BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)"

Transkript

1 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014

2 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD UDBUD Udbudsform Entrepriseform Udbudsmaterialet Udvælgelse Generelt Kriterier for udvælgelse Tildeling Generelt Økonomisk mest fordelagtige tilbud Tildelingsmodel Særlige forhold SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET TILBUD Alternative tilbud Forbehold Aflevering og åbning af tilbuddet Konsortier Underleverandører Vedståelse Vederlag DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET FORHANDLING MEDDELELSE TIL TILBUDSGIVERE ANNULLATION Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

3 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 18 1 ORIENTERING OM UDBUD Nærværende indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte entreprise, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. Dette udbud omfatter i hovedtræk: Etablering af en 3. generations kunstgræs-sportsplæne for fodboldspil Etablering af dræn Etablering af hegn om kunstgræs-sportsplæne Etablering af belysningsanlæg Jordarbejde i forbindelse med omlægning af gasledning inkl. koordinering med ledningsejer (ledningsarbejde udføres af ledningsejer) Se Anlægs- og ydelsesprogram (AYP), 24. oktober 2014, for yderligere beskrivelse. Option Ordregiver har option på Etablering af en 20 m x 40 m multibane inkl. bander og belysning, i tilknytning til sportsgræsplæne med kunstgræs Herudover har ordregiver option på: Drift og vedligehold af kunstgræs-sportsplæne i 4 år efter aflevering eller Levering af materiel for drift og vedligehold af kunstgræs-sportsplæne Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

4 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 2 af 18 Tidsplan Der forventes følgende tidsplan / tidsfrister: Udbudsmateriale lægges på Vordingborg Kommunes hjemmeside Afholdelse af orienteringsmøde Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for at lægge supplerende oplysninger inkl. spørgsmål/svar på Vordingborg Kommunens hjemmeside Tilbudsafgivelse Mulig start af evt. forhandlinger Meddelelse om påtænkt tildeling Kontrahering Mulig start af anlægsarbejde Mulig afholdelse af projektgennemgangsmøde Frist for aflevering Ordregiver Ordregiver er: Vordingborg Kommune Kultur og Fritid Valdemarsgade Vordingborg Ordregivers kontaktperson er: Bjørn Buch Mail: Terminologi I udbuds- og tilbudsfasen anvendes ordregiver for Vordingborg Kommune og tilbudsgiver for den bydende entreprenør. Efter tildeling af ordre anvendes bygherre for Vordingborg Kommune og entreprenør eller totalentreprenør for den udførende. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

5 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 3 af 18 2 UDBUD 2.1 Udbudsform Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til Tilbudsloven. Arbejdet udbydes i ét samlet udbud. 2.2 Entrepriseform Arbejdet udbydes som en totalentreprise. 2.3 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet omfatter: Vordingborg Kommunes bekendtgørelse af udbuddet på sin hjemmeside Nærværende Særlige betingelser Totalentreprise (SBT), 24. oktober 2014 Anlægs- og ydelsesprogram (AYP), 24. oktober 2014 Udbudskontrolplan (UKP), 24. oktober 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), 24. oktober 2014 Tilbudsliste (TBL), 24. oktober 2014 Geoteknisk rapport nr. 5 af fra Geo Konsult ApS Nivellement vedr. kunstgræsbane, Opmålt den 1. oktober 2014, Landmålergården I/S Skitsetegning, Kunstgræsbane i Vordingborg Kommune, 24. oktober 2014 Eventuelle rettelsesblade og supplerende oplysninger afgivet under tilbudsfasen 2.4 Udvælgelse Generelt Den tilbudsgiver, med hvem ordregiver agter at indgå kontrakt, skal på forlangende forinden kontraktindgåelse fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsva- Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

6 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 4 af 18 rende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i Udbudsdirektivet. Serviceattesten skal foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel. Den tilbudsgiver, med hvem ordregiver agter at indgå kontrakt, skal på forlangende forinden kontraktindgåelse fremlægge dokumentation for overholdelse af ordregivers Politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordingborg Kommune, herunder ved fremlæggelse af Oplysninger om virksomhedens sociale ansvar for uddannelse og personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet i udfyldt stand. Denne entreprise anses ikke for at være en større kontrakt jf. Politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordingborg Kommune. Ordregiver er berettiget og forpligtet til at se bort fra et tilbud, hvis tilbuddet ikke er konditionsmæssigt, blandt andet hvis det ikke overholder forskrifterne i det samlede udbudsmateriale, eller hvis det indeholder forbehold for grundlæggende udbudsbetingelser Det er tilbudsgivers risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser og det samlede udbudsmateriale. Risikoen for rækkevidden og konsekvensen af eventuelle forbehold eller væsentlige uklarheder i tilbuddet fra tilbudsgiveren påhviler derfor udelukkende tilbudsgiveren Kriterier for udvælgelse Ordregiver vil udelukke tilbudsgivere, der er under konkurs, betalingsstandsning o.lign. Følgende kriterier lægges til grund for udvælgelse blandt tilbudsgiverne: Økonomisk formåen Oplysninger om tilbudsgiverens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at fremskaffe oplysninger 3 år tilbage, skal en gyldig eller rimelig årsag hertil oplyses. Ved sammenslutning af virksomheder (fx konsortier) skal oplysningerne om økonomisk og finansiel formåen gives for hver enkelt virksomhed, der deltager i sammenslutningen. Ved sammenslutning af virksomheder beregnes tilbudsgiverens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår som summen af den samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår i sammenslutningen, dvs. at sammenslutningen i de 3 seneste disponible regnskabsår samlet skal opfylde mindstekravet. Tilbudsgiver skal have haft en omsætning minimum kr i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

7 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 5 af 18 Teknisk formåen Liste indeholdende dokumenterede referencer vedrørende de betydeligste tilsvarende entrepriser, som tilbudsgiver har foretaget inden for det udbudte område i de 3 seneste år, med angivelse af op til 5 kunder for hvert år. I hver reference skal oplyses kunde, leveringssted, ordrestørrelse (opgjort som beløb i kr.), beskrivelse af entreprisen, tidspunkt for udførelse samt oplysninger om telefonnr. eller mailadresse på kontaktperson på referencen. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer direkte. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at fremskaffe oplysninger 3 år tilbage, skal en gyldig eller rimelig årsag hertil oplyses. Ved sammenslutning af virksomheder (fx konsortier) skal oplysningerne om teknisk og/eller faglig formåen gives for hver enkelt virksomhed, der deltager i sammenslutningen. Ved sammenslutning af virksomheder er det summen af de afgivne dokumenterede referencer, der samlet bliver vurderet. Tilbudsgiver skal have erfaring med gennemførelse af arbejder svarende til de af nærværende entreprise omfattede arbejder. Kravet kan opfyldes ved brug af underentreprenørers referencer. Delvis manglende (dvs. ikke-væsentlige mangler) fremlæggelse af ovennævnte krævede dokumentation gør ikke nødvendigvis tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet ordregiver i sådan tilfælde forbeholder sig ret til, at efterspørge fremlæggelse af den manglende dokumentation, inden for en kort tidsfrist. 2.5 Tildeling Generelt Kriterium for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ukonditionsmæssige tilbud optages ikke til bedømmelse for tildeling af entreprisen. Ordregiver forbeholder sig ret til at kassere tilbud som efter ordregivers skøn, er åbenlys for lave, herunder tilbud som på et eller flere punkter afviger væsentligt fra ordregivers forventning til tilbuddet. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

8 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 6 af Økonomisk mest fordelagtige tilbud Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling: Underkriterium Vægtning Underkriterium A Tilbudsgivers projektbeskrivelse (PRO) 30 % Underkriterium B Materialekarakteristika 25 % Underkriterium C Organisation og bemanding 15 % Underkriterium D Pris 30 % Hvert underkriterium tildeles en karakter jf. nedenstående beskrivelse. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er det tilbud der opnår den højeste produktsum (med 2 decimaler) af vægte og karakterer for ovennævnte underkriterier. Produktsummen kan maksimalt blive 10, Tildelingsmodel Hvert underkriterium bedømmes ud fra en karakterskala, jf. nedenstående. Summen af de vægtede karakterer for de enkelte underkriterier udgør den samlede karakter. Bedømmelse af underkriterium A - C generelt: Ved bedømmelse af kvalitative underkriterier anvendes en 11-trins karakterskala fra 0 til 10. Karakter Beskrivelse 10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt) Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

9 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 7 af 18 Mellemliggende karakterer finder anvendelse til at udtrykke nuancer i forhold til ovenstående definition af skalaen. Bedømmelse af underkriterium A Tilbudsgivers projektbeskrivelse (PRO): Ved bedømmelsen lægges vægt på det af tilbudsgiver beskrevne projekts samlede funktion samt opfyldelse af specifikationer i Anlægs- og ydelsesprogram (AYP). Ved vurdering af det beskrevne projekts samlede funktion indgår vurdering af: Beskrivelse af geometriske udformninger Beskrivelse af det overordnede materialevalg og dimensioner Beskrivelse af kontrol og dokumentation, herunder tilbudsgivers kvalitets- og miljøledelsessystem Beskrivelse af arbejds- og tidsplan jf. Styring og samarbejde (SOS) Bedømmelse af underkriterium B - Materialekarakteristika: Ved bedømmelsen lægges vægt på materialekarakteristiske egenskaber for tilbudte materialer samt opfyldelse af specifikationer i Anlægs- og ydelsesprogram (AYP). Ved vurdering af materialekarakteristiske egenskaber for tilbudte materialer indgår vurdering af: Materialekarakteristika for materialer i drænsystem Materialekarakteristika for ubundne bundsikrings- og bærelagsmaterialer Materialekarakteristika for kunstgræs ( kunstgræstæppe ), herunder særligt dokumenteret lang holdbarhed Materialekarakteristika for sand- og gummigranulatfyld, herunder type, renhed og risiko for udvaskning af miljøskadelige stoffer Materialekarakteristika for multibanebelægning Bedømmelse af underkriterium C Organisation om bemanding: I bedømmelsen af organiseringen og CV erne lægges vægt på: At den tilbudte organisation er optimal og målrettet mod den enkelte opgave, samt at der tilbydes bistand fra medarbejdere med relevant kompetence Tilbudsgivers forslag til, hvorledes denne vil tilrettelægge løsningen af opgaven inkl. optioner, herunder hvilke aktiviteter for kvalitetssikring tilbudsgiver vil gennemføre Hvor mange medarbejdere inden for feltet tilbudsgiver råder over Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

10 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 8 af 18 Beskrivelse af kvalifikationerne for relevante medarbejdere At principperne i Vordingborg Kommunes politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler er implementeret i tilbudsgivers organisation Dokumentation for alle allokerede medarbejdere sker ved at vedlægge CV på max 3 sider pr. medarbejder. Bedømmelse af underkriterium D - Pris: Laveste tilbud tildeles karakteren 10. Et tilbud, der er kr over laveste pris tildeles karakteren 0. De øvrige tilbudskarakterer findes ved at interpolere og ekstrapolere retlinet ud fra disse to punkter. Tilbud, der ligger højere end kr over laveste pris tildeles negativ karakter. Optioner indgår ikke i ovennævnte. 2.6 Særlige forhold Hvis tilbudsgiver mener, at hele eller dele af tilbudsmaterialet er omfattet af reglerne om undtagelse for aktindsigt, skal tilbudsgiver oplyse, hvilke dele af det fremlagte materiale tilbudsgiver mener, er undtaget fra aktindsigt. Ordregiver er på ingen måde bundet af tilbudsgivers vurdering af, hvilket materiale der skal undtages fra aktindsigt. Opgaven omfatter ikke virksomhedsoverdragelse. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

11 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 9 af 18 3 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan tilbudsgivere fremsende sådanne spørgsmål til ordregiver senest den 12. december 2014, kl Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil ikke blive besvaret. Alle henvendelser skal ske skriftligt via til ordregivers kontaktperson Bjørn Buch, på adressen med kopi til Knud Jørgensen, på adressen Ordregiver vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på ordregivers hjemmeside senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Ordregiver forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på ordregivers eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af tilbudsgivere. Supplerende meddelelser offentliggøres på ordregivers hjemmeside. Det er tilbudsgivers ansvar, at gøre sig bekendt med spørgsmål, svar samt eventuelt supplerende yderligere oplysninger og eventuelle rettelsesblade som er lagt på ordregiver hjemmeside. Ansvaret for eventuelt mangelfuldt tilbud, som følge af manglende hensyntagen til spørgsmål, svar samt eventuelt yderligere oplysninger og eventuelle rettelsesblade påhviler alene tilbudsgivers. Orienteringsmøde Ordregiver afholder orienteringsmøde den 27. november 2014, kl Orienteringsmødet afholdes på adressen: Vordingborg Kommune Mønsvej Vordingborg Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

12 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 10 af 18 Tilbudsgivere som ønsker at deltage i orienteringsmødet skal orientere ordregivers kontaktperson herom, med oplysning om antal personer, fra tilbudsgiverens organisation, som deltager. Orientering om deltagelse i orienteringsmødet skal fremsendes hurtigst muligt, idet der maksimalt kan deltage 2 personer fra hver tilbudsgiver. Tilbudsgivere anmodes om at fremsende deres eventuelle afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet senest den 24. november 2014, til ordregivers kontaktperson, med henblik på ordregivers mulighed for eventuel besvarelse af spørgsmålene på orienteringsmødet. På orienteringsmødet vil spørgsmål blive gengivet i anonymiseret form. Afklarende spørgsmål fremsat på orienteringsmødet kan ikke forventes besvaret på mødet. Ordregivers oplysninger, herunder besvarelse af afklarende spørgsmål fra tilbudsgivere, afgivet på orienteringsmødet er alene vejledende, idet ordregiver vil udarbejde referat af orienteringsmødet. Referatet vil indeholde afgivne oplysninger, herunder besvarelse af afklarende spørgsmål. Referatet offentliggøres på ordregivers hjemmeside. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

13 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 11 af 18 4 TILBUD Det forudsættes, at tilbudsgivere inden tilbudsafgivelse har gjort sig bekendt med opgavens art og omfang, herunder de faktiske forhold på lokalitet for etablering af boldbaner, på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. 4.1 Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 4.2 Forbehold Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af ordregiver. Såfremt tilbuddet indeholder ikke-væsentlige forbehold, kan tilbuddet afvises. Ikke-væsentlige forbehold vil blive prissat af ordregiver, og prisen vil blive tillagt tilbudssummen. 4.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud skal være på dansk, og skal afleveres i lukket kuvert (emballage) mærket Kunstgræs-sportsplæne, 2015 påført afsenders navn, adresse, og telefonnummer. Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar mærkes original. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal endvidere afleveres i elektronisk form (CD-ROM, USB-stick eller lignende) som pdf-filformat, med underskrift. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem afleverede versioner af tilbuddet, er det eksemplaret mærket original, som er gældende. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

14 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 12 af 18 Tilbud skal være modtaget hos: senest Vordingborg Kommune Mønsvej Vordingborg Att. Bjørn Buch den 15. januar 2015, kl Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de tilbudsgivere, der måtte være til stede. Tilbudssummer og evt. forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. Tilbudsgiver skal benytte de af ordregiver udarbejdede skemaer ved afgivelser af oplysninger og erklæringer. Ved aflevering af tilbud skal tilbudsgiver anvende den af ordregiver udarbejdes tilbudsliste. Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed. Ved udfyldelse af tilbudslisten afgiver tilbudsgiver samtidig Tro og love erklæring om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Tilbud forbliver ordregivers ejendom. 4.4 Konsortier Såfremt flere byder i forening skal tilbuddet vedlægges bemyndigelseserklæring samt erklæring om solidarisk hæftelse. 4.5 Underleverandører Tilbudsgivers eventuelle brug af underleverandører skal fremgå af tilbudsgivers tilbud. 4.6 Vedståelse Tilbuddet skal vedstås i 40 arbejdsdage fra tilbudsfristen. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

15 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 13 af Vederlag Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og efterfølgende aftaleindgåelse. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

16 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 14 af 18 5 DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET Tilbudsgiver skal disponere tilbuddet i overensstemmelse med nedenstående disposition og besvare de stillede spørgsmål under de fremførte overskrifter: Afsnit 1 Oplysninger som anført under pkt , Kriterier for udvælgelse, herunder: Økonomisk formåen Teknisk formåen Afsnit 2 "Tilbudsliste" (TBL) i udfyldt og underskrevet stand. Ved udfyldelse af tilbudslisten afgiver tilbudsgiver samtidig Tro og love erklæring om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Ved tilbud fra konsortier: Bemyndigelseserklæring samt erklæring om solidarisk hæftelse. Afsnit 3 Beskrivelser (på dansk) for dokumentation af underkriterium A Tilbudsgivers projektbeskrivelse (PRO), herunder beskrivelse af: Tilbudt løsning af entreprisen, herunder visualisering af geometrisk udformning ved skitser, tegninger, produktblade, fotos mv. Udformning og opbygning af tilbudte løsninger, herunder materialevalg og dimensioner Arbejds- og tidsplan, som er i overensstemmelse med anvisningerne i Styring og samarbejde (SOS) Kontrol og dokumentation, herunder tilbudsgivers kvalitets- og miljøledelsessystem Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

17 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 15 af 18 Afsnit 4 Beskrivelser for dokumentation af underkriterium B Materialekarakteristika, herunder: Beskrivelse og dokumentation af materialekarakteristika for tilbudte materialer (på dansk eller engelsk), ved produktblade, datablade, analyserapporter (max. 12 måneder gamle) o.lign. Materialeprøver med tydelig mærkning af producent, art, type mv. af tilbudt kunstgræs (ca. A4-størrelse), sandfyld (min. ca. 1 liter) og gummigranulatfyld (min. ca. 3 liter) Afsnit 5 Beskrivelser (på dansk) for dokumentation af underkriterium C Organisation og bemanding, herunder beskrivelse af: Tilbudsgivers organisation inkl. underentreprenører Tilbudsgivers kvalitetssikringsorganisation, herunder egne og eksterne laboratoriefaciliteter Tilbudt bemanding, herunder CV er for tilbudte medarbejdere Afsnit 6 Beskrivelser (på dansk) for dokumentation af den som option tilbudte multibane inkl. bander og belysning, herunder beskrivelse af: Tilbudt løsning af entreprisen, herunder visualisering af geometrisk udformning ved skitser, tegninger, produktblade, fotos mv. Udformning og opbygning af tilbudte løsninger, herunder materialevalg og dimensioner Arbejds- og tidsplan, som er i overensstemmelse med anvisningerne i Styring og samarbejde (SOS) Kontrol og dokumentation, herunder tilbudsgivers kvalitets- og miljøledelsessystem Afsnit 7 Beskrivelse (på dansk) af det som option tilbudte materiel, herunder ved produktblade, fotos, tegninger mv. Tekniske specifikationer som produktblade, fotos, tegninger mv. kan fremlægges på dansk eller engelsk. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

18 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 16 af 18 6 FORHANDLING Ordregiver forbeholder sig ret til at forhandle med op til tre tilbudsgivere i overensstemmelse med bestemmelserne i tilbudsloven. Senest ved forhandlingernes påbegyndelse vil ordregiver meddele de tre tilbudsgivere hvilken procedure der vil blive fulgt. Senest ved forhandlingernes påbegyndelse vil ordregiver give de øvrige tilbudsgivere meddelelse om, og begrundelse for, at de ikke indbydes til forhandling. Efter afslutning af forhandlinger vil ordregiver underrette de tilbudsgivere som ordregiver har forhandlet med, om påtænkt tildeling af den udbudte entreprise, herunder egenskaber og relative fordele, ved det tilbud ordregiver påtænker at antage. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

19 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 17 af 18 7 MEDDELELSE TIL TILBUDSGIVERE Ordregiver vil hurtigst muligt orientere alle tilbudsgivere om påtænkt tildeling af den udbudte entreprise, herunder egenskaber og relative fordele, ved det tilbud ordregiver påtænker at antage. Aftale om gennemførelse af entreprisen vil indgået umiddelbart herefter. Resultatet af udbuddet vil efterfølgende blive bekendtgjort på ordregivers hjemmeside. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

20 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 18 af 18 8 ANNULLATION Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbudsforretningen og/eller gennemføre et nyt udbud, hvis der er saglige grunde eller forhold, der tilsiger dette, herunder fx for få tilbudsgivere. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice

EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice Udbudsmateriale EU-udbud: 2012/S 160-267311 Udbud af rengørings- og vinduespoleringsservice 1. januar 2013-31. december 2015/2016 Indhold 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Udbudsbetingelser, udbudsform, omfang

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere