LOS De private sociale tilbud, beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014"

Transkript

1 Beretning

2 LOS De private sociale tilbud, beretning Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde. Implementering af strategien Hele arbejdet med implementering af den vedtagne strategi på sidste generalforsamling har naturligvis fyldt en del både i bestyrelsen og i sekretariatet. Det har for begge parter været en spændende og givende proces, hvor bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde har fulgt op på, hvor langt sekretariatet er nået i opfyldelsen af strategien. Politisk arbejde - godkendelse, tilsyn og driftsforhold LOS har i perioden haft møder med daværende Social-, børne- integrationsminister Annette Vilhelmsen og senest med Social-, børne- integrations- og ligestillingsminister Manu Sareen. På møderne har LOS diskuteret en række af de forhold, der har stor betydning for LOS medlemmer. Blandt de vigtigste temaer på møderne kan vi især nævne vores generelle kritik af at indføre udbud på vores område, kvalitetsudvikling, resultatdokumentation, skolegang, efterværn og den generelle udvikling på vores område. Vi har haft Folketingets Socialudvalg med ude på et vellykket besøg på et opholdssted og et botilbud. Desuden havde vi arrangeret et besøg for Folketingets Børne- og Uddannelsesudvalg og Undervisningsministeren på et dagbehandlingstilbud og en intern skole. Dette besøg blev desværre aflyst med kort varsel, men vi håber på at kunne gennemføre det på et senere tidspunkt. LOS har haft foretræde for Folketingets Forebyggelses- og Sundhedsudvalg om problemerne omkring medicintilsyn i h.t. Sundhedslovens 215, en sag, som har medført en lang række spørgsmål til ministeren. Sagen er endnu ikke afsluttet. Vi afventer også svar på vores henvendelser om overskudsanvendelse i f.m. ændringerne i Retssikkerhedslovens 43 og spørgsmålene om tavshedspligten og personfølsomme oplysninger, der er trukket meget ud. LOS afholdt i efteråret 2013 en konference på Christiansborg om undervisning af de børn, der ikke kan undervises i folkeskolen. På konferencen deltog en række politikere og fagfolk. LOS direktør har afholdt møder med en række ordførere og andre folketingsmedlemmer, hvor de har drøftet forholdene på området, ligesom han har haft en del mail- og telefonkontakt med en række ordførere omkring udvalgte spørgsmål. LOS har sendt tre åbne breve til en række ministre og udvalg i Folketinget om: Udbud er en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Erhvervsskolereformen bliver en katastrofe for anbragte børn og unge, hvis de ikke sikres 9 års undervisning LOS er inviteret til at deltage i tre dialogmøder om sociale 2020-mål om skolegang og uddannelse, om kriminalitet blandt udsatte unge og om sammenbrud i anbringelser. LOS direktør deltager som LOS repræsentant i Magtanvendelsesudvalget, der blev nedsat i 2013 og i starten af 2015 skal fremsætte forslag til lovændringer og nye retningslinjer for magtanvendelse på børne- og ungeområdet. LOS har regelmæssige møder med Socialstyrelsen på forskellige niveauer. LOS har af Socialministeriet og Socialstyrelsen været inddraget i en række møder omkring tilsynsreformen, ligesom vi har afholdt gode og konstruktive møder med alle de nye socialtilsyn og også aftalt fremtidige møder. LOS direktør deltog i en paneldebat på afslutningskonferencen for Socialstyrelsens introduktionskurser for alle medarbejderne i de nye socialtilsyn. 2

3 LOS har leveret 21 høringssvar til fremsatte lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger. Disse høringssvar bliver løbende lagt op på Vi har under Nyt fra LOS lavet et område til Tilsynsreformen, hvor vi lægger alt materialet omkring udviklingen af det nye tilsyn op, så medlemmerne kan følge med i arbejdet. De kommunale organisationer LOS har en dialog med KL i forskellige sammenhænge, og formand og direktør deltager som regel i KL s temamøder på socialområdet, børneområdet og skoleområdet. Vi har en stand på de forskellige årsmøder, hvor vi prøver at markedsføre de private tilbud over for de deltagende politikere og embedsmænd fra kommunerne. LOS har fortsat en dialog med Kommunekontaktrådene i de forskellige regioner om medlemmernes tilbud til kommunerne og andre forhold af fælles interesse. LOS er med i Dialogforum etableret af Børne- og kulturcheferne. Dialogforum er et forum af interessenter bestående af repræsentanter for ministeriet, KL, kommuner, Børne- og kulturcheferne, Socialchefforeningen og en lang række andre organisationer på børne- og ungeområdet. Følgegrupper, forskning og udvikling LOS har været repræsenteret i en række følgegrupper: Socialstyrelsen, Resultatdokumentation kriminelle unge SFI, Evaluering af lovændringerne om kontinuitet i anbringelsen SFI, Anbragte børns trivsel Medier og formidling LOS arbejder p.t. på at udarbejde endnu et hæfte med 10 gode historier. Vi forventer at udsende hæftet i maj måned. Denne gang har vi fokus på værdien af efterværn. Hæftet er finansieret af en bevilling fra Bikubenfonden, som vi takker for støtten til at sætte fokus på denne vigtige indsats for udsatte unge. LOS direktør indgik i marts måned endnu en gang i Altingets debatpanel om anbringelse af udsatte børn og unge sammen med bl.a. Manu Sareen, m.fl. LOS har siden sidste generalforsamling været i kontakt med medierne mere end 100 gange, heraf er LOS direktør blevet interviewet 25 gange. De øvrige gange er der tale om, at LOS kontakter medierne, eller at medierne henvender sig til LOS for at få baggrundsoplysninger uden for referat - enten generelt eller til konkrete sager. LOS har afholdt et rundbordsmøde omkring mediernes ageren på det sociale område. LOS har samarbejdet med DR Nyheder omkring deres undersøgelse af magtanvendelse på området. LOS har i perioden udsendt 10 pressemeddelelser, nogle i samarbejde med andre organisationer. Flere af vores pressemeddelelser er bragt som debatindlæg i flere medier og vi har desuden fået optaget 9 deciderede debatindlæg i forskellige medier. Fokus i kontakten med medierne har typisk været godkendelse-tilsyn, hjemtagelser og medlemssager. Sekretariatet har været i kontakt med de steder, der er kontaktet af pressen, og støtter op om deres dialog med medierne. Vi har evalueret mediestrategien og udarbejdet materialer og vejledninger til medlemmerne om dialogen med medierne både når det gælder de positive historier og når man kommer i skudlinjen. I en af mediesagerne udsendte vi først en pressemeddelelse med kritik af TV 2 s journalistik og efterfølgende en pressemeddelelse herom sammen med Københavns Kommune, Socialchefforeningen og Socialpædagogerne. Medlemssager LOS har også i det forløbne år været inddraget i en lang række medlemssager. Medlemsbistanden sker hovedsageligt inden for to hovedområder: Godkendelse/tilsyn og ansættelse/afskedigelse, men også mange andre områder kommer i spil, når medlemmerne beder om bistand fra sekretariatet. 3

4 Resultaterne af generelle sager meldes ud i nyhedsbreve eller i Gi LOS, når de afsluttes. Samarbejdsfora LOS er medlem af Børnesagens Fællesråd, hvor LOS direktør stoppede som formand i f.m. Fællesrådsmødet den 15. maj Majken Dalsgaard og Søren Brink sidder d.d. som medlemmer af Fællesrådet, der er Børnesagens Fællesråds repræsentantskab. LOS er medlem af Dansk Erhverv og har jævnligt møder, hvor vi koordinerer vores indsats på området. Desuden deltager vi i Dansk Erhvervs netværk for opholdssteder og botilbud og i Velfærdspolitisk netværk. Endelig deltager direktøren i Dansk Erhvervs netværk for branchedirektører. LOS har et Advisory Board (LOS Advisory Board). LAB fungerer som uafhængig rådgiver og inspirator for LOS. LAB diskuterer generelle spørgsmål og principielle sager, der på et givent tidspunkt er aktuelle på området. Der afholdes møder efter behov, og der skrives beslutningsreferater af møderne. I det forløbne år har tilsynsreformen naturligt nok fyldt meget på møderne, ligesom flere af medlemmerne har kommenteret på forskellige høringsudkast. LAB består af 15 faste medlemmer. De 15 medlemmer består af advokater og revisorer med indgående kendskab til området, repræsentanter fra Dansk Erhverv, ledere fra medlemsstederne og repræsentanter fra LOS bestyrelse og sekretariat. LOS har deltaget i et fælles debatoplæg om efterværn med SL og FADD og i et debatoplæg om anbragte børns undervisning med FADD. LOS har haft møde med Danmarks Lærerforening og aftalt et samarbejde på konsulentplan. Nordisk og internationalt samarbejde LOS har kontakt til Svenska Vård, der er organisation for de private tilbud indenfor børne- og ungeområdet, ældreområdet, rehabilitering, psykisk sygdom og misbrugsbehandling. LOS er medlem af NBO (Nordic Baltic Organisation), hvor Ole Hansen, Emmedsbo Mølle repræsenterer LOS i NBO s bestyrelse. LOS er medlem af Eurochild, en europæisk paraplyorganisation på børneområdet. Her deltager direktøren i en arbejdsgruppe om anbragte børn og unge. Desuden arbejdes der med efterværn og inddragelse. LOS er medlem af EPR, European Platform for Rehabilitation, der især arbejder med kvalitetsudvikling af rehabiliteringstilbud, men også i stigende omfang orienterer sig mod det sociale område. Akkreditering, dokumentation, resultater og effekter Hvad Virker Forstærket fokus på resultater og effekter er ved at komme rigtig i gang. Her deltager 25 opholdssteder, botilbud og institutioner i projektets udvikling. Projektet er et af svarene på tidens og politikernes efterspørgsel af dokumentation og: Hvad får vi for pengene. Projektet skal give et bud på en styrket dokumentation af og fokus på resultater og effekter af vores indsats. Erfaringerne fra projektet skal blandt andet forsøges udbredt til store dele af praksis og til grunduddannelserne. Desuden skal der arbejdes med at indarbejde resultatdokumentation i Akkreditering. Projektet støttes ud over LOS af Satspuljen, Bikubenfonden og Helsefonden. Dialogmøder Dialogmøderne i december 2013 med deltagelse af Socialstyrelsen og de nye socialtilsyn blev en stor succes med ca. 900 deltagere på landsplan. Der ligger på hjemmesiden under LOS-TV en lille reportage fra et af dem. I januar 2014 afholdt vi et velbesøgt skoledialogmøde i Odense blandt andet med deltagelse af Undervisningsministeriet. 4

5 Kurser og uddannelser LOS har siden sidste generalforsamling afholdt ni kurser om medicinhåndtering og personalejura. Der har deltaget 157 personer på disse kurser. Faglige årsmøder I overensstemmelse med strategien har LOS afholdt fire faglige årsmøder. Der blev afholdt fagligt årsmøde for Børne- og ungetilbud med 57 deltagere, Voksentilbud med 88 deltagere, skoletilbud med 35 deltagere og bestyrelsesmedlemmer med 65 deltagere. Alle årsmøderne fik gode evalueringer, og ud fra tilbagemeldingerne forventer, at der vil deltage endnu flere på det kommende års faglige årsmøde. Bortset fra det faglige årsmøde for bestyrelsesmedlemmer, var tilbagemeldingen fra flere af deltagerne, at de næste gang ville prioritere at tage medarbejdere med, på grund af det faglige indhold i årsmøderne. Misbrugskonference LOS afholdt en misbrugskonference med 70 deltagere. Der var opbakning til at gentage konferencen i det kommende år, og sekretariatet vil indstille til bestyrelsen, at de faglige årsmøder udvides med et fagligt årsmøde for misbrugsbehandlingstilbud. Christiansborghøring Sekretariatet afholdt i samarbejde med skoleudvalget en konference på Christiansborg med 100 deltagere under overskriften: Hvordan styrker vi undervisningen af de børn, der ikke skal undervises i folkeskolen. Undersøgelser LOS har i samarbejde med FADD gennemført en undersøgelse af Anbragte børns skolegang og desuden gennemført en undersøgelse af omfanget af vold og trusler ude på medlemsstederne. Medlemsdatabase Sekretariatet har brugt en del tid på at opdatere medlemsdatabasen for at sikre, at det enkelte medlem er korrekt registreret. Ikke bare af hensyn til stedernes fremtræden på hjemmesiden, men også for at sikre, at medlemmerne hverken betaler for lidt eller for meget i kontingent. Vi vil derfor opfordre medlemmerne til mindst en gang årligt, at gå ind og tjekke deres oplysninger, herunder antal pladser, mailadresse og den gældende takst for tilbuddet, på hjemmesiden. Vi vil også anbefale, at man lægger en kort beskrivelse op på sin profilside. Selv om man har et link til egen hjemmeside, vil man tiltrække flere besøgende til denne, hvis sagsbehandlerne kan se en kort appetitvækker, når de er på los.dk for at finde et tilbud. Sekretariatet Medarbejdere i sekretariatet har gjort en stor indsats i det forløbne år med at implementere strategien i praksis. Samtidig har de evnet at fastholde fokus på at hjælpe medlemmerne i hverdagen med de mange store og små problemer, de har kontaktet sekretariatet om. Vi har været rigtig glade for de mange positive tilbagemeldinger, vi har modtaget fra medlemmerne om denne hjælp, og vi vil derfor gerne takke medarbejderne for deres indsats og ser frem til i fællesskab fortsat at udvikle LOS som medlemsorganisation. I dette arbejde er det vigtigt, at vi alle, medlemmer, bestyrelse og sekretariat står sammen om det, det i virkeligheden drejer sig om: Arbejdet for de mest udsatte børn, unge og voksne. Kim Simonsen bestyrelsesformand Geert Jørgensen direktør 5

6 Udvalgsberetninger Børne- og ungeudvalgets beretning Medlemmer af Børne- og ungeudvalget Jørgen Aabye, Startskuddet, Region Sjælland, formand Ken Heddinge, Clemens - Region Sjælland Trille Nikolajsen, Team Ravning - Region Syddanmark Lars Kjeldmark, Bryggergården - Region Midtjylland Janne Fabricius, Villa Vivamus - Region Hovedstaden Tobias Witten, Sverrig - Region Hovedstaden Lene Buus Pedersen, Havhøj - Region Nordjylland Jacob Hoydal, Solskovgård - Region Nordjylland Om Udvalget Året har været præget af udskiftninger i udvalget. Af forskellige årsager gik nogle ud og nye trådte til. Efter Generalforsamlingen 2013, hvor jeg blev valgt som medlem af LOS' bestyrelse, blev jeg valgt til formand for udvalget, da den tidligere formand af tidsmæssige årsager gerne ville trække sig. Jeg har lagt vægt på at udvalget har medlemmer fra hver af de 5 regioner, så vi kan matche den nye Tilsynsreform, som jo netop lever i de 5 regioner. Det lykkedes, hvilket kan ses i udvalgets sammensætning. Vi har besluttet at udvalget fremadrettet suppleres regionalt, når et udvalgsmedlem udtræder, såfremt regionen ikke længere er repræsenteret i udvalget. En stor tak til de der gik ud af udvalget - tak for jeres indsats - og en varm velkomst til jer nye medlemmer. Også en tak til Søren, for den indsats han ydede som formand for udvalget. Det tager altid lidt tid for et udvalg at finde sine ben, når der bliver skiftet ud, men vi har relativt hurtigt fundet en god rytme og har haft gode, konstruktive møder, samt et vellykket fagligt årsmøde. Vi har arbejdet så godt, at vi i alt fald har brugt hele udvalgets budget og endda en anelse over. Vi har fået stor hjælp og støtte fra Peter, som er konsulent i LOS. Han har deltaget i alle møder og fungerer som udvalgets sekretær. En stor tak til ham. Vi prioriterer at udvalget på det konkrete plan producerer noget, eller får andre sat i gang med at skabe noget konkret. Det er vigtigt at vi arbejder med emner som kan inspirere dels Bestyrelsen og Sekretariatet, dels alle LOS' medlemmer. Om Udvalgets arbejde Hele vores område har været igennem store ændringer det sidste år, hvilket i høj grad har præget emnerne på vores møder. Tilsynsreformen er en stor ændring for os alle. Vi hilser reformen velkommen og synes, at der er ganske mange gode elementer i den, som vil komme os alle til gavn, og i sidste ende forhåbentligt også være til gavn for dem det jo mest handler om, nemlig de anbragte. I stedet for at have 98 forskellige modeller på hvordan et tilsyn udøves, er vi trods alt nede på nu fem modeller, oven i købet fem modeller med et stort fælles afsæt. Der stilles nu og fremover væsentlige større krav til det enkelte sted, både organisatorisk og fagligt. Krav, som vi alle skal forholde os til og mange krav. Fremover vil det være en rigtig god ide at være akkrediteret, da det gør arbejdet med godkendelse og tilsyn lettere. Vi har arbejdet med indholdet og kravene fra Tilsynsreformen, for selv om det er ganske nyt, og selv om de nye tilsyn klart skal finde deres ben i det fremtidige arbejde, har der heldigvis været megen information fra de fem tilsyn og fra Socialstyrelsen, og ikke mindst en god og åben dialog. Husk på at vi alle skal igennem en re-godkendelse. En anden ting, der har præget hele børne- og unge området, er i høj grad alle de nedskæringer, som mange steder er blevet ramt af. Besparelser, som ofte på det enkelte sted 6

7 er hårde og triste at møde, men værst af alt hårdest og mest trist for de unge, det går ud over. Der er mange grimme historier om unge, der er blevet hjemtaget. En ting, der har fyldt meget i udvalgets arbejde, er den kommende lovgivning om udbud. Det har vi diskuteret rigtig meget. Vi har anmodet sekretariatet om at opprioritere emnet og informere medlemmerne mere om det, vi trods alt ved om udbud og ikke mindst blande sig mere aktivt i debatten, påvirke forarbejder til lovgivningen, vejledninger og lignende. Når jeg siger "trods alt", er det fordi, vi i virkeligheden ikke ved ret meget andet end, at der er stor sandsynlighed for, at der kommer udbud på hele børne- og unge området fremover. Vi ser allerede nu udbud på forskellige målgrupper, som STU, autister og domsanbragte udviklingshæmmede. Vi har prioriteret emnet på det faglige årsmøde, hvor Sigrid Fleckner fortalte om det vi ved i f.t. udbud. Der er ingen af os der på nogen måde bryder os om, at der kommer udbud ind i vores område, men det bliver desværre nok svært at undgå og så bliver vi alle nødt til at forholde os til det. Børne- og ungefagligt årsmøde Vi har, med et ganske kort tidsinterval, holdt Børne- og Ungefagligt årsmøde den 21. november 2013 i Munkebjerg ved Vejle. Vi valgte at skære det ned til et dagsmøde, med et meget tæt program. Det var en god dag med mange spændende input og gode debatter for de ca. 60 medlemmer, der deltog. Vi satte fokus på det nye diagnosesystem DSM 5, som forventes at blive implementeret i Danmark inden for de næste år. Der var et meget interessant foredrag om Diagnosesamfundet. Chefen for det nye Socialtilsyn Midt fortalte om temaer og dilemmaer i arbejdet med magtanvendelser, efter et oplæg fra Ken fra udvalget, som fortalte om de dilemmaer vi møder i hverdagen. Emnet blev afsluttet med et oplæg om "Low Arousal" - en teknik som hjælper med at få stressniveauet til at falde og møde den unge mere respektfuldt. Til sidst holdt Sigrid Fleckner et oplæg om udbud. Vi var meget tilfredse med dagen og ambitionen om, at man skal have noget værdifuldt med hjem, når man deltager i et fagligt årsmøde, blev indfriet. Udvalgets medlemmer har deltaget i de Dialogmøder, som LOS arrangerede med stor succes. Vi har skrevet artikler til Gi'LOS. Vi har snakket om Landsmødet. Magtanvendelser har fyldt meget. Og mange, mange andre spændende emner Udvalget har et ønske om, at vi bliver mere synlige for medlemmerne fremover, og det skal vi nok indfri på forskellig vis. Vi ønsker også at der arbejdes mere målrettet mod de regionale opdelinger, vi nu engang har, og at vi går mere i dialog med medlemmerne regionalt set. I kommer til at høre meget mere fra os fremover. På Udvalgets vegne Jørgen Aabye, formand 7

8 Voksenudvalgets beretning Medlemmer af voksenudvalget Susan Møller, Knagegården, Region Syddanmark, formand John Anderskou, Bostederne Vangsbovej5/Gl. Kongevej 13-15, Region Midtjylland Majbrit Nielsen, Drosthuset, Region Hovedstaden Lars Pedersen, Fruerlund Botilbud, Region Sjælland Poul Bo Nielsen, Landlyst, Region Nordjylland Helle Vibeke Johansen, DSI Kammergave (udtrådt sept. 2013), Region Sjælland Jørgen Pedersen, Siersbæklund (indtrådt marts 2014), Region Midtjylland Udskiftning i udvalget Helle Vibeke trådte desværre ud af voksenudvalget i september 2013, da hun stoppede på DSI Kammergave. Tak for indsatsen til Helle Vibeke. Jørgen Pedersen, Siersbæklund, havde mod på at yde en indsats i udvalget, og trådte derfor ind til vores møde den 14. marts Velkommen til dig Jørgen. Voksenudvalgets synlighed Vi starter altid møderne med at vælge referent og skribent af nyhedsbrev til hjemmesiden. Majbrit og Poul har vist sig at være yderst kompetente. Denne praksis giver helt sikkert mening for udvalget, og skulle desuden gerne give LOS medlemmer en fornemmelse af hvad vi laver og dermed også virke meningsskabende. Vi vil derfor fortsætte med denne praksis. Vi lever fortsat op til vores mål om, at medlemmer af voksenudvalget sørger for, at der i hver udgave af Gi LOS er bidrag på initiativ fra voksenudvalget. Det vil ligeledes være et mål i det kommende år. Implementering af LOS nye strategi Som en del af den nye strategi skulle voksenudvalget planlægge og afholde et voksenfagligt årsmøde. Vi har brugt tid på at indhente ønsker om emner til årsmødet hos medlemmer, og har også fået mange gode forslag. Vi ønskede, at temaet blev virkelighedsnært i forhold til stederne, så det er rigtig dejligt at få så gode input. Tak til dem der var aktive. Årsmødet fandt sted den 20. januar 2014 på Severin Kursuscenter i Middelfart. og havde titlen: Det gode liv. Der var 86 deltagere på dagen, som alle bidrog aktivt til at dagen blev god og informativ. Svend Tabor, social- og sundhedschef i Køge Kommune gav udtryk for, at han satte pris på de input der kom fra salen, og det var dejligt at opleve en kommunal repræsentant, som virkelig lyttede til kommentarerne. Det voksenfaglige årsmøde kan vist godt betegnes som en succes, og der var også ros til udvalget under dagens evaluering. Der var bred enighed blandt deltagerne om, at de vil prioritere årsmødet i det kommende år, og der var også forslag til temaer. Udvalget har haft Karina Hjermitslev med som tovholder fra sekretariatet, og derudover har Sigrid Fleckner også bistået med praktisk hjælp. TAK til begge for en flot indsats. Materiale, film og oplæg fra årsmødet er at find på LOS hjemmeside. Der er ligeledes skrevet en artikel om årsmødet til Gi LOS februar De lokale netværk Voksenudvalget bestræber sig fortsat på at være repræsenteret i de lokale netværk, idet dialog med medlemmer er vigtig for udvalget. Fagligheden Voksenudvalget har fortsat fokus på at vi skal udvikle fagligheden på de private steder. Lige nu rammes vi alle af de nye socialtilsyn og arbejdet med kvalitetsmodellen. Vi har løbende diskuteret forberedelsen til det nye tilsyn, og har givet indspark til bestyrelsen, hvor det har været muligt. Det bliver rigtig spændende at se, hvad det kommer til at betyde for de enkelte steder, og voksenudvalget vil følge udviklingen tæt. 8

9 Om voksenudvalget Voksenudvalget har i perioden siden sidste Landsmøde afholdt fire møder, heraf det ene over to dage. Voksenudvalget udgøres (bortset fra udvalgets formand) af medlemmer, der frivilligt i en periode, ønsker at bidrage til det fælles arbejde for medlemmerne i LOS. I voksenudvalget ønsker vi en øget kontakt med de enkelte medlemmer, og udvalgsmedlemmerne er ikke længere væk en et telefonopkald eller en mail. På udvalgets vegne Susan Møller, formand 9

10 Skoleudvalgets beretning Medlemmer af skoleudvalget: Majken Dalsgaard, Christiansminde, Region Nordjylland, formand Mette Reinchenbach, Startskuddet, Region Sjælland Kasper Martensen, Jyderup heldagsskole, Region Sjælland Jeppe Juul, Kanonen, Region Midtjylland Robert Stuhr, Biavleren, Region Hovedstaden Lissie Kølbæk, Bryggergården, Region Midtjylland Udvalgets form Året har kun budt på en enkelt udskiftning i flokken, Ulrik Rosendahl forlod udvalget, og Lissie Kølbæk meldte sig i stedet under fanerne. Vi takker Ulrik for hans gode arbejde gennem årene, og byder velkommen til Lissie Kølbæk. Udvalget er fortsat bredt repræsenteret i forhold til medlemmerne, da der i udvalget både sidder medlemmer fra dagbehandlingstilbud og interne skoler. Også i forhold til geografien er vi blevet bedre repræsenteret, da vores nye medlem, Lissie, er fra Samsø. Men særligt Fyn og det sydlige Jylland er stadig underrepræsenteret, så vi efterlyser et interesseret medlem til at indtræde i udvalget. Skoleudvalget samles cirka hver tredje måned, dels på sekretariatet og dels på de enkelte medlemmers steder. Vi forsøger at gennemføre møder i forhold til vores årshjul, men det lykkes ikke altid, da der ind imellem dukker uventede opgaver op. Fagligt Skoleområdet er fortsat præget af megen uvished, der meldes om elevtilbagegang fra mange medlemmer. Kommunerne synes i højere grad at forsøge at løfte opgaven selv, i stedet for at bruge private skoletilbud. Dønningerne efter L96, som kom på baggrund af en undersøgelse på vores område, mærkes fortsat. Til august udløber overgangsordningen for minimumsantallet af elever. Fra næste skoleår skal der være mindst 10 elever i en intern skole eller dagbehandlingstilbud, med mindre man kan få en dispensation p.g.a. en særlig målgruppe. En del medlemmer har under 10 elever, og vil muligvis i fremtiden blive tvunget til en højere grad af samarbejde eller lave en skole-fusion. I yderste konsekvens vil en del skoler lukke. I de kommuner hvor interne skoler lukker, skal det lokale skolevæsen finde et egnet skoletilbud til de elever, der bliver påvirket af lukningen. Med bævende hjerte havde vi flyttet vores skolelederårsmøde, og i forbindelse med strategiarbejdet i LOS, omdøbt det til skolefagligt årsmøde. Vi havde oplevet frafald til skolelederårsmøderne, og ville gerne afprøve den nye strategi. Det lykkedes, og i år steg antallet af deltagere betragteligt, tak for det. Dagene lå i forlængelse af konferencen om udsatte børns skolegang, så vi fik tre dage med højt fagligt niveau og godt selskab. Der ud over tog sekretariatet initiativ til et skoledialogmøde på Fyn, med besøg fra undervisningsministeriets nye gruppe, bestående af 2 medarbejdere, nedsat til at kigge nærmere på vores område. Gruppen og skoleudvalget udvekslede telefonnumre og mailadresser, og aftalte at vi skal mødes igen. Vi oplevede det som et meget positivt møde, og glæder os til et nærmere samarbejde. At der blev holdt skoledialogmøde, ser vi som en af de mange positive gevinster der er ved at have en konsulent tilknyttet vores fagområde. Skoleudvalget har igen i år haft møde med Børne- og kulturchefforeningen (BKF), hvor vi har en løbende dialog om området og vores fælles børn. Vi synes, det er lykkedes os at blive mere synlige for medlemmerne i det forgangne år. Både i Gi LOS, og også med flere initiativer, såsom skoledialogmødet, og det faglige årsmøde. 10

11 Vi ønsker fortsat, at det gode arbejde, der foregår på vores skoler, skal udbredes, specielt gennem Den gode historie, i pressen, så der bliver en større bevidsthed om det gode arbejde i kommunerne. Et område vi vil arbejde mere konkret med i På udvalgets vegne Majken Dalsgaard, formand 11

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5 Strategi Indhold Indledning... 4 LOS navn... 4 Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Kernekompetencer... 5 Krav og forventninger til medlemskab af LOS... 5 Værdiskabelseskort for LOS... 6 Mål...

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet KVIS-programmet retter fokus på den omstilling, som skal blive en følge af den ændrede opgavefordeling mellem amter og kommuner, jf.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde SBH

Referat bestyrelsesmøde SBH Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 13. jan. 2015 Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Dan Røn og Esben Andresen Referent:

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1 Dagsorden Generalforsamling 2014 Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL Fredag 7. november kl 9:00-11:00 Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Årsmøde på Munkebjerg d. 12. 14. november 2003 Flot medlemstal Generalforsamling Pædagogik og daginstitutionsstørrelse Censorer efterlyses Lov om åbenhed og gennemsigtighed i Uddannelsessystemet Elevers

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere