BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)"

Transkript

1 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014

2 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD UDBUD Udbudsform Entrepriseform Udbudsmaterialet Udvælgelse Generelt Kriterier for udvælgelse Tildeling Generelt Økonomisk mest fordelagtige tilbud Tildelingsmodel Særlige forhold SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET TILBUD Alternative tilbud Forbehold Aflevering og åbning af tilbuddet Konsortier Underleverandører Vedståelse Vederlag DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET FORHANDLING MEDDELELSE TIL TILBUDSGIVERE ANNULLATION Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

3 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 18 1 ORIENTERING OM UDBUD Nærværende indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte entreprise, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. Dette udbud omfatter i hovedtræk: Etablering af en 3. generations kunstgræs-sportsplæne for fodboldspil Etablering af dræn Etablering af hegn om kunstgræs-sportsplæne Etablering af belysningsanlæg Jordarbejde i forbindelse med omlægning af gasledning inkl. koordinering med ledningsejer (ledningsarbejde udføres af ledningsejer) Se Anlægs- og ydelsesprogram (AYP), 24. oktober 2014, for yderligere beskrivelse. Option Ordregiver har option på Etablering af en 20 m x 40 m multibane inkl. bander og belysning, i tilknytning til sportsgræsplæne med kunstgræs Herudover har ordregiver option på: Drift og vedligehold af kunstgræs-sportsplæne i 4 år efter aflevering eller Levering af materiel for drift og vedligehold af kunstgræs-sportsplæne Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

4 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 2 af 18 Tidsplan Der forventes følgende tidsplan / tidsfrister: Udbudsmateriale lægges på Vordingborg Kommunes hjemmeside Afholdelse af orienteringsmøde Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for at lægge supplerende oplysninger inkl. spørgsmål/svar på Vordingborg Kommunens hjemmeside Tilbudsafgivelse Mulig start af evt. forhandlinger Meddelelse om påtænkt tildeling Kontrahering Mulig start af anlægsarbejde Mulig afholdelse af projektgennemgangsmøde Frist for aflevering Ordregiver Ordregiver er: Vordingborg Kommune Kultur og Fritid Valdemarsgade Vordingborg Ordregivers kontaktperson er: Bjørn Buch Mail: Terminologi I udbuds- og tilbudsfasen anvendes ordregiver for Vordingborg Kommune og tilbudsgiver for den bydende entreprenør. Efter tildeling af ordre anvendes bygherre for Vordingborg Kommune og entreprenør eller totalentreprenør for den udførende. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

5 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 3 af 18 2 UDBUD 2.1 Udbudsform Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til Tilbudsloven. Arbejdet udbydes i ét samlet udbud. 2.2 Entrepriseform Arbejdet udbydes som en totalentreprise. 2.3 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet omfatter: Vordingborg Kommunes bekendtgørelse af udbuddet på sin hjemmeside Nærværende Særlige betingelser Totalentreprise (SBT), 24. oktober 2014 Anlægs- og ydelsesprogram (AYP), 24. oktober 2014 Udbudskontrolplan (UKP), 24. oktober 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), 24. oktober 2014 Tilbudsliste (TBL), 24. oktober 2014 Geoteknisk rapport nr. 5 af fra Geo Konsult ApS Nivellement vedr. kunstgræsbane, Opmålt den 1. oktober 2014, Landmålergården I/S Skitsetegning, Kunstgræsbane i Vordingborg Kommune, 24. oktober 2014 Eventuelle rettelsesblade og supplerende oplysninger afgivet under tilbudsfasen 2.4 Udvælgelse Generelt Den tilbudsgiver, med hvem ordregiver agter at indgå kontrakt, skal på forlangende forinden kontraktindgåelse fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsva- Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

6 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 4 af 18 rende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i Udbudsdirektivet. Serviceattesten skal foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel. Den tilbudsgiver, med hvem ordregiver agter at indgå kontrakt, skal på forlangende forinden kontraktindgåelse fremlægge dokumentation for overholdelse af ordregivers Politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordingborg Kommune, herunder ved fremlæggelse af Oplysninger om virksomhedens sociale ansvar for uddannelse og personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet i udfyldt stand. Denne entreprise anses ikke for at være en større kontrakt jf. Politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med tildeling af opgaver og udbud af tjenesteydelser i Vordingborg Kommune. Ordregiver er berettiget og forpligtet til at se bort fra et tilbud, hvis tilbuddet ikke er konditionsmæssigt, blandt andet hvis det ikke overholder forskrifterne i det samlede udbudsmateriale, eller hvis det indeholder forbehold for grundlæggende udbudsbetingelser Det er tilbudsgivers risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser og det samlede udbudsmateriale. Risikoen for rækkevidden og konsekvensen af eventuelle forbehold eller væsentlige uklarheder i tilbuddet fra tilbudsgiveren påhviler derfor udelukkende tilbudsgiveren Kriterier for udvælgelse Ordregiver vil udelukke tilbudsgivere, der er under konkurs, betalingsstandsning o.lign. Følgende kriterier lægges til grund for udvælgelse blandt tilbudsgiverne: Økonomisk formåen Oplysninger om tilbudsgiverens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at fremskaffe oplysninger 3 år tilbage, skal en gyldig eller rimelig årsag hertil oplyses. Ved sammenslutning af virksomheder (fx konsortier) skal oplysningerne om økonomisk og finansiel formåen gives for hver enkelt virksomhed, der deltager i sammenslutningen. Ved sammenslutning af virksomheder beregnes tilbudsgiverens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår som summen af den samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår i sammenslutningen, dvs. at sammenslutningen i de 3 seneste disponible regnskabsår samlet skal opfylde mindstekravet. Tilbudsgiver skal have haft en omsætning minimum kr i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

7 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 5 af 18 Teknisk formåen Liste indeholdende dokumenterede referencer vedrørende de betydeligste tilsvarende entrepriser, som tilbudsgiver har foretaget inden for det udbudte område i de 3 seneste år, med angivelse af op til 5 kunder for hvert år. I hver reference skal oplyses kunde, leveringssted, ordrestørrelse (opgjort som beløb i kr.), beskrivelse af entreprisen, tidspunkt for udførelse samt oplysninger om telefonnr. eller mailadresse på kontaktperson på referencen. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer direkte. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at fremskaffe oplysninger 3 år tilbage, skal en gyldig eller rimelig årsag hertil oplyses. Ved sammenslutning af virksomheder (fx konsortier) skal oplysningerne om teknisk og/eller faglig formåen gives for hver enkelt virksomhed, der deltager i sammenslutningen. Ved sammenslutning af virksomheder er det summen af de afgivne dokumenterede referencer, der samlet bliver vurderet. Tilbudsgiver skal have erfaring med gennemførelse af arbejder svarende til de af nærværende entreprise omfattede arbejder. Kravet kan opfyldes ved brug af underentreprenørers referencer. Delvis manglende (dvs. ikke-væsentlige mangler) fremlæggelse af ovennævnte krævede dokumentation gør ikke nødvendigvis tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet ordregiver i sådan tilfælde forbeholder sig ret til, at efterspørge fremlæggelse af den manglende dokumentation, inden for en kort tidsfrist. 2.5 Tildeling Generelt Kriterium for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ukonditionsmæssige tilbud optages ikke til bedømmelse for tildeling af entreprisen. Ordregiver forbeholder sig ret til at kassere tilbud som efter ordregivers skøn, er åbenlys for lave, herunder tilbud som på et eller flere punkter afviger væsentligt fra ordregivers forventning til tilbuddet. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

8 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 6 af Økonomisk mest fordelagtige tilbud Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling: Underkriterium Vægtning Underkriterium A Tilbudsgivers projektbeskrivelse (PRO) 30 % Underkriterium B Materialekarakteristika 25 % Underkriterium C Organisation og bemanding 15 % Underkriterium D Pris 30 % Hvert underkriterium tildeles en karakter jf. nedenstående beskrivelse. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er det tilbud der opnår den højeste produktsum (med 2 decimaler) af vægte og karakterer for ovennævnte underkriterier. Produktsummen kan maksimalt blive 10, Tildelingsmodel Hvert underkriterium bedømmes ud fra en karakterskala, jf. nedenstående. Summen af de vægtede karakterer for de enkelte underkriterier udgør den samlede karakter. Bedømmelse af underkriterium A - C generelt: Ved bedømmelse af kvalitative underkriterier anvendes en 11-trins karakterskala fra 0 til 10. Karakter Beskrivelse 10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt) Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

9 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 7 af 18 Mellemliggende karakterer finder anvendelse til at udtrykke nuancer i forhold til ovenstående definition af skalaen. Bedømmelse af underkriterium A Tilbudsgivers projektbeskrivelse (PRO): Ved bedømmelsen lægges vægt på det af tilbudsgiver beskrevne projekts samlede funktion samt opfyldelse af specifikationer i Anlægs- og ydelsesprogram (AYP). Ved vurdering af det beskrevne projekts samlede funktion indgår vurdering af: Beskrivelse af geometriske udformninger Beskrivelse af det overordnede materialevalg og dimensioner Beskrivelse af kontrol og dokumentation, herunder tilbudsgivers kvalitets- og miljøledelsessystem Beskrivelse af arbejds- og tidsplan jf. Styring og samarbejde (SOS) Bedømmelse af underkriterium B - Materialekarakteristika: Ved bedømmelsen lægges vægt på materialekarakteristiske egenskaber for tilbudte materialer samt opfyldelse af specifikationer i Anlægs- og ydelsesprogram (AYP). Ved vurdering af materialekarakteristiske egenskaber for tilbudte materialer indgår vurdering af: Materialekarakteristika for materialer i drænsystem Materialekarakteristika for ubundne bundsikrings- og bærelagsmaterialer Materialekarakteristika for kunstgræs ( kunstgræstæppe ), herunder særligt dokumenteret lang holdbarhed Materialekarakteristika for sand- og gummigranulatfyld, herunder type, renhed og risiko for udvaskning af miljøskadelige stoffer Materialekarakteristika for multibanebelægning Bedømmelse af underkriterium C Organisation om bemanding: I bedømmelsen af organiseringen og CV erne lægges vægt på: At den tilbudte organisation er optimal og målrettet mod den enkelte opgave, samt at der tilbydes bistand fra medarbejdere med relevant kompetence Tilbudsgivers forslag til, hvorledes denne vil tilrettelægge løsningen af opgaven inkl. optioner, herunder hvilke aktiviteter for kvalitetssikring tilbudsgiver vil gennemføre Hvor mange medarbejdere inden for feltet tilbudsgiver råder over Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

10 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 8 af 18 Beskrivelse af kvalifikationerne for relevante medarbejdere At principperne i Vordingborg Kommunes politik om brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler er implementeret i tilbudsgivers organisation Dokumentation for alle allokerede medarbejdere sker ved at vedlægge CV på max 3 sider pr. medarbejder. Bedømmelse af underkriterium D - Pris: Laveste tilbud tildeles karakteren 10. Et tilbud, der er kr over laveste pris tildeles karakteren 0. De øvrige tilbudskarakterer findes ved at interpolere og ekstrapolere retlinet ud fra disse to punkter. Tilbud, der ligger højere end kr over laveste pris tildeles negativ karakter. Optioner indgår ikke i ovennævnte. 2.6 Særlige forhold Hvis tilbudsgiver mener, at hele eller dele af tilbudsmaterialet er omfattet af reglerne om undtagelse for aktindsigt, skal tilbudsgiver oplyse, hvilke dele af det fremlagte materiale tilbudsgiver mener, er undtaget fra aktindsigt. Ordregiver er på ingen måde bundet af tilbudsgivers vurdering af, hvilket materiale der skal undtages fra aktindsigt. Opgaven omfatter ikke virksomhedsoverdragelse. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

11 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 9 af 18 3 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan tilbudsgivere fremsende sådanne spørgsmål til ordregiver senest den 12. december 2014, kl Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil ikke blive besvaret. Alle henvendelser skal ske skriftligt via til ordregivers kontaktperson Bjørn Buch, på adressen med kopi til Knud Jørgensen, på adressen Ordregiver vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på ordregivers hjemmeside senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Ordregiver forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på ordregivers eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af tilbudsgivere. Supplerende meddelelser offentliggøres på ordregivers hjemmeside. Det er tilbudsgivers ansvar, at gøre sig bekendt med spørgsmål, svar samt eventuelt supplerende yderligere oplysninger og eventuelle rettelsesblade som er lagt på ordregiver hjemmeside. Ansvaret for eventuelt mangelfuldt tilbud, som følge af manglende hensyntagen til spørgsmål, svar samt eventuelt yderligere oplysninger og eventuelle rettelsesblade påhviler alene tilbudsgivers. Orienteringsmøde Ordregiver afholder orienteringsmøde den 27. november 2014, kl Orienteringsmødet afholdes på adressen: Vordingborg Kommune Mønsvej Vordingborg Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

12 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 10 af 18 Tilbudsgivere som ønsker at deltage i orienteringsmødet skal orientere ordregivers kontaktperson herom, med oplysning om antal personer, fra tilbudsgiverens organisation, som deltager. Orientering om deltagelse i orienteringsmødet skal fremsendes hurtigst muligt, idet der maksimalt kan deltage 2 personer fra hver tilbudsgiver. Tilbudsgivere anmodes om at fremsende deres eventuelle afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet senest den 24. november 2014, til ordregivers kontaktperson, med henblik på ordregivers mulighed for eventuel besvarelse af spørgsmålene på orienteringsmødet. På orienteringsmødet vil spørgsmål blive gengivet i anonymiseret form. Afklarende spørgsmål fremsat på orienteringsmødet kan ikke forventes besvaret på mødet. Ordregivers oplysninger, herunder besvarelse af afklarende spørgsmål fra tilbudsgivere, afgivet på orienteringsmødet er alene vejledende, idet ordregiver vil udarbejde referat af orienteringsmødet. Referatet vil indeholde afgivne oplysninger, herunder besvarelse af afklarende spørgsmål. Referatet offentliggøres på ordregivers hjemmeside. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

13 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 11 af 18 4 TILBUD Det forudsættes, at tilbudsgivere inden tilbudsafgivelse har gjort sig bekendt med opgavens art og omfang, herunder de faktiske forhold på lokalitet for etablering af boldbaner, på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. 4.1 Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 4.2 Forbehold Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af ordregiver. Såfremt tilbuddet indeholder ikke-væsentlige forbehold, kan tilbuddet afvises. Ikke-væsentlige forbehold vil blive prissat af ordregiver, og prisen vil blive tillagt tilbudssummen. 4.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud skal være på dansk, og skal afleveres i lukket kuvert (emballage) mærket Kunstgræs-sportsplæne, 2015 påført afsenders navn, adresse, og telefonnummer. Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar mærkes original. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal endvidere afleveres i elektronisk form (CD-ROM, USB-stick eller lignende) som pdf-filformat, med underskrift. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem afleverede versioner af tilbuddet, er det eksemplaret mærket original, som er gældende. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

14 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 12 af 18 Tilbud skal være modtaget hos: senest Vordingborg Kommune Mønsvej Vordingborg Att. Bjørn Buch den 15. januar 2015, kl Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de tilbudsgivere, der måtte være til stede. Tilbudssummer og evt. forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. Tilbudsgiver skal benytte de af ordregiver udarbejdede skemaer ved afgivelser af oplysninger og erklæringer. Ved aflevering af tilbud skal tilbudsgiver anvende den af ordregiver udarbejdes tilbudsliste. Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed. Ved udfyldelse af tilbudslisten afgiver tilbudsgiver samtidig Tro og love erklæring om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Tilbud forbliver ordregivers ejendom. 4.4 Konsortier Såfremt flere byder i forening skal tilbuddet vedlægges bemyndigelseserklæring samt erklæring om solidarisk hæftelse. 4.5 Underleverandører Tilbudsgivers eventuelle brug af underleverandører skal fremgå af tilbudsgivers tilbud. 4.6 Vedståelse Tilbuddet skal vedstås i 40 arbejdsdage fra tilbudsfristen. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

15 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 13 af Vederlag Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og efterfølgende aftaleindgåelse. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

16 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 14 af 18 5 DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET Tilbudsgiver skal disponere tilbuddet i overensstemmelse med nedenstående disposition og besvare de stillede spørgsmål under de fremførte overskrifter: Afsnit 1 Oplysninger som anført under pkt , Kriterier for udvælgelse, herunder: Økonomisk formåen Teknisk formåen Afsnit 2 "Tilbudsliste" (TBL) i udfyldt og underskrevet stand. Ved udfyldelse af tilbudslisten afgiver tilbudsgiver samtidig Tro og love erklæring om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Ved tilbud fra konsortier: Bemyndigelseserklæring samt erklæring om solidarisk hæftelse. Afsnit 3 Beskrivelser (på dansk) for dokumentation af underkriterium A Tilbudsgivers projektbeskrivelse (PRO), herunder beskrivelse af: Tilbudt løsning af entreprisen, herunder visualisering af geometrisk udformning ved skitser, tegninger, produktblade, fotos mv. Udformning og opbygning af tilbudte løsninger, herunder materialevalg og dimensioner Arbejds- og tidsplan, som er i overensstemmelse med anvisningerne i Styring og samarbejde (SOS) Kontrol og dokumentation, herunder tilbudsgivers kvalitets- og miljøledelsessystem Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

17 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 15 af 18 Afsnit 4 Beskrivelser for dokumentation af underkriterium B Materialekarakteristika, herunder: Beskrivelse og dokumentation af materialekarakteristika for tilbudte materialer (på dansk eller engelsk), ved produktblade, datablade, analyserapporter (max. 12 måneder gamle) o.lign. Materialeprøver med tydelig mærkning af producent, art, type mv. af tilbudt kunstgræs (ca. A4-størrelse), sandfyld (min. ca. 1 liter) og gummigranulatfyld (min. ca. 3 liter) Afsnit 5 Beskrivelser (på dansk) for dokumentation af underkriterium C Organisation og bemanding, herunder beskrivelse af: Tilbudsgivers organisation inkl. underentreprenører Tilbudsgivers kvalitetssikringsorganisation, herunder egne og eksterne laboratoriefaciliteter Tilbudt bemanding, herunder CV er for tilbudte medarbejdere Afsnit 6 Beskrivelser (på dansk) for dokumentation af den som option tilbudte multibane inkl. bander og belysning, herunder beskrivelse af: Tilbudt løsning af entreprisen, herunder visualisering af geometrisk udformning ved skitser, tegninger, produktblade, fotos mv. Udformning og opbygning af tilbudte løsninger, herunder materialevalg og dimensioner Arbejds- og tidsplan, som er i overensstemmelse med anvisningerne i Styring og samarbejde (SOS) Kontrol og dokumentation, herunder tilbudsgivers kvalitets- og miljøledelsessystem Afsnit 7 Beskrivelse (på dansk) af det som option tilbudte materiel, herunder ved produktblade, fotos, tegninger mv. Tekniske specifikationer som produktblade, fotos, tegninger mv. kan fremlægges på dansk eller engelsk. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

18 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 16 af 18 6 FORHANDLING Ordregiver forbeholder sig ret til at forhandle med op til tre tilbudsgivere i overensstemmelse med bestemmelserne i tilbudsloven. Senest ved forhandlingernes påbegyndelse vil ordregiver meddele de tre tilbudsgivere hvilken procedure der vil blive fulgt. Senest ved forhandlingernes påbegyndelse vil ordregiver give de øvrige tilbudsgivere meddelelse om, og begrundelse for, at de ikke indbydes til forhandling. Efter afslutning af forhandlinger vil ordregiver underrette de tilbudsgivere som ordregiver har forhandlet med, om påtænkt tildeling af den udbudte entreprise, herunder egenskaber og relative fordele, ved det tilbud ordregiver påtænker at antage. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

19 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 17 af 18 7 MEDDELELSE TIL TILBUDSGIVERE Ordregiver vil hurtigst muligt orientere alle tilbudsgivere om påtænkt tildeling af den udbudte entreprise, herunder egenskaber og relative fordele, ved det tilbud ordregiver påtænker at antage. Aftale om gennemførelse af entreprisen vil indgået umiddelbart herefter. Resultatet af udbuddet vil efterfølgende blive bekendtgjort på ordregivers hjemmeside. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

20 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 18 af 18 8 ANNULLATION Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbudsforretningen og/eller gennemføre et nyt udbud, hvis der er saglige grunde eller forhold, der tilsiger dette, herunder fx for få tilbudsgivere. Oktober 2014, Bestemmelser om udbud og tilbud,

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1 ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

VEJDIREKTORATET BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD LEVERING AF VEJSALT M.V. TIL VEJDIREKTORATET OG 6 KOMMUNER MAJ 2014

VEJDIREKTORATET BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD LEVERING AF VEJSALT M.V. TIL VEJDIREKTORATET OG 6 KOMMUNER MAJ 2014 VEJDIREKTORATET BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD () UDBUD LEVERING AF VEJSALT M.V. TIL VEJDIREKTORATET OG 6 KOMMUNER MAJ 2014 Indhold 1 Alment...2 2 Orientering...2 3 Opgavedefinition...4 3.1. Løst vejsalt....4

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015

Udbudsbetingelser AD-AG.R13. Rammeaftale om støjberegningsydelser. December 2015 Udbudsbetingelser AD-AG.R13 Rammeaftale om støjberegningsydelser December 2015 2 af 10 Indhold AD-AG.R13 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER

AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 AFTALER VEJREGELRÅDGIVNING CEN-RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING

RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING RAMMEAFTALER ITS RÅDGIVNING BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud

Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud Vejdirektoratet Side 1 af 10 Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud Orientering Vejdirektoratet forestår vintertjenesten på alle statsveje og enkelte overordnede kommunestrækninger. Vintertjenesten udføres

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER. Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER. Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RAMMEAFTALER Planlægning af mindre anlæg MARTS 2014 2 af 16 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT...

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014 BUT Udbud AD-AG.R04 Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft November 2014 2 af 6 Indhold AD-AG.R04 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2.

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1.

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1. TØNDER KOMMUNE STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDBUDSVILKÅR INDHOLD 1 Generelt 2 1.1 Ordregivende myndighed

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli Udgivelsesdato: 5.

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli Udgivelsesdato: 5. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Servicering af glatføremålerstationer Maj 2016 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 2 1. Alment...

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere