Beredskabskommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabskommissionen"

Transkript

1 Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 12 Sagsnr. Side 1. Bevillingskontrol pr for Beredskabspolitik - bygningsvedligeholdelse Udfordringsretten - Beredskabspolitik Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver inden for beredskabsområdet Revision af risikobaseret dimensionering - oplæg til serviceniveau Orienteringspunkt Eventuelt

3 Sidenr Bevillingskontrol pr for Sagsid.: 11/69 Resumé Bevillingskontrol pr for. Sagen behandles i, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at bevillingskontrollen sendes til Byrådets tiltrædelse. Beslutning den Tiltrådtes. Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling By- og udviklingsforvaltningen oplyser, at der for nærværende bevillingskontrol ikke er ændringer til budget 211. Den bevillingsmæssige status pr er følgende: Budget Forbrug Afvigelse Forbrugs 211 pct ,66 Centralforvaltningens bemærkninger Kommunaldirektøren har ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.

4 Sidenr Beredskabspolitik - bygningsvedligeholdelse Sagsid.: 11/4279 Resumé Kommunale Ejendomme har i henhold til Manual for Bygningsadministration afsnit 5 foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden Kommunale Ejendomme har primo 211 registreret et samlet etageareal på ca. 3.5 m 2 under Beredskabspolitikkens område. Det samlede registrerede behov for planlagt bygningsvedligeholdelse viser følgende resultat: Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indvendig vedligehold, installationer, terræn og udvendig vedligehold. I beløb 1. kr. Sted Indvendig vedligehold Installationer Terræn Udvendig vedligehold I alt Det registrerede behov er opgjort i 212-prisniveau. BDO Kommunernes Revision, forventede byggeomkostningsindeks for boliger, værdi 123,4 medio 212 Sagen behandles i Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at opgørelsen over registreret behov til planlagt bygningsvedligeholdelse for Beredskabspolitik tages til efterretning Beslutning den Toges til efterretning. Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling Forudsætninger:

5 Sidenr. 15 Kommunale Ejendomme har i de første måneder af 211 foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger, som svarer til planlagt bygningsvedligeholdelse, der omfatter følgende: Bevaring af klimaskærm Myndighedskrav Tekniske installationer Indvendige overflader Terrænarbejder Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indvendig vedligehold, installationer, terræn og udvendig vedligehold beløb i 1. kr. Sted Indvendig vedligehold Installationer Terræn Udvendig vedligehold I alt Af det samlede planlagte bygningsvedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkning Det registrerede behov er opgjort i 212-prisniveau. BDO Kommunernes Revision, forventede byggeomkostningsindeks for boliger, værdi 123,4 medio 212. Bemærkninger til Beredskabspolitik: Bunkere ved Rømøvej 4 og Kobbelvænget. Bunkerne er lukket ned, og der udføres ikke forebyggende vedligehold. Bilag: /11 Åben Forord til bygningsrapport /11 Åben Sammendrag - alle politikområder /11 Åben Beredskabspolitik - ejendomsspecifikation - planlagt bygningsvedligeholdelse

6 Sidenr Udfordringsretten - Beredskabspolitik Sagsid.: 11/8352 Resumé Forslag til forsøg inden for udfordringsretten som erstatning for, at Kolding Kommune ikke er udvalgt til at blive frikommune af indenrigs- og sundhedsministeren. Sagen behandles i og Økonomiudvalget. Forslag Beredskabschefen foreslår, at udfordringsretten ikke anvendes inden for Beredskabspolitikområdet. Beslutning den Tiltrådtes. Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling Indenrigs- og sundhedsministeren meddeler i mail af 7. april 211, at Kolding Kommunes ansøgning om at blive frikommune ikke er imødekommet. Kommunaldirektøren vurderer, at forslagene i stedet kan indgå i forsøg, der er omfattet af udfordringsretten, der tidligere er gennemført af Regeringen i samarbejde med KL og Danske Regioner. Udfordringsretten betyder, at de institutioner, der leverer offentlig service, får mulighed for på forsøgsbasis at blive fritaget for nogle af de gældende statslige og lokale regler og overenskomstmæssige regler for at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor. Initiativet indgår i den fælles målsætning om at fremme afbureaukratisering, der skal sikre mere tid til varetagelse af institutionernes kerneydelser, nemlig at levere god og tidssvarende service til borgerne. Udfordringsretten retter sig mod forsøg med arbejdsgange og processer. Udfordringsretten omfatter alle centrale serviceområder i kommuner og regioner. Ansøgningerne kan indsendes løbende. Når en ansøgning er imødekommet, kan forsøget sættes i gang.

7 Sidenr. 17 Beredskabschefen har tidligere fremsendt ét forslag til kommunens ansøgning om frikommuneforsøget: Formål Ophævelse af krav om, at førsteudrykningen skal afgå til et skadested senest 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. Forventede resultater Større grundlag for rekruttering af tilkaldebrandfolk, kommunalpolitisk fastlæggelse af serviceniveau Målgruppe Borgere, virksomheder m.m. i kommunen Forsvarsministeren har i mellemtiden udsendt et forslag til ny bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen) i høring. Det fremgår bl.a. af forslaget, at kravet til en 5-minutters afgangstid foreslås erstattet af en bestemmelse om, at udrykningen skal afgå hurtigst muligt efter redningsberedskabets modtagelse af alarmen. Bestemmelsen foreslås suppleret med en ny bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen fastsætter kravene til udrykningskøretøjernes afgangstid samt responstiden (udrykningstiden) til kommunens forskellige geografiske områder som led i fastlæggelsen af serviceniveauet for kommunens redningsberedskab. I forventning om, at afgangstidskravet bortfalder, er begrundelsen for at anvende udfordringsretten ikke længere til stede.

8 Sidenr Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver inden for beredskabsområdet Sagsid.: 1/25824 Resumé På baggrund af de i efteråret 21 udarbejdede bruttolister med angivelse af de opgaver, der lovligt kan konkurrenceudsættes, fremsætter Beredskabschefen forslag til konkrete opgaver inden for Beredskabspolitikområdet, som konkurrenceudsættes i indeværende valgperiode. Sagen behandles i, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag Beredskabschefen foreslår, at de opgaver, der er markeret med grønt i bruttolisten i bilaget, konkurrenceudsættes i 212 at de supplerende bemærkninger (rød tekst) i bemærkningsfeltet i bilaget tages til efterretning, Beslutning den Godkendtes. Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling Beredskabschefen oplyser, at Byrådet den 13. december 21 vedtog en 3-årig udbudsstrategi og på baggrund af en række bruttolister - godkendte hvilke opgaver inden for de enkelte politikområder, der skal konkurrenceudsættes i perioden , idet det samtidig blev besluttet at sende sagerne tilbage til de respektive fagudvalg, inden der træffes beslutning om endelig konkurrenceudsættelse. I forhold til drejer det sig om opgaverne inden for Beredskabspolitikområdet. Med udgangspunkt i de udarbejdede bruttolister fra efteråret 21 foreslår Beredskabschefen, at der i 212 sker konkurrenceudsættelse af de opgaver, der er markeret med grønt i bilaget. Brandslukning mv. i udrykningsområde Kolding Servicering af brandmateriel I forbindelse med en opdatering af bruttolisten fra efteråret 21 har forvaltningen fundet anledning til at fremsætte en række supplerende bemærkninger til udvalgte opgavetyper.

9 Sidenr. 19 De supplerende bemærkninger er skrevet ind i bemærkningsfeltet i den yderste kolonne til højre og fremhævet med rød skrift. Bilag: /11 Åben Skema konkurrenceudsættelse beredskabspolitik 6511

10 Sidenr Revision af risikobaseret dimensionering - oplæg til serviceniveau Sagsid.: 1/1935 Resumé Beredskabschefen fremlægger oplæg til serviceniveau for den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet i Kolding Kommune. Sagen behandles i. Forslag Beredskabschefen indstiller, At det fastlagte mål for udrykningstiden overholdes i 98% af tilfældene. At der i 211 udarbejdes en oversigt over muligheder for en relokalisering af stationerne i Vamdrup og Stepping. At der sker en løbende monitorering af byudviklingen omkring st. Kolding. At udrykningsområderne drøftes. At bemandingsniveauet og udrykningssammensætningen ændres på lokalstationerne med undtagelse af st. Aller. At normering på lokalstationerne drøftes. At oprettelse af holdledervagt drøftes. At de stedlige beredskabsstyrker nedlægges. At forslaget om, at køretøjerne udskiftes i overensstemmelse med den konsekvensrettede drifts- og udviklingsplan for redningsberedskabets køretøjer, fremsendes til budgetforhandlingerne. At omplacering af specialmateriel iværksættes. At indkøb af specialmateriel drøftes. At der rettes fokus på tilkaldebrandfolks kompetencer og rutiner. At der ansættes en beredskabsmanager, og at der tages stilling til finansiering af restbeløbet. At den nuværende nødbehandlerordning i Vamdrup drøftes. At Beredskabschefen bemyndiges til at sammenfatte risikoprofil og oplæg til serviceniveau i et forslag til plan for redningsberedskabet. At forslag til plan for redningsberedskabet sendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beslutning den Det besluttedes, at første At godkendtes. at andet At godkendtes. at tredje At godkendtes. at st. Steppings udrykningsområde udvides med Frørup.

11 Sidenr. 111 at Hjarup i st. Vamdrups udrykningsområde vurderes nærmere og medtages i konkurrenceudsættelsen af stationen i udrykningsområde Kolding. at forvaltningen til førstkommende møde i udarbejder en redegørelse af det frivillige beredskab, hvor det frivillige beredskab inviteres til at deltage. at forvaltningen til førstkommende møde i udarbejder en redegørelse af udnyttelsen af redningsvognen. at bemandingsniveauet tiltrædes, dog at st. Vamdrup sættes til 1+5, og at kemikaliedragter bevares i Vamdrup. at normeringen bevares. at der etableres holdledervagtplan for st. Vamdrup og st. Lunderskov. at de stedlige beredskabsstyrker nedlægges ultimo 211, og at der takkes for indsatsen i forbindelse med det årlige møde. at køretøjerne udskiftes som beskrevet med undtagelse af 9 personers mandskabsvogn. at kemikaliedragternes placering ikke ændres. at termisk kamera på st. Kolding medtages ved konkurrenceudsættelse af st. Kolding. at ekstra sæt frigørelse overføres fra det frivillige beredskab til st. Kolding. at der rettes fokus på kompetence og rutiner. at forvaltningen udarbejder et særskilt dagsordenspunkt vedrørende beredskabsmanager. at nødbehandlerordning bevares. at der indkøbes 2 hjertestartere. 2 hjertestartere indgår i konkurrenceudsættelsen af st. Kolding. at der indkøbes 2 termiske kameraer. 1 termisk kamera indgår i konkurrenceudsættelsen af st. Kolding. at ny tankvogn og ny tanksprøjte leases. at beredskabschefen bemyndiges til at sammenfatte risikoprofil og oplæg til serviceniveau i en plan. at planen sendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Sagsfremstilling Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici (risikoprofil), som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet. Byrådet fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

12 Sidenr. 112 behandlede på møde den 9. februar 211, pkt. 3, risikoprofilen bestående af en risikoidentifikation og en risikoanalyse. På møde den 13. april 211, pkt. 1, drøftede idéer til et oplæg til serviceniveau. Repræsentanter for alle stationer under Redningsberedskab Kolding afholdt den 28. april en workshop med fokus på redningsberedskabets udfordringer og løsningsmodeller hertil. Input fra workshoppen og senere fremsendte bemærkninger fra stationerne fremgår af bilagene. På baggrund af risikoidentifikationen og -analysen, s drøftelser og workshop med stationerne er der udarbejdet et oplæg til serviceniveau for at dimensionere det fremtidige redningsberedskab i Kolding Kommune, se bilag. Overordnet set kan der peges på 3 udfordringer for redningsberedskabet: 1. Især på stationerne i Lunderskov, Vamdrup og Aller er der gentagne gange konstateret et utilstrækkeligt fremmøde af holdledere og brandmænd i dagtimerne på hverdage og i ferieperioder. Dertil kommer, at der som følge af samfundsudviklingen generelt må forventes samme tendens på øvrige stationer med tilkaldebrandfolk. Udfordringen forstærkes af, at der skal indgå en holdleder i førsteudrykningen. 2. Det er vanskeligt at opretholde tilstrækkelige kompetencer og rutiner blandt tilkaldebrandfolk på stationer, hvor der er få, reelle udrykninger. 3. Mængden af nuværende og kommende administrative, forebyggende og operative opgaver blandt de heltidsansatte medarbejdere matcher ikke normeringen. De 3 overordnede udfordringer uddybes i det følgende. Fremmøde på stationerne Redningsberedskabet i Kolding Kommune baserer sig hovedsageligt på tilkaldebrandfolk, der ved en alarmmelding kører til den lokale brandstation for derefter at rykke ud med slukningskøretøjerne. Denne model er under pres, idet samfundsudviklingen gør, at brandfolkene ikke længere i samme grad har både bopæl og arbejdsplads i samme lokalområde. Konkret er udfordringen, at der på de nævnte brandstationer især i dagtimerne på hverdage og i ferieperioder kan opstå situationer, hvor der ikke møder et tilstrækkeligt antal brandfolk ind på stationen ved en alarmmelding. Tilmed kan der ikke i alle tilfælde garanteres, at én af de fremmødte er holdleder. Ved varslet fravær blandt tilkaldebrandfolk kan der i en vis grad tages højde for udfordringen ved at gennemføre en vagtplanlægning, hvor de resterende tilkaldebrandfolk forpligtes til at stå til rådighed. En sådan vagtplanlægning er dog ikke altid forenelig med tilkaldebrandfolkenes hovederhverv samt familie- og fritidsliv. Vagtplanlægning forudsætter i sagens natur, at fraværet er forudsigeligt, og en vagtplan øger lønudgifterne. Udfordringen forværres i Vamdrup af det faktum, at brandfolkene på skift indgår i en nødbehandlerordning. Selv om nødbehandlerordningen kan have en positiv effekt ift. tryghed og sikkerhed i lokalsamfundet, så forringer ordningen brandberedskabet i Vamdrups udrykningsområde. Byudviklingen omkring station Kolding medfører øget trafik og dermed ringere fremkommelighed for tilkaldebrandfolk. Derudover ændres rekrutteringsgrundlaget i nærområdet, når typen af boliger og arbejdspladser skifter. Udfordringen er ikke så markant på nuværende tidspunkt, at der skal reageres omgående. Dog anbefales det, at redningsberedskabet løbende følger op på den fysiske ud- og ombygning af området, og at konsekvenserne for driften af brandstationen vurderes nærmere. Tiltagene har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

13 Sidenr. 113 På baggrund af ovenstående indstilles en fremtidig model, hvor to stationer supplerer hinanden i større grad med henblik på at sikre, at der samlet set møder tilstrækkeligt mange brandfolk frem på stationerne og dermed på skadestedet. Som konsekvens kan normeringen på stationerne reduceres. Holdleder i førsteudrykningen Modellen bidrager til at øge sandsynligheden for, at der på mindst én af stationerne møder en holdleder, idet der alarmeres holdledere på to stationer. Dog skal forvaltningen pege på, at der ikke i alle tilfælde, som forudsat i beredskabslovgivningen, kan garanteres en holdleder på førsteudrykningen. På den baggrund gennemgås i det følgende to alternative forslag til en dimensionering af et holdlederberedskab. Det ene forslag handler om at oprette en fast holdledervagt i dagtimerne på hverdage. Forslaget minimerer risikoen for, at der ikke indgår en holdleder i førsteudrykningen, dog er forslaget det mest omkostningstunge af de to alternative forslag. Den faste holdledervagt skønnes at medføre en årlig personaleudgift på 4.,- kr. Ideelt set vil der være mulighed for en medfinansiering af personaleudgiften, hvis pågældende holdleder parallelt med vagtberedskabet løser serviceopgaver for kommunens forvaltninger så som parkeringsvagt, teknisk serviceleder, kørsel med intern post og lign. Et sådant koncept forudsætter dog en vakant, relevant stilling. En fuldstændig finansiering inden for redningsberedskabets budgetramme kan derfor ikke umiddelbart anvises. Iværksættelse af en fast holdledervagt medfører, at forslaget skal fremsendes til budgetforhandlingerne. Hvis ikke der oprettes en fast holdledervagt, bør der som alternativt forslag udarbejdes holdledervagtplan for stationerne for at øge sandsynligheden for, at en holdleder indgår i førsteudrykningen. Sammenlignet med førstnævnte forslag indebærer dette forslag en højere risiko for, at der fortsat kan mangle en holdleder i visse tilfælde, dog er omkostningerne ved forslaget mindre bekostelige. Pålæg om holdledervagtplan på stationerne med deltidsansatte (Lunderskov og Vamdrup) medfører en årlig udgift på 7.,- kr. pr. station, medmindre der etableres en fælles holdledervagtplan for begge stationer. Udgifter til dette forslag findes via budgetomplacering inden for By- og Udviklingsforvaltningens samlede budget. Kompetencer og rutiner blandt tilkaldebrandfolk På brandstationer med få udkald til reelle indsatser kan det være vanskeligt at opnå og vedligeholde de nødvendige kompetencer blandt brandfolkene, selv om hver brandmand skal gennemgå 12 årlige vedligeholdelsesøvelser. Det er således vigtigt at fokusere på tilkaldebrandfolks kompetencer bl.a. ved at målrette de lokalt tilrettelagte øvelser mere end i dag, øge øvelsesaktivitetsniveauet og ved at foretage en løbende opfølgning på stationers løsning af sjældent forekomne specialopgaver, herunder frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld. Forslaget om at afsende udrykningskøretøjer fra to stationer oftere end i dag for at garantere tilstrækkeligt med styrker på skadestedet vil alt andet lige medføre en øget rutinering blandt tilkaldebrandfolkene. Tiltagene medfører i begrænset omfang øgede udgifter til aflønning af tilkaldebrandfolk i forbindelse med øvelsesaktiviteter. Disse udgifter foreslås afholdt inden for driftsbudgettet. Opgavemængden En registrering af de opgaver, der bliver løst af det heltidsansatte personel, og en opgørelse af timeforbruget allokeret til opgaveløsningen viser, at det nødvendige ressourceforbrug overstiger normeringen af den heltidsansatte styrke. Dertil kommer, at en række igangsatte og kommende større byggeprojekter så som Kolding Sygehus og universitetsbyggeriet forstærker udfordringen.

14 Sidenr. 114 Det vurderes ikke muligt at effektivisere yderligere inden for den eksisterende normering. På den baggrund foreslås det at ansætte en beredskabsmanager, der får ansvar for kvalitetssikring og koordinering af brandtekniske myndighedsopgaver og derudover deltager i den øvrige beredskabsfaglige opgaveløsning. Ansættelse af en beredskabsmanager anslås at medføre en personaleudgift på 65.,- kr. årligt. Udgiften kan finansieres ved at overføre 4.,- kr. inden for redningsberedskabets område (fra administrationspolitikken til beredskabspolitikken) og gennem driftseffektivisering under beredskabspolitikken svarende til 1.,- kr. De resterende 15.,- kr. kan eksempelvis opnås ved at reducere normeringen på lokalstationerne eller ved at opgive nødbehandlerordningen i Vamdrup. Nednormering på lokalstationerne muliggøres ved pr. automatik at allokere ressourcer fra to stationer i de tilfælde, hvor der ud fra alarmmeldingen er behov for en slagkraftig styrke. En reduceret normering på lokalstationerne svækker således ikke beredskabet, og det nuværende serviceniveau bibeholdes. Nødbehandlerordningen udgør ikke en kerneydelse, og en ophævelse af ordningen kan frigøre nødvendige ressourcer til finansiering af ovenstående forslag. Konsekvensen af ikke at skabe balance mellem opgaver og normering af den heltidsansatte styrke er manglende ressourcer til lovpligtig sagsbehandling og begrænset vejledning af bygherrer og rådgivere samt en fortsat ubalance mellem normeringen af medarbejderstaben og opgavemængden. Øvrige tiltag Risikoprofilen og oplægget til serviceniveau peger på justeringer af dimensioneringen af redningsberedskabet for så vidt angår: De stedlige beredskabsstyrker De bygningsmæssige forhold Vognparken Specialmateriel De stedlige beredskabsstyrker De stedlige beredskabsstyrker i landområderne er ikke længere en nødvendig bestanddel af redningsberedskabet og foreslås derfor nedlagt. De bygningsmæssige forhold Redningsberedskabet i Kolding Kommune er kendetegnet ved en decentral struktur med mange lokaliteter til følge. Stationerne i Vamdrup og Stepping er ikke længere tidssvarende, og deres nuværende placeringer er ikke hensigtsmæssige. En relokalisering af st. Vamdrup til eksempelvis et erhvervsområde i Vamdrup kunne frigøre et centralt areal til centerformål. Brandstationen i Stepping er beliggende på en grund i et boligområde, og de snævre rammer kombineret med en dårlig bygningsmasse giver ikke mulighed for en tilrådelig ud- eller ombygning. En vurdering af bygningens tilstand og udvidelse med en pavillon er vedlagt som bilag. Køretøjer Forhold vedr. vognparken er beskrevet i drifts- og udviklingsplanen for redningsberedskabets køretøjer, se bilag. Planen har senest været behandlet på møde i den 2. august 21, pkt. 4, hvor principperne toges til efterretning. Derudover blev

15 Sidenr. 115 det besluttet, at planen tages op igen med dimensioneringsplanen, hvorefter drifts- og udviklingsplanen fremsendes til Byrådet sammen med den nye dimensioneringsplan. I oplæg til serviceniveau anbefales det som følge af den fremtidige model at foretage nogle justeringer til den nuværende drifts- og udviklingsplan for redningsberedskabets køretøjer. Forvaltningen har konkret taget stilling til hver enkelt, planlagt udskiftning. Gennem nøje overvejelser og ved at optimere udnyttelsen af køretøjerne er det lykkedes at reducere behovet for nyindkøb af køretøjer ved udfasning af ældre køretøjer. Derudover sikres en udskiftningstakt for mindre køretøjer på en sådan måde, at udskiftningen kan afholdes inden for driftsbudgettet. Det fremtidige behov for finansiering af udskiftning af større brandkøretøjer er således i 212 og årene frem: Station Køretøj Udgift (tkr.) Lunderskov Udfasning tankvogn Tyrstrup Ny tankvogn 1.4 Udfasning tankvogn - 3 Stepping Ny tanksprøjte 1.6 Udfasning autosprøjte - 3 Udfasning tankvogn Redningsberedskabet Udfasning indsatsledervogn Det friv. beredskab Udfasning mandskabsvogn SUM I 212 kan der ved udfasning af køretøjer, der ikke erstattes af nyindkøb, spares driftsudgifter til forsikring, service m.m. Dertil kommer en engangsindtægt ved salg. I årene frem spares alene driftsudgifterne. Alternativt til anlægsinvestering kan de to nye, større brandkøretøjer leases, hvorved udgifterne kan fordeles over en længere periode. Ved en leasingperiode på 1 år og en årlig rentesats på 3,1% er den årlige ydelse for begge køretøjer 343.,- kr. Gennemføres udskiftningerne ikke som planlagt, kompromitteres udrykningsparatheden og driftssikkerheden, og driftsudgifterne til vedligeholdelse af køretøjerne vil alt andet lige stige. Specialmateriel For at sikre en mere optimal udnyttelse af eksisterende specialmateriel foreslås det at omplacere frigørelsesværktøj og kemikalieindsatsdragter. Omplaceringerne er udgiftsneutrale. Forslag om indkøb af hjertestartere og termiske kameraer på i alt 28.,- kr. er ikke forudsætninger for den fortsatte drift af redningsberedskabet, men skal ses som element i en fortsat udvikling af beredskabet, hvor hjertestartere kan bidrage til livreddende førstehjælp på skadestederne, og hvor de termiske kameraer forbedrer røgdykkernes arbejdsvilkår under eftersøgning i røgfyldt miljø. Finansiering af 4 hjertestartere (4.,- kr.) og 3 termiske kameraer (24.,- kr.) anvises gennem driftsbesparelse og salgsindtægt ved udfasning af de ovenfor nævnte køretøjer i 212. Økonomi

16 Sidenr. 116 Sammenfattende set kan der anvises finansiering af alle tiltag med undtagelse af indkøb af større brandkøretøjer. Følgende prioritering er gældende: Prioritet Tiltag Finansiering 1 Beredskabsmanager Overførsel af 4.,- kr. inden for redningsberedskabets område (fra administrationspolitik til beredskabspolitik), driftseffektivisering svarende til 1.,- kr. samt 15.,- kr. enten gennem nednormering på lokalstationerne eller ved at opgive nødbehandlerordningen i Vamdrup. 2 Fast holdledervagt Fremsendes til budgetforhandling el. Via budgetomplacering inden for By- og Udviklingsforvaltningens samlede budget holdledervagtplan 3 Tankvogn st. Tyrstrup Fremsendes til budgetforhandling 4 Tanksprøjte st. Stepping 5 4 hjertestartere Engangsudgift på 28.,- kr. gennem 6 3 termiske kameraer driftsbesparelse og salgsindtægt ved udfasning af køretøjer. Den videre proces Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal iht. beredskabslovgivningen beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab skal indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Planen skal endeligt vedtages af Byrådet efter s behandling af Beredskabsstyrelsens evt. bemærkninger. Bilag: /11 Åben Oplæg til serviceniveau /11 Åben Drifts- og udviklingsplan for redningsberedskabets køretøjer 6511.pdf /11 Åben Input og idéer fra stationerne til den risikobaserede dimensionering 28. april 211.pdf /11 Åben Forslag fra deltidsansatte brandfolk ved Falck til oplæg til serviceniveau /11 Åben Forslag fra Vamdrup Brand & Redning til oplæg til serviceniveau /11 Åben Forslag fra Stepping Friv. Brandværn til oplæg til serviceniveau /11 Åben Bemærkninger fra Aller Friv. Brandværn til serviceniveau /11 Åben Bemærkninger fra Tyrstrup Friv. Brandværn til serviceniveau: Ingen bemærkninger /11 Åben Stepping Brandstation, mulighed for ombygning

17 Sidenr Orienteringspunkt Sagsid.: Resumé Beredskabschefen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra Redningsberedskabet på s område. Sagen behandles i (orientering). Forslag Beredskabschefen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Beredskabschefen orienterede om, det på et møde med deltagelse af alle stationer er besluttet at fortsætte konceptet med afholdelse af én samlet nytårsparole. Fraværende Else Højsager Sagsfremstilling Beredskabschefen oplyser, at indeværende dagsordenspunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

18 Sidenr Eventuelt Sagsid.: Beslutning den Intet. Fraværende Else Højsager

19 Sidenr. 119 Oplæst og godkendt Jørn Pedersen Formand Kjeld Kjeldsen Medlem Knud Erik Langhoff Medlem Kristian Kruse Medlem Poul Erik Jensen Næstformand Politidirektøren Medlem Else Højsager Medlem Thorkild Jensen Observatør

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 179 Referat Mødedato: 29. februar 2012 Mødetidspunkt: 14:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Nytorv 11, 0.1 Fraværende: Knud Erik Langhoff, Jørn Lykkebak Indholdsfortegnelse Sidenr. 180 Sagsnr.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Beredskabskommisionen

Beredskabskommisionen REFERAT Beredskabskommisionen Mødedato: Tirsdag den 22-05-2007 Mødested: solsikkevej 2 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Beredskabskommisionen, 22-05-2007

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke REFERAT Torsdag den 17. marts 2016 kl. 08.00 Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE BEREDSKABSKOMMISSIONEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 14.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Beredskabskommissionen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 11.03.2013 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 80. Orientering om udrykninger med redningsberedskabet... 3

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00 REFERAT Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00 i mødelokale Lunden Halsnæs Rådhus Rådhuspladsen 1 Frederiksværk Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 85 Referat Mødedato: 19. september 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Finn Isaksen, Erik Lund GODKENDELSE

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 23.11.2011 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 56. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 57. Økonomirapport

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget Sidenr. 19 Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Social- og Protokol Mødedato: 21. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:00 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 1.07, 1. sal

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 13. august 2014 Aftale om etablering af

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 16.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftale...

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne. MED-udvalgsmøde 4. juni 2015 Deltagere: Jette Vejgaard, Lene Mikkelsen, Maj-Britt Køppen Andersen, Kristian Nabe-Nielsen, Rasmus Damkjær- Ohlsen, Kirsten Dandanell, Jannek Lundgren Olsen, Kristine Klæbel

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 21. december 2016, kl. 10:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse D, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 10:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjbjerg

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen kl. 15:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen Punkter på åbent møde: 1. Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S 1 2. Årsberetning

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 18-11-2016 10:00 18-11-2016 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 18. november 2016 10:00-18-11-2016 12:00 Aarhus Rådhus, mødelokale 381 Fung. rådmand Camilla Fabricius

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Forslag til reviderede vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 4. januar 2016

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 04-11-2008 Mødested: Solsikkevej 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Beredskabskommissionen

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi. Referat Østjyllands Brandvæsen Center for Miljø og Energi Referat Bestyrelsen 29-09-2016 09:15 29-09-2016 16:45 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 29. september 2016 09:15-29-09-2016 16:45 Samsø Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Deltagere:, Kim Hagsten Sørensen, Hanne Grangaard, Tage Zacho Rasmussen, Ulla Roos, Sydøstjyllands politi Fraværende: Kim

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere