Beredskabskommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabskommissionen"

Transkript

1 Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 12 Sagsnr. Side 1. Bevillingskontrol pr for Beredskabspolitik - bygningsvedligeholdelse Udfordringsretten - Beredskabspolitik Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver inden for beredskabsområdet Revision af risikobaseret dimensionering - oplæg til serviceniveau Orienteringspunkt Eventuelt

3 Sidenr Bevillingskontrol pr for Sagsid.: 11/69 Resumé Bevillingskontrol pr for. Sagen behandles i, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at bevillingskontrollen sendes til Byrådets tiltrædelse. Beslutning den Tiltrådtes. Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling By- og udviklingsforvaltningen oplyser, at der for nærværende bevillingskontrol ikke er ændringer til budget 211. Den bevillingsmæssige status pr er følgende: Budget Forbrug Afvigelse Forbrugs 211 pct ,66 Centralforvaltningens bemærkninger Kommunaldirektøren har ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.

4 Sidenr Beredskabspolitik - bygningsvedligeholdelse Sagsid.: 11/4279 Resumé Kommunale Ejendomme har i henhold til Manual for Bygningsadministration afsnit 5 foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden Kommunale Ejendomme har primo 211 registreret et samlet etageareal på ca. 3.5 m 2 under Beredskabspolitikkens område. Det samlede registrerede behov for planlagt bygningsvedligeholdelse viser følgende resultat: Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indvendig vedligehold, installationer, terræn og udvendig vedligehold. I beløb 1. kr. Sted Indvendig vedligehold Installationer Terræn Udvendig vedligehold I alt Det registrerede behov er opgjort i 212-prisniveau. BDO Kommunernes Revision, forventede byggeomkostningsindeks for boliger, værdi 123,4 medio 212 Sagen behandles i Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at opgørelsen over registreret behov til planlagt bygningsvedligeholdelse for Beredskabspolitik tages til efterretning Beslutning den Toges til efterretning. Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling Forudsætninger:

5 Sidenr. 15 Kommunale Ejendomme har i de første måneder af 211 foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger, som svarer til planlagt bygningsvedligeholdelse, der omfatter følgende: Bevaring af klimaskærm Myndighedskrav Tekniske installationer Indvendige overflader Terrænarbejder Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indvendig vedligehold, installationer, terræn og udvendig vedligehold beløb i 1. kr. Sted Indvendig vedligehold Installationer Terræn Udvendig vedligehold I alt Af det samlede planlagte bygningsvedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkning Det registrerede behov er opgjort i 212-prisniveau. BDO Kommunernes Revision, forventede byggeomkostningsindeks for boliger, værdi 123,4 medio 212. Bemærkninger til Beredskabspolitik: Bunkere ved Rømøvej 4 og Kobbelvænget. Bunkerne er lukket ned, og der udføres ikke forebyggende vedligehold. Bilag: /11 Åben Forord til bygningsrapport /11 Åben Sammendrag - alle politikområder /11 Åben Beredskabspolitik - ejendomsspecifikation - planlagt bygningsvedligeholdelse

6 Sidenr Udfordringsretten - Beredskabspolitik Sagsid.: 11/8352 Resumé Forslag til forsøg inden for udfordringsretten som erstatning for, at Kolding Kommune ikke er udvalgt til at blive frikommune af indenrigs- og sundhedsministeren. Sagen behandles i og Økonomiudvalget. Forslag Beredskabschefen foreslår, at udfordringsretten ikke anvendes inden for Beredskabspolitikområdet. Beslutning den Tiltrådtes. Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling Indenrigs- og sundhedsministeren meddeler i mail af 7. april 211, at Kolding Kommunes ansøgning om at blive frikommune ikke er imødekommet. Kommunaldirektøren vurderer, at forslagene i stedet kan indgå i forsøg, der er omfattet af udfordringsretten, der tidligere er gennemført af Regeringen i samarbejde med KL og Danske Regioner. Udfordringsretten betyder, at de institutioner, der leverer offentlig service, får mulighed for på forsøgsbasis at blive fritaget for nogle af de gældende statslige og lokale regler og overenskomstmæssige regler for at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor. Initiativet indgår i den fælles målsætning om at fremme afbureaukratisering, der skal sikre mere tid til varetagelse af institutionernes kerneydelser, nemlig at levere god og tidssvarende service til borgerne. Udfordringsretten retter sig mod forsøg med arbejdsgange og processer. Udfordringsretten omfatter alle centrale serviceområder i kommuner og regioner. Ansøgningerne kan indsendes løbende. Når en ansøgning er imødekommet, kan forsøget sættes i gang.

7 Sidenr. 17 Beredskabschefen har tidligere fremsendt ét forslag til kommunens ansøgning om frikommuneforsøget: Formål Ophævelse af krav om, at førsteudrykningen skal afgå til et skadested senest 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. Forventede resultater Større grundlag for rekruttering af tilkaldebrandfolk, kommunalpolitisk fastlæggelse af serviceniveau Målgruppe Borgere, virksomheder m.m. i kommunen Forsvarsministeren har i mellemtiden udsendt et forslag til ny bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen) i høring. Det fremgår bl.a. af forslaget, at kravet til en 5-minutters afgangstid foreslås erstattet af en bestemmelse om, at udrykningen skal afgå hurtigst muligt efter redningsberedskabets modtagelse af alarmen. Bestemmelsen foreslås suppleret med en ny bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen fastsætter kravene til udrykningskøretøjernes afgangstid samt responstiden (udrykningstiden) til kommunens forskellige geografiske områder som led i fastlæggelsen af serviceniveauet for kommunens redningsberedskab. I forventning om, at afgangstidskravet bortfalder, er begrundelsen for at anvende udfordringsretten ikke længere til stede.

8 Sidenr Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver inden for beredskabsområdet Sagsid.: 1/25824 Resumé På baggrund af de i efteråret 21 udarbejdede bruttolister med angivelse af de opgaver, der lovligt kan konkurrenceudsættes, fremsætter Beredskabschefen forslag til konkrete opgaver inden for Beredskabspolitikområdet, som konkurrenceudsættes i indeværende valgperiode. Sagen behandles i, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag Beredskabschefen foreslår, at de opgaver, der er markeret med grønt i bruttolisten i bilaget, konkurrenceudsættes i 212 at de supplerende bemærkninger (rød tekst) i bemærkningsfeltet i bilaget tages til efterretning, Beslutning den Godkendtes. Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling Beredskabschefen oplyser, at Byrådet den 13. december 21 vedtog en 3-årig udbudsstrategi og på baggrund af en række bruttolister - godkendte hvilke opgaver inden for de enkelte politikområder, der skal konkurrenceudsættes i perioden , idet det samtidig blev besluttet at sende sagerne tilbage til de respektive fagudvalg, inden der træffes beslutning om endelig konkurrenceudsættelse. I forhold til drejer det sig om opgaverne inden for Beredskabspolitikområdet. Med udgangspunkt i de udarbejdede bruttolister fra efteråret 21 foreslår Beredskabschefen, at der i 212 sker konkurrenceudsættelse af de opgaver, der er markeret med grønt i bilaget. Brandslukning mv. i udrykningsområde Kolding Servicering af brandmateriel I forbindelse med en opdatering af bruttolisten fra efteråret 21 har forvaltningen fundet anledning til at fremsætte en række supplerende bemærkninger til udvalgte opgavetyper.

9 Sidenr. 19 De supplerende bemærkninger er skrevet ind i bemærkningsfeltet i den yderste kolonne til højre og fremhævet med rød skrift. Bilag: /11 Åben Skema konkurrenceudsættelse beredskabspolitik 6511

10 Sidenr Revision af risikobaseret dimensionering - oplæg til serviceniveau Sagsid.: 1/1935 Resumé Beredskabschefen fremlægger oplæg til serviceniveau for den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet i Kolding Kommune. Sagen behandles i. Forslag Beredskabschefen indstiller, At det fastlagte mål for udrykningstiden overholdes i 98% af tilfældene. At der i 211 udarbejdes en oversigt over muligheder for en relokalisering af stationerne i Vamdrup og Stepping. At der sker en løbende monitorering af byudviklingen omkring st. Kolding. At udrykningsområderne drøftes. At bemandingsniveauet og udrykningssammensætningen ændres på lokalstationerne med undtagelse af st. Aller. At normering på lokalstationerne drøftes. At oprettelse af holdledervagt drøftes. At de stedlige beredskabsstyrker nedlægges. At forslaget om, at køretøjerne udskiftes i overensstemmelse med den konsekvensrettede drifts- og udviklingsplan for redningsberedskabets køretøjer, fremsendes til budgetforhandlingerne. At omplacering af specialmateriel iværksættes. At indkøb af specialmateriel drøftes. At der rettes fokus på tilkaldebrandfolks kompetencer og rutiner. At der ansættes en beredskabsmanager, og at der tages stilling til finansiering af restbeløbet. At den nuværende nødbehandlerordning i Vamdrup drøftes. At Beredskabschefen bemyndiges til at sammenfatte risikoprofil og oplæg til serviceniveau i et forslag til plan for redningsberedskabet. At forslag til plan for redningsberedskabet sendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beslutning den Det besluttedes, at første At godkendtes. at andet At godkendtes. at tredje At godkendtes. at st. Steppings udrykningsområde udvides med Frørup.

11 Sidenr. 111 at Hjarup i st. Vamdrups udrykningsområde vurderes nærmere og medtages i konkurrenceudsættelsen af stationen i udrykningsområde Kolding. at forvaltningen til førstkommende møde i udarbejder en redegørelse af det frivillige beredskab, hvor det frivillige beredskab inviteres til at deltage. at forvaltningen til førstkommende møde i udarbejder en redegørelse af udnyttelsen af redningsvognen. at bemandingsniveauet tiltrædes, dog at st. Vamdrup sættes til 1+5, og at kemikaliedragter bevares i Vamdrup. at normeringen bevares. at der etableres holdledervagtplan for st. Vamdrup og st. Lunderskov. at de stedlige beredskabsstyrker nedlægges ultimo 211, og at der takkes for indsatsen i forbindelse med det årlige møde. at køretøjerne udskiftes som beskrevet med undtagelse af 9 personers mandskabsvogn. at kemikaliedragternes placering ikke ændres. at termisk kamera på st. Kolding medtages ved konkurrenceudsættelse af st. Kolding. at ekstra sæt frigørelse overføres fra det frivillige beredskab til st. Kolding. at der rettes fokus på kompetence og rutiner. at forvaltningen udarbejder et særskilt dagsordenspunkt vedrørende beredskabsmanager. at nødbehandlerordning bevares. at der indkøbes 2 hjertestartere. 2 hjertestartere indgår i konkurrenceudsættelsen af st. Kolding. at der indkøbes 2 termiske kameraer. 1 termisk kamera indgår i konkurrenceudsættelsen af st. Kolding. at ny tankvogn og ny tanksprøjte leases. at beredskabschefen bemyndiges til at sammenfatte risikoprofil og oplæg til serviceniveau i en plan. at planen sendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Sagsfremstilling Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici (risikoprofil), som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet. Byrådet fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

12 Sidenr. 112 behandlede på møde den 9. februar 211, pkt. 3, risikoprofilen bestående af en risikoidentifikation og en risikoanalyse. På møde den 13. april 211, pkt. 1, drøftede idéer til et oplæg til serviceniveau. Repræsentanter for alle stationer under Redningsberedskab Kolding afholdt den 28. april en workshop med fokus på redningsberedskabets udfordringer og løsningsmodeller hertil. Input fra workshoppen og senere fremsendte bemærkninger fra stationerne fremgår af bilagene. På baggrund af risikoidentifikationen og -analysen, s drøftelser og workshop med stationerne er der udarbejdet et oplæg til serviceniveau for at dimensionere det fremtidige redningsberedskab i Kolding Kommune, se bilag. Overordnet set kan der peges på 3 udfordringer for redningsberedskabet: 1. Især på stationerne i Lunderskov, Vamdrup og Aller er der gentagne gange konstateret et utilstrækkeligt fremmøde af holdledere og brandmænd i dagtimerne på hverdage og i ferieperioder. Dertil kommer, at der som følge af samfundsudviklingen generelt må forventes samme tendens på øvrige stationer med tilkaldebrandfolk. Udfordringen forstærkes af, at der skal indgå en holdleder i førsteudrykningen. 2. Det er vanskeligt at opretholde tilstrækkelige kompetencer og rutiner blandt tilkaldebrandfolk på stationer, hvor der er få, reelle udrykninger. 3. Mængden af nuværende og kommende administrative, forebyggende og operative opgaver blandt de heltidsansatte medarbejdere matcher ikke normeringen. De 3 overordnede udfordringer uddybes i det følgende. Fremmøde på stationerne Redningsberedskabet i Kolding Kommune baserer sig hovedsageligt på tilkaldebrandfolk, der ved en alarmmelding kører til den lokale brandstation for derefter at rykke ud med slukningskøretøjerne. Denne model er under pres, idet samfundsudviklingen gør, at brandfolkene ikke længere i samme grad har både bopæl og arbejdsplads i samme lokalområde. Konkret er udfordringen, at der på de nævnte brandstationer især i dagtimerne på hverdage og i ferieperioder kan opstå situationer, hvor der ikke møder et tilstrækkeligt antal brandfolk ind på stationen ved en alarmmelding. Tilmed kan der ikke i alle tilfælde garanteres, at én af de fremmødte er holdleder. Ved varslet fravær blandt tilkaldebrandfolk kan der i en vis grad tages højde for udfordringen ved at gennemføre en vagtplanlægning, hvor de resterende tilkaldebrandfolk forpligtes til at stå til rådighed. En sådan vagtplanlægning er dog ikke altid forenelig med tilkaldebrandfolkenes hovederhverv samt familie- og fritidsliv. Vagtplanlægning forudsætter i sagens natur, at fraværet er forudsigeligt, og en vagtplan øger lønudgifterne. Udfordringen forværres i Vamdrup af det faktum, at brandfolkene på skift indgår i en nødbehandlerordning. Selv om nødbehandlerordningen kan have en positiv effekt ift. tryghed og sikkerhed i lokalsamfundet, så forringer ordningen brandberedskabet i Vamdrups udrykningsområde. Byudviklingen omkring station Kolding medfører øget trafik og dermed ringere fremkommelighed for tilkaldebrandfolk. Derudover ændres rekrutteringsgrundlaget i nærområdet, når typen af boliger og arbejdspladser skifter. Udfordringen er ikke så markant på nuværende tidspunkt, at der skal reageres omgående. Dog anbefales det, at redningsberedskabet løbende følger op på den fysiske ud- og ombygning af området, og at konsekvenserne for driften af brandstationen vurderes nærmere. Tiltagene har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

13 Sidenr. 113 På baggrund af ovenstående indstilles en fremtidig model, hvor to stationer supplerer hinanden i større grad med henblik på at sikre, at der samlet set møder tilstrækkeligt mange brandfolk frem på stationerne og dermed på skadestedet. Som konsekvens kan normeringen på stationerne reduceres. Holdleder i førsteudrykningen Modellen bidrager til at øge sandsynligheden for, at der på mindst én af stationerne møder en holdleder, idet der alarmeres holdledere på to stationer. Dog skal forvaltningen pege på, at der ikke i alle tilfælde, som forudsat i beredskabslovgivningen, kan garanteres en holdleder på førsteudrykningen. På den baggrund gennemgås i det følgende to alternative forslag til en dimensionering af et holdlederberedskab. Det ene forslag handler om at oprette en fast holdledervagt i dagtimerne på hverdage. Forslaget minimerer risikoen for, at der ikke indgår en holdleder i førsteudrykningen, dog er forslaget det mest omkostningstunge af de to alternative forslag. Den faste holdledervagt skønnes at medføre en årlig personaleudgift på 4.,- kr. Ideelt set vil der være mulighed for en medfinansiering af personaleudgiften, hvis pågældende holdleder parallelt med vagtberedskabet løser serviceopgaver for kommunens forvaltninger så som parkeringsvagt, teknisk serviceleder, kørsel med intern post og lign. Et sådant koncept forudsætter dog en vakant, relevant stilling. En fuldstændig finansiering inden for redningsberedskabets budgetramme kan derfor ikke umiddelbart anvises. Iværksættelse af en fast holdledervagt medfører, at forslaget skal fremsendes til budgetforhandlingerne. Hvis ikke der oprettes en fast holdledervagt, bør der som alternativt forslag udarbejdes holdledervagtplan for stationerne for at øge sandsynligheden for, at en holdleder indgår i førsteudrykningen. Sammenlignet med førstnævnte forslag indebærer dette forslag en højere risiko for, at der fortsat kan mangle en holdleder i visse tilfælde, dog er omkostningerne ved forslaget mindre bekostelige. Pålæg om holdledervagtplan på stationerne med deltidsansatte (Lunderskov og Vamdrup) medfører en årlig udgift på 7.,- kr. pr. station, medmindre der etableres en fælles holdledervagtplan for begge stationer. Udgifter til dette forslag findes via budgetomplacering inden for By- og Udviklingsforvaltningens samlede budget. Kompetencer og rutiner blandt tilkaldebrandfolk På brandstationer med få udkald til reelle indsatser kan det være vanskeligt at opnå og vedligeholde de nødvendige kompetencer blandt brandfolkene, selv om hver brandmand skal gennemgå 12 årlige vedligeholdelsesøvelser. Det er således vigtigt at fokusere på tilkaldebrandfolks kompetencer bl.a. ved at målrette de lokalt tilrettelagte øvelser mere end i dag, øge øvelsesaktivitetsniveauet og ved at foretage en løbende opfølgning på stationers løsning af sjældent forekomne specialopgaver, herunder frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld. Forslaget om at afsende udrykningskøretøjer fra to stationer oftere end i dag for at garantere tilstrækkeligt med styrker på skadestedet vil alt andet lige medføre en øget rutinering blandt tilkaldebrandfolkene. Tiltagene medfører i begrænset omfang øgede udgifter til aflønning af tilkaldebrandfolk i forbindelse med øvelsesaktiviteter. Disse udgifter foreslås afholdt inden for driftsbudgettet. Opgavemængden En registrering af de opgaver, der bliver løst af det heltidsansatte personel, og en opgørelse af timeforbruget allokeret til opgaveløsningen viser, at det nødvendige ressourceforbrug overstiger normeringen af den heltidsansatte styrke. Dertil kommer, at en række igangsatte og kommende større byggeprojekter så som Kolding Sygehus og universitetsbyggeriet forstærker udfordringen.

14 Sidenr. 114 Det vurderes ikke muligt at effektivisere yderligere inden for den eksisterende normering. På den baggrund foreslås det at ansætte en beredskabsmanager, der får ansvar for kvalitetssikring og koordinering af brandtekniske myndighedsopgaver og derudover deltager i den øvrige beredskabsfaglige opgaveløsning. Ansættelse af en beredskabsmanager anslås at medføre en personaleudgift på 65.,- kr. årligt. Udgiften kan finansieres ved at overføre 4.,- kr. inden for redningsberedskabets område (fra administrationspolitikken til beredskabspolitikken) og gennem driftseffektivisering under beredskabspolitikken svarende til 1.,- kr. De resterende 15.,- kr. kan eksempelvis opnås ved at reducere normeringen på lokalstationerne eller ved at opgive nødbehandlerordningen i Vamdrup. Nednormering på lokalstationerne muliggøres ved pr. automatik at allokere ressourcer fra to stationer i de tilfælde, hvor der ud fra alarmmeldingen er behov for en slagkraftig styrke. En reduceret normering på lokalstationerne svækker således ikke beredskabet, og det nuværende serviceniveau bibeholdes. Nødbehandlerordningen udgør ikke en kerneydelse, og en ophævelse af ordningen kan frigøre nødvendige ressourcer til finansiering af ovenstående forslag. Konsekvensen af ikke at skabe balance mellem opgaver og normering af den heltidsansatte styrke er manglende ressourcer til lovpligtig sagsbehandling og begrænset vejledning af bygherrer og rådgivere samt en fortsat ubalance mellem normeringen af medarbejderstaben og opgavemængden. Øvrige tiltag Risikoprofilen og oplægget til serviceniveau peger på justeringer af dimensioneringen af redningsberedskabet for så vidt angår: De stedlige beredskabsstyrker De bygningsmæssige forhold Vognparken Specialmateriel De stedlige beredskabsstyrker De stedlige beredskabsstyrker i landområderne er ikke længere en nødvendig bestanddel af redningsberedskabet og foreslås derfor nedlagt. De bygningsmæssige forhold Redningsberedskabet i Kolding Kommune er kendetegnet ved en decentral struktur med mange lokaliteter til følge. Stationerne i Vamdrup og Stepping er ikke længere tidssvarende, og deres nuværende placeringer er ikke hensigtsmæssige. En relokalisering af st. Vamdrup til eksempelvis et erhvervsområde i Vamdrup kunne frigøre et centralt areal til centerformål. Brandstationen i Stepping er beliggende på en grund i et boligområde, og de snævre rammer kombineret med en dårlig bygningsmasse giver ikke mulighed for en tilrådelig ud- eller ombygning. En vurdering af bygningens tilstand og udvidelse med en pavillon er vedlagt som bilag. Køretøjer Forhold vedr. vognparken er beskrevet i drifts- og udviklingsplanen for redningsberedskabets køretøjer, se bilag. Planen har senest været behandlet på møde i den 2. august 21, pkt. 4, hvor principperne toges til efterretning. Derudover blev

15 Sidenr. 115 det besluttet, at planen tages op igen med dimensioneringsplanen, hvorefter drifts- og udviklingsplanen fremsendes til Byrådet sammen med den nye dimensioneringsplan. I oplæg til serviceniveau anbefales det som følge af den fremtidige model at foretage nogle justeringer til den nuværende drifts- og udviklingsplan for redningsberedskabets køretøjer. Forvaltningen har konkret taget stilling til hver enkelt, planlagt udskiftning. Gennem nøje overvejelser og ved at optimere udnyttelsen af køretøjerne er det lykkedes at reducere behovet for nyindkøb af køretøjer ved udfasning af ældre køretøjer. Derudover sikres en udskiftningstakt for mindre køretøjer på en sådan måde, at udskiftningen kan afholdes inden for driftsbudgettet. Det fremtidige behov for finansiering af udskiftning af større brandkøretøjer er således i 212 og årene frem: Station Køretøj Udgift (tkr.) Lunderskov Udfasning tankvogn Tyrstrup Ny tankvogn 1.4 Udfasning tankvogn - 3 Stepping Ny tanksprøjte 1.6 Udfasning autosprøjte - 3 Udfasning tankvogn Redningsberedskabet Udfasning indsatsledervogn Det friv. beredskab Udfasning mandskabsvogn SUM I 212 kan der ved udfasning af køretøjer, der ikke erstattes af nyindkøb, spares driftsudgifter til forsikring, service m.m. Dertil kommer en engangsindtægt ved salg. I årene frem spares alene driftsudgifterne. Alternativt til anlægsinvestering kan de to nye, større brandkøretøjer leases, hvorved udgifterne kan fordeles over en længere periode. Ved en leasingperiode på 1 år og en årlig rentesats på 3,1% er den årlige ydelse for begge køretøjer 343.,- kr. Gennemføres udskiftningerne ikke som planlagt, kompromitteres udrykningsparatheden og driftssikkerheden, og driftsudgifterne til vedligeholdelse af køretøjerne vil alt andet lige stige. Specialmateriel For at sikre en mere optimal udnyttelse af eksisterende specialmateriel foreslås det at omplacere frigørelsesværktøj og kemikalieindsatsdragter. Omplaceringerne er udgiftsneutrale. Forslag om indkøb af hjertestartere og termiske kameraer på i alt 28.,- kr. er ikke forudsætninger for den fortsatte drift af redningsberedskabet, men skal ses som element i en fortsat udvikling af beredskabet, hvor hjertestartere kan bidrage til livreddende førstehjælp på skadestederne, og hvor de termiske kameraer forbedrer røgdykkernes arbejdsvilkår under eftersøgning i røgfyldt miljø. Finansiering af 4 hjertestartere (4.,- kr.) og 3 termiske kameraer (24.,- kr.) anvises gennem driftsbesparelse og salgsindtægt ved udfasning af de ovenfor nævnte køretøjer i 212. Økonomi

16 Sidenr. 116 Sammenfattende set kan der anvises finansiering af alle tiltag med undtagelse af indkøb af større brandkøretøjer. Følgende prioritering er gældende: Prioritet Tiltag Finansiering 1 Beredskabsmanager Overførsel af 4.,- kr. inden for redningsberedskabets område (fra administrationspolitik til beredskabspolitik), driftseffektivisering svarende til 1.,- kr. samt 15.,- kr. enten gennem nednormering på lokalstationerne eller ved at opgive nødbehandlerordningen i Vamdrup. 2 Fast holdledervagt Fremsendes til budgetforhandling el. Via budgetomplacering inden for By- og Udviklingsforvaltningens samlede budget holdledervagtplan 3 Tankvogn st. Tyrstrup Fremsendes til budgetforhandling 4 Tanksprøjte st. Stepping 5 4 hjertestartere Engangsudgift på 28.,- kr. gennem 6 3 termiske kameraer driftsbesparelse og salgsindtægt ved udfasning af køretøjer. Den videre proces Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal iht. beredskabslovgivningen beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab skal indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Planen skal endeligt vedtages af Byrådet efter s behandling af Beredskabsstyrelsens evt. bemærkninger. Bilag: /11 Åben Oplæg til serviceniveau /11 Åben Drifts- og udviklingsplan for redningsberedskabets køretøjer 6511.pdf /11 Åben Input og idéer fra stationerne til den risikobaserede dimensionering 28. april 211.pdf /11 Åben Forslag fra deltidsansatte brandfolk ved Falck til oplæg til serviceniveau /11 Åben Forslag fra Vamdrup Brand & Redning til oplæg til serviceniveau /11 Åben Forslag fra Stepping Friv. Brandværn til oplæg til serviceniveau /11 Åben Bemærkninger fra Aller Friv. Brandværn til serviceniveau /11 Åben Bemærkninger fra Tyrstrup Friv. Brandværn til serviceniveau: Ingen bemærkninger /11 Åben Stepping Brandstation, mulighed for ombygning

17 Sidenr Orienteringspunkt Sagsid.: Resumé Beredskabschefen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra Redningsberedskabet på s område. Sagen behandles i (orientering). Forslag Beredskabschefen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Beredskabschefen orienterede om, det på et møde med deltagelse af alle stationer er besluttet at fortsætte konceptet med afholdelse af én samlet nytårsparole. Fraværende Else Højsager Sagsfremstilling Beredskabschefen oplyser, at indeværende dagsordenspunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

18 Sidenr Eventuelt Sagsid.: Beslutning den Intet. Fraværende Else Højsager

19 Sidenr. 119 Oplæst og godkendt Jørn Pedersen Formand Kjeld Kjeldsen Medlem Knud Erik Langhoff Medlem Kristian Kruse Medlem Poul Erik Jensen Næstformand Politidirektøren Medlem Else Højsager Medlem Thorkild Jensen Observatør

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere