LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007"

Transkript

1 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

2 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING

3 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN

4 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand 10, stk. 2, afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Landstinget om sin virksomhed. Beretningen offentliggøres og skal efter 9 i Almindelige Bestemmelser for Ombudsmandens Virksomhed, som er fastsat af Landstinget den 14. juni 1995, afgives på Landstingets 2. ordinære samling. Beretningen skal omfatte ombudsmandens virksomhed i det forudgående kalenderår. I medfør af lovens 10, stk. 3, skal sager, der fremdrages i den årlige beretning, ledsages af myndighedernes forklaringer om de forhold, der kritiseres. Med dette udgangspunkt indeholder beretningen for ombudsmandsembedets trettende beretningsår: 1. Embedets almindelige forhold 1.1. Personale 1.2. Rejser og besøg samt internationalt samarbejde 1.3. Ombudsmandens kompetence 1.4. Samarbejdsrelationer 1.5. Budget, regnskab og revision 2. Statistiske oversigter 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål 4. Egen drift-sager og -projekter og kommunebesøg 5. Sager af almindelig interesse opdelt på retsområder 6. Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager 7. Opfølgning på tidligere års beretninger - egen drift-sager 8. Stikordsregister Nuuk, juli 2008 Vera Leth 3

5 Indholdsfortegnelse 1. Embedets almindelige forhold Personale Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Ombudsmandens kompetence Samarbejdsrelationer Budget, regnskab og revision Statistiske oversigter Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål Det Sociale Ankenævns manglende oversættelse af afgørelser Myndighedernes pligt til at sikre, at sagerne ikke henligger uekspederede, og at de ikke bliver glemt Ansættelsesmyndigheds kompetence i forhold til privat ferierejsefond, Økonomidirektoratets rolle som overenskomstpart i forhold til hjemmestyrets medarbejdere Fremgangsmåden ved indbetaling af A-skat Krav til opsigelse af lejemål, lejers indsigelsesret Ikke pligt til partshøring, manglende oplysning til klager om sagens behandling, manglende besvarelse af henvendelser fra klager Pligt til skriftlig besvarelse af skriftlige henvendelser og overholdelse af god forvaltningsskik i notater om telefonsamtaler Anvisning af lejemål ved opsigelse af nuværende lejemål på grund af sanering - A/S Boligselskabet INI Helhedsprincippet inden for socialretten

6 3.10. Gennemgang af inkassosager - hjemmels- og kompetencespørgsmål Gennemgang af inkassosager - udlæg i fast ejendom, skyldnerens medvirken i inddrivelsessager Gennemgang af inkassosager - konkurssager, sagsdokumentation i udlægssager, det offentliges modregningsadgang, spørgsmål om opfølgning på løntilbageholdelsespålæg Gennemgang af sociale sager - hjemmelsgrundlag for at yde hjælp mod tilbagebetaling Gennemgang af personalesager - advarsler, reglerne om begrundelse og partshøring Gennemgang af inkassosager - transport af overskydendeskat Gennemgang af sociale sager - udarbejdelse af handleplaner ved anbringelse af børn Gennemgang af sociale sager - udformning af samtykkeerklæringer til indhentelse af oplysninger om borgere Gennemgang af inkassosager - specifikation af opkrævninger Gennemgang af sociale sager - hjælp mod tilbagebetaling til pensionister Gennemgang af sociale sager Gennemgang af inkassosager - tavshedspligt Egen drift-sager og -projekter og kommunebesøg 4.1. Spørgsmål om hjemmel til at undtage byer og bygder fra postvæsenets pligt til at omdele breve Meddelelse af afgørelser om personlige tillæg

7 4.3. Manglende kundgørelse af Familiedirektoratets forsøgsvise udlægning i aftaleform af afgørelseskompetence i medfør af handicapforordningen til visse kommuner Det Sociale Ankenævns sagsbehandlingstid Personaledirektoratets anvendelse af tavshedsklausuler i forbindelse med fratrædelsesaftaler A/S Boligselskabet INI s egenkontrol med udarbejdelse af flyttesynsrapporter Kommunebesøg - gennemgang af sociale sager Kommunebesøg - gennemgang af personalesager Kommunebesøg - gennemgang af inkassosager Sager af almindelig interesse opdelt på sagsområder Grønlands Hjemmestyre Ansættelse og ansættelsesvilkår/-rettigheder Tjenestemandsaftale om ferie i strid med ferieloven Ikke hjemmel til at undlade at afregne særlig feriegodtgørelse på grund af overgang fra ansættelse i et hjemmestyredirektorat til ansættelse i et andet hjemmestyredirektorat Pligter, sanktioner og afskedigelse Behandling af ufrivillig opsigelse og afskedigelse under forældreorlov 5.3. Beregning af skattepligtig indkomst Manglende sagsbehandling af henvendelser, inddrivelse på trods af indsigelser, myndighedsstruktur på skatteområdet og manglende begrundelse 6

8 5.4. Fiskeri Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs manglende besvarelse af ombudsmandens henvendelser, sagens bortkomst 5.5 Andet Formkrav til en aktindsigtsbegæring og behandling af begæringen, herunder spørgsmålet om høring af den, som oplysningerne vedrører Kommuner 5.6. Daginstitutioner En kommunes fastholdelse af krav om efterbetaling efter urigtige oplysninger til klager om, at der ikke forelå udeståender 5.7. Handicappede Klageadgang til Familiedirektoratet ved ekstern delegation i aftaleform af direktoratets kompetencer til visse kommuner 5.8. Andet (vedrørende fangst, jagt, fiskeri mv.) Spørgsmål om fortolkning af reglerne om erstatningsfri aflivning af løse hunde 5.9. Andet (vedrørende undervisning, uddannelse mv.) Manglende hjemmel til uansøgt at fritage en skolebestyrelsesformand for sit hverv, herunder at Valgbarhedsnævnet ikke havde kompetence til at behandle sagen A/S Boligselskabet INI Boligrestancer Opkrævning af efterbetaling for varme og indkaldelse af lejer til flyttesyn 7

9 Egen drift-sager Andet Direktoratet for Sundheds (Kystledelsens) behandling af en klage over en læges beskyldning mod en patient om at have solgt ordineret medicin Udbud af offentlige opgaver Den administrative regulering af postservicen i mindre byer og bygder Kommunebesøg Gennemgang af inkassosager Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager Opfølgning på tidligere års beretninger - egen drift-sager Stikordsregister

10 Embedets almindelige forhold Embedets almindelige forhold 1.1. Personale Fuldmægtig Helene Philipsen fratrådte sin stilling med udgangen af februar måned Jeg fastansatte med virkning fra den 15. marts 2007 Tina Bavnbæk, der fra den 15. november 2006 havde beklædt et vikariat som juridisk fuldmægtig. Specialkonsulent Malene Kleist fratrådte sin stilling pr. 1. september 2007 efter endt orlov. Jeg ansatte med virkning fra den 1. oktober 2007 Thomas Gønge i den ledige fuldmægtigstilling. Thomas Gønge er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet fra august Jeg bevilgede tolk Arnaq Nielsen orlov med virkning fra den 1. januar Jeg ansatte med virkning fra den 1. marts 2007 Anda Kristiansen i et vikariat til udgangen af juni Embedet havde ved udgangen af 2007 herefter følgende medarbejderstab: Retschef Michael Mikkelsen Cheftolk Jørgen Hansen Tolk Lars Vahl Fuldmægtig Helle Ginnerup-Nielsen Fuldmægtig Mona Jensen Fuldmægtig Tina Bavnbæk Kontorfuldmægtig Alice Møller Tolk Anda Kristiansen Fuldmægtig Thomas Gønge 1.2. Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Jeg gennemførte i 2007 følgende kommunebesøg: April måned: Maniitsup Kommunia. 9

11 Maj måned: Nanortallip og Qaqortup Kommunii. November måned: Narsap Kommunia. Jeg deltog i maj og december måneder i Vestnordiske Ombudsmandsmøder i København. Øvrige aktiviteter: Retschef Michael Mikkelsen deltog i oktober måned som oplægsholder i et demokratiseminar, som Landstingets Formandskab havde arrangeret for Landstingets medlemmer og Landsstyrets administration Ombudsmandens kompetence Ombudsmandens kompetence i forhold til de kommunale pantefogeder (j.nr /056-06) Jeg modtog i 2006 en klage fra en borger over en kommunal pantefogeds sagsbehandling. Den 18. september 2006 bad jeg K Kommune om at redegøre for, om - og i givet fald på hvilken måde - klager var underrettet om fogedforretningen forud for dens foretagelse, og om klager havde haft mulighed for at udtale sig efter reglerne om partshøring og efter retsplejelovens regler om skyldnerens ret til at anvise aktiver til udlæg. Jeg modtog den 16. november 2006 følgende brev fra K Kommune: Under henvisning til Deres brev af 23. juni 2006 bemærker K Kommune, at klageadgangen i forbindelse med en udlægsforretning foretaget af den kommunale pantefoged som judiciel myndighed, er hjemlet i den grønlandske retsplejelovs kap. 7, 22, der har følgende ordlyd: " 22. Fremsætter nogen af parterne eller en tredjemand indsigelse mod tvangsfuldbyrdelsen, som ikke umiddelbart kan afvises, eller finder fogden, at der hersker tvivl om grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen, som gør det betænkeligt at foretage denne, nægter fogden at efterkomme begæringen og indbringer sagen for kredsretten. Sagen behandles efter reglerne i kapitel 3." 10 Det er K Kommunes opfattelse, at Landstingets Ombudsmand ikke er tillagt undersøgelseskompetence i forhold til klager over pantefogeders udpantningsvirksomhed, idet eventuelle indsigelser skal fremsættes overfor kredsretten. Klagen burde derfor have været afvist og klageren henvist til at indbringe sagen for kredsretten. Der hen-

12 Embedets almindelige forhold vises i den forbindelse til praksis fra Folketingets Ombudsmand, se hertil "Ombudsmandsloven - med kommentarer," Jon Andersen, m.fl. 1. udgave, side 22. For så vidt angår spørgsmålet om sagsbehandlingslovens partshøringsbestemmelser, skal det endvidere understreges, at når tvangsfuldbyrdelse sker inden for retsplejelovgivningens grænser betragtes fuldbyrdelsesskridt vedrørende offentligretlige krav i almindelighed ikke som afgørelser. Behovet for at udøve partsbeføjelser i henhold til sagsbehandlingsloven er her vigende, idet retsplejelovens regler i den videre fuldbyrdelsesproces tillægger parten beføjelser i tilstrækkelig omfang. På denne baggrund anmodede jeg den 19. december 2006 Skattedirektoratet om en udtalelse: K Kommune har i to sager givet udtryk for en principiel opfattelse af retsgrundlaget for pantefogedernes virksomhed, som jeg særskilt må forholde mig til. Kommunen har således for det første den opfattelse, at pantefogederne er myndigheder med i alt væsentligt samme kompetence som en fogedret, og at deres virke dermed falder uden for ombudsmandens kompetence, der ikke omfatter domstolene. Kommunen har for det andet anført, at de forvaltningsretlige regler ikke finder anvendelse, når pantefogederne virker efter retsplejeloven. Jeg vedlægger kopi af kommunens to svar. Det er overordnet set min opfattelse, at det er væsentligt, at der ikke hersker tvivl om retsgrundlaget for pantefogedernes virke, idet der er tale om sagsbehandling af indgribende karakter over for borgerne. [Jeg] har til brug for mine videre overvejelser om spørgsmålet udarbejdet et notat, som jeg også vedlægger i kopi. Under henvisning til, at Skattedirektoratet er Landsstyrets ressortmyndighed vedrørende retsspørgsmål om tvangsinddrivelse af det offentliges fordringer, beder jeg venligst direktoratet meddele mig, om direktoratet har bemærkninger til spørgsmålet om retsgrundlaget for pantefogedernes virksomhed og til kommunens svar. Jeg modtog den 15. februar 2007 svar fra Skattedirektoratet: Retsgrundlaget for pantefogedernes virksomhed Landstingets Ombudsmand har ved breve af 19. december 2006 og 24. januar 2007 anmodet Skattedirektoratet [om at] meddele, om direktoratet har bemærkninger til spørgsmålet om retsgrundlaget for pantefogedernes virksomhed. 11

13 12 Ombudsmandens brev af 19. december 2006 er vedlagt kopi af to svar fra K Kommune vedrørende Ombudsmandens kompetence i forhold til pantefogedernes virksomhed og hvorvidt de forvaltningsretlige regler finder anvendelse på pantefogedernes virksomhed efter retsplejeloven. Endvidere har Ombudsmanden vedlagt et notat af 27. november 2006 om Ombudsmandens kompetence i forhold til pantefogeden og pantefogedernes sagsbehandling. Indledningsvis bemærkes, at Skattedirektoratet finder, at det falder uden for direktoratets kompetence at vurdere grænserne for Ombudsmandens kompetence efter reglerne i landstingslov nr. 7 af 13. juni Skattedirektoratet har derfor nøjedes med at redegøre for direktoratets vurdering af pantefogedernes stilling i forhold til landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Pantefogedernes virksomhed Pantefogedernes virksomhed er kendetegnet ved, at pantefogden kan foretage de tvangsfuldbyrdelseshandlinger (løntilbageholdelse og udlæg) som i kapitel 7 i retsplejeloven er henlagt til pantefogden. Organisatorisk Organisatorisk har pantefogederne traditionelt været ansat hos og lønnet af kommunerne. Foruden at fungere som pantefogder, har de pågældende typisk samtidig varetaget andre kommunale funktioner almindeligvis af opkrævningsmæssig karakter. Problemstilling Sagen drejer sig om, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang de af pantefogderne foretagne tvangsfuldbyrdelser efter retsplejelovens regler henhører under den offentlige forvaltning således som denne afgrænses efter 1, stk. 1, i sagsbehandlingsloven. Sagsbehandlingsloven I bemærkningerne til sagsbehandlingslovens 1, stk. 1, anføres bl.a., at Forslaget til landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning er udarbejdet med udgangspunkt i den danske forvaltningslov. og Loven omfatter alle forvaltningsmyndigheder under Grønlands Hjemmestyre, hvad enten der er tale om hjemmestyrets eller kommunernes forvaltning og uanset om der er tale om almindelige forvaltningsmyndigheder eller særlige nævn og råd. Loven gælder således ikke for statens forvaltningsmyndigheder i Grønland. samt Domstole falder uden for lovens anvendelsesområde.. Det synes på den baggrund berettiget at lægge til grund, at pantefogedernes tvangsfuldbyrdelser omfattes af sagsbehandlingsloven, såfremt denne virksomhed anses for

14 Embedets almindelige forhold udøvet af en grønlandsk forvaltningsmyndighed, mens pantefogedernes tvangsfuldbyrdelser falder uden for sagsbehandlingsloven, såfremt denne virksomhed ikke anses for udøvet af en grønlandsk forvaltningsmyndighed. Retsplejeloven Udlæg reguleres af retsplejelovens kap. 7, I samme lovs kap. 7, 12-14, reguleres løntilbageholdelser for visse fordringstyper. Både udlæg og løntilbageholdelser betegnes i retsplejelovens kap. 7 som tvangsfuldbyrdelse. I retsplejelovens kap. 7, 22, fastsættes, at Fremsætter nogen af parterne eller en tredjemand indsigelse mod tvangsfuldbyrdelsen, som ikke umiddelbart kan afvises, eller finder fogden, at der hersker tvivl om grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen, som gør det betænkeligt at foretage denne, nægter fogden at efterkomme begæringen og indbringer sagen for kredsretten. Sagen behandles efter reglerne i kapitel 3". Bemærkningerne til bestemmelsen indeholder ikke nævneværdige fortolkningsbidrag, ligesom bestemmelsens forgænger (kapitel 7, 5) ikke er kommenteret i bemærkningerne. Den danske ordning I de almindelige bemærkninger til lovændringen fra 1983 anføres vedrørende den daværende danske ordning for fuldbyrdelse af domme mv., at I Danmark er kun en del gennemførelsesforretninger henlagt til domstolene under en særlig afdeling, fogedretten, der i øvrigt med hensyn til fremgangsmåde og uddannelseskrav til det medvirkende personale klart adskiller sig fra den egentlige dommervirksomhed. Til fogedretterne er især henlagt gennemførelse af civile krav. Gennemførelse af domme i kriminelle sager henhører under politiet, herunder også i et vist omfang gennemførelse af civile krav, der gøres gældende under en kriminel sag. Inddrivelse af forskudsvist udlagt børnebidrag sker ved de sociale udvalg, og inddrivelse af andre familieretlige bidrag ved politiet (i København overpræsidiet). Skattekrav inddrives af kommunale pantefogder. I øvrigt har andre inddrivende myndigheder i vidt omfang adgang til at rekvirere politiets bistand til den faktiske tvangsudøvelse.. John Vogter anfører i den kommenterede forvaltningslov, 3. udgave 1999, side 102, vedrørende den danske forvaltningslovs 1, at Loven omfatter heller ikke de kommunale pantefogder eller toldfogderne i det omfang pante- eller toldfogderne udfører udpantningsvirksomhed i henhold til lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter, 5, jf. Eilschou Holm, side 29.". 5 i nævnte lov lyder: Udlæg foretages, hvis ikke andet er bestemt i loven, efter reglerne i retsplejelovens kapitler Det findes således at kunne lægges til grund, at i Danmark var inddrivelsen af en række fordringstyper henlagt til de administrative myndigheder. Uagtet dette ansås nogle af de tvangsfuldbyrdelsesskridt (udlæg for skatter og afgifter), som disse myndigheder foretog, at falde uden for den danske forvaltningslov. 13

15 14 Retsplejeloven I de almindelige bemærkninger til 1983 ændringen belyses grundlaget for den valgte organisations for fogedmyndigheden i Grønland. Det anføres herom: Et hovedspørgsmål i forbindelse med reformovervejelserne har været, om fogedopgaverne principielt fortsat skulle høre under politiet. Man har navnlig fra politiets side peget på, at fogedarbejdet ikke er en politiopgave, men en opgave for retterne, idet man har henvist til, at sådan er det i Danmark. Heroverfor kan anføres, at medens afgørelser af tvister er en egentlig domstolsopgave, er bistand til fuldbyrdelse af retternes afgørelser og inddrivelse af tilgodehavender og gennemførelse af anerkendte krav på andet grundlag administrative opgaver, som må søges løst ud fra praktiske og organisatoriske overvejelser.. Fuldbyrdelse af domme mv. blev således anskuet som administrative opgaver og det var praktiske og organisatoriske overvejelser, som lå til grund for den valgte organisationsform. Pantefogedernes uafhængighed Det er almindeligt antaget, at pantefogderne i forbindelse med tvangsfuldbyrdelser er uafhængige af kreditorer, debitorer, tredjemænd og Pantefogedernes ansættelsesmyndighed og som sådan ikke undergivet instruktioner i disse situationer. Uafhængigheden støttes på, at i retsplejelovens kap. 7, 19, stk. 1, fastlægges, hvem der kan udøve fogedmyndighed og samtidig indeholder kapitlet en række bestemmelser, hvori en række kompetencer eksplicit henlægges til fogedmyndigheden. Vurdering Det er Skattedirektoratets opfattelse, at det ikke med baggrund i lovens ordlyd eller forarbejder kan afgøres, om lovgiver (Folketinget) anså pantefogdernes tvangsfuldbyrdelsesskridt for forvaltningsafgørelser eller for judicielle afgørelser på linie med eksempelvis domme og kendelser. At fuldbyrdelse af domme mv. i de almindelige bemærkninger til 1983 ændringen anskues som en administrativ opgave må ses i sammenhæng med, at udtalelsen fremkommer på baggrund af en drøftelse af den organisatoriske tilrettelæggelse af fogedarbejdet. Spørgsmålet var om en del af fogedarbejdet fortsat skulle varetages af den administrative myndighed politiet, eller om denne del af arbejdet skulle overgå til domstolene. Drøftelsen resulterede i, at politiet fortsat skulle udføre fogedarbejde. Der er ikke belæg for at antage, at den i øvrigt meget generelle udtalelse i bemærkningerne tilsigter at klassificere den juridiske vurdering for de enkelte elementer i fogedarbejdet, herunder om disse er af administrativ eller judiciel karakter. Besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang de af pantefogderne foretagne tvangsfuldbyrdelser efter retsplejelovens regler henhører under den offentlige forvaltning, må derfor bero på en række nærmere overvejelser.

16 Embedets almindelige forhold At en opgave organisatorisk henlægges til en enhed indebærer ikke nødvendigvis, at den pågældende opgave får status af at være judiciel eller forvaltningsmæssig. Domstolene udfører således en række opgaver af forvaltningsmæssig karakter, eksempelvis ejendomsregistrering, uagtet domstolenes hovedfunktion er af judiciel karakter. Den grønlandske retsvæsenskommission har som begrundelse for at foreslå en række af politiets fogedopgaver overført til kredsretterne anført, at Civil tvangs-fuldbyrdelse er efter sin karakter en judiciel funktion, som hører naturligt hjemme hos domstolene. (bet. 1442, side 638 i den danske version, afsnit 4.3.2). Det er ikke nærmere anført, hvad der skal forstås ved, at tvangsfuldbyrdelse "efter sin karakter er en judiciel funktion". Det forekommer dog rigtigt at antage, at Retsvæsenskommissionen herved har henset til, at fogedmyndigheden i forbindelse med en tvangsfuldbyrdelse skal træffe afgørelse i et mellemværende mellem to parter, eksempelvis kreditor og debitor, og i særlige tilfælde tredjemand, eksempelvis panthaver. Fogedmyndighedens arbejde har i denne relation samme karakteristika som domstolenes afgørelse af tvister (domme og kendelser). Denne måde at anskue tvangsfuldbyrdelsen på, synes da også lagt til grund i retsplejelovens kapitel 7, jf. særligt 22, men også eksempelvis 6, stk. 1, og 8, stk. 2. Retsplejelovens kap. 7, 22, pålægger pantefogden at afbryde en igangværende tvangsfuldbyrdelse og indbringe indsigelser mod denne for kredsretten, medmindre indsigelserne umiddelbart kan afvises. Denne vidtgående domstolskontrol kendes så vidt vides ikke fra andre lovområder uden for strafferetten og retsplejen. Dette synes at pege i retning af, at lovgiver anså tvangsfuldbyrdelse for at være af judiciel karakter. I modsat fald havde lovgiver ikke haft grund til at fravige den almindelige ordning for domstolskontrol med forvaltningen - en forvaltning som på mange andre områder, eksempelvis det sociale område og skatteområdet, træffer beslutninger af umiddelbar og vidtrækkende betydning for borgernes levevilkår og for virksomhedernes drift. Samtidig kan det, at spørgsmålet kun er overfladisk behandlet i forarbejderne til retsplejeloven tyde på, at lovgiver ikke har skønnet, at der forelå et særligt problem. Det bemærkes i den forbindelse, at spørgsmålet om hvorvidt fogedmyndighedens tvangsfuldbyrdelse burde følge de forvaltningsretlige principper eller principperne i retsplejen også eksisterede før sagsbehandlingslovens ikrafttræden. Undladelsen af at omtale dette spørgsmål må efter direktoratets vurdering skyldes, at lovgiver har forudsat, at som følge af at tvangsfuldbyrdelsen reguleres i retsplejeloven, skal fogedmyndigheden følge sagsbehandlingsprincipperne i retsplejen. Dette stemmer overens med den danske ordning på området, og lovgiver ville derfor rimeligvis have givet en nærmere redegørelse, såfremt der skulle gælde en anden ordning for fogedmyndigheden i Grønland. 15

17 16 Sammenfattende er det Skattedirektoratets opfattelse, at pantefogdernes tvangsfuldbyrdelser i henhold til retsplejelovens regler ikke er omfattet af sagsbehandlingsloven, jf. 1, stk. 1, idet pantefogderne ikke i denne relation er en forvaltningsmyndighed. Afsluttende bemærkninger Det forhold, at pantefogdernes tvangsfuldbyrdelser efter retsplejelovens regler ikke omfattes af sagsbehandlingsloven, giver efter direktoratets vurdering ikke anledning til væsentlige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder. Forud for iværksættelse af en tvangsfuldbyrdelse skal pantefogeden søge at sikre sig fordringens eksistens, at der foreligger dokumentation for fordringen mv. Giver denne gennemgang anledning til spørgsmål, bør pantefogden rette henvendelse til kreditor (fagforvaltningen), eller om fornødent indbringe sagen for kredsretten med henblik på at få fastslået grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen. Rejser kreditor, debitor eller en tredjemand indsigelse under en igangværende tvangsfuldbyrdelse, skal pantefogderne som nævnt ovenfor afbryde tvangsfuldbyrdelsen og indbringe indsigelsen for kredsretten, medmindre pantefogden umiddelbart kan afvise indsigelsen. Fremkommer der efter tvangsfuldbyrdelsen har fundet sted indsigelser fra kreditor, debitor eller tredjemand, vil de pågældende have mulighed for at indbringe sagen for kredsretten efter de almindelige regler. For så vidt angår inhabilitet, partshøring, begrundelsespligt, klagevejledning mv. synes det rigtigt at lægge til grund, at kredsretterne m.fl. vil påse, at pantefogderne efterlever de af domstolene almindeligt anvendte principper på disse områder. Uanset ovennævnte erkender Skattedirektoratet, at den nuværende ordning i praksis har vist sig vanskelig at håndtere. Dette hænger bl.a. sammen med, at pantefogderne ofte også varetager opkrævningsopgaver for deres ansættelsesmyndigheder. I langt størstedelen af pantefogdernes arbejdstid er de således underlagt det almindelige forvaltningsretlige hierarki og skal overholde de forvaltningsretlige regler og principper. Kun når pantefogderne skal foretage tvangsfuldbyrdelser efter retsplejelovens regler, er de uafhængige af kreditorer, debitorer, tredjemænd og ansættelsesmyndigheder. Dette skifte har ikke altid stået klart for hverken pantefogderne, kreditorer, debitorer, tredjemænd eller ansættelsesmyndighederne. Afslutningsvis bemærkes, at Skattedirektoratet er enig i, at såfremt pantefogderne foretager tvangsfuldbyrdelser i henhold til anden lovgivning end retsplejeloven, eksempelvis indkomstskattelovens 101, stk. 1, omfattes disse af sagsbehandlingslovens 1, stk. 1, idet tvangsfuldbyrdelserne i givet fald ikke vil være af judiciel karakter. [ ]"

18 Embedets almindelige forhold Efter at have modtaget Skattedirektoratets svar skrev jeg den 16. marts 2007 til K Kommune: "[ ] Efter at jeg modtog K Kommunes svar af 16. november 2006, bad jeg Skattedirektoratet om at fremkomme med bemærkninger til spørgsmålet om retsgrundlaget for pantefogedernes virksomhed. Skattedirektoratet sendte den 12. februar 2007 sine bemærkninger vedrørende ovenstående, hvilke K Kommune også har modtaget i kopi. Der er ikke i Skattedirektoratets brev eller i ombudsmandslovens regler vedrørende ombudsmandens kompetence holdepunkter for at antage, at ombudsmanden ikke har kompetence til at undersøge pantefogedernes virksomhed. Pantefogederne er administrative myndigheder under kommunerne og er dermed omfattede af ombudsmandslovens 4, stk. 1. Jeg er enig med Skattedirektoratet i, at der er tvivl om, hvorvidt sagsbehandlingsloven og de øvrige forvaltningsretlige regler gælder inden for det område, som er reguleret af retsplejeloven, men dette vil jeg tage konkret stilling til i hver sag, og dette vedrører ikke kompetencespørgsmålet. Jeg anmoder derfor K Kommune om en udtalelse til sagen. [ ]" Jeg modtog den 30. marts 2007 følgende brev fra K Kommune: Tak for Deres brev af 16. marts 2007, hvori De blandt andet erindrer om fremsendelse af sagsakterne og en udtalelse i anledning af ovennævnte klagesag. Jeg har endvidere noteret mig, at De ikke tilslutter Dem Skattedirektoratets vurdering, som udtrykt i direktoratets brev af 15. februar Efter min opfattelse, savner Deres henvendelse ethvert retligt grundlag og udgør som sådan en unødig trætte af pantefogedens kontor. Jeg henviser i den forbindelse til de tidligere anførte bemærkninger vedrørende Ombudsmandens inkompetence, herunder i forbindelse med den indeværende undersøgelse af K Kommunes Incassokontor. Jeg er dog enig i, at Ombudsmandembedet har indsigt i den almindelige kommunale incasso og vedlægger sagsakterne relaterende hertil. Den 10. april 2007 skrev jeg igen til K Kommune ved administrerende direktør B: 17

19 18 "Jeg har inden for den seneste tid fra kommunens økonomiske forvaltning, inkassokontoret, modtaget tre svar, hvor inkassokontoret gør gældende, at jeg ikke har kompetence til at undersøge pantefogedernes virksomhed. Jeg vedlægger til din orientering kopi af de tre breve. Kommunens seneste brev af 30. marts 2007 er et svar på mit brev af 16. marts 2007, hvori jeg har fastholdt, at min kompetence omfatter pantefogedernes arbejde. Jeg vedlægger også en kopi af dette brev. Det er min opfattelse, at inkassokontorets vurderinger hviler på en misforståelse af de regler, som gælder for ombudsmandens virksomhed, og jeg retter derfor henvendelse til dig i din egenskab af chef for kommunens administration, idet jeg håber, at du kan være mig behjælpelig med at udvirke, at kommunen svarer på mine henvendelser. Da misforståelsen angår den måde, som landstingsloven om Landstingets Ombudsmand afgrænser min virksomhed på, vil jeg gøre nærmere rede for denne afgrænsning: Pantefogederne er organisatorisk placerede som funktioner i de enkelte kommuner. Allerede derfor er de undergivet ombudsmandskontrol, jf. landstingsloven om Landstingets Ombudsmand 4, stk. 1, som lyder således: "Ombudsmandens virksomhed omfatter samtlige forvaltninger under Grønlands Hjemmestyre og kommunerne." Min kompetence afgrænses således organisatorisk, uanset hvilket regelgrundlag de enkelte dele af kommunen arbejder ud fra. Det er derfor ikke relevant for afgræsningen af min kompetence, at inkassokontoret mener, at pantefogederne arbejder som judicielle myndigheder. Jeg bemærker imidlertid samtidig, at kommunen i sine breve til mig har henvist til retsplejelovens kapitel 7, 22, som angår pantefogedens pligt til at sørge for, at der foreligger tilstrækkeligt fuldbyrdelsesgrundlag for det krav, som er til tvangsfuldbyrdelse. Jeg er enig med inkassokontoret i, at denne bestemmelse indeholder en særlig regel om domstolsprøvelse af pantefogedernes arbejde, men bestemmelsen ændrer ikke ved, at pantefogeden er en del af den kommunale organisation. Reglen bestemmer, at en pantefoged ikke kan foretage tvangsfuldbyrdelse efter retsplejeloven, hvis pantefogeden bliver bekendt med indsigelser, som pantefogeden ikke kan afvise, eller hvis pantefogeden i øvrigt er bekendt med forhold, som gør, at der er tvivl om tvangsfuldbyrdelsesadgangen.

20 Embedets almindelige forhold I disse situationer er der efter bestemmelsen ikke adgang til at tvangsfuldbyrde kravet ved løntilbageholdelse eller udlæg uden en forudgående dom, som fastslår kravet, og at det kan fuldbyrdes. Jeg vil derfor kun i begrænset omfang have grundlag for at undersøge klager over pantefogedernes sagsbehandling, idet udgangspunktet herefter er, at pantefogederne ikke foretager tvangsfuldbyrdelse, hvis der er uafklaret tvivl i sagen. Kun i de tilfælde, hvor en borger klager over en gennemført tvangsfuldbyrdelse, vil der kunne blive tale om, at jeg undersøger pantefogedens sagsbehandling. I disse tilfælde vil jeg dog normalt begrænse min undersøgelse til at angå spørgsmålet om, hvorvidt sagen har været tilstrækkeligt oplyst til, at pantefogeden kunne skride til løntilbageholdelse eller udlæg uden forudgående dom. Jeg finder det bedst stemmende med min manglende kompetence over for domstolene, at jeg ikke undersøger forhold, som kan forventes pådømt af domstolene. Finder jeg, at pantefogeden efter retsplejelovens kapitel 7, 22, har skullet afstå fra at gennemføre tvangsfuldbyrdelsen, vil jeg naturligvis kritisere dette og henstille, at udlægget eller løntilbageholdelsen tilbagekaldes, og at pantefogeden indbringer sagen for kredsretten, hvis sagen ønskes fortsat. Jeg vil herudover påse, at pantefogederne i deres arbejde overholder de regler, hvis overholdelse ikke kan forventes pådømt under en civil retssag om tilvejebringelsen af et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag. Jeg tænker her på principperne for god forvaltningsskik og de forvaltningsprocessuelle regler, som ikke har betydning for tvangsfuldbyrdelsens lovlighed, hvad enten der er tale om regler i retsplejeloven eller andre regler, som pantefogederne skal overholde. Jeg vil på tilsvarende måde afgrænse de undersøgelser, som jeg foretager af egen drift, herunder i forbindelse med mine besøg i kommunerne. [ ] Jeg beder dig videre sørge for, at jeg modtager et svar og kommunens komplette sagsmateriale i klagesagen fra A, personnummer [ ]. Til den sidstnævnte sag vil jeg også gerne bede dig se nærmere på pantefogedens svar af 30. marts Uanset om pantefogeden måtte være uenig i min opfattelse, er det væsentligt, at pantefogeden besvarer mine henvendelser på en måde, som gør, at jeg kan have tillid til, at svaret hviler på saglige overvejelser. Hertil hører, at en eventuel uenighed i min opfattelse af en sag meddeles mig på grundlag af en saglig argumentation og i en objektiv tone. Jeg forventer derfor, at mine aktuelle og fremtidige henvendelser til kommunen i forbindelse med min undersøgelse af kommunens inkassosager behandles efter tilsva- 19

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1. Personale... 7 2. Rejser og besøg samt internationalt

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005

F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005 F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005 F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger.

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. 23. april 2004 FM 2004/23 Rettelsesblad (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på Finansloven for

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen med begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen med begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Bornholms Regionskommune Rådhuset 3700 Rønne Dato: 6. november 2007 J.nr.: 2007-2140-813

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Side 1 af 5 1. INDLEDNING VEJLEDNING Gensidig bistand Danmark/Grønland ved inddrivelse af skat m.v. Bistand ved inddrivelse af dansk skat m.v. i Grønland og grønlandsk skat m.v. i Danmark finder sted efter

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere