Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy"

Transkript

1 Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre andet fremgår af aftalen med kunden. 1. Tilslutning til el-nettet Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet via sin lokale el-netvirksomhed og opfylde elnetvirksomhedens betingelser for tilslutning og anvendelse heraf. Ved leverandørskifte repræsenterer Blue Energy kunden overfor kundens el-netvirksomhed. Blue Energy kan ophøre med leverancer i perioder, hvor el-netvirksomheden afbryder forsyningen. Blue Energy leverer el inklusiv balancekraft. 2. Måling og måledata El-netvirksomheden er ansvarlig for elmålere og elmålingernes korrekthed. Ved tvivl om korrektheden kan såvel Blue Energy som kunden rette henvendelse til el-netvirksomheden. Kunden skal acceptere efterreguleringer som følge af forsinkede forbrugsdata eller el-netvirksomhedens korrektion af måledata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede måledata, afregnes ud fra beregnet forbrug baseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgenstande. Hvis kundens elforbrug ændres væsentligt, skal han underrette Blue Energy omkring dette. 3. Priser, afregning, modregning, gebyrer og fakturering Den aftalte pris, uden gebyrer og betaling til el-netvirksomheden fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse. Blue Energy fakturerer i danske kroner. Blue Energy fakturerer ikke kunden for betalinger til el-netvirksomheden, herunder netabonnementer og afgifter til staten. Disse udgifter faktureres særskilt af el-netvirksomheden. Efter installation af DataHub2 i 2015 vil Blue Energy overtage alle faktureringer til kunden. Ønsker kunden at modtage faktura med post eller en kopi af tidligere faktura opkræves et gebyr på den fremsendte faktura Blue Energy er bygget på medlemskab, hvor det koster et fast månedligt beløb at være medlem af Blue Energy. Alle faste priser og gebyrer fremgår til enhver tid af prisoversigten på og kan udleveres til kunden ved henvendelse. Hvis kunden vælger vores fastpris produkt til lejlighed eller hus, er medlemskabet indregnet i den faste pris. Kunden har 2 måder at betale sin regning på: opptankning via kreditkort eller via betalingsservice. Ved betaling via kreditkort tilmelder kunden sit Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Blue Energy og Nets. Ved betalingsservice tilmelder kunden sig enten selv aktivt til betalingsservice, eller giver Blue Energy sine reg. og konto numre, så de kan tilmelde til betalingsservice. Ved tilmelding til betalingsservice opkræves ved opstart et beløb som svarer til ca. 2 måneders forbrug. Derefter sker afregning månedsvis bagud på grundlag af det målte elforbrug som Blue Energy modtager fra DataHub. Det påhviler kunden gennem el-netvirksomheden at sikre Blue Energy de nødvendige måleraflæsninger. Blue Energy er berettiget til at kræve et øget depositum for kundens betalingsforpligtelser, hvis Blue Energy vurderer, at der foreligger begrundet risiko. Blue Energy forbeholder sig ligeledes retten til at opkræve ufaktureret forbrug fra tidligere perioder.

2 Ved tilmelding til kortbetaling accepterer du, at Blue Energy automatisk afregner fremtidige betalinger fra det angivne betalingskort. Beløbet er udregnet ud fra dit forventede forbrug og er det samme beløb hver gang. Når din konto hos Blue Energy kommer under en måneds forbrug, som er det minimums beløb der kan angives til en kunde, bliver den automatisk tanket op fra dit betalingskort. Første træk på betalingskortet sker efter at kunden her godkendt sit minimums beløb, og 2. træk på opstart datoen. Inden betalingskortets udløbsdato skal kunden sørge for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres via MIN SIDE på Ved spærring af betalingskortet er kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes via MIN SIDE på Specifikationer omkring betalinger er tilgængelig via MIN SIDE på Beløb trækkes automatisk på kundens betalingskort ved betalingsfristen nævnt på specifikationen eller ved betalingsservice kørsel i starten af en måned. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte Blue Energy ved betaling, hvis kunden mener der er fejl eller mangler ved regningen. Hvis kundens betalingskort afvises, eller hvis betalingsservices afvises, er Blue Energy berettiget til at opkræve betaling for fremsendelse af rykker og morarenter. Rykkergebyrer må ikke opkræves over betalingskortet. Ved indgåelse af denne aftale giver kunden tilladelse til, at Blue Energy foretager automatiske trækninger på kundens betalingskort i henhold til ovenstående. Ved forsinket betaling er Blue Energy berettiget til at ophøre leverancen af strøm, indtil betalingsforholdet er bragt i orden. Det kontraktlige forhold forbliver bindende uafhængigt af kundens betalingsstatus. Hvis Blue Energy ophører leveranceforholdet på grund af manglende betaling, opgøres forbruget, og slutopgørelse fremsendes og opkræves. 4. Misligholdelse Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Eksempler på væsentlig misligholdelse er kundens manglende betaling eller ophør af kundens aftale med sin lokale el-netvirksomhed. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Ved begæring om rekonstruktion, åbning af tvangsakkord, gældssanering, konkurs eller dødsfald, skal Blue Energy straks underrettes herom. Blue Energy kan kræve, at kunden eller dennes bo stiller betryggende sikkerhed, medmindre der forudbetales, eller der er stillet betryggende sikkerhed for kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed ikke inden for den af Blue Energy angivne frist, har Blue Energy ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. 5. Leveringshindringer I tilfælde af leveringshindringer, der skyldes forhold uden for Blue Energy's kontrol (force majeure), suspenderes alle Blue Energy's forpligtelser, så længe hindringen består. Som eksempler på force majeure kan nævnes ekstraordinære naturkræfter, krige, terror, brande, hærværk, it-manipulation, it-nedbrud, sammenbrud eller skade på el anlæg, umulighed med hensyn til at fremskaffe arbejdskraft, maskiner eller materialer og arbejdsstridigheder, uanset om parten selv er part i eller årsag til arbejdsstridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis Blue Energy kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssigt store, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Kan Blue Energy ikke opfylde sine forpligtelser, på grund af at Energinet.dk eller el-netvirksomheden har erklæret force majeure i transmissionssystemet, kan Blue Energy også påberåbe sig denne force majeure over for kunden. Ovenstående ansvarsfriskrivelser gælder medmindre andet følger direkte af danske rets ufrivillige regler.

3 6. Ansvarsbegrænsning Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse betingelser eller i parternes kontrakt. Blue Energy er dog uden ansvar for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Blue Energy har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Blue Energy er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af fejl eller afbrydelser i el-nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Blue Energy er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af el-netvirksomheden, den systemansvarlige virksomhed eller den nordiske elbørs, Nord Pool. 7. Løbetid, ophør, fortrydelse og overdragelse Pris, aftaleperiode samt binding fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse. Når aftaleperioden udløber, fortsætter kunden på samme produkt til en variabel pris, hvis kunden ikke selv tegner en ny aftale på et andet produkt. Kunden har ret til at fortryde aftalen, såfremt kunden giver skriftlig meddelelse herom til Blue Energy senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Meddelelse om fortrydelses sendes til Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelseformular som du finder HER. Er der tale om et introduktionstilbud er bindingsperioden gældende i hele introduktionstilbuddets aftaleperiode dog kun op til 6 måneder. Kunden er forpligtet til at aftage el i overensstemmelse med aftalen frem til aftalens ophør. Ved begæring om rekonstruktion, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt begæring om konkurs, skal Blue Energy straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. Ved aftaleforholdets ophør slutafregner Blue Energy kunden senest 12 måneder efter, at Blue Energy har modtaget nødvendige måledata mv. fra kunden eller el-netvirksomheden. Blue Energy må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter ifølge aftalen som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand eller et koncernselskab. Opsigelser skal indgives pr. brev eller til Blue Energy forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for omkostninger i forbindelse med telefonopkald og administration, såfremt kunden ikke betaler for den forbrugte strøm, og yderligere initiativer skal iværksættes i forbindelse med opkrævning af betaling. Det gælder også ved videregivelse af gæld til opkrævning hos inkassovirksomhed. Introduktionstilbud er forbeholdt NYE kunder. 8. Flytning Flytning meldes ved at rette info på Min side eller kontakte kundeservice enten telefonisk eller via . Kontrakten ophøres ikke ved fraflytning men følger kunden. Ønsker kunden at opsige kontrakten grundet flytning følges pkt. 7. Tilflytning Kunden kan give besked om tilflytning tidligst 2 måneder før flyttedatoen og skal give besked senest 15 arbejdsdage efter. Fraflytning Kunden kan give besked tidligst 2 måneder før flyttedatoen og skal give besked seneste 3 arbejdsdage før.

4 9. Persondata Ved indgåelse af aftale foretager Blue Energy en generel kreditvurdering af kunden, der kan medføre, at aftalen ikke kan indgås. For at du kan indgå aftale med os på har vi brug for følgende oplysninger: Navn Adresse Telefonnummer Fødselsdato Vi foretager registrering af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Blue Energy har ret til at gemme kundens CPR nummer. Personoplysningerne registreres hos Blue Energy A/S så længe du er kunde, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte for Blue Energy A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på er Blue Energy A/S. Kelin Kraft A/S og Casalogic A/S håndterer vores kundedatabase og oplysninger afgivet til videregives sikkert til deres system. Derudover kan Blue Energy videregive oplysninger om kunden til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. Udover dette videregives eller sælges på ingen måde oplysninger videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din adresse. Som registreret hos Blue Energy A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret ti indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Blue Energy A/S via til Hvis betaling foregår via opptankning, gemmes informationer om betalingskort Hvis kunden har et partnerprodukt kan Blue Energy videregive oplysninger til partner i forbindelse med donationer foretaget via betalinger til Blue Energy. Partnere oplyser donations størrelse til Skat og sikrer dermed at kunden udnytter sin fradragsret. Blue Energy vil til brug for opfyldelse af dette formål videregive kundens personoplysninger til partneren Tillige kan kontaktoplysninger blive videregivet til partnere, så disse kan kontakte kunden angående de projekter kunden støtter via sine donationer samt oplysning ved partnerens øvrige arbejde. Blue Energy er berettiget til at kontakte kunden med gode tilbud og vigtig information (per , sms, brev eller telefon), hvis kunden har tilmeldt sig dette. Kunden kan til enhver tid framelde sig tjenesten. Kontraktindehavers kunde og kreditoplysninger opdateres løbende ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet. CPR-nummer bliver løbende brugt til at opdatere faktureringsadresse samt kreditvurdering. 10. Fastpris aftale Fastpris aftale med Blue Energy er kun til private lejligheder eller huse. For lejligheder må kunden max have et samlet årsforbrug på 4500 kwh årligt og ikke bruge elvarme. For huse må kunden max have et samlet årsforbrug på 8000 kwh årligt og ikke bruge elvarme.

5 Blue Energy forbeholder sig altid retten til at skifte kunder over til vores variable produkt, hvor kunden betaler 45 kr. i medlemskab samt kundens forbrug til kost pris. Kunden kan altid opsige denne aftale. Blue Energy forbeholder sig retten til at justere prisen på fastpris aftale med 3 mdr. varsel. 11. Nyhedsbrev Som kunde i Blue Energy, modtager du automatisk vores nyhedsbrev, med mindre at du frabeder dig det. 12. Kundeklager Indsigelser kan indgives til Blue Energy's kundeservice via på Hvis Blue Energy ikke kan løse problemet eller er kunden utilfreds med Blue Energy's svar kan kunden kontakte Ankenævnet på Energiområdet Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 12. Tvister mellem kunden og Blue Energy afgøres efter dansk ret. Ehrvervskøb Sager mod Blue Energy med relation til disse betingelser eller særskilt aftale anlægges ved retten på Frederiksberg. Forbrugerkøb Tvister mellem forbrugere og Blue Energy afgøres efter dansk ret, herunder retsplejelovens regler om Forbrugerværneting. 14. Ændringer Blue Energy har mod et forudgående varsel fastsat at Blue Energy under hensyntagen til gældende lov og praksis herom har ret til at ændre disse betingelser, aftalen og priserne. Skyldes ændringerne ændret lovgivning, påbud fra offentlige myndigheder el. lign. er kunden forpligtet til at overholde ændringerne, fra tidspunktet for Blue Energy's meddelelse herom. Varsling af ændringer og øvrige meddelelser herom kan ske på Blue Energy's hjemmeside, i dagspressen, ved regningsfremsendelse eller på anden måde. 15. Cookies På anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør dette, afhænger af din browser. Blue Energy A/S anvender Google Analytics og Google Adwords. Hvis du har spørgsmål angående dine cookies kan du henvende dig til 16. Webstatistik Vi bruger en webstatistik på og i udsendte mails, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. 17. Kontakt Blue Energy A/S (CVR-nr.: ) Hammerholmen Hvidovre Att.: Kundeservice Telefon åbent alle hverdag mellem 10-14

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere