Borgere i klimatilpasning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgere i klimatilpasning"

Transkript

1 ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet

2 Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet Intelligent brug af regnvand. Haveselskabet har rettigheder til publikationen og de anvendte billeder. NIRAS har udarbejdet layout og alle illustrationer. Tak til Middelfart Kommune og Spildevand, Brøndby Kloakforsyning, Allerød Kommune, Hillerød Forsyning samt Villumfonden og Kommunernes Landsforening. September 2014 Coverfoto: Dan Gabriel Jensen/Haveselskabet

3 Forord Haveselskabet har i samarbejde med kommuner og forsyningsselskaber i Allerød og Middelfart, samt rådgivervirksomheden NIRAS udviklet og gennemført projektet Intelligent brug af regnvand. Målet med projektet er - gennem forpligtende samarbejder - at kommuner, forsyningsselskaber og haveejere sammen finder løsninger på klimatilpasningens udfordringer i private haver til gavn for alle involverede. Klimatilpasning er i høj grad en tværgående udfordring. Intelligent brug af regnvand bygger bro mellem klimatilpasningens mange interessenter gennem samarbejde, formidling af eksisterende viden på tværs og ny viden skabt af projektet. Indsatsen består af konkrete demonstrationsprojekter i de to kommuner, formidling af andre konkrete projekter, landsdækkende kampagner, TV-produktioner, publikationer, konferencer og workshops. Projektet løber over 4 år (start 2012) og støttes af Villumfonden. Erfaringerne har ført til udviklingen af det kommunale klimaværktøj, som kan hjælpe kommuner og forsyninger med at tage skridtet fra klimatilpasningsplan til konkrete klimaprojekter med stærk forankring hos både kommune, forsyning og borger. Charlotte Garby Direktør i Haveselskabet

4 Del 1: Introduktion Del 2: Forudsætninger s 6 s 6 s 6 s 6 s 6 s 8 s 10 Samfundsøkonomi s 10 Øget regnmængde - udfordringer og muligheder s 12 Private haver kan håndtere 95 % af årsnedbøren s 12 Kraftig regn og ekstremregn s 12 Hvornår kan løsninger i private haver betale sig? s 15 Gevinster s 16 Opskalering - koblede løsninger Introduktion Hvorfor intelligent brug af regnvand? Regningen Vejrskifte Hvorfor et nyt værktøj? Eksempelprojekterne s 18 Proces og organisation s 18 Samarbejde om klimatilpasning - er det så svært? s 18 Eksterne/interne drivkrafter s 20 Klimatilpasning - en nødvendig forandringsproces s 22 Etabler politisk ejerskab i kommune og forsyning s 22 Fra flerfaglighed til tværfaglighed s 22 Organisation s 24 Borgerinddragelse s 24 Den kompetente borger s 24 Fra holdning til handling s 24 Værdibaseret inddragelse s 28 Identificer borgernes WIIFM s 28 Eksempler på person-typer s 28 Fysiske forudsætninger s 28 Kom godt igang Læsevejledning Dette hæfte er udarbejdet til hjælp for kommuner, som vil arbejde med klimatilpasning i et helhedsorienteret perspektiv. Hæftet er opdelt i fire dele: I Del 1 præsenteres baggrunden for Intelligent brug af regnvand - hvorfor fokus på de private haver og hvilken samfundsøkonomisk værdi kan de være med til at skabe. I Del 2 beskrives en række af de væsentlige forudsætninger, der skal til for at sikre succesen af et klimaprojekt, herunder samarbejde mellem kommune, forsyning og borgere m.v., og de fysiske forudsætninger, som skal klarlægges i forbindelse med et projekt. I Del 3 introduceres de planlægningsog lovgivningsmæssige rammer, som vedrører arbejdet med klimatilpasning, herunder en række ændringer i forhold til lovgivning og financiering, som er væsentlige for realiseringen af disse projekter. I Del 4 præsenteres Det ideale klimaprojekt, som repræsenterer det klimaværktøj, der er udviklet gennem Intelligent brug af regnvand. Efterfølgende kan den interesserede læser få del i de konkrete erfaringer fra fire eksempelprojekter beskrevet i resten af Del 4.

5 Indholdsfortegnelse Del 3: Rammer Del 4: Cases s 32 Planlægning og lovgivning s 32 Spildevandsplanlægning s 32 Serviceniveauet er nøglen s 39 LAR-løsninger på privat grund s 39 Tilslutningsbidrag s 41 Ny lovgivning s 41 Finansiering/Medfinansiering s 44 Myndighedsbehandling s 44 Div. tilladelser m.v. s 80 Hillerød, Østbyen s 72 Allerød, Vindbygårdsvej s 60 Brøndby, Lindevang s 50 Middelfart, Egevej s 48 Introduktion til cases s 46 Det ideale klimaprojekt

6 Introduktion Intelligent brug af regnvand handler om at se på håndteringen af regnvandet gennem en helhedsbetragtning og bevare vandet på overfladen som en naturlig, rekreativ og æstetisk ressource. Ikke kun for vore blå øjnes skyld, men fordi det er den rigtige samfundsøkonomiske og mest langsigtede løsning. Hvorfor intelligent brug af regnvand? Danmark er udfordret af klimaforandringer, blandt andet i form af mere og kraftigere nedbør. Det betyder øgede omkostninger til udvidelse af eksisterende regnvandskloakker og andre afledte omkostninger og investeringer. Men hvorfor lede vandet ned i rør, når der er alternativer på overfladen, som skaber blå-grønne merværdier? Ved at se på vandet som et samlet kredsløb og en ressource, kan vi finde intelligente løsninger på klimaudfordringerne, som er samfundsøkonomisk rentable. Regningen Som borgere og samfund kan vi komme til at bruge rigtig mange penge på at håndtere regnvand. Skal de mange penge virkelig bare hældes i kloakken sammen med regnvandet? I Intelligent brug af regnvand har vi arbejdet med løsninger, som både sikrer mod vandet fra kraftige skybrud og bevarer hverdagsregn som en ressource. Vi har først prøvet at finde grønne løsninger på overfladen, og hvis det ikke kunne løse udfordringerne, har vi så tænkt i mere traditionelle løsninger. Klimatilpasningsindsatsen kan finansieres af både kommune og forsyning, og hvor grundejerne kan gives et økonomisk incitament for at håndtere regnvand på egen grund ved tilbagebetaling af 40 % af tilslutningsbidraget. Vejrskifte Der er et vejrskifte på vej inden for regnvandshåndtering. Vi anser nu regnvand for en ressource, og flytter regnvandet fra den snævre og usynlige by under jorden til den fleksible og klimarobuste by på overfladen. Overfladehåndtering kan sikre fleksible og klimarobuste løsninger, der kan vokse med nedbøren. Og så er der de rekreative sidegevinster i boligområder og på offentlige arealer. Hvorfor et nyt værktøj? Landets kommuner har nu udarbejdet klimatilpasningsplaner, og i 2014 går et stort arbejde i gang med at omsætte planer til projekter og virkelighed. Miljøministeriet har med ny lovgivning sikret, at kommuner og forsyningsselskaber kan indgå samarbejde om at finansiere løsninger på overfladen. Der er i kommunerne en overvældende interesse for at håndtere regnvandet på overfladen som et grønt og billigt alternativ til nedgravede kloakrør. 6

7 GAP Photos/Clive Nichols Introduktion 7

8 Eksempelprojekterne I Middelfart og Allerød Kommuner har Haveselskabet, sammen med rådgivningsvirksomheden NIRAS, arbejdet med at koble borgernes interesser og behov med kommunens og forsyningsselskabets overordnede planer, strategier og målsætninger. Gennem dialog og inddragelse er der arbejdet med at finde frem til langsigtede, helhedsorienterede og samfundsøkonomisk rentable eksempler på håndtering af regnvandet på tværs af ejendomsskel. I dette hæfte præsenteres også erfaringer fra klimatilpasningsprojekter i henholdsvis Hillerød, Allerød og Brøndby Kommuner, hvor lignende samarbejdsprojekter har inddraget private haver, veje og offentlige arealer i en samlet indsats for at håndtere den øgede regnmængde. Hæftet viser med eksemplets magt, hvordan kommune, forsyning og borgere i fællesskab kan opnå resultater og løse dele af klimaudfordringen ved at skabe synergieffekter på tværs af ejendomsgrænser, ansvar og faglighed. Ida Wang/Haveselskabet 8

9 Hvorfor samarbejde mellem kommune, forsyning og borger? Planlægnings- og myndighedsansvar Kommune KLIMAUDFORDRINGEN Kommunerne har ansvaret for at planlægge håndteringen af blandt andet regnvand. Men det er spildevandsforsyningsselskabernes ansvar at udmønte planlægningen, blandt andet i udvidelse af kloaksystemet, og andre tekniske tiltag. Formålet med kommunernes planlægning og spildevandsforsyningsselskabernes investeringer er i sidste ende at yde borgeren et vist niveau af service i forhold til at aflede spildevand og regnvand - det såkaldte serviceniveau. Denne service finansieres blandt andet af borgerne gennem vandtaksterne. Forsyning Teknisk ansvar Borger Ansvarforegenejendom Et tæt samarbejde mellem de tre aktører er derfor en forudsætning for at opnå langsigtede og bæredygtige løsninger, som går på tværs af ejendomsskel, økonomier og ansvar. Introduktion 9

10 Samfundsøkonomi Klimaforandringer er et fælles anliggende for samfundet, men konsekvenserne af eksempelvis den øgede mængde regn rammer samfundet uens. Alligevel bør håndteringen af klimaforandringerne være et fælles anliggende, fordi de goder, vi kan skabe ved at se positivt på den øgede regnmængde, kan komme os alle til gode. Øget regnmængde udfordringer og muligheder Den øgede regnmængde, som er en følge af klimaforandringerne, afstedkommer en række forskellige udfordringer. Voldsomme skybrud er kostbare i forsikringsskader, men giver også tabt arbejdstid og ar på sjælen, når en kælder fuld af minder drukner. Skybrud giver opstuvning af vand på overfladen, når kloakken ikke kan rumme og transportere vandmasserne. Til tider ender sort spildevand fra toilet og husholdning inde i huse, på veje, og forurener vandløb og vådområder. Kraftige skybrud er derfor både en økonomisk, miljømæssig og menneskelig udfordring. Men ikke kun pludselig regn udfordrer vores spildevandssystemer. Størstedelen af landets kloakker er fælleskloakker. Det vil sige, at de blander det sorte spildevand fra toilet og husholdning sammen med det kalkfrie regnvand. Det betyder, at rensningsanlægget et par kilometer længere nede ad ledningen modtager en langt større mængde beskidt vand. Ved at holde regnvandet ude af kloakken og rensningsanlægget bliver vandmængden, der skal renses mindre og omkostningen derved ligeså. Vand er bogstavelig talt grænseoverskridende og respekterer hverken juridiske eller matrikulære skel. I boligområder udgør det offentlige areal, kun en femtedel af det samlede areal og en fælles offentlig-privat tilgang er derfor afgørende for at få styr på afstrømningen fra kraftige skybrud, uden at smide regnvandsressourcen i kloakken. Helhedsorienterede løsninger er et samspil mellem små og store muligheder. I det små kan man opsamle regnvandet i tønder og kar til genanvendelse i private haver, og i den anden ende af skalaen kan det være et engdrag, som modtager millioner af liter tag- og overfladevand fra et boligområde og langsomt lader det sive ned til en å. Hvorfor fokus på afledning af regnvand fra private haver? Siden 1990 har den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark ligget på 745 mm, og på landsplan findes cirka 1,4 mio. parcel- og rækkehuse. Antages det, at et gennemsnitshus har et tagareal på 130 m 2 og en grund på 800 m 2, betyder det, at der over de danske haver hvert år falder cirka 840 mio. m 3 regn, hvoraf hustagene modtager 135 mio. m 3. Det kan koste op til 10 kr. at transportere og rense 1 m 3 spildevand. Vi kan derfor spare samfundet for udgifter i millardklassen, hvis vi holder regnvandet ude af kloakken. 10

11 ditregnvand landskampagne /Haveselskabet Samfundsøkonomi 11

12 Private haver kan håndtere 95 % af årsnedbøren Cirka 95 % af årsnedbøren i Danmark falder som hverdagsregn. Disse regnmængder kan, såfremt en række fysiske forudsætninger er opfyldt, håndteres på privat grund med grønne løsninger. Kraftig regn og ekstremregn Omkring 4-5 % af årsnedbøren i Danmark falder som kraftig regn og under 1 % falder som ekstremregn. Private haver kan alt andet lige ikke håndtere kraftig regn eller ekstremregn. Men havernes kapacitet kan med overløb til veje, fællesarealer, åer eller offentlige arealer integreres i større sammenhængende løsninger, som kan håndtere de mere ekstreme udfordringer relateret til klimaforandringerne. Hvornår kan løsninger i private haver betale sig? Vores kloaksystemer er allerede i dag 30 % underdimensionerede i forhold til at kunn håndtere de øgede vandmængder. Det er en dyr og langsommelig fornøjelse at udvide kloakken, og derfor er der et samfundsmæssigt behov for at etablere løsninger, som hurtigt kan ændre kapaciteten i systemet. Etablering af regnbede i private haver reducerer den mængde regnvand, som ender i kloakken. Og i kombination med overløb til veje og offentlige arealer, samt kontrolleret afledning til eksempelvis åer og vandløb, kan der spares mange penge til anlæg af rør. At holde regnvandet ude af kloakken betyder, at rensningsanlæggene modtager mindre mængder vand. Det vand, de modtager, er mere koncentreret, og det er billigere at rense koncentreret spildevand. Private haver kan altså bidrage til en besparelse for forsyningerne på rensning af vandet. Incitamentet for den private grundejer kan være tilbagebetaling af et engangsbeløb i form af maksimalt 40 % af tilslutningsbidraget, i størrelsesorden kr., afhængig af forsyningsselskabet. Nedsivning af regnvand Når nedbør falder over et villakvarter, vil hovedparten af vandet, der rammer asfalt- og tagbelægninger, blive ført til kloakkerne. Kun en lille del vil sive ned i jorden og en anden lille del vil fordampe. I naturen siver størstedelen af regnen ned gennem jorden, mens godt en tredjedel fordamper. Forskellen skyldes blandt andet den øgede grad af befæstning - asfalt, flisebelægninger, carporte m.v. - som sker på private ejendomme og fællesarealer. Og dette problem vil kun blive forstærket af de øgede klimarelaterede regnmængder. 12

13 I bebyggelsen i byen Langt størstedelen af den regn, der falder på privat grund, afledes til kloaksystemet. Med den øgede årsnedbør, kan det betyde dyre investeringer i udvidelse af kapaciteten. 15% Grønne tage Ved installation af en grøn løsning på taget er det muligt at reducere det afledte vandvolumen fra taget med op til 90 %*. Beplantningen består typisk af sedum-arter eller forskellige tørketolerante urter. Man bør regne med en vedligeholdelse 1-2 gange årligt. Fordele på langt sigt: Større vandtilbageholdelse, hvilket er med til at reducere det volumen vand som løber af. Fordele på kort sigt: Det grønne tags kapacitet til at forsinke det vand der løber af er med til at forebygge overflod i enkeltstående tilfælde med stormflod (f.eks. 2-års- eller 5-års hændelser). 15% 70% 35% Inaturen I naturen er der, på grund af overfladernes permeabilitet, mulighed for at langt størstedelen af den regn, der falder i naturen kan nedsive eller fordampe. Dette princip udnyttes i forbindelse med LAR-løsninger på græsplæner og andre grønne arealer. 65% Samfundsøkonomi 13

14 Når man taler om regn... Håndtering af regnvand er afhængig af mængden af vand og den tid regnen er om at falde. Det kaldes regnens intensitet og giver anledning til en vis mængde afstrømning af vand pr. areal. En regnhændelse med en bestemt intensitet = T kan opleves et bestemt antal gange = x på et år. Det kaldes regnhændelsens gentagelsesinterval = T(x). Hverdagsregn har et gentagelsesinterval på T 0,2 (5 regn pr. år). Det betyder, at det kun vil regne kraftigere 5 gange om året. Intensiteten af en hverdagsregn er 7 l/s pr m 3 eller mindre. Kraftig regn kan opleves fra T>0,2 til T=2 (fra 5 regn pr. år til 1 regn pr. 2. år) og har en afstrømning op til 17 l/s pr m 3. Ekstremregn har et teoretisk gentagelsesinterval fra T>2 til T 100 (fra 1 regn pr. 2.- til hvert 100. år eller mere). Afstrømningen fra en ekstremregn kan variere fra 17 til 43 l/s pr m 3. Ida Wang/Haveselskabet 14

15 Gevinster Såvel omkostnings- som gevinstsiden af indsatser forbundet med klimatilpasning er kompleks. Det er nødvendigt at vurdere, om gevinsten ved en indsats står mål med omkostningerne ved implementeringen, herunder indsatsens levetid, så man kan få et mål for en gennemsnitlig årlig omkostning. Derfor er det også relevant at se på økonomiske tiltag, der kan motivere håndteringen på private arealer, og koblede løsninger på tværs af private og offentlige arealer. Den største gevinst i forbindelse med klimatilpasning opnås ved at reducere risikoen for oversvømmelser i ekstremsituationer, idet omkostningerne forbundet med ekstremregn de senere år er steget til samfundsrelevante størrelser. Denne gevinst kan være vanskelig at kvantificere, men kan eksempelvis kvantificeres ud fra besparelsen ved det tiltag man alternativt skulle have sat i værk, eksempelvis en udvidelse af kloakkens kapacitet. Københavns Kommune vurderer, at det vil koste 10 mia. kr. at udvide kommunens kloakkapacitet til almindeligt serviceniveau, som følge af klimaforandringer, mens omkostningerne på landsplan er vurderet til 28 mia. kr. Investeringer i kloaknettet er spredt over en længere årrække, hvilket betyder, at selv mindre årlige gevinster ved lokal håndtering af nedbør vil få en stor samlet værdi. Hertil skal lægges gevinsten ved også at kunne håndtere ekstremregnssituationer gennem robuste løsninger på overfladen. Lidt runde tal... Hver liter regnvand, der ledes i kloakken, skal renses, før den kan ledes ud i vandmiljøet. Rensning af vand koster typisk mellem 2 og 10 kr. pr. m 3 og udgør samlet set en betydelig omkostning for samfundet, der ikke mindskes med fremtidens stigende nedbørsmængder for øje. Andre samfundsøkonomiske gevinster ved klimaindsatser kan være besparelser i forhold til: Udbedring af skader som følge af oversvømmelser. Ekstremregn i 2011 medførte eksempelvis skader for 6 mia. kr. Tabt arbejdsfortjeneste som følge af bl.a. trafikale problemer. Transport af vand gennem kloaksystemer (f.eks. reduceret pumpning) Rensning af spildevand på rensningsanlæggene, der vil modtage mindre og mere koncentrerede vandmængder Reduceret vandforbrug ifm. genanvendelse af regnvand Samfundsøkonomi 15

16 Private haver kan håndtere hverdagsregnen, men ikke større regnmængder. Hvis haveløsningerne imidlertid kobles til større bassinkapaciteter på offentlige arealer, veje og recipienter vil haveløsningerne kunne afhjælpe og være en del af løsningen i en ekstremregnssituation. Skybrudssikring Samfundsøkonomisk gevinst Opskalering - koblede løsninger Recipient Derfor skal der være fokus på at søge koblede løsninger, hvor både rør, bassiner, recipienter, parkeringsarealer, veje, haver og grønne tage m.v. forbindes som kar, hvormed kapaciteten af et givent områdes nedsivningsog vandafledningskapacitet kan øges betydeligt, og til størrelser, som er relevante i skybrudssammenhæng. Denne skala kræver inddragelse af en række aktører fordelt bredt i samfundet med udgangspunkt i kommunernes miljø-, teknik-, vej- og parkafdelinger, landets forsyninger, samt private interessenter. Samtidig udvikles en række relevante synergier, rekreative hensyn, sundhed, natur, vandkvalitet m.v. - hvor de helhedsorienterede løsninger kan være med til at skabe merværdi. 16 Vej 6 Haver 1 Have Anlægsomkostninger

17 Få bliver ramt, hvem betaler? Kompleksiteten af terræn og afvandingsforhold i de fleste boligområder er afgørende for, hvordan regnvandet løber på terræn og hvor det ender. I forbindelse med anlæg af nye byområder kan man indtænke håndteringen af vandet i planlægningen. Men i eksisterende områder skal der en integreret privat og fælles indsats til for at afhjælpe klimaproblematikkerne, idet vandet løber på tværs af ejendomsskel og ansvarsområder. Heldigvis går de afledte gevinster oftest også på tværs af samme grænser, så det er muligt at identificere gevinster for alle parter i de samfundsøkonomisk bæredygtige og langsigtede løsninger. For skybrud rammer ikke kun private boliger og erhverv, men også institutioner, skoler, hospitaler og infrastruktur. Klimatilpasning handler derfor i høj grad også om at beskytte fælles værdier. Samfundsøkonomi 17

18 Proces og organisation Der findes ikke én samlet model for regnvandshåndtering, der kan beskrive og løse alle udfordringer. Variationer i topografi, jordbund, lokale interesser, infrastruktur, aktører, gældende praksis osv. gør alle projekter unikke. Men etablering af en tværgående organisering og tidlig forventningsafstemning er fælles for alle vellykkede processer. Samarbejde om klimatilpasning - er det så svært? Fordi håndtering af klimaudfordringen går på tværs af vores etablerede strukturer og ansvarsområder i samfundet, skal der forandring til i vores organisering, før vi kan samarbejde flydende og på tværs - som vandet løber. I det følgende er barriererne for samarbejde først gennemgået kort - derpå løsningerne. Kommunerne har det planmæssige ansvar i forhold til håndtering af spildevand, og deres primære fokus ligger i beskyttelse af miljøet og fastsættelse af et serviceniveau for borgerne. Spildevandsforsyningernes fokus er på overholdelsen af miljø- og servicemål fastlagt af kommunen, samt valg af omkostningseffektive løsninger, så borgerne ikke betaler for meget for deres service. Kommunens og forsyningens interesse i en teknisk løsning er derfor fokuseret på håndtering af spildevandet, så serviceniveauet bliver mødt. Men både kommune og forsyning kan have interesse i de afledte merværdier, som kan skabes ved alternativ håndtering af regnvandet, eksempelvis grønne, rekreative værdier og skybrudssikring, samt besparelser på tekniske anlæg. Borgeren derimod har lagt mere interesse i, at de tekniske løsninger sikrer mod oversvæmmelse end han/hun har mulighed for at få indflydelse på valg og planlægning af løsninger. Endvidere er der afgørende forskelle mellem kommunens og forsyningens økonomi i forhold til klimatilpasning. Kommunens plan- og miljømæssige ansvar giver et ganske andet fokus end forsyningens, idet forsyningen skal investere omkostningseffektivt på baggrund af kommunens planlægning. Der er altså ubalance mellem ansvar og interesse i forhold til klimaproblematikken mellem kommune, forsyning og borgere, som er vigtig at identificere, både når der skal skabes engagement i et klimaprojekt, men også i relation til beregning af samfundsøkonomisk gevinst m.v. Eksterne/interne drivkrafter Mange aktører skaber altid udfordringer for en proces, og det kan være en langsommelig affære at få samlet alle omkring bordet. Men som i andre sammenhænge, kan dette afhjælpes af en katalysator - et initiativ, en finansiering eller et konkret behov. Det er vores erfaring, at initiativet til samarbejde kan skubbes i gang ved at reagere på en udefrakommende opstået chance eller ved at finde frem til de interne drivkrafter, som kan skabe grobund for engagement hos de involverede parter. 18

19 Planmæssigtogøkonomiskansvar Kommune KLIMAUDFORDRINGEN Forsyning Borger Teknisk ansvar økonomisk interesse i løsning Planmæssigt og økonomisk ansvar Teknisk ansvar Økonomisk interesse i løsningerne Proces og organisation 19

20 Klimatilpasning - en nødvendig forandringsproces Intelligent håndtering af klimaudfordringerne kræver en forandringsproces med en stærk og visionær ledelse. Vores erfaring viser, at udvikling af de alternative løsninger til intelligent brug af regnvand er bedst forankret som en forandringsproces på tværs af de involverede aktører i kommuner, og forsyninger og private interessenter. Processen beskrives i følgende 7 trin: 1. Skab en følelse af nødvendighed, så medarbejderne på tværs af kommuner og forsyninger bliver villige til at forlade deres rutiner og tryghedszone. Skab en brændende platform, der viser tydelige økonomiske eller miljømæssige tab ved at fastholde normale rutiner og tydeliggør gevinster eller merværdier ved at handle på en ny måde. 2. Etablér en frontløber-gruppe, der går i spidsen for forandringerne. Gruppen skal have en stærk tovholder og centrale nøglespillere med vigtige tværgående ekspertiser fra forsyning/kloak, vandløb, miljø og plan. Gruppen skal have en bred troværdighed og være forankret i en stærk ledelse med en styregruppe på tværs af kommune og forsyning. 3. Formulér en klar vision og strategi for forandringsprocessen. Dette er vigtigt for at få alle med i forandringsprocessen samt definere klare visioner, målsætninger og handlinger. Visionen skal fungere som motivationsfaktor for medarbejderne. Strategien for forandring skal bestå af præcist formulerede målsætninger, der har til formål at indfri visionen. Fokusér på en simpel og specifik vision, der er til at efterleve. 4. Kommunikér visionen verbalt og gennem handlinger. Kommunikationen skal: være simpel og letforståelig anvende simple metaforer, der fremstiller kernepunkterne i visionen foregå i flere fora mellem organisationens medlemmer gentages igen og igen på flere måder af flere personer italesætte selvmodsigelser og uoverensstemmelser for at understøtte en troværdig kommunikation foregå primært som dialog, med aktiv involvering af forskellige interessenter. 5. Fjern modstand mod forandringerne. Følgende barrierer mod forandringen skal fjernes: fastlåste formelle strukturer ledere, der ikke anerkender den nye vision mangel på nødvendige ressourcer og kompetencer informationssystemer, der vanskeliggør nye rutiner og handlemåder Ved at være opmærksom på ovenstående, er det muligt at skabe rammerne for et stort medarbejderengagement og en forståelse for visionen. 6. Skab synlige resultater hurtigt. Identificér sammen med kommuner og borgere de mulige konkrete projekter i de private haver med mulige synergier i de offentlige arealer, og find de lavthængende frugter, hvor succesfulde projekter er mulige. Få styr på tekniske muligheder, lovmæssige forudsætninger og finansieringsgrundlag og få hurtigt gang i en proces. 7. Fasthold forandringer og forbedringer. Sæt fokus på ambassadører, delresultater og nye mål. Husk at fejre sejrene med alle involverede. 20

21 7. Fasthold forandringer og forbedringer 6. Skab synlige resultater hurtigt - fokus på ambassadører, delresultater og nye mål. Husk at fejre sejrene 5. Fjern forhindringer for forandringen - fjern formelle strukturer og modstandere, tilfør ressourcer 4. Kommunikér visionen - gennem dialog - igen og igen 3. Formulér en klar vision - simpel, specifik og til at efterleve 2. Etablér troværdig frontløbergruppe - vigtige tværgående ekspertiser, nøglespillere og stærke ledere 1. Præsentér en brændende platform Proces og organisation 21

22 Etabler politisk ejerskab i kommune og forsyning Intelligente løsninger på klimaudfordringerne kræver en fælles forståelse og vision, og en stærk politisk vilje til forandring i både kommunens og forsyningens bestyrelse. Derfor er det afgørende at inddrage kommunernes og forsyningernes politiske ledelse i indsatsens tidligste fase, så der sikres vilje og ejerskab hos de økonomiske beslutningstagere, og at tankerne bliver tænkt ind i kommunernes og forsyningernes planlægning og arbejdsplaner. En ansøgning til Forsyningssekretariatet om fælles projekter skal være politisk vedtaget i forsyningens bestyrelse og i kommunalbestyrelsen. Derfor kræver samarbejdet mellem forsyning og kommune formalisering. Det væsentligste argument for at etablere samarbejdet er imidlertid, at den faglige udfordring i forbindelse med sådanne projekter kræver både kommunens og forsyningens viden og kompetencer. Fra flerfaglighed til tværfaglighed Inddragelse handler ikke kun om at tilgodese interesser. Den handler også om at kvalificere det faglige beslutningsgrundlag, afstemme forventninger og dele ansvar. Derfor er det en forudsætning for et vellykket projekt, at relevante fagligheder i forvaltning og forsyning sidder med i projektgruppen fra start. Når projekter skal ændres fra traditionel flerfaglig sagsbehandling i adskilte fagområder, til tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltning og forsyning, så er tværgående ejerskab centralt. Organisation Der skal fra start etableres en tværorganisatorisk og tværfaglig organisation mellem kommune og forsyning, som udpeges af ledelsen i hhv. kommune og forsyning. Et godt udgangspunkt for samarbejdet er at afholde en workshop, hvor mål, rammer og organisering af samarbejdet fastlægges, og der udarbejdes en hensigtserklæring, som godkendes på politisk niveau i begge organisationer. Eksempel på deltagerliste til opstartsworkshop: Teknisk direktør Planchef Miljøchef Forsyningsdirektør Planmedarbejdere Vejfolk Miljø-/naturmedarbejdere Forsyningsmedarbejdere/leder I forbindelse med etablering af organisationen er det væsentligt at få drøftet beslutnings- og arbejdsprocedure, således, at de involverede medarbejdere føler, at de har mandat til deres initiativer, og ledelsen samtidig inddrages i de relevante økonomiske beslutninger. Organisationen skal være så fleksibel som mulig og derfor indeholde maksimalt to niveauer: En styregruppe og en til flere arbejdsgrupper. Styregruppen skal have politisk og økonomisk mandat fra hhv. forsyningen og kommunalbestyrelsen og eksempelvis bestå af cheflaget fra kommunen eller kommunaldirektøren, samt forsyningens direktør. Styregruppen danner forbindelse mellem det politiske niveau og en eller flere arbejdsgrupper, som kan bestå af natur-, miljø-, planlægnings-, vej-, og parkfolk fra kommunen og forsyningens anlæg, drift og økonomi. 22

23 Forsyningsbestyrelse Kommunalbestyrelsen Styregruppe Styregruppe Arbejdsgruppe/r Arbejdsgruppe Tovholder Forsyning Anlæg Drift Økonomi Kommune: Natur og miljø Plan Grundvand Vej og park Økonomi Organisation Den ideale organisation består af en central kommunal tovholder, som sørger for kontakt til det politiske niveau og koordinerer og styrer samarbejdet mellem de involverede fagfolk. Proces og organisation 23

24 Borgerinddragelse I Danmark har vi en solid tradition for borgermøder som afslutningen på en planproces. Det er en god form til at informere, men ikke velegnet til at engagere og skabe ejerskab. Borgerne kan med fordel komme tidligt på banen og bidrage til vidensgrundlaget med oplevede erfaringer. Det giver initiativ og engagement, som kan spire som frø i lokalområdet. Den kompetente borger Vi har i Danmark god tradition for at involvere borgerne i offentlige planer. Planer sendes i høring, og borgerne får mulighed for at lufte bemærkninger og gøre indsigelse. Det klassiske borgermøde er en velegnet høringsform til orientering, men en sal fuld af borgere, der hører på et fagpanel præsentere Løsningen, er ikke en helhjertet opfordring til debat og ansvarsdeling. Det er også vanskeligt at trække et repræsentativt udsnit af befolkningen til forsamlingshuset en hverdagsaften. Derfor tænker mange kommuner i andre baner, når planer skal debatteres. Det er som myndighed udfordrende og mere tidskrævende at møde sine borgere tidligt i processen. Til gengæld møder man i denne fase den nysgerrige, engagerede og kompetente borger, når rammen for mødet er inviterende. Den kompetente borger er en ressource, der kan kvalificere den viden, som forvaltningen allerede har. Hvis den kompetente borger først bliver hørt på borgermødet i slutningen af en lang sagsbehandling, så møder kommunen ofte borgeren som en kritiker, der ikke forstår, hvorfor der ikke er taget højde for helt afgørende faktorer. Fra holdning til handling Klimaforandringer og skybrud ligger højt på listen over ting, som mange danskere bekymrer sig om. Den husejer, som står i vand til knæene, er naturligt motiveret for at handle, men ofte ligger de bedste og billigste handlemuligheder opstrøms i områder, der ikke har opstuvnings- og oversvømmelsesproblemer. For opstrømsborgeren er trinnet fra holdning til handling meget højt. Information og viden kan skabe holdningsændring - men der skal mere til at skabe handling. Der skal skabes ejerskab og engagement. Værdibaseret inddragelse Gennem projektet Intelligent brug af regnvand har Haveselskabet og NIRAS udviklet en værdibaseret borgerproces, som sikrer stærkt ejerskab hos alle involverede, også opstrømsborgeren. Kommune, forsyning og rådgiver vurderer det eksisterende vidensgrundlag og som en integreret del inddrages borgernes viden og oplevede erfaringer med regnvand og oversvømmelser. Haveejerne i projektområdet inviteres til to workshops, med kommune og forsyning i rollen som faciliterende bordformænd. Den første workshop har til formål at informere om projektet, og bringe borgernes værdier i spil. Her udfoldes klimaudfordringen på samfundsniveau, og der vises konkrete eksempler på regnhave løsninger og samspillet mellem private og offentlige løsninger. Klimaudfordringer præsenteres som en samfundsudfordring i 24

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Målsætning intelligente, billigere og smukkere løsninger PAGE 12 Hvordan får vi optimeret samspil

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Masterplan for LAR i Brøndby

Masterplan for LAR i Brøndby Masterplan for LAR i Brøndby Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR er nyt, smukt, småt og til at forstå eller hvad? Nedsivning Fordampning Forsinkelse Rensning 1 Fra faskine til masterplan den omvendte verden

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013, revision 14. januar 2016 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING

VAND & KLIMATILPASNING SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNE OG FORSYNING hvordan sikres det i strategien for klimatilpasning? DANVA Temadag om vandhandleplaner Den 4. oktober 2012 Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune Plan-

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. TEKNIK OG MILJØ NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Dato: 8. august 2012 Sagsbehandler: admlv Indledning Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 25. juni 2012 bedt om en redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Informationsmøde. Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1

Informationsmøde. Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1 Informationsmøde Informationsmøde Klimatilpasning af Postmosen, Kastaniehaven, Højager og Birkehaven 1 Program 1. Velkommen, v. Lone Henriksen, Hillerød Kommune 2. Baggrund for projektet v. Peter Underlin,

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF) Dagsorden Kl.19.45 Velkomst ved Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF) Kl.19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune) Kl.20.00 Om klimatilpasningsprojektet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

TITLE SLIDE. Guideline til Greenspots

TITLE SLIDE. Guideline til Greenspots TITLE SLIDE Guideline til Greenspots Program Introduktion v. Nina Caspersen, KLIKOVAND 15 min Præsentation af vejledning v. Catharina og Jens Christian NIRAS 20 min Introduktion til spil v. Catharina og

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Hvad er samfundsøkonomiske analyser og hvad skal vi med dem?

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand

Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand Bilag 1 Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand November 2016 1. Hvorfor skal der afkobles Borgerrepræsentationen vedtog i november 2015 at gennemføre 300 skybrudsprojekter.

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune 03. juli 2014 Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune Indhold Retningslinjer... 1 Generelle oplysninger om håndtering af regnvand... 2 Dimensionering... 2 Forundersøgelser... 2 Nedsivning af regnvand

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Udtræden af kloakopland. v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune

Udtræden af kloakopland. v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune Udtræden af kloakopland v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune Mulighed for udtræden af kloakopland mht. regnvand Kan det bruges som planlægningsværktøj i spildevandsplanlægning? Hvilke problemstillinger skal

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 1 Program Præsentation Baggrund for projektet Hvad kommer der til at ske - 2 løsninger Lokal regnvandshåndtering - økonomi, teknologi,

Læs mere

DANVA-kursus. Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab. Januar 2012

DANVA-kursus. Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab. Januar 2012 DANVA-kursus Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab Januar 2012 Kort om Kommunen og Forsyningen som den ser ud i Aarhus Forsyningen : Aarhus

Læs mere

Fremtidens klimatilpasning - vi kalder det HELVA Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning

Fremtidens klimatilpasning - vi kalder det HELVA Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Fremtidens klimatilpasning - vi kalder det HELVA Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning jcr@niras.dk IDA 28-10-13 Klimatilpasning - får vi det hele med? 1 Vandets veje IDA 28-10-13 Klimatilpasning

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013 Revision 07. juli 2014 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre og anlægsgartnere Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre Klimaændringerne resultere i stigende nedbørsmængder og ændret regnmønster Udfordringer i forhold til den nuværende

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING

PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING Langeland Kommune og Langeland Forsyning er i gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a. ved at forny kloaksystemet. Dit nærområde

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere