Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Basis El Fastpris med omtanke"

Transkript

1 Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse i de vedlagte leveringsbetingelser. Leveringsadresse [din adresse] Kort om Basis El Fastpris med omtanke Elpriserne afhænger af mange forhold, blandt andet vinden, vandniveauet i de nordiske vandmagasiner og prisudviklingen på andre råstoffer, der er forbundet med produktionen af el. Med Basis El Fastpris med omtanke har du låst din elpris fast og er derfor sikret mod prisstigninger i den periode, du har valgt. Samtidig betaler du et fast, månedligt bidrag, der går til klimaforbedrende formål og tiltag et sted i verden. Du kan læse mere om, hvordan bidraget anvendes i afsnittet 'Dit faste bidrag'. Leveringsperiode Leveringsperioden er fra den [start dato] til og med den [slut dato]. Efter denne leveringsperiode overgår du automatisk til Basis El med omtanke. Du kan læse om vilkårene for Basis El med omtanke i afsnittet 'Særligt om Basis El med omtanke'. Dit forventede årlige forbrug [dit forbrug] kwh Prisen Prisen består af et fast, månedligt abonnement på 29 kr. inklusive moms pr. aftagenummer (elmåler) og en betaling for det løbende forbrug af el på [din pris] øre pr. kwh inklusive moms i hele leveringsperioden. Dertil betaler du et fast, månedligt bidrag på 20 kr. inklusive moms pr. aftagenummer (elmåler), der går til klimaforbedrende formål og tiltag et sted i verden. Som elforbruger i Danmark er man forpligtet til også at betale en række afgifter til staten og for at få transporteret strømmen. Disse afgifter opkræves pt. af de danske distributionsselskaber. Ved levering i Eldistributions område (Storkøbenhavn og Nordsjælland) kan du se tariffer og afgifter på dongenergydistribution.dk. Hvis du bor udenfor dette område, vil du fremover modtage to regninger for din el: en regning fra dit lokale distributionsselskab for distributionen af din el, og en regning fra os for dit forbrug af el. I det tilfælde kan du finde tariffer og afgifter på dit distributionsselskabs hjemmeside. kan ændre prisen, herunder som følge af ændret lovgivning og lignende regulatoriske forhold eller i øvrigt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Se nærmere leveringsbetingelsernes pkt. 13.

2 Dit faste bidrag Dit faste bidrag på 20 kr. vil efter fradrag af moms blive anvendt ubeskåret til at støtte formål og tiltag, som er relevante og klimaforbedrende efter vores vurdering. Læs mere om nuværende og tidligere støttede formål og tiltag på dongenergy.dk. En gang om året offentliggør vi dokumentation, for at vi har anvendt indbetalinger fra bidraget til at støtte det/de beskrevne formål og tiltag på dongenergy.dk. Det er vigtigt, at dit bidrag anvendes med omtanke. Derfor vil løbende skønne, hvordan beløbet bedst anvendes, og kan med et rimeligt varsel ændre det formål eller tiltag, som bidraget går til. kan endvidere opsige den del af din elaftale, der relaterer sig til betalingen af bidraget på 20 kr. Du vil få meddelelse om eventuelle ændringer med et rimeligt varsel og på den måde, vi har angivet i leveringsbetingelsernes pkt. 13. Generelt om din elregning Du modtager din elregning fire gange om året og betaler aconto ud fra et forventet forbrug. En gang om året, sammen med en acontoregning, får du en årsopgørelse, som er beregnet på baggrund af din årsaflæsning. Her opgør vi forskellen mellem dit forventede og dit faktiske elforbrug i løbet af året. Er der forskel, tilpasser vi dine kommende acontoregninger. Hvis du flytter adresse Hvis du flytter fra din nuværende bopæl, fortsætter denne elaftale på din nye adresse. Det er derfor vigtigt, at du giver os besked om, at du flytter senest syv arbejdsdage inden din flytning. Du bedes oplyse os om din nye adresse, datoen for din flytning (skæringsdatoen), og senere skal vi også bruge en aflæsning af din elmåler på selve skæringsdatoen. Herefter modtager du en slutopgørelse for forbruget på din hidtidige adresse senest seks uger efter, flytningen er meddelt til os. Opsigelse af din elaftale i forbindelse med en flytning skal foretages som enhver anden opsigelse, jf. afsnittet 'Opsigelse af din elaftale'. Opsigelse af din elaftale - Du har 14 dage fra elaftalens endelige indgåelse til at fortryde denne elaftale. Har du fortrudt dit valg, kan du ringe til os på eller udfylde og indsende en fortrydelsesformular, du finder på dongenergy.dk/fortrydelsesformular. - Med Basis El Fastpris med omtanke binder du dig i fem måneder fra det tidspunkt, hvor du indgår din elaftale. Herefter kan du, ligesom, opsige din fastpris elaftale med én måneds varsel til udgangen af en måned. - Ønsker du at opsige Basis El Fastpris med omtanke inden bindingsperiodens udløb, opkræver et gebyr på 500 kr. Efter bindingsperiodens udløb kan opsigelse ske uden betaling af gebyr. - Du skal betale elabonnement, bidrag samt prisen for forbrug af el i bindings- og opsigelsesperioden. - Opsiger du din aftale og skifter til en anden elleverandør, modtager du en slutopgørelse senest seks uger efter, dit skift har fundet sted.

3 Særligt om Basis El med omtanke Når leveringsperioden med fastpris udløber, vil du automatisk overgå til Basis El med omtanke på leveringsadressen. Prisen består af et fast, månedligt abonnement på 29 kr. inklusive moms pr. aftagenummer (elmåler) og en variabel betaling for det løbende forbrug af el. Dertil betaler du et fast, månedligt bidrag på 20 kr. inklusive moms pr. aftagenummer (elmåler), der går til klimaforbedrende formål og tiltag et sted i verden. KWh-prisen er variabel og fastsættes den sidste dag i måneden for den pågældende måned. Den beregnes som den gennemsnitlige indkøbspris, vi rent faktisk har haft på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot (el-spot timepriser) i den pågældende måned plus de balancerings- og handelsomkostninger, vi betaler til Energinet.dk og Nord Pool Spot. Da den variable betaling for det løbende forbrug fastsættes bagudrettet, kendes den ikke ved leveringens start. Den senest fastsatte variable betaling gældende for [periode] var [din pris] øre/kwh inklusive moms i. Du kan se den aktuelle pris på dongenergy.dk. kan ændre prisen, herunder som følge af ændret lovgivning og lignende regulatoriske forhold eller i øvrigt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Se nærmere leveringsbetingelsernes pkt. 13. Du skal fortsat betale afgifter til staten og for at få transporteret strømmen til dit distributionsselskab. Basis El med omtanke kan af såvel dig som af opsiges med én måneds varsel til udgangen af en måned. Du skal betale elabonnement, bidrag samt prisen for dit forbrug af el i opsigelsesperioden, men derudover kan opsigelsen ske uden omkostninger for dig. Udover disse vilkår gælder de betingelser, der fremgår af afsnittene 'Dit faste bidrag', 'Generelt om din elregning', 'Hvis du flytter adresse' samt afsnittene nedenfor, og hvad der i øvrigt fremgår af de vedlagte leveringsbetingelser. Hvis aftalen ikke lever op til din forventning Hvis du mod forventning ikke er tilfreds med din aftale eller 's levering, kan du ringe eller skrive til os. Se i øvrigt leveringsbetingelsernes pkt. 9 og Forudsætninger for aftalen indhenter dit aftagenummer fra dit distributionsselskab og kan tjekke, om du er registreret i et kreditoplysningsbureau eller er i restance med betalinger til -koncernen. Det er en forudsætning for aftalens ikrafttræden, at du hverken er registreret i et kreditoplysningsbureau eller inden for det seneste år har været i væsentlig restance med betalinger til -koncernen. Det er desuden en betingelse, at du i forbindelse med aftaleindgåelsen oplyser dit cprnummer. Cpr-nummeret vil blive brugt til ovennævnte kreditvurdering og vil i øvrigt blive anvendt, opbevaret og behandlet på samme måde, som de øvrige oplysninger om dig, jf. vedlagte leveringsbetingelsers pkt. 11.

4 Selvbetjening - din side på dongenergy.dk På dongenergy.dk finder du menupunktet selvbetjening. Her kan du blandt andet: - finde dine regninger, dine årsopgørelser og tjekke dit forventede elforbrug året rundt - følge dit forbrug og sammenligne dit forbrug med andres - opdatere dine oplysninger - tilmelde dine regninger til Betalingsservice og/eller e-boks - give os besked, hvis du skal flytte. Du kan logge ind med dit kunde- og aftagenummer eller via NemID. Dit kunde- og aftagenummer finder du i højre side af dette brev. På dongenergy.dk kan du desuden læse mere om vores tariffer, priser og gebyrer. Med venlig hilsen

5 LEVERINGSBETINGELSER FOR SALG AF EL - PRIVAT FRA DONG ENERGY SALG & SERVICE A/S 16. april Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra, hvor elleverancerne hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden ('Kunden')., Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia (cvr-nr ) er et datterselskab i A/S-koncernen og benævnes i det følgende som 'DONG Energy'. Der indgås mellem og Kunden en aftale ('Aftalen') om det specifikke produkt, som Kunden har valgt. Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalen. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i Aftalen og disse leveringsbetingelser, har Aftalens bestemmelser forrang. Det er fra 's side en forudsætning for Aftalens ikrafttræden, at Kunden hverken er registreret i et kreditoplysningsbureau eller inden for det seneste år har været i væsentlig restance med betalinger til -koncernen. 2. Forholdet mellem Kunden og elnetvirksomheden Det er en forudsætning for, at Kunden er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet via sin lokale elnetvirksomhed. Elnetvirksomheden varetager transport af den leverede energimængde fra højspændingsnettet og til forbrugsstedet. Endvidere er det en forudsætning, at Kunden til enhver tid opfylder sin lokale elnetvirksomheds betingelser for tilslutning og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, hvilket er nødvendigt, for at kan overholde sine forpligtelser i henhold til disse betingelser. har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskifte over for Kundens elnetvirksomhed. 3. Levering Elleverancen er inklusive balancekraft. Det betyder, at Kunden til enhver tid kan aftage el efter øjeblikkeligt behov. har dog ret til midlertidigt at ophøre med leverancen i de tilfælde, hvor elnetvirksomheden afbryder forsyningen. leverer den aftalte energimængde på det overordnede højspændingsnet i Kundens prisområde (henholdsvis vest og øst for Storebælt). Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer i elnetvirksomhedens betingelser. Kunden skal underrette om forhold, der kan have betydning for 's levering for eksempel forestående større ændringer i Kundens forbrug eller lignende. 4. Måling, måledata og afregning Elnetvirksomheden er ansvarlig for elmåleudstyret og indestår for elmålingens korrekthed. Hvis Kunden eller har mistanke, om at de foretagne elmålinger ikke er korrekte, har begge parter ret til at rette henvendelse til elnetvirksomheden. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller elnetvirksomhedens korrektion af måledata efter målefejl. Hvis måledata mangler eller er fejlbehæftede, afregnes Kunden ud fra et beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug på aftagestedet og Kundens tilsluttede brugsgenstande. afregner elleverancen enten før eller efter Kundens forbrug. Imidlertid kan elleverancen også afregnes som en kombination af de to afregningsformer. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målte elforbrug, efter har modtaget måledata fra elnetvirksomheden. Det er Kundens pligt gennem elnetvirksomheden at sikre DONG Energy får de nødvendige måleraflæsninger. 5. Priser, betalingsbetingelser og modregning Alle priser for el angives og afregnes i den i Danmark benyttede møntenhed og er eksklusive betaling til elnetvirksomheden, herunder netabonnementer og afgifter til staten. Regninger fra DONG Energy er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato og hvortil, betaling skal ske. Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato, er berettiget til at beregne renter i henhold til renteloven. opkræver gebyr ved at sende rykkerskrivelser. Priser og gebyrstørrelser fremgår af 's hjemmeside, dongenergy.dk, og kan i øvrigt udleveres ved henvendelse til. kan regulere og ændre prisen, prisstrukturen, gebyrer og andre vilkår m.v. i overensstemmelse med pkt. 13. kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til og selskaber, som er koncernforbundet med. 6. Sikkerhedsstillelser kan kræve depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for Kundens betalingsforpligtelse, hvis vurderer, at der er, eller det forventes, at der opstår, en begrundet risiko for tab. 7. Misligholdelse Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, har den anden part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet Kundens manglende opfyldelse af betalingsforpligtelserne eller ophør af Kundens aftale med sin lokale elnetvirksomhed. Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, kan DONG Energy indberette om dette til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Hvis elnetvirksomheden eller den systemansvarlige virksomhed afbryder eller begrænser leverancerne til Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen. Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering skal straks underrettes herom. kan i disse tilfælde kræve sikkerhedsstillelse jf. pkt. 6, medmindre andet er bestemt ved lov. 8. Leveringshindringer og force majeure I tilfælde af force majeure suspenderes 's og Kundens forpligtelser i henhold til disse betingelser og særskilt aftale, så længe opfyldelseshindringen består. Den berørte part skal straks skriftligt orientere den anden part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Force majeure foreligger, hvis eller Kunden forhindres i at opfylde betingelser eller særskilt aftale på grund af forhold, der indtræder efter indgåelse af aftaleforholdet og som er uden for den pågældende parts kontrol, og hvis den pågældende part har udvist tilstrækkelig omhu. Force majeure kan især foreligge ved ekstraordinære naturkræfter, samfundsfjendtlige handlinger, krige, terror, brande, hærværk, it-manipulation eller andre hændelser, som forårsager it-nedbrud, sammenbrud eller skade på elanlæg, umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører og arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter. Arbejdsstridigheder anses for at være uden for partens kontrol, uanset at denne part selv er part i eller årsag til stridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis force majeure-forholdet medfører, at den pågældende part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Pengemangel er ikke force majeure. Kan ikke opfylde sine forpligtelser i henhold til disse leveringsbetingelser eller Aftalen på grund af, at Energinet.dk har erklæret force majeure i transmissionssystemet, kan påberåbe sig denne force majeure over for Kunden. 9. Erstatningsansvar Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse betingelser eller i Aftalen mellem parterne. er dog uden ansvar for Kundens eventuelle driftstab og avancetab og andre indirekte tab, som Kunden måtte lide i sin egenskab af erhvervsdrivende, medmindre har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Kunden opfordres til at tegne driftstabsforsikring. er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af elnetvirksomheden, den systemansvarlige virksomhed eller den nordiske elbørs, Nord Pool Spot. 10. Leveringsforholdets løbetid, ophør, flytning m.v. Elleverancens ophør eller opsigelsesvarsel fremgår af Aftalen. Hvis får meddelelse om, at Kunden har opsagt sin fastprisaftale, inden den ophører eller kan opsiges ifølge Aftalen, opkræver et gebyr på 500 kr. inklusive moms til dækning af omkostninger forbundet med afvikling af Aftalen. For andre typer aftaler, der opsiges i strid med Aftalen, opkræves abonnement frem til udløbet af det opsigelsesvarsel, der fremgår af Aftalen. opkræver førnævnte gebyr og abonnement i tillæg til Kundens faktiske forbrug. Hvis Kunden flytter adresse (aftagested) fortsætter elaftalen på den nye adresse (det nye aftagested). For andre aftaler end fastprisaftaler fastsættes prisen på den nye adresse til den pris, der gælder i det prisområde (vest eller øst for Storebælt), som Kunden flytter til. Meddelelse om flytning skal gives til tidligst to måneder og senest syv arbejdsdage inden flytningen. Ovennævnte regler om gebyr og abonnementsbetaling i opsigelsesperioden finder tilsvarende anvendelse på Kundens opsigelse i forbindelse med flytning. Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering, skal straks underrettes herom, og måleren skal straks aflæses. sender slutafregning til Kunden inden seks uger efter aftaleforholdets ophør. Kundens rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen kan hverken helt eller delvist overdrages uden 's forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov. må uden Kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncerneller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter/aktiver og passiver til tredjemand. 11. Person- og kontaktoplysninger Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer oplysninger om Kunden, herunder navn, personnummer, adresse, kontaktoplysninger, forbrugsog leveringsoplysninger. udveksler personoplysninger med offentlige myndigheder og private, herunder Energinet.dk og Kundens distributionsselskab, hvor dette er nødvendigt for at varetage leverancen eller påkrævet efter lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf. behandler ligeledes personoplysningerne til statistiske formål og til brug for markedsføring. Kunden kan ved at skrive til 's kundeservice få indsigt i oplysningerne og anmode om at få oplysningerne berigtiget. kan kræve gebyr for at give et skriftligt svar. Kunden skal oplyse om opdaterede person- og kontaktoplysninger, herunder korrekt adresse, , telefonnumre m.v. Meddelelser fra, herunder varslinger efter pkt. 13, anses for at være kommet frem til Kunden, når har kommunikeret via e-boks, betalingsservice, , telefonnummer m.v., som Kunden har oplyst over for. 12. Uoverensstemmelser 12.1 Kundeklager Hvis Kunden ikke er tilfreds med 's afgørelse eller behandling i øvrigt, kan Kunden henvende sig til Customer Experience, Reklamationer. Henvendelsen giver ikke udsættelse af betalinger m.v., medmindre dette udtrykkeligt er aftalt med. svarer Kunden hurtigst muligt. Hvis Kunden fortsat er utilfreds, har Kunden mulighed for at klage til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber Lovvalg Tvister mellem Kunden og afgøres efter dansk ret. 13. Ændringer har ret til at ændre Aftalen og disse leveringsbetingelser, herunder prisen, prisstrukturen, gebyrer og andre vilkår. Sådanne ændringer kan blandt andet ske som følge af ændring i leverede services, inflation, markedsmæssig udvikling, med henblik på at imødegå øgede omkostninger, som eksempelvis tab, skatter og afgifter, for at opretholde eller styrke 's effektivitet, dækningsbidrag eller kapitalgrundlag, for at opnå administrative besparelser, for at give 's kunder incitament til at mindske eller ændre energiforbruget, som følge af ændringer i lovgivning, anden regulering eller fortolkningen heraf, eller som følge af andre forretnings-/markedsmæssige forhold. Ændringerne iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ændringer kan varsles ved individuel kommunikation, f.eks. ved anvendelse af elektronisk post (herunder , e-boks og SMS), faktura, betalingsserviceoversigt eller lignende kommunikationsformer. I forbindelse med varslingen kan der henvises til oplysninger på 's hjemmeside, dongenergy.dk, eller lignende steder., CVR-nummer , Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere