BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)"

Transkript

1 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014

2 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD UDBUD Udbudsform Entrepriseform Udbudsmaterialet Udvælgelse Generelt Kriterier for udvælgelse Tildeling Generelt Økonomisk mest fordelagtige tilbud Tildelingsmodel Særlige forhold SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET TILBUD Alternative tilbud Forbehold Aflevering og åbning af tilbuddet Konsortier Underleverandører Vedståelse Vederlag DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET FORHANDLING MEDDELELSE TIL TILBUDSGIVERE ANNULLATION Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

3 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 18 1 ORIENTERING OM UDBUD Nærværende indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte entreprise, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. Dette udbud omfatter i hovedtræk: Etablering af en 3. generations kunstgræs-sportsplæne for fodboldspil Etablering af dræn Etablering af hegn om kunstgræs-sportsplæne Etablering af belysningsanlæg Jordarbejde i forbindelse med omlægning af gasledning inkl. koordinering med ledningsejer (ledningsarbejde udføres af ledningsejer) Se Anlægs- og ydelsesprogram (AYP), 24. oktober 2014, for yderligere beskrivelse. Option Ordregiver har option på Etablering af en 20 m x 40 m multibane inkl. bander og belysning, i tilknytning til sportsgræsplæne med kunstgræs Herudover har ordregiver option på: Drift og vedligehold af kunstgræs-sportsplæne i 4 år efter aflevering eller Levering af materiel for drift og vedligehold af kunstgræs-sportsplæne Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

4 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 2 af 18 Tidsplan Der forventes følgende tidsplan / tidsfrister: Udbudsmateriale lægges på Vordingborg Kommunes hjemmeside Afholdelse af orienteringsmøde Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for at lægge supplerende oplysninger inkl. spørgsmål/svar på Vordingborg Kommunens hjemmeside Tilbudsafgivelse Mulig start af evt. forhandlinger Meddelelse om påtænkt tildeling Kontrahering Mulig start af anlægsarbejde Mulig afholdelse af projektgennemgangsmøde Frist for aflevering Ordregiver Ordregiver er: Vordingborg Kommune Kultur og Fritid Valdemarsgade Vordingborg Ordregivers kontaktperson er: Bjørn Buch Mail: Terminologi I udbuds- og tilbudsfasen anvendes ordregiver for Vordingborg Kommune og tilbudsgiver for den bydende entreprenør. Efter tildeling af ordre anvendes bygherre for Vordingborg Kommune og entreprenør eller totalentreprenør for den udførende. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

5 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 3 af 18 2 UDBUD 2.1 Udbudsform Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til Tilbudsloven. Arbejdet udbydes i ét samlet udbud. 2.2 Entrepriseform Arbejdet udbydes som en totalentreprise. 2.3 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet omfatter: Vordingborg Kommunes bekendtgørelse af udbuddet på sin hjemmeside Nærværende Særlige betingelser Totalentreprise (SBT), 24. oktober 2014 Anlægs- og ydelsesprogram (AYP), 24. oktober 2014 Udbudskontrolplan (UKP), 24. oktober 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), 24. oktober 2014 Tilbudsliste (TBL), 24. oktober 2014 Geoteknisk rapport nr. 5 af fra Geo Konsult ApS Nivellement vedr. kunstgræsbane, Opmålt den 1. oktober 2014, Landmålergården I/S Skitsetegning, Kunstgræsbane i Vordingborg Kommune, 24. oktober 2014 Eventuelle rettelsesblade og supplerende oplysninger afgivet under tilbudsfasen 2.4 Udvælgelse Generelt Den tilbudsgiver, med hvem ordregiver agter at indgå kontrakt, skal på forlangende forinden kontraktindgåelse fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsva- Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

6 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 4 af 18 rende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i Udbudsdirektivet. Serviceattesten skal foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel. Den tilbudsgiver, med hvem ordregiver agter at indgå kontrakt, skal på forlangende forinden kontraktindgåelse fremlægge dokumentation for overholdelse af ordregivers Politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordingborg Kommune, herunder ved fremlæggelse af Oplysninger om virksomhedens sociale ansvar for uddannelse og personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet i udfyldt stand. Denne entreprise anses ikke for at være en større kontrakt jf. Politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordingborg Kommune. Ordregiver er berettiget og forpligtet til at se bort fra et tilbud, hvis tilbuddet ikke er konditionsmæssigt, blandt andet hvis det ikke overholder forskrifterne i det samlede udbudsmateriale, eller hvis det indeholder forbehold for grundlæggende udbudsbetingelser Det er tilbudsgivers risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser og det samlede udbudsmateriale. Risikoen for rækkevidden og konsekvensen af eventuelle forbehold eller væsentlige uklarheder i tilbuddet fra tilbudsgiveren påhviler derfor udelukkende tilbudsgiveren Kriterier for udvælgelse Ordregiver vil udelukke tilbudsgivere, der er under konkurs, betalingsstandsning o.lign. Følgende kriterier lægges til grund for udvælgelse blandt tilbudsgiverne: Økonomisk formåen Oplysninger om tilbudsgiverens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at fremskaffe oplysninger 3 år tilbage, skal en gyldig eller rimelig årsag hertil oplyses. Ved sammenslutning af virksomheder (fx konsortier) skal oplysningerne om økonomisk og finansiel formåen gives for hver enkelt virksomhed, der deltager i sammenslutningen. Ved sammenslutning af virksomheder beregnes tilbudsgiverens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår som summen af den samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår i sammenslutningen, dvs. at sammenslutningen i de 3 seneste disponible regnskabsår samlet skal opfylde mindstekravet. Tilbudsgiver skal have haft en omsætning minimum kr i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

7 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 5 af 18 Teknisk formåen Liste indeholdende dokumenterede referencer vedrørende de betydeligste tilsvarende entrepriser, som tilbudsgiver har foretaget inden for det udbudte område i de 3 seneste år, med angivelse af op til 5 kunder for hvert år. I hver reference skal oplyses kunde, leveringssted, ordrestørrelse (opgjort som beløb i kr.), beskrivelse af entreprisen, tidspunkt for udførelse samt oplysninger om telefonnr. eller mailadresse på kontaktperson på referencen. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer direkte. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at fremskaffe oplysninger 3 år tilbage, skal en gyldig eller rimelig årsag hertil oplyses. Ved sammenslutning af virksomheder (fx konsortier) skal oplysningerne om teknisk og/eller faglig formåen gives for hver enkelt virksomhed, der deltager i sammenslutningen. Ved sammenslutning af virksomheder er det summen af de afgivne dokumenterede referencer, der samlet bliver vurderet. Tilbudsgiver skal have erfaring med gennemførelse af arbejder svarende til de af nærværende entreprise omfattede arbejder. Kravet kan opfyldes ved brug af underentreprenørers referencer. Delvis manglende (dvs. ikke-væsentlige mangler) fremlæggelse af ovennævnte krævede dokumentation gør ikke nødvendigvis tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet ordregiver i sådan tilfælde forbeholder sig ret til, at efterspørge fremlæggelse af den manglende dokumentation, inden for en kort tidsfrist. 2.5 Tildeling Generelt Kriterium for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ukonditionsmæssige tilbud optages ikke til bedømmelse for tildeling af entreprisen. Ordregiver forbeholder sig ret til at kassere tilbud som efter ordregivers skøn, er åbenlys for lave, herunder tilbud som på et eller flere punkter afviger væsentligt fra ordregivers forventning til tilbuddet. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

8 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 6 af Økonomisk mest fordelagtige tilbud Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling: Underkriterium Vægtning Underkriterium A Tilbudsgivers projektbeskrivelse (PRO) 30 % Underkriterium B Materialekarakteristika 25 % Underkriterium C Organisation og bemanding 15 % Underkriterium D Pris 30 % Hvert underkriterium tildeles en karakter jf. nedenstående beskrivelse. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er det tilbud der opnår den højeste produktsum (med 2 decimaler) af vægte og karakterer for ovennævnte underkriterier. Produktsummen kan maksimalt blive 10, Tildelingsmodel Hvert underkriterium bedømmes ud fra en karakterskala, jf. nedenstående. Summen af de vægtede karakterer for de enkelte underkriterier udgør den samlede karakter. Bedømmelse af underkriterium A - C generelt: Ved bedømmelse af kvalitative underkriterier anvendes en 11-trins karakterskala fra 0 til 10. Karakter Beskrivelse 10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt) Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

9 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 7 af 18 Mellemliggende karakterer finder anvendelse til at udtrykke nuancer i forhold til ovenstående definition af skalaen. Bedømmelse af underkriterium A Tilbudsgivers projektbeskrivelse (PRO): Ved bedømmelsen lægges vægt på det af tilbudsgiver beskrevne projekts samlede funktion samt opfyldelse af specifikationer i Anlægs- og ydelsesprogram (AYP). Ved vurdering af det beskrevne projekts samlede funktion indgår vurdering af: Beskrivelse af geometriske udformninger Beskrivelse af det overordnede materialevalg og dimensioner Beskrivelse af kontrol og dokumentation, herunder tilbudsgivers kvalitets- og miljøledelsessystem Beskrivelse af arbejds- og tidsplan jf. Styring og samarbejde (SOS) Bedømmelse af underkriterium B - Materialekarakteristika: Ved bedømmelsen lægges vægt på materialekarakteristiske egenskaber for tilbudte materialer samt opfyldelse af specifikationer i Anlægs- og ydelsesprogram (AYP). Ved vurdering af materialekarakteristiske egenskaber for tilbudte materialer indgår vurdering af: Materialekarakteristika for materialer i drænsystem Materialekarakteristika for ubundne bundsikrings- og bærelagsmaterialer Materialekarakteristika for kunstgræs ( kunstgræstæppe ), herunder særligt dokumenteret lang holdbarhed Materialekarakteristika for sand- og gummigranulatfyld, herunder type, renhed og risiko for udvaskning af miljøskadelige stoffer Materialekarakteristika for multibanebelægning Bedømmelse af underkriterium C Organisation om bemanding: I bedømmelsen af organiseringen og CV erne lægges vægt på: At den tilbudte organisation er optimal og målrettet mod den enkelte opgave, samt at der tilbydes bistand fra medarbejdere med relevant kompetence Tilbudsgivers forslag til, hvorledes denne vil tilrettelægge løsningen af opgaven inkl. optioner, herunder hvilke aktiviteter for kvalitetssikring tilbudsgiver vil gennemføre Hvor mange medarbejdere inden for feltet tilbudsgiver råder over Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

10 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 8 af 18 Beskrivelse af kvalifikationerne for relevante medarbejdere At principperne i Vordingborg Kommunes politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler er implementeret i tilbudsgivers organisation Dokumentation for alle allokerede medarbejdere sker ved at vedlægge CV på max 3 sider pr. medarbejder. Bedømmelse af underkriterium D - Pris: Laveste tilbud tildeles karakteren 10. Et tilbud, der er kr over laveste pris tildeles karakteren 0. De øvrige tilbudskarakterer findes ved at interpolere og ekstrapolere retlinet ud fra disse to punkter. Tilbud, der ligger højere end kr over laveste pris tildeles negativ karakter. Optioner indgår ikke i ovennævnte. 2.6 Særlige forhold Hvis tilbudsgiver mener, at hele eller dele af tilbudsmaterialet er omfattet af reglerne om undtagelse for aktindsigt, skal tilbudsgiver oplyse, hvilke dele af det fremlagte materiale tilbudsgiver mener, er undtaget fra aktindsigt. Ordregiver er på ingen måde bundet af tilbudsgivers vurdering af, hvilket materiale der skal undtages fra aktindsigt. Opgaven omfatter ikke virksomhedsoverdragelse. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

11 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 9 af 18 3 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan tilbudsgivere fremsende sådanne spørgsmål til ordregiver senest den 12. december 2014, kl Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil ikke blive besvaret. Alle henvendelser skal ske skriftligt via til ordregivers kontaktperson Bjørn Buch, på adressen med kopi til Knud Jørgensen, på adressen Ordregiver vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på ordregivers hjemmeside senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Ordregiver forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på ordregivers eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af tilbudsgivere. Supplerende meddelelser offentliggøres på ordregivers hjemmeside. Det er tilbudsgivers ansvar, at gøre sig bekendt med spørgsmål, svar samt eventuelt supplerende yderligere oplysninger og eventuelle rettelsesblade som er lagt på ordregiver hjemmeside. Ansvaret for eventuelt mangelfuldt tilbud, som følge af manglende hensyntagen til spørgsmål, svar samt eventuelt yderligere oplysninger og eventuelle rettelsesblade påhviler alene tilbudsgivers. Orienteringsmøde Ordregiver afholder orienteringsmøde den 27. november 2014, kl Orienteringsmødet afholdes på adressen: Vordingborg Kommune Mønsvej Vordingborg Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

12 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 10 af 18 Tilbudsgivere som ønsker at deltage i orienteringsmødet skal orientere ordregivers kontaktperson herom, med oplysning om antal personer, fra tilbudsgiverens organisation, som deltager. Orientering om deltagelse i orienteringsmødet skal fremsendes hurtigst muligt, idet der maksimalt kan deltage 2 personer fra hver tilbudsgiver. Tilbudsgivere anmodes om at fremsende deres eventuelle afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet senest den 24. november 2014, til ordregivers kontaktperson, med henblik på ordregivers mulighed for eventuel besvarelse af spørgsmålene på orienteringsmødet. På orienteringsmødet vil spørgsmål blive gengivet i anonymiseret form. Afklarende spørgsmål fremsat på orienteringsmødet kan ikke forventes besvaret på mødet. Ordregivers oplysninger, herunder besvarelse af afklarende spørgsmål fra tilbudsgivere, afgivet på orienteringsmødet er alene vejledende, idet ordregiver vil udarbejde referat af orienteringsmødet. Referatet vil indeholde afgivne oplysninger, herunder besvarelse af afklarende spørgsmål. Referatet offentliggøres på ordregivers hjemmeside. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

13 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 11 af 18 4 TILBUD Det forudsættes, at tilbudsgivere inden tilbudsafgivelse har gjort sig bekendt med opgavens art og omfang, herunder de faktiske forhold på lokalitet for etablering af boldbaner, på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. 4.1 Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 4.2 Forbehold Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af ordregiver. Såfremt tilbuddet indeholder ikke-væsentlige forbehold, kan tilbuddet afvises. Ikke-væsentlige forbehold vil blive prissat af ordregiver, og prisen vil blive tillagt tilbudssummen. 4.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud skal være på dansk, og skal afleveres i lukket kuvert (emballage) mærket Kunstgræs-sportsplæne, 2015 påført afsenders navn, adresse, og telefonnummer. Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar mærkes original. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal endvidere afleveres i elektronisk form (CD-ROM, USB-stick eller lignende) som pdf-filformat, med underskrift. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem afleverede versioner af tilbuddet, er det eksemplaret mærket original, som er gældende. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

14 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 12 af 18 Tilbud skal være modtaget hos: senest Vordingborg Kommune Mønsvej Vordingborg Att. Bjørn Buch den 15. januar 2015, kl Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de tilbudsgivere, der måtte være til stede. Tilbudssummer og evt. forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. Tilbudsgiver skal benytte de af ordregiver udarbejdede skemaer ved afgivelser af oplysninger og erklæringer. Ved aflevering af tilbud skal tilbudsgiver anvende den af ordregiver udarbejdes tilbudsliste. Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed. Ved udfyldelse af tilbudslisten afgiver tilbudsgiver samtidig Tro og love erklæring om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Tilbud forbliver ordregivers ejendom. 4.4 Konsortier Såfremt flere byder i forening skal tilbuddet vedlægges bemyndigelseserklæring samt erklæring om solidarisk hæftelse. 4.5 Underleverandører Tilbudsgivers eventuelle brug af underleverandører skal fremgå af tilbudsgivers tilbud. 4.6 Vedståelse Tilbuddet skal vedstås i 40 arbejdsdage fra tilbudsfristen. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

15 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 13 af Vederlag Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og efterfølgende aftaleindgåelse. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

16 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 14 af 18 5 DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET Tilbudsgiver skal disponere tilbuddet i overensstemmelse med nedenstående disposition og besvare de stillede spørgsmål under de fremførte overskrifter: Afsnit 1 Oplysninger som anført under pkt , Kriterier for udvælgelse, herunder: Økonomisk formåen Teknisk formåen Afsnit 2 "Tilbudsliste" (TBL) i udfyldt og underskrevet stand. Ved udfyldelse af tilbudslisten afgiver tilbudsgiver samtidig Tro og love erklæring om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Ved tilbud fra konsortier: Bemyndigelseserklæring samt erklæring om solidarisk hæftelse. Afsnit 3 Beskrivelser (på dansk) for dokumentation af underkriterium A Tilbudsgivers projektbeskrivelse (PRO), herunder beskrivelse af: Tilbudt løsning af entreprisen, herunder visualisering af geometrisk udformning ved skitser, tegninger, produktblade, fotos mv. Udformning og opbygning af tilbudte løsninger, herunder materialevalg og dimensioner Arbejds- og tidsplan, som er i overensstemmelse med anvisningerne i Styring og samarbejde (SOS) Kontrol og dokumentation, herunder tilbudsgivers kvalitets- og miljøledelsessystem Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

17 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 15 af 18 Afsnit 4 Beskrivelser for dokumentation af underkriterium B Materialekarakteristika, herunder: Beskrivelse og dokumentation af materialekarakteristika for tilbudte materialer (på dansk eller engelsk), ved produktblade, datablade, analyserapporter (max. 12 måneder gamle) o.lign. Materialeprøver med tydelig mærkning af producent, art, type mv. af tilbudt kunstgræs (ca. A4-størrelse), sandfyld (min. ca. 1 liter) og gummigranulatfyld (min. ca. 3 liter) Afsnit 5 Beskrivelser (på dansk) for dokumentation af underkriterium C Organisation og bemanding, herunder beskrivelse af: Tilbudsgivers organisation inkl. underentreprenører Tilbudsgivers kvalitetssikringsorganisation, herunder egne og eksterne laboratoriefaciliteter Tilbudt bemanding, herunder CV er for tilbudte medarbejdere Afsnit 6 Beskrivelser (på dansk) for dokumentation af den som option tilbudte multibane inkl. bander og belysning, herunder beskrivelse af: Tilbudt løsning af entreprisen, herunder visualisering af geometrisk udformning ved skitser, tegninger, produktblade, fotos mv. Udformning og opbygning af tilbudte løsninger, herunder materialevalg og dimensioner Arbejds- og tidsplan, som er i overensstemmelse med anvisningerne i Styring og samarbejde (SOS) Kontrol og dokumentation, herunder tilbudsgivers kvalitets- og miljøledelsessystem Afsnit 7 Beskrivelse (på dansk) af det som option tilbudte materiel, herunder ved produktblade, fotos, tegninger mv. Tekniske specifikationer som produktblade, fotos, tegninger mv. kan fremlægges på dansk eller engelsk. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

18 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 16 af 18 6 FORHANDLING Ordregiver forbeholder sig ret til at forhandle med op til tre tilbudsgivere i overensstemmelse med bestemmelserne i tilbudsloven. Senest ved forhandlingernes påbegyndelse vil ordregiver meddele de tre tilbudsgivere hvilken procedure der vil blive fulgt. Senest ved forhandlingernes påbegyndelse vil ordregiver give de øvrige tilbudsgivere meddelelse om, og begrundelse for, at de ikke indbydes til forhandling. Efter afslutning af forhandlinger vil ordregiver underrette de tilbudsgivere som ordregiver har forhandlet med, om påtænkt tildeling af den udbudte entreprise, herunder egenskaber og relative fordele, ved det tilbud ordregiver påtænker at antage. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

19 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 17 af 18 7 MEDDELELSE TIL TILBUDSGIVERE Ordregiver vil hurtigst muligt orientere alle tilbudsgivere om påtænkt tildeling af den udbudte entreprise, herunder egenskaber og relative fordele, ved det tilbud ordregiver påtænker at antage. Aftale om gennemførelse af entreprisen vil indgået umiddelbart herefter. Resultatet af udbuddet vil efterfølgende blive bekendtgjort på ordregivers hjemmeside. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

20 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 18 af 18 8 ANNULLATION Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbudsforretningen og/eller gennemføre et nyt udbud, hvis der er saglige grunde eller forhold, der tilsiger dette, herunder fx for få tilbudsgivere. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1.

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1. UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD MED FORHANDLING Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjylland,

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere