Bestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2011-12"

Transkript

1 Beretning

2 Bestyrelsens beretning Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale en meget høj pris. Det rammer så os, vi må opsige vores gode medarbejdere. Nogle steder har måttet lukke, og samfundet mister specialiserede tilbud, som vi kommer til at skulle genopbygge om nogle år, når man finder ud af, at man har skåret for hårdt ned. Jeg er helt sikker på, at vi skal i dialog med kommunerne, og det arbejdes der hårdt på. Geert holder møder rundt omkring i hele landet. Der vil også blive satset på en god dialog med de fem KKR. (Kommunekontaktråd). Geert har allerede været til en del møder rundt om i regionernes KKR, og jeg var med da der var møde i Region Midtjylland. Et godt møde med engagerede folk fra 4 Midtjyske kommuner. De ville meget gerne i dialog med LOS og var oprigtige nysgerrige på, hvad vi gik og lavede. Vi fortalte om Akkreditering og Hvad virker, og de lyttede og spurgte ind til, om vi så på den måde lavede metodeudvikling, og om det blev nedskrevet. Det kunne vi sige ja til. Med Hvad virker vil vi blive endnu dygtigere, og vil kunne vise vores resultater frem. Det glæder vi os meget til. Ellers var temaet jo klart: Krisen presser - hvad kan vi sammen? Og så stillede de spørgsmålet. Kan I ikke snakke med jeres medlemmer om at gå ned i pris. Der er i Region Midtjylland lavet en rammeaftale som siger at der skal reduceres 4,5 % i udgifterne over de næste tre år, ikke noget i 2012 men i 2013 og 2014 skal de reducere i taksterne med henholdsvis 2 % og 2,5 %. Som jeg sagde på dialogmøderne, tænker jeg ikke, at det er min eller bestyrelsens job at fortælle medlemmerne at de skal gå ned i pris. Men jeg tror, at det i disse år er meget vigtigt for det enkelte sted at være meget bevidste om den prisudvikling, der er på hele området. Vi foreslår også i år at udsende en udtalelse fra Landsmødet På generalforsamlingen sidste år vedtog vi en udtalelse om daværende beskæftigelsesminister Inger Støjbergs forslag om, at unge og handicappede under 40 år ikke skal kunne bevilges førtidspension. I år vil vi sætte fokus på undervisningsområdet. Bestyrelsesmøder Den 4. april 2011 havde vi vort første bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os og godkendte en mødekalender for det kommende år. Herud over har vi haft fire 2-dags møder. Fire møder hvor der hver gang har været en meget lang og til tider lidt tung dagsorden. Jeg holdt sammen med Lene Jørgensen Kjærgaard et oplæg på Socialministeriets konference Den gode anbringelse og sad i panelet på konferencen Hvad så med mig, der blev holdt på Christiansborg om det specialiserede socialområde. Desuden har Geert og jeg deltaget i KL s Socialpolitiske årsmøde i Ålborg. Der blev holdt ekstra møder med afsæt i tænketankenes arbejde og nogle af bestyrelsens medlemmer deltog i disse møder, der kom med en række anbefalinger til bestyrelsens videre arbejde. Vi har også som bestyrelsesmedlemmer deltaget og kommet med oplæg på dialogmøderne. Ole Hansen har deltaget i KL s børnepolitiske topmøde sammen med Geert Jørgensen Formanden og Christin Meikl har deltaget i 4 bestyrelsesmøder i den erhvervsdrivende fond 1. marts 2012 skete der en udskiftning i bestyrelsen. Peter Mikkelsen valgte at søge job som konsulent i LOS, og han fik det. Stort tillykke med det. Vi i bestyrelsen må så desværre undvære Peters klarsyn og altid velovervejede indlæg i vores debatter. Som afløser for Peter er 1. suppleant Ole Hansen indtrådt i bestyrelsen og velkommen til Ole. Etisk råd På sidste generalforsamling blev det besluttet, at omdanne Etisk Nævn til et Etisk Råd, der ikke skulle være sagsbehandlende Vi fik først på året sat navne på dem som vi i bestyrelsen gerne så i Etisk råd. Etisk Råd har holdt deres første møde. Det er endnu ikke lykkedes at finde den rette formand for Etisk Råd. Frem til sin ansættelse i LOS, har Peter Mikkelsen repræsenteret bestyrelsen i Etisk Råd, og når den nye bestyrelse efter generalforsamlingen konstitueres, vil bestyrelsen udpege et nyt medlem i stedet for Peter. Rådet har holdt det første møde, hvor deltagerne blev præsenteret for hinanden. Rådet drøftede en konkret henvendelse og besluttede, på de kommende møder bl.a. at se på bisidderrollen, tavshedspligt og enkeltmandsanbringelser. 2

3 Medlemmerne af Etisk Råd i LOS: Formandspost, vakant Bente Nielsen, Baglandet Århus Frank Falentin Sørensen, Lundekollektivet Stig Andersen, Journalist John Engelbrecht, Filosof John Zeuthen, Cand. Psych Fonden Som før nævnt i denne beretning sidder der stadig to medlemmer fra LOS`s bestyrelse i Fondens bestyrelse. Jeg fornemmer en ny ånd i Fondens bestyrelse. Der er ikke så meget føleri. Det er hårde kontante diskussioner, om hvordan vi skal tjene penge, og hvordan vi fortsat skal udvikle på de to forretninger som drives i Fonden. Hvordan skal de/ vi (CAKU og LOS) være sammen og hver for sig? Jeg vil gerne takke fondens bestyrelse, CAKU og Akkreditering Danmark for det gode samarbejde. Case-kataloget - De gode historier Med tanker på den gode effekt vi fik af udsendelsen af case-kataloget om de 68 hjemtagelsessager i januar 2011, er vi fulgt op på et forslag fra Voksenudvalget, og har fået lavet et positiv-katalog. Her har vi samlet 9 historier som alle er blevet gennemarbejdet og udgives her i skrivende stund. Vi håber meget, at vi på den måde kan få skabt interesse for de positive værdier og resultater, der opnås på vores område. Godkendelse og tilsyn Når jeg på dialogmøderne sagde, at jeg vil arbejde for at vi får en national fond der skal betale en del af en anbringelse, så er det vigtigt for mig, at vi igen har haft stor fokus på at drøfte vores ideer om en centralt statslig tilsynsenhed. Der er blevet brugt en del kræfter på at få Folketingets Socialudvalg og den nye Social og Integrationsminister Karen Hækkerup overbevist herom. Geert og jeg var til et møde med Karen Hækkerup lige efter hendes tiltræden. Her omtalte hun sin og regeringens partnerskabsaftale med KL, der blandt andet skal sikre at kommunerne skal samarbejder om godkendelse og tilsyn i klynger. Det tror vi i LOS ikke på kommer til at fungere, så det får ikke os til at standse arbejdet for et centraliseret og mere ensartet tilsyn. Vi besluttede på et bestyrelsesmøde, at jeg skulle skrive et brev til Karen Hækkerup, hvor vi uddyber vores tanker og ideer med hele godkendelses- og tilsynsområdet. Det er gjort. Der har været flere mediesager, som har fået Karen Hækkerup til at melde meget kraftig ud i medierne om hendes tanker om godkendelse og tilsyn. Senest har hun udtalt, at hun ønsker at der i forbindelse med godkendelse og tilsyn skal ske en certificering uden at hun dog er kommet nærmere ind på, hvad denne certificering skal indeholde. Tænketankene Som aftalt efter udviklingsseminaret i Vejle i efteråret 2010 nedsatte vi 2 tænketanke som hver fik nogle spørgsmål, som vi ønskede en tilbagemelding på. Essensen af de tilbagemeldinger vi fik, var blandt andet: Tænketank 1, LOS`s medlemmer skal være de dygtigste Forslag fra Tænketanken: LOS enten nedsætter en gruppe, der skal arbejde med innovation eller beder udvalgene arbejde med innovation, så det blev målrettet de 3 områder. Gruppen/udvalgene skal komme med konkrete og realiserbare tiltag, og arbejde med at få dem solgt til medlemmerne er året, hvor LOS skal arbejde med dokumentation på det konkrete niveau. Man ville gerne, at LOS laver et stykke dokumentationsværktøj, som kan få det enkelte sted til at beskrive stedets handleplan, mål og evaluering. LOS skal udvikle et værktøj til, hvordan man beskriver den enkelte unge Samt at LOS skal opfordre stederne til at udvikle sig gennem f.eks. supervision og efteruddannelse Tænketankens ønske om at LOS skulle arbejde med innovation er blevet lagt ud i udvalgene Tænketank 2, Hvordan styrker og forbedrer vi LOS som forening? Forslag fra Tænketanken: Det gode perspektiv i at indføre fuldtidsfagkonsulenter. Stillede spørgsmål til om akkrediteringsmodellen fortsat skal være gratis tilgængelig på nettet? Netværk og netværkssledelse. Hvordan får LOS medlemmer det til at fungere/gro? Netværk med puls på. Kan en LOS konsulent deltage? Hvordan kan medlemmerne bevare kvaliteten for de lavere priser, som kommunerne ønsker? Fyraftensmøder mindre med aktuelle/faglige emner Sikring af mere men stadig relevant information via nyhedsmail og til medlemmerne 3

4 Kalender på hjemmesiden med arrangementer m.m. med relevans for medlemmerne Her havde der været fokus på information fra LOS. Blandt andet mere information fra bestyrelsen. Efterfølgende har bestyrelsen efter hvert bestyrelsesmøde udsendt et nyhedsbrev hvori man har fortalt, hvad man har arbejdet med. Der var også en snak om netværk og om hvordan, man får netværkene til at fungere. Debat af konsulenternes forskellige faglighed, og deres deltagelse i netværksmøder? Dialogmøder LOS har siden sidste generalforsamling i efteråret 2011 og her i vinteren 2012 holdt 4 spændende dialogmøder med masser af god debat, nogle steder mere end andre. I de sidste var jeg med rundt i landet. I oplæg fra kommuner om udfordringer og muligheder i samarbejdet mellem kommuner og de private sociale tilbud var der fokus på den økonomiske situation i kommunerne og dermed ude hos mange af medlemmerne. Der var også fokus på pressens ofte fuldstændig urimelige måde at behandle området på. Skoleudvalget var med rundt i år, og fortalte om deres forslag om, at vi i LOS skal have en fagkonsulent på skoleområdet. Det var der på møderne generelt stor tilslutning til, men efter urafstemningen blandt medlemmer med skoletilbud tages debatten op på generalforsamlingen og bestyrelsen vil eventuelt nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med et konkret forslaget. Procedure for eksklusion af medlemmer Proceduren for eksklusion af medlemmer blev i år et stort emne. Vi fik nogle mediesager, som vi i bestyrelsen ikke lige var helt klar til. Vi skulle tage stilling til, om kritikken skulle medføre, at vi skulle ekskludere nogle medlemmer. En situation som vi ikke var særlig stolte af pludselig at sidde i. Efter generalforsamlingen sidste år, hvor vi omdannede Etisk Nævn til et Etisk Råd, sagde advokat Knud Foldschack, at han syntes, vi skulle få lavet en procedure for, hvordan vi ville tackle netop det spørgsmål fremover. Det nåede vi så ikke inden sagerne kom, og det gjorde det rigtig svært. Vi havde det på som et punkt på vores bestyrelsesmøde 1. og 2. marts, hvor vi havde Knud Foldschack med som proceskonsulent og rådgiver. Vi fik lavet udkastet til et godt redskab til behandling af fremtidige sager, både for bestyrelsen og for dem som pludselig har en svær sag. I forlængelse heraf fremsætter vi på generalforsamlingen et forslag til ændring af vedtægternes eksklusionsbestemmelse. Sekretariatet Bestyrelsen har løbende fulgt udviklingen i sekretariatet med ledelsen, og jeg vil gerne her takke sekretariatet for samarbejdet i året der er gået. Bestyrelsen har stor gavn af den store ekspertise der er til rådighed, og så har det været fantastisk med det gode humør, vi har mødt når vi kommer til Emdrup, tak for det. Jer der er tilbage efter medarbejderudskiftningen har fået nye kollegaer og nye udfordringer og det vil igen udvikle LOS. Der skal fra bestyrelsen og ikke mindst mig lyde en meget stor tak til alle jer i sekretariatet for det store arbejde, I gør hver dag. Jeg vil også gerne takke alle jer medlemmer som kommer med indspark og meningstilkendegivelser. Uden jer vidste vi jo ikke hvor vi skulle hen. Jeg håber de kommende år vil byde på medlemsmøder hvor bestyrelsen igen bliver udfordret på deres holdninger. På bestyrelsens vegne Kim Simonsen, bestyrelsesformand 4

5 Direktørens beretning Politisk arbejde - godkendelse, tilsyn og driftsforhold LOS har haft møder med både den tidligere og den nuværende socialminister, og har en aftale om at besøge nogle steder sammen med Social- og integrationsminister Karen Hækkerup til efteråret. LOS har en aftale om et møde med Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini. LOS har haft foretræde for Folketingets Socialudvalg og har en aftale om et foretræde for Børne- og Uddannelsesudvalget, når Folketinget skal behandle lovændringen om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Undertegnede har desuden siden sidste generalforsamling haft flere møder med ordførerne i Folketinget. LOS har leveret en lang række høringssvar til fremsatte lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger. Disse høringssvar bliver løbende lagt op på Da udsendelsen af en ny bekendtgørelse om godkendelse og tilsyn er trukket ud. LOS har her fået uddybende udtalelser fra ministeriet om betydningen af ændringen af Retssikkerhedslovens 43, og definitionen af kommercielle og ikke-kommercielle vilkår. I forbindelse med ministeriet og KL s arbejde med kommunernes tilsyn, har jeg holdt et oplæg for arbejdsgruppen om LOS bud på det gode tilsyn. I juni måned holdt Trine Kokholm fra Akkreditering Danmark og jeg et oplæg om akkreditering og Hvad virker på Socialministeriets konference Den gode anbringelse. LOS er med i Dialogforum, et forum af interessenter bestående af repræsentanter for ministeriet, KL, kommuner, Børne- og kulturcheferne, Socialchefforeningen og en lang række andre organisationer på børne- og ungeområdet. LOS har i flere tilfælde samarbejdet med de øvrige organisationer på området. Blandt andet tog LOS og LEV initiativ til at i alt 19 organisationer stod bag seks spørgsmål til partierne om deres stilling til det specialiserede socialområde op til valget. LOS og Dansk Erhverv har også samarbejdet om forskellige temaer omkring godkendelse og tilsyn. LOS har indledt en dialog med de forskellige Kommunekontaktråd omkring medlemmernes tilbud til kommunerne og deres driftsforhold. Følgegrupper, forskning og udvikling LOS er repræsenteret i en lang række følgegrupper: Ekspertgruppen, nedsat af tidligere socialminister Benedikte Kiær Undervisningsministeriet, Rambølls undersøgelse af undervisningen på interne skoler og dagbehandlingstilbud Socialstyrelsens projekt om et enkelt redskab til resultatdokumentation Socialstyrelsen, Resultatdokumentation kriminelle unge Rambøll, Evaluering af ungdomssanktionen SFI, Dialoggruppe om forebyggelse som alternativ til anbringelse SFI, Evaluering af lovændringer om kontinuitet i anbringelser SFI, Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge Nedgang i opgaverne Nedgangen i henvendelser slår især igennem på børne- og ungeområdet. Opgørelserne fra Ankestyrelsen om det kvartalsvise antal af nyanbringelser taler deres klare sprog. Siden kommunalreformen er antallet af nyanbringelser faldet med ca. 40 %, og vi har da også set et stigende antal lukninger af opholdssteder og døgninstitutioner. LOS har fortsat i flere omgange påpeget problemerne omkring nedskæringerne overfor de udsatte børn, unge og voksne. Både gennem henvendelser til det politiske system og gennem debatindlæg i forskellige fora. Medier og formidling LOS har siden sidste generalforsamling været i kontakt med medierne gange, heraf er undertegnede blevet interviewet 67 gange. De øvrige gange er der tale om at LOS kontakter medierne, eller at medierne henvender sig til LOS for at få baggrundsoplysninger uden for referat - enten generelt eller til konkrete sager. LOS har i perioden udsendt 15 pressemeddelelser, hvoraf flere er bragt som debatindlæg i flere medier og har desuden fået optaget 8 deciderede debatindlæg i forskellige medier. Fokus i kontakten med medierne har typisk været godkendelse-tilsyn, hjemtagelser og medlemssagerne nævnt nedenfor. 5

6 Mediesagerne Der har siden sidste generalforsamling været syv medlemmer i medierne, som undervejs i forløbet har fået forskellig bistand fra LOS. Ikke alle har været lige tilfredse med den rådgivning de fik, og derfor samlede LOS en gruppe medlemmer, der alle havde været i mediernes søgelys, for at snakke om deres erfaringer med henblik på at styrke LOS rådgivning, når et medlem kommer i pressens søgelys. På baggrund af mødet er der ved at blive udarbejdet nogle nye retningslinjer og vejledninger, som man kan bruge i tilfælde af, at man kommer i mediernes søgelys. På baggrund af 21 Søndags mangelfulde og kritisable journalistik i forbindelse med anklagerne mod Solhaven forsøgte LOS noget nyt, idet vi til hjemmesiden ville lave tre interview med henholdsvis, Solhavens leder, Søren Virenfeldt, nyhedsdirektøren på DR-TV, Ulrik Haagerup og undertegnede for at belyse problemerne og overvejelserne i forbindelse med behandlingen af denne typer sager i medierne. Herunder ville vi spørge ind til hvilke nyhedskriterier der ligger bag den serie af indslag, som har været bragt om Solhaven, om DR s egne krav til kvaliteten af den research, de foretager, og ikke mindst om hvilke tanker DR-TV gør sig i forbindelse med at TV-Avisen bringer en række stærkt kritiske, udokumenterede udsagn på baggrund af interviews med bl.a. stærkt belastede unge. Ulrik Haagerup afslog desværre at stille op til interview, så i stedet har vi lagt videoer med interviewene af Søren Virenfeldt og mig op på sammen med en kommentar om DR s etik og professionalisme. Fælles undersøgelse med Politiken På baggrund af kritikken af opholdsstederne og debatten om andelen af pædagoger på opholdsstederne iværksatte Politiken og LOS en fælles undersøgelse om en række faktorer omkring medarbejdernes uddannelse, tilsyn med mere. Undersøgelsen viste blandt andet, at 76 % af medarbejderne på de opholdssteder, der medvirkede i undersøgelsen var pædagoger eller havde en anden faglig relevant uddannelse. Politikens artikel er i skrivende stind ikke færdig, men forventes bragt langfredag. Fælles undersøgelse med SL og FADD I samarbejde med SL og FADD lavede vi en undersøgelse af opholdssteders og institutioners oplevelse omkring efterværn, pres på priserne og inddragelse af de unge ved flytning og hjemtagelse. Undersøgelsen viste et udbredt pres på priserne og kommunernes vægtning af prisen ved valg af anbringelsessted. Undersøgelsen viste bl.a. også, ligesom Ankestyrelsens og Statsforvaltningen i Nordjyllands undersøgelser, at mange unge ikke inddrages i flytninger. Undersøgelsen blev offentliggjort i Information, og blev efterfølgende refereret i en lang række medier. Medlemssager LOS har også i det forløbne år været inddraget i en lang række medlemssager. Medlemsbistanden sker hovedsageligt inden for to hovedområder: Godkendelse/tilsyn og anæsttelse/afskedigelse, men også mange andre områder kommer i spil, når medlemmerne beder om bistand fra sekretariatet. Vi har desuden været inde i sager omkring krav fra Arbejdstilsynet om farlighedskriterier og er aktuelt inde i en sag om krav fra Brandtilsynet, der kan vise sig meget afgørende for hele området. Resultaterne af generelle sager meldes ud i nyhedsbreve eller i Gi LOS når de afsluttes. Samarbejdsfora LOS er medlem af Børnesagens Fællesråd, hvor undertegnede er formand. Desuden har Ole Hansen efter Peter Mikkelsens ansættelse i LOS afløst ham som medlem af Fællesrådet, der er Børnesagens Fællesråds repræsentantskab. Børnesagens Fællesråd afholdt blandt andet en velbesøgt høring på Christiansborg om Barnets Reform i efteråret LOS deltager i UBU (Udviklingsforum for Børn og Unge), der består af en række interesseorganisationer og fagforeninger på børne- og ungeområdet. Her forsøger vi blandt andet at koordinere politiske initiativer og høringssvar. Det var dette forum, der i slutningen af januar udsendte en fælles opfordring til, at der blev etableret et rejsehold, der skulle kulegrave forholdene omkring udsatte børn, unge og familier. Desuden er LOS medlem af Socialøkonomisk netværk samt flere uformelle netværk, ligesom LOS sidder med i en lang række følgegrupper omkring forsknings- og udviklingsprojekter på området. LOS er medlem af Dansk Erhverv og har jævnligt møder, hvor vi koordinerer indsatsen på området. Vi har blandt andet aftalt, at vi i fællesskab vil gennemføre en undersøgelse af konkurrenceforholdene mellem offentlige og private tilbud LOS har nedsat LOS Advisory Board (LAB). LAB fungerer som uafhængig rådgiver og inspirator for LOS. LAB diskuterer generelle spørgsmål og principielle sager, der på et givent tidspunkt er aktuelle på området. Der afholdes møder efter behov og der skrives beslutningsreferater af møderne. 6

7 LAB består af 15 faste medlemmer. De 15 medlemmer består af advokater og revisorer med indgående kendskab til området, repræsentanter fra Dansk Erhverv, ledere fra medlemsstederne og repræsentanter fra LOS bestyrelse og sekretariat. Nordisk og internationalt samarbejde I Sverige har vi kontakt til Svenska Vård, der er organisation for de private tilbud indenfor børne- og ungeområdet, ældreområdet, rehabilitering, psykisk sygdom og misbrugsbehandling. Svenska Vård har i dag 134 medlemmer. Siden sidste generalforsamling er OPB, Organisasjonen for Private Barneverntiltak blevet nedlagt. OPB havde for et år siden 28 medlemmer inden for børne- og ungeområdet, men på grund af den norske politik på området, er mange af de mindre steder lukket eller opkøbt af større virksomheder eller koncerner. LOS er medlem af Eurochild, en europæisk paraplyorganisation på børneområdet. Her deltager jeg i en arbejdsgruppe om anbragte børn og unge. Desuden arbejdes der med efterværn og inddragelse, hvor LOS er med som partner i to udbud, der er under behandling i EU. LOS er medlem af EPR, European Platform for Rehabilitation, der især arbejder med kvalitetsudvikling af rehabiliteringstilbud, men også i stigende omfang orienterer sig mod det sociale område. Her har vi blandt andet fået færdiggjort et EU-finansieret projekt om beskrivelse af forholdene omkring integration af handikappede på arbejdsmarkedet i en række EU-lande. Projektet er beskrevet i en artikel i Gi LOS nr. 1, marts Akkreditering, dokumentation, resultater og effekter CAKU har i samarbejde med LOS fået startet Hvad Virker Forstærket fokus på resultater og effekter op, hvor 25 opholdssteder, botilbud og institutioner deltager i projektets udvikling. Projektet er et af svarene på tidens og politikernes efterspørgsel af dokumentation og: Hvad får vi for pengene. Projektet skal over de næste fire år give et bud på en styrket dokumentation af og fokus på resultater og effekter af vores indsats. Erfaringerne fra projektet skal blandt andet forsøges udbredt til store dele af praksis og til grunduddannelserne. Den økonomiske nedgang blandt medlemmerne har smittet af på Akkreditering Danmarks økonomi. Det har derfor været nødvendigt at søge om yderligere støtte fra Socialministeriet i 2011, som er blevet bevilget. For tiden ligger der en ansøgning om yderligere støtte fra Satspuljen de kommende tre år. Forhandlingerne omkring satspuljen forventes afsluttet medio april. Vi har fra mange sider modtaget meget positive tilkendegivelser omkring akkreditering og vores arbejde med at udvikle kvaliteten på det sociale område. Netværk Deltagelsen på de regionale dialogmøder var lavere end i tidligere år, sandsynligvis et udslag af det store pres på medlemmerne, hvor mange slås med økonomiske problemer på grund af nedgangen i henvendelser fra kommunerne. Til gengæld er der i en række kommuner en stigning i aktiviteterne i de lokale netværk. Kurser og uddannelser LOS har siden sidste generalforsamling afholdt ni kurser om bl.a. Medicinhåndtering, Spiseforstyrrelser, Arbejdsmiljø, Revision, Skrivekursus og Skolelederårsmødet. Der har deltaget 156 personer på disse kurser. Desuden er der udbudt et kursus for administrative medarbejdere i maj. Hjemmeside LOS fik efter nogle indkøringsproblemer den nye hjemmeside op at køre. Vi har siden fra flere sider fået ros for såvel den tekniske opbygning og grafiske udtryk af hjemmesiden. Hvis medlemmerne har forslag til forbedringer eller konstaterer fejl, hører vi altid gerne fra jer. Fordelsaftaler Vi arbejder løbende med en udvidelse af antallet af fordelsaftaler og med gennemgang af de eksisterende aftaler, så I får mest muligt ud af dem. Alle fordelsaftaler er præsenteret på hjemmesiden, og jeg kan kun opfordre jer til at bruge dem der kan være penge at spare. Sekretariatet Som medlemmerne har bemærket har sekretariatet været gennem en relativt stor udskiftning af medarbejdere, idet de tre regionale konsulenter er stoppet i perioden. I sekretariatet har vi benyttet lejligheden til at sætte fokus på hvordan vi kunne forbedre rammer og indsats for konsulenternes arbejde til gavn for medlemmerne. Det har blandt andet resulteret i at LOS har åbnet et kontor i Århus således at de to jyske konsulenter ikke mere arbejder hjemmefra og alene, men kan støtte hinanden i det daglige arbejde. Samtidig sikres det, at vores medlemmer i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland altid har mulighed for at få hjælp fra en af deres lokale konsulenter. Det nye kontor skal også medvirke til at nedsætte konsulenternes tid på landevejen, så der bliver mere tid til medlemsbistand. 7

8 Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medarbejderne for deres indsats i en til tider hektisk hverdag, særligt i de perioder hvor vi ikke har været fuldtallige. Jeg vil også gerne takke medlemmerne for deres støtte og opbakning. Det varmer altid, når sekretariatet modtager positive meldinger fra medlemmerne med ros af en konkret indsats. Samtidig står LOS over for store udfordringer eller muligheder, som det hedder nu om stunder og derfor er der også behov for en kritisk men konstruktiv dialog, om hvilken indsats LOS skal yde sine medlemmer. I det fortsatte arbejde finder jeg, at det er vigtigt, at vi alle har LOS værdier for øje: Mangfoldighed, faglighed, åbenhed, troværdighed og udvikling. Der er kræfter nok, der arbejder på at nedgøre og splitte de private tilbud. Det er derfor vigtigt, at vi fortsat står sammen om det, det hele drejer sig om: arbejdet for de mest udsatte børn, unge og voksne. Geert Jørgensen, direktør Udvalgsberetninger Børne- og ungeudvalgets beretning Medlemmer af børne- og ungeudvalget Christin Meikel, Atriumhuset, formand. Lene Buus, Havhøj Margrethe Fredskilde, Haagerup Gl. Skole Ken Heddinge, Clemens Ordwin Maecker, Ponygården Tobias Witten, Sverrig Nina Jensen, Kaoskonsulenterne Udvalget har afholdt 2 heldagsmøder og 3 todages seminarer. Vi har besluttet at vi fremover vil prioritere at holde todages seminarer, som er arbejds- og skriveseminarer for at optimere udbyttet af udvalgsarbejdet. Udvalget har valgt at arbejde videre med nogle af fokuspunkterne som udvalget satte på dagsordenen i sidste periode. Udvalget vil gerne takke Frank Lund Pedersen for indsatsen i hans tid som sekretær for udvalget. Efteruddannelse af uddannet personale På sidste landsmøde blev det besluttet at igangsætte en arbejdsgruppe vedr. efteruddannelse af uddannet personale. Opstarten af denne arbejdsgruppe har været særdeles vanskelig, da der har manglet tilslutning. B&U udvalget har forsøgt at hverve medlemmer til gruppen igennem en artikel i Gi LOS og igennem et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet resulterede i en del henvendelser og arbejdsgruppen er nu en realitet. Arbejdsgruppen vil holde medlemmerne orienteret efterhånden som arbejdet skrider frem. Anbragte unge og psykiatrien Udvalget har arbejdet med problemstillingen anbragte unge og psykiatrien og dette har afstedkommet en undersøgelse udsendt til 596. Vi har fået 60 udfyldte spørgeskemaer retur, dvs. en svarprocent på godt 10 %, hvilket efter omstændighederne er ganske flot. På baggrund af disse besvarelser blev der ved B&U- udvalgsmødet i oktober besluttet at iværksætte en arbejdsgruppe der skal beskæftige sig yderligere med problemstillingen. Arbejdsgruppen vil bl.a. udarbejde et case-katalog, der skal sendes til relevante myndigheder sammen med resultatet fra undersøgelsen, der har vist at unge, der er anbragt kan blive afvist i psykiatrien med henvisning til at den unge allerede har et relevant tilbud eller at det drejer sig om en pædagogisk opgave. Undersøgelsen har også vist, at der ikke bliver levet op til behandlingsgarantien og at ventetiderne kan være uforholdsmæssig lange, samt at nogle unge ikke får bevilget et relevant tilbud grundet manglende udredning. Situationen på anbringelsesområdet Udvalget har på sine møder drøftet den aktuelle situation på anbringelsesområdet, som er præget af nedskæringer, hjemtagelser, Operation X, mobiloptagelser af ikke acceptabel sprogbrug osv. B&U udvalget har valgt at vende blikket indad og tænke positivt. Det er vigtigt at fokusere på det gode arbejde der bliver gjort derude. Der er ufattelig mange steder, der arbejder professionelt og har etikken i 8

9 orden. Flere og flere arbejder på at blive akkrediteret og dermed tydeliggør de udadtil at det de siger, også er det de gør. Vi kommer dog ikke udenom at anbringelsesområdet er under forandring og at vi skal vise os forandringsvillige og hilse de nye tider velkommen, med de udfordringer det nu må føre med sig. Dette har afstedkommet at B&U udvalget har valgt at arbejde i et Fremtidsværksted kompetence bro eller noget tilsvarende om, hvordan kommer området til at se længst muligt ud/ind i fremtiden. Krisestyring B&U-udvalget har dog også haft fokus på at der var og er behov for at se på krisestyring og i værste fald at nogle af medlemmerne har været nødt til at afvikle deres sted. På baggrund af B&U-udvalgets indstilling er der blevet udarbejdet en vejledning i krisestyring, Når jeg skal lukke mit sted, som frit kan downloades på LOS s hjemmeside. Formidling B&U- udvalget besluttede ved det første møde i maj at være mere synlige overfor LOS medlemmerne, bl.a. ved at udsende nyhedsbreve og bidrage med mindst 1 artikel til hvert Gi LOS. Det er i periodens løb blevet til 3 nyhedsbreve og 3 artikler, så vi er godt tilfredse med resultatet. Udvalget ønsker for den næste periode en mere direkte dialog med LOS s medlemmer. Derfor beder udvalget om at medlemmerne kontakter udvalget med relevante problemstillinger, som udvalget efterfølgende kan vurdere og arbejde videre med. Det er vigtigt for udvalget, at medlemmerne har en forståelse af, at udvalget arbejder for deres sag. På udvalgets vegne Christin Meikl, formand Voksenudvalgets beretning Medlemmer af Voksenudvalget John Anderskou, Bostederne Vangsbovej 5/ Gl. Kongevej 13-15, formand Susan Møller, Knagegården Sisse Dalsgaard, Damkjærgård Maibrit Nielsen, Drosthuset Pia Skov, HRC Projektorganisation Lars Pedersen, Fruerlund Botilbud En tak til Jørn Elgaard Voksenudvalget siger tak til Jørn Elgaard for hans virke i voksenudvalget. Vi håber, at Jørn virkelig vil nyde de kommende år på efterløn. Et synligt voksenudvalg giver mening Voksenudvalget har endnu en gang været optaget af at styrke, støtte og synliggøre botilbudene i LOS. I voksenudvalget er det et prioriteret omdrejningspunkt, at servicere og udvikle de netværk der måtte være rundt om i landet. De enkelte udvalgsmedlemmer har alle fået til opgave at være synlige og nyttige i de regionale netværk for derigennem at medvirke til udvikling af dialog mellem de enkelte medlemmer. Voksenudvalget konstaterer med glæde at der er aktive netværk i de fleste områder i landet. Voksenudvalget er interesseret i at udvalgets arbejde kan ses af de enkelte LOS medlemmer. Det er vigtigt at voksenudvalget bliver mere synligt på LOS website. Med overgangen til det nye website bliver det muligt at se referater fra udvalgets møder. Vi håber på den måde at tage endnu et skridt på vejen til en tættere dialog mellem voksenudvalget og de enkelte botilbud. Voksenudvalget er ansvarlige for at levere artikler til hvert nr. af vores blad Gi LOS. dvalgsmedlemmerne kan enten skrive artiklerne selv eller bede andre om at bidrage. Det er vores håb, at en intensiveret kontakt mellem udvalg og medlemssteder, åbner op for artikler hvor de enkelte medlemmer beskriver egen praksis, temaer der trænger sig på eller om oplevelser /erfaringer, der kan have fælles interesse. Sekretærfunktionen I erkendelse af at sekretærerne i videst muligt omfang skal servicere LOS medlemmerne, har voksenudvalget, i tæt samarbejde med sekretariatet, barslet med en ny model for udvalgets brug af sekretær. Voksenudvalget har fået grønt lys til en forsøgsperiode, hvor udvalget mere tydeligt bruger sekretæren som konsulent efter behov og efter aftale. 9

10 Den faglige dialog må styrkes Sidste år skrev vi at kommunerne med deres besparelser mv. smadrer års arbejde. Desværre ser det ud til at fortsætte. Vi oplever ind imellem de kommunale tiltag som problematiske uden at borgeren er i centrum. Vi tror at en faglig dialog mellem de enkelte medlemssteder er nødvendig for den faglige udvikling og for den faglige overlevelse. Voksenudvalget har et fokus på, at det er meget svære tider for en del medlemmer. Vi ved at kommunerne fortsat tænker de private udbydere ind som en sidste udvej. I voksenudvalget tror vi at dialog mellem medlemmerne er nødvendig for at kunne råbe kommunerne op. Alene er vi små og uden tilstrækkelig pondus. At sætte aftryk og søge indflydelse Det har haft voksenudvalgets opmærksomhed at søge indflydelse i forhold til vejledning til magtanvendelsescirkulære på voksenområdet. Den nedsatte arbejdsgruppe har færdiggjort sit arbejde og det samlede materiale er afleveret til sekretariatet til endelig bearbejdelse. Erfaringsmæssigt ved vi, at det er uhyre svært at få journalister til at skrive de positive historier de negative sælger billetter i dagspresse og i medierne. Vi ved at de positive historier er derude - og har derfor taget initiativ til at få udarbejdet et positivt case katalog. Et positiv case katalog skal, med beboeres stemme, fortælle positive historier fra en hverdag private botilbud. Kataloget er på vej og vi håber på at de positive historier, kan medvirke til en mere nuanceret forståelse af det socialpædagogiske arbejder der udføres rundt om i landet. Det uensartede kommunale tilsyn Voksenudvalget har i perioden siden sidste landsmøde været opmærksom på kommunernes uensartede forvaltning af tilsynet på vores område. Udvalget ønsker at LOS, med alle midler, sætter fokus på kommunernes praksis. I netværket i region Midtjylland har man foretaget en miniundersøgelse, hvor hvert enkelt medlem beskriver deres oplevelse af det kommunale tilsyn. Resultatet viser med al tydelighed at tilsynet udføres meget forskelligt, ligesom tilsynsførendes personlige stil ofte fylder meget. Voksenudvalget ønsker på den baggrund at folde undersøgelsen ud til hele landet, så vi kan få et stærkt dokumentations materiale der kan indgå i det videre arbejde for at kvalificere tilsynet. Fagligt indspark Voksenudvalget har til opgave at tilbyde/servicere workshops/sessioner på LOS landsmøder. Vi forsøger af egen drift eller ved at spørge gode kollegaer rundt om, at få ideer til vedkommende temaer og interessante oplægsholdere. I relation til kurser er det ligeledes voksenudvalgets opgave at området tilgodeses med relevante kurser og temadage. Voksenudvalget har peget på et par temaer Hjemtagelser manual mv. for medlemmernes håndtering af sager Ledelse i modvind kræves der særlige redskaber når man er leder af et privat tilbud Lederkursus i regelgrundlag Serviceloven m.fl., vejledninger og bekendtgørelser på voksenområdet. Om voksenudvalget Voksenudvalget har i perioden siden sidste Landsmøde afholdt 4 møder. Voksenudvalget udgøres (bortset fra udvalgets formand) af medlemmer der, frivilligt, i en periode ønsker at bidrage til det fælles arbejde for medlemmerne i LOS. I voksenudvalget ønsker vi en øget kontakt med de enkelte medlemmer. Udvalgsmedlemmerne er ikke længere væk end et telefonopkald eller en mail. På udvalgets vegne John Anderskou, formand Skoleudvalgets beretning Medlemmer af skoleudvalget Ulrik Rosendahl, Vielshøjskolen, formand Arne Rasmussen, Karise Ungdomshus Robert Stuhr, Biavleren Rene Blakø, Startskuddet Majken Dalsgård, Christiansminde Marina Kaiser, Græsted Heldagsskole og Susanne Østergård, Kvistrup Gl. Skole er trådt ud af udvalget, og der skal derfor findes 2 nye medlemmer. 10

11 Udvalgsmøder Der har været afholdt 5 møder i perioden. Møder holdes ca. hver 2. gang på sekretariatet, og hver 2. gang hos udvalgsmedlemmerne på skift. Møderne er primært endagsmøder, men der har i år også været afholdt et 2-dages møde. Skolelederårsmøde Skolelederårsmødet blev i år afholdt på Hindsgavl i Middelfart, d. 26/27. januar. Der var 20 deltagere. Programmet var i år rettet mod skoleledelse i praksis, med bl.a. en lang seance med UNI-C, hvor der blev svedt ved computerne. Jeg tror der var rimeligt enighed om at vi lo for lidt, men at det til gengæld absolut var brugbart. En sidegevinst var at UNI-C folkene fik øje på os og vores særlige problemstillinger. Og det er bestemt noget vi skal holde ved lige. Deltagerantallet var ikke tilfredsstillende, og det bliver en opgave for udvalget at finde en form der kan få flere til at prioritere deltagelse i årsmødet. Skolekonsulent Boris meldte i løbet af året ud at han søgte nye udfordringer, og han fratrådte som konsulent i LOS med udgangen af januar Det beklager vi i udvalget, da han har ydet en stor og kompetent indsats for skolerne. Skoleudvalget har igennem flere år ønsket at få tilknyttet en decideret fagkonsulent med særlig viden på skoleområdet, og i forlængelse af debatten i Tænketankene præsenterede udvalget bestyrelsen for et forslag om at udvide konsulentgruppen. På dialogmøderne i 2012 var skoleudvalget derfor med, for at præsentere ideen for medlemmerne. Modtagelsen var så positiv at der blev iværksat en urafstemning forud for udarbejdelsen af et egentligt forslag til generalforsamlingen. at LOS ansætter en decideret skolekonsulent med en række beskrevne opgaver. Der var mulighed for at svare ja, fuldtids ja, deltids eller Nej. Der var kun 36 medlemmer, der svarede. Heraf svarede 18 ja, fuldtids 8 Ja, deltids 10 Nej. Desuden var der nogle af dagbehandlingstilbuddene, der gav udtryk for, at de ønsker, at der bliver ansat en skolekonsulent, men at udgiften hertil må bæres af de interne skoler, da disse ikke betaler et selvstændigt kontingent. På baggrund af den lave svarprocent og de medsendte kommentarer, hvor flere bl.a. gav udtryk for utilfredshed med den foreslåede model for regulering af kontingentet, har skoleudvalget i dialog med bestyrelsen besluttet, at tage en debat på generalforsamlingen af forslaget. Hvis der her er opbakning til at gå videre med forslaget, vil bestyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et konkret forslag til arbejdsopgaver for en skolekonsulent og muligheder for finansiering heraf. Forslaget vil, hvis det medfører ændringer i kontingentet, i givet fald skulle godkendes af medlemmerne inden det kan træde i kraft. Gi LOS Det er udvalgets målsætning at der skal være indlæg fra skoleområdet med i alle numre af Gi LOS. Det lykkes ikke altid, men vi forsøger. Dokumentation Der har i efteråret været afholdt et møde med Poul Nissen fra DPU, omkring projektering af et forskningsprojekt. Håbet er at finde en måde at dokumentere de resultater der opnås rundt om på skolerne, i en form der kan formidles videre til samfundet omkring os. Fokus Skoleudvalget vil i den kommende periode have fokus på følgende områder: - Opsamling og dokumentation af vores resultater. - Formidling af vores resultater og den opgave vi løser til resten af samfundet. - Styrkelse af skoleledelsen på opholdssteder. - Udvalgets synlighed internt i LOS. - Indsamling og formidling af relevante informationer til medlemmerne. På udvalgets vegne Ulrik Rosendahl, formand 11

12 12

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5

Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5 Strategi Indhold Indledning... 4 LOS navn... 4 Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Kernekompetencer... 5 Krav og forventninger til medlemskab af LOS... 5 Værdiskabelseskort for LOS... 6 Mål...

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

NYHEDSBREV. Juni 2012

NYHEDSBREV. Juni 2012 God sommer og hilsner fra et godt fællesmøde I dette sidste nyhedsbrev før sommeren vil vi gerne ønske jer alle en god sommer. Vi håber vejret vil vise sig fra sin bedste side, så vi alle kan få ladet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/2 den 25. april 2012 Kl. 14.00 17.00 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Jan Østergaard Bertelsen (JØB)

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere