20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20. mødedag, fredag den 14.november 2008."

Transkript

1 20. mødedag, fredag den 14.november Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Revisionsudvalgets formand forelægger og læser revisionsudvalgets betænkning. Det har udvalget selv bedt om og formandskabet har godkendt ønsket. Vær så god Godmand Rasmussen, Atassut. Godmand Rasmussen, Formand for Revisionsudvalget, Atassut. Landstingets Revisionsudvalg har under behandlingen bestået af: Godmand Rasmussen, Atassut, formand Otto Jeremiassen, Siumut, næstformand Aleqa Hammond, Siumut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit Jens B. Frederiksen, Demokraterne Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit (Suppl. for Juliane Henningsen, IA) Doris Jakobsen, Siumut Landstingets Revisionsudvalg har siden 1. behandlingen af forslaget gennemgået følgende ændringer: Aleqa Hammond, Siumut har erstattet Doris Jakobsen, Siumut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit har erstattet Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit. Landstingets Revisionsudvalg har efter 1. behandlingen gennemgået Landskassens regnskab for 2007 samt regnskaberne for 2007 for de nettostyrede virksomheder for ASIAQ, Nukissiorfiit og Mittarfeqarfiit. 1. Indledning. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender fremlagde under forårssamlingen 2008 Landskassens regnskab

2 De nettostyrede virksomheder er underlagt de relevante Landsstyreområder under Grønlands Hjemmestyre. Derfor indgår regnskaberne for de nettostyrede virksomheder som en del af Landskassens regnskaber. Til regnskaberne er der af Hjemmestyrets statsautoriserede revisorer udarbejdet revisionsprotokollat pr. 8. maj Landsstyret har endvidere efter anmodning fra Udvalget afgivet sine bemærkninger til revisionsprotokollatet. Revisionsprotokollatet og Landsstyrets bemærkninger hertil er vedlagt nærværende betænkning som bilag 1 henholdsvis bilag 2. Landsstyret har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen mv. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender anfører i sit forelæggelsesnotat FM2008/53, at regnskabet for 2007 af Hjemmestyrets eksterne revision har fået en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger, altså en blank revisionspåtegning. Det skulle også betyde, at der ikke er fundet væsentlige fejl og mangler samt, at regnskabet anses for at være retvisende. 2. Udvalgets behandling af Landskassens regnskaber Revisionsudvalget har gennemgået landskassens regnskaber for 2007, regnskaberne for de nettostyrede virksomheder og revisionsprotokollatet samt Landsstyrets bemærkninger hertil. Udvalget konstaterer, at årsregnskabet efter revisionens opfattelse giver et retvisende billede af Landskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af årets drifts-, anlægs- og udlånsresultat for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 i overensstemmelse med Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen mv. Udvalget bemærker, at de senere års mange anmærkninger fra Revisionsudvalget omsider med det foreliggende regnskab, synes at have forbedret de regnskabsmæssige arbejdsgange i Hjemmestyret. 2

3 Revisionsudvalgets gennemgang af Landskassens Regnskab for 2007 har ikke givet anledning til spørgsmål til Landsstyret. 2.1 Udvalgets gennemgang af revisionsprotokollatet. Revisionsudvalget skal hermed kommentere revisionsprotokollatet samt Landsstyrets bemærkninger hertil. Under revisionsprotokollatets afsnit 1.4 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet fremhæver den eksterne revision særlige forhold, der er af betydning for vurdering af årsregnskabet. Vedr. pkt Salg af udlejningsboliger konjunkturpant Ekstern Revision skriver i revisionsprotokollatet: I vores protokollater til årsregnskaberne for 2006 og 2007 omtalte vi Landsstyrets salg af udlejningsboliger til lejere i henhold til Landstingsforordning nr. 5/2002. Revisionsudvalget sendte hele ordningen til uvildig juridisk vurdering hos Nuna Advokater, og der henvises til advokatfirmaets rapportering af 2. april Ifølge det oplyste har Landsstyret ligeledes anmodet et andet advokatfirma om at vurdere lovligheden mv. Det er ligeledes overfor os oplyst, at Landsstyret har indgivet politianmeldelse herom, men vi er ikke nærmere bekendt med indholdet af anmeldelsen. Landsstyret skriver i sine bemærkninger til revisionsprotokollatet af den 2. juni 2008: Så snart resultatet fra Politiets undersøgelse foreligger, fremsendes orientering herom til Revisionsudvalget. Revisionsudvalget har endnu kun modtaget kopi af Landsstyreformandens anmodning til Politimesteren af den 25. april 2008, om iværksættelse af efterforskning vedrørende lejer til ejer ordningen. Kopi af brevet vedlægges som bilag 3. Revisionsudvalget skal anmode Landsstyret om at holde udvalget orienteret om resultatet af den politimæssige efterforskning så snart den foreligger. Vedr. pkt Eventualforpligtelser ALCOA Ekstern Revision skriver i revisionsprotokollatet: 3

4 I forbindelse med regnskabsafslutningen har Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender over for os erklæret, at der ikke foreligger økonomiske forpligtelser overfor Alcoa, som ikke allerede er indarbejdet i årsregnskabet for 2007 og Finansloven for Landsstyret skriver i sine bemærkninger til revisionsprotokollatet af den 2. juni 2008: Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser ønsker at præcisere, at der ultimo 2007 ikke forelå økonomiske forpligtigelser, men at Hjemmestyret som følge af Memorandum Of Understanding-aftalen skal betale en del af Alcoas produktudviklingsomkostningerne afholdt i 2007, hvis enten Hjemmestyret bliver partner i projektet, hvis Hjemmestyrtet bliver ene om at levere kraften til værket eller hvis projektet bliver indstillet. Betalingen er maksimalt på 15 mill. kr. Hvis Alcoa får en ren koncessionsaftale, vil der ikke være nogen betaling Det er Revisionsudvalgets forståelse, at eventualforpligtelser skal fremgå af Landskassen regnskab. Landsstyrets kommentarer imødeses i forbindelse med 2. behandlingen. Vedr. pkt Skatter direkte skatter og arbejdsmarkedsafgift Ekstern Revision skriver i revisionsprotokollatet: Som oplyst i beretningen til årsregnskabet er der en vis usikkerhed i de indtægtsførte skatter såvel de direkte skatter som arbejdsmarkedsafgift. Skatteadministrationen er i 2007 blevet centraliseret i Skattedirektoratet. I årene indtil 2007 blev de direkte skatter betalt til kommunerne af virksomhederne og borgerne, hvorefter kommunerne sendte Hjemmestyrets andel af skatterne til Skattedirektoratet. I 2007 blev de direkte skatter betalt til Skattedirektoratet, hvorefter Skattedirektoratet sendte de kommunale skatter videre til kommunerne. I løbet af 2007 er de kommunale skatteforvaltninger nedlagt, og opgaverne er overdraget til Skattedirektoratet. Dette har ikke været uproblematisk, og bogføringen af skatteindtægterne er sket på grundlag af bogføring af de skatteindberetninger modtaget fra arbejdsgiverne, som blandt andet på grund af indføringen af de nye systemer og arbejdsrutiner har vist sig problematiske at afstemme i forhold til indbetalingerne. Der er således væsentlige fejlmuligheder. 4

5 Skattedirektoratet erkender situationen, hvorfor de også erkender, at den bogførte skatteindtægt er behæftet med en vis usikkerhed. Skattedirektoratet er af den opfattelse, at den indtægtsførte skat er for lav, men hvor meget har de ikke grundlag for at udtale sig om. Årsagen til direktoratets vurdering er, at der ultimo året er periodiseret/hensat 52,4 mio.kr., hvilket er beregnet helt mekanisk som debitorsaldoen gange 9 og divideret med 12, hvilket gav de 52,4 mio.kr. Dette skulle afspejle evt. tab på debitorer (fordi direktoratet har bogført efter redegørelser). Vi er enige i, at der er usikkerhed i opgørelsen af de indtægtsførte skatter. Arbejdsmarkedsafgiften på 0,9 procent af den udbetalte lønsum er ny fra 2007 og indbragte 49 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. mindre end forventet. Dette skyldes, at der i dette første år kun er indbetalinger for 11 måneder, idet arbejdsmarkedsafgiften for december måned 2007 modtages i januar 2008 og derfor først indtægtsføres i 2008 regnskabet. Det er vores anbefaling, at der etableres betryggende forretningsgange og procedure, således det sikres, at registreringen af skatteindtægterne sker korrekt, og der skabes mulighed for at foretage en betrykkende rykkeprocedure overfor arbejdsgivere som betaler for sent. Vi vil i løbet af 2008 revisionen følge op på dette vigtige område. Landsstyret skriver i sine bemærkninger til revisionsprotokollatet af den 2. juni 2008: Skattestyrelsen under Landstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender er enig i den eksterne revisions fremstilling og anbefalinger. Skattestyrelsen erkender, at overgangen ikke har været uden vanskeligheder. De mere praktisk betonede problemer blev relativt hurtigt løst. Løsning af de tekniske problemstillinger trak længere ud. Det drejede sig især om korrekt registrering af redegørelser fra arbejdsgivere over indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, samt de dertil hørende indbetalinger. Specielt i de tilfælde hvor der i forbindelse med indbetalinger ikke var oplysninger om hvem indbetaleren var og hvad indbetalingerne vedrørte. Dette medførte i perioder, at der var store beløb placeret på interimskonti, idet det ikke umiddelbart var muligt at få disse indbetalinger registreret korrekt. 5

6 Et af problemerne har været de gældende tidsfrister for indsendelse af redegørelser og indbetalingen af A-skat, idet begge disse skulle ske den sidste dag i måneden. Dette er ændret ved landstingslov nr. 2 af 26. april 2007, hvor tidsfristerne fra 1. januar for indsendelse af redegørelsen er fremrykket til den 10. i måneden og for indbetalingen til den 20. Dette giver tid til at få registreret alle redegørelser inden betalingsfristen. Der kan derfor følges op på indbetalingerne umiddelbart efter. Overgangsproblemerne har medført, at Skattestyrelsen ved årets udgang endnu ikke havde været igennem samtlige arbejdsgivere, hvorfor der ved årsafslutningen fortsat var usikkerhed omkring den indtægtsførte indkomstskat. Skattestyrelsen har derfor valgt at hensætte et relativt stort beløb til tab på skattedebitorer. Det skal bemærkes at hensættelsen ikke har påvirket kommunernes skatteprovenu, idet dette er afregnet på baggrund af de indkomne redegørelser. Hensættelsen er alene taget over Landsskat. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at en del af de problemstillinger som har præget det første år, er en gangs problemer som ikke vil forekomme fremover. Et eksempel er afslutning af kommunale skatteregnskaber Skattestyrelsen skal ikke lægge skjul på, at der stadigt udestår en række udfordringer på skatteområdet, men det er samtidigt Skattestyrelsens opfattelse, at det allerede på nuværende tidspunkt er på rette vej. Den resterende del af 2008 vil blive brugt på at få etableret mere betryggende forretningsgange og procedure. Revisionsudvalget finder det kritisabelt, at Skatteopkrævningsområdet ikke fungerer effektivt og at overgangen med centraliseringen af skatteområdet skaber usikkerhed, når det gælder korrekte opgørelser af skatteindbetalingerne. Revisionsudvalget skal kraftigt påtale dette og anmode Landsstyret om, at sikre, at der hurtigst muligt afsættes de fornødne ressourcer til at sikre en effektiv skatteforvaltning. Revisionsudvalget henstiller til Landsstyret, at Skattestyrelsen inden årets udgang, sikrer de lovede forretningsgange og procedurer etableret, ligesom Revisionsudvalget ønsker oplysninger om status for dette arbejde. 6

7 Vedr. pkt De generelle it-kontroller Ekstern Revision skriver i revisionsprotokollatet: Det er vores vurdering, at de generelle it-kontroller i al væsentlighed har været hensigtsmæssigt udformet, idet vi dog har følgende væsentlige anbefalinger: at der udarbejdes en overordnet it-sikkerhedspolitik og brugerrettede politikker at der udarbejdes en overordnet it-risikoanalyse at driftsaftaler, ansvar og roller omkring den del af driftsmiljøet som Sermit A/S varetager, dokumenteres at der generelt udarbejdes procedurer for brugeradministration for de it-systemer, som de enkelte enheder er ansvarlige for at sikkerheden omkring den logiske adgang styrkes Det skal bemærkes, at væsentlige områder af driften er outsourcet til Sermit A/S og har derfor ikke været omfattet af nærværende gennemgang. Vi anbefaler, at der fremadrettet indhentes en systemrevisionserklæring for de kontroller, der udføres i driftsmiljøet hos Sermit A/S, således at erklæringen kan indeholdes i gennemgangen. Landsstyret skriver i sine bemærkninger til revisionsprotokollatet af den 2. juni 2008: Økonomi- og Personalestyrelsen under Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender vil følge revisionens anbefalinger og forventer at have gennemført anbefalingerne inden udgangen af Revisionsudvalget ønsker status på Landsstyrets opfølgning på den eksterne Revisions anbefalinger til systemrevisionserklæringen for de kontroller, der udføres i driftsmiljøet hos SERMIT A/S. Vedr. pkt Lønninger på tilskudskonti Ekstern Revision skriver i revisionsprotokollatet: Vores gennemgang af tilskudskonti har givet anledning til at henlede opmærksomheden på, at der reelt er anvendt lønmidler på nogle tilskudskonti, hvilket ikke er i overensstemmelse med budgetloven. Det er tilfældet på , Sektorprogram for uddannelse , Sektorprogram for uddannelse Arbejdsmarkedsreform Piareersarfiit Direktoratet for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke har efter vores opfattelse omgået regler for ansættelse ved at indgå såkaldte konsulentaftaler med en række personer. 7

8 Disse aftaler er udformet på en måde, så der reelt foreligger ansættelsesaftaler, idet der eksempelvis er indarbejdet mulighed for at få stillet bolig og telefon til rådighed, ligesom der gives ferie med løn. Landsstyret skriver i sine bemærkninger til revisionsprotokollatet af den 2. juni 2008: Departementet for Kultur, Undervisning, Forskning og Kirke har ansvaret for kontoen og oplyser følgende om kontoen , Sektorprogram for uddannelse Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke oplyser, at der i budgetbidraget i finansloven for 2007 står, at konto skal anvendes til: Udviklingsopgaver og pilotprojekter, idet der ofte mangler midler til disse ting. Som et eksempel på et udviklingsprojekt nævnes den forstående GU-reform. Øget fokus på børneområdet generelt og konkret en plan for Den gode Dag- institution i overensstemmelse dels med ny pædagogisk tænkning på området dels med folkeskolereformen Den Gode Skole, som blev indført i Tilskud til drift af efterskole, hvor direktoratet skal opfordre til etablering af en efterskole i Grønland. For at kunne løse de nævnte opgaver har det været nødvendigt at få nogle personer med viden på disse områder til at arbejde med de pågældende emner i en tidsbegrænset periode. Direktoratet har haft valget mellem at ansatte nogle konsulentfirmaer eller få nogle personer til at løse opgaverne. Direktoratet har valgt den billigste løsning, nemlig at honorere nogle personer i en tidsbegrænset periode på normale ansættelsesvilkår. For at løfte disse opgaver har der endvidere været behov for at honorere nogle med særlig erfaring i samarbejdsprocesser i tilknytning til udviklingsopgaver og være bindeled i forhold til direktoratets normale opgaveløsere. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser har ansvaret for de 3 finanslovskonti, der starter med 62 og oplyser følgende om disse 3 konti Sektorprogram for uddannelse: Udgiften er fremkommet i forbindelse med en tolkeopgave Arbejdsmarkedsreform 8

9 Det er en beklagelig fejlkontering, idet vedkommendes løn retligt burde være konteret på Piareersarfiit Piareersarfiit omfatter både det kommunale arbejdsmarkedskontor, de kommunale introduktionsuddannelser, den kommunale arbejdsmarkeds- og uddannelsesvejledning, vejledning i forbindelse med kurser og revalideringsopgave, og afholdelse af kurser inden for arbejdsmarkedsområdet. Ekspertisen til løsning af disse opgaver findes på uddannelsesinstitutionerne og hos konsulentfirmaerne. Direktoratet har ikke egne folk, der har rutine i at løse denne type opgaver. Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, SIIP indgik derfor en aftale med personer om opgaverne. Disse personer var allerede i et ansættelsesforhold på enten en institution under Hjemmestyret eller i en kommune. Direktoratet valgte konteringsmæssigt en løsning, hvor personen blev frikøbt fra institutionen i perioden, idet direktoratet direkte betalte deres løn, mens de løste opgaven. Alternativt kunne direktoratet have valgt at lade institutionen betale de pågældendes løn, mens de udførte opgaven og efterfølgende betale institutionen for at have løst opgaven, eller personenkunne have søgt orlov fra sin ansættelse og nedsat sig som selvstændig konsulent i perioden og få betaling for opgaven. Direktoratet valgte den løsning som efter dets vurdering var den mindst administrationstunge løsning. Revisionsudvalget bemærker at den Eksterne Revision vurderer at: der reelt er anvendt lønmidler på nogle tilskudskonti, hvilket ikke er i overensstemmelse med budgetloven. Revisionsudvalget har anmodet den Eksterne Revision Deloitte om en nærmere uddybning af deres vurdering af budgetlovens lovgrundlag, når det gælder afholdelse af lønmidler over tilskudskonti. Deloittes svar til Revisionsudvalget vedlægges nærværende betænkning som bilag 4. Revisionsudvalget skal kraftigt påtale, at der anvendes lønmidler i strid med budgetloven. Revisionsudvalget skal anmode Landsstyret om straks, at bringe ansættelsesforhold og lønudgifter i overensstemmelse med Budgetloven, således at lønmidler alene afholdes under driftsudgifter og ikke over tilskudskonti. 9

10 Vedr. pkt KNR Kalaallit Nunaata Radioa Ekstern Revision skriver i revisionsprotokollatet: Den juridiske tilknytning af KNR til Landskassen er efter vor vurdering uklar, og der er således efter vores vurdering behov for en præcisering. KNR er hverken en nettostyrede virksomhed eller en fuld selvejende institution i økonomisk henseende. KNR har en negativ egenkapital på 16,5 mio.kr., som primært er opstået i forbindelse med investering i digitalt udstyr. Udsigten til reetablering af denne er vanskelig at få øje på, medmindre Landskassen på et eller andet tidspunkt vælger at give institutionen et ekstraordinært tilskud eller der gives mulighed for at oppebære indtægter eller der sker omkostningsbesparelser. Landsstyret skriver i sine bemærkninger til revisionsprotokollatet af den 2. juni 2008: Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke oplyser, at det finder, at KNR s bestyrelse og ledelse må forventes at være de bedste og mest kvalificeret til løsning af KNR s økonomi, når Public Service Aftale samtidig skal overholdes. Departementet oplyser, at det i forbindelse med initiativer for reetablering af KNR s økonomi vil tilbyde at rådgive om en fremtidig handlingsplan for produktivitetsudvikling, jf. betænkning fra landstingets Finansudvalg til 3. behandling i forbindelse med Finansloven 2008, samt rådgive om fremtidige handlingsplaner for omkostningsbesparelser. Departementet agter at foreslå, at dette kan ske ved nedsættes af arbejdsgrupper mellem KNR og Hjemmestyret. Sideløbende med dette arbejde skal der afsluttes forhandlinger om ny Public Service Aftale for perioden For så vidt angår selskabsform og eventuelle nye regnskabsprincipper agter departementet på tilsvarende vis, at opfordre KNR s bestyrelse til at igangsætte et sådan arbejde og komme med et oplæg om en hensigtsmæssig selskabsform og eventuelle regnskabsprincipper for KNR s virksomhed. Departementet agter ligeledes at tilbyde konsulentbistand om disse forhold via nedsættelse af en arbejdsgruppe herom. Departementet agter at opfordre KNR s bestyrelse til at færdiggøre disse arbejder inden udgangen af Når disse indstillinger er modtaget vil departementet forholde sig til oplæggene og tage de fornødne skridt til at få løst de problemer, som ekstern revisor påpeger. 10

11 KNR har i dag status af selvstændig offentlig institution. Denne specielle status dækker over, at KNR på den ene side har karakter af en offentlig institution, som stort set er finanslovsfinansieret, og som har public service forpligtigelser overfor borgerne, og på den anden side har en selvstændig stilling, som i vidt omfang beskytter institutionen mod, at der øves politisk indflydelse på institutionens journalistik og sendeflade. Revisionsudvalget finder det utilfredsstillende, at den juridiske tilknytning af KNR til Landskassen er uklar. Revisionsudvalget opfordrer Landsstyret til ufortrødent at tage de fornødne skridt til at afhjælpe denne uklarhed. Revisionsudvalget finder det utilfredsstillende, at KNR fortsat har en negativ egenkapital på 16,5 mio. kr. Udvalget har noteret sig KIIIN s tillid til, at KNR s bestyrelse og ledelse må forventes at være de bedste og mest kvalificerede til løsning af KNR s økonomi, når Public Service Aftale samtidig skal overholdes. Udvalget har imidlertid også noteret sig, at KNR s bestyrelse og ledelse ikke endnu har formået at reducere KNR s negative egenkapital. Udvalget opfordrer derfor Landsstyret til at tilvejebringe incitamentsstrukturer, som kan fremme KNR s bestræbelser på inden for rammerne af KNR s public serviceforpligtelser at reducere sine omkostninger og forbedre sine (ikke-landskassefinansierede) indtægter. Vedr. pkt Inuili Ekstern Revision skriver i revisionsprotokollatet: Intern revision har i 2007 besøgt enheden og konklusionen var, at institutionens regnskabsvæsen og de tilhørende kontrolfunktioner ikke har et betryggende niveau, ligesom der udbetales en unormalt højt overtidsbetaling. Det er vores anbefaling, at det ansvarlige direktorat foretager en tættere opfølgning heraf fremover. Landsstyret skriver i sine bemærkninger til revisionsprotokollatet af den 2. juni 2008: Styrelsen for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser under Landsstyreområdet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser har været i dialog med INUILI om de nævnte forhold. Skolen i Narsaq havde i 2007 været ramt af personalemangel såvel på kontoret som i lærerstaben. I dag er problemet omkring regnskabet løst, idet skolen haft held til at besætte kontorlederstillingen med en person, som tidligere har været ansat i stillingen. 11

12 På undervisningssiden opereres stadig med mange overtimer på grund af rekrutteringsproblemer. Den tættere opfølgning af læretimeforbrug og overtidsbetaling er etableret, idet skolen og de øvrige brancheskoler månedligt indsender indberetningsskemaer til styrelsen over læretimeforbruget. Revisionsudvalget tager Landsstyrets bemærkning til efterretning og opfordrer Landsstyret til at intern revisions anbefaling om tættere opfølgning imødekommes, også f.s.v.a. institutionens regnskabsvæsen og de tilhørende kontrolfunktioner. Udvalget opfordrer i den forbindelse Landsstyret til at være opmærksom på institutioner, som p.g.a. ubesatte stillinger har et særligt behov for støtte til etablering og fastholdelse af betryggende regnskabs- og kontrolprocedurer. Vedr. pkt Boligstøtteudlån Ekstern Revision skriver i revisionsprotokollatet: Der er foretaget væsentlige reguleringer af udlånsmassen direkte over egenkapitalen. Baggrunden herfor er, at der tidligere er medtaget rente- & afdragsfrie udlån, og disse er nu korrekt udtaget af lånemassen. Desuden har der ikke været fuld overensstemmelse mellem lånesystemet og det bogførte udlån i Finansbogholderiet, hvilket nu er reguleret, så udlånet svarer til lånesystemet. Direktoratet for Boliger og Infrastruktur har oplyst, at man fremover vil afstemme lånesystemet senest den 17. i den følgende måned, og første gang ultimo juni Landsstyret skriver i sine bemærkninger til revisionsprotokollatet af den 2. juni 2008: Infrastrukturstyrelsen under Landsstyreområdet for Infrastruktur og Miljø bekræfter, at det fremover vil foretage en månedlig afstemning af lånesystemet og at det første gang vil ske ultimo juni Revisionsudvalget skal kritisere Landsstyret for deres manglende initiativ, når det gælder løbende orienteringer af Landstingets udvalg generelt om sager, hvor Landsstyret lover forbedringer endda med henvisninger til specifikke datoer, men hvor udvalgene efterfølgende selv må rekvirere de lovede orienteringer. Revisionsudvalget skal således også anmode Landsstyret om at orientere Landstingets Udvalg for Boliger og Infrastruktur om status på hvorvidt de månedlige afstemninger af lånesystemer er iværksat og fungerer tilfredsstillende. 12

13 2.4 Udvalgets gennemgang af regnskaberne for de nettostyrede virksomheder. Udvalget har gennemgået regnskaberne og revisionsprotokollaterne for ASIAQ, Nukissiorfiit og Mittarfeqarfiit. Udvalget tager bemærkninger fra den Eksterne Revision til regnskaberne 2007 for ASIAQ og Nukissiorfiit til efterretning. Hvad angår revisionsprotokollatet for Mittarfeqarfiit har Revisionsudvalget ved tidligere betænkning til Landskassens regnskab for 2006 ved EM07, udtalt kritik for de manglende reviderede anlægsregnskaber for Mittarfeqarfiit. Revisionsudvalget bemærker, at der i januar 2008 er udarbejdet de første 28 anlægsregnskaber og den eksterne Revision har revideret og påtegnet de 15 anlægsregnskaber med afholdte anlægsomkostninger på over 1 mio.kr. Revisionsudvalget anmoder Landsstyret om at tilsende Landstingets Udvalg for Boliger og Infrastruktur yderligere status på antallet af de manglende anlægsregnskaber på Mittarfeqarfiits anlægsinvesteringer. 3. Udvalgets beretning om behandling af andre forhold i Udvalget har gennem 2008 behandlet 4 større enkeltstående sager, bestående af: 1. En anmodning fra Finansudvalget om nærmere undersøgelse af en tilbagebetaling af KNAPKs dobbelttilskud. 2. En uvildig juridisk vurdering af lejer til ejer ordningen. 3. En anmodning fra Finansudvalget om iværksættelse af en forvaltningsrevision af Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 4. Revisionsudvalgets overvejelser om ændring af Revisionsudvalgets arbejdsform med oprettelsen af en uafhængig Landsrevision under Landstinget. Revisionsudvalget skal her kort gennemgå de opgaver, som udvalget har arbejdet med gennem 2008, med indirekte relation til Landskassens regnskaber for Ad. 1 En anmodning fra Finansudvalget om nærmere undersøgelse af en tilbagebetaling af KNAPKs dobbelttilskud. Revisionsudvalget fik i forbindelse med Landstingets behandling af FFL08 under EM07 en henstilling fra Finansudvalget om at undersøge sagen nærmere, omkring tilbagebetalingen af KNAPKs dobbelttilskud til KNAPKs Konsulenttjeneste for Fiskere og Fangere (KONFIFA) i

14 Revisionsudvalget har på baggrund af Finansudvalgets bilagsmateriale fra tillægsbetænkning til EM07/31 udarbejdet yderligere spørgsmål til Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst om sagen. Revisionsudvalgets spørgsmål og Landsstyremedlemmets svar vedlægges som bilag 5. Revisionsudvalget bemærker, at der er to sideløbende sager i denne sag. Dels er der tale om en manglende indførelse af brugerbetaling i KNAPK under KONFIFA regi, i henhold til Resultatkontrakten mellem Grønlands Hjemmestyre og KNAPK og dels at bevillingen fra Landstinget til KNAPKs afdeling KONFIFA netop afhang af indførelsen af en brugerbetaling, jvf resultatkontrakterne mellem Landsstyreområdet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og KNAPK og som skulle have været indført siden den første resultatkontrakt fra Imellem disse 2 tilbagevendende udeståender mellem parterne, har der i år 2004 været udbetalt et dobbelt tilskud fra Hjemmestyret, til kurser der er afholdt af KONFIFA under KNAPK. Revisionsudvalget skal her kort gengive de væsentligste dele af Landsstyrets svar til forståelsen af sagens afrunding. Det fremgår af Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs svar af den 6. marts 2008 til Revisionsudvalgets spørgsmål følgende: Revisionsudvalgets spørgsmål nr. 8 til Landsstyremedlemmet: Af Finansudvalgets samrådsnotat med Landsstyremedlemmet den 10. november 2007 fremgår det: For 2008 skal der udarbejdes en ny servicekontrakt, og jeg kan allerede nu bemærke at denne ikke vil blive underskrevet fra min side såfremt, at KNAPK ikke accepterer Landsstyrets betingelser. Ligeledes vil servicekontrakten for 2008 være forskellig frade hidtidige. Dette fordi, at Landsstyret påtænker at stille krav om et værdibaseret regnskab, som inkluderer målbare mål, som et element i de kvartalsvise beretninger fra KONFIFA Revisionsudvalget ønsker oplyst hvorvidt Landsstyreområdet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har underskrevet en resultatkontrakt med KNAPK for 2008? Såfremt dette besvares bekræftende ønskes en kopi af kontrakten tilsendt Revisionsudvalget. Landsstyremedlemmets svar: Ny resultatkontrakt for 2008 er forelagt Landsstyret torsdag den 28. februar

15 Resultatkontrakten gælder kun for et beløb svarende til kr , som er under Landsstyreområdets rammer i Finanslov Landsstyret har endnu ikke søgt Finansudvalget om overførsel af et beløb på kr , som er henlagt i driftsreserven. Når KNAPK opfylder kravene i resultatkontrakten agter Landsstyret at søge om resterende beløb, se også svar til spørgsmål 9. Revisionsudvalgets spørgsmål nr. 9 til Landsstyremedlemmet: I forbindelse med Landstingets behandling af FFL08, hvori der indgik en besparelse på konsulenttjenestens bevilling fremsatte Landsstyret et ændringsforslag der annullerer dette og hvor bevillingen til KNAPK i stedet bringes til et tidligere niveau. Af samrådsnotat i Finansudvalget den 10. november 2007 fremgår følgende: Efterfølgende har Landsstyret besluttet, at placere de ekstra midler i driftsreserven over FFL08 netop i lyset af, at KNAPK endnu ikke opfylder betingelserne i resultatkontrakterne i Midlerne vil således først kunne overføres kontoen, når KNAPK opfylder betingelserne. Revisionsudvalget ønsker oplyst, om der er udbetalt midler fra Landsstyret til KNAPK i 2008? I bekræftende fald ønskes beløbets størrelse oplyst. Landsstyremedlemmets svar: Der er ikke for 2008 udbetalt midler til KONFIFA se spørgsmål 8. Men efter Landsstyrets accept af resultatkontrakten 2008 vil midlerne på finanslovskonto blive udbetalt. Midlerne udbetales kvartalsvis forud. Der er yderligere, på finanslovskonto Driftsreserven, afsat Midlerne vil med Finansudvalgets godkendelse blive overført til hovedkonto Konsulenttjenesten for Fiskere og Fangere i løbet af 2008, såfremt det kan godtgøres, at KNAPK har opfyldt betingelserne i servicekontrakten mellem Grønlands Hjemmestyre og KNAPK. Dette kræver, at der foreligger en afrapportering der indholdsmæssigt og tidsmæssigt er tilsvarende rapporteringskravene under punkt 4 og 8, samt at der foreligger en plan for, hvorledes der kan indføres hel eller delvis brugerbetaling for visse af Konsulenttjenestens tjenester og ydelser. Det er indtil videre ikke godtgjort at KNAPK har opfyldt betingelserne i servicekontrakten. 15

16 Revisionsudvalget vil ikke foretage sig yderligere i sagen når det gælder efterlevelsen af indførelsen af brugerbetaling, men henstiller til Landsstyret at sikre, at der er overensstemmelse mellem resultatkontrakternes hensigt og Hjemmestyrets bevilling hertil. Revisionsudvalget efterlyste hos Landsstyreområdet for Fiskeri, Fangst og Landbrug den 14. oktober 2008 en status på tilbagebetalingssagen af det dobbelte modtagne tilskud. Revisionsudvalget modtog herefter kopi af brev på sagen, der var stilet til Landstingets Fiskeriudvalg den 2. juli Heraf fremgår det af Landsstyremedlemmets svar til Fiskeriudvalget: Jeg skal hermed orientere Landstingets Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalg om udviklingen på den aftale om afdragsordning som blev lavet med KNAPK på baggrund af sagen omkring dobbeltbetalingerne. Med dobbeltbetalingerne henvises der til sagen hvor KNAPK fik refusion for de samme ydelser via 2 forskellige direktorater, og dermed fik det dobbelte i refusionsindtægter. Der blev i starten af 2008 lavet en afdragsordning, så det skyldige beløb kunne tilbagebetales landskassen. 14. april 2008 hævdede KNAPKs direktør JB overfor daværende direktør, Peter Schultz (nuværende Departementschef), at KNAPK ikke havde set den rapport fra Deloitte, som dannede grundlag for fastsættelsen af det skyldige beløb til tilbagebetaling. På denne baggrund krævede direktøren for KNAPK en reduktion på betalingen med kr. Det har desværre ikke været muligt at fremskaffe den oprindelige mail fra KNAPK, da denne er blevet slettet. Direktoratet påviste ved fremskaffelse af afsendt mail til KNAPK at rapporten var afsendt og modtaget den 19. marts 2008 hos KNAPK. Herefter valgte KNAPK den 22. maj 2008, at overføre det skyldige restbeløb på ,67 til Grønlands Hjemmestyre. Der er for mit Landsstyreområde vurderet, at denne sag, som på da værende tidspunkt havde varet i næsten 3 år, nu endelig er afsluttet. 16

17 Revisionsudvalget anser på baggrund af Landsstyremedlemmets oplysning, sagen omkring tilbagebetaling af dobbelt tilskud som afsluttet. Ad. 2 En uvildig juridisk vurdering af lejer til ejer ordningen : Grønlands Landsting har ved beslutning af den 24. oktober 2007 pålagt Landstingets Revisionsudvalg at indhente en uafhængig juridisk vurdering af Skattedirektoratets holdning til, at der ikke foreligger skattepligt af den årlige nedskrivning/gældseftergivelse af konjunkturpantet i forbindelse med Hjemmestyrets salg af udlejningsboliger under lejer til ejer ordningen, jf. Landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 11. september 2002, om hvilke af Hjemmestyrets og kommunernes boliger, der ikke kan omdannes til ejerboliger. Revisionsudvalget godkendte på et møde den 10. november 2007 de indhentede tilbud på en uafhængig juridisk vurdering af lejer til ejer ordningen, hvorefter Nuna Advokaterne blev anmodet om at foretage den uafhængige juridiske vurdering af sagen. Revisionsudvalget fik herefter forelagt Nuna Advokaternes endelige rapport den 4. april 2008 hvorefter de på et møde den 10. april 2008 besluttede at oversende rapporten til Landsstyrets bemærkninger, ligesom udvalget besluttede at offentliggøre rapporten den 11. april Revisionsudvalget indkaldte Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur til samråd den 16. april 2008 om rapportens konklusioner. Det fremgår af Landsstyremedlemmets notatpapir fra samrådet den 16. april 2008 at: Landsstyret har fundet behov for at få en sagkyndig gennemgang af lejer til ejer ordningen og Nuna Advokaternes vurderinger og konklusioner. Landsstyret har fundet det meget vigtigt, at vurderingerne bliver belyst af sagkyndige, der er uafhængige og ikke har særlig tilknytning til sagsområderne. Landsstyret har derfor besluttet at lade Advokatfirmaet Poul Schmith, som er den danske Kammeradvokat, udarbejde et responsum på Nuna Advokaternes undersøgelsesrapport. Nævnte responsum vil ved modtagelsen blive fremsendt til udvalget og blive offentliggjort Landsstyrets besvarelse af en del af de stillede spørgsmål må derfor i sagens natur afvente Advokatfirmaet Poul Schmiths responsum. 17

18 Landsstyret håber på Udvalgets forståelse for den valgte fremgangsmåde og håber at udvalget kan tilslutte sig at sagen bliver belyst og vurderet af Advokatfirmaet Poul Schmith. Landsstyret forventer i løbet af næste uge (uge 17) at kunne oplyse udvalget en dato for fremsendelsen af advokatfirmaets responsum. Revisionsudvalget besluttede herefter at afvente Landsstyrets indhentede responsum hos Kammeradvokaten inden Revisionsudvalget ville tage stilling i sagen. Revisionsudvalget modtog fra Landsstyret den 14. maj 2008 en kopi af Landsstyrets advokatfirmas responsum, udarbejdet af Kammeradvokaten Poul Schmidt. Inden Revisionsudvalget nåede at realitetsbehandle Landstingets uvildige juridiske vurdering samt Landsstyrets responsum fra Kammeradvokaten, valgte Landsstyreformanden imidlertid på baggrund af de forskelligt rettede konklusioner, mellem Landstingets uvildige juridiske vurdering og Landsstyrets responsum fra Kammeradvokaten, at bringe sagen videre til politimesteren for Grønland. Revisionsudvalget har indtil videre kun modtaget kopi af Landsstyreformandens brev til Politimesteren. Revisionsudvalget afventer således fortsat Politimesterens afgørelse i sagen jvf Revisionsudvalgets bemærkning under nærværende betænkningsafsnit: Vedr. pkt Salg af udlejningsboliger konjunkturpant s. 829 og Landsstyrets tilbagemelding herom. Revisionsudvalget afventer således fortsat Landsstyrets svar herom, førend udvalget tager stilling i sagen. Ad. 3 En anmodning fra Finansudvalget om iværksættelse af en forvaltningsrevision af Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Finansudvalget har den 6. oktober 2008 anmodet Landstingets Revisionsudvalg om at foretage en gennemgribende forvaltningsrevision af Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke i forbindelse med Landsstyreområdets bevillingsansøgning til Finansudvalget omkring Efterskolen i Qasigiannguit. Revisionsudvalget besluttede på et udvalgsmøde den 14. oktober 2008, at imødekomme Finansudvalgets anmodning hurtigst muligt. 18

19 Revisionsudvalget indstillede et kommissorium til en forvaltningsrevision af KIIIN foretaget af Landstingets revisor Deloitte. Kommissoriet for forvaltningsrevisionen var følgende: 1. Ekstern revisor bedes undersøge, hvorvidt Departementets arbejdsgange i forbindelse med bevillingsansøgningerne til Qasigiannguit Efterskole lever op til Sekretariatets cirkulære om Landsstyremøder m.v. samt Budgetregulativ 2008, Budgetloven og øvrige kernelovbestemmelser. 2. Revisionsudvalget ønsker, at forvaltningsrevisionen inddrager og vurderer, hvorvidt den nyligt implementerede departementsstruktur har styrket (eller evt. afsvækket) forvaltningens organisationsstruktur og arbejdsgange dette set såvel generelt i relation til styringen af bevillingssager i departementet samt specifikt i forbindelse med sagen om Qasigiannguit efterskole. Det skal herunder også indgå, hvorledes det sikres i Departementet, at Budgetloven og øvrige kernelovbestemmelser følges. Revisionsudvalget modtager herefter resultatet af Deloittes forvaltningsrevision den 28. oktober 2008, hvor Deloitte konkludere følgende: 1. Det er vores vurdering, at KIIIN med alle midler har villet gennemføre projektet, og de hindringer der har været, primært høringssvaret fra ANAN, er bevidst udeladt i det endelige Landsstyreoplæg. Landsstyreformanden, Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender samt Landsstyremedlemmet for Infrastruktur og Miljø har været vidende om processen. Af materialet fremgår, at Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender ikke har støttet bevillingsansøgningen. Det er ligeledes vores formodning, at dette tillige gælder Landsstyremedlemmet for Infrastruktur og Miljø, idet det ville have været naturligt, at det var ham som underskrev bevillingsansøgningen, eftersom de konti der rokeres på, vedrører konti under hans område. 2. Efter vores opfattelse foreligger sagen fuldt ud belyst ved Finansudvalgets notater, der vedlægges som bilag. Vi har ikke udarbejdet en juridisk vurdering af sagsforløbet, herunder spørgsmålet om eventuelle ansvarspådragende forhold. 3. Den nye organisatoriske struktur har hverken styrket eller svækket sagsbehandlingen, eftersom hele processen er styret af en afdelingschef i KIIN. Dette har ligeledes været tilfældet før den nye struktur. Vi skal i øvrigt henvise til vores revisionsundersøgelse af det daværende Direktoratet for 19

20 Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke fra 2005, som i al væsentlighed fortsat er aktuel. Rapporten er vedlagt som bilag. 4. Med den beskrevne afdækning af sagsforløbet og de konklusioner, vi på baggrund heraf har draget betragter vi den revisionsmæssige undersøgelse som tilendebragt. Det er således vores anbefaling, at den revisionsmæssige undersøgelse indstilles og der herefter iværksættes en juridisk vurdering af sagsforløbet. Revisionsudvalget fremsender Deloittes status for deres forvaltningsrevision af KIIIN til Finansudvalget, ligesom Revisionsudvalget vil vurdere det videre forløb af sagen og efterfølgende fremlægge sine konklusioner for Landstinget. Der vedlægges som bilag 6 resultatet af Deloittes forvaltningsrevision af KIIIN. Ad. 4 Revisionsudvalgets overvejelser om ændring af Revisionsudvalgets arbejdsform med oprettelsen af en uafhængig Landsrevision under Landstinget. Revisionsudvalget har i forbindelse med et seminar og en orienteringsrejse til Færøerne i juni 2008, truffet beslutning om en videreudvikling af Revisionsudvalgets arbejdsgrundlag og af mulighederne for oprettelsen af en grønlandsk uafhængig Landsrevision. Revisionsudvalget havde stort udbytte af deres møde med de færøske lagtingsrevisorer og den uafhængige Landsrevision. Landsrevisoren gennemgik på møderne historien bag oprettelsen af den færøske model for oprettelsen af et Landsrevisions institution, og hvor den danske Rigsrevision havde bistået med processen. Revisionsudvalget har således ladet sig inspirerer af dette arbejde i udvalgets overvejelser vedr. en eventuel oprettelse af en uafhængig grønlandsk landsrevision. Der vedlægges som bilag 8 et slideshow fra mødet på Færøerne, der i hovedtræk beskriver konstruktionen af den færøske model. Revisionsudvalget finder tiden inde til en videreudvikling af Revisionsudvalgets arbejdsform og organisering, ligesom det anses passende i forlængelse af Landsstyrets omorganisering af administration fra direktorater til departementer og styrelser. Revisionsudvalget vil fokusere på følgende hovedpunkter for en videreudvikling af revisionsudvalgets arbejdsform og herunder oprettelsen af en uafhængig Landsrevision: 1. Muligheden for nedsættelsen af Grønlands Landstingsrevisorer, med udgangspunkt i den færøske model, hvor Landstinget for en hel valgperiode udpeger et antal Landstingsrevisorer, hvor 20

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune MTA/MTL-afhandling Danmarks Forvaltningshøjskole Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Problemformulering 6 2.1 Problemidentifikation

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere