SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSOPSTILLING. Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19. Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe."

Transkript

1 SALGSOPSTILLING Del af Faxe Sundhedscenter bygningerne 7-9, 11 og 19 Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Sag ERH12189 Vær med til at sætte præg på Faxe Sundhedscenter - Sammenhængskraft - Fælleskab - Synergi

2 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 31. juli 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og Faxe Matr.nr. 103 f Faxe By, Faxe KOMMUNE ANVENDELSE Ejendomstype Anvendelse Faxe Projekt ejendom Sundhedscenter/beboelse OPFØRT / OMBYGGET Opførelsesår Ombygningsår 1893 AREALER Grundareal m², heraf vej 0 m². Bebygget areal m² Erhvervsareal u/afskrivning m² Etageareal i alt m² OFFENTLIG VURDERING År 0 Ejendommen er ikke under omvurdering. Bygningerne er ikke selvstændigt vurderet, men udgør en del af Faxe Sygehus. FORSIKRINGSFORHOLD ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er fuld- og nyværdiforsikret mod bygningsbrand i Gjensidige Forsikring filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge under police nr Nuværende forsikringer kan ikke overtages af køber, der henvises til selv at tegne ny forsikring. Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Der henvises til Bygningsspecifikationen, hvor energimærke fremgår under de enkelte bygninger. BESKRIVELSE Ejendommen udbydes for Faxe Kommune i.h.t. Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 799 af 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Udbuddet omfatter bygningerne 7-9, 11 og 19. Bygning 7-9 og 11 er udlejet til lægehus og speciallæge og taleinstitut - lejekontrakterne er bilag til salgsmaterialet.. Opmærksomheden henledes specielt på at bygning 7-9 pålægges en servitut, hvoraf bl.a. fremgår at køber af ejendommen forpligter sig til inden den 30. juni 2015 at have nedrevet bygning 9 og i videst muligt omfang genskabt det oprindelige udtryk i forholdet mellem bygning 8, 7 og 10. Sag ERH Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Side 2 af 10

3 Bygning 19 overtages uden lejemål. Ejendommen har hidtil været anvendt til Bo- og Netværk. Byrådet kan frit vælge mellem de indkomne tilbud eller eventuelt forkaste dem alle. Købstilbud skal afgives på den udarbejdede købsaftaleformular, og skal være uden forbehold idet forbehold for vedtagelse af en ny lokalplan, som giver mulighed for udstykning og anvendelse af bygning 19 og det tilknyttede byggefelt til beboelse dog accepteres. Faxe Kommune forbeholder sig ret til ved antagelse af et købstilbud at vægte såvel den anførte anvendelse som den tilbudte købesum. Følgende forhold vil derudover blive tillagt vægt: - at der bydes på alle bygningerne - at den bydende har den fornødne bygningsmæssige og kulturhistoriske ekspertise - at den bydende er interesseret i at indgå i et samarbejde i forhold til at udvikle såvel Faxe Sundhedscenter som området i sin helhed Den fremtidige anvendelse skal ske i overensstemmelse med lokalplan og servitutter om anvendelse, og det skal specielt fremhæves at der ifølge den nuværende lokalplan ikke vil være mulighed for at opnå tilladelse til beboelsesformål. Der er en ny lokalplan under udarbejdelse Lokalplan for Faxe tidl. sygehusområde - og denne forventes at give mulighed for beboelse i relation til bygning 19 og det i tilknytning hertil beliggende byggefelt. Den samlede vejledende mindstepris andrager kr Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Ifølge helhedsplanen for området forventes der med lokalplan at blive tale om private fællesveje inde på "komplekset". Det må forventes at der oprettes et vejlaug, og at fordelingsnøglen bliver i overensstemmelse med vejsynets retningslinier. Kloakforholdene er noteret som offentlig. Se iøvrigt det til købstilbuddet vedlagte bilag vedrørende notat om fordeling af ansvar og vedligehold af kloakledningsnettet. En meget væsentlig del af salgsmaterialet er bilag. Interesserede opfordres til at rekvirere disse hos ErhvervsMægler Næstved, da det ikke er muligt at danne sig et billede af ejendommen uden. SALGSVILKÅR KØBESUM Kontantpris kr KAPITALBEHOV Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion depositum kr Anslået kapitalbehov kr LEJEINDTÆGTER Samlede årlige lejeindtægter udgør kr , heraf anslået kr , fordelt som følger: Erhvervslejemål kr , heraf anslået kr Sag ERH Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Side 3 af 10

4 SÆRLIGE BELØB PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD ZONESTATUS Ejendommen er beliggende i byzone. VEJ Ejendommen er beliggende til offentlig vej. KLOAKFORHOLD Kloakforholdene er noteret som offentlig. LOKALPLANER I forbindelse med salg af ejendommene vil der blive tinglyst servitutter om fremtidig anvendelse jf. således de i købstilbuddet nævnte bilag. Den eksisterende lokalplan forventes afløst af lokalplan , som er under udarbejdelse. Lokalplanen forventes udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne helhedsplan for området, ligeledes vedlagt som bilag til købstilbuddet.. OFFENTLIGE PLANER / ANVENDELSE Ejendommen er hidtil lovligt benyttet som Sundhedscenter/beboelse I forbindelse med salg af ejendommene vil der blive tinglyst servitutter om fremtidig anvendelse jf. således de i købstilbuddet nævnte bilag. Den eksisterende lokalplan forventes afløst af lokalplan , som er under udarbejdelse. Lokalplanen forventes udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne helhedsplan for området, ligeledes vedlagt som bilag til købstilbuddet.. SERVITUTTER Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE EL, VAND OG VARME Køber opfordres sig til at foranledige at ejendommene tilsluttes den fælles varmeforsyning, når fjernvarmeforsyning etableres i Faxe Sundhedscenter. Køber afholder selv omkostninger til arbejder på egen grund samt tilslutningsafgift. Der gøres særskilt opmærksom på at den nuværende varmeforsyning i bygning 11 og 7-9 ikke vil blive opretholdt i det ejendommene i dag er opvarmet via et fælles varmeanlæg, som nedlægges i første halvdel af Generelt kan det oplyses at forsyningen til området generelt er fælles og køber er forpligtet til at etablere selvstændig forsyning og afholde omkostningerne dertil. Der henvises til særskilt bilag vedrørende forsyningsforholdene. For yderligere oplysninger om muligheden for tilslutning og omkostninger forbundet hermed henvises til FAXE FJERNVARMESELSKAB a.m.b.a Sag ERH Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Side 4 af 10

5 . LØSØRE OG INVENTAR Ejendommen sælges uden inventar. MILJØFORHOLD AFFALDSDEPOT TIDLIGERE FORURENING Om affaldsdepot og tidligere forurening oplyser sælger følgende: at der ikke i sælgers ejertid er etableret affaldsdepot eller losseplads på ejendommen. at der sælger bekendt ikke er uopfyldte krav om evt. registrering som affaldsdepot. at der sælger bekendt ikke tidligere er forurening på ejendommen. MILJØFORHOLD, DRIFT Der er jf. rapport af 15. juli 201 udarbejdet af Lyngkilde A/S bilagt købstilbuddet, konstateret let forekomst af bly i maling på vinduer i byning 9 og bygning 19, formentlig hidrørende fra den oprindelige maling, som nu er udskiftet. Der er ikke konstateret PCB.holdige materialer i de undersøgte fuger, men ikke alle fuger er undersøgt. Der har tidligere været sygehusvaskeri i bygningen beliggende bag ved bygning 7-9 og 11, og der kan muligvis være ikke konstateret forurening derfra. Derudover har komplekset været anvendt til sygehus og dermed tilknyttede funktioner, hvilket kan have været forurenende. Sælger påtager sig intet ansvar for forureningsforholdende og køber kan ikke efterfølgende gøre krav gældende overfor sælger vedrørende dette. DRIFTSUDGIFTER 2013 Driftsudgifter 50Kr./m2 anslået kr Forbrug bygning 11 - underdækning kr Driftsudgifter i alt anslået kr ØVRIGE FORHOLD De nævnte driftsudgifter er anslåede og er uden ansvar for ErhvervsMægler Næstved og sælger. De omhandlede bygninger har hidtil udgjort en del af det samlede bygningskompleks Faxe Sygehus. De samlede driftsudgifter - incl. ejendomsskat - er derfor anslået til ialt kr. 50,- pr. m2. Specielt gøres opmærksom på at ejendommen p.t. er fritaget for fritaget for ejendomsskat - derfor angivet med 0,- kr., men at ejendommen formentlig vil blive pålagt ejendomsskat efter salg. Køber opfordres til at undersøge ejendomsskatteforhold nærmere hos relevante myndigheder. For bygning 11 og 8 er gældende at der ikke er selvstændig måler på vand og varme, og at den opkrævning, der sker via huslejen i forhold til bygning 11 p.t- giver en årlig underdækning i størrelsesordenen kr , hvorfor dette beløb er medtaget under driftsudgifter. Køber opfordres til at sætte sig grundigt ind i lejekontrakterne. COPYRIGHT: Der gøres opmærksom på, at salgsopstillingen ikke uden ErhvervsMægler Næstveds medvirken, må benyttes som grundlag for handel med ejendommen. Tilsidesættelse heraf kan medføre erstatningsansvar. BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med ejer venligst rettet til: Sag ERH Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Side 5 af 10

6 ErhvervsMægler Næstved Toldbodgade Næstved Att.: Annelise Petersen, Erhvervsmægler & Valuar, MDE Tlf.: , mobil: , Sag ERH Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Side 6 af 10

7 FOTO Sag ERH Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Side 7 af 10

8 Sag ERH Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Side 8 af 10

9 ErhvervsMægler Næstved Toldbodgade 4, 4700 Næstved Tlf.: LEJEMÅLSOVERSIGT - ØKONOMI Lejemålsoversigt pr Nr. Lejer Adresse Type Anvendelse Areal m 2 Aktuel årlig leje Leje pr. m 2 Basisleje Depositum Depositum garanti 1 Erhvervslejer Bygning 7 Erhverv Lægehus Erhvervslejer Bygning nr. 11 Erhverv Taleinstitut Erhvervslejer Bygning nr. 19 Erhverv Erhvervslejer Bygning nr. 8 Erhverv Speciallægeklinik Forudbetalt leje Refunderede driftsudgifter I ALT Erhvervsdelens andel Boligdelens andel Øvrige arealer Faktisk / anslået LEJE / DEPOSITA I ALT heraf faktisk heraf anslået REGULERINGER m.m. Nr. Lejer Varme á conto Vand á conto Moms Status Reguleringsprincip Seneste regulering Næste regulering Regulering for skatter og afgifter Lejen påklaget 1 Erhvervslejer Nej Faktisk Nettoprisindeks Nej 2 Erhvervslejer Nej Faktisk Nettoprisindeks Nej 3 Erhvervslejer Nej Anslået Nej 4 Erhvervslejer Nej Faktisk Nettoprisindeks Nej Sag ERH Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Side 9 af 10

10 ErhvervsMægler Næstved Toldbodgade 4, 4700 Næstved Tlf.: KONTRAKTSVILKÅR Nr. Lejer P-pl. Lejestart Opsigelsesvarsel Uopsigelighed udlejer Uopsigelighed lejer Indvendig vedligehold Udvendig vedligehold Afståel- sesret Frem- lejeret Bemærkninger 1 Erhvervslejer måneder Lejer Udlejer Ja Ja a/c el pr. år Erhvervslejer måneder Lejer Udlejer Nej Nej Ingen regulering efter ELL 13 og a/c el pr. år 800,00 kr. 3 Erhvervslejer 0 Lejer Udlejer Nej Nej 4 Erhvervslejer måneder Lejer Udlejer Ja Nej a/c el årligt kr Sag ERH Præstøvej 78A, bygning 7-9, 11 og 19, 4640 Faxe Side 10 af 10

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsandel Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj Sag 94500010967 Pris 2.000.000 Butiksareal ca. 287 m² . Mægler: Johnny Hallas Dato: 1. oktober 2014 EJENDOMMEN

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015 Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 OFFENTLIGT UDBUD Ejendommene matr. nr. 2148eh og 2148g Århus Bygrunde beliggende Mindet 4 og Sydhavnsgade,

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår

Blåklokkedalen - Tjærbyvang. Salgsvilkår Blåklokkedalen - Tjærbyvang Salgsvilkår Randers Kommune udbyder attraktiv storparcel i Dronningborg til salg. Det drejer sig om arealet beliggende nord for vejen Blåklokkedalen. Storparcellen vil blive

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120 Dronningmølle

NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120 Dronningmølle Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling NORDKYSTBOLIG v/ Ejendomsmægler Anders Clausen, MDE Tlf. 2114 6252 - E-mail: ac@nordkystbolig.dk Rævebakken 30 A, 3120

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

SKIVE - Klokkedybet 7, Vinde

SKIVE - Klokkedybet 7, Vinde SKIVE - Klokkedybet 7, Vinde Nybyggeri! Flot og spændende funkisvilla Beliggende i nyudstykning i Vinde Kort afstand til midtbyen Cykelsti til skole, indkøb m.m. Leveres som færdigbyg Sagsnr. 29717800

Læs mere

SKIVE - Klokkedybet 22, Vinde

SKIVE - Klokkedybet 22, Vinde SKIVE - Klokkedybet 22, Vinde Nybyggeri! Stort nyt hus med ensidig taghældning Halvanden plan Opført i spændende funkisstil Beliggende i nyudstykning i Vinde Leveres som færdigbyg Sagsnr. 29727800 Kontakt:

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere