DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april Indholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler for overlappende dækning 3 5. Supplerende bestemmelser 5 6. Ikrafttrædelsesbestemmelse 5 Kommentarer til Dobbeltforsikringsaftalen 6 Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Susanne Gren Harstad Konsulent, cand.jur. Dir Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Dobbeltforsikringsaftalen 2011 Kommentarerne er en integreret del af Dobbeltforsikringsaftalen (herefter "aftalen"), og gælder ved fortolkning af denne. 1. Formålsbestemmelse 1.1. Formålet med aftalen er at undgå unødig administration og tvister mellem forsikringsselskaber som følge af dobbeltforsikring Aftalen har den virkning, at hvor der foreligger dobbeltforsikring mellem aftaleselskaberne, fastholder selskaberne ikke forsikringstageren på de sædvanlige opsigelsesvarsler (se punkt 3) Aftalen har endvidere den virkning, at hvor et selskab i henhold til aftalen skal yde erstatning, gøres Forsikringsaftalelovens (FAL) dobbeltforsikringsregler ikke gældende over for et andet tilsluttet selskab (se punkt 4) For at undgå unødig administration skal selskaberne i videst muligt omfang respektere det andet selskabs skadeopgørelse. 2. Definitioner 2.1. Dobbeltforsikring foreligger, hvor den samme interesse er forsikret mod samme fare i flere forsikringsselskaber Ved dobbeltforsikring skelnes mellem ren dobbeltforsikring (punkt 3) og overlappende dækninger (punkt 4) 2.3. Tilfælde, der ikke er reguleret af punkt 3 eller punkt 4, behandles efter aftalens punkt Tilfælde af ren dobbeltforsikring 3.1. Område Aftalen omfatter ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring og tingsskadeforsikring, ekskl. sø- og transportforsikring samt flyforsikring Aftalen finder anvendelse, hvor dækningsomfanget ifølge to eller flere forsikringer er helt eller stort set det samme, og hvor dækningsbehovet kan rummes inden for hver af disse. Ved fortolkning af dette punkt ses bort fra facetter, herunder selvrisiko Hvilken forsikring kan opsiges Dobbeltforsikring uden skade Når det i henhold til punkt 3.1 er konstateret, at der foreligger dobbeltforsikring, kan forsikringstageren med omgående virkning opsige den sidst tegnede forsikring. Side 2

3 Dobbeltforsikring med skade Sker der en skade forinden den sidst etablerede forsikring er opsagt, opgøres og betales skaden over den sidst etablerede forsikring. Forsikringstageren kan opsige den først etablerede forsikring omgående. 4. Særregler for overlappende dækning 4.1. Område Aftalen finder anvendelse, hvor dækningsomfanget ifølge to eller flere forsikringer ikke er det samme, men hvor en skadesbegivenhed er omfattet af flere forsikringer Aftalen gælder alene, hvor begge selskaber er forpligtet over for skadelidte og ophæves ikke af eventuelle forsikringsvilkår om subsidiær dækning Aftalen medfører, at den forsikring, som i henhold til nedenstående særregler skal betale skaden, yder erstatning i det omfang, dens dækning rækker. Eventuel erstatning ud over denne dækning betales af den anden forsikring Aftale om hus - og grundejeransvar Såfremt ejer eller bruger af fast ejendom er dækket af både en bygningsforsikrings ansvarsdækning og af en privat eller erhvervsansvarsforsikring, betales skaden over bygningsforsikringens ansvarsdækning Sammenstød mellem individuelle og kollektivt tegnede forsikringer Ved sammenstød mellem individuelle og kollektivt tegnede ansvarsforsikringer dækkes skaden af den individuelt tegnede ansvarsforsikring Ved sammenstød mellem individuelle og kollektivt tegnede løsøredækninger dækkes skaden af den individuelt tegnede løsøredækning Sammenstød mellem forhandler/værkstedsforsikring og motorkøretøjsforsikring Ved skadetilfælde, der berettiger til erstatning såvel af forhandler/værkstedsforsikring som af motorkøretøjsforsikring (lovpligtig ansvar og/eller kasko) tegnet af ejeren, dækkes skaden af den af ejeren tegnede forsikring Eventuel selvrisiko i henhold til den dækkende forsikring gøres gældende Har forsikringstager (forhandler) købt det aktuelle køretøj, dækkes skaden dog af forhandler/værkstedsforsikringen Det samme gælder, hvis forhandleren har videresolgt motorkøretøjet, og skaden er sket før køretøjets overgivelse til køber. Side 3

4 4.5. Sammenstød mellem ejers og 3.-mands løsøreforsikring Når en skade omfattes af begge forsikringer, ydes erstatning fra den forsikring, der er etableret af den forsikringstager, der bærer risikoen eller aftalemæssigt har forsikringspligten for genstanden Under løsøreforsikring hører kaskoforsikring for motorkøretøjer. Dog går reglen i punkt 4.4 forud for punkt Aftalen gælder, uanset om løsøredækningen er en del af en kombineret forsikring eller er tegnet som en selvstændig forsikring Genhusning, huslejetab, merudgifter m.v. ved sammenstød mellem bygningsbrandforsikringer, forsikringer omfattende anden bygningsbeskadigelse og løsøreforsikringer Ved sammenstød mellem en bygningsbrandforsikring og en forsikring omfattende anden bygningsbeskadigelse, der begge dækker udgifter i forbindelse med genhusning, huslejetab, samme merudgifter m.v., skal den forsikring, som dækker skadeårsagen dække nævnte udgifter Ved sammenstød mellem en bygningsforsikring og en løsøreforsikring, der begge dækker udgifter i forbindelse med genhusning, huslejetab, samme merudgifter m.v., skal bygningsforsikringen dække nævnte udgifter Sammenstød mellem svampe og insektskadeforsikringer i efteranmeldelsesperioden Ved skadetilfælde, der berettiger til erstatning såvel af en afgangsført som en nytegnet svampe og insektskadeforsikring, dækkes skaden af den sidst tegnede forsikring Erstatning for udgifter til redning og bevaring I det omfang udgifter til redning og bevaring af det forsikrede er omfattet af både bygningsforsikring og løsøreforsikring, fordeles disse udgifter med halvdelen til hver forsikring Sammenstød mellem byggeskadeforsikring og anden tingsforsikring Ved skadetilfælde, der berettiger til erstatning efter byggeskadeforsikring og anden tingsforsikring, dækkes skaden af byggeskadeforsikringen Sammenstød mellem ejerskifteforsikring og bygningsforsikring Ved skadetilfælde, der berettiger til erstatning efter ejerskifteforsikring og bygningsforsikring, dækkes skaden af bygningsforsikringen Sammenstød mellem entrepriseforsikring og bygningsforsikring/løsøreforsikring Ved skadetilfælde, der berettiger til erstatning efter entrepriseforsikring og bygningsforsikring/løsøreforsikring, dækkes skaden af entrepriseforsikringen. Side 4

5 5. Supplerende bestemmelser 5.1. Andre tilfælde af dobbeltforsikring Tilfælde af dobbeltforsikring, der ikke er reguleret af ovennævnte punkter, behandles efter FAL's bestemmelser om dobbeltforsikring, jf. dog punkt Konstateres et dobbeltforsikringsforhold mellem selskaber, der hver især har gjort deres ansvar betinget af, at der ikke andetsteds er tegnet forsikring for samme interesse, hæfter hvert selskab uanset FAL 43, stk. 1, 2. punkt, over for den sikrede med sin fulde hæftelsessum Koncernbestemmelse Når et selskab har tilsluttet sig nærværende aftale, forudsættes det, at aftalen også respekteres af andre selskaber tilsluttet samme koncern, jf. lov om finansiel virksomheds regler om koncernforbundne selskaber. 6. Ikrafttrædelsesbestemmelse Denne aftale træder i kraft den 1. april Aftalen finder anvendelse på skader, der anmeldes efter dens ikrafttræden. Selskaber, der ønsker at tiltræde aftalen, skal skriftligt meddele dette til Forsikrings og Pensions sekretariat Tiltrædelse til aftalen før ikrafttrædelsestidspunktet For selskaber, der tiltræder denne aftale, træder denne i kraft den 1. april Samtidig ophører den tidligere dobbeltforsikringsaftale af 1. juni Tiltrædelse til aftalen senere end ikrafttrædelsestidspunktet For selskaber, der tiltræder senere end den 1. april 2011 træder aftalen i kraft for skader anmeldt efter den dato, hvor modtager anmodning fra selskabet om tiltrædelse af aftalen Opsigelse Selskaber, der ikke længere ønsker at følge Dobbeltforsikringsaftalen, skal meddele dette skriftligt til s sekretariat. Opsigelsen har virkning 4 uger fra den dato, hvor har modtaget opsigelsen, og gælder for skader, der anmeldes efter opsigelsens virkningstidspunkt. Sekretariatet underretter de øvrige selskaber om tiltrædelse og opsigelse af aftalen. Side 5

6 Kommentarer til Dobbeltforsikringsaftalen Generelt om aftalen Aftalen regulerer dobbeltforsikringsforhold. Det ligger derfor uden for aftalen at tage stilling til, hvornår der i konkrete tilfælde foreligger dobbeltforsikring. Der er ikke i aftalen indarbejdet henstillinger og vejledninger fra Forsikring & Pension, men relevante skadesinformationer er indarbejdet under konkrete afsnit. Skadesinformationerne er i øvrigt vedlagt kommentarerne som bilag til orientering, men vedrører ikke dobbeltforsikring eller Dobbeltforsikringsaftalen. I aftaleteksten er for overskuelighedens skyld anvendt begrebet "løsøreforsikring" for forsikringstyper, der dækker enten privat indbo eller erhvervsløsøre. Punkt 1 Aftalens formål er at undgå administrationsbesvær og tvister mellem selskaberne. Aftalen har til formål at regulere opsigelses og skadeforhold. For så vidt angår skadesforhold sættes FAL's deklaratoriske bestemmelser om dobbeltforsikring ud af kraft. Ved dobbeltforsikring, der ikke er omhandlet af dobbeltforsikringsaftalen punkt 3 og 4, finder FAL's bestemmelser anvendelse, dog er FAL 43, stk. 1, 2. punkt, fraveget, jf I tilfælde, hvor der er dobbeltforsikring mellem to selskaber, men hvor forsikring er tegnet med forskellige selvrisici, er der ikke dobbeltforsikring for forskellen mellem to selvrisikobeløb. Det kan anbefales selskaberne at indføre en ren administrativ procedure for behandling af disse tilfælde, således at et selskab, der i henhold til aftalen er forpligtet til at opgøre og betale en skade, og som er bekendt med, at den anden forsikring/de andre forsikringer har en mindre selvrisiko, udbetaler erstatning til forsikringstageren med fradag af den mindste selvrisiko. Differencen mellem de to selvrisikobeløb kan herefter opkræves af det betalende selskab hos det andet selskab. Det anbefales af administrative grunde alene at foretage denne efterregulering, hvis der er tale om et beløb over en vis størrelse. Anbefalingen gælder ikke for punkt , hvor det fortsat skal gælde, at det er den dækkende forsikrings selvrisiko, der gøres gældende. Det bemærkes, at anbefalingen ikke er bindende for selskaberne. Punkt 2 Under dette punkt findes den almindelige definition på dobbeltforsikring, jf. FAL's regler om samme. Samtidig skelnes der i aftalen mellem to forskellige former for dobbeltforsikring, der er forklaret under hver sin hovedbestemmelse. Tilfælde af dobbeltforsikring, der ikke reguleres efter disse punkter, reguleres i punkt 5, dvs. efter FAL's almindelige dobbeltforsikringsregler, idet hvert selskab dog hæfter med sin fulde hæftelsessum, jf. punkt Punkt 3 Denne del af aftalen omfatter alle former for tings-, arbejdsskade- og ansvarsforsikringer, ekskl. sø- og transportforsikring samt flyforsikringer. Selve forsik- Side 6

7 ringens eller dækningens navn er uvæsentlig for behandlingen af dobbeltforsikringstilfældet, jf. også under aftalens punkt 4. Punkt definerer, hvornår denne del af aftalen finder anvendelse. Der skal være tale om to eller flere forsikringer, der stort set dækker det samme, og hvor dækningsbehovet kan rummes inden for hver af disse, dvs. tilfælde af ren dobbeltforsikring, hvor der er tegnet to ens (eller næsten ens) forsikringer. Udenfor tilfælde af ren dobbeltforsikring falder således såvel tilfælde, hvor forsikringerne ikke har samme dækning eller tilfælde, hvor kun den ene forsikring kan rumme sikredes dækningsbehov. I disse tilfælde vil forholdet enten være reguleret af denne aftales punkt om overlappende dækning eller i hvert fald af FAL's regler, jf. denne aftales punkt 5.1. En police, der omfatter flere forsikringstyper (f.eks. bygning, løsøre og maskinkasko) betragtes som særskilte forsikringer. Dækningerne på kombinerede forsikringer (f.eks. den traditionelle brand-, tyveri-, vandskade- og driftstabsforsikring eller erhvervs- og produktansvarsforsikring) betragtes ikke som forskellige forsikringstyper, idet disse dækninger typisk ikke kan tegnes særskilt. Det bemærkes, at allriskforsikringer ikke er undtaget fra denne del af dobbeltforsikringsaftalen. Aftalen gælder generelt på erhvervsområdet. Ved allriskforsikringer forstås forsikringstyper - uanset betegnelsen -, der dækker skade på de forsikrede genstande af en hvilken som helst årsag, der ikke er undtaget i forsikringsbetingelserne. Der vil således foreligge dobbeltforsikring, der reguleres af aftalens punkt 3. Da der ikke eksisterer særaftaler her, jf. punkt 4, behandles dobbeltforsikringsforholdet efter FAL's regler, jf Udgangspunktet er, at den sidst tegnede forsikring kan opsiges i tilfælde af dobbeltforsikring En aftale, hvorefter forsikringstagerens valg af fortsættende selskab er bestemmende for, hvilket selskab, der skal betale skaden, kan friste selskaber til at påvirke kunden til at vælge det andet selskab, for at undgå at betale den aktuelle skade. Det selskab, der har tegnet den nyeste forsikring, erstatter skaden. Dette selskab er i besiddelse af de nyeste data om kunden og har dermed alt andet lige den mest ajourførte dækning, ligesom dette selskab oftest vil være det selskab, der modtager anmeldelsen. Det kan også tænkes, at det er det nye selskab, der har glemt at opsige den gamle dækning. Punkt 4 Dette punkt regulerer tilfælde, hvor to eller flere forsikringer med forskelligt dækningsomfang dækker samme skade. Også her er forsikringens navn uden betydning; det er dækningstypen, der er afgørende. Eksempelvis er der ikke tale om dobbeltforsikring, hvis en skade er dækket på såvel en ansvarsforsikring som en tingsforsikring. Enhver subsidiær dækningsbestemmelse i en forsikring kan ikke benyttes til at omgå aftalen. Side 7

8 Den til enhver tid gældende vejledning vedrørende fordeling af bygningstilbehør m.v. mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring regulerer forholdet selskaberne imellem, medmindre andet følger af den konkrete forsikringsaftale. Der henvises til fordelingsvejledningen, som er vedlagt aftalen som bilag. Punkt 4.3 behandler tilfælde, hvor en skade er dækket af såvel en individuel som en kollektiv tegnet forsikring. I sådanne tilfælde dækker den individuelt tegnede forsikring. Den individuelt tegnede ansvarsforsikring dækker inden for forsikringens sum, mens den kollektivt tegnede ansvarsforsikring fungerer som supplerende dækning. En kollektiv tegnet ansvarsforsikring er en forsikring, der er tegnet af f.eks. en forening på samtlige medlemmers vegne og som dækker, hvis medlemmerne ikke selv har forsikring eller ikke har tilstrækkelig sum. En kollektivt tegnet løsøredækning er en dækning, der er tegnet af f.eks. et boligselskab, og har til formål at sikre beboere, som ikke selv har tegnet individuel løsøredækning. Punkt 4.4 behandler sammenstød mellem forhandler/værkstedsforsikring og motorkøretøjsforsikring, såvel ansvar som kasko. I det omfang der er tale om dækning i henhold til denne bestemmelse, er der normalt hverken bonustab eller selvrisiko. Der har været ganske få tilfælde, hvor der opkræves selvrisiko hos ejeren af motorkøretøjet. I disse tilfælde kan dette reguleres ved, at selvrisikoen refunderes via forhandler/værkstedsforsikring, dog med fradrag af eventuel selvrisiko på denne forsikring. Punkt regulerer situationer, hvor et motorkøretøj er indleveret til reparation o. lign. samt, hvor forhandleren har solgt et køretøj. Der er ikke tale om dobbeltforsikring mellem forhandler/værkstedsforsikringens produktansvarsdækning (skader som er en følge af fejl/mangel ved en ydelse/ produkt) og køretøjets motoransvarsdækning. Ligeledes er der ikke tale om dobbeltforsikring i de tilfælde, hvor der er dækning for skade på både ansvarsdelen på forhandler/værkstedsforsikringen og bilens kaskoforsikring, når skaden er sket efter bilens udlevering fra værkstedet, idet det vil blive et spørgsmål om regres. Punkt regulerer forholdet, hvor forhandleren har købt eller videresolgt et køretøj, og skaden sker før køretøjets overgivelse til køber. Det bemærkes, at der ikke kan forekomme dobbeltforsikring i forhold til senere ny ejer, der har tegnet fuld ansvars- kaskoforsikring for køretøjet, selvom køretøjet endnu ikke er overgivet til denne. Punkt 4.5 behandler sammenstød mellem ejers og 3.-mands løsøreforsikring. Bestemmelsen er affattet ud fra det hensyn, at den part, der har genstanden/genstandene i sin varetægt, er nærmest til at bære risikoen, herunder sikre, at der er forsikringsdækning. I bestemmelsen er indbygget det forhold, at der kan foreligge en kontrakt, der forpligter f.eks. leaser til at tegne forsikring. I så fald følger forsikringsdækningen efter aftalen forsikringspligten ifølge kon- Side 8

9 trakten. Ved det benyttede udtryk bærer risikoen for forstås, at det er for genstandens/genstandenes hændelige undergang. Punkt 4.6 behandler sammenstød mellem forsikringer, der dækker genhusningsudgifter og huslejetab mv., såsom merudgifter ved midlertidig flytning. Private bygningsforsikringer og løsøreforsikringer dækker begge oftest merudgifter i forbindelse med midlertidig flytning, hvorfor der i disse tilfælde kan være tale om dobbeltforsikring. Selskaberne gøres opmærksomme på, at det ikke er alle erhvervsforsikringer, der dækker merudgifter. I praksis omfatter merudgifter bl.a. udgifter til forplejning, transport, øget husleje m.v. I praksis omfatter genhusningsudgifter på erhvervsbygningsforsikring - foruden evt. dækning til ud- og indflytning samt opmagasinering typisk kun udgiften til leje af tilsvarende lokaler, forsikringstageren bruger til beboelse eller kontor. Ejer-/andelslejligheder Særligt for så vidt angår dækning af genhusningsudgifter på henholdsvis ejer eller andelslejligheder, hvor ejer -/andelsforeningen står som forsikringstager, har s Responsumudvalg klart tilkendegivet, at de enkelte ejerlejlighedsindehavere/andelshavere må anses for omfattet af erhvervsbygningsforsikringen. Resultatet af responsumudvalgets behandling er udsendt som medlemsinformation 68/94 og er vedlagt som bilag til kommentarerne. Der er ikke i dobbeltforsikringsaftalen taget stilling til, hvilket selskab, der skal forestå kontakten med og reagere aktivt i forhold til den enkelte skadelidte. Det vil imidlertid være naturligt, at indboforsikringsselskabet forestår kontakten, herunder sørge for genhusning. Indboforsikringsselskabet kan af bygningsforsikringsselskabet få refunderet et beløb svarende til leje for tilsvarende lokaler. Der henvises til Skade-information 47/2000, som er vedlagt aftalen som bilag. Det kan forekomme, at en andelsbolig er forsikret som en villa. Er det tilfældet, er det ikke kun udgiften til leje af tilsvarende bolig, der kan refunderes af bygningsforsikringsselskabet, men alle udgifterne i forbindelse med genhusning inkl. merudgifter. Punkt 4.8 behandler sammenstød mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring i forhold til udgifter til redning og bevaring. Bestemmelsen har til formål at sikre en ligedeling af udgifterne til redning og bevaring, som fuldt ud er dækket på begge forsikringer. Punkt 4.9 og 4.10 behandler hhv. sammenstød mellem byggeskadeforsikring og anden tingsforsikring og sammenstød mellem ejerskifteforsikring og bygningsforsikring. Det fremgår af lovgivningen, at byggeskadeforsikringen er primær, hvorfor skader, der berettiger til erstatning på denne forsikring og anden tingsforsikring, dækkes på byggeskadeforsikringen. Side 9

10 Vedrørende sammenstød mellem bygningsforsikring og ejerskifteforsikring henvises til Skade-information 2/99, som er vedlagt aftalen som bilag. Punkt 5 Tilfælde, der ikke er specifikt omtalt i eller falder ind under aftalen, reguleres efter FAL's regler. Ifølge FAL's regler om hæftelse ved subsidiære bestemmelser i police- eller forsikringsbetingelser, hæfter hvert selskab kun proratarisk over for forsikringstageren. Dette ændres i aftalen, således at hvert selskab hæfter overfor forsikringstageren med hele sin hæftelsessum, jf. princippet i FAL 41. Aftalen indeholder en koncernbestemmelse, som indebærer, at alle selskaber i en koncern skal respektere aftalen, såfremt ét selskab i koncernen tilslutter sig aftalen, jf. aftalens pkt. 1. Hensigten med bestemmelsen er, at der ikke med forskellig selskabsopdeling indenfor samme koncern kan spekuleres i aftalen. Med bestemmelsen forpligter et datterselskab sit moderselskab. Det bemærkes, at lov om finansiel virksomhed alene gælder for dansk etablerede forsikringsselskaber. Punkt 6 I dette punkt fremgår, hvornår aftalen træder i kraft ved tiltrædelse før eller senere end ikrafttrædelsestidspunktet. Derudover fremgår proceduren for opsigelse af aftalen. Skaden betragtes som anmeldt ved forsikringstagerens/skadelidtes første henvendelse til et af aftaleselskaberne. offentliggør i en oversigt til s medlemmer, hvilke selskaber der tiltræder aftalen samt selskaber, der opsiger aftalen. Side 10

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995

TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995 TILLÆGSFORSIKRINGSAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN 2010 01.03.2010 Indholdsfortegnelse: Side Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk 1. Formålsbestemmelse

Læs mere

Regresfrafaldsaftalen 2017

Regresfrafaldsaftalen 2017 Regresfrafaldsaftalen 2017 31.08.2017 Ikrafttrædelsesdato: 1. december 2017 Indholdsfortegnelse: 1. Formålsbestemmelse 2 2. Aftalens anvendelsesområde 2 3. Regres omfattet af aftalen 2 4. Forsikringer

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder.

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder. Forsikringen betj enes af : FPR Forsikringsmægler A/S Skagensgade 39 Høje Taastr 2630 Taastrup Tlf. nr. 70202929 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 0l-l2B -0193877 Forsikringstager E/F

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Skade-information 8/13

Skade-information 8/13 Skade-information 8/13 Storbrande - statistik 2011 orientering om skadestal for brande over 1 mio. kr. Resume: Vi orienterer om skadestal for brande over 1 mio. kroner for 2011. Millionbrandene udgør godt

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Foreningens forsikringsbehov

Foreningens forsikringsbehov Foreningens forsikringsbehov Arbejdsskadeforsikring i foreninger Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringer i byggeprocessen

Forsikringer i byggeprocessen Forsikringer i byggeprocessen 1 Forsikringer i byggeprocessen Program: Hvilke forsikringer er relevante i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter? Hvem tegner hvilke forsikringer? Gode råd/bønner fra

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

AFTALEVILKÅR BIOFOS A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

AFTALEVILKÅR BIOFOS A/S INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalevilkår for forsikringsudbud,... 2 1.1 Aftalevilkårenes status... 2 1.2 Co-(Re)Insurance... 2 1.3 Sikrede... 2 1.4 Dækningsomfang... 2 1.5 Policeopbygning... 3 1.6 Forsikringsperioden...

Læs mere

Beslutningsoplæg. EU-udbud af forsikringsydelser

Beslutningsoplæg. EU-udbud af forsikringsydelser Beslutningsoplæg EU-udbud af forsikringsydelser Indhold Indledning... 3 Forudsætning for tilbuddenes gyldighed... 3 Tilbudsmateriale... 3 Forsikringsudbud... 3 EU-udbud 77353-2016... 3 Deltagende selskaber...

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Police DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herni ng Forsikri ngstager Forsikri ngssted DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Virkelyst 12, 7400 Herning Policen gælder

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Skade-information 38/13

Skade-information 38/13 Skade-information 38/13 Storbrande - statistik 2012 orientering om skadestal for brande over 1 mio. kr. Resume: Vi orienterer om skadestal for brande over 1 mio. kroner for 2012. Millionbrandene udgør

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Kontrakt. Præmie Ved indgået forsikringsaftale, forpligter du dig til at lave max. én forsikringsydelse indenfor en bindingsperiode på et år.

Kontrakt. Præmie Ved indgået forsikringsaftale, forpligter du dig til at lave max. én forsikringsydelse indenfor en bindingsperiode på et år. Kontrakt Introduktion Denne forsikringsaftale er udarbejdet på baggrund en standard affektionsværdiforsikring. Ønsker du at acceptere aftalen, skal vedlagte samtykkeerklæring underskrives og videregives.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere