LOS De private sociale tilbud, beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014"

Transkript

1 Beretning

2 LOS De private sociale tilbud, beretning Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde. Implementering af strategien Hele arbejdet med implementering af den vedtagne strategi på sidste generalforsamling har naturligvis fyldt en del både i bestyrelsen og i sekretariatet. Det har for begge parter været en spændende og givende proces, hvor bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde har fulgt op på, hvor langt sekretariatet er nået i opfyldelsen af strategien. Politisk arbejde - godkendelse, tilsyn og driftsforhold LOS har i perioden haft møder med daværende Social-, børne- integrationsminister Annette Vilhelmsen og senest med Social-, børne- integrations- og ligestillingsminister Manu Sareen. På møderne har LOS diskuteret en række af de forhold, der har stor betydning for LOS medlemmer. Blandt de vigtigste temaer på møderne kan vi især nævne vores generelle kritik af at indføre udbud på vores område, kvalitetsudvikling, resultatdokumentation, skolegang, efterværn og den generelle udvikling på vores område. Vi har haft Folketingets Socialudvalg med ude på et vellykket besøg på et opholdssted og et botilbud. Desuden havde vi arrangeret et besøg for Folketingets Børne- og Uddannelsesudvalg og Undervisningsministeren på et dagbehandlingstilbud og en intern skole. Dette besøg blev desværre aflyst med kort varsel, men vi håber på at kunne gennemføre det på et senere tidspunkt. LOS har haft foretræde for Folketingets Forebyggelses- og Sundhedsudvalg om problemerne omkring medicintilsyn i h.t. Sundhedslovens 215, en sag, som har medført en lang række spørgsmål til ministeren. Sagen er endnu ikke afsluttet. Vi afventer også svar på vores henvendelser om overskudsanvendelse i f.m. ændringerne i Retssikkerhedslovens 43 og spørgsmålene om tavshedspligten og personfølsomme oplysninger, der er trukket meget ud. LOS afholdt i efteråret 2013 en konference på Christiansborg om undervisning af de børn, der ikke kan undervises i folkeskolen. På konferencen deltog en række politikere og fagfolk. LOS direktør har afholdt møder med en række ordførere og andre folketingsmedlemmer, hvor de har drøftet forholdene på området, ligesom han har haft en del mail- og telefonkontakt med en række ordførere omkring udvalgte spørgsmål. LOS har sendt tre åbne breve til en række ministre og udvalg i Folketinget om: Udbud er en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Erhvervsskolereformen bliver en katastrofe for anbragte børn og unge, hvis de ikke sikres 9 års undervisning LOS er inviteret til at deltage i tre dialogmøder om sociale 2020-mål om skolegang og uddannelse, om kriminalitet blandt udsatte unge og om sammenbrud i anbringelser. LOS direktør deltager som LOS repræsentant i Magtanvendelsesudvalget, der blev nedsat i 2013 og i starten af 2015 skal fremsætte forslag til lovændringer og nye retningslinjer for magtanvendelse på børne- og ungeområdet. LOS har regelmæssige møder med Socialstyrelsen på forskellige niveauer. LOS har af Socialministeriet og Socialstyrelsen været inddraget i en række møder omkring tilsynsreformen, ligesom vi har afholdt gode og konstruktive møder med alle de nye socialtilsyn og også aftalt fremtidige møder. LOS direktør deltog i en paneldebat på afslutningskonferencen for Socialstyrelsens introduktionskurser for alle medarbejderne i de nye socialtilsyn. 2

3 LOS har leveret 21 høringssvar til fremsatte lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger. Disse høringssvar bliver løbende lagt op på Vi har under Nyt fra LOS lavet et område til Tilsynsreformen, hvor vi lægger alt materialet omkring udviklingen af det nye tilsyn op, så medlemmerne kan følge med i arbejdet. De kommunale organisationer LOS har en dialog med KL i forskellige sammenhænge, og formand og direktør deltager som regel i KL s temamøder på socialområdet, børneområdet og skoleområdet. Vi har en stand på de forskellige årsmøder, hvor vi prøver at markedsføre de private tilbud over for de deltagende politikere og embedsmænd fra kommunerne. LOS har fortsat en dialog med Kommunekontaktrådene i de forskellige regioner om medlemmernes tilbud til kommunerne og andre forhold af fælles interesse. LOS er med i Dialogforum etableret af Børne- og kulturcheferne. Dialogforum er et forum af interessenter bestående af repræsentanter for ministeriet, KL, kommuner, Børne- og kulturcheferne, Socialchefforeningen og en lang række andre organisationer på børne- og ungeområdet. Følgegrupper, forskning og udvikling LOS har været repræsenteret i en række følgegrupper: Socialstyrelsen, Resultatdokumentation kriminelle unge SFI, Evaluering af lovændringerne om kontinuitet i anbringelsen SFI, Anbragte børns trivsel Medier og formidling LOS arbejder p.t. på at udarbejde endnu et hæfte med 10 gode historier. Vi forventer at udsende hæftet i maj måned. Denne gang har vi fokus på værdien af efterværn. Hæftet er finansieret af en bevilling fra Bikubenfonden, som vi takker for støtten til at sætte fokus på denne vigtige indsats for udsatte unge. LOS direktør indgik i marts måned endnu en gang i Altingets debatpanel om anbringelse af udsatte børn og unge sammen med bl.a. Manu Sareen, m.fl. LOS har siden sidste generalforsamling været i kontakt med medierne mere end 100 gange, heraf er LOS direktør blevet interviewet 25 gange. De øvrige gange er der tale om, at LOS kontakter medierne, eller at medierne henvender sig til LOS for at få baggrundsoplysninger uden for referat - enten generelt eller til konkrete sager. LOS har afholdt et rundbordsmøde omkring mediernes ageren på det sociale område. LOS har samarbejdet med DR Nyheder omkring deres undersøgelse af magtanvendelse på området. LOS har i perioden udsendt 10 pressemeddelelser, nogle i samarbejde med andre organisationer. Flere af vores pressemeddelelser er bragt som debatindlæg i flere medier og vi har desuden fået optaget 9 deciderede debatindlæg i forskellige medier. Fokus i kontakten med medierne har typisk været godkendelse-tilsyn, hjemtagelser og medlemssager. Sekretariatet har været i kontakt med de steder, der er kontaktet af pressen, og støtter op om deres dialog med medierne. Vi har evalueret mediestrategien og udarbejdet materialer og vejledninger til medlemmerne om dialogen med medierne både når det gælder de positive historier og når man kommer i skudlinjen. I en af mediesagerne udsendte vi først en pressemeddelelse med kritik af TV 2 s journalistik og efterfølgende en pressemeddelelse herom sammen med Københavns Kommune, Socialchefforeningen og Socialpædagogerne. Medlemssager LOS har også i det forløbne år været inddraget i en lang række medlemssager. Medlemsbistanden sker hovedsageligt inden for to hovedområder: Godkendelse/tilsyn og ansættelse/afskedigelse, men også mange andre områder kommer i spil, når medlemmerne beder om bistand fra sekretariatet. 3

4 Resultaterne af generelle sager meldes ud i nyhedsbreve eller i Gi LOS, når de afsluttes. Samarbejdsfora LOS er medlem af Børnesagens Fællesråd, hvor LOS direktør stoppede som formand i f.m. Fællesrådsmødet den 15. maj Majken Dalsgaard og Søren Brink sidder d.d. som medlemmer af Fællesrådet, der er Børnesagens Fællesråds repræsentantskab. LOS er medlem af Dansk Erhverv og har jævnligt møder, hvor vi koordinerer vores indsats på området. Desuden deltager vi i Dansk Erhvervs netværk for opholdssteder og botilbud og i Velfærdspolitisk netværk. Endelig deltager direktøren i Dansk Erhvervs netværk for branchedirektører. LOS har et Advisory Board (LOS Advisory Board). LAB fungerer som uafhængig rådgiver og inspirator for LOS. LAB diskuterer generelle spørgsmål og principielle sager, der på et givent tidspunkt er aktuelle på området. Der afholdes møder efter behov, og der skrives beslutningsreferater af møderne. I det forløbne år har tilsynsreformen naturligt nok fyldt meget på møderne, ligesom flere af medlemmerne har kommenteret på forskellige høringsudkast. LAB består af 15 faste medlemmer. De 15 medlemmer består af advokater og revisorer med indgående kendskab til området, repræsentanter fra Dansk Erhverv, ledere fra medlemsstederne og repræsentanter fra LOS bestyrelse og sekretariat. LOS har deltaget i et fælles debatoplæg om efterværn med SL og FADD og i et debatoplæg om anbragte børns undervisning med FADD. LOS har haft møde med Danmarks Lærerforening og aftalt et samarbejde på konsulentplan. Nordisk og internationalt samarbejde LOS har kontakt til Svenska Vård, der er organisation for de private tilbud indenfor børne- og ungeområdet, ældreområdet, rehabilitering, psykisk sygdom og misbrugsbehandling. LOS er medlem af NBO (Nordic Baltic Organisation), hvor Ole Hansen, Emmedsbo Mølle repræsenterer LOS i NBO s bestyrelse. LOS er medlem af Eurochild, en europæisk paraplyorganisation på børneområdet. Her deltager direktøren i en arbejdsgruppe om anbragte børn og unge. Desuden arbejdes der med efterværn og inddragelse. LOS er medlem af EPR, European Platform for Rehabilitation, der især arbejder med kvalitetsudvikling af rehabiliteringstilbud, men også i stigende omfang orienterer sig mod det sociale område. Akkreditering, dokumentation, resultater og effekter Hvad Virker Forstærket fokus på resultater og effekter er ved at komme rigtig i gang. Her deltager 25 opholdssteder, botilbud og institutioner i projektets udvikling. Projektet er et af svarene på tidens og politikernes efterspørgsel af dokumentation og: Hvad får vi for pengene. Projektet skal give et bud på en styrket dokumentation af og fokus på resultater og effekter af vores indsats. Erfaringerne fra projektet skal blandt andet forsøges udbredt til store dele af praksis og til grunduddannelserne. Desuden skal der arbejdes med at indarbejde resultatdokumentation i Akkreditering. Projektet støttes ud over LOS af Satspuljen, Bikubenfonden og Helsefonden. Dialogmøder Dialogmøderne i december 2013 med deltagelse af Socialstyrelsen og de nye socialtilsyn blev en stor succes med ca. 900 deltagere på landsplan. Der ligger på hjemmesiden under LOS-TV en lille reportage fra et af dem. I januar 2014 afholdt vi et velbesøgt skoledialogmøde i Odense blandt andet med deltagelse af Undervisningsministeriet. 4

5 Kurser og uddannelser LOS har siden sidste generalforsamling afholdt ni kurser om medicinhåndtering og personalejura. Der har deltaget 157 personer på disse kurser. Faglige årsmøder I overensstemmelse med strategien har LOS afholdt fire faglige årsmøder. Der blev afholdt fagligt årsmøde for Børne- og ungetilbud med 57 deltagere, Voksentilbud med 88 deltagere, skoletilbud med 35 deltagere og bestyrelsesmedlemmer med 65 deltagere. Alle årsmøderne fik gode evalueringer, og ud fra tilbagemeldingerne forventer, at der vil deltage endnu flere på det kommende års faglige årsmøde. Bortset fra det faglige årsmøde for bestyrelsesmedlemmer, var tilbagemeldingen fra flere af deltagerne, at de næste gang ville prioritere at tage medarbejdere med, på grund af det faglige indhold i årsmøderne. Misbrugskonference LOS afholdt en misbrugskonference med 70 deltagere. Der var opbakning til at gentage konferencen i det kommende år, og sekretariatet vil indstille til bestyrelsen, at de faglige årsmøder udvides med et fagligt årsmøde for misbrugsbehandlingstilbud. Christiansborghøring Sekretariatet afholdt i samarbejde med skoleudvalget en konference på Christiansborg med 100 deltagere under overskriften: Hvordan styrker vi undervisningen af de børn, der ikke skal undervises i folkeskolen. Undersøgelser LOS har i samarbejde med FADD gennemført en undersøgelse af Anbragte børns skolegang og desuden gennemført en undersøgelse af omfanget af vold og trusler ude på medlemsstederne. Medlemsdatabase Sekretariatet har brugt en del tid på at opdatere medlemsdatabasen for at sikre, at det enkelte medlem er korrekt registreret. Ikke bare af hensyn til stedernes fremtræden på hjemmesiden, men også for at sikre, at medlemmerne hverken betaler for lidt eller for meget i kontingent. Vi vil derfor opfordre medlemmerne til mindst en gang årligt, at gå ind og tjekke deres oplysninger, herunder antal pladser, mailadresse og den gældende takst for tilbuddet, på hjemmesiden. Vi vil også anbefale, at man lægger en kort beskrivelse op på sin profilside. Selv om man har et link til egen hjemmeside, vil man tiltrække flere besøgende til denne, hvis sagsbehandlerne kan se en kort appetitvækker, når de er på los.dk for at finde et tilbud. Sekretariatet Medarbejdere i sekretariatet har gjort en stor indsats i det forløbne år med at implementere strategien i praksis. Samtidig har de evnet at fastholde fokus på at hjælpe medlemmerne i hverdagen med de mange store og små problemer, de har kontaktet sekretariatet om. Vi har været rigtig glade for de mange positive tilbagemeldinger, vi har modtaget fra medlemmerne om denne hjælp, og vi vil derfor gerne takke medarbejderne for deres indsats og ser frem til i fællesskab fortsat at udvikle LOS som medlemsorganisation. I dette arbejde er det vigtigt, at vi alle, medlemmer, bestyrelse og sekretariat står sammen om det, det i virkeligheden drejer sig om: Arbejdet for de mest udsatte børn, unge og voksne. Kim Simonsen bestyrelsesformand Geert Jørgensen direktør 5

6 Udvalgsberetninger Børne- og ungeudvalgets beretning Medlemmer af Børne- og ungeudvalget Jørgen Aabye, Startskuddet, Region Sjælland, formand Ken Heddinge, Clemens - Region Sjælland Trille Nikolajsen, Team Ravning - Region Syddanmark Lars Kjeldmark, Bryggergården - Region Midtjylland Janne Fabricius, Villa Vivamus - Region Hovedstaden Tobias Witten, Sverrig - Region Hovedstaden Lene Buus Pedersen, Havhøj - Region Nordjylland Jacob Hoydal, Solskovgård - Region Nordjylland Om Udvalget Året har været præget af udskiftninger i udvalget. Af forskellige årsager gik nogle ud og nye trådte til. Efter Generalforsamlingen 2013, hvor jeg blev valgt som medlem af LOS' bestyrelse, blev jeg valgt til formand for udvalget, da den tidligere formand af tidsmæssige årsager gerne ville trække sig. Jeg har lagt vægt på at udvalget har medlemmer fra hver af de 5 regioner, så vi kan matche den nye Tilsynsreform, som jo netop lever i de 5 regioner. Det lykkedes, hvilket kan ses i udvalgets sammensætning. Vi har besluttet at udvalget fremadrettet suppleres regionalt, når et udvalgsmedlem udtræder, såfremt regionen ikke længere er repræsenteret i udvalget. En stor tak til de der gik ud af udvalget - tak for jeres indsats - og en varm velkomst til jer nye medlemmer. Også en tak til Søren, for den indsats han ydede som formand for udvalget. Det tager altid lidt tid for et udvalg at finde sine ben, når der bliver skiftet ud, men vi har relativt hurtigt fundet en god rytme og har haft gode, konstruktive møder, samt et vellykket fagligt årsmøde. Vi har arbejdet så godt, at vi i alt fald har brugt hele udvalgets budget og endda en anelse over. Vi har fået stor hjælp og støtte fra Peter, som er konsulent i LOS. Han har deltaget i alle møder og fungerer som udvalgets sekretær. En stor tak til ham. Vi prioriterer at udvalget på det konkrete plan producerer noget, eller får andre sat i gang med at skabe noget konkret. Det er vigtigt at vi arbejder med emner som kan inspirere dels Bestyrelsen og Sekretariatet, dels alle LOS' medlemmer. Om Udvalgets arbejde Hele vores område har været igennem store ændringer det sidste år, hvilket i høj grad har præget emnerne på vores møder. Tilsynsreformen er en stor ændring for os alle. Vi hilser reformen velkommen og synes, at der er ganske mange gode elementer i den, som vil komme os alle til gavn, og i sidste ende forhåbentligt også være til gavn for dem det jo mest handler om, nemlig de anbragte. I stedet for at have 98 forskellige modeller på hvordan et tilsyn udøves, er vi trods alt nede på nu fem modeller, oven i købet fem modeller med et stort fælles afsæt. Der stilles nu og fremover væsentlige større krav til det enkelte sted, både organisatorisk og fagligt. Krav, som vi alle skal forholde os til og mange krav. Fremover vil det være en rigtig god ide at være akkrediteret, da det gør arbejdet med godkendelse og tilsyn lettere. Vi har arbejdet med indholdet og kravene fra Tilsynsreformen, for selv om det er ganske nyt, og selv om de nye tilsyn klart skal finde deres ben i det fremtidige arbejde, har der heldigvis været megen information fra de fem tilsyn og fra Socialstyrelsen, og ikke mindst en god og åben dialog. Husk på at vi alle skal igennem en re-godkendelse. En anden ting, der har præget hele børne- og unge området, er i høj grad alle de nedskæringer, som mange steder er blevet ramt af. Besparelser, som ofte på det enkelte sted 6

7 er hårde og triste at møde, men værst af alt hårdest og mest trist for de unge, det går ud over. Der er mange grimme historier om unge, der er blevet hjemtaget. En ting, der har fyldt meget i udvalgets arbejde, er den kommende lovgivning om udbud. Det har vi diskuteret rigtig meget. Vi har anmodet sekretariatet om at opprioritere emnet og informere medlemmerne mere om det, vi trods alt ved om udbud og ikke mindst blande sig mere aktivt i debatten, påvirke forarbejder til lovgivningen, vejledninger og lignende. Når jeg siger "trods alt", er det fordi, vi i virkeligheden ikke ved ret meget andet end, at der er stor sandsynlighed for, at der kommer udbud på hele børne- og unge området fremover. Vi ser allerede nu udbud på forskellige målgrupper, som STU, autister og domsanbragte udviklingshæmmede. Vi har prioriteret emnet på det faglige årsmøde, hvor Sigrid Fleckner fortalte om det vi ved i f.t. udbud. Der er ingen af os der på nogen måde bryder os om, at der kommer udbud ind i vores område, men det bliver desværre nok svært at undgå og så bliver vi alle nødt til at forholde os til det. Børne- og ungefagligt årsmøde Vi har, med et ganske kort tidsinterval, holdt Børne- og Ungefagligt årsmøde den 21. november 2013 i Munkebjerg ved Vejle. Vi valgte at skære det ned til et dagsmøde, med et meget tæt program. Det var en god dag med mange spændende input og gode debatter for de ca. 60 medlemmer, der deltog. Vi satte fokus på det nye diagnosesystem DSM 5, som forventes at blive implementeret i Danmark inden for de næste år. Der var et meget interessant foredrag om Diagnosesamfundet. Chefen for det nye Socialtilsyn Midt fortalte om temaer og dilemmaer i arbejdet med magtanvendelser, efter et oplæg fra Ken fra udvalget, som fortalte om de dilemmaer vi møder i hverdagen. Emnet blev afsluttet med et oplæg om "Low Arousal" - en teknik som hjælper med at få stressniveauet til at falde og møde den unge mere respektfuldt. Til sidst holdt Sigrid Fleckner et oplæg om udbud. Vi var meget tilfredse med dagen og ambitionen om, at man skal have noget værdifuldt med hjem, når man deltager i et fagligt årsmøde, blev indfriet. Udvalgets medlemmer har deltaget i de Dialogmøder, som LOS arrangerede med stor succes. Vi har skrevet artikler til Gi'LOS. Vi har snakket om Landsmødet. Magtanvendelser har fyldt meget. Og mange, mange andre spændende emner Udvalget har et ønske om, at vi bliver mere synlige for medlemmerne fremover, og det skal vi nok indfri på forskellig vis. Vi ønsker også at der arbejdes mere målrettet mod de regionale opdelinger, vi nu engang har, og at vi går mere i dialog med medlemmerne regionalt set. I kommer til at høre meget mere fra os fremover. På Udvalgets vegne Jørgen Aabye, formand 7

8 Voksenudvalgets beretning Medlemmer af voksenudvalget Susan Møller, Knagegården, Region Syddanmark, formand John Anderskou, Bostederne Vangsbovej5/Gl. Kongevej 13-15, Region Midtjylland Majbrit Nielsen, Drosthuset, Region Hovedstaden Lars Pedersen, Fruerlund Botilbud, Region Sjælland Poul Bo Nielsen, Landlyst, Region Nordjylland Helle Vibeke Johansen, DSI Kammergave (udtrådt sept. 2013), Region Sjælland Jørgen Pedersen, Siersbæklund (indtrådt marts 2014), Region Midtjylland Udskiftning i udvalget Helle Vibeke trådte desværre ud af voksenudvalget i september 2013, da hun stoppede på DSI Kammergave. Tak for indsatsen til Helle Vibeke. Jørgen Pedersen, Siersbæklund, havde mod på at yde en indsats i udvalget, og trådte derfor ind til vores møde den 14. marts Velkommen til dig Jørgen. Voksenudvalgets synlighed Vi starter altid møderne med at vælge referent og skribent af nyhedsbrev til hjemmesiden. Majbrit og Poul har vist sig at være yderst kompetente. Denne praksis giver helt sikkert mening for udvalget, og skulle desuden gerne give LOS medlemmer en fornemmelse af hvad vi laver og dermed også virke meningsskabende. Vi vil derfor fortsætte med denne praksis. Vi lever fortsat op til vores mål om, at medlemmer af voksenudvalget sørger for, at der i hver udgave af Gi LOS er bidrag på initiativ fra voksenudvalget. Det vil ligeledes være et mål i det kommende år. Implementering af LOS nye strategi Som en del af den nye strategi skulle voksenudvalget planlægge og afholde et voksenfagligt årsmøde. Vi har brugt tid på at indhente ønsker om emner til årsmødet hos medlemmer, og har også fået mange gode forslag. Vi ønskede, at temaet blev virkelighedsnært i forhold til stederne, så det er rigtig dejligt at få så gode input. Tak til dem der var aktive. Årsmødet fandt sted den 20. januar 2014 på Severin Kursuscenter i Middelfart. og havde titlen: Det gode liv. Der var 86 deltagere på dagen, som alle bidrog aktivt til at dagen blev god og informativ. Svend Tabor, social- og sundhedschef i Køge Kommune gav udtryk for, at han satte pris på de input der kom fra salen, og det var dejligt at opleve en kommunal repræsentant, som virkelig lyttede til kommentarerne. Det voksenfaglige årsmøde kan vist godt betegnes som en succes, og der var også ros til udvalget under dagens evaluering. Der var bred enighed blandt deltagerne om, at de vil prioritere årsmødet i det kommende år, og der var også forslag til temaer. Udvalget har haft Karina Hjermitslev med som tovholder fra sekretariatet, og derudover har Sigrid Fleckner også bistået med praktisk hjælp. TAK til begge for en flot indsats. Materiale, film og oplæg fra årsmødet er at find på LOS hjemmeside. Der er ligeledes skrevet en artikel om årsmødet til Gi LOS februar De lokale netværk Voksenudvalget bestræber sig fortsat på at være repræsenteret i de lokale netværk, idet dialog med medlemmer er vigtig for udvalget. Fagligheden Voksenudvalget har fortsat fokus på at vi skal udvikle fagligheden på de private steder. Lige nu rammes vi alle af de nye socialtilsyn og arbejdet med kvalitetsmodellen. Vi har løbende diskuteret forberedelsen til det nye tilsyn, og har givet indspark til bestyrelsen, hvor det har været muligt. Det bliver rigtig spændende at se, hvad det kommer til at betyde for de enkelte steder, og voksenudvalget vil følge udviklingen tæt. 8

9 Om voksenudvalget Voksenudvalget har i perioden siden sidste Landsmøde afholdt fire møder, heraf det ene over to dage. Voksenudvalget udgøres (bortset fra udvalgets formand) af medlemmer, der frivilligt i en periode, ønsker at bidrage til det fælles arbejde for medlemmerne i LOS. I voksenudvalget ønsker vi en øget kontakt med de enkelte medlemmer, og udvalgsmedlemmerne er ikke længere væk en et telefonopkald eller en mail. På udvalgets vegne Susan Møller, formand 9

10 Skoleudvalgets beretning Medlemmer af skoleudvalget: Majken Dalsgaard, Christiansminde, Region Nordjylland, formand Mette Reinchenbach, Startskuddet, Region Sjælland Kasper Martensen, Jyderup heldagsskole, Region Sjælland Jeppe Juul, Kanonen, Region Midtjylland Robert Stuhr, Biavleren, Region Hovedstaden Lissie Kølbæk, Bryggergården, Region Midtjylland Udvalgets form Året har kun budt på en enkelt udskiftning i flokken, Ulrik Rosendahl forlod udvalget, og Lissie Kølbæk meldte sig i stedet under fanerne. Vi takker Ulrik for hans gode arbejde gennem årene, og byder velkommen til Lissie Kølbæk. Udvalget er fortsat bredt repræsenteret i forhold til medlemmerne, da der i udvalget både sidder medlemmer fra dagbehandlingstilbud og interne skoler. Også i forhold til geografien er vi blevet bedre repræsenteret, da vores nye medlem, Lissie, er fra Samsø. Men særligt Fyn og det sydlige Jylland er stadig underrepræsenteret, så vi efterlyser et interesseret medlem til at indtræde i udvalget. Skoleudvalget samles cirka hver tredje måned, dels på sekretariatet og dels på de enkelte medlemmers steder. Vi forsøger at gennemføre møder i forhold til vores årshjul, men det lykkes ikke altid, da der ind imellem dukker uventede opgaver op. Fagligt Skoleområdet er fortsat præget af megen uvished, der meldes om elevtilbagegang fra mange medlemmer. Kommunerne synes i højere grad at forsøge at løfte opgaven selv, i stedet for at bruge private skoletilbud. Dønningerne efter L96, som kom på baggrund af en undersøgelse på vores område, mærkes fortsat. Til august udløber overgangsordningen for minimumsantallet af elever. Fra næste skoleår skal der være mindst 10 elever i en intern skole eller dagbehandlingstilbud, med mindre man kan få en dispensation p.g.a. en særlig målgruppe. En del medlemmer har under 10 elever, og vil muligvis i fremtiden blive tvunget til en højere grad af samarbejde eller lave en skole-fusion. I yderste konsekvens vil en del skoler lukke. I de kommuner hvor interne skoler lukker, skal det lokale skolevæsen finde et egnet skoletilbud til de elever, der bliver påvirket af lukningen. Med bævende hjerte havde vi flyttet vores skolelederårsmøde, og i forbindelse med strategiarbejdet i LOS, omdøbt det til skolefagligt årsmøde. Vi havde oplevet frafald til skolelederårsmøderne, og ville gerne afprøve den nye strategi. Det lykkedes, og i år steg antallet af deltagere betragteligt, tak for det. Dagene lå i forlængelse af konferencen om udsatte børns skolegang, så vi fik tre dage med højt fagligt niveau og godt selskab. Der ud over tog sekretariatet initiativ til et skoledialogmøde på Fyn, med besøg fra undervisningsministeriets nye gruppe, bestående af 2 medarbejdere, nedsat til at kigge nærmere på vores område. Gruppen og skoleudvalget udvekslede telefonnumre og mailadresser, og aftalte at vi skal mødes igen. Vi oplevede det som et meget positivt møde, og glæder os til et nærmere samarbejde. At der blev holdt skoledialogmøde, ser vi som en af de mange positive gevinster der er ved at have en konsulent tilknyttet vores fagområde. Skoleudvalget har igen i år haft møde med Børne- og kulturchefforeningen (BKF), hvor vi har en løbende dialog om området og vores fælles børn. Vi synes, det er lykkedes os at blive mere synlige for medlemmerne i det forgangne år. Både i Gi LOS, og også med flere initiativer, såsom skoledialogmødet, og det faglige årsmøde. 10

11 Vi ønsker fortsat, at det gode arbejde, der foregår på vores skoler, skal udbredes, specielt gennem Den gode historie, i pressen, så der bliver en større bevidsthed om det gode arbejde i kommunerne. Et område vi vil arbejde mere konkret med i På udvalgets vegne Majken Dalsgaard, formand 11

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Beretning 2012 2013 Bestyrelsens beretning 2012-2013 Generalforsamlingen 2012 blev på mange områder begyndelsen til noget nyt i LOS. Det var første gang, vi afholdt generalforsamlingen og landsmødet på

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

REFERAT Fagudvalgsmøde 3. oktober 2016

REFERAT Fagudvalgsmøde 3. oktober 2016 REFERAT Fagudvalgsmøde 3. oktober 2016 Fra bestyrelsen: Jørgen Aabye, Robert Stuhr, Susan Møller Fra Fagudvalget: Jakob Schiøtt, Jon Skriver, Jeppe Holmboe Juul, Majbritt Degrauwe, Ken Heddinge Afbud:

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5 Strategi Indhold Indledning... 4 LOS navn... 4 Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Kernekompetencer... 5 Krav og forventninger til medlemskab af LOS... 5 Værdiskabelseskort for LOS... 6 Mål...

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 10. august 2014. Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 10. august 2014 Deltagere: Afbud: Referent: Steen, Lars, Anette, Lindis, Henrik, Bent, Ulla Susanne, Rie Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Præsentationsrunde...

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

S K O L E B E S T Y R E L S E N B Ø R N E O M R Å D E T. Årsberetning

S K O L E B E S T Y R E L S E N B Ø R N E O M R Å D E T. Årsberetning S K O L E B E S T Y R E L S E N B Ø R N E O M R Å D E T Årsberetning 1 Årsberetning Skolebestyrelsen, børneområdet I 2016 har de to skolebestyrelser på CDH skolebestyrelsen for børneområdet og skolebestyrelsen

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

Referat fra møde i interessegruppen DSPR D

Referat fra møde i interessegruppen DSPR D Referat fra møde i interessegruppen DSPR D. 25.08.2016 Kl. 10.00 15.00 Tangkær, Sygehusvej 31, 8950 Ørsted Deltagere: Lea Pedersen, Knud Ramian, Lars Bording, Rikke Vorre og Theresa Lyngdahl Afbud fra:

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning.

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning. Undervisernoter: Læring gennem registrering og indberetning Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del 1: Baggrund

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013 1 Synscenter Refsnæs Skolebestyrelsens årsberetning 2013 2 Skolebestyrelsens medlemmer: Tina Klarskov Olesen (formand) Gisselørevej 14 4400 Kalundborg Tlf. 5951 6069 Mail: tina.klarskov.olesengmail.com

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Jane Gejl Christensen, Hanne Brygger, Lis Nielsen, Poul Flack-Jensen, Niels Thuesen, Marie Sonne, Mette Grostøl og Line Hansen

Jane Gejl Christensen, Hanne Brygger, Lis Nielsen, Poul Flack-Jensen, Niels Thuesen, Marie Sonne, Mette Grostøl og Line Hansen Ref. LH Dok.nr. 2866696 Sag.nr. 2016-SLCSFA-02119 Fag & socialpolitik Den 4. april 2016 Referat af møde i Etisk Udvalg Dato: Onsdag den 16. marts 2016 Tid: Kl. 10.00 16.00 Sted: Til stede: SL, Brolæggerstræde

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2015

Nyhedsbrev Oktober 2015 Nyhedsbrev Oktober 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse vores statusrapport for 3 kvartal i satspuljeprojektet. Efter sommerferien har der været særdeles

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Præsentation Direktørmøde. Oktober 2014

Præsentation Direktørmøde. Oktober 2014 Præsentation Direktørmøde Oktober 2014 Opgaver Familiepleje Opholdssteder for børn og unge Tilkøbsydelser Botilbud Voksne Udviklingshæmmede Botilbud Voksne Sindslidende Misbrugsbehandling Stabsfunktioner

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Leif Nielsen - Næstformand

Leif Nielsen - Næstformand Referat Tilstede Afbud Ulla Koch Formand Leif Nielsen - Næstformand Bestyrelsesmøde Den 15. juni 2017 kl. 16.00-18.00 Herrestræde 11, 4200 Slagelse Lene Meyland - Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 15.4.2015:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 15.4.2015: Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Havnegade 3 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

4. Det hjælper ikke at få nogle flere til at gøre noget der er forkert. Indhold og planlægning af kommende dagsarrangementer.

4. Det hjælper ikke at få nogle flere til at gøre noget der er forkert. Indhold og planlægning af kommende dagsarrangementer. Østermarie den 7. marts 2017 Formandsberetning 2016. Hermed formandsberetning for Faglig klub for ledere, souschefer og afdelingsledere ved Specialskoler, Heldagsskoler, Skoler med specialtilbud og Dagbehandlingstilbud,

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere