Beredskabskommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabskommissionen"

Transkript

1 Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 12 Sagsnr. Side 1. Bevillingskontrol pr for Beredskabspolitik - bygningsvedligeholdelse Udfordringsretten - Beredskabspolitik Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver inden for beredskabsområdet Revision af risikobaseret dimensionering - oplæg til serviceniveau Orienteringspunkt Eventuelt

3 Sidenr Bevillingskontrol pr for Sagsid.: 11/69 Resumé Bevillingskontrol pr for. Sagen behandles i, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at bevillingskontrollen sendes til Byrådets tiltrædelse. Beslutning den Tiltrådtes. Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling By- og udviklingsforvaltningen oplyser, at der for nærværende bevillingskontrol ikke er ændringer til budget 211. Den bevillingsmæssige status pr er følgende: Budget Forbrug Afvigelse Forbrugs 211 pct ,66 Centralforvaltningens bemærkninger Kommunaldirektøren har ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.

4 Sidenr Beredskabspolitik - bygningsvedligeholdelse Sagsid.: 11/4279 Resumé Kommunale Ejendomme har i henhold til Manual for Bygningsadministration afsnit 5 foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden Kommunale Ejendomme har primo 211 registreret et samlet etageareal på ca. 3.5 m 2 under Beredskabspolitikkens område. Det samlede registrerede behov for planlagt bygningsvedligeholdelse viser følgende resultat: Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indvendig vedligehold, installationer, terræn og udvendig vedligehold. I beløb 1. kr. Sted Indvendig vedligehold Installationer Terræn Udvendig vedligehold I alt Det registrerede behov er opgjort i 212-prisniveau. BDO Kommunernes Revision, forventede byggeomkostningsindeks for boliger, værdi 123,4 medio 212 Sagen behandles i Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår, at opgørelsen over registreret behov til planlagt bygningsvedligeholdelse for Beredskabspolitik tages til efterretning Beslutning den Toges til efterretning. Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling Forudsætninger:

5 Sidenr. 15 Kommunale Ejendomme har i de første måneder af 211 foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger, som svarer til planlagt bygningsvedligeholdelse, der omfatter følgende: Bevaring af klimaskærm Myndighedskrav Tekniske installationer Indvendige overflader Terrænarbejder Konto II Planlagt vedligehold fordelt på indvendig vedligehold, installationer, terræn og udvendig vedligehold beløb i 1. kr. Sted Indvendig vedligehold Installationer Terræn Udvendig vedligehold I alt Af det samlede planlagte bygningsvedligehold udgør: APV, bygninger Serviceaftaler og servicearbejder Energimærkning Det registrerede behov er opgjort i 212-prisniveau. BDO Kommunernes Revision, forventede byggeomkostningsindeks for boliger, værdi 123,4 medio 212. Bemærkninger til Beredskabspolitik: Bunkere ved Rømøvej 4 og Kobbelvænget. Bunkerne er lukket ned, og der udføres ikke forebyggende vedligehold. Bilag: /11 Åben Forord til bygningsrapport /11 Åben Sammendrag - alle politikområder /11 Åben Beredskabspolitik - ejendomsspecifikation - planlagt bygningsvedligeholdelse

6 Sidenr Udfordringsretten - Beredskabspolitik Sagsid.: 11/8352 Resumé Forslag til forsøg inden for udfordringsretten som erstatning for, at Kolding Kommune ikke er udvalgt til at blive frikommune af indenrigs- og sundhedsministeren. Sagen behandles i og Økonomiudvalget. Forslag Beredskabschefen foreslår, at udfordringsretten ikke anvendes inden for Beredskabspolitikområdet. Beslutning den Tiltrådtes. Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling Indenrigs- og sundhedsministeren meddeler i mail af 7. april 211, at Kolding Kommunes ansøgning om at blive frikommune ikke er imødekommet. Kommunaldirektøren vurderer, at forslagene i stedet kan indgå i forsøg, der er omfattet af udfordringsretten, der tidligere er gennemført af Regeringen i samarbejde med KL og Danske Regioner. Udfordringsretten betyder, at de institutioner, der leverer offentlig service, får mulighed for på forsøgsbasis at blive fritaget for nogle af de gældende statslige og lokale regler og overenskomstmæssige regler for at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor. Initiativet indgår i den fælles målsætning om at fremme afbureaukratisering, der skal sikre mere tid til varetagelse af institutionernes kerneydelser, nemlig at levere god og tidssvarende service til borgerne. Udfordringsretten retter sig mod forsøg med arbejdsgange og processer. Udfordringsretten omfatter alle centrale serviceområder i kommuner og regioner. Ansøgningerne kan indsendes løbende. Når en ansøgning er imødekommet, kan forsøget sættes i gang.

7 Sidenr. 17 Beredskabschefen har tidligere fremsendt ét forslag til kommunens ansøgning om frikommuneforsøget: Formål Ophævelse af krav om, at førsteudrykningen skal afgå til et skadested senest 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. Forventede resultater Større grundlag for rekruttering af tilkaldebrandfolk, kommunalpolitisk fastlæggelse af serviceniveau Målgruppe Borgere, virksomheder m.m. i kommunen Forsvarsministeren har i mellemtiden udsendt et forslag til ny bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen) i høring. Det fremgår bl.a. af forslaget, at kravet til en 5-minutters afgangstid foreslås erstattet af en bestemmelse om, at udrykningen skal afgå hurtigst muligt efter redningsberedskabets modtagelse af alarmen. Bestemmelsen foreslås suppleret med en ny bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen fastsætter kravene til udrykningskøretøjernes afgangstid samt responstiden (udrykningstiden) til kommunens forskellige geografiske områder som led i fastlæggelsen af serviceniveauet for kommunens redningsberedskab. I forventning om, at afgangstidskravet bortfalder, er begrundelsen for at anvende udfordringsretten ikke længere til stede.

8 Sidenr Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver inden for beredskabsområdet Sagsid.: 1/25824 Resumé På baggrund af de i efteråret 21 udarbejdede bruttolister med angivelse af de opgaver, der lovligt kan konkurrenceudsættes, fremsætter Beredskabschefen forslag til konkrete opgaver inden for Beredskabspolitikområdet, som konkurrenceudsættes i indeværende valgperiode. Sagen behandles i, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag Beredskabschefen foreslår, at de opgaver, der er markeret med grønt i bruttolisten i bilaget, konkurrenceudsættes i 212 at de supplerende bemærkninger (rød tekst) i bemærkningsfeltet i bilaget tages til efterretning, Beslutning den Godkendtes. Fraværende Hans Erik Adsbøl Sagsfremstilling Beredskabschefen oplyser, at Byrådet den 13. december 21 vedtog en 3-årig udbudsstrategi og på baggrund af en række bruttolister - godkendte hvilke opgaver inden for de enkelte politikområder, der skal konkurrenceudsættes i perioden , idet det samtidig blev besluttet at sende sagerne tilbage til de respektive fagudvalg, inden der træffes beslutning om endelig konkurrenceudsættelse. I forhold til drejer det sig om opgaverne inden for Beredskabspolitikområdet. Med udgangspunkt i de udarbejdede bruttolister fra efteråret 21 foreslår Beredskabschefen, at der i 212 sker konkurrenceudsættelse af de opgaver, der er markeret med grønt i bilaget. Brandslukning mv. i udrykningsområde Kolding Servicering af brandmateriel I forbindelse med en opdatering af bruttolisten fra efteråret 21 har forvaltningen fundet anledning til at fremsætte en række supplerende bemærkninger til udvalgte opgavetyper.

9 Sidenr. 19 De supplerende bemærkninger er skrevet ind i bemærkningsfeltet i den yderste kolonne til højre og fremhævet med rød skrift. Bilag: /11 Åben Skema konkurrenceudsættelse beredskabspolitik 6511

10 Sidenr Revision af risikobaseret dimensionering - oplæg til serviceniveau Sagsid.: 1/1935 Resumé Beredskabschefen fremlægger oplæg til serviceniveau for den fremtidige dimensionering af redningsberedskabet i Kolding Kommune. Sagen behandles i. Forslag Beredskabschefen indstiller, At det fastlagte mål for udrykningstiden overholdes i 98% af tilfældene. At der i 211 udarbejdes en oversigt over muligheder for en relokalisering af stationerne i Vamdrup og Stepping. At der sker en løbende monitorering af byudviklingen omkring st. Kolding. At udrykningsområderne drøftes. At bemandingsniveauet og udrykningssammensætningen ændres på lokalstationerne med undtagelse af st. Aller. At normering på lokalstationerne drøftes. At oprettelse af holdledervagt drøftes. At de stedlige beredskabsstyrker nedlægges. At forslaget om, at køretøjerne udskiftes i overensstemmelse med den konsekvensrettede drifts- og udviklingsplan for redningsberedskabets køretøjer, fremsendes til budgetforhandlingerne. At omplacering af specialmateriel iværksættes. At indkøb af specialmateriel drøftes. At der rettes fokus på tilkaldebrandfolks kompetencer og rutiner. At der ansættes en beredskabsmanager, og at der tages stilling til finansiering af restbeløbet. At den nuværende nødbehandlerordning i Vamdrup drøftes. At Beredskabschefen bemyndiges til at sammenfatte risikoprofil og oplæg til serviceniveau i et forslag til plan for redningsberedskabet. At forslag til plan for redningsberedskabet sendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beslutning den Det besluttedes, at første At godkendtes. at andet At godkendtes. at tredje At godkendtes. at st. Steppings udrykningsområde udvides med Frørup.

11 Sidenr. 111 at Hjarup i st. Vamdrups udrykningsområde vurderes nærmere og medtages i konkurrenceudsættelsen af stationen i udrykningsområde Kolding. at forvaltningen til førstkommende møde i udarbejder en redegørelse af det frivillige beredskab, hvor det frivillige beredskab inviteres til at deltage. at forvaltningen til førstkommende møde i udarbejder en redegørelse af udnyttelsen af redningsvognen. at bemandingsniveauet tiltrædes, dog at st. Vamdrup sættes til 1+5, og at kemikaliedragter bevares i Vamdrup. at normeringen bevares. at der etableres holdledervagtplan for st. Vamdrup og st. Lunderskov. at de stedlige beredskabsstyrker nedlægges ultimo 211, og at der takkes for indsatsen i forbindelse med det årlige møde. at køretøjerne udskiftes som beskrevet med undtagelse af 9 personers mandskabsvogn. at kemikaliedragternes placering ikke ændres. at termisk kamera på st. Kolding medtages ved konkurrenceudsættelse af st. Kolding. at ekstra sæt frigørelse overføres fra det frivillige beredskab til st. Kolding. at der rettes fokus på kompetence og rutiner. at forvaltningen udarbejder et særskilt dagsordenspunkt vedrørende beredskabsmanager. at nødbehandlerordning bevares. at der indkøbes 2 hjertestartere. 2 hjertestartere indgår i konkurrenceudsættelsen af st. Kolding. at der indkøbes 2 termiske kameraer. 1 termisk kamera indgår i konkurrenceudsættelsen af st. Kolding. at ny tankvogn og ny tanksprøjte leases. at beredskabschefen bemyndiges til at sammenfatte risikoprofil og oplæg til serviceniveau i en plan. at planen sendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Sagsfremstilling Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici (risikoprofil), som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet. Byrådet fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

12 Sidenr. 112 behandlede på møde den 9. februar 211, pkt. 3, risikoprofilen bestående af en risikoidentifikation og en risikoanalyse. På møde den 13. april 211, pkt. 1, drøftede idéer til et oplæg til serviceniveau. Repræsentanter for alle stationer under Redningsberedskab Kolding afholdt den 28. april en workshop med fokus på redningsberedskabets udfordringer og løsningsmodeller hertil. Input fra workshoppen og senere fremsendte bemærkninger fra stationerne fremgår af bilagene. På baggrund af risikoidentifikationen og -analysen, s drøftelser og workshop med stationerne er der udarbejdet et oplæg til serviceniveau for at dimensionere det fremtidige redningsberedskab i Kolding Kommune, se bilag. Overordnet set kan der peges på 3 udfordringer for redningsberedskabet: 1. Især på stationerne i Lunderskov, Vamdrup og Aller er der gentagne gange konstateret et utilstrækkeligt fremmøde af holdledere og brandmænd i dagtimerne på hverdage og i ferieperioder. Dertil kommer, at der som følge af samfundsudviklingen generelt må forventes samme tendens på øvrige stationer med tilkaldebrandfolk. Udfordringen forstærkes af, at der skal indgå en holdleder i førsteudrykningen. 2. Det er vanskeligt at opretholde tilstrækkelige kompetencer og rutiner blandt tilkaldebrandfolk på stationer, hvor der er få, reelle udrykninger. 3. Mængden af nuværende og kommende administrative, forebyggende og operative opgaver blandt de heltidsansatte medarbejdere matcher ikke normeringen. De 3 overordnede udfordringer uddybes i det følgende. Fremmøde på stationerne Redningsberedskabet i Kolding Kommune baserer sig hovedsageligt på tilkaldebrandfolk, der ved en alarmmelding kører til den lokale brandstation for derefter at rykke ud med slukningskøretøjerne. Denne model er under pres, idet samfundsudviklingen gør, at brandfolkene ikke længere i samme grad har både bopæl og arbejdsplads i samme lokalområde. Konkret er udfordringen, at der på de nævnte brandstationer især i dagtimerne på hverdage og i ferieperioder kan opstå situationer, hvor der ikke møder et tilstrækkeligt antal brandfolk ind på stationen ved en alarmmelding. Tilmed kan der ikke i alle tilfælde garanteres, at én af de fremmødte er holdleder. Ved varslet fravær blandt tilkaldebrandfolk kan der i en vis grad tages højde for udfordringen ved at gennemføre en vagtplanlægning, hvor de resterende tilkaldebrandfolk forpligtes til at stå til rådighed. En sådan vagtplanlægning er dog ikke altid forenelig med tilkaldebrandfolkenes hovederhverv samt familie- og fritidsliv. Vagtplanlægning forudsætter i sagens natur, at fraværet er forudsigeligt, og en vagtplan øger lønudgifterne. Udfordringen forværres i Vamdrup af det faktum, at brandfolkene på skift indgår i en nødbehandlerordning. Selv om nødbehandlerordningen kan have en positiv effekt ift. tryghed og sikkerhed i lokalsamfundet, så forringer ordningen brandberedskabet i Vamdrups udrykningsområde. Byudviklingen omkring station Kolding medfører øget trafik og dermed ringere fremkommelighed for tilkaldebrandfolk. Derudover ændres rekrutteringsgrundlaget i nærområdet, når typen af boliger og arbejdspladser skifter. Udfordringen er ikke så markant på nuværende tidspunkt, at der skal reageres omgående. Dog anbefales det, at redningsberedskabet løbende følger op på den fysiske ud- og ombygning af området, og at konsekvenserne for driften af brandstationen vurderes nærmere. Tiltagene har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

13 Sidenr. 113 På baggrund af ovenstående indstilles en fremtidig model, hvor to stationer supplerer hinanden i større grad med henblik på at sikre, at der samlet set møder tilstrækkeligt mange brandfolk frem på stationerne og dermed på skadestedet. Som konsekvens kan normeringen på stationerne reduceres. Holdleder i førsteudrykningen Modellen bidrager til at øge sandsynligheden for, at der på mindst én af stationerne møder en holdleder, idet der alarmeres holdledere på to stationer. Dog skal forvaltningen pege på, at der ikke i alle tilfælde, som forudsat i beredskabslovgivningen, kan garanteres en holdleder på førsteudrykningen. På den baggrund gennemgås i det følgende to alternative forslag til en dimensionering af et holdlederberedskab. Det ene forslag handler om at oprette en fast holdledervagt i dagtimerne på hverdage. Forslaget minimerer risikoen for, at der ikke indgår en holdleder i førsteudrykningen, dog er forslaget det mest omkostningstunge af de to alternative forslag. Den faste holdledervagt skønnes at medføre en årlig personaleudgift på 4.,- kr. Ideelt set vil der være mulighed for en medfinansiering af personaleudgiften, hvis pågældende holdleder parallelt med vagtberedskabet løser serviceopgaver for kommunens forvaltninger så som parkeringsvagt, teknisk serviceleder, kørsel med intern post og lign. Et sådant koncept forudsætter dog en vakant, relevant stilling. En fuldstændig finansiering inden for redningsberedskabets budgetramme kan derfor ikke umiddelbart anvises. Iværksættelse af en fast holdledervagt medfører, at forslaget skal fremsendes til budgetforhandlingerne. Hvis ikke der oprettes en fast holdledervagt, bør der som alternativt forslag udarbejdes holdledervagtplan for stationerne for at øge sandsynligheden for, at en holdleder indgår i førsteudrykningen. Sammenlignet med førstnævnte forslag indebærer dette forslag en højere risiko for, at der fortsat kan mangle en holdleder i visse tilfælde, dog er omkostningerne ved forslaget mindre bekostelige. Pålæg om holdledervagtplan på stationerne med deltidsansatte (Lunderskov og Vamdrup) medfører en årlig udgift på 7.,- kr. pr. station, medmindre der etableres en fælles holdledervagtplan for begge stationer. Udgifter til dette forslag findes via budgetomplacering inden for By- og Udviklingsforvaltningens samlede budget. Kompetencer og rutiner blandt tilkaldebrandfolk På brandstationer med få udkald til reelle indsatser kan det være vanskeligt at opnå og vedligeholde de nødvendige kompetencer blandt brandfolkene, selv om hver brandmand skal gennemgå 12 årlige vedligeholdelsesøvelser. Det er således vigtigt at fokusere på tilkaldebrandfolks kompetencer bl.a. ved at målrette de lokalt tilrettelagte øvelser mere end i dag, øge øvelsesaktivitetsniveauet og ved at foretage en løbende opfølgning på stationers løsning af sjældent forekomne specialopgaver, herunder frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld. Forslaget om at afsende udrykningskøretøjer fra to stationer oftere end i dag for at garantere tilstrækkeligt med styrker på skadestedet vil alt andet lige medføre en øget rutinering blandt tilkaldebrandfolkene. Tiltagene medfører i begrænset omfang øgede udgifter til aflønning af tilkaldebrandfolk i forbindelse med øvelsesaktiviteter. Disse udgifter foreslås afholdt inden for driftsbudgettet. Opgavemængden En registrering af de opgaver, der bliver løst af det heltidsansatte personel, og en opgørelse af timeforbruget allokeret til opgaveløsningen viser, at det nødvendige ressourceforbrug overstiger normeringen af den heltidsansatte styrke. Dertil kommer, at en række igangsatte og kommende større byggeprojekter så som Kolding Sygehus og universitetsbyggeriet forstærker udfordringen.

14 Sidenr. 114 Det vurderes ikke muligt at effektivisere yderligere inden for den eksisterende normering. På den baggrund foreslås det at ansætte en beredskabsmanager, der får ansvar for kvalitetssikring og koordinering af brandtekniske myndighedsopgaver og derudover deltager i den øvrige beredskabsfaglige opgaveløsning. Ansættelse af en beredskabsmanager anslås at medføre en personaleudgift på 65.,- kr. årligt. Udgiften kan finansieres ved at overføre 4.,- kr. inden for redningsberedskabets område (fra administrationspolitikken til beredskabspolitikken) og gennem driftseffektivisering under beredskabspolitikken svarende til 1.,- kr. De resterende 15.,- kr. kan eksempelvis opnås ved at reducere normeringen på lokalstationerne eller ved at opgive nødbehandlerordningen i Vamdrup. Nednormering på lokalstationerne muliggøres ved pr. automatik at allokere ressourcer fra to stationer i de tilfælde, hvor der ud fra alarmmeldingen er behov for en slagkraftig styrke. En reduceret normering på lokalstationerne svækker således ikke beredskabet, og det nuværende serviceniveau bibeholdes. Nødbehandlerordningen udgør ikke en kerneydelse, og en ophævelse af ordningen kan frigøre nødvendige ressourcer til finansiering af ovenstående forslag. Konsekvensen af ikke at skabe balance mellem opgaver og normering af den heltidsansatte styrke er manglende ressourcer til lovpligtig sagsbehandling og begrænset vejledning af bygherrer og rådgivere samt en fortsat ubalance mellem normeringen af medarbejderstaben og opgavemængden. Øvrige tiltag Risikoprofilen og oplægget til serviceniveau peger på justeringer af dimensioneringen af redningsberedskabet for så vidt angår: De stedlige beredskabsstyrker De bygningsmæssige forhold Vognparken Specialmateriel De stedlige beredskabsstyrker De stedlige beredskabsstyrker i landområderne er ikke længere en nødvendig bestanddel af redningsberedskabet og foreslås derfor nedlagt. De bygningsmæssige forhold Redningsberedskabet i Kolding Kommune er kendetegnet ved en decentral struktur med mange lokaliteter til følge. Stationerne i Vamdrup og Stepping er ikke længere tidssvarende, og deres nuværende placeringer er ikke hensigtsmæssige. En relokalisering af st. Vamdrup til eksempelvis et erhvervsområde i Vamdrup kunne frigøre et centralt areal til centerformål. Brandstationen i Stepping er beliggende på en grund i et boligområde, og de snævre rammer kombineret med en dårlig bygningsmasse giver ikke mulighed for en tilrådelig ud- eller ombygning. En vurdering af bygningens tilstand og udvidelse med en pavillon er vedlagt som bilag. Køretøjer Forhold vedr. vognparken er beskrevet i drifts- og udviklingsplanen for redningsberedskabets køretøjer, se bilag. Planen har senest været behandlet på møde i den 2. august 21, pkt. 4, hvor principperne toges til efterretning. Derudover blev

15 Sidenr. 115 det besluttet, at planen tages op igen med dimensioneringsplanen, hvorefter drifts- og udviklingsplanen fremsendes til Byrådet sammen med den nye dimensioneringsplan. I oplæg til serviceniveau anbefales det som følge af den fremtidige model at foretage nogle justeringer til den nuværende drifts- og udviklingsplan for redningsberedskabets køretøjer. Forvaltningen har konkret taget stilling til hver enkelt, planlagt udskiftning. Gennem nøje overvejelser og ved at optimere udnyttelsen af køretøjerne er det lykkedes at reducere behovet for nyindkøb af køretøjer ved udfasning af ældre køretøjer. Derudover sikres en udskiftningstakt for mindre køretøjer på en sådan måde, at udskiftningen kan afholdes inden for driftsbudgettet. Det fremtidige behov for finansiering af udskiftning af større brandkøretøjer er således i 212 og årene frem: Station Køretøj Udgift (tkr.) Lunderskov Udfasning tankvogn Tyrstrup Ny tankvogn 1.4 Udfasning tankvogn - 3 Stepping Ny tanksprøjte 1.6 Udfasning autosprøjte - 3 Udfasning tankvogn Redningsberedskabet Udfasning indsatsledervogn Det friv. beredskab Udfasning mandskabsvogn SUM I 212 kan der ved udfasning af køretøjer, der ikke erstattes af nyindkøb, spares driftsudgifter til forsikring, service m.m. Dertil kommer en engangsindtægt ved salg. I årene frem spares alene driftsudgifterne. Alternativt til anlægsinvestering kan de to nye, større brandkøretøjer leases, hvorved udgifterne kan fordeles over en længere periode. Ved en leasingperiode på 1 år og en årlig rentesats på 3,1% er den årlige ydelse for begge køretøjer 343.,- kr. Gennemføres udskiftningerne ikke som planlagt, kompromitteres udrykningsparatheden og driftssikkerheden, og driftsudgifterne til vedligeholdelse af køretøjerne vil alt andet lige stige. Specialmateriel For at sikre en mere optimal udnyttelse af eksisterende specialmateriel foreslås det at omplacere frigørelsesværktøj og kemikalieindsatsdragter. Omplaceringerne er udgiftsneutrale. Forslag om indkøb af hjertestartere og termiske kameraer på i alt 28.,- kr. er ikke forudsætninger for den fortsatte drift af redningsberedskabet, men skal ses som element i en fortsat udvikling af beredskabet, hvor hjertestartere kan bidrage til livreddende førstehjælp på skadestederne, og hvor de termiske kameraer forbedrer røgdykkernes arbejdsvilkår under eftersøgning i røgfyldt miljø. Finansiering af 4 hjertestartere (4.,- kr.) og 3 termiske kameraer (24.,- kr.) anvises gennem driftsbesparelse og salgsindtægt ved udfasning af de ovenfor nævnte køretøjer i 212. Økonomi

16 Sidenr. 116 Sammenfattende set kan der anvises finansiering af alle tiltag med undtagelse af indkøb af større brandkøretøjer. Følgende prioritering er gældende: Prioritet Tiltag Finansiering 1 Beredskabsmanager Overførsel af 4.,- kr. inden for redningsberedskabets område (fra administrationspolitik til beredskabspolitik), driftseffektivisering svarende til 1.,- kr. samt 15.,- kr. enten gennem nednormering på lokalstationerne eller ved at opgive nødbehandlerordningen i Vamdrup. 2 Fast holdledervagt Fremsendes til budgetforhandling el. Via budgetomplacering inden for By- og Udviklingsforvaltningens samlede budget holdledervagtplan 3 Tankvogn st. Tyrstrup Fremsendes til budgetforhandling 4 Tanksprøjte st. Stepping 5 4 hjertestartere Engangsudgift på 28.,- kr. gennem 6 3 termiske kameraer driftsbesparelse og salgsindtægt ved udfasning af køretøjer. Den videre proces Kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal iht. beredskabslovgivningen beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab skal indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Planen skal endeligt vedtages af Byrådet efter s behandling af Beredskabsstyrelsens evt. bemærkninger. Bilag: /11 Åben Oplæg til serviceniveau /11 Åben Drifts- og udviklingsplan for redningsberedskabets køretøjer 6511.pdf /11 Åben Input og idéer fra stationerne til den risikobaserede dimensionering 28. april 211.pdf /11 Åben Forslag fra deltidsansatte brandfolk ved Falck til oplæg til serviceniveau /11 Åben Forslag fra Vamdrup Brand & Redning til oplæg til serviceniveau /11 Åben Forslag fra Stepping Friv. Brandværn til oplæg til serviceniveau /11 Åben Bemærkninger fra Aller Friv. Brandværn til serviceniveau /11 Åben Bemærkninger fra Tyrstrup Friv. Brandværn til serviceniveau: Ingen bemærkninger /11 Åben Stepping Brandstation, mulighed for ombygning

17 Sidenr Orienteringspunkt Sagsid.: Resumé Beredskabschefen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra Redningsberedskabet på s område. Sagen behandles i (orientering). Forslag Beredskabschefen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Beredskabschefen orienterede om, det på et møde med deltagelse af alle stationer er besluttet at fortsætte konceptet med afholdelse af én samlet nytårsparole. Fraværende Else Højsager Sagsfremstilling Beredskabschefen oplyser, at indeværende dagsordenspunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

18 Sidenr Eventuelt Sagsid.: Beslutning den Intet. Fraværende Else Højsager

19 Sidenr. 119 Oplæst og godkendt Jørn Pedersen Formand Kjeld Kjeldsen Medlem Knud Erik Langhoff Medlem Kristian Kruse Medlem Poul Erik Jensen Næstformand Politidirektøren Medlem Else Højsager Medlem Thorkild Jensen Observatør

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Direktion, 31-01-2014 Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 31. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere