ARC - Udbud Behandling af tungt affald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARC - Udbud Behandling af tungt affald"

Transkript

1 ARC - Udbud Behandling af tungt affald Bilag 1 Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 SPECIFIKATION Generelt Mængder Modtagelse Fejlsorteringer og Svigtlæs Registrering Behandling Fakturering Arbejdsprocesbeskrivelse Usikkerhed Undersøgelser Specifikke kravspecifikationer for Fraktionsgruppe Specifikke kravspecifikationer for Fraktionsgruppe Specifikke kravspecifikationer for Fraktionsgruppe Specifikke kravspecifikationer for Fraktionsgruppe

3 SPECIFIKATION 1 Generelt Entreprisen omfatter modtagelse, registrering og behandling af tungt affald fra genbrugspladser i ARCs interessentkommuner. Tungt affald er defineret som nævnt i Udbudsvilkår pkt. 1.1 Fraktionerne skal behandles miljømæssigt forsvarligt med fokus på genanvendelse. Der kan ske ændringer i fraktioner og behandlingsmetoder i løbet af kontraktperioden fx ved nye lovkrav, eller såfremt det vurderes, at der kan opnås en bedre genanvendelse ved en anden sortering. Affaldsmængderne vil blive tilført kontraktholderens anlæg over året med den variation, som naturligt følger af årstid, ferieperioder og øvrige udsving i brugen og dermed tilførslen af affald til ARCs genbrugspladser. Se bilag 3 for adresse på genbrugspladserne Ikke alle fraktioner forefindes på alle genbrugspladserne i ARCs interessentkommuner. I nedenstående skema er en oversigt over genbrugspladerne i ARCs interessentkommuner med angivelse af de fraktioner, som pt. er aktuelle. Udbudsgruppe Genbrugsplads Beton Beton / asfalt Asfalt Tegl, gasbeton leca-sten Sten og brokker Fraktion 30 Vægflise Sanitet Byjord, grus og sand r Bispeengen Borgervænget Christiania Dragør Hvidovre Kirstinehøj Kulbanevej Vasbygade Vermlandsgade Vægtergangen

4 Hver fraktionsgruppe udbydes separat for alle de aktuelle genbrugspladser. Aftalerne vil for hver gruppe omfatte modtagelse, registrering og behandling af de af gruppen omfattede fraktioner. Der kan gives tilbud på en, flere eller alle grupper. ARC indgår således aftale med op til 4 affaldsbehandlere. Såfremt der i kontraktperioden åbner nye eller lukker eksisterende pladser, ændres tilførslerne i forhold hertil. Uanset den effekt dette måtte få på den indsamlede mængde, vil tilbudsgiver ikke blive kompenseret herfor. Tilbudsgiveren skal stille den nødvendige kapacitet, herunder plads, mandskab og maskiner, til rådighed for opfyldelse af de af kontrakten omfattede ydelser. Tilbudsgiveren skal sikre, at materiel og maskiner til enhver tid er sikkerheds- og driftsmæssigt forsvarligt og i lovlig stand. Tilbudsgiveren skal sørge for, at mandskabet har modtaget instruktion om de forhold, der er relevante for arbejdets udførelse. Instruktionen skal som minimum omfatte: Arbejdsmiljøforhold ved arbejdets udførelse Arbejdsgange, vejesedler og blanketter mv. i relation til entreprisen Instruktionen af mandskabet skal foretages inden entreprisens begyndelse, og i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere med relation til opgaven. Al kommunikation, såvel mundtlig som skriftlig, med ARC skal foregå på dansk. 2 Mængder 3 De angivne mængder er skøn beregnet på baggrund af mængder indsamlet på genbrugspladserne i ARCs interessentkommuner i 2013, der tages derfor forbehold for tallene, idet mængderne både kan blive større og mindre end de angivne, anslåede tal. Faktisk årlig mængde (ton) for 2013 Gruppe Fraktion Mængde tons 1. Beton Beton / Asfalt 166 Asfalt Tegl, gasbeton mv Sten og brokker Fraktion 30 Vægfliser 7316 Sanitet Jord, sand, ler og grus

5 Modtagelse De forskellige affaldsfraktioner leveres og aflæsses af ARCs transportører, sådan som det er indsamlet på genbrugspladserne. De leverede læs er typisk på 6-16 tons og leveres enten som enkelt læs eller træk af to containere. I tilfælde af containertræk kan de enkelte containere være med forskellige fraktioner fx beton og asfalt, men der må kun modtages fraktioner, som modtageanlægget har kontrakt på. Tilbudsgiver skal sikre modtageforhold, så der ikke opstår væsentlig ventetid på pladsen og skal sikre at afleveringen sker på en ryddelig plads med henblik på at undgå skader på lastbilerne. Tilbudsgiver skal på pladsen råde over en verificeret brovægt. Tilbudsgiveren skal på forespørgsel fra ARC kunne fremvise dokumentation på, at den anvendte vægt er verificeret efter gældende lovgivning. Brovægten skal være med et vejesystem, der kan sikre afsendelse af vej s i XML-format og må meget gerne være med stregkodelæser, så antallet af indtastninger og dermed indtastningsfejl begrænses mest muligt. Der gøres opmærksom på, at transportnummeret for det enkelte læs er den oplysning, som registreringen hviler på, hvorfor korrekt registrering af dette nummer er yderst vigtig. Transportnummeret er éntydigt for det enkelte læs, men indeholder også en nummerkode for pladsens navn og kan dermed anvendes som grundlag for registrering af beliggenhedskommune (kommunenummer) og modtageanlæggets kundenummer for udbyders plads. Pladsernes transportnumre, beliggenhedskommune og kommunenummer Bispeengen 477 xxx xxx Frederiksberg 147 Borgervænget 476 xxx xxx København 101 Christiania Ikke i systemet - ingen transportnumre 101 Dragør 466 xxx xxx Dragør 155 Hvidovre 467 xxx xxx Hvidovre 167 Kirstinehøj 475 xxx xxx Tårnby 185 Kulbanevej 468 xxx xxx København 101 Vasbygade 472 xxx xxx København 101 Vermlandsgade 465 xxx xxx København 101 Vægtergangen 471 xxx xxx Tårnby 185 Affaldet skal kunne afleveres efter behov inden for modtageanlæggets åbningstid. De bydende modtageanlæg skal som minimum have åbent for modtagelse af affald således: I perioden fra og med uge 10 til og med uge 43 skal der være åbent 7 dage om ugen. Uden for denne periode må der ikke være 2 lukkedage i træk. Den 24., 25., 26. og 31. december samt den 1. januar må der være lukket. 5

6 På hverdage skal åbningstiden mindst dække perioden fra kl til På weekenddage og søgnehelligdage skal åbningstiden mindst være fra kl til Tilbuddet skal vedlægges en oversigt over åbningstiderne på hverdage, lørdage, søndage og søgnehelligdage på det eller de anlæg tilbudsgiver ønsker at benytte til modtagelse af de fraktioner, som er omfattet af nærværende udbud. Listen binder kontrakthaver i det omfang, der ikke med mindst 14 dages varsel aftales ændringer. Med åbent forstås, at der er en bemandet vejebod, så korrekt indvejning og afsendelse af vej s sikres i hele den aftalte periode. Der forventes spidsbelastninger dels i weekender, dels i perioder i forår, sommer og efterår, hvor behovet for bortskaffelse af affald fra genbrugspladserne vil være væsentligt større end det gennemsnitlige behov. Modtagelse af affald skal ske uanset vejrligs forhold. I forbindelse med hver leverance skal tilbudsgiver foretage ind- og udvejning af hver enkelt container med henblik på registrering af nettovægt. Vejeoplysningerne for det enkelte læs skal dels fremgå af den vejeseddel, som udleveres til chaufføren og dels tilsendes ARC i form af en XML-fil i en stilet til hvorfra de oplysninger skal kunne hentes, som fremgår af bilag 5, Eksempel på vejeseddel i XML format. Mailen med XML-filen skal afsendes umiddelbart (dvs. inden for maksimalt 10 minutter) efter vejningens afslutning. Den mail, hvortil XML-filen er vedhæftet, skal altid have samme subject. 1 Fejlsorteringer og Svigtlæs Tilbudsgiver skal foretage kontrol af det modtagne affald og uden ekstraomkostninger for ARC acceptere læs med: For fraktionsgrupperne 1, 2 og 4 op til 3 vægtprocent og for fraktionsgruppe 3 op til 5 vægtprocent andet affald i den enkelte container. Fejlsorteringer: Tillægget for et fejlsorteret læs (med mere end hhv. 3 og 5 vægtprocent andet affald i den enkelte container) skal angives i tilbudslisten med et beløb pr. ton. Svigtlæs: Er den fejlsorterede mængde større end hhv. 6 og 10 vægtprocent betragtes læsset som et svigtlæs. Svigtlæs må ikke omklassificeres til en anden fraktion. I særligt grelle tilfælde tilkaldes ARC og den videre procedure aftales. Pris for svigtlæs angives i tilbudslisten. 6

7 Både fejlsorteringer og svigtlæs skal registreres, og der skal udfærdiges en meddelelse, som sendes via mail til adressen Mailen skal sendes senest dagen efter modtagelsen af det aktuelle læs. Senere tilsendte meddelelser giver ikke mulighed for afregning som fejlsorteret eller svigtlæs. Læsset afregnes herefter som med de tilbudte tillæg. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om transportnummer, fraktion, vægt, dato, transportør, beskrivelse af fejl, samt fotodokumentation. Hvis meddelelsen om fejlsortering ikke er ARC i hænde inden for den givne tidsramme, eller hvis der ikke er fyldestgørende dokumentation, herunder beskrivelse af fejlsorteringerne og fotodokumentation, kan der ikke afregnes som svigtlæs. Tilbudsgiver skal sende meddelelse om hvert fejlsorterede læs i en separat mail. 4 Registrering Alle dokumenter i forbindelse med modtagelse og behandling af affald der er omfattet af nærværende aftale, skal være til rådighed for ARC efter forlangende i hele kontraktperioden. 5 Behandling Dokumentation for tilbudsgiverens overholdelse af de i aftalen anførte betingelser, samt de i tilbuddet angivne oplysninger skal på forlangende stilles til rådighed for ARC. Tilbudsgiver skal beskrive alle de modtageanlæg, der tilbydes anvendt. Tilbudte modtageanlæg skal på tidspunktet for afgivelse af tilbud have miljøgodkendelse til at modtage og behandle den eller de tilbudte fraktioner. Kopi af miljøgodkendelsen for de enkelte anlæg skal medsendes tilbuddet. ARC er berettiget til uanmeldt at være til stede ved behandling af affald, der er omfattet af nærværende udbud. Affaldet skal behandles som beskrevet i tilbudsgiverens tilbud, og betingelserne i nærværende udbudsmateriale, samt i overensstemmelse med modtageanlæggets gældende miljøgodkendelse. 6 Fakturering Fakturering skal foretages elektronisk i henhold til Lov om offentlige betalinger mv. (LBK nr. 798 af 28/06/2007). Ved fremsendelse af faktura skal ARCs indkøbsnummer påføres før fakturaen kan betales. Fakturaspecifikation kan fremsendes separat via til adressen: Det skal tilstræbes, at fakturaspecifikationen afsendes senest samtidig med, at faktura sendes ud af huset fra tilbudsgiver. 7

8 ARC har webbaseret afregningssystem- og indberetningssystem. Det er tilbudsgivers ansvar at leve op til de hardware og datalinjekrav som systemet kræver. 7 Arbejdsprocesbeskrivelse ARC kræver, at kontraktholder udarbejder en detaljeret driftsinstruks for modtagelse, kontrol, behandlingsproces, lagring, afsætning for de fraktioner kontraktholders aftale omfatter. I tilbuddet skal indgå en kommenteret disposition for en sådan driftsinstruks. Fortegnelsen skal indeholde de punkter, som tilbudsgiver anser som nødvendige for at kunne beskrive alle arbejdsprocesser. Som en del af beskrivelsen skal der udarbejdes en procesbeskrivelse over de behandlingsprocesser som tilbudsgiver ønsker at benytte til udførelse af nærværende entreprise. Disse behandlingsprocesser kan i kontraktperioden kun ændres efter aftale med ARC. 8 Usikkerhed Miljøstyrelsen arbejder i øjeblikket på nye krav til grænseværdier for en række stoffer. Grænseværdier som kan begrænse den frie genanvendelse af de nedknuste materialer. Hvornår dette arbejde er afsluttet og nye regler sættes i kraft er uvist. Da de kommende krav ikke kendes, er det usikkert hvilken indflydelse, som de kan / vil få på behandling og afsætning. Den store usikkerhed har betydet, at ARC har set det nødvendigt med et kort basisudbud med mulighed for forlængelse med 1 år ad gangen til i alt 8 år. 8

9 9 Undersøgelser Tilbudsgiver forpligter sig til efter anmodning herom at forestå undersøgelser med henblik på at fastslå de enkelte fraktioners faktiske indhold og eventuelle forureningsgrad, lige som tilbudsgiver forpligter sig til på et modtageanlæg med nødvendige de godkendelser fysisk at skaffe plads til den forsvarlige, praktiske gennemførelse af sådanne undersøgelser og forsøg. Omfang af betaling for sådanne undersøgelser og forsøg aftales i hvert enkelt tilfælde ud fra det aktuelle omfang ligesom der forventes en for begge parter rimelig aftale om betalingen. Omfanget af en undersøgelse afhænger af det aktuelle ønske til kvaliteten af projektet og fastlægges i forbindelse med aftalen om gennemførelsen. Herunder aftales også afrapporteringens indhold og form samt en tidsplan for projektets start, gennemførelse og afslutning. Undersøgelsen kan f. eks. indeholde: Beskrivelse af direkte genbrugelige materialer og muligheder for direkte genbrug fx mursten til mursten Screening og sortering i affaldskategorier med udgangspunkt i Københavns Kommunes Vejledning i sortering af bygge- og anlægsaffald (se linket Vejledning i sortering af bygge- og anlægsaffald ). en mængdeopgørelse af de sorterede affaldstyper (i ton) og oplysning om den mulige anvendelse for hver type. en procentuel fordeling i forhold til behandlingsform (genbrug/genanvendelse, materialenyttiggørelse, energinyttiggørelse eller bortskaffelse) for hver af de sorterede affaldstyper. Ovennævnte eksempler begrænser ikke muligheden for at inddrage andre emner i undersøgelsen. 10 9

10 Specifikke kravspecifikationer for Fraktionsgruppe 1 Beton, Beton / asfalt og Asfalt Det er tilbudsgiverens ansvar at modtage, registrere, behandle og afsætte fraktionerne med henblik på genanvendelse. På Vasbygade Genbrugsstation indsamles fraktionen Asfalt ikke særskilt på grund af manglende kapacitet. Asfalt vil derfor blive blandet med Beton i den blandede fraktion Beton / asfalt. Miljøstyrelsen arbejder i øjeblikket på nye krav til grænseværdier for en række stoffer, som kan begrænse den frie genanvendelse af de nedknuste materialer. Hvornår dette arbejde er afsluttet og nye regler sættes i kraft er uvist. Da de kommende krav ikke kendes, er det usikkert hvilken indflydelse, som de vil få på behandling og afsætning. Man kan forestille sig følgende: Beton vil blive klassificeret efter analyser af de enkelte partier efter en form for kartering eller opdeling i forskellige typer enten på behandlingsanlægget eller inden levering hertil. Der vil formentlig blive tre klasser: Frit genanvendeligt. Genanvendeligt i godkendte projekter ( 19). Materialer til genanvendelse i særlige projekter eller til kontrolleret deponi. Det kan i en sådan situation blive aktuelt for ARC at beslutte sig for, at forsøge sig med en opdeling af betonfraktionen i hhv. bygningsbeton og belægningssten med henblik på at få mulighed for fri genanvendelse af sidstnævnte del, som vurderes at udgøre mindst 50 % af det samlede betonmateriale. Om en sådan opdeling vil få den tilsigtede effekt må dog bero på forsøg, da der så vidt vides ikke pt. foreligger analyseresultater, der kan underbygge teorien. Den store usikkerhed har betydet, at ARC har set det nødvendigt med et kort basisudbud med mulighed for forlængelse med 1 år ad gangen til i alt 8 år. 11 Det er forsøgt at tage højde for en sådan opdeling via tilbudsliste 1 Alternativt tilbud. 10

11 Specifikke kravspecifikationer for Fraktionsgruppe 2 Tegl, gasbeton mv., Sten og brokker Det skal til denne fraktion bemærkes, at der er indgået aftale med firmaet Gamle Mursten om at levere genbrugelige mursten hertil. Det vurderes, at den samlede leverance heraf kan blive på tons. Den skønnede mængde til genbrug er fratrukket i den udbudte mængde, som fremgår af skemaet side 4. Det er tilbudsgiverens ansvar at modtage, registrere, behandle og afsætte fraktionerne Tegl, gasbeton og leca-sten samt Sten og brokker med henblik på genanvendelse. Miljøstyrelsen arbejder i øjeblikket på nye krav til grænseværdier for en række stoffer, som kan begrænse den frie genanvendelse af de nedknuste materialer. Hvornår dette arbejde er afsluttet og nye regler sættes i kraft er uvist. Da de kommende krav ikke kendes, er det usikkert hvilken indflydelse, som de vil få på behandling og afsætning. Man kan forestille sig følgende: Materialerne vil blive klassificeret efter analyser af de enkelte partier efter en form for kartering på behandlingsanlægget. Der vil formentlig blive tre klasser: Frit genanvendeligt. Genanvendeligt i godkendte projekter ( 19). Materialer til genanvendelse i særlige projekter eller til kontrolleret deponi. Det vil næppe være muligt at opdele fraktionerne yderligere på genbrugspladserne med henblik på at få en renere vare og dermed mulighed for fri genanvendelse af materialerne. 11

12 12 Specifikke kravspecifikationer for Fraktionsgruppe 3 Sanitet samt Fraktion 30 Vægfliser Det er tilbudsgiverens ansvar at modtage, registrere, behandle og afsætte fraktionerne med henblik på mest mulig genanvendelse. Modtageranlægget skal sikre at såvel magnetiske som ikke-magnetiske metaller og brændbart affald frasorteres og hhv. genanvendes eller sendes til forbrænding på et affaldsforbrændingsanlæg. Eventuelle ikke genanvendelige eller ikke brændbare dele af fraktionerne skal fraføres til kontrolleret deponering. Fraktion 30 vægfliser indeholder typisk: Vægfliser, puds med rør, glaserede tegl, spejle, skår, service, krystalglas, stentøj og meget andet. Udover disse effekter vil der også være en del sammensatte produkter og blandede håndværkerlæs i denne sortering (fx jord iblandet brokker). Kontraktholderen skal løbende observere indholdet i fraktionen og skriftligt redegøre for nye emnetyper, således at instruktionen til pladspersonalet kan tage højde for optimal placering af sådanne emner dvs. at det forventes at foreligge en liste over accepterede emner og emner, som ikke hører til i denne fraktion. Den ajourførte liste sendes månedligt sammen med faktura for modtagelse og behandling med modtageanlæggets overvejelser om de enkelte emner og deres optimale placering i genbrugspladsernes fraktioner. Sanitet indeholder som udgangspunkt kun porcelænsbaserede emner med det tilbehør, som naturligt hører hertil (blandingsbatterier, afløbsrør, bundventiler, indmad i cisterner, toiletsæder og tilsvarende). Det kan blive nødvendigt for ARC, at beslutte en sammenlægning af de to fraktioner med henblik på at skabe kapacitet til ændret opdeling af andre tunge fraktioner på genbrugspladserne. Dette er der taget højde for via den alternative tilbudsliste 3 Alternativt tilbud. Den del af fraktionsgruppens indhold, som genanvendes til vejbygning og tilsvarende, må kun ske til projekter, som er godkendt efter 19 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK 879 af 26. juni 2010)

13 Specifikke kravspecifikationer for Gruppe 4 Jord (byjord, ler, grus og sand) Det er tilbudsgiverens ansvar at modtage, registrere, behandle og afsætte fraktionen med henblik på genanvendelse. Jord som ikke kan renses tilstrækkeligt til lovlig genanvendelse, skal enten indbygges efter særlig godkendelse eller deponeres på kontrolleret deponi. Tilbudsgiver skal foranledige analysering af fraktionen jord efter retningslinjerne i Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001 med senere ændringer. Der skal udtages prøver og foretages analyse for hver 30 ton, der indvejes. Analyserne skal foretages af et laboratorium efter retningslinjerne i BEK nr af 12/12/2007 (Jordflytningsbekendtgørelsen) og BEK nr af 11/12/2006 (Akkrediteringsbekendtgørelsen). Omkostninger hertil skal være indeholdt i tilbudsprisen. Efter analysen afregnes prisen for behandling af jord efter prisen for klasse 2 og 3 som angivet i tilbudslisten. Jord klassificeret som klasse 4 skal ikke prissættes, men bliver afregnet efter regning. Med faktura for behandlingen fremsendes som bilag analyseresultater for de mængder, som er sat i regning som klasse 4. Slutdeponering skal ske i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr af 12/12/2007) om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord Det er tilbudsgivers ansvar, at bortskaffe/behandle de forskellige jordkategorier efter de til enhver tid gældende regler. Eventuel flytning af jord skal foregå efter retningslinjerne i Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr af 12/12/2007) 13

I/S Amager Ressourcecenter. Udbud Behandling af fraktionen Hård plast. Bilag 1 Kravspecifikationer 16-10-2015

I/S Amager Ressourcecenter. Udbud Behandling af fraktionen Hård plast. Bilag 1 Kravspecifikationer 16-10-2015 16-10-2015 Sagsnr. 12/282 Dok.nr. 4058/15 Initialer LRE I/S Amager Ressourcecenter Udbud Behandling af fraktionen Hård plast Bilag 1 Kravspecifikationer Oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Generelt...

Læs mere

Behandling af fraktionen Hård plast

Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Bilag 1: Kravspecifikation Juli 2016 Sag nr. 12-282 Dok. nr. 3810/16 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Generelt... 3 2 Mængder... 4 3 Modtagelse...

Læs mere

Udbud Behandling af tungt affald

Udbud Behandling af tungt affald Udbud Behandling af tungt affald r maj 2014 Sag 14/89 Dok. nr. 1633/14 1 1 TILBUD Et tilbud skal omfatte alle ydelser som nævnt i kravspecifikationerne. For hver fraktionsgruppe, der afgives tilbud på,

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 7 afsnit 2.3 Tildelingskriterier Det er angivet, at priserne skal være eksklusive moms og forbrændingsafgift. I dag beregnes og afregnes afgift ud fra brændværdi mm. dvs. at disse afgifter

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge

Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge 15. januar 2016 Sagsnr. 08/262 Dok. nr. XXX Initialer ANJ Side 1 af 5 Spørgsmål i forbindelse med udbud råslagge Ad pkt. 4.2 Udbudsbetingelser, Mængder Venligst oplys fordelingen af de 400.000 ton/år indgående

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet

Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet Statusrapport November 2013 Danwaste Consult ApS Nordsøvej 4 2150 Nordhavn Tlf: 33 66 30 63 Indhold 1 Indledning 1 2 Interview af parterne 1 2.1 Farum Sten & Grus

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse... 3

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Årsredegørelse Genbrugspladser 2014

Årsredegørelse Genbrugspladser 2014 Årsredegørelse Genbrugspladser 2014 - en del af byen Indhold Forord... 2 Besøgstal og affaldsmængder i 2014... 3 Tiltag og driftsaktiviteter i 2014... 7 Direkte genbrug... 7 Bløde trafikanter... 9 Seminar...

Læs mere

Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION

Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION d. Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 De udbudte leverancer... 3 4 Leveringstider... 4 5 Leveringsplan...

Læs mere

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

Svarbrev nr. 1 vedr. "Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune".

Svarbrev nr. 1 vedr. Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 3. april 2013 SIDE 1/5 REF meno PROJEKTNR A024730-007 Svarbrev

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Tilbud på genbrug af gravsten

Tilbud på genbrug af gravsten Tilbud på genbrug af gravsten i Rudersdal Kommune 3. Tilbudsliste 02.08.2017 1 TILBUD Der afgives hermed tilbud på afhentning og håndtering af gravsten til genbrug fra Rudersdal Kommunes Kirkegårde. Tilbuddet

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Københavns Kommune Teknik- og miljøforvaltningen Center for Miljø 2008 ARBEJDER DU MED JORD Forord Læsevejledning Graver du i jord Anmelder du jord Kører du

Læs mere

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0075804 Dokumentnr. 2016-0075804-6 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion

Læs mere

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015 Miljøstyrelsens sagsbehandling af kommunale behandlingsanlægs anmeldelse om fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Læs mere

Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse

Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse Lærervejledning Besøg genbrugspladsen 0.-4. klasse I sommerhalvåret inviteres folkeskolens mindste elever til at besøge ARCs genbrugspladser. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

I/S NORFORS FORSYNING HELSINGØR INDHENTNING AF TILBUD PÅ KØB AF INDSAMLET PAPIR OG PAP TIL GENANVENDELSE

I/S NORFORS FORSYNING HELSINGØR INDHENTNING AF TILBUD PÅ KØB AF INDSAMLET PAPIR OG PAP TIL GENANVENDELSE I/S NORFORS FORSYNING HELSINGØR INDHENTNING AF TILBUD PÅ KØB AF INDSAMLET PAPIR OG PAP TIL GENANVENDELSE INDHOLD 1. Betingelser for tilbud 1 1.1 Mængder 1 1.2 Henvendelser vedr. tilbudsindhentningen 1

Læs mere

1. Affald fra sandblæsning og -skæring skal håndteres og behandles jf. miljøgodkendelse af 25. juni 2014 og nedenstående vilkår.

1. Affald fra sandblæsning og -skæring skal håndteres og behandles jf. miljøgodkendelse af 25. juni 2014 og nedenstående vilkår. RÅSTOF OG GENANVENDELSE SELSKABET AF 1990 A/S Selinevej 4 2300 København S By- og Udviklingsforvaltningen Industri CVR-nr.: 15084790 P-nr.: 1010351215 Miljøgodkendelse til modtagelse og håndtering af sandblæsningssand

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Kommentar/løsningsforslag

Kommentar/løsningsforslag Høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald, nr. 1662:2010 Opsamling fra

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9571 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9571 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9571 Bælum YDELSESBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation

Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation Om Besøg genbrugsstationen I sommerhalvåret inviteres folkeskolens mindste elever til at besøge Genbrugspladsen

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 1: Definitioner Version 1

Bilag 1: Definitioner Version 1 Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Bilag 1: Definitioner Version 1 Bilag 1 Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

/Udbudsbetingelser og proces for valg af affaldsmæglere

/Udbudsbetingelser og proces for valg af affaldsmæglere /Udbudsbetingelser og proces for valg af affaldsmæglere KARA/NOVEREN I/S Indhold 1. Ordregiver... 3 2. Hvorfor 2 aftaler... 3 3. Udvælgelse... 3 5. Spørgsmål til udbudsmaterialet... 4 6. Besigtigelse...

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivernes svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Aftale om afhentning og anvendelse af cykler og cykeldele på Borgervænget Genbrugsstation til reparation af cykler

Aftale om afhentning og anvendelse af cykler og cykeldele på Borgervænget Genbrugsstation til reparation af cykler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling AFTALE Aftale om afhentning og anvendelse af cykler og cykeldele på Borgervænget Genbrugsstation til reparation af cykler 12-01-2017 Sagsnr.

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Rådgiverens opgaver og udfordringer

Rådgiverens opgaver og udfordringer DAKOFAs Netværk for B&AA møde 16.09.2014 Rådgiverens opgaver og udfordringer Erik K. Lauritzen Projektfaser for et større nedrivningsprojekt Kr. 5. Miljøsanering 6. Nedrivning 7. Håndtering af B&AA 2.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...

INDHOLDSFORTEGNELSE:... Indholdsfortegnelse: Omlastning af forbrændingsegnet affald for Hedensted Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE:... 1 1 GENERELLE FORHOLD VED UDBUDDET... 2 1.1 ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 2 1.2 TJENESTEYDELSEN...

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Besøgstal og affaldsmængder i 2015

Besøgstal og affaldsmængder i 2015 Indhold Forord... 3 Besøgstal og affaldsmængder i 2015... 4 Direkte genbrug... 8 Oplevelse af genbrugspladsen... 9 Service til kunder... 10 ARC i udvikling... 11 Tiltag i 2016... 13 Bilag... 14-25 2 Forord

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011 12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. 1 Vi fremsender en anmodning om udsættelse af afleveringstidspunktet med tilbudsmaterialet. Kan rykkes fra d. 4/1-12,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere