DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler for overlappende dækning 3 5. Supplerende bestemmelser 5 6. Ikrafttrædelsesbestemmelse 5 Kommentarer til Dobbeltforsikringsaftalen 6 Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Susanne Gren Harstad Konsulent, cand.jur. Dir Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Dobbeltforsikringsaftalen 2011 Kommentarerne er en integreret del af Dobbeltforsikringsaftalen (herefter "aftalen"), og gælder ved fortolkning af denne. 1. Formålsbestemmelse 1.1. Formålet med aftalen er at undgå unødig administration og tvister mellem forsikringsselskaber som følge af dobbeltforsikring Aftalen har den virkning, at hvor der foreligger dobbeltforsikring mellem aftaleselskaberne, fastholder selskaberne ikke forsikringstageren på de sædvanlige opsigelsesvarsler (se punkt 3) Aftalen har endvidere den virkning, at hvor et selskab i henhold til aftalen skal yde erstatning, gøres Forsikringsaftalelovens (FAL) dobbeltforsikringsregler ikke gældende over for et andet tilsluttet selskab (se punkt 4) For at undgå unødig administration skal selskaberne i videst muligt omfang respektere det andet selskabs skadeopgørelse. 2. Definitioner 2.1. Dobbeltforsikring foreligger, hvor den samme interesse er forsikret mod samme fare i flere forsikringsselskaber Ved dobbeltforsikring skelnes mellem ren dobbeltforsikring (punkt 3) og overlappende dækninger (punkt 4) 2.3. Tilfælde, der ikke er reguleret af punkt 3 eller punkt 4, behandles efter aftalens punkt Tilfælde af ren dobbeltforsikring 3.1. Område Aftalen omfatter ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring og tingsskadeforsikring, ekskl. sø- og transportforsikring samt flyforsikring Aftalen finder anvendelse, hvor dækningsomfanget ifølge to eller flere forsikringer er helt eller stort set det samme, og hvor dækningsbehovet kan rummes inden for hver af disse. Ved fortolkning af dette punkt ses bort fra facetter, herunder selvrisiko Hvilken forsikring kan opsiges Dobbeltforsikring uden skade Når det i henhold til punkt 3.1 er konstateret, at der foreligger dobbeltforsikring, kan forsikringstageren med omgående virkning opsige den sidst tegnede forsikring. Side 2

3 Dobbeltforsikring med skade Sker der en skade forinden den sidst etablerede forsikring er opsagt, opgøres og betales skaden over den sidst etablerede forsikring. Forsikringstageren kan opsige den først etablerede forsikring omgående. 4. Særregler for overlappende dækning 4.1. Område Aftalen finder anvendelse, hvor dækningsomfanget ifølge to eller flere forsikringer ikke er det samme, men hvor en skadesbegivenhed er omfattet af flere forsikringer Aftalen gælder alene, hvor begge selskaber er forpligtet over for skadelidte og ophæves ikke af eventuelle forsikringsvilkår om subsidiær dækning Aftalen medfører, at den forsikring, som i henhold til nedenstående særregler skal betale skaden, yder erstatning i det omfang, dens dækning rækker. Eventuel erstatning ud over denne dækning betales af den anden forsikring Aftale om hus - og grundejeransvar Såfremt ejer eller bruger af fast ejendom er dækket af både en bygningsforsikrings ansvarsdækning og af en privat eller erhvervsansvarsforsikring, betales skaden over bygningsforsikringens ansvarsdækning Sammenstød mellem individuelle og kollektivt tegnede forsikringer Ved sammenstød mellem individuelle og kollektivt tegnede ansvarsforsikringer dækkes skaden af den individuelt tegnede ansvarsforsikring Ved sammenstød mellem individuelle og kollektivt tegnede løsøredækninger dækkes skaden af den individuelt tegnede løsøredækning Sammenstød mellem forhandler/værkstedsforsikring og motorkøretøjsforsikring Ved skadetilfælde, der berettiger til erstatning såvel af forhandler/værkstedsforsikring som af motorkøretøjsforsikring (lovpligtig ansvar og/eller kasko) tegnet af ejeren, dækkes skaden af den af ejeren tegnede forsikring Eventuel selvrisiko i henhold til den dækkende forsikring gøres gældende Har forsikringstager (forhandler) købt det aktuelle køretøj, dækkes skaden dog af forhandler/værkstedsforsikringen Det samme gælder, hvis forhandleren har videresolgt motorkøretøjet, og skaden er sket før køretøjets overgivelse til køber. Side 3

4 4.5. Sammenstød mellem ejers og 3.-mands løsøreforsikring Når en skade omfattes af begge forsikringer, ydes erstatning fra den forsikring, der er etableret af den forsikringstager, der bærer risikoen eller aftalemæssigt har forsikringspligten for genstanden Under løsøreforsikring hører kaskoforsikring for motorkøretøjer. Dog går reglen i punkt 4.4 forud for punkt Aftalen gælder, uanset om løsøredækningen er en del af en kombineret forsikring eller er tegnet som en selvstændig forsikring Genhusning, huslejetab, merudgifter m.v. ved sammenstød mellem bygningsbrandforsikringer, forsikringer omfattende anden bygningsbeskadigelse og løsøreforsikringer Ved sammenstød mellem en bygningsbrandforsikring og en forsikring omfattende anden bygningsbeskadigelse, der begge dækker udgifter i forbindelse med genhusning, huslejetab, samme merudgifter m.v., skal den forsikring, som dækker skadeårsagen dække nævnte udgifter Ved sammenstød mellem en bygningsforsikring og en løsøreforsikring, der begge dækker udgifter i forbindelse med genhusning, huslejetab, samme merudgifter m.v., skal bygningsforsikringen dække nævnte udgifter Sammenstød mellem svampe og insektskadeforsikringer i efteranmeldelsesperioden Ved skadetilfælde, der berettiger til erstatning såvel af en afgangsført som en nytegnet svampe og insektskadeforsikring, dækkes skaden af den sidst tegnede forsikring Erstatning for udgifter til redning og bevaring I det omfang udgifter til redning og bevaring af det forsikrede er omfattet af både bygningsforsikring og løsøreforsikring, fordeles disse udgifter med halvdelen til hver forsikring Sammenstød mellem byggeskadeforsikring og anden tingsforsikring Ved skadetilfælde, der berettiger til erstatning efter byggeskadeforsikring og anden tingsforsikring, dækkes skaden af byggeskadeforsikringen Sammenstød mellem ejerskifteforsikring og bygningsforsikring Ved skadetilfælde, der berettiger til erstatning efter ejerskifteforsikring og bygningsforsikring, dækkes skaden af bygningsforsikringen Sammenstød mellem entrepriseforsikring og bygningsforsikring/løsøreforsikring Ved skadetilfælde, der berettiger til erstatning efter entrepriseforsikring og bygningsforsikring/løsøreforsikring, dækkes skaden af entrepriseforsikringen. Side 4

5 5. Supplerende bestemmelser 5.1. Andre tilfælde af dobbeltforsikring Tilfælde af dobbeltforsikring, der ikke er reguleret af ovennævnte punkter, behandles efter FAL's bestemmelser om dobbeltforsikring, jf. dog punkt Konstateres et dobbeltforsikringsforhold mellem selskaber, der hver især har gjort deres ansvar betinget af, at der ikke andetsteds er tegnet forsikring for samme interesse, hæfter hvert selskab uanset FAL 43, stk. 1, 2. punkt, over for den sikrede med sin fulde hæftelsessum Koncernbestemmelse Når et selskab har tilsluttet sig nærværende aftale, forudsættes det, at aftalen også respekteres af andre selskaber tilsluttet samme koncern, jf. lov om finansiel virksomheds regler om koncernforbundne selskaber. 6. Ikrafttrædelsesbestemmelse Denne aftale træder i kraft den 1. april Aftalen finder anvendelse på skader, der anmeldes efter dens ikrafttræden. Selskaber, der ønsker at tiltræde aftalen, skal skriftligt meddele dette til Forsikrings og Pensions sekretariat Tiltrædelse til aftalen før ikrafttrædelsestidspunktet For selskaber, der tiltræder denne aftale, træder denne i kraft den 1. april Samtidig ophører den tidligere dobbeltforsikringsaftale af 1. juni Tiltrædelse til aftalen senere end ikrafttrædelsestidspunktet For selskaber, der tiltræder senere end den 1. april 2011 træder aftalen i kraft for skader anmeldt efter den dato, hvor modtager anmodning fra selskabet om tiltrædelse af aftalen Opsigelse Selskaber, der ikke længere ønsker at følge Dobbeltforsikringsaftalen, skal meddele dette skriftligt til s sekretariat. Opsigelsen har virkning 4 uger fra den dato, hvor har modtaget opsigelsen, og gælder for skader, der anmeldes efter opsigelsens virkningstidspunkt. Sekretariatet underretter de øvrige selskaber om tiltrædelse og opsigelse af aftalen. Side 5

6 Kommentarer til Dobbeltforsikringsaftalen Generelt om aftalen Aftalen regulerer dobbeltforsikringsforhold. Det ligger derfor uden for aftalen at tage stilling til, hvornår der i konkrete tilfælde foreligger dobbeltforsikring. Der er ikke i aftalen indarbejdet henstillinger og vejledninger fra Forsikring & Pension, men relevante skadesinformationer er indarbejdet under konkrete afsnit. Skadesinformationerne er i øvrigt vedlagt kommentarerne som bilag til orientering, men vedrører ikke dobbeltforsikring eller Dobbeltforsikringsaftalen. I aftaleteksten er for overskuelighedens skyld anvendt begrebet "løsøreforsikring" for forsikringstyper, der dækker enten privat indbo eller erhvervsløsøre. Punkt 1 Aftalens formål er at undgå administrationsbesvær og tvister mellem selskaberne. Aftalen har til formål at regulere opsigelses og skadeforhold. For så vidt angår skadesforhold sættes FAL's deklaratoriske bestemmelser om dobbeltforsikring ud af kraft. Ved dobbeltforsikring, der ikke er omhandlet af dobbeltforsikringsaftalen punkt 3 og 4, finder FAL's bestemmelser anvendelse, dog er FAL 43, stk. 1, 2. punkt, fraveget, jf I tilfælde, hvor der er dobbeltforsikring mellem to selskaber, men hvor forsikring er tegnet med forskellige selvrisici, er der ikke dobbeltforsikring for forskellen mellem to selvrisikobeløb. Det kan anbefales selskaberne at indføre en ren administrativ procedure for behandling af disse tilfælde, således at et selskab, der i henhold til aftalen er forpligtet til at opgøre og betale en skade, og som er bekendt med, at den anden forsikring/de andre forsikringer har en mindre selvrisiko, udbetaler erstatning til forsikringstageren med fradag af den mindste selvrisiko. Differencen mellem de to selvrisikobeløb kan herefter opkræves af det betalende selskab hos det andet selskab. Det anbefales af administrative grunde alene at foretage denne efterregulering, hvis der er tale om et beløb over en vis størrelse. Anbefalingen gælder ikke for punkt , hvor det fortsat skal gælde, at det er den dækkende forsikrings selvrisiko, der gøres gældende. Det bemærkes, at anbefalingen ikke er bindende for selskaberne. Punkt 2 Under dette punkt findes den almindelige definition på dobbeltforsikring, jf. FAL's regler om samme. Samtidig skelnes der i aftalen mellem to forskellige former for dobbeltforsikring, der er forklaret under hver sin hovedbestemmelse. Tilfælde af dobbeltforsikring, der ikke reguleres efter disse punkter, reguleres i punkt 5, dvs. efter FAL's almindelige dobbeltforsikringsregler, idet hvert selskab dog hæfter med sin fulde hæftelsessum, jf. punkt Punkt 3 Denne del af aftalen omfatter alle former for tings-, arbejdsskade- og ansvarsforsikringer, ekskl. sø- og transportforsikring samt flyforsikringer. Selve forsik- Side 6

7 ringens eller dækningens navn er uvæsentlig for behandlingen af dobbeltforsikringstilfældet, jf. også under aftalens punkt 4. Punkt definerer, hvornår denne del af aftalen finder anvendelse. Der skal være tale om to eller flere forsikringer, der stort set dækker det samme, og hvor dækningsbehovet kan rummes inden for hver af disse, dvs. tilfælde af ren dobbeltforsikring, hvor der er tegnet to ens (eller næsten ens) forsikringer. Udenfor tilfælde af ren dobbeltforsikring falder således såvel tilfælde, hvor forsikringerne ikke har samme dækning eller tilfælde, hvor kun den ene forsikring kan rumme sikredes dækningsbehov. I disse tilfælde vil forholdet enten være reguleret af denne aftales punkt om overlappende dækning eller i hvert fald af FAL's regler, jf. denne aftales punkt 5.1. En police, der omfatter flere forsikringstyper (f.eks. bygning, løsøre og maskinkasko) betragtes som særskilte forsikringer. Dækningerne på kombinerede forsikringer (f.eks. den traditionelle brand-, tyveri-, vandskade- og driftstabsforsikring eller erhvervs- og produktansvarsforsikring) betragtes ikke som forskellige forsikringstyper, idet disse dækninger typisk ikke kan tegnes særskilt. Det bemærkes, at allriskforsikringer ikke er undtaget fra denne del af dobbeltforsikringsaftalen. Aftalen gælder generelt på erhvervsområdet. Ved allriskforsikringer forstås forsikringstyper - uanset betegnelsen -, der dækker skade på de forsikrede genstande af en hvilken som helst årsag, der ikke er undtaget i forsikringsbetingelserne. Der vil således foreligge dobbeltforsikring, der reguleres af aftalens punkt 3. Da der ikke eksisterer særaftaler her, jf. punkt 4, behandles dobbeltforsikringsforholdet efter FAL's regler, jf Udgangspunktet er, at den sidst tegnede forsikring kan opsiges i tilfælde af dobbeltforsikring En aftale, hvorefter forsikringstagerens valg af fortsættende selskab er bestemmende for, hvilket selskab, der skal betale skaden, kan friste selskaber til at påvirke kunden til at vælge det andet selskab, for at undgå at betale den aktuelle skade. Det selskab, der har tegnet den nyeste forsikring, erstatter skaden. Dette selskab er i besiddelse af de nyeste data om kunden og har dermed alt andet lige den mest ajourførte dækning, ligesom dette selskab oftest vil være det selskab, der modtager anmeldelsen. Det kan også tænkes, at det er det nye selskab, der har glemt at opsige den gamle dækning. Punkt 4 Dette punkt regulerer tilfælde, hvor to eller flere forsikringer med forskelligt dækningsomfang dækker samme skade. Også her er forsikringens navn uden betydning; det er dækningstypen, der er afgørende. Eksempelvis er der ikke tale om dobbeltforsikring, hvis en skade er dækket på såvel en ansvarsforsikring som en tingsforsikring. Enhver subsidiær dækningsbestemmelse i en forsikring kan ikke benyttes til at omgå aftalen. Side 7

8 Den til enhver tid gældende vejledning vedrørende fordeling af bygningstilbehør m.v. mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring regulerer forholdet selskaberne imellem, medmindre andet følger af den konkrete forsikringsaftale. Der henvises til fordelingsvejledningen, som er vedlagt aftalen som bilag. Punkt 4.3 behandler tilfælde, hvor en skade er dækket af såvel en individuel som en kollektiv tegnet forsikring. I sådanne tilfælde dækker den individuelt tegnede forsikring. Den individuelt tegnede ansvarsforsikring dækker inden for forsikringens sum, mens den kollektivt tegnede ansvarsforsikring fungerer som supplerende dækning. En kollektiv tegnet ansvarsforsikring er en forsikring, der er tegnet af f.eks. en forening på samtlige medlemmers vegne og som dækker, hvis medlemmerne ikke selv har forsikring eller ikke har tilstrækkelig sum. En kollektivt tegnet løsøredækning er en dækning, der er tegnet af f.eks. et boligselskab, og har til formål at sikre beboere, som ikke selv har tegnet individuel løsøredækning. Punkt 4.4 behandler sammenstød mellem forhandler/værkstedsforsikring og motorkøretøjsforsikring, såvel ansvar som kasko. I det omfang der er tale om dækning i henhold til denne bestemmelse, er der normalt hverken bonustab eller selvrisiko. Der har været ganske få tilfælde, hvor der opkræves selvrisiko hos ejeren af motorkøretøjet. I disse tilfælde kan dette reguleres ved, at selvrisikoen refunderes via forhandler/værkstedsforsikring, dog med fradrag af eventuel selvrisiko på denne forsikring. Punkt regulerer situationer, hvor et motorkøretøj er indleveret til reparation o. lign. samt, hvor forhandleren har solgt et køretøj. Der er ikke tale om dobbeltforsikring mellem forhandler/værkstedsforsikringens produktansvarsdækning (skader som er en følge af fejl/mangel ved en ydelse/ produkt) og køretøjets motoransvarsdækning. Ligeledes er der ikke tale om dobbeltforsikring i de tilfælde, hvor der er dækning for skade på både ansvarsdelen på forhandler/værkstedsforsikringen og bilens kaskoforsikring, når skaden er sket efter bilens udlevering fra værkstedet, idet det vil blive et spørgsmål om regres. Punkt regulerer forholdet, hvor forhandleren har købt eller videresolgt et køretøj, og skaden sker før køretøjets overgivelse til køber. Det bemærkes, at der ikke kan forekomme dobbeltforsikring i forhold til senere ny ejer, der har tegnet fuld ansvars- kaskoforsikring for køretøjet, selvom køretøjet endnu ikke er overgivet til denne. Punkt 4.5 behandler sammenstød mellem ejers og 3.-mands løsøreforsikring. Bestemmelsen er affattet ud fra det hensyn, at den part, der har genstanden/genstandene i sin varetægt, er nærmest til at bære risikoen, herunder sikre, at der er forsikringsdækning. I bestemmelsen er indbygget det forhold, at der kan foreligge en kontrakt, der forpligter f.eks. leaser til at tegne forsikring. I så fald følger forsikringsdækningen efter aftalen forsikringspligten ifølge kon- Side 8

9 trakten. Ved det benyttede udtryk bærer risikoen for forstås, at det er for genstandens/genstandenes hændelige undergang. Punkt 4.6 behandler sammenstød mellem forsikringer, der dækker genhusningsudgifter og huslejetab mv., såsom merudgifter ved midlertidig flytning. Private bygningsforsikringer og løsøreforsikringer dækker begge oftest merudgifter i forbindelse med midlertidig flytning, hvorfor der i disse tilfælde kan være tale om dobbeltforsikring. Selskaberne gøres opmærksomme på, at det ikke er alle erhvervsforsikringer, der dækker merudgifter. I praksis omfatter merudgifter bl.a. udgifter til forplejning, transport, øget husleje m.v. I praksis omfatter genhusningsudgifter på erhvervsbygningsforsikring - foruden evt. dækning til ud- og indflytning samt opmagasinering typisk kun udgiften til leje af tilsvarende lokaler, forsikringstageren bruger til beboelse eller kontor. Ejer-/andelslejligheder Særligt for så vidt angår dækning af genhusningsudgifter på henholdsvis ejer eller andelslejligheder, hvor ejer -/andelsforeningen står som forsikringstager, har s Responsumudvalg klart tilkendegivet, at de enkelte ejerlejlighedsindehavere/andelshavere må anses for omfattet af erhvervsbygningsforsikringen. Resultatet af responsumudvalgets behandling er udsendt som medlemsinformation 68/94 og er vedlagt som bilag til kommentarerne. Der er ikke i dobbeltforsikringsaftalen taget stilling til, hvilket selskab, der skal forestå kontakten med og reagere aktivt i forhold til den enkelte skadelidte. Det vil imidlertid være naturligt, at indboforsikringsselskabet forestår kontakten, herunder sørge for genhusning. Indboforsikringsselskabet kan af bygningsforsikringsselskabet få refunderet et beløb svarende til leje for tilsvarende lokaler. Der henvises til Skade-information 47/2000, som er vedlagt aftalen som bilag. Det kan forekomme, at en andelsbolig er forsikret som en villa. Er det tilfældet, er det ikke kun udgiften til leje af tilsvarende bolig, der kan refunderes af bygningsforsikringsselskabet, men alle udgifterne i forbindelse med genhusning inkl. merudgifter. Punkt 4.8 behandler sammenstød mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring i forhold til udgifter til redning og bevaring. Bestemmelsen har til formål at sikre en ligedeling af udgifterne til redning og bevaring, som fuldt ud er dækket på begge forsikringer. Punkt 4.9 og 4.10 behandler hhv. sammenstød mellem byggeskadeforsikring og anden tingsforsikring og sammenstød mellem ejerskifteforsikring og bygningsforsikring. Det fremgår af lovgivningen, at byggeskadeforsikringen er primær, hvorfor skader, der berettiger til erstatning på denne forsikring og anden tingsforsikring, dækkes på byggeskadeforsikringen. Side 9

10 Vedrørende sammenstød mellem bygningsforsikring og ejerskifteforsikring henvises til Skade-information 2/99, som er vedlagt aftalen som bilag. Punkt 5 Tilfælde, der ikke er specifikt omtalt i eller falder ind under aftalen, reguleres efter FAL's regler. Ifølge FAL's regler om hæftelse ved subsidiære bestemmelser i police- eller forsikringsbetingelser, hæfter hvert selskab kun proratarisk over for forsikringstageren. Dette ændres i aftalen, således at hvert selskab hæfter overfor forsikringstageren med hele sin hæftelsessum, jf. princippet i FAL 41. Aftalen indeholder en koncernbestemmelse, som indebærer, at alle selskaber i en koncern skal respektere aftalen, såfremt ét selskab i koncernen tilslutter sig aftalen, jf. aftalens pkt. 1. Hensigten med bestemmelsen er, at der ikke med forskellig selskabsopdeling indenfor samme koncern kan spekuleres i aftalen. Med bestemmelsen forpligter et datterselskab sit moderselskab. Det bemærkes, at lov om finansiel virksomhed alene gælder for dansk etablerede forsikringsselskaber. Punkt 6 I dette punkt fremgår, hvornår aftalen træder i kraft ved tiltrædelse før eller senere end ikrafttrædelsestidspunktet. Derudover fremgår proceduren for opsigelse af aftalen. Skaden betragtes som anmeldt ved forsikringstagerens/skadelidtes første henvendelse til et af aftaleselskaberne. offentliggør i en oversigt til s medlemmer, hvilke selskaber der tiltræder aftalen samt selskaber, der opsiger aftalen. Side 10

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/Leasing

Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/Leasing Panthaverdeklarationer Dato 06.04.2006 Journalnr. 1.6.9.4-006 Vores ref JPT/nle Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/ Leasing for motorkøretøjer, der er omfattet af en erhvervsløsøreforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Panthaverdeklarationer

Panthaverdeklarationer NFT 1/1993 Panthaverdeklarationer og forholdet mellem panthavere og forsikringsselskaber af advokat (L) HD (F) Philip Graff, Dragsted Advokater, Danmark I de senere år har der været ført adskillige sager

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103 LANDBRUGSANSVAR 0103 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 LANDBRUGSANSVAR 2 Som ejer eller bruger af den angivne landbrugsejendom.. 1 3 Som ejer eller fører af traktor eller motorredskab uden nummerplader.

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer...

Indhold. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 6. Forsikringsbegreber... 8. Oversigt over Nykredits forsikringer... Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Fra forsikringstilbud til -police... 10

Læs mere

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012 Entrepriseforsikring Version 2531005 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 6 Arbejdsobjektet Afsnit 21-24 Side 7 Bygherrens eksisterende bygninger

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere