K K R S Y D D A N M A R K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R S Y D D A N M A R K"

Transkript

1 REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: :00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra mødet i KKR Syddanmark den 10. juni Regionalpolitiske sager Regional vækst- og udviklingsstrategi Aftale med Væksthus Syddanmark for Infrastruktur i region Syddanmark Redningsberedskabet status på samarbejde om færre kommunale enheder Fordeling af flygtningekvoter i Møde i kommunekontaktudvalget den 23. september Høring af sundhedsaftale Orientering om praksisplan i høring hos de 22 kommuner Udpegninger Udpegning til Uddannelsesudvalget for VUC Syd Udpegning af suppleant til medlem i KKR Syddanmark KKR Siden sidst Meddelelser Punkter til næste møde Dagsordenspunkter til mødet den 14. november Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Deltagere Søren Steen Andersen, Assens Kommune Ib Kristensen, Billund Kommune Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune Christian Thygesen, Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Peter Geil, Haderslev Kommune Jørn Pedersen, Kolding Kommune Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune Anni B. Tyrrestrup, Middelfart Kommune Morten Andersen, Nordfyns Kommune Kenneth Muhs, Nyborg Kommune Anker Boye, Odense Kommune Lars Erik Hornemann, Svendborg Kommune Laurids Rudebeck, Tønder Kommune Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Kommune Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Povl Kylling Petersen, Aabenraa Kommune John Snedker, Esbjerg Kommune Hanne Ringgaard Møller, Svendborg Kommune Torben Elsig-Pedersen, Vejle Kommune Steen Møller, Odense Kommune Frank Schmidt-Hansen, Vejen Kommune Henrik Vallø, Esbjerg Kommune Diana Mose Olsen, Esbjerg Kommune Jens Otto Dahlhøj, Nordfyns Kommune Bjarne Jensen, Billund Kommune Sarah Nørris Christensen, Esbjerg Kommune Per Berga Rasmussen, Odense Kommune Egon Fræhr, Vejen Kommune Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune Bjarne Nielsen, Langeland Kommune Jens Munk, Svendborg Kommune Jørgen Thøgersen, Vejen Kommune Oluf Lykke Nielsen, Kolding Kommune SIDE 3

4 KL-bestyrelse-/udvalgsmedlemmer Jane Jegind, KL`s Børne- og Kultur udvalg Jens Christian Gjesing, KL`s Internationale udvalg Anne Møllegaard Mortensen, KL`s Social og Sundheds udvalg Fra sekretariatet Birgitte Lambrechtsen (referent) Filip Dalengaard (referent) Anders B. Kristensen, KL Afbud Christian Haugk, Kolding Kommune Hans Luunbjerg, Kerteminde Kommune Erik Nørreby, Fanø Kommune Erik Christensen, Nyborg Kommune Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune Peter Kofod Poulsen, Haderslev Kommune Sonja Rasmussen, Kerteminde Kommune Lone Myrhøj, Vejle Kommune Søren Peschardt, Vejle Kommune Holger Gorm Petersen, Vejle Kommune Jesper Kiel, KL`s Teknik- og Miljø udvalg Jane Findahl, KL`s Arbejdsmarkeds-og Erhvervs udvalg Per Bødker Andersen, KL`s Internationale udvalg SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat fra mødet i KKR Syddanmark den 10. juni 2014 SAG bel Baggrund Godkendelse af referat fra mødet i KKR Syddanmark den 10. juni 2014 Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender referatet fra mødet i KKR Syddanmark den 10. juni Beslutning KKR Syddanmark godkendte referatet. SIDE 5

6 2. Regionalpolitiske sager 2.1. Regional vækst- og udviklingsstrategi SAG Bel Baggrund Der er i foråret 2014 taget hul på arbejdet mod den regionale vækst- og udviklingsstrategi. KKR Syddanmark blev på møde den 10. juni orienteret om den kommende proces. Processen frem mod en vækst- og udviklingsstrategi omfatter et overordnet udfordringsbillede for Syddanmarks vækst og udvikling, et udfordringsbillede som er afsæt for den kommende strategi. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter udfordringsbilledet og eventuelt supplerer med yderligere udfordringer. Sagsfremstilling Udfordringsbilledet er et væsentligt grundlag for det videre arbejde med udviklingsstrategien. Udfordringsbilledet viser således de udfordringer, som blandt andet strategien skal tage højde for. Udfordringerne bevæger sig inden for følgende temaer: urbanisering, bosætning, vækst, uddannelse, arbejdspladser, infrastruktur samt miljø. Udfordringsbilledet er drøftet i det politiske regionale udviklingsplankoordinationsudvalg med repræsentanter for KKR Syddanmark og regionen samt hos Vækstforum. Endelig er udfordringsbilledet godkendt i Regionsrådet. Formanden for udvalget for regional udvikling Stephanie Lose vil på mødet gennemgå udfordringsbilledet og lægge op til en drøftelse. Region Syddanmark er samtidig i gang med at besøge samtlige 22 syddanske kommuner for en nærmere drøftelse af udfordringsbilledet samt strategien. Kredsen af kommunaldirektører anbefaler at KKR Syddanmark drøfter udfordringsbilledet og eventuelt supplerer med yderligere udfordringer. Beslutning Formanden for regionens Udvalg for Regional Udvikling Stephanie Lose fremlagde udfordringsbilledet og lagde op til en drøftelse. SIDE 6

7 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er en erstatning for den regionale udviklingsplan og skal være formuleret færdig til godkendelse i regionsrådet i januar Der tegner sig en række udfordringer på områderne: Urbanisering, uddannelsesniveau, arbejdspladser samt sundhedsniveau. Udfordringerne er tydelige, men har forskellig vægt forskellige steder i Syddanmark. Generelt går udviklingen ringere i Syddanmark end i Hovedstaden og Midtjylland. Der var en god drøftelsen af udfordringsbilledet, som også viste væsentlige forskelle mellem kommunerne. Der var enighed om, at udfordringsbilledet er et godt arbejdsgrundlag, der viser et helhedsbillede. Der er brug for, at strategien bliver fleksibel og dynamisk, således den kan rumme lokale forskelle og ikke medvirker til gennemsnitlige initiativer. Strategien skal identificere såvel vækstdrivere som væksthæmmere som eksempelvis planlovgivningen, der kan hindre positiv udvikling. Stephanie Lose noterede sig KKR Syddanmarks bemærkninger Aftale med Væksthus Syddanmark for 2015 SAG bel Baggrund Som en del af aftalen mellem KL og regeringen om væksthusene efter 2010, skal der hvert år indgås en regional aftale mellem KKR og de lokale væksthuse. Ligeledes skal KL hvert år indgå en aftale med Erhvervsog Vækstministeriet om de nationale mål for væksthusenes indsats. KL og Erhvervs- og Vækstministeriet har i forbindelse med økonomiaftalen indgået en aftale, der sætter retningen for Væksthusene i 2015 og fastlægger de nationale mål for de fem væksthuse. Udkast til aftalen mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark har taget højde for de nationale mål samt de regionale behov og aftalen er nu klar til godkendelse. Aftalen er en videreførelse og styrkelse af elementer fra aftalen i 2014, med en præcisering af Erhvervsakademiet samt funktionerne som knudepunkt og operatør. SIDE 7

8 Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter og godkender udkast til aftale mellem Væksthus og KKR Syddanmark. Sagsfremstilling En arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg, kommunaldirektør Niels Johannesen, Aabenraa, kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle, forretningschef Maria Hunosøe, Udvikling Fyn, direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Syddanmark og chefkonsulent Birgitte Lambrechtsen KKR, har udarbejdet udkast til aftale for 2015 mellem Væksthus Syddanmark og KKR Syddanmark. Aftalen består af indsatser fra den nationale aftale samt indsatser med lokalt afsæt. I forhold til aftalen fra 2014 er der en ændring, idet der ikke længere laves en særskilt samarbejdsaftale med Udvikling Fyn. Dette som følge af Udvikling Fyns ændrede funktion, hvor kommunal erhvervsservice ikke længere er en del af opgaveporteføljen. Derudover rummer aftalen en videreførelse og styrkelse af elementer fra aftalen i Forpligtelser fra den nationale aftale Den nationale aftale viderefører i sin grundform de styrende principper fra sidste års aftale. Formålet er at sikre arbejdsro til at implementere strategien Væksthusene 2.0. Der er beskrevet følgende mål: Væksthusene skal vejlede virksomheder, heraf skal virksomheder gennemføre en vækstkortlægning. Der stilles også krav til, at Væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til øget omsætning i virksomhederne, flere beskæftigede og mere eksport. Væksthusene skal øge kontakten og appellen til vækstlaget i Danmark, styrke vækstmodellen og fastholde og styrke knudepunktsfunktionen i forhold til de private rådgivere samt de kommunale, regionale og nationale erhvervsfremmetilbud. Væksthusene forpligter sig til i fællesskab at udvikle og afprøve nye metoder for opfølgning over for virksomheder, der allerede har været kunder. Vækst er ofte en langsigtet proces og Væksthuset skal i højere grad være med hele vejen. Kravet til den samfundsøkonomiske effekt hæves. For hver offentlig krone, der investeres, skaber Væksthusene pt. værdi for 2,6 kroner. I 2015 hæves kravet til 3,0 kroner. SIDE 8

9 Indsatsområder i den regionale aftale Den nye aftale omfatter blandt andet følgende: Fortsættelse af Erhvervsfremmeakademiet, hvis målgruppe er alle, der arbejder med erhvervsfremme. Målsætningen er at styrke kompetencen og netværket mellem erhvervsfremmeaktører, der arbejder i region Syddanmark. Skarpere rollefordeling mellem de lokale erhvervsenheder og Væksthus Syddanmark. Sikre at der er aftalt snitflader, som understøtter virksomhedernes udvikling og tydeliggør rollefordeling. Herunder en skarp prioritering af samarbejde lokalt og subregionalt. Udbygge samarbejde med det syddanske eu-kontor yderligere, konkret omkring Enterprise Europe Network. Enterprise Europe Network er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører, med fokus på at hjælpe små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner med at finde nye samarbejdspartnere i udlandet. Borgmester Laurids Rudebeck, formand for Væksthus Syddanmarks bestyrelse, vil på mødet fremlægge aftalen. Kredsen af kommunaldirektører har drøftet udkastet på sit møde den 15. august og anbefaler at aftalen med Væksthus Syddanmark godkendes. Beslutning Laurids Rudebeck redegjorde for den kommende aftale, hvor der fortsættes med særlig fokus på vækstiværksættere, synlighed, internationalisering, operatørfunktion, implementering af VH 2.0 samt erhvervsfremmeakademiet. Efter forespørgsel fra flere kommuner sættes gang i et virtuelt iværksætterhus. Der er desuden stor interesse i at fortsætte programmet Klar til bygge og anlæg. Det blev bemærket, at der er forvirring og sammenblanding omkring begrebet erhvervsfremmeakademi, idet der allerede nu eksisterer erhvervsakademier. Det er vigtigt, at indsatsen i Væksthuset hænger sammen med indsatser i de lokale erhvervskontorer. KKR Syddanmark godkendte aftalen. SIDE 9

10 2.3. Infrastruktur i region Syddanmark SAG bel Baggrund KKR Syddanmark og Region Syddanmark har løbende drøftet fælles initiativer i forhold til interessevaretagelse i spørgsmålet om fremtidige statslige investeringer i infrastruktur. I november 2011 besluttede KKR Syddanmark at fokusere på tre syddanske prioriteringer: En styrkelse af timemodellen i det store H med ét stop i Trekantområdet og videreført til Esbjerg og grænsen. En ny hærvejsmotorvej til grænsen, der kan aflaste E45 og knytte an til Billund Lufthavn. En parallel forbindelse over Lillebælt UdviklingsRåd Sønderjylland har i sommeren 2014 taget kontakt til KKR Syddanmark for at fremme interesserne omkring hærvejsmotorvejen til grænsen. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark vurderer om, der skal foretages yderligere for at fremme de syddanske prioriteter som blev vedtaget i november Sagsfremstilling Siden drøftelsen i KKR Syddanmark i november 2011 er der taget en række beslutninger med betydning for de syddanske prioriteringer: Timemodellen, hvor kernen i den fremtidige togtrafik vil være et system med tre hurtige forbindelser i timen, fra København til henholdsvis Esbjerg, Aarhus og Aalborg. Der fremgår ikke beslutning om retning Sønderjylland eller Jylland-Hamburg. Selve betjeningen og standsningsmønster fastlægges først senere. Arbejdet med den parallelle forbindelse over Lillebælt er endnu i analyse fasen, hvorfor der endnu ikke er draget konklusioner. Analyse arbejdet med en ny hærvejsmotorvej har givet en række hovedkonklusioner: En midtjysk-/hærvejsmotorvej kan først aflaste, når den er færdig i sin fulde udstrækning. Kan først være færdig i sin fulde udstrækning i ca Indtil 2030 kan problemer kun klares ved udbygning af E45. Vejdirektoratets undersøgelser har vist at hærvejsmotorvejen ikke vil være samfundsøkonomisk rentabel, ej heller vil kunne aflaste SIDE 10

11 den nuværende motorvejsforbindelse nævneværdigt. Undersøgelserne koncentrerer sig imidlertid ikke om væksthensynet, nemlig at sikre adgangen til eksportmarkederne i Europa og mobiliteten internt i regionen I 2011 blev der enighed mellem Danmark og Tyskland om at nedsætte en dansk tysk rafikkommissionen med det hovedformål at udbygge samarbejdet henover den dansk-tyske grænse. Ønsket med kommissionen var en bedre koordinering af de store og langsigtede investeringsplaner i infrastruktur. Kommissionen har som mål at udarbejde en slutrapport med deadline ved årsskiftet 2014/2015. UdviklingsRåd Sønderjylland har anmodet KKR Syddanmark vurdere mulighederne for at fremme udviklingen med en ny motorvejsforbindelse til grænsen. Årsagen er behov for en fælles og langsigtet løsning af de trafikale problemer i Jyllands Korridoren. Beslutning KKR Syddanmark vurderede, at der ikke pt. er behov for at foretage yderligere for at fremme de syddanske prioriteter, som blev vedtaget i november KKR Syddanmark besluttede, at man på det kommende kommunekontaktudvalgsmøde vil drøfte de udfordringer, der vil følge manglende investeringer på den tyske side eksempelvis vedligeholdelse af Rader Hochbrücke Redningsberedskabet status på samarbejde om færre kommunale enheder SAG fda Baggrund I Økonomiaftalen for 2015 (ØA15) er det aftalt, at de kommunale redningsberedskaber skal reduceres fra de nuværende 87 enheder til maksimalt 20 tværkommunale enheder inden udgangen af Det er vigtigt, at redningsberedskaber i alle kommuner sammenlægges for at opnå maksimalt 20 tværkommunale enheder, og for at enhederne har tilstrækkelig størrelse til at kunne overtage opgaver fra de statslige beredskaber. SIDE 11

12 Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark drøfter status på en samling af beredskaber i Syddanmark. Sagsfremstilling Folketinget har nedsat et strukturudvalg til at komme med forslag til en ny struktur for at samle beredskabet i færre og større enheder samt for at komme med forslag til betydelige besparelser på området. Strukturudvalget er tæt på at færdiggøre sit arbejde, og teksten i ØA15 er en direkte konsekvens heraf. De nye større kommunale enheder vil kunne varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages i staten. Derfor skal KL og Forsvarsministeriet drøfte, hvilke funktioner i staten der kan flyttes til de kommunale beredskaber med tilhørende økonomisk kompensation. I ØA15 er der indlagt en reduktion for beredskabet delt på to poster. Den ene post er omfattet af det normale DUT princip, og det er 50 mio. kr. stigende til 75 mio. kr. for kommunerne under ét. Den anden post er på 100 mio. kr., og denne post tilhører moderniseringspuljen. Det betyder, at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne høster gevinsten. Staten vil gennemføre effektiviseringer i det statslige beredskab for 125 mio. kr. fra Det er kommunerne, der drøfter og træffer beslutninger om, hvilke tværkommunale samarbejder der skal etableres. Alle fem KKR drøfter status på redningsberedskaberne i september måned for at få et overblik over, om det tegner til, at kommunerne kommer i mål med maksimalt 20 tværkommunale enheder, og at alle kommuner er med, eller om der skal iværksættes yderligere tiltag for det. Status i de syddanske kommuner er: Borgmesterforum Fyn (Middelfart undtaget) besluttede den 24. juni 2014 at genoptage overvejelserne om en fælles fynsk løsningsmodel i et 60 selskab eller et forpligtende samarbejde De seks kommuner i Trekantområdet forhandler p.t. om etablering af et fælles beredskab De fire sønderjyske kommuner påbegynder i august (kommunaldirektører) og september (borgmestre) en proces med henblik på at afklare af mulighederne for dannelsen af en fælles sønderjysk løsning SIDE 12

13 Esbjerg, Fanø og Varde kommuner skal behandle et oplæg politisk i september måned med henblik på en sammenlægning 1. januar Kredsen af kommunaldirektører har på sit møde den 15. august 2014 drøftet status på samarbejdet. Beslutning KKR Syddanmark konstaterede, at der arbejdes på etablering af fire enheder i Syddanmark. Der blev gjort opmærksom på udfordringer omkring den statslige enhed Beredskabscenter Syd, som er placeret i Haderslev og servicerer hele regionen. Der er brug for afklaring af, hvilke opgaver de kommunale beredskaber fremover skal løse for de statslige beredskaber, og hvordan finansieringen ser ud Fordeling af flygtningekvoter i 2015 SAG fda Baggrund Hvert år udsender Udlændingeservice forslag til fordeling af kommunekvoter for antallet af flygtninge, som Udlændingestyrelsen påregner at få opholdstilladelse i det kommende år. Der er mulighed for, at kommunerne inden for hver region kan lave en frivillig, alternativ aftale om fordelingen af flygtninge. KKR skal afgive en samlet tilbagemelding for de syddanske kommuner til Udlændingeservice inden den 10. september Medmindre KKR meddeler Udlændingestyrelsen om indgåelsen af en alternativ frivillig a f- tale, forventes Udlændingestyrelsen at fastsætte kommunekvoterne som foreslået. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark godkender den foreslåede fordeling af flygtninge mellem kommunerne i Syddanmark i Sagsfremstilling Antallet af asylansøgere har været stigende i 2014, især som følge af situationen i Syrien. Dette har resulteret i et øget behov for asylcentre til asylansøgerne. Hvis en asylansøger herefter får asyl, skal vedkommende bo et sted i Danmark. Det er Udlændingestyrelsen, der bestemmer, hvor i Danmark man skal bo, hvis man bliver anerkendt som flygtning. Ud- SIDE 13

14 lændingestyrelsen spørger derfor hvert år KKR erne om det kommende års fordeling af flygtninge mellem kommunerne. I august 2013 var den forventede kvote for 2014 i på 746, men denne er efterfølgende blevet forhøjet til 1.093, hvilket blev godkendt på KKR Syddanmarks møde den 5. marts Udlændingestyrelsen har udarbejdet et forslag til fordeling af flygtninge på baggrund af antal indbyggere, flygtninge og indvandrere samt visse familiesammenførte udlændinge i kommunerne. KKR sekretariatet har den 14. maj 2014 sendt forslaget i høring i alle 22 kommuner i Syddanmark med informationen om, at KKR vil drøfte fordelingen på sit møde den 8. september 2014 med en indstilling om at godkende det udsendte forslag. Såfremt der er kommuner, som har bemærkninger til kommunekvoterne, er de blevet bedt om at sende dem til KKR sekretariatet senest den 18. august Der er ikke modtaget bemærkninger til antalsfordelingen mellem kommunerne. Fordelingen ses her: Kommune Justeret fordeling Fordeling Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen SIDE 14

15 580 Aabenraa Fredericia Kolding Vejle Kredsen af kommunaldirektører anbefaler, at KKR Syddanmark godkender fordelingen. Beslutning KKR Syddanmark besluttede at godkende fordelingen af flygtningekvoter i Møde i kommunekontaktudvalget den 23. september 2014 SAG bel Baggrund Kommunekontaktudvalget består af regionens 22 borgmestre samt regionsrådsformanden. Udvalget har til opgave at drøfte og udvikle det politiske samarbejde, der foregår mellem regionen og kommunerne. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark overvejer mulige emner til møde i kommunekontaktudvalget den 23. september Sagsfremstilling Region Syddanmark har inviteret til møde i kommunekontaktudvalget den 23. september. Der er endnu ikke udarbejdet en dagsorden for mødet, hvorfor der er mulighed for at bidrage med indhold. Regionens forslag til dagsordenspunkter er endnu ikke kendte, men forventes at foreligge på selve KKR Syddanmarks møde den 8.september. Kommunekontaktudvalget møde afholdes i Regionshuset i Vejle, den 23.9 kl Der afholdes formøde kl Beslutning KKR Syddanmark besluttede at følgende sættes på dagsordenen til mødet den 23.september 2014: Infrastruktur udfordringer der vil følge manglende investeringer på den tyske side eksempelvis vedligeholdelse af Rader Hochbrücke. Hvilke handlingsmuligheder findes der? SIDE 15

16 Besparelser på sygehusområdet og konsekvenser heraf (eks. den kommunale medfinansiering) Regional vækst- og udviklingsstrategi opfølgning på den hvordan kommer vi videre fra strategi til handling? Fleks- og førtidspensionsreformen status om samarbejdet (kan indgå i regionens punkt om status på sygedagpengereformen) Regionen har følgende emner til dagsordenen: Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2015 Etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark Orientering om praksisplan for almen praksis Høringsudkast til sundhedsaftalen og den videre proces Status på Sygedagpengereformen Orientering om aftaler om vækstplan for dansk turisme og ny organisering Orientering om Regional- og Socialfondsprogrammerne Vækstpartnerskabsaftale med regeringen Samarbejde på råstofområdet Orientering om status på INTERREG 5A-programmet 2.7. Høring af sundhedsaftale SAG bel Baggrund Sundhedsaftalen er sendt i høring i perioden fra den 15. august 2014 til den 6. oktober Høringsudkastet blev drøftet og godkendt i Sundheds-koordinationsudvalget den 12. august Sundhedsaftalen skal efterfølgende endeligt godkendes af region og kommuner, hvorefter den sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. KKR Syddanmark blev på mødet den 10. juni 2014 orienteret om processen og bakkede her op den vision der er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark anbefaler at kommunerne bakker op om sundhedsaftalen der er sendt i høring den 15. august Sagsfremstilling Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. På den måde kan den enkelte patient SIDE 16

17 og borger modtage en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet. Sundhedsaftalerne indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne og godkendes af Sundhedsstyrelsen. Det er sundhedskoordinationsudvalget der udarbejder sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter udpeget af regionsrådet, KKR samt Praktiserende Lægers Organisation. Dialog om sundhedsaftalen Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har afholdt dialogmøder med de 22 kommuner og regionen for at sikre enighed om, fælles opbakning og ejerskab til den fælles syddanske sundhedsaftale. Møderne har været præget af en positiv og udviklingspræget dialog. KKR Syddanmark blev på møde den 10. juni 2014 orienteret om arbejdet med sundhedsaftalen, og besluttede her at bakke op om den vision Sundhedskoordinationsudvalget har formuleret. Vision med tre hovedmål Samarbejdet omkring sundhedsaftalen i region Syddanmark hviler på et værdifællesskab, hvor åbenhed, dialog og tillid er de bærende værdier. Sundhedskoordinationsudvalgets vision har tre hovedmål: Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Sundhed for alle Sundhed med sammenhæng Hovedmålene omsættes til konkrete succeskriterier, der udtrykker hvad der skal måles på. Tre principper Som fundament for et godt samarbejde, har Sundhedskoordinationsudvalget beskrevet tre principper. Disse beskriver, hvordan man vil arbejde sammen for at nå sundhedsaftalens mål: Vi vil prioritere vores indsatser skarpt. Vi vil se borgeren som et helt menneske, som har indflydelse på sit eget forløb. Vi vil udnytte Syddanmarks styrkeposition på det velfærdsteknologiske område SIDE 17

18 Fokuspunkter Kommunerne har i processen med formuleringen af sundhedsaftalen, lagt vægt på at den rehabiliterende tilgang bliver et fremherskende fokuspunkt. Dette er sammen med de øvrige fokuspunkter vigtige at holde sig for øje, når sundhedsaftalen skal omsættes til konkrete indsatser og resultater: En rehabiliterende tilgang Borger- patient- og pårørendeinddragelse Fastholdelse i job og uddannelse Styrket samarbejde ud fra LEON-princippet Tættere samarbejde med almen praksis Strukturen i sundhedsaftalen Sundhedsaftalen rummer tre dele: Den politiske del Den administrative del Bilagsdelen Den politiske del omfatter visionen for, hvor det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet skal være ved aftaleperiodens udløb. Ligeledes beskrives den politiske organisering af sundhedssamarbejdet, og hvordan aftalens politiske mål omsættes i succeskriterier. Endelig indgår der i sundhedsaftalens politiske del også en udviklingsaftale. Den administrative del fastlægger rammen for arbejdet med at realisere den politisk formulerede vision. Med andre ord: hvilke midler skal tages i brug for at nå målene? Bilagsdelen rummer en række dokumenter, som kan være vejledende og handlingsanvisende for den enkelte ansatte i sundhedsvæsenet. Udviklingsaftalen I sundhedsaftalens politiske del fremgår en udviklingsaftale, som skal sætte retningen for udviklingen på områder, hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at indgå en forpligtende aftale som omfatter alle 22 kommuner og regionen. Udviklingsaftalen forpligter parterne til at arbejde frem mod aftalens mål, det kan ske på forskellige måder og i forskellig takt. Udviklingsaftalens initiativer kan, når parterne ønsker det, gøres forpligtende på linje med den øvrige sundhedsaftale i forbindelse med den årlige revision af sundhedsaftalen i regi af Sundhedskoordinationsudvalget. SIDE 18

19 Der indgås følgende udviklingsaftaler: Forebyggelse og tidlig opsporing Fastholdelse i job og uddannelse Den rehabiliterende tilgang Mental Sundhed Telemedicin Borgerorienterede kvalitets- og delmål Den videre proces Sundhedskoordinationsudvalget tilretter sundhedsaftalen på baggrund af de indkomne høringssvar og godkender aftaleudkastet på sit møde i december Herefter vil aftalen kunne forelægges til godkendelse i regionsråd og kommunalbestyrelser. Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 31. januar Kredsen af kommunaldirektører indstiller til KKR Syddanmark at bakke op om sundhedsaftalen når den sendes i høring. Beslutning KKR Syddanmark besluttede at bakke op om sundhedsaftalen. KKR Syddanmark besluttede desuden at lave et høringssvar, som godkendes af KKR Syddanmarks formandskab og dermed vil fremstå som et høringssvar fra KKR Syddanmark Orientering om praksisplan i høring hos de 22 kommuner SAG bel Baggrund Praksisplanen skal i høring i perioden fra den 17. september 2014 til den 17. november Høringsudkastet drøftes og forventes godkendt i praksisplanudvalget den 16. september Høringsudkastet er endnu under redigering og kan derfor ikke vedhæftes dagsordenen til KKR Syddanmark. Indstilling Det indstilles, at KKR Syddanmark tager orienteringen til efterretning. SIDE 19

20 Sagsfremstilling Praksisplanen vedrørende almen praksis er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis. Planen beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen og indeholder overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Kommunerne har med praksisplanen større indflydelse på planlægningen af almen praksis end tidligere og hensigten er at sikre sammenhæng til den kommunale indsats. Praksisplanen skal medvirke til at sikre sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet. Almen praksis er således forpligtet til at udøve sin virksomhed i overensstemmelse med sundhedsaftalen, og der bliver i den forbindelse en tæt sammenhæng mellem sundhedsaftalen og praksisplanen. Sekretariat i KL For at understøtte de fem kommunale praksisplanudvalgs arbejde med at formulere en praksisplan, har KL etableret et sekretariat. Opgaven er at styrke arbejdet med formulering af praksisplanen, herunder at understøtte forhandlingen af de underliggende aftaler om ressourcer og økonomi, der er i overensstemmelse med kommunernes ønsker og behov. Praksisplan i Syddanmark Praksisplanen i Syddanmark består af en politisk del, der omfatter vision og indsatsområder, og en administrativ del der omfatter beskrivelse af organisering, kapacitet og lægedækning samt en beskrivelse af hvert planlægningsområde. Indsatsområderne omhandler blandt andet: Service og tilgængelighed Samarbejde og kommunikation Kvalitet i ydelserne Lægemiddelområdet Sygemeldinger Forebyggelse og tidlig opsporing Samtaleterapi Udvikling af nye arbejdsformer SIDE 20

21 Indsatsområderne rummer en række konkrete målsætninger med tilknyttede handlinger. Praksisplanen vil derfor også omfatte et afsnit der beskriver hvorledes og hvornår målsætningerne realiseres. Økonomi omkring praksisplaner Der er tilknyttet i alt 410 mio. kr. til opgaver tilknyttet praksisplaner. Midlerne fordeler sig således: Opgaver vedrørende sygebesøg og samtaleterapi Kommunale midler Regionale midler 210 mio.kr. 100 mio. kr. 100 mio. kr. Beslutning KKR Syddanmark tog orienteringen til efterretning. SIDE 21

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R BLÅ BOG KKR SYDDANMARK SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...5 Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk

Socialtilsyn Syd. Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk Tilsynschef Åse Reck Tlf. 7253 3016 Mail: afr@faaborgmidtfyn.dk 1 Et nyt socialtilsyn Et professionelt og uafhængigt tilsyn Systematisk inddragelse af viden Borgerne i centrum Alle sociale døgntilbud og

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015. STED Meldahls Rådhus, Fredericia UDVALG Socialdirektørforum MØDE Referat fra møde i Socialdirektørforum den 14. januar 2015 STED Meldahls Rådhus, Fredericia STARTTIDSPUNKT 14-01-2015 09:00:00 SLUTTIDSPUNKT 14-01-2015 13:00:00 PUNKTER

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Aftale for 2014 mellem Væksthus og KKR Syddanmark...2 Bilag 1: Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014...2 2.3 Opfølgning

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 3. oktober 2012, kl. 18.30, På Hotel KronPrinds Frederik Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen,

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Tirsdag den 18/11 2014 kl. 13.00-16.00 Sted: Boulevarden 13, repræsentationslokale 2 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Lone Becker, Carsten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis Indledning Forslag til praksisplan for almen praksis 2015-2018 er nu i høring med frist d. 18. oktober 2015. Det forventes at en endelig praksisplan

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere