rurnopvarrnning Tsrkogning ii Tsrkogning af kedler, der udelukkende anvendes ti1 rurnopvarrnning af beboelses- og kontorbygninger, sarnt andre kedler rned en varrneydelse pa indtil <J 120 kw (1 00 McaV10 rn2 hedeflade), nar sadanne kedler helt eller delvis anvendes ti1 rurnopvarrnning Endvidere daekkes: 1031 F~lgeudgifter Skade, der i forbindelse rned en forsikringsbegivenhed piifares det forsikrede, ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begraense de skader, sorn er dzekket af forsikringen. i 1! Tab af forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed.

21 Rimelige udgifter ti1 redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der er daekket af forsikringen Nerdvendige udgifter ti1 oprydning* efter en skade, herunder: ,fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande, der er beskadiget. ~ fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved :; skadebekaernpelse Daekningen efter ydes pa fsrsterisikoprincippet* og er begranset ti1 20% af ny-dagsvaerdien af samtlige forsikrede bygninger, dog minimum kr indeksreguleret (2004) og maksimak kr indeksreguleret (2004), pr. forsikringsbegivenhed Under og daekkes ikke udgifter ti1 rensning, fjernelse, opbevaring eller anden saerlig behandling af jord, vand eller luft i det orngivende miljs, uanset om sadanne foranstaltninger matte vaere nardvendiggjort af en af forsikringen ornfattet begivenhed. Oprydning efter tidligere forurening, herunder fra affaldsdepoter (kendte eller ukendte), daekkes heller ikke, uanset arten Forsgede byggeudgifter* ti1 lovliggsrelse Efter en daekningsberettiget skade erstattes de forsgede byggeudgifter*, sorn ) ) pafsres forsikringstageren ved istandsaettelse eller genopfiarelse af det be- -- *) skadigede for at opfylde de krav, der stilles af bygningsmyndighederne i rnedfsr af byggelovgivningen Erstatningen beregnes ti1 de udgifter af ovennaevnte art - regnet efter priserne p& skadetidspunktet - der vil rnedga ti1 at istandsaette eller genopfsre det beskadigede i sarnrne skikkelse, ti1 samrne anvendelse og pa nsjagtigt samrne sted Det er en foruds~tning: at udgifterne alene vedrsrer de dele af bygningen, som er beskadiget, og for hvilke der ydes erstatning,. \ at dispensation fra bestemrnelserne ikke har kunnet opn5s hos rnyndighederne, Tryo Klausdalsbrovej Ballerup

22 Policenr: at bygningens vaerdiforringelse sorn fnrlge af slid og aelde ikke overstiger 30% i forhold ti1 nyvardi*, og at istandsaettelse eller genopfnrrelse finder sted Erstatningen er for hver bygning beganset ti1 10% af dens nyvzerdi*, hrajst kr , indeksreguleret (2004) Forsikringen daekker ikke: Udgifter ti1 opfyldelse af krav, sorn var stillet af rnyndighederne eller kunne vare stillet af disse inden skadens i ndtmden Restvsrdiforsikring Det frernghr af policens forside, om restvaerdiforsikring pa Brand (1 000) er valgt, og rned hvilken restvzerdiprocent forsikringen daekker Hvis Brand (1 000) jf. ovenstaedde indeholder restvardiforsikring, vil der i forbindelse med en daekket skade under Brand (1 000) gaelde fnrlgende: Udgnrr skadeprocenten* rnindst den procent, der frerngar af policens forside for restvaerdidaekning, beregnet ud fra den skaderarnte bygnings nyvardi*, kan forsikringstageren i stedet for reparation vzelge at fa hele den beskadigede bygning nedrevet og fa opfsrt en tilsvarende bygning sorn ny Eventuek fradrag for vaerdiforringelse sker i henhold ti Endvidere erstattes nsdvendige ornkostninger ti1 nedrivning og bortbrsel af anvendelige rester Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes ti1 genopfnrrelse Eventuel vzerdi af rnaterialer, der frigrares ved nedrivningen, fradrages i restvardierstatningen Ubeskadigede bygningsdele. &-. -.* Hvis offentlige rnyndigheder far skadetidspunktet har stillet krav, der er ti1 hinder for genopfnrrelse af en beskadiget bygning, erstattes tillige ubeskadigede bygningsdele.

23 Dzekning efter sker under forudsaetning af: at dispensation fra myndighedernes krav ikke har kunnet opnis, og at bygningens beskadigelse udgsr mindst 50 % af vzerdien fsr skadetidspunktet SZifremt ubeskadigede bygningsdele kan benyttes ti1 anden anvendelse, fradrages deres vardi i erstatningen Erstatningens fastsaettelse Erstatningen for de forsikrede bygninger opgsres efter nyvzerdiprincippet* Udbetaling af erstatning, som ikke anvendes ti1 retablering af det beskadigede, forudszetter samtykke fra de berettigede ifnrlge samtlige adkomster og hzeftelser, der er tinglyst pa ejendommen Opsigelseiaendring af betingelser i Tryg kan ikke ophaeve Brand (1 000) som fslge af manglende przemiebetaling, men har panteret og kan foretage udlag for przemien samt palsbne renter og omkostninger Brand (1 000) kan kun opsiges af forsikringstageren: - 'i; hvis de berettigede ifslge samtlige adkomster og hzeftelser, der er tinglyst pa ejendommen, har givet deres samtykke skriftligt, eller ejendommen, uden at disses retsstilling forringes, forsikres i et andet selskab, der har ret ti1 at tegne bygningsbrandforsikring Hvis det konstateres, at bygningerne ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, eller hvis de herdigger forladt, kan forsikringen ophzeves med sjeblikkelig virkning. forhold ti1 de rettighedshavere, der er navnt i opherrer Tryg's ansvar dog med 14 dages varsel Ville forandring af bygningerne eller deres anvendelse have medfnrrt, at Tryg ikke ville have overtaget risikoen, opherrer Tryg's ansvar med sjeblikkelig virkning fra risikoforandringens indtrzeden..-\ -. - Det gaemer dog kun i de tilfzelde, hvor Tryg ikke havde at overtage risikoen. forhold ti1 de rettighedshavere, der er navnt i ophnrrer Tryg's ansvar dog med 14 dages varsel. Tvs Klausdalsbrovej Ballerup

24 Konstateres ulovlige eller uforsvarlige forhold, kan Tryg fasts~tte en frist ti1 forholdets afhj~lpning, forhsje pamien eller ophzeve forsikringen med 14 dages varsel ti1 panthaverne i ejendommen.

25 Byg ningsforsi kring ( Hvilke genstande er omfattet? Faste el-installationer, herunder: stikledninger og hovedtavler, -- '\ kraftinstallationer frem ti1 styretavle respektive motorvaern, lysinstallationer, herunder faste armaturer og udvendig belysning ti1 belysning af bygning, parkering og adgangsveje Forsikringen omfatter ikke pzerer, lysstofrsr, lysreklamer og lysskilte Fast bygr~ingstilbehsr, faste bygningsdele og faste bygningsinstallationer af saedvanlig, men ikke-erhvervsmaessig karakter, herunder: gas- og vandinstallationer, ' rumtemperatur- og rumventilationsanlaeg, elevatorer, sanitets- og kloakanlaeg, vaskerianlaeg og harde hvidevarer. 1: 1120 Hvilke skader daekkes? 'x.-,j Uanset besternmelser~ i og er forsikringen udvidet ti1 at daekke skade, der opst&r pa grund af kortslutning (en utilsigtet forbindelse i et elektrisk kredslarb), induktion (tordenvejr) eller oversp~nding (fejl i el-forsy- ningen) eller lignende Forsikringen daekker ikke: a Skade, der skyldes slid a Skade, der skyldes manglende vedligeholdelse* a Skade, der skyldes mekanisk odelaeggelse.-,, a Skade, der er omfattet af en garanti fra f.eks. leverandsr, reparatar eller installatar. Trve Klausdalsbrovei Ballerup k.tryq.dk Tryc Forsikriw AS CVR-nr Ballerup

26 Byg ningsforsikring 1130 Erstatningens fastsaettelse Erstatningen fasts~ttes efter reglerne om skadeopgsrelse i 0250 (nyvaerdiprincippet*). Dog gaelder for elektrisk drevne enheder, at erstatningen hrajst kan udgiare fialgende procent af den skaderamte enheds nprdi: Enhedens alder indtil: Erstattes med: 4 ir 70 % 5 ir 60 % 6 Ar 40 % Derefter 20 %

27 201 0 Hvilke genstande er omfattet? De pi forsikringsstedet(erne)* beliggende faerdigopfsrte bygninger herunder carporte, der er opfsrt pi muret eller stsbt fundament eller betonblokke indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kaeldergulv Forsikringen omfatter ikke traepaele eller anden form for fundamentering af trae, drivhuse, skure, lysthuse, halvtage, baldakiner, overdaekninger og vindmsller Fslgende er tillige omfattet af forsikringen, for s i vidt det tilhsrer sikredef Faste el-installationer, herunder stikledninger og hovedtavler, kraftinstallationer frem ti1 styretavle respektive motorvaern, Z :lysinstallationer, herunder faste armaturer og udvendig belysning ti1 belysning af bygning, parkering og adgangsveje Forsikringen omfatter ikke paerer, lysstofrsr, lysreklamer, lysskike og projektsranlaeg Fast bygningstilbehsr, faste bygningsdele og faste bygningsinstallationer af sedvanlig, men ikke-erhvervsmaessig karakter, herunder gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og rumventilationsanlaeg, elevatorer, sanitets- og kloakanlzeg, vaskerianlaeg og harde hvidevarer, tagplader af erstatningsmateriale for glas, herunder uoplukkelige ovenlys Gulvbelaegrringer, herunder taepper, der enten er limet fast ti1 et underlag eller er lagt pi et underlag, der ikke kan betragtes-som_et - - faerdigt gulv Anlaeg ti1 brand- og tyverisikring af bygningen eller dele deraf samt civilforsvarsmateriel. _ Tv4 Klausdalsbrovei Ballerup k.tw.dk T w Forsikrinq A/S (NR-nr Ballerup

28 Alrnindelige forsikringsbetingelser i i Antenner og anlaeg ti1 hybridnet ti1 ikke-erhvewsmaessig brug, flagstaenger, rnurede hegn og nedgravede eller nedstsbte svsrnmebassiner (dog ikke disses over- eller tildaekning). Tryg's erstatningspligt ved skade pb antennerne er begraenset ti1 hrajst kr , indeksreguleret (2004). Vaegrnalerier og -relieffer sarnt udvendig udsmykning pa bygningen for deres h8ndvaerksmaessige vaerdi (altsb ikke den kunstneriske vaerdi) - dog hrajst kr , indeksreguleret (2004). 0 Haveanlaeg efter skade, der er en fslge af en af forsikringen ornfattet bygningsbeskadigelse. - Retablering af haveanlaeg godtgerres rned indtil kr , indeksreguleret (2004), af udgiften. For beplantning erstattes alene udgifter ti1 nyplantning, det vil for buske og traeer sige ikke over 4 Br garnle planter. Erstatning bortfalder, s5fremt retablering ikke finder sted. i Forsikringen omfatter ikke: Ruder af glas eller erstatr~ingsrnateriale, herunder: - udvendige vinduesruder, - ovenlysruder, - forsatsruder, - glasfacader, - faellesruder, - dsrruder, - ruder i faste skabe og skillerum, - ruder i brusekabiner, - fastrnonterede spejle, - glaskerarniske kogeplader. Dog daekkes uoplukkelige ovenlysruder udfsrt af erstatningsmateriale for glas. facadebeklaedning af glas, markiser, solafskaermning, alarmstrimler af trade m.v. skilte, samt anlaeg og installatio~er-til udnyttelse a " af vedvarende energikilder. rnsnt-, polet- og betalingskortautomater hrarende ti1 beboewaskerier.

29 ~ Almindelige forsikringsbetingelser Byg ningsforsikring Forsikringen daekker ikke: Udgifter ti1 rensning, fjernelse, opbevaring eller anden sasrlig behandling af jord eller vand efter forurening Bebbsangivelser hvis f lere forsikringssteder Hvis policen omfatter flere forsikringssteder, gaslder de under anfsrte bebbsangivelser for hvert forsikringssted.!! 2020 Hvilke skader daekkes? 2021 Storm* Forsikringen dzekker med de anfsrte undtagelser direkte skade, som phfsres de forsikrede genstande forvoldt ved nedenstaende begivenheder Skade fodrsaget af storm*, herunder skypumpe og eventuel nedtwrsskade, der opsthr som umiddelbar fslge af stormskade ph bygr~ingen., Forsikringen daekker ikke: Skade fohrsaget ved oversvsmmelse fra hav, fjord, ss eller vandbb, herunder stormf lod* Snetryk* -\ Skade forhaget af sneens tyngde pb tagflader og andre bygningsdele. -) Vandledningsskade Skade som fslge af tilfaeldig og pludselig udstrsmning af vand, olie, kalewske og lignende fra rsranl~g og dertil knyttede installationer, herunder kale- og fryseanlsg, sarnt beholdere og akvarier ph 20 liter og derover Forsikringen daekker ikke: Skader som fslge af phfyldning eller aftapning af olietanke eller andre be-. holdere og akvarier Skade fohrsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand samt af vand f ra tagrender og nedls bsrs r f ra tagfladeafvanding. _ - Tv4 Klausdalsbrovej Ballerup

30 Byg ningsforsi kring Vandskade som fnrlge af frostskade i utilstraekkeligt opvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfaldigt svigtende varmeforsyning.! 2024 Udsivning fra skjulte* installationer Skade forirsaget af udsivning af vand og olie fra skjulte* vand-, varme- og i sanitetsinstallationer. 0 1 i Forsikringen dzekker ikke: i i Udgifter ti l reparation af raranlaeg, herunder taerede nar. Udgifter ti1 konstatering af skaden (sporing). Udgifter ti1 reparation og retablering af ubeskadigede bygningsdele, som det har varet nsdvendigt at pre indgreb i for konstatering af eller reparation af skade pa i nstallationerne. ti Skade, forhrsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand samt af vand f ra tagrender og nedbbsrar fra tagfladeafvanding Vandskade som falge af frostskade i utilstraekkeligt opvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfaldigt svigtende varmefor-, syni ng Skybrud* eller tabruci* 0 O Forsikringen dakker skade forirsaget af vand, der under voldsomt skybrud* eller voldsomt tarbrud* ikke kan fb normalt aflab eller stiger op gennem normalt dimensionerede og intake aflnrbsledninger og derved oversvlammer forsi kri ngsstedet Forsikringen daekker ikke: Skade forhrsaget ved oversvlammelse fra hav, fjord, ss eller vandbb samt opstigning af grundvand Skade forirsaget af nedhr, der traenger igennem utatheder og ibninger medmindre dette er en umiddelbar flalge af anden daekket skade pi bygningen.

31 Frostspraengning af: rsranlaeg, der tilfsrer bygningerne vand, rraranlaeg, der indg5r i bygningens indvendige vand- og sanitetsinstallationer, 1 ' > centralvarrne- og varrntvandsanlaeg sarnt dettil herrende kedler, beholdere, pumper, rnilere og radiatorer, wc-kumrner og -cisterner Forsikringen daekker ikke: Frostspraengning og vandskade sorn fslge af frostsprangning i utilstmkkeligt opvarrnede lokaler, der ikke er udlejede, rnedrnindre skaden skyldes tilfaeldigt svigtende varrneforsyning. i Udgifter ti1 optsning., 2027 ndbrudstyveri* Skade pa de forsikrede bygninger forvoldt ved indbrudstyveri* eller forssg herpa sarnt haervaerk* i forbindelse herrned. Desuden daekkes eventuel nedbsrsskade, der opstar som urniddelbar fslge af en daekningsberettiget indbrudstyveri-* eller haervaerksskade* p i bygningen Det er en betingelse for Tryg's erstatningspligt, at anrneldelse foretages ti1 politiet senest 24 timer efter, at skaden er konstateret Piksrsel, vaeltende eller nedstyrtende genstande Skade forvoldt ved paksrsel af bygningerne udefra, samt p5ksrsel af potte og pottibninger under ind- og udksrsel Skade forvoldt af vaekende eller nedstyrtende genstande (herunder hagl),. der rarnrner bygr~ingerne udvendigt * _ Nedbsrsskade, der opstir som urniddelbar fslge af skader under eller

32 ; i i 2029 Anden pludselig* skade Anden pludselig* og uforudset skade pa de genstande, sorn er ornfattet af forsikringen, jf og sorn ikke er daekket eller undtaget i , samt 2031 og Ved pludselig skade forstas en skade, sorn skyldes en udefra pludselig kornrnende og virkende Arsag. Arsag og virkning skal saledes ske sarntidig Skader, der sker over et tidsrurn og ikke pa et tidspunkt, f.eks. taering og slid, vandskade forhaget af dryp eller udsivning, revnedannelser pa grund af frost, bygningens saetning og rystelser fra trafik, regnes ikke sorn pludselige skader Forsikringen dskker ikke: Skade som er eller vitle vaere daekket af en bygningsbrandforsikring, herunder kortslutning. % Haervaerk Skade, der skyldes rnanglende vedligeholdelse* Skader, der skyldes alrnindetig brug, sarnt ridser og skrarnrner Skade pa sanitet* - uanset Arsagen Selvrisiko Ved enhver skade under 2029 gael&r en selvrisiko pa kr , indeksreguleret (2004) Villadaekning (herunder raekkehuse o.lign.) Hvilke bygninger er omfattet af villadaekningen? De pa forsikringsstedet* beliggende faerdiapf0$e en- og tofarnilies beboelsesbygninger, sorn pa policens forside er anfnrrt sorn medforsikret.

33 Almindelige forsikringsbetingelser ~ 1 i j 1, i Hvad daekker forsikringen? Udover de i naevnte daekninger daekker forsikringen tillige fralgende skader: 2031 Haervaerk pb og simpelt tyveri fra villa (herunder raekkehuse o.lign.) 1 ' Skade forhaget ved haervaerk pa villaen (rzekkehuse o-lign.) uanset at dette i., ikke er udnrvet i forbindelse med indbrudstyveri. -' Simpek tyveri* af forsikrede genstande Forsikringen daekker ikke: Skade forvoldt af forsikringstageren og dennes husstand*, ejendommens medhjaelp, logerende, lejere og dermed ligestillede Opstigning af grundvand eller kloakvand Uanset undtagelsen i daekkes skade p i villaen (rzekkehuse o.lign.) forhaget af opstigning af grundvand eller kloakvand. ~ Retshjaelp for villa ~ ' i-/ Forsikringens formal er at daekke udgifter ti1 sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudravelse. Sikrede skal vaere part i tvisten i sin egenskab af ejer eller bruger af den forsi krede villa Retshjaelpforsikringen daekker ikke andelsboliger eller ejendomme tilhrarende boligforeninger Daekningen er betinget af, at sikrede har sragt bistand hos en advokat, der har pataget sig sagen. Sikrede vaelger selv sin advokat blandt medlemmerne af Det danske Advokatsamfund Forsikringen daekker med indtil kr (inkl. moms) pr. sag For forsikringen gaelder en selvrisiko pi samlede omkostr~inger - - dog mindst kr * De fuldstaendige vilkar vedrrarende denne daekning kan ti1 enhver tid rekvireres hos Tryg. i Try0 Klausdalsbrovej Ballerup &.tryg.dk Tryq Forsikrinq AS CVR-nr Ballerup

34 - Policer~r: Generelle undtagelser ti : Skade pi genstande, der er fejlkonstruerede, behaeftede med materialefejl eller er opfsrt forkert, nir irsagen ti1 skaden kan henf~res hertil Skade pa genstande, der ikke opfylder byggelovgivningens regler, nir irsagen ti1 skaden kan henfsres hertil Skader, der er en fslge af en i svrigt dzekningsberettiget forsikringsbegivenhed, daekkes ikke, hvis skaderne isoleret set ikke er omfattet af forsikringen. Eksempelvis vil et angreb af svamp som fslge af en daekket rsrbrudsskade ikke vzere dzekket, hvis forsikringen i svrigt ikke daekker angreb af svamp Skade som fslge af manglende vedligeholdelse* Udover daekkes: a 2041 Fnlgeudgifter ii Rimelige udgifter ti1 redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der er dzekket af forsikringen kdvendige udgifter ti1 oprydning* efter en skade, herunder: fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande, der er beskadiget fjernelse, deponering og destruktion af effekter anvendt ved skadebekzempelse D~kningen efter ydes efter f~rsterisikoprincippet* og er begrzenset ti 120% af ny- dagsvaerdien af samtlige forsikrede bygninger, minimum kr , indeksreguleret (2004) og maksimatt kr , indeksreguleret (2004), pr. forsikringsbegivenhed Under og dzekkes ikke udgifter ti1 rensning, fjernelse, opbevaring eller anden szerlig vand eller luft i det omgivende miljs, uanset om sadanne foranstattr~ingernae vaere nerdvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. Oprydning efter tidligere forurening, herunder fra affaldsdepoter (kendte eller ukendte) daekkes heller ikke uanset arten.

35 J Almindelige forsikringsbetingelser Byg ningsforsikring 1. Policenr: i Forsgede byggeudg ifter* ti1 lovliggsrelse Efter en daekningsberettiget skade erstattes de forsgede byggeudgifter*, sorn pafsres forsikringstageren ved istandsaettelse eller genopfsrelse af det beskadigede for at opfylde de krav, der stilles af bygningsrnyndighederne i rnedfsr af byggelovgivningen Erstatningen beregnes ti1 de udgifter af ovennaevnte art - regnet efter pris- r ) erne pa skadetidspunktet - der vil rnedga ti1 at istandsaette eller genopfsre i, det beskadigede i samrne skikkelse, 'ti1 sarnrne anvendelse og pa nsjagtigt samrne sted Det er en forudsatning: at udgifterne alene vedrsrer de dele af bygningen, som er beskadiget, og for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra besternmelserne ikke har kunnet opnas hos rnyndighederne, at bygningens vaerdiforringelse som fslge af slid og aelde ikke overstiger 30% i forhold ti1 nyvaerdi*, og at istandsaettelse eller genopfsrelse finder sted Erstatningen er for hver bygning begraenset ti1 10% af dens nyvaerdi, bjst kr , indeksreguleret (2004) Forsikringen dakker ikke: Udgifter ti1 opfyldelse af krav, som var stillet af rnyndighederne eller kunne =re stillet af disse inden skadens indtrzeden. i 10 1 forbindelse med en skade, der er daekket af forsikringen, kan forsikringstageren, hvis skadeprocenten* udgsr rnindst 5096 af den skaderarnte bygnings nyvaerdi*, vaelge i stedet for reparation at fa nedrevet den ubeskadigede del af bygningen og fa opfsrt en tilsvarende bygning sorn ny Eventuett fradrag for vaerdiforringelse sker i herhald_t_il_ Endvidere erstattes nsdvendige omkostrringer ti1 nedrivning og bortksrsel af anvendelige rester. TrYq Klausdalsbrovej Ballerup Tryq Forsikrinq N S CVA-nr Balle~p

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Andelsboligforeningen Af 1993 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Bygningsforsikring policenr 649-207.192 (Ver. 01): Andelsboligforeningen Af 1993, Rynkebakken, Åbanken 20, Højby, 4320 Lejre Deres

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Bygningsforsikring Police: 649-120.408 (Ver.22) 21. november 2013 A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse. Jyllingevej 39-57, 2720 Vanløse

Bygningsforsikring Police: 649-120.408 (Ver.22) 21. november 2013 A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse. Jyllingevej 39-57, 2720 Vanløse Police A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse Forsikringstager: Forsikringssted: Policen gælder fra: Policen gælder til: Præmie: Præmien forfalder: Aftale: A/B Vanløsegaard Jyllingevej 39-57, 2720

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjergalle 29. april 2014 v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde

Ejerforeningen Arnbjergalle 29. april 2014 v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde Ejerforeningen Arnbjergalle v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde Bygningsforsikring policenr 649-206.691 (Ver. 00): Ejerforeningen Arnbjergalle, v/marius Høj, Arnbjergalle 1, 2 th, 6800 Varde Tak

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk KUNDENR: 97675633 POLICENR: 900 170 8055 ERHVERVSFORSIKRING 18.02.2016 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret som aftalt, men vi beder jer gennemlæse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Ny police til EJF TYREENGEN

Ny police til EJF TYREENGEN G0201_NEL - TT201512080065126071 - G_65127109Job162-P1-130 01 ERHM 9608925973 DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Dansk System Ass. A/S Allegade 14 2000 Frederiksberg Ny

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Tryg. re5. Bygningsforsikring policenr 649-5.508.827.974 (Ver. 06): EJERFORENINGEN H.C.ØRSTEDS VEJ 21 AMALIEVEJ 22-24

Tryg. re5. Bygningsforsikring policenr 649-5.508.827.974 (Ver. 06): EJERFORENINGEN H.C.ØRSTEDS VEJ 21 AMALIEVEJ 22-24 /L1 k 1875 Frederiksberg C re5 Tryg Tryg Forsikring AIS I CVR-nr. 24260666 70 11 20 20 I www.ttyg.dk Tryg I Klausdalsbrovej 601 I 2750 Ballerup H35H 1875 reuerksbetg C AmaiieV 24, 2sc vi]. STRUMBERGER

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser 2134005 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygning afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-23 Side 8 4. Anden

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Police DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herni ng Forsikri ngstager Forsikri ngssted DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Virkelyst 12, 7400 Herning Policen gælder

Læs mere