Bestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2011-12"

Transkript

1 Beretning

2 Bestyrelsens beretning Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale en meget høj pris. Det rammer så os, vi må opsige vores gode medarbejdere. Nogle steder har måttet lukke, og samfundet mister specialiserede tilbud, som vi kommer til at skulle genopbygge om nogle år, når man finder ud af, at man har skåret for hårdt ned. Jeg er helt sikker på, at vi skal i dialog med kommunerne, og det arbejdes der hårdt på. Geert holder møder rundt omkring i hele landet. Der vil også blive satset på en god dialog med de fem KKR. (Kommunekontaktråd). Geert har allerede været til en del møder rundt om i regionernes KKR, og jeg var med da der var møde i Region Midtjylland. Et godt møde med engagerede folk fra 4 Midtjyske kommuner. De ville meget gerne i dialog med LOS og var oprigtige nysgerrige på, hvad vi gik og lavede. Vi fortalte om Akkreditering og Hvad virker, og de lyttede og spurgte ind til, om vi så på den måde lavede metodeudvikling, og om det blev nedskrevet. Det kunne vi sige ja til. Med Hvad virker vil vi blive endnu dygtigere, og vil kunne vise vores resultater frem. Det glæder vi os meget til. Ellers var temaet jo klart: Krisen presser - hvad kan vi sammen? Og så stillede de spørgsmålet. Kan I ikke snakke med jeres medlemmer om at gå ned i pris. Der er i Region Midtjylland lavet en rammeaftale som siger at der skal reduceres 4,5 % i udgifterne over de næste tre år, ikke noget i 2012 men i 2013 og 2014 skal de reducere i taksterne med henholdsvis 2 % og 2,5 %. Som jeg sagde på dialogmøderne, tænker jeg ikke, at det er min eller bestyrelsens job at fortælle medlemmerne at de skal gå ned i pris. Men jeg tror, at det i disse år er meget vigtigt for det enkelte sted at være meget bevidste om den prisudvikling, der er på hele området. Vi foreslår også i år at udsende en udtalelse fra Landsmødet På generalforsamlingen sidste år vedtog vi en udtalelse om daværende beskæftigelsesminister Inger Støjbergs forslag om, at unge og handicappede under 40 år ikke skal kunne bevilges førtidspension. I år vil vi sætte fokus på undervisningsområdet. Bestyrelsesmøder Den 4. april 2011 havde vi vort første bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os og godkendte en mødekalender for det kommende år. Herud over har vi haft fire 2-dags møder. Fire møder hvor der hver gang har været en meget lang og til tider lidt tung dagsorden. Jeg holdt sammen med Lene Jørgensen Kjærgaard et oplæg på Socialministeriets konference Den gode anbringelse og sad i panelet på konferencen Hvad så med mig, der blev holdt på Christiansborg om det specialiserede socialområde. Desuden har Geert og jeg deltaget i KL s Socialpolitiske årsmøde i Ålborg. Der blev holdt ekstra møder med afsæt i tænketankenes arbejde og nogle af bestyrelsens medlemmer deltog i disse møder, der kom med en række anbefalinger til bestyrelsens videre arbejde. Vi har også som bestyrelsesmedlemmer deltaget og kommet med oplæg på dialogmøderne. Ole Hansen har deltaget i KL s børnepolitiske topmøde sammen med Geert Jørgensen Formanden og Christin Meikl har deltaget i 4 bestyrelsesmøder i den erhvervsdrivende fond 1. marts 2012 skete der en udskiftning i bestyrelsen. Peter Mikkelsen valgte at søge job som konsulent i LOS, og han fik det. Stort tillykke med det. Vi i bestyrelsen må så desværre undvære Peters klarsyn og altid velovervejede indlæg i vores debatter. Som afløser for Peter er 1. suppleant Ole Hansen indtrådt i bestyrelsen og velkommen til Ole. Etisk råd På sidste generalforsamling blev det besluttet, at omdanne Etisk Nævn til et Etisk Råd, der ikke skulle være sagsbehandlende Vi fik først på året sat navne på dem som vi i bestyrelsen gerne så i Etisk råd. Etisk Råd har holdt deres første møde. Det er endnu ikke lykkedes at finde den rette formand for Etisk Råd. Frem til sin ansættelse i LOS, har Peter Mikkelsen repræsenteret bestyrelsen i Etisk Råd, og når den nye bestyrelse efter generalforsamlingen konstitueres, vil bestyrelsen udpege et nyt medlem i stedet for Peter. Rådet har holdt det første møde, hvor deltagerne blev præsenteret for hinanden. Rådet drøftede en konkret henvendelse og besluttede, på de kommende møder bl.a. at se på bisidderrollen, tavshedspligt og enkeltmandsanbringelser. 2

3 Medlemmerne af Etisk Råd i LOS: Formandspost, vakant Bente Nielsen, Baglandet Århus Frank Falentin Sørensen, Lundekollektivet Stig Andersen, Journalist John Engelbrecht, Filosof John Zeuthen, Cand. Psych Fonden Som før nævnt i denne beretning sidder der stadig to medlemmer fra LOS`s bestyrelse i Fondens bestyrelse. Jeg fornemmer en ny ånd i Fondens bestyrelse. Der er ikke så meget føleri. Det er hårde kontante diskussioner, om hvordan vi skal tjene penge, og hvordan vi fortsat skal udvikle på de to forretninger som drives i Fonden. Hvordan skal de/ vi (CAKU og LOS) være sammen og hver for sig? Jeg vil gerne takke fondens bestyrelse, CAKU og Akkreditering Danmark for det gode samarbejde. Case-kataloget - De gode historier Med tanker på den gode effekt vi fik af udsendelsen af case-kataloget om de 68 hjemtagelsessager i januar 2011, er vi fulgt op på et forslag fra Voksenudvalget, og har fået lavet et positiv-katalog. Her har vi samlet 9 historier som alle er blevet gennemarbejdet og udgives her i skrivende stund. Vi håber meget, at vi på den måde kan få skabt interesse for de positive værdier og resultater, der opnås på vores område. Godkendelse og tilsyn Når jeg på dialogmøderne sagde, at jeg vil arbejde for at vi får en national fond der skal betale en del af en anbringelse, så er det vigtigt for mig, at vi igen har haft stor fokus på at drøfte vores ideer om en centralt statslig tilsynsenhed. Der er blevet brugt en del kræfter på at få Folketingets Socialudvalg og den nye Social og Integrationsminister Karen Hækkerup overbevist herom. Geert og jeg var til et møde med Karen Hækkerup lige efter hendes tiltræden. Her omtalte hun sin og regeringens partnerskabsaftale med KL, der blandt andet skal sikre at kommunerne skal samarbejder om godkendelse og tilsyn i klynger. Det tror vi i LOS ikke på kommer til at fungere, så det får ikke os til at standse arbejdet for et centraliseret og mere ensartet tilsyn. Vi besluttede på et bestyrelsesmøde, at jeg skulle skrive et brev til Karen Hækkerup, hvor vi uddyber vores tanker og ideer med hele godkendelses- og tilsynsområdet. Det er gjort. Der har været flere mediesager, som har fået Karen Hækkerup til at melde meget kraftig ud i medierne om hendes tanker om godkendelse og tilsyn. Senest har hun udtalt, at hun ønsker at der i forbindelse med godkendelse og tilsyn skal ske en certificering uden at hun dog er kommet nærmere ind på, hvad denne certificering skal indeholde. Tænketankene Som aftalt efter udviklingsseminaret i Vejle i efteråret 2010 nedsatte vi 2 tænketanke som hver fik nogle spørgsmål, som vi ønskede en tilbagemelding på. Essensen af de tilbagemeldinger vi fik, var blandt andet: Tænketank 1, LOS`s medlemmer skal være de dygtigste Forslag fra Tænketanken: LOS enten nedsætter en gruppe, der skal arbejde med innovation eller beder udvalgene arbejde med innovation, så det blev målrettet de 3 områder. Gruppen/udvalgene skal komme med konkrete og realiserbare tiltag, og arbejde med at få dem solgt til medlemmerne er året, hvor LOS skal arbejde med dokumentation på det konkrete niveau. Man ville gerne, at LOS laver et stykke dokumentationsværktøj, som kan få det enkelte sted til at beskrive stedets handleplan, mål og evaluering. LOS skal udvikle et værktøj til, hvordan man beskriver den enkelte unge Samt at LOS skal opfordre stederne til at udvikle sig gennem f.eks. supervision og efteruddannelse Tænketankens ønske om at LOS skulle arbejde med innovation er blevet lagt ud i udvalgene Tænketank 2, Hvordan styrker og forbedrer vi LOS som forening? Forslag fra Tænketanken: Det gode perspektiv i at indføre fuldtidsfagkonsulenter. Stillede spørgsmål til om akkrediteringsmodellen fortsat skal være gratis tilgængelig på nettet? Netværk og netværkssledelse. Hvordan får LOS medlemmer det til at fungere/gro? Netværk med puls på. Kan en LOS konsulent deltage? Hvordan kan medlemmerne bevare kvaliteten for de lavere priser, som kommunerne ønsker? Fyraftensmøder mindre med aktuelle/faglige emner Sikring af mere men stadig relevant information via nyhedsmail og til medlemmerne 3

4 Kalender på hjemmesiden med arrangementer m.m. med relevans for medlemmerne Her havde der været fokus på information fra LOS. Blandt andet mere information fra bestyrelsen. Efterfølgende har bestyrelsen efter hvert bestyrelsesmøde udsendt et nyhedsbrev hvori man har fortalt, hvad man har arbejdet med. Der var også en snak om netværk og om hvordan, man får netværkene til at fungere. Debat af konsulenternes forskellige faglighed, og deres deltagelse i netværksmøder? Dialogmøder LOS har siden sidste generalforsamling i efteråret 2011 og her i vinteren 2012 holdt 4 spændende dialogmøder med masser af god debat, nogle steder mere end andre. I de sidste var jeg med rundt i landet. I oplæg fra kommuner om udfordringer og muligheder i samarbejdet mellem kommuner og de private sociale tilbud var der fokus på den økonomiske situation i kommunerne og dermed ude hos mange af medlemmerne. Der var også fokus på pressens ofte fuldstændig urimelige måde at behandle området på. Skoleudvalget var med rundt i år, og fortalte om deres forslag om, at vi i LOS skal have en fagkonsulent på skoleområdet. Det var der på møderne generelt stor tilslutning til, men efter urafstemningen blandt medlemmer med skoletilbud tages debatten op på generalforsamlingen og bestyrelsen vil eventuelt nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med et konkret forslaget. Procedure for eksklusion af medlemmer Proceduren for eksklusion af medlemmer blev i år et stort emne. Vi fik nogle mediesager, som vi i bestyrelsen ikke lige var helt klar til. Vi skulle tage stilling til, om kritikken skulle medføre, at vi skulle ekskludere nogle medlemmer. En situation som vi ikke var særlig stolte af pludselig at sidde i. Efter generalforsamlingen sidste år, hvor vi omdannede Etisk Nævn til et Etisk Råd, sagde advokat Knud Foldschack, at han syntes, vi skulle få lavet en procedure for, hvordan vi ville tackle netop det spørgsmål fremover. Det nåede vi så ikke inden sagerne kom, og det gjorde det rigtig svært. Vi havde det på som et punkt på vores bestyrelsesmøde 1. og 2. marts, hvor vi havde Knud Foldschack med som proceskonsulent og rådgiver. Vi fik lavet udkastet til et godt redskab til behandling af fremtidige sager, både for bestyrelsen og for dem som pludselig har en svær sag. I forlængelse heraf fremsætter vi på generalforsamlingen et forslag til ændring af vedtægternes eksklusionsbestemmelse. Sekretariatet Bestyrelsen har løbende fulgt udviklingen i sekretariatet med ledelsen, og jeg vil gerne her takke sekretariatet for samarbejdet i året der er gået. Bestyrelsen har stor gavn af den store ekspertise der er til rådighed, og så har det været fantastisk med det gode humør, vi har mødt når vi kommer til Emdrup, tak for det. Jer der er tilbage efter medarbejderudskiftningen har fået nye kollegaer og nye udfordringer og det vil igen udvikle LOS. Der skal fra bestyrelsen og ikke mindst mig lyde en meget stor tak til alle jer i sekretariatet for det store arbejde, I gør hver dag. Jeg vil også gerne takke alle jer medlemmer som kommer med indspark og meningstilkendegivelser. Uden jer vidste vi jo ikke hvor vi skulle hen. Jeg håber de kommende år vil byde på medlemsmøder hvor bestyrelsen igen bliver udfordret på deres holdninger. På bestyrelsens vegne Kim Simonsen, bestyrelsesformand 4

5 Direktørens beretning Politisk arbejde - godkendelse, tilsyn og driftsforhold LOS har haft møder med både den tidligere og den nuværende socialminister, og har en aftale om at besøge nogle steder sammen med Social- og integrationsminister Karen Hækkerup til efteråret. LOS har en aftale om et møde med Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini. LOS har haft foretræde for Folketingets Socialudvalg og har en aftale om et foretræde for Børne- og Uddannelsesudvalget, når Folketinget skal behandle lovændringen om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Undertegnede har desuden siden sidste generalforsamling haft flere møder med ordførerne i Folketinget. LOS har leveret en lang række høringssvar til fremsatte lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger. Disse høringssvar bliver løbende lagt op på Da udsendelsen af en ny bekendtgørelse om godkendelse og tilsyn er trukket ud. LOS har her fået uddybende udtalelser fra ministeriet om betydningen af ændringen af Retssikkerhedslovens 43, og definitionen af kommercielle og ikke-kommercielle vilkår. I forbindelse med ministeriet og KL s arbejde med kommunernes tilsyn, har jeg holdt et oplæg for arbejdsgruppen om LOS bud på det gode tilsyn. I juni måned holdt Trine Kokholm fra Akkreditering Danmark og jeg et oplæg om akkreditering og Hvad virker på Socialministeriets konference Den gode anbringelse. LOS er med i Dialogforum, et forum af interessenter bestående af repræsentanter for ministeriet, KL, kommuner, Børne- og kulturcheferne, Socialchefforeningen og en lang række andre organisationer på børne- og ungeområdet. LOS har i flere tilfælde samarbejdet med de øvrige organisationer på området. Blandt andet tog LOS og LEV initiativ til at i alt 19 organisationer stod bag seks spørgsmål til partierne om deres stilling til det specialiserede socialområde op til valget. LOS og Dansk Erhverv har også samarbejdet om forskellige temaer omkring godkendelse og tilsyn. LOS har indledt en dialog med de forskellige Kommunekontaktråd omkring medlemmernes tilbud til kommunerne og deres driftsforhold. Følgegrupper, forskning og udvikling LOS er repræsenteret i en lang række følgegrupper: Ekspertgruppen, nedsat af tidligere socialminister Benedikte Kiær Undervisningsministeriet, Rambølls undersøgelse af undervisningen på interne skoler og dagbehandlingstilbud Socialstyrelsens projekt om et enkelt redskab til resultatdokumentation Socialstyrelsen, Resultatdokumentation kriminelle unge Rambøll, Evaluering af ungdomssanktionen SFI, Dialoggruppe om forebyggelse som alternativ til anbringelse SFI, Evaluering af lovændringer om kontinuitet i anbringelser SFI, Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge Nedgang i opgaverne Nedgangen i henvendelser slår især igennem på børne- og ungeområdet. Opgørelserne fra Ankestyrelsen om det kvartalsvise antal af nyanbringelser taler deres klare sprog. Siden kommunalreformen er antallet af nyanbringelser faldet med ca. 40 %, og vi har da også set et stigende antal lukninger af opholdssteder og døgninstitutioner. LOS har fortsat i flere omgange påpeget problemerne omkring nedskæringerne overfor de udsatte børn, unge og voksne. Både gennem henvendelser til det politiske system og gennem debatindlæg i forskellige fora. Medier og formidling LOS har siden sidste generalforsamling været i kontakt med medierne gange, heraf er undertegnede blevet interviewet 67 gange. De øvrige gange er der tale om at LOS kontakter medierne, eller at medierne henvender sig til LOS for at få baggrundsoplysninger uden for referat - enten generelt eller til konkrete sager. LOS har i perioden udsendt 15 pressemeddelelser, hvoraf flere er bragt som debatindlæg i flere medier og har desuden fået optaget 8 deciderede debatindlæg i forskellige medier. Fokus i kontakten med medierne har typisk været godkendelse-tilsyn, hjemtagelser og medlemssagerne nævnt nedenfor. 5

6 Mediesagerne Der har siden sidste generalforsamling været syv medlemmer i medierne, som undervejs i forløbet har fået forskellig bistand fra LOS. Ikke alle har været lige tilfredse med den rådgivning de fik, og derfor samlede LOS en gruppe medlemmer, der alle havde været i mediernes søgelys, for at snakke om deres erfaringer med henblik på at styrke LOS rådgivning, når et medlem kommer i pressens søgelys. På baggrund af mødet er der ved at blive udarbejdet nogle nye retningslinjer og vejledninger, som man kan bruge i tilfælde af, at man kommer i mediernes søgelys. På baggrund af 21 Søndags mangelfulde og kritisable journalistik i forbindelse med anklagerne mod Solhaven forsøgte LOS noget nyt, idet vi til hjemmesiden ville lave tre interview med henholdsvis, Solhavens leder, Søren Virenfeldt, nyhedsdirektøren på DR-TV, Ulrik Haagerup og undertegnede for at belyse problemerne og overvejelserne i forbindelse med behandlingen af denne typer sager i medierne. Herunder ville vi spørge ind til hvilke nyhedskriterier der ligger bag den serie af indslag, som har været bragt om Solhaven, om DR s egne krav til kvaliteten af den research, de foretager, og ikke mindst om hvilke tanker DR-TV gør sig i forbindelse med at TV-Avisen bringer en række stærkt kritiske, udokumenterede udsagn på baggrund af interviews med bl.a. stærkt belastede unge. Ulrik Haagerup afslog desværre at stille op til interview, så i stedet har vi lagt videoer med interviewene af Søren Virenfeldt og mig op på sammen med en kommentar om DR s etik og professionalisme. Fælles undersøgelse med Politiken På baggrund af kritikken af opholdsstederne og debatten om andelen af pædagoger på opholdsstederne iværksatte Politiken og LOS en fælles undersøgelse om en række faktorer omkring medarbejdernes uddannelse, tilsyn med mere. Undersøgelsen viste blandt andet, at 76 % af medarbejderne på de opholdssteder, der medvirkede i undersøgelsen var pædagoger eller havde en anden faglig relevant uddannelse. Politikens artikel er i skrivende stind ikke færdig, men forventes bragt langfredag. Fælles undersøgelse med SL og FADD I samarbejde med SL og FADD lavede vi en undersøgelse af opholdssteders og institutioners oplevelse omkring efterværn, pres på priserne og inddragelse af de unge ved flytning og hjemtagelse. Undersøgelsen viste et udbredt pres på priserne og kommunernes vægtning af prisen ved valg af anbringelsessted. Undersøgelsen viste bl.a. også, ligesom Ankestyrelsens og Statsforvaltningen i Nordjyllands undersøgelser, at mange unge ikke inddrages i flytninger. Undersøgelsen blev offentliggjort i Information, og blev efterfølgende refereret i en lang række medier. Medlemssager LOS har også i det forløbne år været inddraget i en lang række medlemssager. Medlemsbistanden sker hovedsageligt inden for to hovedområder: Godkendelse/tilsyn og anæsttelse/afskedigelse, men også mange andre områder kommer i spil, når medlemmerne beder om bistand fra sekretariatet. Vi har desuden været inde i sager omkring krav fra Arbejdstilsynet om farlighedskriterier og er aktuelt inde i en sag om krav fra Brandtilsynet, der kan vise sig meget afgørende for hele området. Resultaterne af generelle sager meldes ud i nyhedsbreve eller i Gi LOS når de afsluttes. Samarbejdsfora LOS er medlem af Børnesagens Fællesråd, hvor undertegnede er formand. Desuden har Ole Hansen efter Peter Mikkelsens ansættelse i LOS afløst ham som medlem af Fællesrådet, der er Børnesagens Fællesråds repræsentantskab. Børnesagens Fællesråd afholdt blandt andet en velbesøgt høring på Christiansborg om Barnets Reform i efteråret LOS deltager i UBU (Udviklingsforum for Børn og Unge), der består af en række interesseorganisationer og fagforeninger på børne- og ungeområdet. Her forsøger vi blandt andet at koordinere politiske initiativer og høringssvar. Det var dette forum, der i slutningen af januar udsendte en fælles opfordring til, at der blev etableret et rejsehold, der skulle kulegrave forholdene omkring udsatte børn, unge og familier. Desuden er LOS medlem af Socialøkonomisk netværk samt flere uformelle netværk, ligesom LOS sidder med i en lang række følgegrupper omkring forsknings- og udviklingsprojekter på området. LOS er medlem af Dansk Erhverv og har jævnligt møder, hvor vi koordinerer indsatsen på området. Vi har blandt andet aftalt, at vi i fællesskab vil gennemføre en undersøgelse af konkurrenceforholdene mellem offentlige og private tilbud LOS har nedsat LOS Advisory Board (LAB). LAB fungerer som uafhængig rådgiver og inspirator for LOS. LAB diskuterer generelle spørgsmål og principielle sager, der på et givent tidspunkt er aktuelle på området. Der afholdes møder efter behov og der skrives beslutningsreferater af møderne. 6

7 LAB består af 15 faste medlemmer. De 15 medlemmer består af advokater og revisorer med indgående kendskab til området, repræsentanter fra Dansk Erhverv, ledere fra medlemsstederne og repræsentanter fra LOS bestyrelse og sekretariat. Nordisk og internationalt samarbejde I Sverige har vi kontakt til Svenska Vård, der er organisation for de private tilbud indenfor børne- og ungeområdet, ældreområdet, rehabilitering, psykisk sygdom og misbrugsbehandling. Svenska Vård har i dag 134 medlemmer. Siden sidste generalforsamling er OPB, Organisasjonen for Private Barneverntiltak blevet nedlagt. OPB havde for et år siden 28 medlemmer inden for børne- og ungeområdet, men på grund af den norske politik på området, er mange af de mindre steder lukket eller opkøbt af større virksomheder eller koncerner. LOS er medlem af Eurochild, en europæisk paraplyorganisation på børneområdet. Her deltager jeg i en arbejdsgruppe om anbragte børn og unge. Desuden arbejdes der med efterværn og inddragelse, hvor LOS er med som partner i to udbud, der er under behandling i EU. LOS er medlem af EPR, European Platform for Rehabilitation, der især arbejder med kvalitetsudvikling af rehabiliteringstilbud, men også i stigende omfang orienterer sig mod det sociale område. Her har vi blandt andet fået færdiggjort et EU-finansieret projekt om beskrivelse af forholdene omkring integration af handikappede på arbejdsmarkedet i en række EU-lande. Projektet er beskrevet i en artikel i Gi LOS nr. 1, marts Akkreditering, dokumentation, resultater og effekter CAKU har i samarbejde med LOS fået startet Hvad Virker Forstærket fokus på resultater og effekter op, hvor 25 opholdssteder, botilbud og institutioner deltager i projektets udvikling. Projektet er et af svarene på tidens og politikernes efterspørgsel af dokumentation og: Hvad får vi for pengene. Projektet skal over de næste fire år give et bud på en styrket dokumentation af og fokus på resultater og effekter af vores indsats. Erfaringerne fra projektet skal blandt andet forsøges udbredt til store dele af praksis og til grunduddannelserne. Den økonomiske nedgang blandt medlemmerne har smittet af på Akkreditering Danmarks økonomi. Det har derfor været nødvendigt at søge om yderligere støtte fra Socialministeriet i 2011, som er blevet bevilget. For tiden ligger der en ansøgning om yderligere støtte fra Satspuljen de kommende tre år. Forhandlingerne omkring satspuljen forventes afsluttet medio april. Vi har fra mange sider modtaget meget positive tilkendegivelser omkring akkreditering og vores arbejde med at udvikle kvaliteten på det sociale område. Netværk Deltagelsen på de regionale dialogmøder var lavere end i tidligere år, sandsynligvis et udslag af det store pres på medlemmerne, hvor mange slås med økonomiske problemer på grund af nedgangen i henvendelser fra kommunerne. Til gengæld er der i en række kommuner en stigning i aktiviteterne i de lokale netværk. Kurser og uddannelser LOS har siden sidste generalforsamling afholdt ni kurser om bl.a. Medicinhåndtering, Spiseforstyrrelser, Arbejdsmiljø, Revision, Skrivekursus og Skolelederårsmødet. Der har deltaget 156 personer på disse kurser. Desuden er der udbudt et kursus for administrative medarbejdere i maj. Hjemmeside LOS fik efter nogle indkøringsproblemer den nye hjemmeside op at køre. Vi har siden fra flere sider fået ros for såvel den tekniske opbygning og grafiske udtryk af hjemmesiden. Hvis medlemmerne har forslag til forbedringer eller konstaterer fejl, hører vi altid gerne fra jer. Fordelsaftaler Vi arbejder løbende med en udvidelse af antallet af fordelsaftaler og med gennemgang af de eksisterende aftaler, så I får mest muligt ud af dem. Alle fordelsaftaler er præsenteret på hjemmesiden, og jeg kan kun opfordre jer til at bruge dem der kan være penge at spare. Sekretariatet Som medlemmerne har bemærket har sekretariatet været gennem en relativt stor udskiftning af medarbejdere, idet de tre regionale konsulenter er stoppet i perioden. I sekretariatet har vi benyttet lejligheden til at sætte fokus på hvordan vi kunne forbedre rammer og indsats for konsulenternes arbejde til gavn for medlemmerne. Det har blandt andet resulteret i at LOS har åbnet et kontor i Århus således at de to jyske konsulenter ikke mere arbejder hjemmefra og alene, men kan støtte hinanden i det daglige arbejde. Samtidig sikres det, at vores medlemmer i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland altid har mulighed for at få hjælp fra en af deres lokale konsulenter. Det nye kontor skal også medvirke til at nedsætte konsulenternes tid på landevejen, så der bliver mere tid til medlemsbistand. 7

8 Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medarbejderne for deres indsats i en til tider hektisk hverdag, særligt i de perioder hvor vi ikke har været fuldtallige. Jeg vil også gerne takke medlemmerne for deres støtte og opbakning. Det varmer altid, når sekretariatet modtager positive meldinger fra medlemmerne med ros af en konkret indsats. Samtidig står LOS over for store udfordringer eller muligheder, som det hedder nu om stunder og derfor er der også behov for en kritisk men konstruktiv dialog, om hvilken indsats LOS skal yde sine medlemmer. I det fortsatte arbejde finder jeg, at det er vigtigt, at vi alle har LOS værdier for øje: Mangfoldighed, faglighed, åbenhed, troværdighed og udvikling. Der er kræfter nok, der arbejder på at nedgøre og splitte de private tilbud. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat står sammen om det, det hele drejer sig om: arbejdet for de mest udsatte børn, unge og voksne. Geert Jørgensen, direktør Udvalgsberetninger Børne- og ungeudvalgets beretning Medlemmer af børne- og ungeudvalget Christin Meikel, Atriumhuset, formand. Lene Buus, Havhøj Margrethe Fredskilde, Haagerup Gl. Skole Ken Heddinge, Clemens Ordwin Maecker, Ponygården Tobias Witten, Sverrig Nina Jensen, Kaoskonsulenterne Udvalget har afholdt 2 heldagsmøder og 3 todages seminarer. Vi har besluttet at vi fremover vil prioritere at holde todages seminarer, som er arbejds- og skriveseminarer for at optimere udbyttet af udvalgsarbejdet. Udvalget har valgt at arbejde videre med nogle af fokuspunkterne som udvalget satte på dagsordenen i sidste periode. Udvalget vil gerne takke Frank Lund Pedersen for indsatsen i hans tid som sekretær for udvalget. Efteruddannelse af uddannet personale På sidste landsmøde blev det besluttet at igangsætte en arbejdsgruppe vedr. efteruddannelse af uddannet personale. Opstarten af denne arbejdsgruppe har været særdeles vanskelig, da der har manglet tilslutning. B&U udvalget har forsøgt at hverve medlemmer til gruppen igennem en artikel i Gi LOS og igennem et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet resulterede i en del henvendelser og arbejdsgruppen er nu en realitet. Arbejdsgruppen vil holde medlemmerne orienteret efterhånden som arbejdet skrider frem. Anbragte unge og psykiatrien Udvalget har arbejdet med problemstillingen anbragte unge og psykiatrien og dette har afstedkommet en undersøgelse udsendt til 596. Vi har fået 60 udfyldte spørgeskemaer retur, dvs. en svarprocent på godt 10 %, hvilket efter omstændighederne er ganske flot. På baggrund af disse besvarelser blev der ved B&U- udvalgsmødet i oktober besluttet at iværksætte en arbejdsgruppe der skal beskæftige sig yderligere med problemstillingen. Arbejdsgruppen vil bl.a. udarbejde et case-katalog, der skal sendes til relevante myndigheder sammen med resultatet fra undersøgelsen, der har vist at unge, der er anbragt kan blive afvist i psykiatrien med henvisning til at den unge allerede har et relevant tilbud eller at det drejer sig om en pædagogisk opgave. Undersøgelsen har også vist, at der ikke bliver levet op til behandlingsgarantien og at ventetiderne kan være uforholdsmæssig lange, samt at nogle unge ikke får bevilget et relevant tilbud grundet manglende udredning. Situationen på anbringelsesområdet Udvalget har på sine møder drøftet den aktuelle situation på anbringelsesområdet, som er præget af nedskæringer, hjemtagelser, Operation X, mobiloptagelser af ikke acceptabel sprogbrug osv. B&U udvalget har valgt at vende blikket indad og tænke positivt. Det er vigtigt at fokusere på det gode arbejde der bliver gjort derude. Der er ufattelig mange steder, der arbejder professionelt og har etikken i 8

9 orden. Flere og flere arbejder på at blive akkrediteret og dermed tydeliggør de udadtil at det de siger, også er det de gør. Vi kommer dog ikke udenom at anbringelsesområdet er under forandring og at vi skal vise os forandringsvillige og hilse de nye tider velkommen, med de udfordringer det nu må føre med sig. Dette har afstedkommet at B&U udvalget har valgt at arbejde i et Fremtidsværksted kompetence bro eller noget tilsvarende om, hvordan kommer området til at se længst muligt ud/ind i fremtiden. Krisestyring B&U-udvalget har dog også haft fokus på at der var og er behov for at se på krisestyring og i værste fald at nogle af medlemmerne har været nødt til at afvikle deres sted. På baggrund af B&U-udvalgets indstilling er der blevet udarbejdet en vejledning i krisestyring, Når jeg skal lukke mit sted, som frit kan downloades på LOS s hjemmeside. Formidling B&U- udvalget besluttede ved det første møde i maj at være mere synlige overfor LOS medlemmerne, bl.a. ved at udsende nyhedsbreve og bidrage med mindst 1 artikel til hvert Gi LOS. Det er i periodens løb blevet til 3 nyhedsbreve og 3 artikler, så vi er godt tilfredse med resultatet. Udvalget ønsker for den næste periode en mere direkte dialog med LOS s medlemmer. Derfor beder udvalget om at medlemmerne kontakter udvalget med relevante problemstillinger, som udvalget efterfølgende kan vurdere og arbejde videre med. Det er vigtigt for udvalget, at medlemmerne har en forståelse af, at udvalget arbejder for deres sag. På udvalgets vegne Christin Meikl, formand Voksenudvalgets beretning Medlemmer af Voksenudvalget John Anderskou, Bostederne Vangsbovej 5/ Gl. Kongevej 13-15, formand Susan Møller, Knagegården Sisse Dalsgaard, Damkjærgård Maibrit Nielsen, Drosthuset Pia Skov, HRC Projektorganisation Lars Pedersen, Fruerlund Botilbud En tak til Jørn Elgaard Voksenudvalget siger tak til Jørn Elgaard for hans virke i voksenudvalget. Vi håber, at Jørn virkelig vil nyde de kommende år på efterløn. Et synligt voksenudvalg giver mening Voksenudvalget har endnu en gang været optaget af at styrke, støtte og synliggøre botilbudene i LOS. I voksenudvalget er det et prioriteret omdrejningspunkt, at servicere og udvikle de netværk der måtte være rundt om i landet. De enkelte udvalgsmedlemmer har alle fået til opgave at være synlige og nyttige i de regionale netværk for derigennem at medvirke til udvikling af dialog mellem de enkelte medlemmer. Voksenudvalget konstaterer med glæde at der er aktive netværk i de fleste områder i landet. Voksenudvalget er interesseret i at udvalgets arbejde kan ses af de enkelte LOS medlemmer. Det er vigtigt at voksenudvalget bliver mere synligt på LOS website. Med overgangen til det nye website bliver det muligt at se referater fra udvalgets møder. Vi håber på den måde at tage endnu et skridt på vejen til en tættere dialog mellem voksenudvalget og de enkelte botilbud. Voksenudvalget er ansvarlige for at levere artikler til hvert nr. af vores blad Gi LOS. dvalgsmedlemmerne kan enten skrive artiklerne selv eller bede andre om at bidrage. Det er vores håb, at en intensiveret kontakt mellem udvalg og medlemssteder, åbner op for artikler hvor de enkelte medlemmer beskriver egen praksis, temaer der trænger sig på eller om oplevelser /erfaringer, der kan have fælles interesse. Sekretærfunktionen I erkendelse af at sekretærerne i videst muligt omfang skal servicere LOS medlemmerne, har voksenudvalget, i tæt samarbejde med sekretariatet, barslet med en ny model for udvalgets brug af sekretær. Voksenudvalget har fået grønt lys til en forsøgsperiode, hvor udvalget mere tydeligt bruger sekretæren som konsulent efter behov og efter aftale. 9

10 Den faglige dialog må styrkes Sidste år skrev vi at kommunerne med deres besparelser mv. smadrer års arbejde. Desværre ser det ud til at fortsætte. Vi oplever ind imellem de kommunale tiltag som problematiske uden at borgeren er i centrum. Vi tror at en faglig dialog mellem de enkelte medlemssteder er nødvendig for den faglige udvikling og for den faglige overlevelse. Voksenudvalget har et fokus på, at det er meget svære tider for en del medlemmer. Vi ved at kommunerne fortsat tænker de private udbydere ind som en sidste udvej. I voksenudvalget tror vi at dialog mellem medlemmerne er nødvendig for at kunne råbe kommunerne op. Alene er vi små og uden tilstrækkelig pondus. At sætte aftryk og søge indflydelse Det har haft voksenudvalgets opmærksomhed at søge indflydelse i forhold til vejledning til magtanvendelsescirkulære på voksenområdet. Den nedsatte arbejdsgruppe har færdiggjort sit arbejde og det samlede materiale er afleveret til sekretariatet til endelig bearbejdelse. Erfaringsmæssigt ved vi, at det er uhyre svært at få journalister til at skrive de positive historier de negative sælger billetter i dagspresse og i medierne. Vi ved at de positive historier er derude - og har derfor taget initiativ til at få udarbejdet et positivt case katalog. Et positiv case katalog skal, med beboeres stemme, fortælle positive historier fra en hverdag private botilbud. Kataloget er på vej og vi håber på at de positive historier, kan medvirke til en mere nuanceret forståelse af det socialpædagogiske arbejder der udføres rundt om i landet. Det uensartede kommunale tilsyn Voksenudvalget har i perioden siden sidste landsmøde været opmærksom på kommunernes uensartede forvaltning af tilsynet på vores område. Udvalget ønsker at LOS, med alle midler, sætter fokus på kommunernes praksis. I netværket i region Midtjylland har man foretaget en miniundersøgelse, hvor hvert enkelt medlem beskriver deres oplevelse af det kommunale tilsyn. Resultatet viser med al tydelighed at tilsynet udføres meget forskelligt, ligesom tilsynsførendes personlige stil ofte fylder meget. Voksenudvalget ønsker på den baggrund at folde undersøgelsen ud til hele landet, så vi kan få et stærkt dokumentations materiale der kan indgå i det videre arbejde for at kvalificere tilsynet. Fagligt indspark Voksenudvalget har til opgave at tilbyde/servicere workshops/sessioner på LOS landsmøder. Vi forsøger af egen drift eller ved at spørge gode kollegaer rundt om, at få ideer til vedkommende temaer og interessante oplægsholdere. I relation til kurser er det ligeledes voksenudvalgets opgave at området tilgodeses med relevante kurser og temadage. Voksenudvalget har peget på et par temaer Hjemtagelser manual mv. for medlemmernes håndtering af sager Ledelse i modvind kræves der særlige redskaber når man er leder af et privat tilbud Lederkursus i regelgrundlag Serviceloven m.fl., vejledninger og bekendtgørelser på voksenområdet. Om voksenudvalget Voksenudvalget har i perioden siden sidste Landsmøde afholdt 4 møder. Voksenudvalget udgøres (bortset fra udvalgets formand) af medlemmer der, frivilligt, i en periode ønsker at bidrage til det fælles arbejde for medlemmerne i LOS. I voksenudvalget ønsker vi en øget kontakt med de enkelte medlemmer. Udvalgsmedlemmerne er ikke længere væk end et telefonopkald eller en mail. På udvalgets vegne John Anderskou, formand Skoleudvalgets beretning Medlemmer af skoleudvalget Ulrik Rosendahl, Vielshøjskolen, formand Arne Rasmussen, Karise Ungdomshus Robert Stuhr, Biavleren Rene Blakø, Startskuddet Majken Dalsgård, Christiansminde Marina Kaiser, Græsted Heldagsskole og Susanne Østergård, Kvistrup Gl. Skole er trådt ud af udvalget, og der skal derfor findes 2 nye medlemmer. 10

11 Udvalgsmøder Der har været afholdt 5 møder i perioden. Møder holdes ca. hver 2. gang på sekretariatet, og hver 2. gang hos udvalgsmedlemmerne på skift. Møderne er primært endagsmøder, men der har i år også været afholdt et 2-dages møde. Skolelederårsmøde Skolelederårsmødet blev i år afholdt på Hindsgavl i Middelfart, d. 26/27. januar. Der var 20 deltagere. Programmet var i år rettet mod skoleledelse i praksis, med bl.a. en lang seance med UNI-C, hvor der blev svedt ved computerne. Jeg tror der var rimeligt enighed om at vi lo for lidt, men at det til gengæld absolut var brugbart. En sidegevinst var at UNI-C folkene fik øje på os og vores særlige problemstillinger. Og det er bestemt noget vi skal holde ved lige. Deltagerantallet var ikke tilfredsstillende, og det bliver en opgave for udvalget at finde en form der kan få flere til at prioritere deltagelse i årsmødet. Skolekonsulent Boris meldte i løbet af året ud at han søgte nye udfordringer, og han fratrådte som konsulent i LOS med udgangen af januar Det beklager vi i udvalget, da han har ydet en stor og kompetent indsats for skolerne. Skoleudvalget har igennem flere år ønsket at få tilknyttet en decideret fagkonsulent med særlig viden på skoleområdet, og i forlængelse af debatten i Tænketankene præsenterede udvalget bestyrelsen for et forslag om at udvide konsulentgruppen. På dialogmøderne i 2012 var skoleudvalget derfor med, for at præsentere ideen for medlemmerne. Modtagelsen var så positiv at der blev iværksat en urafstemning forud for udarbejdelsen af et egentligt forslag til generalforsamlingen. at LOS ansætter en decideret skolekonsulent med en række beskrevne opgaver. Der var mulighed for at svare ja, fuldtids ja, deltids eller Nej. Der var kun 36 medlemmer, der svarede. Heraf svarede 18 ja, fuldtids 8 Ja, deltids 10 Nej. Desuden var der nogle af dagbehandlingstilbuddene, der gav udtryk for, at de ønsker, at der bliver ansat en skolekonsulent, men at udgiften hertil må bæres af de interne skoler, da disse ikke betaler et selvstændigt kontingent. På baggrund af den lave svarprocent og de medsendte kommentarer, hvor flere bl.a. gav udtryk for utilfredshed med den foreslåede model for regulering af kontingentet, har skoleudvalget i dialog med bestyrelsen besluttet, at tage en debat på generalforsamlingen af forslaget. Hvis der her er opbakning til at gå videre med forslaget, vil bestyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et konkret forslag til arbejdsopgaver for en skolekonsulent og muligheder for finansiering heraf. Forslaget vil, hvis det medfører ændringer i kontingentet, i givet fald skulle godkendes af medlemmerne inden det kan træde i kraft. Gi LOS Det er udvalgets målsætning at der skal være indlæg fra skoleområdet med i alle numre af Gi LOS. Det lykkes ikke altid, men vi forsøger. Dokumentation Der har i efteråret været afholdt et møde med Poul Nissen fra DPU, omkring projektering af et forskningsprojekt. Håbet er at finde en måde at dokumentere de resultater der opnås rundt om på skolerne, i en form der kan formidles videre til samfundet omkring os. Fokus Skoleudvalget vil i den kommende periode have fokus på følgende områder: - Opsamling og dokumentation af vores resultater. - Formidling af vores resultater og den opgave vi løser til resten af samfundet. - Styrkelse af skoleledelsen på opholdssteder. - Udvalgets synlighed internt i LOS. - Indsamling og formidling af relevante informationer til medlemmerne. På udvalgets vegne Ulrik Rosendahl, formand 11

12 12

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent.

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. I foråret 1994 besluttede Folketinget, at Danmark skulle have et børneråd på linie

Læs mere

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle

Børne- og Kulturchefforeningen. Beretning til ordinær generalforsamling. Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Børne- og Kulturchefforeningen Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 Munkebjerg Hotel, Vejle Beretning til ordinær generalforsamling Torsdag den 15.november 2007 2 Indhold

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2003

Ordinær generalforsamling November 2003 Ordinær generalforsamling November 2003 Indhold Forord 4 Bestyrelsen 5 Endelig dagsorden 6 Sammenhæng i indsatsen 7 Opfølgning på Hvordan knækker vi kurven? 7 Vejledning om tavshedspligt 8 Reform af vejledningsindsatsen

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder 03/15 SOCIALRÅDGIVEREN OK15: Reallønnen stiger Ny regnemodel viser værdien af forebyggelse Ministerbesøg: Indblik i krydspres i børnesager Grib mulighederne i din tredje alder Det er for tilfældigt om

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

FADD. Årsskrift 2013. Fra JPs illustration til et FADD-læserbrev

FADD. Årsskrift 2013. Fra JPs illustration til et FADD-læserbrev FADD Årsskrift 2013 Fra JPs illustration til et FADD-læserbrev FADD - Årsskrift 2013 Side 2 af 39 FADD - Årsskrift 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 4 2 Indhold... 4 3 Formandens beretning (til afstemning)...

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere