LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007"

Transkript

1 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

2 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING

3 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN

4 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand 10, stk. 2, afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Landstinget om sin virksomhed. Beretningen offentliggøres og skal efter 9 i Almindelige Bestemmelser for Ombudsmandens Virksomhed, som er fastsat af Landstinget den 14. juni 1995, afgives på Landstingets 2. ordinære samling. Beretningen skal omfatte ombudsmandens virksomhed i det forudgående kalenderår. I medfør af lovens 10, stk. 3, skal sager, der fremdrages i den årlige beretning, ledsages af myndighedernes forklaringer om de forhold, der kritiseres. Med dette udgangspunkt indeholder beretningen for ombudsmandsembedets trettende beretningsår: 1. Embedets almindelige forhold 1.1. Personale 1.2. Rejser og besøg samt internationalt samarbejde 1.3. Ombudsmandens kompetence 1.4. Samarbejdsrelationer 1.5. Budget, regnskab og revision 2. Statistiske oversigter 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål 4. Egen drift-sager og -projekter og kommunebesøg 5. Sager af almindelig interesse opdelt på retsområder 6. Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager 7. Opfølgning på tidligere års beretninger - egen drift-sager 8. Stikordsregister Nuuk, juli 2008 Vera Leth 3

5 Indholdsfortegnelse 1. Embedets almindelige forhold Personale Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Ombudsmandens kompetence Samarbejdsrelationer Budget, regnskab og revision Statistiske oversigter Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål Det Sociale Ankenævns manglende oversættelse af afgørelser Myndighedernes pligt til at sikre, at sagerne ikke henligger uekspederede, og at de ikke bliver glemt Ansættelsesmyndigheds kompetence i forhold til privat ferierejsefond, Økonomidirektoratets rolle som overenskomstpart i forhold til hjemmestyrets medarbejdere Fremgangsmåden ved indbetaling af A-skat Krav til opsigelse af lejemål, lejers indsigelsesret Ikke pligt til partshøring, manglende oplysning til klager om sagens behandling, manglende besvarelse af henvendelser fra klager Pligt til skriftlig besvarelse af skriftlige henvendelser og overholdelse af god forvaltningsskik i notater om telefonsamtaler Anvisning af lejemål ved opsigelse af nuværende lejemål på grund af sanering - A/S Boligselskabet INI Helhedsprincippet inden for socialretten

6 3.10. Gennemgang af inkassosager - hjemmels- og kompetencespørgsmål Gennemgang af inkassosager - udlæg i fast ejendom, skyldnerens medvirken i inddrivelsessager Gennemgang af inkassosager - konkurssager, sagsdokumentation i udlægssager, det offentliges modregningsadgang, spørgsmål om opfølgning på løntilbageholdelsespålæg Gennemgang af sociale sager - hjemmelsgrundlag for at yde hjælp mod tilbagebetaling Gennemgang af personalesager - advarsler, reglerne om begrundelse og partshøring Gennemgang af inkassosager - transport af overskydendeskat Gennemgang af sociale sager - udarbejdelse af handleplaner ved anbringelse af børn Gennemgang af sociale sager - udformning af samtykkeerklæringer til indhentelse af oplysninger om borgere Gennemgang af inkassosager - specifikation af opkrævninger Gennemgang af sociale sager - hjælp mod tilbagebetaling til pensionister Gennemgang af sociale sager Gennemgang af inkassosager - tavshedspligt Egen drift-sager og -projekter og kommunebesøg 4.1. Spørgsmål om hjemmel til at undtage byer og bygder fra postvæsenets pligt til at omdele breve Meddelelse af afgørelser om personlige tillæg

7 4.3. Manglende kundgørelse af Familiedirektoratets forsøgsvise udlægning i aftaleform af afgørelseskompetence i medfør af handicapforordningen til visse kommuner Det Sociale Ankenævns sagsbehandlingstid Personaledirektoratets anvendelse af tavshedsklausuler i forbindelse med fratrædelsesaftaler A/S Boligselskabet INI s egenkontrol med udarbejdelse af flyttesynsrapporter Kommunebesøg - gennemgang af sociale sager Kommunebesøg - gennemgang af personalesager Kommunebesøg - gennemgang af inkassosager Sager af almindelig interesse opdelt på sagsområder Grønlands Hjemmestyre Ansættelse og ansættelsesvilkår/-rettigheder Tjenestemandsaftale om ferie i strid med ferieloven Ikke hjemmel til at undlade at afregne særlig feriegodtgørelse på grund af overgang fra ansættelse i et hjemmestyredirektorat til ansættelse i et andet hjemmestyredirektorat Pligter, sanktioner og afskedigelse Behandling af ufrivillig opsigelse og afskedigelse under forældreorlov 5.3. Beregning af skattepligtig indkomst Manglende sagsbehandling af henvendelser, inddrivelse på trods af indsigelser, myndighedsstruktur på skatteområdet og manglende begrundelse 6

8 5.4. Fiskeri Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs manglende besvarelse af ombudsmandens henvendelser, sagens bortkomst 5.5 Andet Formkrav til en aktindsigtsbegæring og behandling af begæringen, herunder spørgsmålet om høring af den, som oplysningerne vedrører Kommuner 5.6. Daginstitutioner En kommunes fastholdelse af krav om efterbetaling efter urigtige oplysninger til klager om, at der ikke forelå udeståender 5.7. Handicappede Klageadgang til Familiedirektoratet ved ekstern delegation i aftaleform af direktoratets kompetencer til visse kommuner 5.8. Andet (vedrørende fangst, jagt, fiskeri mv.) Spørgsmål om fortolkning af reglerne om erstatningsfri aflivning af løse hunde 5.9. Andet (vedrørende undervisning, uddannelse mv.) Manglende hjemmel til uansøgt at fritage en skolebestyrelsesformand for sit hverv, herunder at Valgbarhedsnævnet ikke havde kompetence til at behandle sagen A/S Boligselskabet INI Boligrestancer Opkrævning af efterbetaling for varme og indkaldelse af lejer til flyttesyn 7

9 Egen drift-sager Andet Direktoratet for Sundheds (Kystledelsens) behandling af en klage over en læges beskyldning mod en patient om at have solgt ordineret medicin Udbud af offentlige opgaver Den administrative regulering af postservicen i mindre byer og bygder Kommunebesøg Gennemgang af inkassosager Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager Opfølgning på tidligere års beretninger - egen drift-sager Stikordsregister

10 Embedets almindelige forhold Embedets almindelige forhold 1.1. Personale Fuldmægtig Helene Philipsen fratrådte sin stilling med udgangen af februar måned Jeg fastansatte med virkning fra den 15. marts 2007 Tina Bavnbæk, der fra den 15. november 2006 havde beklædt et vikariat som juridisk fuldmægtig. Specialkonsulent Malene Kleist fratrådte sin stilling pr. 1. september 2007 efter endt orlov. Jeg ansatte med virkning fra den 1. oktober 2007 Thomas Gønge i den ledige fuldmægtigstilling. Thomas Gønge er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet fra august Jeg bevilgede tolk Arnaq Nielsen orlov med virkning fra den 1. januar Jeg ansatte med virkning fra den 1. marts 2007 Anda Kristiansen i et vikariat til udgangen af juni Embedet havde ved udgangen af 2007 herefter følgende medarbejderstab: Retschef Michael Mikkelsen Cheftolk Jørgen Hansen Tolk Lars Vahl Fuldmægtig Helle Ginnerup-Nielsen Fuldmægtig Mona Jensen Fuldmægtig Tina Bavnbæk Kontorfuldmægtig Alice Møller Tolk Anda Kristiansen Fuldmægtig Thomas Gønge 1.2. Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Jeg gennemførte i 2007 følgende kommunebesøg: April måned: Maniitsup Kommunia. 9

11 Maj måned: Nanortallip og Qaqortup Kommunii. November måned: Narsap Kommunia. Jeg deltog i maj og december måneder i Vestnordiske Ombudsmandsmøder i København. Øvrige aktiviteter: Retschef Michael Mikkelsen deltog i oktober måned som oplægsholder i et demokratiseminar, som Landstingets Formandskab havde arrangeret for Landstingets medlemmer og Landsstyrets administration Ombudsmandens kompetence Ombudsmandens kompetence i forhold til de kommunale pantefogeder (j.nr /056-06) Jeg modtog i 2006 en klage fra en borger over en kommunal pantefogeds sagsbehandling. Den 18. september 2006 bad jeg K Kommune om at redegøre for, om - og i givet fald på hvilken måde - klager var underrettet om fogedforretningen forud for dens foretagelse, og om klager havde haft mulighed for at udtale sig efter reglerne om partshøring og efter retsplejelovens regler om skyldnerens ret til at anvise aktiver til udlæg. Jeg modtog den 16. november 2006 følgende brev fra K Kommune: Under henvisning til Deres brev af 23. juni 2006 bemærker K Kommune, at klageadgangen i forbindelse med en udlægsforretning foretaget af den kommunale pantefoged som judiciel myndighed, er hjemlet i den grønlandske retsplejelovs kap. 7, 22, der har følgende ordlyd: " 22. Fremsætter nogen af parterne eller en tredjemand indsigelse mod tvangsfuldbyrdelsen, som ikke umiddelbart kan afvises, eller finder fogden, at der hersker tvivl om grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen, som gør det betænkeligt at foretage denne, nægter fogden at efterkomme begæringen og indbringer sagen for kredsretten. Sagen behandles efter reglerne i kapitel 3." 10 Det er K Kommunes opfattelse, at Landstingets Ombudsmand ikke er tillagt undersøgelseskompetence i forhold til klager over pantefogeders udpantningsvirksomhed, idet eventuelle indsigelser skal fremsættes overfor kredsretten. Klagen burde derfor have været afvist og klageren henvist til at indbringe sagen for kredsretten. Der hen-

12 Embedets almindelige forhold vises i den forbindelse til praksis fra Folketingets Ombudsmand, se hertil "Ombudsmandsloven - med kommentarer," Jon Andersen, m.fl. 1. udgave, side 22. For så vidt angår spørgsmålet om sagsbehandlingslovens partshøringsbestemmelser, skal det endvidere understreges, at når tvangsfuldbyrdelse sker inden for retsplejelovgivningens grænser betragtes fuldbyrdelsesskridt vedrørende offentligretlige krav i almindelighed ikke som afgørelser. Behovet for at udøve partsbeføjelser i henhold til sagsbehandlingsloven er her vigende, idet retsplejelovens regler i den videre fuldbyrdelsesproces tillægger parten beføjelser i tilstrækkelig omfang. På denne baggrund anmodede jeg den 19. december 2006 Skattedirektoratet om en udtalelse: K Kommune har i to sager givet udtryk for en principiel opfattelse af retsgrundlaget for pantefogedernes virksomhed, som jeg særskilt må forholde mig til. Kommunen har således for det første den opfattelse, at pantefogederne er myndigheder med i alt væsentligt samme kompetence som en fogedret, og at deres virke dermed falder uden for ombudsmandens kompetence, der ikke omfatter domstolene. Kommunen har for det andet anført, at de forvaltningsretlige regler ikke finder anvendelse, når pantefogederne virker efter retsplejeloven. Jeg vedlægger kopi af kommunens to svar. Det er overordnet set min opfattelse, at det er væsentligt, at der ikke hersker tvivl om retsgrundlaget for pantefogedernes virke, idet der er tale om sagsbehandling af indgribende karakter over for borgerne. [Jeg] har til brug for mine videre overvejelser om spørgsmålet udarbejdet et notat, som jeg også vedlægger i kopi. Under henvisning til, at Skattedirektoratet er Landsstyrets ressortmyndighed vedrørende retsspørgsmål om tvangsinddrivelse af det offentliges fordringer, beder jeg venligst direktoratet meddele mig, om direktoratet har bemærkninger til spørgsmålet om retsgrundlaget for pantefogedernes virksomhed og til kommunens svar. Jeg modtog den 15. februar 2007 svar fra Skattedirektoratet: Retsgrundlaget for pantefogedernes virksomhed Landstingets Ombudsmand har ved breve af 19. december 2006 og 24. januar 2007 anmodet Skattedirektoratet [om at] meddele, om direktoratet har bemærkninger til spørgsmålet om retsgrundlaget for pantefogedernes virksomhed. 11

13 12 Ombudsmandens brev af 19. december 2006 er vedlagt kopi af to svar fra K Kommune vedrørende Ombudsmandens kompetence i forhold til pantefogedernes virksomhed og hvorvidt de forvaltningsretlige regler finder anvendelse på pantefogedernes virksomhed efter retsplejeloven. Endvidere har Ombudsmanden vedlagt et notat af 27. november 2006 om Ombudsmandens kompetence i forhold til pantefogeden og pantefogedernes sagsbehandling. Indledningsvis bemærkes, at Skattedirektoratet finder, at det falder uden for direktoratets kompetence at vurdere grænserne for Ombudsmandens kompetence efter reglerne i landstingslov nr. 7 af 13. juni Skattedirektoratet har derfor nøjedes med at redegøre for direktoratets vurdering af pantefogedernes stilling i forhold til landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Pantefogedernes virksomhed Pantefogedernes virksomhed er kendetegnet ved, at pantefogden kan foretage de tvangsfuldbyrdelseshandlinger (løntilbageholdelse og udlæg) som i kapitel 7 i retsplejeloven er henlagt til pantefogden. Organisatorisk Organisatorisk har pantefogederne traditionelt været ansat hos og lønnet af kommunerne. Foruden at fungere som pantefogder, har de pågældende typisk samtidig varetaget andre kommunale funktioner almindeligvis af opkrævningsmæssig karakter. Problemstilling Sagen drejer sig om, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang de af pantefogderne foretagne tvangsfuldbyrdelser efter retsplejelovens regler henhører under den offentlige forvaltning således som denne afgrænses efter 1, stk. 1, i sagsbehandlingsloven. Sagsbehandlingsloven I bemærkningerne til sagsbehandlingslovens 1, stk. 1, anføres bl.a., at Forslaget til landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning er udarbejdet med udgangspunkt i den danske forvaltningslov. og Loven omfatter alle forvaltningsmyndigheder under Grønlands Hjemmestyre, hvad enten der er tale om hjemmestyrets eller kommunernes forvaltning og uanset om der er tale om almindelige forvaltningsmyndigheder eller særlige nævn og råd. Loven gælder således ikke for statens forvaltningsmyndigheder i Grønland. samt Domstole falder uden for lovens anvendelsesområde.. Det synes på den baggrund berettiget at lægge til grund, at pantefogedernes tvangsfuldbyrdelser omfattes af sagsbehandlingsloven, såfremt denne virksomhed anses for

14 Embedets almindelige forhold udøvet af en grønlandsk forvaltningsmyndighed, mens pantefogedernes tvangsfuldbyrdelser falder uden for sagsbehandlingsloven, såfremt denne virksomhed ikke anses for udøvet af en grønlandsk forvaltningsmyndighed. Retsplejeloven Udlæg reguleres af retsplejelovens kap. 7, I samme lovs kap. 7, 12-14, reguleres løntilbageholdelser for visse fordringstyper. Både udlæg og løntilbageholdelser betegnes i retsplejelovens kap. 7 som tvangsfuldbyrdelse. I retsplejelovens kap. 7, 22, fastsættes, at Fremsætter nogen af parterne eller en tredjemand indsigelse mod tvangsfuldbyrdelsen, som ikke umiddelbart kan afvises, eller finder fogden, at der hersker tvivl om grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen, som gør det betænkeligt at foretage denne, nægter fogden at efterkomme begæringen og indbringer sagen for kredsretten. Sagen behandles efter reglerne i kapitel 3". Bemærkningerne til bestemmelsen indeholder ikke nævneværdige fortolkningsbidrag, ligesom bestemmelsens forgænger (kapitel 7, 5) ikke er kommenteret i bemærkningerne. Den danske ordning I de almindelige bemærkninger til lovændringen fra 1983 anføres vedrørende den daværende danske ordning for fuldbyrdelse af domme mv., at I Danmark er kun en del gennemførelsesforretninger henlagt til domstolene under en særlig afdeling, fogedretten, der i øvrigt med hensyn til fremgangsmåde og uddannelseskrav til det medvirkende personale klart adskiller sig fra den egentlige dommervirksomhed. Til fogedretterne er især henlagt gennemførelse af civile krav. Gennemførelse af domme i kriminelle sager henhører under politiet, herunder også i et vist omfang gennemførelse af civile krav, der gøres gældende under en kriminel sag. Inddrivelse af forskudsvist udlagt børnebidrag sker ved de sociale udvalg, og inddrivelse af andre familieretlige bidrag ved politiet (i København overpræsidiet). Skattekrav inddrives af kommunale pantefogder. I øvrigt har andre inddrivende myndigheder i vidt omfang adgang til at rekvirere politiets bistand til den faktiske tvangsudøvelse.. John Vogter anfører i den kommenterede forvaltningslov, 3. udgave 1999, side 102, vedrørende den danske forvaltningslovs 1, at Loven omfatter heller ikke de kommunale pantefogder eller toldfogderne i det omfang pante- eller toldfogderne udfører udpantningsvirksomhed i henhold til lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter, 5, jf. Eilschou Holm, side 29.". 5 i nævnte lov lyder: Udlæg foretages, hvis ikke andet er bestemt i loven, efter reglerne i retsplejelovens kapitler Det findes således at kunne lægges til grund, at i Danmark var inddrivelsen af en række fordringstyper henlagt til de administrative myndigheder. Uagtet dette ansås nogle af de tvangsfuldbyrdelsesskridt (udlæg for skatter og afgifter), som disse myndigheder foretog, at falde uden for den danske forvaltningslov. 13

15 14 Retsplejeloven I de almindelige bemærkninger til 1983 ændringen belyses grundlaget for den valgte organisations for fogedmyndigheden i Grønland. Det anføres herom: Et hovedspørgsmål i forbindelse med reformovervejelserne har været, om fogedopgaverne principielt fortsat skulle høre under politiet. Man har navnlig fra politiets side peget på, at fogedarbejdet ikke er en politiopgave, men en opgave for retterne, idet man har henvist til, at sådan er det i Danmark. Heroverfor kan anføres, at medens afgørelser af tvister er en egentlig domstolsopgave, er bistand til fuldbyrdelse af retternes afgørelser og inddrivelse af tilgodehavender og gennemførelse af anerkendte krav på andet grundlag administrative opgaver, som må søges løst ud fra praktiske og organisatoriske overvejelser.. Fuldbyrdelse af domme mv. blev således anskuet som administrative opgaver og det var praktiske og organisatoriske overvejelser, som lå til grund for den valgte organisationsform. Pantefogedernes uafhængighed Det er almindeligt antaget, at pantefogderne i forbindelse med tvangsfuldbyrdelser er uafhængige af kreditorer, debitorer, tredjemænd og Pantefogedernes ansættelsesmyndighed og som sådan ikke undergivet instruktioner i disse situationer. Uafhængigheden støttes på, at i retsplejelovens kap. 7, 19, stk. 1, fastlægges, hvem der kan udøve fogedmyndighed og samtidig indeholder kapitlet en række bestemmelser, hvori en række kompetencer eksplicit henlægges til fogedmyndigheden. Vurdering Det er Skattedirektoratets opfattelse, at det ikke med baggrund i lovens ordlyd eller forarbejder kan afgøres, om lovgiver (Folketinget) anså pantefogdernes tvangsfuldbyrdelsesskridt for forvaltningsafgørelser eller for judicielle afgørelser på linie med eksempelvis domme og kendelser. At fuldbyrdelse af domme mv. i de almindelige bemærkninger til 1983 ændringen anskues som en administrativ opgave må ses i sammenhæng med, at udtalelsen fremkommer på baggrund af en drøftelse af den organisatoriske tilrettelæggelse af fogedarbejdet. Spørgsmålet var om en del af fogedarbejdet fortsat skulle varetages af den administrative myndighed politiet, eller om denne del af arbejdet skulle overgå til domstolene. Drøftelsen resulterede i, at politiet fortsat skulle udføre fogedarbejde. Der er ikke belæg for at antage, at den i øvrigt meget generelle udtalelse i bemærkningerne tilsigter at klassificere den juridiske vurdering for de enkelte elementer i fogedarbejdet, herunder om disse er af administrativ eller judiciel karakter. Besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang de af pantefogderne foretagne tvangsfuldbyrdelser efter retsplejelovens regler henhører under den offentlige forvaltning, må derfor bero på en række nærmere overvejelser.

16 Embedets almindelige forhold At en opgave organisatorisk henlægges til en enhed indebærer ikke nødvendigvis, at den pågældende opgave får status af at være judiciel eller forvaltningsmæssig. Domstolene udfører således en række opgaver af forvaltningsmæssig karakter, eksempelvis ejendomsregistrering, uagtet domstolenes hovedfunktion er af judiciel karakter. Den grønlandske retsvæsenskommission har som begrundelse for at foreslå en række af politiets fogedopgaver overført til kredsretterne anført, at Civil tvangs-fuldbyrdelse er efter sin karakter en judiciel funktion, som hører naturligt hjemme hos domstolene. (bet. 1442, side 638 i den danske version, afsnit 4.3.2). Det er ikke nærmere anført, hvad der skal forstås ved, at tvangsfuldbyrdelse "efter sin karakter er en judiciel funktion". Det forekommer dog rigtigt at antage, at Retsvæsenskommissionen herved har henset til, at fogedmyndigheden i forbindelse med en tvangsfuldbyrdelse skal træffe afgørelse i et mellemværende mellem to parter, eksempelvis kreditor og debitor, og i særlige tilfælde tredjemand, eksempelvis panthaver. Fogedmyndighedens arbejde har i denne relation samme karakteristika som domstolenes afgørelse af tvister (domme og kendelser). Denne måde at anskue tvangsfuldbyrdelsen på, synes da også lagt til grund i retsplejelovens kapitel 7, jf. særligt 22, men også eksempelvis 6, stk. 1, og 8, stk. 2. Retsplejelovens kap. 7, 22, pålægger pantefogden at afbryde en igangværende tvangsfuldbyrdelse og indbringe indsigelser mod denne for kredsretten, medmindre indsigelserne umiddelbart kan afvises. Denne vidtgående domstolskontrol kendes så vidt vides ikke fra andre lovområder uden for strafferetten og retsplejen. Dette synes at pege i retning af, at lovgiver anså tvangsfuldbyrdelse for at være af judiciel karakter. I modsat fald havde lovgiver ikke haft grund til at fravige den almindelige ordning for domstolskontrol med forvaltningen - en forvaltning som på mange andre områder, eksempelvis det sociale område og skatteområdet, træffer beslutninger af umiddelbar og vidtrækkende betydning for borgernes levevilkår og for virksomhedernes drift. Samtidig kan det, at spørgsmålet kun er overfladisk behandlet i forarbejderne til retsplejeloven tyde på, at lovgiver ikke har skønnet, at der forelå et særligt problem. Det bemærkes i den forbindelse, at spørgsmålet om hvorvidt fogedmyndighedens tvangsfuldbyrdelse burde følge de forvaltningsretlige principper eller principperne i retsplejen også eksisterede før sagsbehandlingslovens ikrafttræden. Undladelsen af at omtale dette spørgsmål må efter direktoratets vurdering skyldes, at lovgiver har forudsat, at som følge af at tvangsfuldbyrdelsen reguleres i retsplejeloven, skal fogedmyndigheden følge sagsbehandlingsprincipperne i retsplejen. Dette stemmer overens med den danske ordning på området, og lovgiver ville derfor rimeligvis have givet en nærmere redegørelse, såfremt der skulle gælde en anden ordning for fogedmyndigheden i Grønland. 15

17 16 Sammenfattende er det Skattedirektoratets opfattelse, at pantefogdernes tvangsfuldbyrdelser i henhold til retsplejelovens regler ikke er omfattet af sagsbehandlingsloven, jf. 1, stk. 1, idet pantefogderne ikke i denne relation er en forvaltningsmyndighed. Afsluttende bemærkninger Det forhold, at pantefogdernes tvangsfuldbyrdelser efter retsplejelovens regler ikke omfattes af sagsbehandlingsloven, giver efter direktoratets vurdering ikke anledning til væsentlige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder. Forud for iværksættelse af en tvangsfuldbyrdelse skal pantefogeden søge at sikre sig fordringens eksistens, at der foreligger dokumentation for fordringen mv. Giver denne gennemgang anledning til spørgsmål, bør pantefogden rette henvendelse til kreditor (fagforvaltningen), eller om fornødent indbringe sagen for kredsretten med henblik på at få fastslået grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen. Rejser kreditor, debitor eller en tredjemand indsigelse under en igangværende tvangsfuldbyrdelse, skal pantefogderne som nævnt ovenfor afbryde tvangsfuldbyrdelsen og indbringe indsigelsen for kredsretten, medmindre pantefogden umiddelbart kan afvise indsigelsen. Fremkommer der efter tvangsfuldbyrdelsen har fundet sted indsigelser fra kreditor, debitor eller tredjemand, vil de pågældende have mulighed for at indbringe sagen for kredsretten efter de almindelige regler. For så vidt angår inhabilitet, partshøring, begrundelsespligt, klagevejledning mv. synes det rigtigt at lægge til grund, at kredsretterne m.fl. vil påse, at pantefogderne efterlever de af domstolene almindeligt anvendte principper på disse områder. Uanset ovennævnte erkender Skattedirektoratet, at den nuværende ordning i praksis har vist sig vanskelig at håndtere. Dette hænger bl.a. sammen med, at pantefogderne ofte også varetager opkrævningsopgaver for deres ansættelsesmyndigheder. I langt størstedelen af pantefogdernes arbejdstid er de således underlagt det almindelige forvaltningsretlige hierarki og skal overholde de forvaltningsretlige regler og principper. Kun når pantefogderne skal foretage tvangsfuldbyrdelser efter retsplejelovens regler, er de uafhængige af kreditorer, debitorer, tredjemænd og ansættelsesmyndigheder. Dette skifte har ikke altid stået klart for hverken pantefogderne, kreditorer, debitorer, tredjemænd eller ansættelsesmyndighederne. Afslutningsvis bemærkes, at Skattedirektoratet er enig i, at såfremt pantefogderne foretager tvangsfuldbyrdelser i henhold til anden lovgivning end retsplejeloven, eksempelvis indkomstskattelovens 101, stk. 1, omfattes disse af sagsbehandlingslovens 1, stk. 1, idet tvangsfuldbyrdelserne i givet fald ikke vil være af judiciel karakter. [ ]"

18 Embedets almindelige forhold Efter at have modtaget Skattedirektoratets svar skrev jeg den 16. marts 2007 til K Kommune: "[ ] Efter at jeg modtog K Kommunes svar af 16. november 2006, bad jeg Skattedirektoratet om at fremkomme med bemærkninger til spørgsmålet om retsgrundlaget for pantefogedernes virksomhed. Skattedirektoratet sendte den 12. februar 2007 sine bemærkninger vedrørende ovenstående, hvilke K Kommune også har modtaget i kopi. Der er ikke i Skattedirektoratets brev eller i ombudsmandslovens regler vedrørende ombudsmandens kompetence holdepunkter for at antage, at ombudsmanden ikke har kompetence til at undersøge pantefogedernes virksomhed. Pantefogederne er administrative myndigheder under kommunerne og er dermed omfattede af ombudsmandslovens 4, stk. 1. Jeg er enig med Skattedirektoratet i, at der er tvivl om, hvorvidt sagsbehandlingsloven og de øvrige forvaltningsretlige regler gælder inden for det område, som er reguleret af retsplejeloven, men dette vil jeg tage konkret stilling til i hver sag, og dette vedrører ikke kompetencespørgsmålet. Jeg anmoder derfor K Kommune om en udtalelse til sagen. [ ]" Jeg modtog den 30. marts 2007 følgende brev fra K Kommune: Tak for Deres brev af 16. marts 2007, hvori De blandt andet erindrer om fremsendelse af sagsakterne og en udtalelse i anledning af ovennævnte klagesag. Jeg har endvidere noteret mig, at De ikke tilslutter Dem Skattedirektoratets vurdering, som udtrykt i direktoratets brev af 15. februar Efter min opfattelse, savner Deres henvendelse ethvert retligt grundlag og udgør som sådan en unødig trætte af pantefogedens kontor. Jeg henviser i den forbindelse til de tidligere anførte bemærkninger vedrørende Ombudsmandens inkompetence, herunder i forbindelse med den indeværende undersøgelse af K Kommunes Incassokontor. Jeg er dog enig i, at Ombudsmandembedet har indsigt i den almindelige kommunale incasso og vedlægger sagsakterne relaterende hertil. Den 10. april 2007 skrev jeg igen til K Kommune ved administrerende direktør B: 17

19 18 "Jeg har inden for den seneste tid fra kommunens økonomiske forvaltning, inkassokontoret, modtaget tre svar, hvor inkassokontoret gør gældende, at jeg ikke har kompetence til at undersøge pantefogedernes virksomhed. Jeg vedlægger til din orientering kopi af de tre breve. Kommunens seneste brev af 30. marts 2007 er et svar på mit brev af 16. marts 2007, hvori jeg har fastholdt, at min kompetence omfatter pantefogedernes arbejde. Jeg vedlægger også en kopi af dette brev. Det er min opfattelse, at inkassokontorets vurderinger hviler på en misforståelse af de regler, som gælder for ombudsmandens virksomhed, og jeg retter derfor henvendelse til dig i din egenskab af chef for kommunens administration, idet jeg håber, at du kan være mig behjælpelig med at udvirke, at kommunen svarer på mine henvendelser. Da misforståelsen angår den måde, som landstingsloven om Landstingets Ombudsmand afgrænser min virksomhed på, vil jeg gøre nærmere rede for denne afgrænsning: Pantefogederne er organisatorisk placerede som funktioner i de enkelte kommuner. Allerede derfor er de undergivet ombudsmandskontrol, jf. landstingsloven om Landstingets Ombudsmand 4, stk. 1, som lyder således: "Ombudsmandens virksomhed omfatter samtlige forvaltninger under Grønlands Hjemmestyre og kommunerne." Min kompetence afgrænses således organisatorisk, uanset hvilket regelgrundlag de enkelte dele af kommunen arbejder ud fra. Det er derfor ikke relevant for afgræsningen af min kompetence, at inkassokontoret mener, at pantefogederne arbejder som judicielle myndigheder. Jeg bemærker imidlertid samtidig, at kommunen i sine breve til mig har henvist til retsplejelovens kapitel 7, 22, som angår pantefogedens pligt til at sørge for, at der foreligger tilstrækkeligt fuldbyrdelsesgrundlag for det krav, som er til tvangsfuldbyrdelse. Jeg er enig med inkassokontoret i, at denne bestemmelse indeholder en særlig regel om domstolsprøvelse af pantefogedernes arbejde, men bestemmelsen ændrer ikke ved, at pantefogeden er en del af den kommunale organisation. Reglen bestemmer, at en pantefoged ikke kan foretage tvangsfuldbyrdelse efter retsplejeloven, hvis pantefogeden bliver bekendt med indsigelser, som pantefogeden ikke kan afvise, eller hvis pantefogeden i øvrigt er bekendt med forhold, som gør, at der er tvivl om tvangsfuldbyrdelsesadgangen.

20 Embedets almindelige forhold I disse situationer er der efter bestemmelsen ikke adgang til at tvangsfuldbyrde kravet ved løntilbageholdelse eller udlæg uden en forudgående dom, som fastslår kravet, og at det kan fuldbyrdes. Jeg vil derfor kun i begrænset omfang have grundlag for at undersøge klager over pantefogedernes sagsbehandling, idet udgangspunktet herefter er, at pantefogederne ikke foretager tvangsfuldbyrdelse, hvis der er uafklaret tvivl i sagen. Kun i de tilfælde, hvor en borger klager over en gennemført tvangsfuldbyrdelse, vil der kunne blive tale om, at jeg undersøger pantefogedens sagsbehandling. I disse tilfælde vil jeg dog normalt begrænse min undersøgelse til at angå spørgsmålet om, hvorvidt sagen har været tilstrækkeligt oplyst til, at pantefogeden kunne skride til løntilbageholdelse eller udlæg uden forudgående dom. Jeg finder det bedst stemmende med min manglende kompetence over for domstolene, at jeg ikke undersøger forhold, som kan forventes pådømt af domstolene. Finder jeg, at pantefogeden efter retsplejelovens kapitel 7, 22, har skullet afstå fra at gennemføre tvangsfuldbyrdelsen, vil jeg naturligvis kritisere dette og henstille, at udlægget eller løntilbageholdelsen tilbagekaldes, og at pantefogeden indbringer sagen for kredsretten, hvis sagen ønskes fortsat. Jeg vil herudover påse, at pantefogederne i deres arbejde overholder de regler, hvis overholdelse ikke kan forventes pådømt under en civil retssag om tilvejebringelsen af et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag. Jeg tænker her på principperne for god forvaltningsskik og de forvaltningsprocessuelle regler, som ikke har betydning for tvangsfuldbyrdelsens lovlighed, hvad enten der er tale om regler i retsplejeloven eller andre regler, som pantefogederne skal overholde. Jeg vil på tilsvarende måde afgrænse de undersøgelser, som jeg foretager af egen drift, herunder i forbindelse med mine besøg i kommunerne. [ ] Jeg beder dig videre sørge for, at jeg modtager et svar og kommunens komplette sagsmateriale i klagesagen fra A, personnummer [ ]. Til den sidstnævnte sag vil jeg også gerne bede dig se nærmere på pantefogedens svar af 30. marts Uanset om pantefogeden måtte være uenig i min opfattelse, er det væsentligt, at pantefogeden besvarer mine henvendelser på en måde, som gør, at jeg kan have tillid til, at svaret hviler på saglige overvejelser. Hertil hører, at en eventuel uenighed i min opfattelse af en sag meddeles mig på grundlag af en saglig argumentation og i en objektiv tone. Jeg forventer derfor, at mine aktuelle og fremtidige henvendelser til kommunen i forbindelse med min undersøgelse af kommunens inkassosager behandles efter tilsva- 19

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004 SCHULTZ GRAFISK ISSN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 7 1. Embedets almindelige forhold... 9 1.1 Personale... 9 1.2. Rejser og besøg samt internationalt

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24:

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24: Borgerrådgiveren NOTAT Dato 18-02-2011 Journalnr. 2011-4842 Notat om Borgerrådgiverens uafhængighed Generelt - formål og hensyn Borgerrådgiverens uafhængighed er en grundsten i Borgerrådgiverens virke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere