Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el"

Transkript

1 Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning og bestille, når det er tid for olieleverance, eller De ønsker at benytte Dem af vort tilbud om vederlagsfri automatisk olieleverance. ODIN FYRINGSOLIE El & NATURGAS garanterer, at de leverede produkter til enhver tid er i overensstemmelse med den danske standard og de lokale restriktioner. Alle produkter leveres i tankbil direkte til bruger. Odin Fyringsolie leverer fyringsolie landsdækkende på same vilkår og betingelser. Normal levering vil kunne ekspederes den følgende hverdag. Leverance til kunder, der er løbet tør, vil hvis bestillingen modtages inden kl blive ekspederet samme dag imod et gebyr pt. kr. 200,- ekskl. moms. Pris for fyringsolie er altid gældende listepris, minus opnåede rabatter, ved leveringen på adressen. Rabat er mængde afhængig d.v.s. ved levering under liter reduceres rabatten tilsvarende. Kunder som har aftale om automatisk levering vil opnå samme høje rabat uanset leveret mængde. Kunder, som har installeret alternativ opvarmning f.eks. brændeovn, vil ikke kunne opnå aftale om automatisk levering. Betaling for olie: Efter leveringen af fyringsolie vil chaufføren afleverer en kvittering for leveret olie på adressen. På denne kvittering vil man kunne læse den anslåede eller forud bestilte oliemængde og den faktisk afleverede olie mængde. Herefter vil kunden med post modtage en faktura for den leverede mængde olie. Med mindre andet er aftalt er betalingsfristen 14. dage fra leveringsdagen. Tillæg: Ved leverancer under 800 liter betales kørselstillæg i henhold til ODIN FYRINGSOLIES gældende listepriser p.t. kr. 180,- ekskl. moms. I perioden 1. oktober til 30. april leverer ODIN FYRINGSOLIE også olie udenfor den normale arbejdstid på vagt mod betaling af vagtgebyr i henhold til gældende listepriser p.t. kr. 260,00 ekskl. moms pr. leverance - kun i hovedstadsområdet.

2 LEVERINGS BETINGELSER TRÆPILLER Vi tilbyder Dem sikker forsyning af træpiller. ODIN FYRINGSOLIE El & NATURGAS garanterer, at de leverede produkter til enhver tid er i overensstemmelse med den danske standard og de lokale restriktioner. Alle produkter leveres i tankbil (løs vægt) eller fragtmand direkte til bruger. Odin Fyringsolie leverer træpiller landsdækkende på same vilkår og betingelser (ekskl. ikke brofaste øer). Normal levering vil kunne ekspederes for løs vægt 1-10 hverdage og i paller 1-10 hverdage. Pris for træpiller er altid den gældende listepris, minus opnåede rabatter, ved leveringen på adressen. Betaling for træpiller: Efter leveringen af træpiller vil chaufføren aflevere en kvittering på adressen. På denne kvittering kan aflæses den leverede mængde træpiller på adressen. Herefter vil kunden med post modtage en faktura for den leverede mængde træpiller. Med mindre andet er aftalt er betalingsfristen 14. dage fra leveringsdagen. Løs vægt leveres med max længde på blæseslange på 20 meter. Ved længere afstande skal der være glat rør til rådighed som chaufføren kan tilkoble mellem slange og indblæsning. Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke kobles slange til indblæsningsstuds i højder over 2 meter. Levering i sække kræver sikker grund for transport med palleløfter. Såfremt sikker grund ikke er muligt aflæsses på anvist sted hvor sikker grund forefindes. Tillæg: Mindste levering i løs vægt er kg, ellers påføres transporttillæg på 240 kr. ekskl. moms. Mindste levering i sække er 2 paller, ellers påføres transporttillæg på 120 kr. ekskl. moms.

3 LEVERINGS BETINGELSER NATURGAS Vi tilbyder Dem sikker forsyning af Naturgas i samarbejde med DONG Energy A/S. ODIN FYRINGSOLIE EL & NATURGAS garanterer, at de leverede produkter til enhver tid er i overensstemmelse med den danske standard og de lokale restriktioner. 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Naturgas A/S (CVR nr , herefter benævnt DONG Energy) til kunden, hvor denne naturgas hovedsagelig er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden. Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af kundens leveringsaftale med DONG Energy. Henvisning til leveringsaftalen omfatter også disse leveringsbetingelser. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem de individuelle vilkår indeholdt i kundens leveringsaftale med Odin Fyringsolie & Naturgas og disse leveringsbetingelser, skal de individuelle vilkår have forrang for leveringsbetingelserne. Det er en forudsætning for DONG Energy, at kunden er tilsluttet distributionsnettet via sit lokale distributionsselskab og til enhver tid opfylder de dele af distributionsselskabets distributionsbetingelser, der er nødvendige for, at DONG Energy kan opfylde sin leveringsforpligtelse. 2. Levering Indenfor DONG Energy forsyningsområde omfatter leverancen naturgas inklusiv transport og afgifter. Leveringsstedet er ved afgangshanen på kundens gasmåler (målerstedet). Udenfor DONG Energy forsyningsområde omfatter leverancen naturgas og transport til leveringsstedet, som er ved overgangspunktet mellem transmissionssystemet og distributionsnettet. Betaling for transport i distributionsnettet og afgifter opkræves af det lokale distributionsselskab. Gaskvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecikationer i gasreglementet. Kunden aftager naturgas efter behov. DONG Energy har dog ret til midlertidigt at ophøre med forsyningen i de tilfælde, hvor distributionsselskabet afbryder forsyningen. 3. Måling og afregning Afregning sker som a conto afregning. A contobeløb opkræves ud fra et skønnet årsforbrug. Endelig afregning sker årligt og ved aftalens ophør på grundlag af det faktisk målte naturgasforbrug. Afregningsgrundlaget er de forbrugsdata, som Odin Fyringsolie El & Naturgas modtager fra distributionsselskabet. Kunden og DONG Energy skal acceptere eventuel efterregulering af regninger som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller distributionsselskabets korrektion af forbrugsdata efter målefejl. Efterregulering ved målefejl nder sted for en periode svarende til efterregulering af regninger fra distributionsselskabet ved målefejl. 4. Priser, gebyrer og betalingsbetingelser Priser på naturgas og gebyrer fremgår af DONG Energy s hjemmeside, dongenergy.dk, og kan desuden rekvireres hos DONG Energy. DONG Energy kan ændre gebyrer og priser eller prisberegningsmetode med 2 måneders varsel efter reglerne i punkt 10, medmindre ændringen skyldes regulatoriske forhold, hvor varslet kan være kortere. Regninger fra DONG Energy er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato, samt hvortil betaling skal ske. Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr, og der beregnes rente efter renteloven. Kunden skal betale omkostningerne til eventuel inddrivelse af restancer, herunder omkostninger til retslig inkasso. DONG Energy kan kræve depositum eller anden sikkerhed for kundens betaling, såfremt DONG Energy vurderer, at der foreligger eller det forventes, at der opstår en begrundet risiko for tab. 5. Misligholdelse

4 Hvis en part væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, har den anden part ret til at ophæve aftalen. Hvis kunden misligholder sine betalinger over for DONG Energy, kan indberetning herom ske til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Ophævelse af aftalen kan føre til afbrydelse af naturgasforsyningen som følge af manglende naturgasleverandør. Ved dødsfald, anmeldelse af betalingsstandsning, begæring om konkurs, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering, skal DONG Energy underrettes. DONG Energy kan i disse tilfælde kræve forudbetaling eller sikkerhed for betaling. 6. Ansvar og force majeure Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet erfastsat i disse leveringsbetingelser eller i en skriftlig aftale mellem parterne.dong Energy er dog uden ansvar for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som kunden måtte lide i sin egenskab af erhvervsdrivende, medmindre DONG Energy har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Dersom DONG Energy eller kunden bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, suspenderes de forpligtelser, som påhviler den pågældende part så længe opfyldelseshindringen består. Den pågældende part skal straks give den anden part meddelelse herom, herunder oplyse om de nærmere enkeltheder og den forventede varighed af force majeure. Den pågældende part skal søge at overvinde force majeure situationen så hurtigt som muligt. Force majeure betyder omstændigheder, der indtræder efter aftaleindgåelsen, og som er uden for den pågældende parts kontrol, såfremt den pågældende part har udvist den omhu, som kræves, og som ikke med rimelighed kunne overvindes. Følgende omstændigheder skal under forudsætning af, at ovenstående er opfyldt, altid betragtes som force majeure: Ekstraordinære naturbegivenheder (herunder lynnedslag og oversvømmelse), krige, eksplosioner, brande, hærværk, edb-manipulation, sammenbrud eller skade på maskiner, rørledninger og hjælpeanlæg, frysning eller hydratdannelse i ventiler og rørledninger, svigt af eller forsinkelse hos transportører eller underleverandører og arbejdsstridigheder, uanset om den berørte part selv deltager i konikten. Force majeure foreligger endvidere, hvis force majeurebegivenheden medfører, at den berørte part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige udgifter kan opfylde sine forpligtelser. Force majeure hos transmissionsselskabet, distributionsselskabet og DONG Energy s gasleverandører kan påberåbes af DONG Energy som force majeure mellem DONG Energy og kunden. 7. Løbetid, ophør og overdragelse Aftalen løber fra ikrafttræden og indtil videre. Aftalen kan opsiges, hvis kunden eller DONG Energy giver den anden part skriftlig varsel herom på mindst 30 dage til ophør den 1. i en måned med de nedenstående fravigelser. a) Flytning Hvis kunden fytter, skal DONG Energy have skriftlig meddelelse herom senest i forbindelse med, at flytningen finder sted. Ved flytning forstås her, at kunden frafytter målerstedet, og at en ny kunde, der køber og anvender naturgas til eget forbrug, tilflytter målerstedet. Hvis DONG Energy får meddelelse om flytning samt navn på den nye kunde fra kunden eller via distributionsselskabet anses og anerkendes dette som en opsigelse af leveringsaftalen. Ved flytning ophører leveringsaftalen, herunder kundens hæftelse for naturgasforbruget, når der er foretaget måleraflæsning eller beregnet et naturgasforbrug af distributionsselskabet, og flytningen er korrekt meddelt til DONG Energy. Kunden har ret til at få overført leveringsaftalen til en ny adresse i Danmark, hvor der er indlagt naturgas, hvis skriftlig meddelelse herom er DONG Energy i hænde senest syv dage før flytning. b) Leverandørskift

5 Hvis DONG Energy får meddelelse fra kunden eller via distributionsselskabet om, at kunden har skiftet leverandør, anses og anerkendes dette som en opsigelse af aftalen med virkning fra den dag, hvor den nye gasleverandør påbegynder forsyningen af kunden. Ved aftaleforholdets ophør skal DONG Energy fremsende slutafregning til kunden senest to måneder efter, at DONG Energy har modtaget måledata og andre øvrige relevante data fra kunden eller distributionsselskabet. Hver af parterne kan overdrage leveringsaftalen til tredjemand med den anden parts skriftlige samtykke. 8. Personoplysninger Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer DONG Energy oplysninger om kunden. DONG Energy kan videregive oplysningerne til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen. Kunden kan ved at skrive til DONG Energy s Kundeservice få indsigt i oplysningerne og anmode om at få oplysningerne berigtiget. DONG Energy kan kræve gebyr for at give et skriftligt svar. 9. Klager Klager og krav i forbindelse med DONG Energy s eventuelle manglende overholdelse af aftalen behandles i DONG Energy s Kundeservice. Hvis kunden ikke er tilfreds med DONG Energy s afgørelse, kan kunden klage skriftligt til Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Energitilsynets sekretariat tager stilling til, om klagen hører under Energitilsynet eller Ankenævnet på Energiområdet (www.energianke.dk). 10. Ikrafttrædelse og ændringer Disse leveringsbetingelser træder i kraft den 1. oktober 2005 og træder i stedet for tidligere leveringsbetingelser. DONG Energy kan ændre disse leveringsbetingelser efter forudgående varsel ved offentliggørelse på DONG Energy s hjemmeside og meddelelse til kunden på regninger, i kundeblad eller på andre af DONG Energy valgte måder. Hvis ændringerne skyldes regulatoriske forhold, herunder ændret lovgivning, påbud fra offentlige myndigheder eller ændringer i distributionsselskabets betingelser, er kunden forpligtet til at overholde de ændrede leveringsbetingelser, når meddelelse om ændringerne er kommet frem til kunden. Skyldes ændringerne andet end regulatoriske forhold, er kunden forpligtet til at overholde de ændrede leveringsbetingelser fra det i meddelelsen angivne tidspunkt, medmindre kunden opsiger aftalen inden for den i meddelelsen angivne frist.

6 LEVERINGS BETINGELSER El 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra DONG Energy El og Gas A/S (CVRnummer , herefter benævnt DONG Energy) til kunden, medmindre andet fremgår skriftligt af aftalen med kunden. Aftale mellem DONG Energy og kunden om elleverance indgås på dansk og efter dansk ret. Kunden skal have en netaftale med det lokale netselskab, der varetager transport af den leverede energimængde fra det overordnede højspændingsnet og frem til forbrugsstedet. DONG Energy har fuldmagt til at repræsentere kunden i forbindelse med leverandørskifte over for kundens netselskab. DONG Energys tilbud er betinget af DONG Energys kreditgodkendelse af kunden. Forbeholdet bortfalder senest 10 arbejdsdage efter DONG Energys ordremodtagelse. Til brug ved kreditvurdering kan DONG Energy indhente oplysninger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. 2. Levering Leverancen og prisen er inklusive balancekraft. Det betyder, at kunden til enhver tid kan aftage el efter øjeblikkeligt behov. DONG Energy leverer den aftalte energimængde på det overordnede højspændingsnet i kundens systemområde (henholdsvis vest og øst for Storebælt). Transport til forbrugsstedet afregnes af kunden med netselskabet i nettariffen. Den samlede leveringsmængde pr. prisområde til de i kontrakten aftalte aftagesteder kan for erhvervsdrivende variere med maksimalt +/- 25 %. Leveringsmængden opgøres fra leveringens begyndelse år for år, dog begrænset af leveringsperioden. Hvis leveringsmængden udgør mindre end 75 % eller mere end 125 % af den aftalte mængde, kan DONG Energy regulere prisen i forhold til prisudviklingen på el. Prisreguleringen beregnes for hele den mængde, der ligger over eller under den aftalte mængde. 3. Måling og afregning Afregning sker som acontobetaling, medmindre andet er aftalt. Endelig afregning sker på grundlag af det faktisk målte elforbrug, efter DONG Energy har modtaget måledata fra netselskabet. Det påhviler kunden gennem netselskabet at sikre DONG Energy de nødvendige måleraflæsninger. Foreligger der ikke en aflæsning, har DONG Energy ret til at beregne elforbruget og afregne på basis af et skøn. 4. Priser og betalingsbetingelser Alle priser er i danske kroner og er eksklusive betaling til netselskabet, herunder netbetaling og afgifter til staten. Regninger fra DONG Energy er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato samt hvortil betaling skal ske. DONG Energy kan kræve depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for kundens betalingsforpligtelse, såfremt DONG Energy vurderer, at der foreligger eller det forventes, at der opstår en begrundet risiko for tab. Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetalingsdato, er DONG Energy berettiget til at beregne renter i henhold til Renteloven af den til enhver tid gældende restgæld fra denne dato og indtil betaling sker. DONG Energy opkræver gebyr ved fremsendelse af rykkerskrivelser. Gebyrer fremgår af DONG Energys hjemmeside, dongenergy.dk September 2006 DONG Energy har ret til at regulere kontraktbetingelserne herunder prisen på grund af ændringer i regulatoriske forhold eller påbud fra offentlige myndigheder, som ligger uden for DONG Energys kontrol. DONG Energy er berettiget til at regulere prisen med den økonomiske nettokonsekvens heraf. DONG Energy giver kunderne forudgående meddelelse herom. 5. Måledata Netvirksomheden er ansvarlig for måleudstyret og indestår for målingens korrekthed. Kunden skal acceptere efterregulering af regningerne som følge af korrektion af måledata. Hvis kunden eller

7 DONG Energy har mistanke om, at de foretagne målinger ikke er korrekte, har begge parter ret til at rette henvendelse til netselskabet. Hvis måledata ikke foreligger eller er fejlbehæftede, afregnes kunden ud fra et skønnet forbrug baseret på tidligere forbrug på aftagestedet og kundens tilsluttede brugsgenstande. 6. Misligholdelse Hvis kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, har DONG Energy ret til at opsige aftalen med et rimeligt varsel. Hvis kunden misligholder sine betalinger over for DONG Energy, kan indberetning herom ske til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Hvis DONG Energy væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, har kunden ret til at opsige aftalen straks. Hvis netselskabet eller den systemansvarlige afbryder eller begrænser leverancerne til kunden som følge af forhold, der ikke skyldes kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af aftalen. 7. Leveringshindringer og force majeure DONG Energy er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. DONG Energy er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af netselskabet, den systemansvarlige eller den nordiske elbørs, Nord Pool. DONG Energy er fri for ethvert ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i denne aftale samt følgerne heraf, når opfyldelsen er blevet umulig eller urimelig vanskelig på grund af begivenheder, som ligger uden for DONG Energys kontrol, og som ved aftalens indgåelse ikke kunne forudses eller tages i betragtning. DONG Energy er ligeledes ansvarsfri, hvis der indtræder force majeure eller lignende situationer, herunder krig, ildsvåde, strejke af mere generel karakter, lock-out samt usædvanlige naturbegivenheder. Den part, der vil påberåbe sig krav i forbindelse med en begivenhed, skal inden for rimelig tid meddele den anden part det. 8. Erstatningsansvar Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, undtaget hvor der i disse standardvilkår og i den skriftlige aftale mellem parterne er anført tilføjelser og indskrænkninger. DONG Energy er ikke ansvarlig for tabt avance, driftstab, datatab eller andet indirekte tab. 9. Ophør og overdragelse Elleverancens ophør eller opsigelsesvarsel fremgår af aftalen. Ingen af parterne kan opsige aftalen inden et aftalt ophør. Ved ophør skal kunden selv sørge for en ny aftale om fortsat ellevering. Hvis DONG Energy får meddelelse om, at kunden har fået ny elleverandør inden aftalens ophør, opkræver DONG Energy kunden et gebyr på 200 kr. inkl. moms plus eventuelle omkostninger til afvikling af aftalen. Hvis kunden.ytter fra leveringsadressen, går konkurs eller af anden årsag er tvunget til at udtræde af aftalen, rettes der henvendelse til DONG Energy for aftale om vilkår for udtrædelse eller overførsel af aftalen til levering til alternativ adresse. Såfremt en eller flere bestemmelser i nærværende kontrakt og tilhørende bilag er ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af kontraktens øvrige bestemmelser, i det omfang det er nødvendigt for, at bestemmelserne atter er gyldige, jf. princippet i aftalelovens 36. Kunden må hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser ifølge aftalen uden DONG Energys forudgående skriftlige samtykke. DONG Energy må uden kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern eller interesseforbundet selskab i Europa og / eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter / aktiver og passiver til tredjemand. 10. Tvister vedrørende aftalen

8 Tvister mellem kunden og DONG Energy afgøres efter dansk ret. Tvister mellem erhvervsdrivende og DONG Energy anlægges og afgøres ved voldgift, jvf. dog nedenfor. Sagen afgøres i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. For kontrakter under 3 mio. kr. afgøres sagen ved en af henholdsvis Dansk Industri og Dansk Energi udpeget voldgiftsmand. For kontrakter over 3 mio. kr. udpeges derudover en formand af Det Danske Voldgiftsinstitut. Sager, hvor der søges dom for et forfaldent tilgodehavende til DONG Energy, anlægges ved Retten i Gentofte. Fremkommer der under en sådan civil sag spørgsmål om aftalens fortolkning og rækkevidde eller andre realitetsindsigelser, skal sådanne spørgsmål kunne afgøres ved voldgift, jvf. ovenfor. En ved domstolene anlagt civil sag skal stå i bero indtil der foreligger en endelig voldgiftskendelse. 11. Ændringer DONG Energy har ret til at ændre på betingelserne, når ændringen skyldes ændret lovgivning, der ligger uden for DONG Energys kontrol. Parterne er forpligtet til at overholde de nye betingelser, når meddelelse om ændringen er vedtaget. 11. Kundeservice Enhver henvendelse til DONG Energy skal ske til: DONG Energy Kundecenter Nesa Allé Gentofte Telefon: Henvendelse til Odin Fyringsolie & Naturgas skal ske til : Odin Fyringsolie El & Naturgas Enggårdsvej Rødovre Telefon:

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere