Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer"

Transkript

1 Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Maj

2 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Kortlægningens indhold 2 2. Betydning af likviditet og aftalt investeringsramme 3 3. Betydning af økonomiaftaler for besluttede projekter 5 4. Opfølgning på og styring af anlægsprojekter 6 5. Bilag uddrag af regionernes besvarelser 7 1

3 Kapitel 1 Kortlægningens indhold 1. Kortlægningens indhold På baggrund af økonomiaftalen for 2014 foretages der en analyse af regionernes likviditet, pengestrømme og gæld. Dette arbejde gennemføres i en arbejdsgruppe under Økonomi- og Indenrigsministeriet med deltagelse af Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner. Denne supplerende analyse kortlægger regionernes budgetteringspraksis og styring på anlægsområdet. Kortlægningen omhandler konkret følgende tre hovedemner: 1. Likviditetens og aftalte investeringsrammers betydning for de enkelte regioners beslutning om nye anlægsprojekter, herunder også i forhold til de forpligtelser, der ligger ud over budgetåret. De politiske beslutninger vedrørende sundhedsplanlægningen, der ligger til grund for beslutningerne om anlægsinvesteringer vil indgå i analysen 2. Hvilken betydning resultatet af de årlige økonomiaftaler har på allerede besluttede anlægsprojekter, herunder ændrede forudsætninger om likviditetsfinansiering eller ændret fremdrift 3. Regionernes proces for opfølgning på anlægsprojekterne, herunder styring af de konkrete afløb og den politiske involvering heri I det følgende angives hovedbudskaber fra regionernes besvarelser af spørgeskema i forhold til de tre hovedemner. Som bilag er angivet uddrag af regionernes besvarelser. 2

4 Kapitel 2 Betydning af likviditet og aftalt investeringsramme 2. Betydning af likviditet og aftalt investeringsramme Regionerne har svaret på spørgsmål, der omhandler afdækning af likviditetens og aftalte investeringsrammers betydning for de enkelte regioners beslutning om nye anlægsprojekter, herunder også i forhold til de forpligtelser, der ligger ud over budgetåret. Regionerne har endvidere skulle inddrage de politiske beslutninger vedrørende sundhedsplanlægningen, der ligger til grund for beslutningerne om anlægsinvesteringer. Spørgsmålene til regionerne omhandler bl.a.: - Hvilke oplysninger der indgår i et oplæg til regionsrådet som grundlag for tilsagnsbeslutning om anlæg. - På hvilket økonomisk grundlag regionsrådet i konkrete anlægssager tager stilling til, om regionen kan påtage sig forpligtelser for anlægsudgifter, der ligger udover budgetåret? - Hvordan der i regionens beslutning om anlægsniveau for 2014 er taget højde for/indregnet videreførsler fra budget 2013 som følge af forsinkede afløb. - Hvordan regionen løbende tager højde for ændringer i konkrete afløbsforudsætninger for projekter med afløb i budgetåret og BO-årene i relation til forskellige forhold. - Hvordan det flerårige element i ØA2014 med et pejlemærke (anlægsloft) for 2015 har påvirket regionens planlægningsproces ifm. budget 2014? - Udviklingen i de samlede regionale udgiftsforpligtelser (bindende tilsagn) ultimo året fra for ikke- kvalitetsfondsstøttede anlægsprojekter hhv. summen af leasingkontrakter ultimo året fra Det forudsatte afløb for opgjorte udestående forpligtelser for ikke-kvalitetsfondsstøttede projekter ultimo Af regionernes besvarelser kan udtrækkes følgende hovedbudskaber i svarene: - Regionerne disponerer typisk iht. flerårige samlede planer for anlægsaktiviteten, som er knyttet til strukturudviklingsplanen på sundhedsområdet. Planerne skal bl.a. understøtte specialeplanerne fra Sundhedsstyrelsen. - Der er et gennemgående fokus på at sikre budgetter, der lever op til indgåede rammer i økonomiaftalerne. 3

5 Kapitel 2 Betydning af likviditet og aftalt investeringsramme - Likviditetsniveauet er af regionerne gennemgående oplyst kun i mindre grad at have haft betydning for beslutninger om nye anlægsprojekter. Dette skal ses i sammenhæng med, at regionerne tilstræber at overholde økonomiaftalerne. - Når det gælder disponering udover budgetåret peger svarene gennemgående på, at der ikke er et fælles afsæt. Fx anvender Region Midtjylland 2013-niveauet (på 2,2 mia.kr. samlet) som ramme for de flerårige forpligtelser, mens øvrige regioner angiver, at der ikke er nogen faste rammer. - Med hensyn til videreførsler er det gennemgående svar, at der ikke tages højde herfor i budgetteringen. Regionerne henviser bl.a. til, at omfanget af overførsler typisk ikke kendes præcist ved budgetindgåelsen. Endvidere forudsættes det typisk at videreførsler ind i budgetåret nogenlunde modsvares af videreførsler ud af budgetåret. - Niveauet for udestående forpligtelser og leasingforpligtelser ses generelt at være stabilt eller faldende, jf. tabel 1 og 2. Tabel 1. Samlede regionale udgiftsforpligtelser (bindende tilsagn) ultimo året fra for ikke-kvalitetsfondsstøttede anlægsprojekter (1.000 kr.) Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden I alt Tabel 2. Sum af regionale leasingkontrakter ultimo året (1.000 kr.) Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden I alt

6 Kapitel 3 Betydning af økonomiaftaler for besluttede projekter 3. Betydning af økonomiaftaler for besluttede projekter Regionerne har svaret på spørgsmål, der omhandler hvilken betydning resultatet af de årlige økonomiaftaler har på allerede besluttede anlægsprojekter, herunder ændrede forudsætninger om likviditetsfinansiering eller ændret fremdrift. Spørgsmålene til regionerne omhandler bl.a.: - I hvilket omfang regionerne forud for økonomiaftalen for 2014 har truffet beslutning om anlægsinvesteringer med afløb i 2014, herunder har indgået bindende aftaler for I hvilket omfang hhv. regionens andel af anlægsramme, aftalt finansiering samt ændrede forudsætninger for fremdrift mv. har haft betydning for allerede besluttede anlægsprojekter. Af regionernes besvarelser kan udtrækkes følgende hovedbudskaber i svarene: - Regionerne har i overvejende grad truffet beslutning om anlægsinvesteringer forud for økonomiaftalen for Der foreligger ikke i fuldt omfang oplysninger om, hvorvidt der er tale om bindende aftaler for Anlægsloftet for 2014 i ØA 2014 har kun i begrænset omfang fået betydning for allerede vedtagne anlægsprojekter i regionerne. Det er typisk begrundet med, at det fastsatte anlægsloft var indenfor det forventede. Region Sjælland har dog som konsekvens af loftet annulleret forskellige projekter/rammer. Herudover har Region Hovedstaden angivet at allerede besluttede investeringer er indpasset sammen med nye øvrige investeringer. - Forskellige tilkendegivelser peger på, at regionerne forventer at måtte reducere i allerede besluttede anlægsprojekter for at kunne overholde anlægsrammen, såfremt nye projekter bliver dyrere end ventet (fx Region Syddanmark, der er parat til at flytte rådighedsbeløb mellem år og Region Nordjylland, som angiver et grundprincip om, at merforbrug i forhold til anlægsrammen modsvares af tilsvarende besparelser, hvilket understøttes af kvartalsrapporter). - Der er ikke i regionerne ændret på forudsætninger om likviditetsfinansiering af allerede besluttede anlægsprojekt som følge af aftalt anlægsloft eller anlægsfinansiering. Region Midtjylland angiver, at krav om likviditetsfinansiering vil få store konsekvenser for allerede besluttede anlægsprojektet grundet regionens lave likviditet. 5

7 Kapitel 4 Opfølgning på og styring af anlægsprojekter 4. Opfølgning på og styring af anlægsprojekter Regionerne har svaret på spørgsmål, der omhandler regionernes proces for opfølgning på anlægsprojekterne, herunder styring af de konkrete afløb og den politiske involvering heri Spørgsmålene til regionerne omhandler bl.a.: - Regionens typiske proces for opfølgning på anlægsprojekter på over 10 mio. kr. - Samt uddybning af det politiske niveaus involvering (regionsråd og forretningsudvalg) i opfølgningen - Regionens proces for opfølgning på anlægsprojekter ved forventet merforbrug, herunder det politiske niveaus involvering (regionsråd og forretningsudvalg), samt evt. konsekvenser af et forventede merforbrug herunder konsekvenser ift regionens øvrige disponering? - Regionens proces for opfølgning på anlægsprojekter ved forventet mindreforbrug, herunder det politiske niveaus involvering (regionsråd og forretningsudvalg) samt evt. konsekvenser af et forventede mindreforbrug, herunder konsekvenser ift regionens øvrige disponering? Af regionernes besvarelser kan udtrækkes følgende hovedbudskaber i svarene: - Opfølgningen sker typisk pba. kvartalsrapporter/regnskaber, som indeholder en redegørelse for det samlede ressourceforbrug samt en vurdering af det forventede ressourceforbrug for det pågældende område. I Region Midtjylland sker opfølgning tre gange om året og uafhængigt af om anlægssummen er over 10 mio. kr. I Region Nordjylland er der en statusvurdering ved årets begyndelse på alle aktivitetsområder. Større projekter foreligges Regionsrådet eller Forretningsudvalget. - Regionsråd og Forretningsudvalg forelægges regelmæssigt økonomirapporter og tager på den baggrund stilling til konsekvenser ved hhv. mer- og mindreforbrug for anlægsinvesteringer. - Ved konstateret merforbrug for et projekt foretages typisk en udgiftsreduktion indenfor det pågældende projekt eller for andre projekter. - Ved konstateret mindreforbrug for et projekt tilbageføres midler til kassen og/eller andre anlægsprojekter fremrykkes. 6

8 Kapitel 5 Bilag uddrag af regionernes besvarelser 5. Bilag uddrag af regionernes besvarelser Første hovedemne Likviditetens og aftalte investeringsrammers betydning for de enkelte regioners beslutning om nye anlægsprojekter, herunder også i forhold til de forpligtelser, der ligger ud over budgetåret. De politiske beslutninger vedrørende sundhedsplanlægningen, der ligger til grund for beslutningerne om anlægsinvesteringer vil indgå i beskrivelsen. Hovedstaden Likviditetens betydning Oplysninger om regionens likviditet er gengivet i budgettet efter reglerne i BR-systemet. Derudover gives der løbende status for likvidteten til regionsrådet Sjælland Midtjylland Syddanmark I forbindelse med finansiering beskrives om projektet finansierers af kassen eller ved reduktion af andre anlægsprojekter. Regionen understreger, af likviditetsfinansiering ikke hentyder til finansiering udover anlægsloftet. Anlægsbudgettet i regionen har aldrig været finansieret af likviditeten, da anlægsbudgettet i RM har været finansieret af bloktilskud, statstilskud eller låneoptag efter ØIM s retningslinjer Nordjylland I budgetoplægget fremgår at ØA 2013 og ØA 2014 ikke er fuldt finansieret, da er forudsat en vis likviditetsfinansiering Likviditetsbetragtninger indgår normalt ikke i beslutningsprocessen omkring konkrete anlægssager. Derimod tilstræbes det at den forventede ramme for anlægsinvesteringer overholdes, idet udgiftsprofilerne for de enkelte projekter planlægges under hensyntagen hertil. Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Aftalte investeringsrammers betydning For 2013 har der ved årsbudgetteringen været taget udgangspunkt i behovene sammenholdt med det niveau, som kunne realise- Efter indførslen af anlægsloftet i 2013, har Regionsrådet kun to gange, efter budgetvedtagelsen, skulle tage Rammerne for regionens investeringsplanen sættes hvert år i økonomiaftalerne mellem regeringen og danske regioner. Investeringsplanen hol- Når anlægsloftet for fx 2015 kendes, vil der i fornødent omfang ske tilpasning af Nordjylland Overordnet set skal anlægsaktiviteterne i Region Nordjylland til en hver tid understøtte den politisk vedtagne sygehus- og sund- 7

9 Kapitel 5 Bilag uddrag af regionernes besvarelser res via den afsatte bloktilskudsfinansiering i økonomiaftalen. Hvis der har været yderlige behov er projekter enten låne- eller likviditetsfinansieret. stilling til projekter med udgifter i overslagsår. Dvs. ved alle andre tilfælde har Regionsrådet givet bevilling til projekter hvortil der allerede var afsat midler i det vedtagne budget. Anlægsloftet respekteres i 2013 og der sig således indenfor de rammer, der bliver aftalt - eksempelvis den samlede investeringsramme for regionerne og anlægsloftet for 2014 og sigtemålet for budget I de efterfølgende år indarbejdes der en forudsætning om regionens samlede investeringsramme investeringsbudgettet hedsplan indenfor de finansielle rammer, som fastsættes i budgetloven og anlægsrammerne aftalt i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger. 8

10 Kapitel 5 Bilag uddrag af regionernes besvarelser Andet hovedemne Hvilken betydning resultatet af de årlige økonomiaftaler har på allerede besluttede anlægsprojekter, herunder ændrede forudsætninger om likviditetsfinansiering eller ændret fremdrift? Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland Ved budgetteringen for 2014 (inkl. 2015) har der været set på, hvordan afløbet af anlægsprojekter besluttet i 2013 eller tidligere på budgetteringstidspunktet, dvs. ca. medio 2013, forventedes realiseret i perioden. Der er dermed taget højde for afløbet i 2014 på det foreliggende grundlag. En nærmere opgørelse af omfanget er ikke udarbejdet til brug ved besvarelsen af spørgsmålet, men kan fremskaffes. Der foreligger i øvrigt ikke en specifikation af, i hvilket omfang der for projekter med afløb i 2014 var indgået bindende aftaler med rådgivere og entreprenører forud for økonomiaftalen for 2014, dvs. primo juni For at respektere anlægsloftet har regionen i 2014 måtte afskaffe apparaturpuljen samt sygehusenes investeringsrammer. Desuden er investeringsrammen til fælles formål fjernet i Regionen har budgetteret i forhold til max anlægsloft. Økonomiaftalen for 2014 har krævet likviditetsfinansiering, kravet om et fungerende og kvalitativt produktionsapparat har gjort at Region Sjælland har budgetteret op til anlægsloftet I investeringsplanen i budget 2014 er der indregnet besluttede anlægsinvesteringer i 2014 for i alt 483 mio. kr. Besluttede anlægsinvesteringer defineres som investeringer, der er blevet politisk godkendt i regionsrådet. Der var forud for økonomiaftalen for 2014 en forudsætning i investeringsplanen om, at rammen for anlægsinvesteringer i 2014 ville være på samme niveau som i Det betyder, at der ikke op til økonomiaftalen for 2014 vil blive besluttet anlægsinvesteringer i 2014 for en samlet større sum, end hvad anlægsrammen i 2014 forventes at bli- Oplæg om tilpasning af anlægsbudgettet til regionens andel af økonomiaftalens ramme har i både 2013 og 2014 haft som udgangspunkt, at igangværende anlægsprojekter ikke berøres. Evt. flyttes dog rådighedsbeløb mellem år for at tilpasse disse til den aktuelle, ajourførte byggetakt. Derimod er en række afsatte, men ikke prioriterede rådighedsbeløb, typisk vedr. centrale anlægsrammer til udmøntning/prioritering i året, flyttet til senere eller reduceret/nulstillet, ligesom anskaffelser af apparatur og it er forudsat at ske via leasing m.h.p. at kunne fastholde et nødvendigt Anlægsbudgettet udarbejdes i forhold til de forventede anlægsrammer, der aftales mellem Danske Regioner og Staten Anlægsbudgettet udarbejdes udelukkende ud fra bloktilskudstildelingen til anlæg 9

11 Kapitel 5 Bilag uddrag af regionernes besvarelser ve. Da anlægsniveauet i økonomiaftalen var indenfor det forventede, havde det ingen betydning for allerede besluttede anlægsprojekter. investeringsomfang. Over for regionsrådet er oplyst at økonomiaftalerne for 2013 og 2014 ikke er fuldt finansierede, da der er forudsat en vis grad af likviditetsfinansiering (og for 2014 også lånefinansiering). 10

12 Kapitel 5 Bilag uddrag af regionernes besvarelser Tredje hovedemne Regionernes proces for opfølgning på anlægsprojekterne, herunder styring af de konkrete afløb og den politiske involvering heri Proces Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland Projekternes udgiftsafløb følges i forbindelse med økonomirapporteringen. Når projektet er afsluttet aflægges særskilt anlægsregnskab. Den typiske proces for styring af anlægsprojekter er beskrevet i regionens byggeregulativ. Her er beskrevet hvordan større (over 10 mio. kr.) og mindre (under 10. mio. kr.) anlægsprojekter styres. Der sker en opfølgning på alle anlægsprojekter tre gange om året, uanset om anlægssummen er over 10 mio. kr. eller ej. I f.m. meddelelse af anlægsbevilling til et konkret projekt bemyndiger regionsrådet typisk sundheds- eller psykiatridirektøren til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling, herved opnås der betydelig sikkerhed for projektets økonomiske gennemførelse. Regionens typiske proces for opfølgning på såvel driftsområdet som konkrete anlægsprojekter. Siden 2010 indkaldt en økonomisk statusvurdering fra alle aktivitetsområder umiddelbart efter årets begyndelse Opfølgning på anlægsprojekter ved forventet mindreforbrug Ved mindreforbrug vil der som oftest blive lagt op til, at beløbet tilgår kassebeholdningen. Eventuelt vil der i konkrete tilfælde kunne være tale om mindreforbrug der bør disponeres til projekter, der gennemføres i sammenhæng, og hvor der tilsvarende er merforbrug (som led i indstilling om tillægsbevilling). Ved betydelige mindreforbrug udarbejdes bevillingssag for RR. Det er dog ikke erfaringen at regionen har mange af den slags sager Er der et forventet mindreforbrug i et anlægsprojekt tilbageføres de overskydende midler til anlægsbudgettet til fornyet prioritering. Ved konstaterede mindreforbrug, fx s.f.a. gunstigt licitationsresultat, forelægges forretningsudvalg og regionsråd sag om reduktion af anlægsbevilling og rådighedsbeløb Ved forventet mindreforbrug på anlægsområdet kan det blive aktuelt at fremrykke mindre, planlagte projekter fra overslagsårene til igangsættelse i indeværende budgetår 11

13 Kapitel 5 Bilag uddrag af regionernes besvarelser Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland Opfølgning på anlægsprojekter ved forventet merforbrug Ved væsentlige merforbrug afgives en nærmere redegørelse for baggrunden herfor, muligheden for at reducere på udestående udgifter i projektet. Hvis der konstateres et betydeligt merforbrug udarbejdes bevillingssag for RR. Mindre overskridelser regnskabsforklares. Det har en konsekvens for bevillingshaveren, hvis der er et merforbrug på bevillingen. Hvis det viser sig, at der ved regnskabsaflæggelse er et merforbrug på en bevilling, så pålægges den pågældende hospitalsenhed at dække merforbruget via driften. Ved forventet overskridelse af den samlede anlægsøkonomi for et konkret projekt skal sag forelægges forretningsudvalg og regionsråd om enten tilpasning/reduktion af projektet, dvs. ændret byggeprogram, eller tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der forudsættes finansieret af allerede afsatte rådighedsbløb, fx på centrale prioriteringsrammer, dvs. inden for eksisterende økonomiske rammer. Ved markante budgetoverskridelser på konkrete projekter kan det blive aktuelt at omprioritere. 12

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Forretningsudvalget den 13. august behandling af forslag til budget 2015

Forretningsudvalget den 13. august behandling af forslag til budget 2015 Forretningsudvalget den 13. august 2014 1. behandling af forslag til budget 2015 Grundlag for Budget 2015 Basisbalance før realvækst inkl. forventninger til R2014, jf. 1. økonomirapp., juni 2014 Økonomiaftale

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Regionens økonomiske situation 2015

Regionens økonomiske situation 2015 Regionens økonomiske situation 2015 forslag til imødegåelse af merforbrug på Sundhedsområdet Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Den 11. maj behandlede Forretningsudvalget kvartalsrapport 1 og dermed

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Hvad er et budget i regionerne?

Hvad er et budget i regionerne? Inspirationsnotat nr. 2cc til arbejdet i MED-Hovedudvalg 3. juli 2007 Hvad er et budget i regionerne? Hvad er et budget - kort fortalt? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter.

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,

Læs mere

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Juni 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere