TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006"

Transkript

1 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen bestået af: Landstingsmedlem Ellen Christoffersen (Atassut), formand Landstingsmedlem Tommy Marø, (Siumut), næstformand Landstingsmedlem Johan Lund Olsen (Inuit Ataqatigiit) Landstingsmedlem Jens Lars Fleischer (Siumut) Landstingsmedlem Lene Knüppel (Demokraterne) Indholdsfortegnelse 1. Indledning Landsstyrets besvarelser af en del af de i betænkningen til 2. behandlingen rejste spørgsmål/problematikker Aktivitetsområde Landsstyreformanden Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Aktivitetsområde 30 Landsstyremedlemmet for Familier og Justitsvæsen Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst Aktivitetsområde 64 Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Landsstyrets ændringsforslag til bevillinger Landsstyrets ændringsforslag til tekstanmærkninger Henstillinger fra Finansudvalget De økonomiske konsekvenser af ændringsforslagene Indstillinger fra Finansudvalget Bilagsoversigt A. Bemærkninger til tekstanmærkninger, jf. Landsstyrets ændringsforslag nr Side 1 af 11

2 B. Landsstyrets samlede besvarelse af af Finansudvalgets spørgsmål til 2. behandlingen C. Revideret konsolideret regnskabsoversigt D. Landsstyrets ændringsforslag til 3. behandlingen til bevillinger budgetbidrag. 1. Indledning Landstingets 2. behandling af forslag til Landstingsfinanslov for 2006 fandt sted mandag den 20. marts På baggrund af Landstingets 2. behandling har Landsstyret mandag den 20. marts 2006 og tirsdag den 21. marts 2006 fremsendt supplerende oplysninger samt yderligere 10 ændringsforslag. Ændringsforslagene fordeler sig samlet således: - 8 ændringsforslag til bevillinger og - 2 ændringsforslag til tekstanmærkninger. Da Landstingets 3. behandling er berammet til torsdag den 23. marts 2006 skulle Finansudvalget efter bestemmelserne i Landstingets Forretningsorden omdele sin betænkning til 3. behandlingen mandag den 20. marts 2006 kl. 12. Dette har selvsagt ikke været muligt, idet Landstingets 2. behandling af forslaget først begyndte samme dag kl Landsstyrets besvarelser af en del af de i betænkningen til 2. behandlingen rejste spørgsmål/problematikker 2.1 Aktivitetsområde Landsstyreformanden Finansudvalget har modtaget nærmere oplysninger fra Landsstyret vedrørende følgende punkter, som er nævnt i Finansudvalgets betænkning til 2. behandlingen af FFL 2006: - Spørgsmål til side 81, Kommunernes indtægter, udgifter og bloktilskudsaftale for Hovedkonto Bygdekonference - Hovedkonto Tilsynsrådet for kommunerne - Hovedkonto Landsstyret - Hovedkonto Drift og vedligehold af Hjemmestyrets centrale Edbmaskinel og programmel Finansudvalget skal med hensyn til de svar Landsstyret har fremsendt til foranstående punkter henvise til bilag B til betænkningen, i det Finansudvalget samtidig tager disse svar til efterretning. Hovedkonto Det Sociale Ankenævn Finansudvalget har ikke modtaget svar på Hvad er baggrunden for, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid siden FFL 06-I er steget fra 3-5 måneder til måneder? Side 2 af 11

3 Udvalget imødeser fortsat at modtage et svar fra Landsstyreformanden senest i forbindelse med 3. behandlingen af FFL 06-II. Udvalget ønsker også at modtage oplysninger om hvornår Årsberetningen for 2005 offentliggøres. Det skal beklages, at det oprindeligt fremsatte forslag til FFL06 fejlagtigt angiver sagsbehandlingstiden for Det Sociale Ankenævn som 3 til 5 måneder. Sagsbehandlingstiden har siden foråret 2005 ligget på måneder. Fejlen skyldes en administrativ misforståelse i forbindelse med udarbejdelsen af budgetbidraget. Det Sociale Ankenævn har netop modtaget årsberetningen for 2005 tolket og forventer derfor at offentliggøre denne samtidig med årsberetningerne for 2003 og Manuskriptet til årsberetningen for 2005 er vedlagt. Finansudvalget finder, at den oplyste sagsbehandlingstid for Det Sociale Ankenævn på måneder er uacceptabel lang. På denne baggrund henstiller Finansudvalget, at Landsstyret tager de nødvendige initiativer til at sikre, at sagsbehandlingstiden snarest muligt bliver nedbragt væsentligt. Hovedkonto Udgifter til sagsanlæg Da Landsstyreformanden ikke har besvaret spørgsmålet: Finansudvalget ønsker at modtage en status for Puisi A/S-sagen, skal Finansudvalget hermed efterlyse et svar. Som det fremgår af budgetbidraget til hovedkontoen, er det i forlængelse af Kurators endelige redegørelse vedrørende ansvarsproblemstillingerne i Puisi A/S under konkurs dateret 5. november 2002 besluttet at anlægge søgsmål mod direktion, bestyrelser og revision med påstand om erstatning for en række erstatningspådragende handlinger og undladelser overfor Puisi A/S og Grønlands Hjemmestyre. Det, der som oftest omtales som Puisi A/S sagen, er således ikke en enkelt sag, men flere sager mod en række personer. Desuden optræder såvel Puisi A/S under konkurs som Grønlands Hjemmestyre som sagsøger mod de pågældende personer. Det er på denne baggrund, at Landsstyrets tidligere afgivne status er formuleret som en beskrivelse af flere sager, der verserer samtidig, men ikke med samme tids- eller indholdsmæssige forløb. De enkelte sagsøgtes forskelligartede indsigelser og behandlingen heraf, har således betydning for forløbet af de enkelte sager. Det kan i øvrigt supplerende oplyses, at der i perioden 2003 til 2005 er afholdt udgifter på i alt ca kr. over denne hovedkonto til forberedelsen af sagerne. Landsstyret går ud fra, at ovenstående herefter opfylder Finansudvalgets anmodning om statusoplysninger. Finansudvalget takker for de yderligere oplysninger, som Landsstyreformanden har fremsendt. Finansudvalget ønsker herudover at få tilsendt konkrete oplysninger om de enkelte sager, der er Side 3 af 11

4 omtalt i svaret. For disse sager ønskes også oplysninger om, hvornår de hver især forventes afsluttet. 2.2 Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Lovforslagets tværgående tabeller Finansudvalget konstaterer i øvrigt, at der er en uforklarlig forskel på tabel 2.1 under de almindelige bemærkninger og den konsoliderede regnskabsoversigt umiddelbart efter de almindelige bemærkninger f.s.v. angår lovforslagets forventede DAU-resultat i BO-årene. Finansudvalget skal anmode Landsstyret om at klargøre dette forhold. Det kan oplyses, at DAU-resultaterne angivet i tabel 2.1 er de rigtige. I forbindelse med udarbejdelsen af den konsoliderede regnskabsoversigt, har der desværre vist sig at være kodningsfejl ved det bagvedliggende regneark, som gjorde at de beregnede DAU-resultater i den konsoliderede oversigt kom forkert ud. Økonomidirektoratet skal beklage fejlen. Denne kodningsfejl er nu rettet, og der vil blive indarbejdet en ny konsolideret regnskabsoversigt i den endelige FL En ny revideret konsolideret regnskabsoversigt kan til Finansudvalgets orientering ses nedenfor. Finansudvalget henviser til bilag C, hvori den nye reviderede konsoliderede regnskabsoversigt er optaget. Hovedkonto Økonomidirektoratet, administration Finansudvalget skal bemærke, at der i sidste linie på budgetbidraget står, at hovedkonto nedsættes; dette bør ændres til, at bevillingen på denne konto forhøjes. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender anser det for korrekt, når der i budgetbidraget står, at bevillingen nedsættes, da der er tale om en negativ udgiftsbevilling. Kontoen dækker over besparelser på området, og da der er udmøntet en besparelse på kr. i 2006 betyder det, at der skal findes færre besparelser i fremtiden. I forbindelse med udarbejdelsen af den endelige Finanslov for 2006 foretager Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender derfor en konsekvensrettelse i budgetbidraget til hovedkonto Budgetregulering, administration. I budgetbidraget til hovedkonto står, at bevillingen søges forhøjet med kr. Dette ændres i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige Finanslov for 2006 til, at bevillingen er nedsat med kr., nemlig fra kr. til kr. Finansudvalget er ikke enig i Landsstyrets betragtninger om forhøjelser/nedsættelser. Den nævnte konto må betragtes som en Tilskudsbevilling og ikke som en negativ udgiftskonto, idet sidstnævnte Side 4 af 11

5 type ikke er omtalt i budgetloven! Dette betyder, at en nedsættelse af bevillingen gør denne mindre, mens en forhøjelse gør den større. Finansudvalget finder på denne baggrund, at en ændring på kr. gør Tilskudsbevillingen større når bevillingen ændres fra kr. til kr. og imødeser derfor, at der i FL 2006 bruges en korrekt beskrivelse af ændringen. Finansudvalget undrer sig over, at der kun er afsat ekstra stillinger i 2006 og 2007, henholdsvis 1 stilling og 2,5 stillinger, til den vidensopbygning i Økonomidirektoratet, som er beskrevet. Påtænker Landsstyret at stoppe aktiviteten i 2008 og 2009? Etableringen af et egentligt økonomisk råd er en tidskrævende og dynamisk proces, som kræver, at der opbygges et solidt metodisk grundlag. I 2006 og 2007 er afsat henholdsvis 1 årsværk og 2,5 årsværk til udvikling og vedligeholdelse af en lovmodel og en makroøkonomisk model for Grønland. I 2008 og 2009 vil der fortsat være behov for vedligeholdelse og videreudvikling af de to modeller. Herudover skal der i 2008 og 2009 udvikles yderligere elementer i det metodisk grundlag, og der skal etableres et egentligt økonomisk råd. Landsstyret finder imidlertid, at man på nuværende tidspunkt ikke kan fastlægge det præcise personalebehov på de enkelte arbejdsopgaver. Landsstyret foreslår derfor, at bevillingerne på 1 mio. kr. i overslagsårene 2008 og 2009 henstår til udmøntning på Finansloven for Finansudvalget tager Landsstyrets besvarelse til efterretning, men vil i forbindelse med FFL 2007 vende tilbage til problematikken. Hovedkonto Nettorenter Det ønskes i denne forbindelse oplyst, hvilke muligheder KNR, Mittarfeqarfiit og Nukissiorfiit har for at optage lån i private penge- og kreditinstitutter. Nukissiorfiit og Mittarfeqarfiit har ingen mulighed for at optage lån, idet der er tale om nettostyrede virksomheder. Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke oplyser, at KNR ikke har mulighed for at optage lån eller kassekredit i private penge- og kreditinstitutter. Landsstyremedlemmet for Finanser har, som det fremgik af Finansudvalgets betænkning til 2. behandlingen af FFL06-II, tidligere oplyst til Finansudvalget: Derudover er de relativt høje rentesatser for trækningsretterne i landskassen generelt fastsat, for at undgå, at virksomheder der ønsker en trækningsret i landskassen ikke skal benytte Grønlands Hjemmestyre som en billig bankforbindelse. Side 5 af 11

6 Finansudvalget kan således konstatere, at: Der er fastsat en høj rentesats på trækningsret i Landskassen for at tilskynde Nukissiorfiit, KNR og Mittarfeqarfiit til at låne i bankerne. Nukissiorfiit, KNR og Mittarfeqarfiit har ikke lov eller ret til at låne i bankerne. Finansudvalget er chokeret over denne åbenbarede mangel på indre sammenhæng i Landsstyrets politik! Hvordan forestiller Landsstyret sig, at de omtalte virksomheder skal undgå at bruge Hjemmestyret som en såkaldt billig bankforbindelse? I Finansudvalgets betænkning til 2. behandlingen af FFL 2006 anførte Udvalget bl.a.: Finansudvalget finder fortsat, at Landsstyret ud fra en lighedsbetragtning, fra FFL 2007, bør overveje at fastsætte samme lave procentsats for alle hjemmestyreejede virksomheder, der har en trækningsret i Landskassen. På baggrund af de nye oplysninger henstiller Finansudvalget, at Landsstyret i FFL 2007 fastsætter en enslydende procentsats for Nukissiorfiit, KNR og Mittarfeqarfiit s anvendelse af deres trækningsret. Hovedkonto Grønlands Statistik Der henvises til nærværende betænknings bilag B. 2.3 Aktivitetsområde 30 Landsstyremedlemmet for Familier og Justitsvæsen Finansudvalget har modtaget nærmere oplysninger fra Landsstyret vedrørende følgende punkter, som er nævnt i Finansudvalgets betænkning til 2. behandlingen af FFL 2006: - Til side 83, Børn og ungeområdet, i de almindelige bemærkninger - Hovedkonto Børnetilskud - Hovedkonto Barselsdagpenge - Hovedkonto Særlig indsats for børn og unge - Hovedkonto Førtidspension - Hovedkonto Ældreinstitutioner Finansudvalget skal med hensyn til de svar, som Landsstyret har fremsendt til foranstående punkter, henvise til bilag B til betænkningen, i det Finansudvalget samtidig tager disse svar til efterretning. Udvalget skal dog ikke undlade at påpege, at det fortsat er Udvalgets meget klare forventning, at Landsstyreområdet udviser væsentlige bestræbelser for at sikre kvantificerbare og valide data på det sociale område. Landstinget kan i længden ikke leve med, at bevillingerne på dette område gives mere eller mindre i blinde. Finansudvalget finder, at Landsstyret om nødvendigt bør lægge pres på KANUKOKA for at sikre, at der udarbejdes ensartede data på hele det sociale område. Dette arbejde kan ikke afvente en evt. kommende kommunalreform. Finansudvalget skal anmode om en status på dette arbejde den 1. september Side 6 af 11

7 2.4 Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø Landsstyrets svar er medtaget som bilag B til nærværende betænkning. Finansudvalget konstaterer med tilfredshed, at Landsstyret nu har garanteret en afklaring af de stærkt forsinkede affaldsforbrændingsprojekter inden EM Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Hovedkonto Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Landsstyret finder ikke, at der i øjeblikket er mulighed for at opstille relevante aktivitetstal som vil kunne anvendes til en beskrivelse af et direktorats aktiviteter. Landsstyret har derfor ikke planer om at medtage aktivitetstal for hovedkonto Finansudvalget tager svaret til efterretning. Udvalget finder dog fortsat, at der er behov for en synliggørelse af Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkes aktiviteter. Når man sammenligner budgetbidragene for f.eks. Direktoratet for Erhverv og Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke er det iøjnefaldende, at sidstnævnte leverer så godt som ingen oplysninger om direktoratets aktiviteter i budgetbidraget. Finansudvalget skal på denne baggrund anmode om en kort redegørelse for direktoratets aktiviteter. Redegørelsen anmodes udformet således, at den i sin form er egnet til optagelse i FFL07. Hovedkonto Tilskud til landsdækkende børn og ungeorganisationer Finansudvalget skal anmode om, at oplysningerne om organisationernes medlemstal medtages som en fast oplysning i budgetbidraget fra og med FL06. Ved samme lejlighed bør de allerede angivne såkaldte aktivitetstal tilrettes, således at det fremgår, at der reelt er tale om en budgetspecifikation. Der foregår i øjeblikket et valideringsarbejde samt en udredning af medlemstallene, som først vil kunne medtages i forbindelse med finanslovsforslaget for Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har, som det fremgik af Finansudvalgets betænkning til 2. behandlingen af FFL06-II, tidligere oplyst til Finansudvalget: Ovenstående medlemstal er oplyst af Sorlaks generalsekretær. Sorlak har siden opdateret disse medlemstal med den ændring, at Sorlaks medlemstal er ca , hvoraf ca er medlem i Sukorseq, mens ca. 400 er medlem af Grønlands Spejderkorps. Finansudvalget finder, at det er dybt forunderligt, at Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke kan fremlægge de ovenfor anførte medlemstal for Finansudvalget på et samråd for efterfølgende at erkende, at tallene er så tvivlsomme, at de ikke er egnede til at optage i Finansloven! Side 7 af 11

8 Finansudvalget skal derfor nu for 3. gang udbede sig korrekte oplysninger fra Landsstyremedlemmet! 2.6 Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst Finansudvalget har modtaget nærmere oplysninger fra Landsstyret vedrørende følgende punkter, som er nævnt i Finansudvalgets betænkning til 2. behandlingen af FFL 2006: - Formålskonto 1 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) - Hovedkonto Rente og afdragsfrie udlån Finansudvalget skal med hensyn til de svar, som Landsstyret har fremsendt til foranstående punkter, henvise til bilag B til betænkningen, i det Finansudvalget samtidig tager disse svar til efterretning. 2.7 Aktivitetsområde 64 Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked Der er ikke fremkommet nye oplysninger f.s.v. angår nærværende aktivitetsområde. 2.8 Aktivitetsområde Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Der er ikke fremkommet nye oplysninger f.s.v. angår nærværende aktivitetsområde. 3. Landsstyrets ændringsforslag til bevillinger Hovedkonto Tilsynsrådet for Kommunerne Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med i 2006 og budgetoverslagsårene m.h.p. at øge Tilsynsrådets aktivitet. Forslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 88. (Ændringsforslag nr. 87) Hovedkonto Driftsreserven Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med kr. i 2006 og budgetoverslagsårene m.h.p. at øge Tilsynsrådet for Kommunernes aktivitet. Forslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 87. (Ændringsforslag nr. 88) Hovedkonto Sektorplan for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats Landsstyret fremlægger et 0-budgetbidrag, jf. hvilket 1 mio. kr. af de midler, der tidligere var søgt afsat til det kommende ledelsesakademi på nærværende hovedkonto, i stedet afsættes som et reservebeløb. Reserven forventes anvendt til at gøre den kommende designuddannelse 3-årig. Ledelsesakademiets aktiviteter forventes ikke berørt heraf, eftersom akademiet under alle 1 Finansudvalget skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at der rettelig er tale om aktivitetsområde 51. Side 8 af 11

9 omstændigheder igangsættes senere end oprindeligt planlagt. Der henvises i øvrigt til budgetbidraget. Finansudvalget forudsætter, at teksten i 5. og 7. afsnit i budgetbidraget korrekturlæses forinden teksten indarbejdes i FL06. (Ændringsforslag nr. 89) Hovedkonto Vidtgående specialundervisning Landsstyret fremlægger et 0-budgetbidrag, der retter en teknisk fejl i aktivitetstallene. (Ændringsforslag nr. 90) Hovedkonto Administrations- og projektudgifter vedr. boligstøtte Landsstyret fremlægger et 0-budgetbidrag, der retter en teknisk fejl i budgetspecifikationen. (Ændringsforslag nr. 91) Hovedkonto Havneanlæg Landsstyret foreslår, at nærværende hovedkonto medtages i FL 2006, dog uden en egentlig bevilling i første omgang. Der søges tilknyttet en tekstanmærkning til hovedkontoen, således at der kan anvendes frigjorte midler fra aflyste eller afsluttede projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden til forundersøgelser og projektering af havneanlæg. Der henvises i øvrigt til budgetbidraget. Forslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 93. (Ændringsforslag nr. 92) Hovedkonto Udbygning af landingsbanestruktur Landsstyret foreslår, at bevillingen forhøjes med 2,5 mio. kr. i 2007, med 3 mio. kr. i 2008 og med 0,5 mio. kr. i 2009 som følge af, at lufthavnsbygningsentreprisen i forbindelse med Paamiut Lufthavn lå 6 mio. kr. over B-overslaget. Der henvises i øvrigt til budgetbidraget. Forslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 96. (Ændringsforslag nr. 95) Hovedkonto Omrokeringsreserve Landsstyret foreslår, at bevillingen nedsættes med 2,5 mio. kr. i 2007, 3,0 mio. kr. i 2008 og med 0,5 mio. kr. i 2009 som følge af, at lufthavnsbygningsentreprisen i forbindelse med Paamiut Lufthavn lå 6 mio. kr. over B-overslaget. Side 9 af 11

10 Forslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 95. (Ændringsforslag nr. 96) 4. Landsstyrets ændringsforslag til tekstanmærkninger De enkelte forslag til tekstanmærkninger fremgår af det følgende. Bemærkningerne til tekstanmærkningerne er medtaget som bilag til betænkningen. Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer - Aktivitetsområde Følgende ny tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Havneanlæg Landsstyret bemyndiges til, med finansudvalgets godkendelse, at igangsætte forundersøgelser og projektering af havneanlæg for perioden Igangsættelse af forundersøgelser og projektering af havneanlæg vil skulle finansieres, med finansudvalgets godkendelse, ved en bevillingsrokering til nærværende hovedkonto fra en aflysning eller en afslutning af eksisterende anlægsprojekter indtægtsført på hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden. Forslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 92. (Ændringsforslag nr. 93) Til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 9: Nr. 9. Landsstyret bemyndiges til at anvende provenu som følge af omdannelse af andelsboliger, hvortil der er ydet lån fra Landskassen til ejerboliger, jf. nr. 8 til udlån til nye andelsboliger eller 10/40/50 byggeri. (Ændringsforslag nr. 94) 5. Henstillinger fra Finansudvalget Henstilling nr. 17 Hovedkonto Nettorenter Finansudvalget henstiller, jfr. afsnit 2.2 i tillægsbetænkningen, at Landsstyret i FFL 2007 fastsætter en enslydende procentsats for Nukissiorfiit, KNR og Mittarfeqarfiits anvendelse af deres trækningsret i Landskassen. Side 10 af 11

11 Henstilling nr. 18 Hovedkonto Det sociale ankenævn Finansudvalget finder, at den oplyste sagsbehandlingstid for Det Sociale Ankenævn på måneder er uacceptabel lang. På denne baggrund henstiller Finansudvalget, at Landsstyret tager de nødvendige initiativer til at sikre, at sagsbehandlingstiden snarest muligt bliver nedbragt væsentligt. Henstilling nr. 19 Et flertal i Finansudvalget, bestående af repræsentanterne for Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut, henstiller, at Landsstyret i FFL07, i året 2007, afsætter de nødvendige midler til projektering og afholdelse af en arkitektkonkurrence til en kirke i Nuussuaq i Nuuk Kommune. Et mindretal i Finansudvalget, bestående af repræsentanten for Demokraterne, kan ikke støtte henstillingen, i det mindretallet konstaterer, at Landstingets Kultur, Undervisning, Uddannelse og Forskningsudvalg netop har færdigbehandlet et forslag om at skaffe midler til 1. etape af en kirke i Nuussuaq, og at et flertal i dette udvalg har indstillet forslaget til forkastelse. Mindretallet i Finansudvalget finder, at den generelle økonomiske situation, hvor der i forvejen budgetteres med underskud i 2007, ikke giver plads til væsentlige udvidelser af anlægsrammen. Mindretallet lægger vægt på, at projektets omfang fortsat er uafklaret. Med andre ord er behovet for bevillinger til anlæg og fremtidig drift endnu ikke afklaret. 6. De økonomiske konsekvenser af ændringsforslagene De fremsatte ændringsforslag er DAU-neutrale. 7. Indstillinger fra Finansudvalget Et enigt Finansudvalg indstiller, at de 10 ændringsforslag fra Landsstyret, som har nr , godkendes. Efter Landstingets afstemning om de til 3. behandlingen fremsatte ændringsforslag, indstiller Finansudvalget, at det samlede lovforslag herefter vedtages i den foreliggende form. Ellen Christoffersen, Tommy Marø formand Johan Lund Olsen Jens Lars Fleischer Lene Knüppel Side 11 af 11

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 12. november 2006 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 (Afgivet til lovforslagets 3. behandling) Landstingets Finansudvalg har under

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 20. december 2004 01.31.06/04-00088 Orientering

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01.

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: 16. januar 2005 01.31.06/05-00095 Landsstyret FORTROLIG Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning

Læs mere

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og

Læs mere

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre.

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre. 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

4. november 2006 EM 2006/28 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007

4. november 2006 EM 2006/28 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 4. november 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

Ulloq/Dato: 4. november 2003

Ulloq/Dato: 4. november 2003 Inatsisartut Aningaasaqarner mut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: 4. november 2003 03/01.36.02.06-32 J.nr.: Orientering

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingsfinanslov for 2004 afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingsfinanslov for 2004 afgivet til lovforslagets 2. 28. november 2003 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingsfinanslov for 2004 afgivet til lovforslagets 2. behandling Finansudvalget har følgende sammensætning Landstingsmedlem

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Oplæg til Landsstyret

Oplæg til Landsstyret NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Ad dagsordenens punkt Oplæg

Læs mere

17. november 2015 EM2015/7 TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016

17. november 2015 EM2015/7 TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016 17. november 2015 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2016 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 FM 2012/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2011 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006. Afgivet til lovforslagets 2. 16. marts 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Nyt kraftvarmemodul til kraftvarmeværket i Sisimiut

Nyt kraftvarmemodul til kraftvarmeværket i Sisimiut Insisartut Aningaasaqarn e r m u t asiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Do: 29. august 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00047 Fax 32 46 14 Orientering

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg 30.oktober EM2008/111 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg Forslag til Landstingsforordning om planlægning og arealanvendelse (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og

Læs mere

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 7. januar 2008 01.31.06/07-00305 Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Grønlands Hjemmestyre Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 3 a. Bilag 1 4

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Markedsudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Markedsudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. 24. oktober 2000 EM 2000/22 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Markedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Afgivet til 2. behandlingen af lovforslaget

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om forvaltning af skatter

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om forvaltning af skatter 13. oktober 2006 EM 2006/29 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om forvaltning af skatter Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7

09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7 09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7 Forslag til Finanslov 2010 (Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser) Svarnotat 2. behandling Jeg vil gerne takke Finansudvalget for dets betænkning, som Naalakkersuisut

Læs mere

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 a. Bilag 1 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for 2004 c. Bemærkninger til tekstanmærkningerne

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

6. november 2015 EM2015/7 BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016

6. november 2015 EM2015/7 BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2016 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem Jens

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

3. november 2007 EM 2007/31 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2008

3. november 2007 EM 2007/31 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 3. november 2007 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Revisionsudvalg. vedrørende. Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens regnskaber 2004 VM2006/17

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Revisionsudvalg. vedrørende. Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens regnskaber 2004 VM2006/17 19. marts 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Revisionsudvalg vedrørende Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens regnskaber 2004 VM2006/17 og Indstilling til Landstinget om udpegning af statsautoriseret

Læs mere

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Fremsat af Naalakkersuisoq for Sundhed) Afgivet

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Forslaget om etablering af et Videnscenter om Børn og Unges levevilkår i Grønland blev fremsat under den landsdækkende

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

Afvigelser på de enkelte konti

Afvigelser på de enkelte konti Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2005 Bilag 7 April 2006 Afvigelser på de enkelte konti I dette bilag gives forklaring på afvigelserne

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

16. september 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til

16. september 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til 16. september 2016 EM 2016/20 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen.

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2007 på 783.901.000

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 01 Landstingets Formandsskab 01 01 01 D Landstingets Bureau 21.358.000 1.018.000 22.376.000 09-11-2007 Landstinget 01 10 10 D Landstinget 34.121.000-1.018.000 33.103.000 09-11-2007 Landstinget 10 Landsstyrets

Læs mere

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

4. november 2008 EM2008/65 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2009

4. november 2008 EM2008/65 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2009 4. november 2008 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2009 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Svar på spørgsmål på samrådsmødet den 18. oktober 2007

Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Svar på spørgsmål på samrådsmødet den 18. oktober 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006

FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006 FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006 Grønlands Hjemmestyre - marts 2007 INDHOLD SIDE 1. Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2006 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Hjemmestyres

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 21. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forlag til Inatsisartutbeslutning OlU at Naalald{ersuisut bemyndiges at implementere fiskeindustritakster for levering af og vand for landbaserede

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger.

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. 23. april 2004 FM 2004/23 Rettelsesblad (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på Finansloven for

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere