LOS De private sociale tilbud, beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014"

Transkript

1 Beretning

2 LOS De private sociale tilbud, beretning Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde. Implementering af strategien Hele arbejdet med implementering af den vedtagne strategi på sidste generalforsamling har naturligvis fyldt en del både i bestyrelsen og i sekretariatet. Det har for begge parter været en spændende og givende proces, hvor bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde har fulgt op på, hvor langt sekretariatet er nået i opfyldelsen af strategien. Politisk arbejde - godkendelse, tilsyn og driftsforhold LOS har i perioden haft møder med daværende Social-, børne- integrationsminister Annette Vilhelmsen og senest med Social-, børne- integrations- og ligestillingsminister Manu Sareen. På møderne har LOS diskuteret en række af de forhold, der har stor betydning for LOS medlemmer. Blandt de vigtigste temaer på møderne kan vi især nævne vores generelle kritik af at indføre udbud på vores område, kvalitetsudvikling, resultatdokumentation, skolegang, efterværn og den generelle udvikling på vores område. Vi har haft Folketingets Socialudvalg med ude på et vellykket besøg på et opholdssted og et botilbud. Desuden havde vi arrangeret et besøg for Folketingets Børne- og Uddannelsesudvalg og Undervisningsministeren på et dagbehandlingstilbud og en intern skole. Dette besøg blev desværre aflyst med kort varsel, men vi håber på at kunne gennemføre det på et senere tidspunkt. LOS har haft foretræde for Folketingets Forebyggelses- og Sundhedsudvalg om problemerne omkring medicintilsyn i h.t. Sundhedslovens 215, en sag, som har medført en lang række spørgsmål til ministeren. Sagen er endnu ikke afsluttet. Vi afventer også svar på vores henvendelser om overskudsanvendelse i f.m. ændringerne i Retssikkerhedslovens 43 og spørgsmålene om tavshedspligten og personfølsomme oplysninger, der er trukket meget ud. LOS afholdt i efteråret 2013 en konference på Christiansborg om undervisning af de børn, der ikke kan undervises i folkeskolen. På konferencen deltog en række politikere og fagfolk. LOS direktør har afholdt møder med en række ordførere og andre folketingsmedlemmer, hvor de har drøftet forholdene på området, ligesom han har haft en del mail- og telefonkontakt med en række ordførere omkring udvalgte spørgsmål. LOS har sendt tre åbne breve til en række ministre og udvalg i Folketinget om: Udbud er en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Erhvervsskolereformen bliver en katastrofe for anbragte børn og unge, hvis de ikke sikres 9 års undervisning LOS er inviteret til at deltage i tre dialogmøder om sociale 2020-mål om skolegang og uddannelse, om kriminalitet blandt udsatte unge og om sammenbrud i anbringelser. LOS direktør deltager som LOS repræsentant i Magtanvendelsesudvalget, der blev nedsat i 2013 og i starten af 2015 skal fremsætte forslag til lovændringer og nye retningslinjer for magtanvendelse på børne- og ungeområdet. LOS har regelmæssige møder med Socialstyrelsen på forskellige niveauer. LOS har af Socialministeriet og Socialstyrelsen været inddraget i en række møder omkring tilsynsreformen, ligesom vi har afholdt gode og konstruktive møder med alle de nye socialtilsyn og også aftalt fremtidige møder. LOS direktør deltog i en paneldebat på afslutningskonferencen for Socialstyrelsens introduktionskurser for alle medarbejderne i de nye socialtilsyn. 2

3 LOS har leveret 21 høringssvar til fremsatte lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger. Disse høringssvar bliver løbende lagt op på Vi har under Nyt fra LOS lavet et område til Tilsynsreformen, hvor vi lægger alt materialet omkring udviklingen af det nye tilsyn op, så medlemmerne kan følge med i arbejdet. De kommunale organisationer LOS har en dialog med KL i forskellige sammenhænge, og formand og direktør deltager som regel i KL s temamøder på socialområdet, børneområdet og skoleområdet. Vi har en stand på de forskellige årsmøder, hvor vi prøver at markedsføre de private tilbud over for de deltagende politikere og embedsmænd fra kommunerne. LOS har fortsat en dialog med Kommunekontaktrådene i de forskellige regioner om medlemmernes tilbud til kommunerne og andre forhold af fælles interesse. LOS er med i Dialogforum etableret af Børne- og kulturcheferne. Dialogforum er et forum af interessenter bestående af repræsentanter for ministeriet, KL, kommuner, Børne- og kulturcheferne, Socialchefforeningen og en lang række andre organisationer på børne- og ungeområdet. Følgegrupper, forskning og udvikling LOS har været repræsenteret i en række følgegrupper: Socialstyrelsen, Resultatdokumentation kriminelle unge SFI, Evaluering af lovændringerne om kontinuitet i anbringelsen SFI, Anbragte børns trivsel Medier og formidling LOS arbejder p.t. på at udarbejde endnu et hæfte med 10 gode historier. Vi forventer at udsende hæftet i maj måned. Denne gang har vi fokus på værdien af efterværn. Hæftet er finansieret af en bevilling fra Bikubenfonden, som vi takker for støtten til at sætte fokus på denne vigtige indsats for udsatte unge. LOS direktør indgik i marts måned endnu en gang i Altingets debatpanel om anbringelse af udsatte børn og unge sammen med bl.a. Manu Sareen, m.fl. LOS har siden sidste generalforsamling været i kontakt med medierne mere end 100 gange, heraf er LOS direktør blevet interviewet 25 gange. De øvrige gange er der tale om, at LOS kontakter medierne, eller at medierne henvender sig til LOS for at få baggrundsoplysninger uden for referat - enten generelt eller til konkrete sager. LOS har afholdt et rundbordsmøde omkring mediernes ageren på det sociale område. LOS har samarbejdet med DR Nyheder omkring deres undersøgelse af magtanvendelse på området. LOS har i perioden udsendt 10 pressemeddelelser, nogle i samarbejde med andre organisationer. Flere af vores pressemeddelelser er bragt som debatindlæg i flere medier og vi har desuden fået optaget 9 deciderede debatindlæg i forskellige medier. Fokus i kontakten med medierne har typisk været godkendelse-tilsyn, hjemtagelser og medlemssager. Sekretariatet har været i kontakt med de steder, der er kontaktet af pressen, og støtter op om deres dialog med medierne. Vi har evalueret mediestrategien og udarbejdet materialer og vejledninger til medlemmerne om dialogen med medierne både når det gælder de positive historier og når man kommer i skudlinjen. I en af mediesagerne udsendte vi først en pressemeddelelse med kritik af TV 2 s journalistik og efterfølgende en pressemeddelelse herom sammen med Københavns Kommune, Socialchefforeningen og Socialpædagogerne. Medlemssager LOS har også i det forløbne år været inddraget i en lang række medlemssager. Medlemsbistanden sker hovedsageligt inden for to hovedområder: Godkendelse/tilsyn og ansættelse/afskedigelse, men også mange andre områder kommer i spil, når medlemmerne beder om bistand fra sekretariatet. 3

4 Resultaterne af generelle sager meldes ud i nyhedsbreve eller i Gi LOS, når de afsluttes. Samarbejdsfora LOS er medlem af Børnesagens Fællesråd, hvor LOS direktør stoppede som formand i f.m. Fællesrådsmødet den 15. maj Majken Dalsgaard og Søren Brink sidder d.d. som medlemmer af Fællesrådet, der er Børnesagens Fællesråds repræsentantskab. LOS er medlem af Dansk Erhverv og har jævnligt møder, hvor vi koordinerer vores indsats på området. Desuden deltager vi i Dansk Erhvervs netværk for opholdssteder og botilbud og i Velfærdspolitisk netværk. Endelig deltager direktøren i Dansk Erhvervs netværk for branchedirektører. LOS har et Advisory Board (LOS Advisory Board). LAB fungerer som uafhængig rådgiver og inspirator for LOS. LAB diskuterer generelle spørgsmål og principielle sager, der på et givent tidspunkt er aktuelle på området. Der afholdes møder efter behov, og der skrives beslutningsreferater af møderne. I det forløbne år har tilsynsreformen naturligt nok fyldt meget på møderne, ligesom flere af medlemmerne har kommenteret på forskellige høringsudkast. LAB består af 15 faste medlemmer. De 15 medlemmer består af advokater og revisorer med indgående kendskab til området, repræsentanter fra Dansk Erhverv, ledere fra medlemsstederne og repræsentanter fra LOS bestyrelse og sekretariat. LOS har deltaget i et fælles debatoplæg om efterværn med SL og FADD og i et debatoplæg om anbragte børns undervisning med FADD. LOS har haft møde med Danmarks Lærerforening og aftalt et samarbejde på konsulentplan. Nordisk og internationalt samarbejde LOS har kontakt til Svenska Vård, der er organisation for de private tilbud indenfor børne- og ungeområdet, ældreområdet, rehabilitering, psykisk sygdom og misbrugsbehandling. LOS er medlem af NBO (Nordic Baltic Organisation), hvor Ole Hansen, Emmedsbo Mølle repræsenterer LOS i NBO s bestyrelse. LOS er medlem af Eurochild, en europæisk paraplyorganisation på børneområdet. Her deltager direktøren i en arbejdsgruppe om anbragte børn og unge. Desuden arbejdes der med efterværn og inddragelse. LOS er medlem af EPR, European Platform for Rehabilitation, der især arbejder med kvalitetsudvikling af rehabiliteringstilbud, men også i stigende omfang orienterer sig mod det sociale område. Akkreditering, dokumentation, resultater og effekter Hvad Virker Forstærket fokus på resultater og effekter er ved at komme rigtig i gang. Her deltager 25 opholdssteder, botilbud og institutioner i projektets udvikling. Projektet er et af svarene på tidens og politikernes efterspørgsel af dokumentation og: Hvad får vi for pengene. Projektet skal give et bud på en styrket dokumentation af og fokus på resultater og effekter af vores indsats. Erfaringerne fra projektet skal blandt andet forsøges udbredt til store dele af praksis og til grunduddannelserne. Desuden skal der arbejdes med at indarbejde resultatdokumentation i Akkreditering. Projektet støttes ud over LOS af Satspuljen, Bikubenfonden og Helsefonden. Dialogmøder Dialogmøderne i december 2013 med deltagelse af Socialstyrelsen og de nye socialtilsyn blev en stor succes med ca. 900 deltagere på landsplan. Der ligger på hjemmesiden under LOS-TV en lille reportage fra et af dem. I januar 2014 afholdt vi et velbesøgt skoledialogmøde i Odense blandt andet med deltagelse af Undervisningsministeriet. 4

5 Kurser og uddannelser LOS har siden sidste generalforsamling afholdt ni kurser om medicinhåndtering og personalejura. Der har deltaget 157 personer på disse kurser. Faglige årsmøder I overensstemmelse med strategien har LOS afholdt fire faglige årsmøder. Der blev afholdt fagligt årsmøde for Børne- og ungetilbud med 57 deltagere, Voksentilbud med 88 deltagere, skoletilbud med 35 deltagere og bestyrelsesmedlemmer med 65 deltagere. Alle årsmøderne fik gode evalueringer, og ud fra tilbagemeldingerne forventer, at der vil deltage endnu flere på det kommende års faglige årsmøde. Bortset fra det faglige årsmøde for bestyrelsesmedlemmer, var tilbagemeldingen fra flere af deltagerne, at de næste gang ville prioritere at tage medarbejdere med, på grund af det faglige indhold i årsmøderne. Misbrugskonference LOS afholdt en misbrugskonference med 70 deltagere. Der var opbakning til at gentage konferencen i det kommende år, og sekretariatet vil indstille til bestyrelsen, at de faglige årsmøder udvides med et fagligt årsmøde for misbrugsbehandlingstilbud. Christiansborghøring Sekretariatet afholdt i samarbejde med skoleudvalget en konference på Christiansborg med 100 deltagere under overskriften: Hvordan styrker vi undervisningen af de børn, der ikke skal undervises i folkeskolen. Undersøgelser LOS har i samarbejde med FADD gennemført en undersøgelse af Anbragte børns skolegang og desuden gennemført en undersøgelse af omfanget af vold og trusler ude på medlemsstederne. Medlemsdatabase Sekretariatet har brugt en del tid på at opdatere medlemsdatabasen for at sikre, at det enkelte medlem er korrekt registreret. Ikke bare af hensyn til stedernes fremtræden på hjemmesiden, men også for at sikre, at medlemmerne hverken betaler for lidt eller for meget i kontingent. Vi vil derfor opfordre medlemmerne til mindst en gang årligt, at gå ind og tjekke deres oplysninger, herunder antal pladser, mailadresse og den gældende takst for tilbuddet, på hjemmesiden. Vi vil også anbefale, at man lægger en kort beskrivelse op på sin profilside. Selv om man har et link til egen hjemmeside, vil man tiltrække flere besøgende til denne, hvis sagsbehandlerne kan se en kort appetitvækker, når de er på los.dk for at finde et tilbud. Sekretariatet Medarbejdere i sekretariatet har gjort en stor indsats i det forløbne år med at implementere strategien i praksis. Samtidig har de evnet at fastholde fokus på at hjælpe medlemmerne i hverdagen med de mange store og små problemer, de har kontaktet sekretariatet om. Vi har været rigtig glade for de mange positive tilbagemeldinger, vi har modtaget fra medlemmerne om denne hjælp, og vi vil derfor gerne takke medarbejderne for deres indsats og ser frem til i fællesskab fortsat at udvikle LOS som medlemsorganisation. I dette arbejde er det vigtigt, at vi alle, medlemmer, bestyrelse og sekretariat står sammen om det, det i virkeligheden drejer sig om: Arbejdet for de mest udsatte børn, unge og voksne. Kim Simonsen bestyrelsesformand Geert Jørgensen direktør 5

6 Udvalgsberetninger Børne- og ungeudvalgets beretning Medlemmer af Børne- og ungeudvalget Jørgen Aabye, Startskuddet, Region Sjælland, formand Ken Heddinge, Clemens - Region Sjælland Trille Nikolajsen, Team Ravning - Region Syddanmark Lars Kjeldmark, Bryggergården - Region Midtjylland Janne Fabricius, Villa Vivamus - Region Hovedstaden Tobias Witten, Sverrig - Region Hovedstaden Lene Buus Pedersen, Havhøj - Region Nordjylland Jacob Hoydal, Solskovgård - Region Nordjylland Om Udvalget Året har været præget af udskiftninger i udvalget. Af forskellige årsager gik nogle ud og nye trådte til. Efter Generalforsamlingen 2013, hvor jeg blev valgt som medlem af LOS' bestyrelse, blev jeg valgt til formand for udvalget, da den tidligere formand af tidsmæssige årsager gerne ville trække sig. Jeg har lagt vægt på at udvalget har medlemmer fra hver af de 5 regioner, så vi kan matche den nye Tilsynsreform, som jo netop lever i de 5 regioner. Det lykkedes, hvilket kan ses i udvalgets sammensætning. Vi har besluttet at udvalget fremadrettet suppleres regionalt, når et udvalgsmedlem udtræder, såfremt regionen ikke længere er repræsenteret i udvalget. En stor tak til de der gik ud af udvalget - tak for jeres indsats - og en varm velkomst til jer nye medlemmer. Også en tak til Søren, for den indsats han ydede som formand for udvalget. Det tager altid lidt tid for et udvalg at finde sine ben, når der bliver skiftet ud, men vi har relativt hurtigt fundet en god rytme og har haft gode, konstruktive møder, samt et vellykket fagligt årsmøde. Vi har arbejdet så godt, at vi i alt fald har brugt hele udvalgets budget og endda en anelse over. Vi har fået stor hjælp og støtte fra Peter, som er konsulent i LOS. Han har deltaget i alle møder og fungerer som udvalgets sekretær. En stor tak til ham. Vi prioriterer at udvalget på det konkrete plan producerer noget, eller får andre sat i gang med at skabe noget konkret. Det er vigtigt at vi arbejder med emner som kan inspirere dels Bestyrelsen og Sekretariatet, dels alle LOS' medlemmer. Om Udvalgets arbejde Hele vores område har været igennem store ændringer det sidste år, hvilket i høj grad har præget emnerne på vores møder. Tilsynsreformen er en stor ændring for os alle. Vi hilser reformen velkommen og synes, at der er ganske mange gode elementer i den, som vil komme os alle til gavn, og i sidste ende forhåbentligt også være til gavn for dem det jo mest handler om, nemlig de anbragte. I stedet for at have 98 forskellige modeller på hvordan et tilsyn udøves, er vi trods alt nede på nu fem modeller, oven i købet fem modeller med et stort fælles afsæt. Der stilles nu og fremover væsentlige større krav til det enkelte sted, både organisatorisk og fagligt. Krav, som vi alle skal forholde os til og mange krav. Fremover vil det være en rigtig god ide at være akkrediteret, da det gør arbejdet med godkendelse og tilsyn lettere. Vi har arbejdet med indholdet og kravene fra Tilsynsreformen, for selv om det er ganske nyt, og selv om de nye tilsyn klart skal finde deres ben i det fremtidige arbejde, har der heldigvis været megen information fra de fem tilsyn og fra Socialstyrelsen, og ikke mindst en god og åben dialog. Husk på at vi alle skal igennem en re-godkendelse. En anden ting, der har præget hele børne- og unge området, er i høj grad alle de nedskæringer, som mange steder er blevet ramt af. Besparelser, som ofte på det enkelte sted 6

7 er hårde og triste at møde, men værst af alt hårdest og mest trist for de unge, det går ud over. Der er mange grimme historier om unge, der er blevet hjemtaget. En ting, der har fyldt meget i udvalgets arbejde, er den kommende lovgivning om udbud. Det har vi diskuteret rigtig meget. Vi har anmodet sekretariatet om at opprioritere emnet og informere medlemmerne mere om det, vi trods alt ved om udbud og ikke mindst blande sig mere aktivt i debatten, påvirke forarbejder til lovgivningen, vejledninger og lignende. Når jeg siger "trods alt", er det fordi, vi i virkeligheden ikke ved ret meget andet end, at der er stor sandsynlighed for, at der kommer udbud på hele børne- og unge området fremover. Vi ser allerede nu udbud på forskellige målgrupper, som STU, autister og domsanbragte udviklingshæmmede. Vi har prioriteret emnet på det faglige årsmøde, hvor Sigrid Fleckner fortalte om det vi ved i f.t. udbud. Der er ingen af os der på nogen måde bryder os om, at der kommer udbud ind i vores område, men det bliver desværre nok svært at undgå og så bliver vi alle nødt til at forholde os til det. Børne- og ungefagligt årsmøde Vi har, med et ganske kort tidsinterval, holdt Børne- og Ungefagligt årsmøde den 21. november 2013 i Munkebjerg ved Vejle. Vi valgte at skære det ned til et dagsmøde, med et meget tæt program. Det var en god dag med mange spændende input og gode debatter for de ca. 60 medlemmer, der deltog. Vi satte fokus på det nye diagnosesystem DSM 5, som forventes at blive implementeret i Danmark inden for de næste år. Der var et meget interessant foredrag om Diagnosesamfundet. Chefen for det nye Socialtilsyn Midt fortalte om temaer og dilemmaer i arbejdet med magtanvendelser, efter et oplæg fra Ken fra udvalget, som fortalte om de dilemmaer vi møder i hverdagen. Emnet blev afsluttet med et oplæg om "Low Arousal" - en teknik som hjælper med at få stressniveauet til at falde og møde den unge mere respektfuldt. Til sidst holdt Sigrid Fleckner et oplæg om udbud. Vi var meget tilfredse med dagen og ambitionen om, at man skal have noget værdifuldt med hjem, når man deltager i et fagligt årsmøde, blev indfriet. Udvalgets medlemmer har deltaget i de Dialogmøder, som LOS arrangerede med stor succes. Vi har skrevet artikler til Gi'LOS. Vi har snakket om Landsmødet. Magtanvendelser har fyldt meget. Og mange, mange andre spændende emner Udvalget har et ønske om, at vi bliver mere synlige for medlemmerne fremover, og det skal vi nok indfri på forskellig vis. Vi ønsker også at der arbejdes mere målrettet mod de regionale opdelinger, vi nu engang har, og at vi går mere i dialog med medlemmerne regionalt set. I kommer til at høre meget mere fra os fremover. På Udvalgets vegne Jørgen Aabye, formand 7

8 Voksenudvalgets beretning Medlemmer af voksenudvalget Susan Møller, Knagegården, Region Syddanmark, formand John Anderskou, Bostederne Vangsbovej5/Gl. Kongevej 13-15, Region Midtjylland Majbrit Nielsen, Drosthuset, Region Hovedstaden Lars Pedersen, Fruerlund Botilbud, Region Sjælland Poul Bo Nielsen, Landlyst, Region Nordjylland Helle Vibeke Johansen, DSI Kammergave (udtrådt sept. 2013), Region Sjælland Jørgen Pedersen, Siersbæklund (indtrådt marts 2014), Region Midtjylland Udskiftning i udvalget Helle Vibeke trådte desværre ud af voksenudvalget i september 2013, da hun stoppede på DSI Kammergave. Tak for indsatsen til Helle Vibeke. Jørgen Pedersen, Siersbæklund, havde mod på at yde en indsats i udvalget, og trådte derfor ind til vores møde den 14. marts Velkommen til dig Jørgen. Voksenudvalgets synlighed Vi starter altid møderne med at vælge referent og skribent af nyhedsbrev til hjemmesiden. Majbrit og Poul har vist sig at være yderst kompetente. Denne praksis giver helt sikkert mening for udvalget, og skulle desuden gerne give LOS medlemmer en fornemmelse af hvad vi laver og dermed også virke meningsskabende. Vi vil derfor fortsætte med denne praksis. Vi lever fortsat op til vores mål om, at medlemmer af voksenudvalget sørger for, at der i hver udgave af Gi LOS er bidrag på initiativ fra voksenudvalget. Det vil ligeledes være et mål i det kommende år. Implementering af LOS nye strategi Som en del af den nye strategi skulle voksenudvalget planlægge og afholde et voksenfagligt årsmøde. Vi har brugt tid på at indhente ønsker om emner til årsmødet hos medlemmer, og har også fået mange gode forslag. Vi ønskede, at temaet blev virkelighedsnært i forhold til stederne, så det er rigtig dejligt at få så gode input. Tak til dem der var aktive. Årsmødet fandt sted den 20. januar 2014 på Severin Kursuscenter i Middelfart. og havde titlen: Det gode liv. Der var 86 deltagere på dagen, som alle bidrog aktivt til at dagen blev god og informativ. Svend Tabor, social- og sundhedschef i Køge Kommune gav udtryk for, at han satte pris på de input der kom fra salen, og det var dejligt at opleve en kommunal repræsentant, som virkelig lyttede til kommentarerne. Det voksenfaglige årsmøde kan vist godt betegnes som en succes, og der var også ros til udvalget under dagens evaluering. Der var bred enighed blandt deltagerne om, at de vil prioritere årsmødet i det kommende år, og der var også forslag til temaer. Udvalget har haft Karina Hjermitslev med som tovholder fra sekretariatet, og derudover har Sigrid Fleckner også bistået med praktisk hjælp. TAK til begge for en flot indsats. Materiale, film og oplæg fra årsmødet er at find på LOS hjemmeside. Der er ligeledes skrevet en artikel om årsmødet til Gi LOS februar De lokale netværk Voksenudvalget bestræber sig fortsat på at være repræsenteret i de lokale netværk, idet dialog med medlemmer er vigtig for udvalget. Fagligheden Voksenudvalget har fortsat fokus på at vi skal udvikle fagligheden på de private steder. Lige nu rammes vi alle af de nye socialtilsyn og arbejdet med kvalitetsmodellen. Vi har løbende diskuteret forberedelsen til det nye tilsyn, og har givet indspark til bestyrelsen, hvor det har været muligt. Det bliver rigtig spændende at se, hvad det kommer til at betyde for de enkelte steder, og voksenudvalget vil følge udviklingen tæt. 8

9 Om voksenudvalget Voksenudvalget har i perioden siden sidste Landsmøde afholdt fire møder, heraf det ene over to dage. Voksenudvalget udgøres (bortset fra udvalgets formand) af medlemmer, der frivilligt i en periode, ønsker at bidrage til det fælles arbejde for medlemmerne i LOS. I voksenudvalget ønsker vi en øget kontakt med de enkelte medlemmer, og udvalgsmedlemmerne er ikke længere væk en et telefonopkald eller en mail. På udvalgets vegne Susan Møller, formand 9

10 Skoleudvalgets beretning Medlemmer af skoleudvalget: Majken Dalsgaard, Christiansminde, Region Nordjylland, formand Mette Reinchenbach, Startskuddet, Region Sjælland Kasper Martensen, Jyderup heldagsskole, Region Sjælland Jeppe Juul, Kanonen, Region Midtjylland Robert Stuhr, Biavleren, Region Hovedstaden Lissie Kølbæk, Bryggergården, Region Midtjylland Udvalgets form Året har kun budt på en enkelt udskiftning i flokken, Ulrik Rosendahl forlod udvalget, og Lissie Kølbæk meldte sig i stedet under fanerne. Vi takker Ulrik for hans gode arbejde gennem årene, og byder velkommen til Lissie Kølbæk. Udvalget er fortsat bredt repræsenteret i forhold til medlemmerne, da der i udvalget både sidder medlemmer fra dagbehandlingstilbud og interne skoler. Også i forhold til geografien er vi blevet bedre repræsenteret, da vores nye medlem, Lissie, er fra Samsø. Men særligt Fyn og det sydlige Jylland er stadig underrepræsenteret, så vi efterlyser et interesseret medlem til at indtræde i udvalget. Skoleudvalget samles cirka hver tredje måned, dels på sekretariatet og dels på de enkelte medlemmers steder. Vi forsøger at gennemføre møder i forhold til vores årshjul, men det lykkes ikke altid, da der ind imellem dukker uventede opgaver op. Fagligt Skoleområdet er fortsat præget af megen uvished, der meldes om elevtilbagegang fra mange medlemmer. Kommunerne synes i højere grad at forsøge at løfte opgaven selv, i stedet for at bruge private skoletilbud. Dønningerne efter L96, som kom på baggrund af en undersøgelse på vores område, mærkes fortsat. Til august udløber overgangsordningen for minimumsantallet af elever. Fra næste skoleår skal der være mindst 10 elever i en intern skole eller dagbehandlingstilbud, med mindre man kan få en dispensation p.g.a. en særlig målgruppe. En del medlemmer har under 10 elever, og vil muligvis i fremtiden blive tvunget til en højere grad af samarbejde eller lave en skole-fusion. I yderste konsekvens vil en del skoler lukke. I de kommuner hvor interne skoler lukker, skal det lokale skolevæsen finde et egnet skoletilbud til de elever, der bliver påvirket af lukningen. Med bævende hjerte havde vi flyttet vores skolelederårsmøde, og i forbindelse med strategiarbejdet i LOS, omdøbt det til skolefagligt årsmøde. Vi havde oplevet frafald til skolelederårsmøderne, og ville gerne afprøve den nye strategi. Det lykkedes, og i år steg antallet af deltagere betragteligt, tak for det. Dagene lå i forlængelse af konferencen om udsatte børns skolegang, så vi fik tre dage med højt fagligt niveau og godt selskab. Der ud over tog sekretariatet initiativ til et skoledialogmøde på Fyn, med besøg fra undervisningsministeriets nye gruppe, bestående af 2 medarbejdere, nedsat til at kigge nærmere på vores område. Gruppen og skoleudvalget udvekslede telefonnumre og mailadresser, og aftalte at vi skal mødes igen. Vi oplevede det som et meget positivt møde, og glæder os til et nærmere samarbejde. At der blev holdt skoledialogmøde, ser vi som en af de mange positive gevinster der er ved at have en konsulent tilknyttet vores fagområde. Skoleudvalget har igen i år haft møde med Børne- og kulturchefforeningen (BKF), hvor vi har en løbende dialog om området og vores fælles børn. Vi synes, det er lykkedes os at blive mere synlige for medlemmerne i det forgangne år. Både i Gi LOS, og også med flere initiativer, såsom skoledialogmødet, og det faglige årsmøde. 10

11 Vi ønsker fortsat, at det gode arbejde, der foregår på vores skoler, skal udbredes, specielt gennem Den gode historie, i pressen, så der bliver en større bevidsthed om det gode arbejde i kommunerne. Et område vi vil arbejde mere konkret med i På udvalgets vegne Majken Dalsgaard, formand 11

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent.

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. I foråret 1994 besluttede Folketinget, at Danmark skulle have et børneråd på linie

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold Statusrapport

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere