D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.))."

Transkript

1 D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B : Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober A/S 2008 under konkurs v/ kuror advok Birgitte Gammeljord (advok Anja Clausen Syberg) Lyngby Rets dom af 21. februar 2013 (BS /2012) er anket af Dantil Pantebrevsinvest ApS med påstand som for byretten om, Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs tilpligtes anerkende, ejendomsretten til følgende syv pantebreve tinglyst den 21. december 2005 med pant i ejendommen mr.nr. 307 Nørrevold Kvarter, alle med andelsboligforeningen A/B Turesensgade 6 som debitor, tilkommer Dantil Pantebrevsinvest ApS: Pantebrev nr. 1, oprindeligt stort kr , pantebrev nr. 2, oprindeligt stort kr , pantebrev nr. 3, oprindeligt stort kr , pantebrev nr. 4, oprindeligt stort kr , pantebrev nr. 5, oprindeligt stort kr , pantebrev nr. 6, oprindeligt stort kr , og pantebrev nr. 7, oprindeligt stort kr Dantil Pantebrevsinvest ApS har påstået frifindelse over for de af konkursboet nedlagte selvstændige påstande.

2 - 2 - Indstævnte, Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs, har heroverfor nedlagt påstand som for byretten om frifindelse og selvstændig påstand om principalt, Dantil Pantebrevsinvest ApS tilpligtes anerkende ejendomsretten til de nævnte syv pantebreve tilkommer Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs, og Dantil Pantebrevsinvest ApS i konsekvens heraf skal udlevere de nævnte pantebreve til indstævnte med henblik på digitalisering, subsidiært, Dantil Pantebrevsinvest ApS tilpligtes udlevere de nævnte pantebreve til konkursboet, mere subsidiært stadfæstelse. Procedure Parterne har i deres påstandsdokumenter for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Appellanten har således anført navnlig, der er foretaget en gyldig overdragelse i henhold til købsaftale af 1. juli 2010, for hvilken indstævnte er blevet honoreret, det er indstævnte, der har bevisbyrden for, der ikke er indgået en reel aftale om køb af pantebrevene, og denne bevisbyrde er ikke løftet, den fulde købesum er erlagt, indstævnte har bevisbyrden for, købesummen ikke er erlagt, da appellanten har fremlagt overførselskvittering til dokumention for betaling af købesummen, appellanten har foretaget rådighedsberøvelse og dermed opfyldt sikringsakten i henhold til bestemmelserne i gældsbrevsloven, der er ihændehavelse, ejendomsretten til pantebrevene er overgået til appellanten på aftaletidspunktet den 1. juli 2010,

3 - 3 - indstævnte ikke har ekstingveret appellantens rettigheder til pantebrevene, en registrering af selskabets stus i CVR-registreret er uden betydning for vurdering af nærværende sag og ikke medfører indstævntes ekstinktion, indstævnte ikke kan fortrænge appellantens rettigheder til pantebrevene, når indstævnte ikke selv har fået tinglyst sin ret til pantebrevene, jf. tinglysningslovens 1, stk. 1, ændring af reglerne i tinglysningsloven om digitalisering af pantebreve ikke medførte indstævntes ekstinktion af rettighederne til pantebrevene, og sagen derfor skal afgøres efter det almindelige tingretslige princip bedst i tid bedst i ret, hvoraf følger, appellanten har retten til pantebrevene. For det tilfælde, retten måtte nå frem til, købesummen ikke er erlagt, gøres det gældende, indstævnte ikke kan kræve dækket mere end sit tab på kr i henhold til den forligsaftale, de har lavet med AB Turesensgade. Indstævnte har således anført navnlig, Dantil Pantebrevsinvest ikke har sikret sin ejendomsret ved iagttagelse af den behørige sikringsakt, konkursboet derved har ekstingveret Dantil Pantebrevsinvests ret, og konkursboet derfor skal have pantebrevene udleveret. Over for Dantil Pantebrevsinvests anerkendelsespåstand gøres det særskilt gældende, Finansselskabet som konkursbo har mulighed for ekstingvere appellantens ret over de pågældende pantebreve og derfor ikke kan tilpligtes anerkende nogen ret over de pågældende pantebreve, så længe denne ret ikke er tingligt beskyttet ved tinglysning. Pantebrevene indgår dermed i konkursmassen.

4 - 4 - Det gøres tillige gældende, i det omfang Dantil Pantebrevsinvest ret måtte anses for tingligt beskyttet, er der ikke sket betaling, og der skal derfor ske betaling i henhold til den indgåede aftale. Ad reel handel Indstævnte har præciseret, anbringenderne herom i påstandsdokumentet gøres gældende til støtte for, betaling ikke er sket, og appellanten skal udlevere pantebrevene. Således er den gennemførte handel med pantebrevene er ypisk, både for så vidt angår karakter, sammensætning og afregning. Dokumenternes indhold sammenholdt med det faktum, Christian Betting som repræsentant for Finansselskabet ultimo oktober/primo november 2010 drøftede sagen med advok Finn Träff og redegjorde for, Finansselskabet var berettiget i henhold til pantebrevene og den efterfølgende denunciion af 7. november 2010, uden nævne, pantebrevene allerede var overdraget til Dantil Pantebrevsinvest, får i ganske vidt omfang dokumenterne og hele forløbet til fremstå efterkonstrueret. Parterne har selv kunnet indrette sig ved udfærdigelsen af dokumenterne og fastsættelse af kurser, således de fremstår som overensstemmende med bankkontoudtoget. Således forekommer det usædvanligt, omsætningsgældsbrevet vedrørende K/S Roseleigh er overdraget den 1. juli 2010 til kurs 61 blot 12 dage førend dette efter sin ordlyd skulle indfries. 39 kurspoint svarer til ca. kr Særligt usædvanligt forekommer det, Finansselskabet den 1. juli 2010 skulle have underskrevet transporterklæring med ordlyden for transporten er vi fyldestgjort, når købesummen først betales den 8. juli Endvidere er det ganske usædvanligt og må have formodningen mod sig, Dantil Pantebrevsinvest som professionel pantebrevshandler uden nogen som helst form for sikkerhed forudbetaler pantebrevskøbet med kr , således der kun resterer en betaling på kr Dette er særligt usædvanligt, når sælger er et selskab i åbenlyse økonomiske vanskeligheder.så ypiske og usædvanlige handler, som det gøres gældende, der er gennemført her, sker da også kun, hvor de to handlende parter har et sådant tæt samarbejde, de utilsigtede konsekvenser kan korrigeres efterfølgende.

5 - 5 - Ad iagttagelse af sikringsakt For det tilfælde, den af Dantil Pantebrevsinvest påberåbte aftale kan gøres gældende over for konkursboet, gøres det gældende, konkursboet har ekstingveret Dantil Pantebrevsinvests rettigheder over pantebrevene, idet Dantil Pantebrevsinvest ikke har sikret sin tinglige ret ved iagttagelse af den relevante sikringsakt. Det gøres gældende, den korrekte sikringsakt er tinglysning af kreditorskifte i det digitale tinglysningssystem, og hverken rådighedsberøvelse eller denunciion er tilstrækkeligt. Reglerne om digital tinglysning trådte i kraft d. 8. september 2009 i henhold til bkg. 762 i De pågældende pantebreve er oprindeligt udstedt til Skanplan Finans A/S (Estum Holding A/S), og to af pantebrevene er siden transporteret til C F Ejendomme Holding A/S, der er anført som kreditorer i tingbogen. Disse kreditorer overdrog pantebrevene til Finansselskabet, hvilket skete ved transporter underskrevet den 1. november 2008 af Christian Betting på vegne af overdrageren og Finansselskabet fik samtidig pantebrevene i hænde. Uvist af hvilken årsag blev denne overdragelse først denuncieret over for debitor, A/B Turesensgade 6, den 7. november Dette har dog ingen betydning, idet den nødvendige sikringsakt efter dagældende regler var rådighedsberøvelse, jf. gældsbrevslovens 14. Det bemærkes også, overdragelsen af pantebreve fra de tidligere ejere, der er andre konkursramte selskaber med samme ultimive ejer, ikke er bestridt af disse selskaber. Ved indførelse af digital tinglysning d. 8. september 2009 skete der imidlertid væsentlige ændringer i retsgrundlaget, idet tinglysningslovens tidligere 2 blev ophævet, og kravet om rådighedsberøvelse som sikringsakt i gældsbrevslovens 14 blev ersttet af et nyt krav om tinglysning i tinglysningslovens 27 b. Overdragelsen af de pågældende pantebreve er deret den 1. december Imidlertid er der tillige fremlagt en overdragelsesaftale af 1. juli Der kan dog under ingen omstændigheder være sket en overdragelse, inden reglerne om digital tinglysning trådte i kraft, allerede fordi Dantil Pantebrevsinvest ApS først blev stiftet d. 15. maj 2010.

6 - 6 - Overdragelsen er således ikke beskyttet imod overdragerens konkursbo, som følge af den manglende iagttagelse af den relevante sikringsakt, nemlig tinglysning. Bestemmelsen i 15, stk. 3, om aftale eller retsforfølgning, der skal kunne fortrænge en utinglyst ret over pantebrevet, selv skal være tinglyst, har ikke betydning i forhold til tinglysning af konkursen, idet Finansselskabets køb af pantebrevene før 8. september 2009 nyder fuld beskyttelse, jf. 15, stk. 1. Da Finansselskabet er gået konkurs, vil konkursboet nu kunne ekstingvere eventuelle utinglyste rettigheder, idet konkursboet som kreditor ikke behøver være i god tro. Det bemærkes også i den forbindelse, det er samme kuror i alle boerne. Ingen af parterne kan få tinglyst sin ret uden indlevere pantebrevene til digitalisering eller mortifikion af disse, jf. 15, stk. 4, og det forhold, Dantil Pantebrevsinvest har fået pantebrevene i sin besiddelse, kan selvsagt ikke erstte sikringsakten, uanset dette reelt forhindrer Finansselskabet i få tinglyst den tidligere overdragelse. Dantil Pantebrevsinvest kan heller ikke på baggrund af de fysiske dokumenter gøre pantebrevene gældende over for andelsboligforeningen, idet den tidligere 2 i tinglysningsloven er ophævet. Det er i den forbindelse irrelevant, om Dantil Pantebrevsinvest har betalt for pantebrevene eller ej, idet en eventuel betaling i givet fald er en usikret forudbetaling: Dette svarer helt til den situion, hvor en køber forudbetaler for en fast ejendom uden samtidig sikre sig skøde på ejendommen. Ad manglende betaling Til støtte for den mest subsidiære påstand anføres, såfremt det måtte antages, Dantil Pantebrevsinvests ret til de pågældende pantebreve nyder tinglig beskyttelse, vil Dantil Pantebrevsinvest skulle betale for disse i overensstemmelse med den hævdede aftale, idet Dantil Pantebrevsinvest ikke har bevist have betalt for pantebrevene med kr Dantil Pantebrevsinvests anbringende om, beløbet er indeholdt ved overførslen den 8. juli 2010 er ikke dokumenteret.

7 - 7 - Hverken beløbsstørrelser eller dokumenter understøtter, der skulle være foretaget en afregning af pantebrevene. Tværtimod fremgår det, beløbet vedrører købet af et gældsbrev vedrørende K/S Roseleigh. De af Dantil Pantebrevsinvest fremlagte sammenfninger af angivelige transaktioner dokumenterer det ikke. Dels er de ikke deret, dels er der tale om interne dokumenter og dels er der ikke beløbsmæssig overensstemmelse med de aftaler, der i øvrigt er fremlagt. Som nævnt indledningsvis synes der i et vist omfang være tale om en efterkonstruktion af dokumenterne. De partsinterne dokumenter stemmer da heller ikke overens med de fremlagte dokumenter, der har relion til uafhængige parter, herunder denunciionerne fra begge parter til advok Finn Träff på vegne af Andelsboligforeningen samt betalingsinstruks til Spar Nord Bank. Det gøres derfor gældende, der ikke er sket betaling, og konkursboet har krav på betaling i henhold til aftalen. Det er uden betydning for konkursboets krav i denne henseende, hvilket tab konkursboet måtte have lidt, idet der ikke er tale om et erstningskrav. Landsrettens begrundelse og result Indledningsvis bemærkes, Dantil Pantebrevsinvest ApS angivne usikrede betaling den 8. juli 2010 af kr. for de omhandlede syv pantebreve til Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S, uagtet dette selskab forts havde pantebrevene i sin besiddelse, for landsretten fremstår som forretningsmæssigt ubegrundet. Landsretten tiltræder derfor, det under de angivne omstændigheder må påhvile Dantil Pantebrevsinvest ApS godtgøre, betaling skete som angivet i købsaftalen af 1. juli 2010, og dette af de grunde, som byretten har anført herom, ikke er sket. Det er også ubestridt for landsretten, den ikke tinglyste overdragelse den 1. december 2010 af de omhandlede pantebreve fra Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S til Dantil Pantebrevsinvest ApS fandt sted efter ikrafttrædelsen af 15, stk. 3, i lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (digital tinglysning), som ændret ved lov nr. 504 af 12. juni 2009 om ændring af retsplejeloven og lov om ændring af lov om ting-

8 - 8 - lysning m.fl. (visse ændringer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning). Det følger heraf, sikringsakten ved overdragelse af pantebrevene var tinglysning. Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs skal derfor ikke respektere overdragelsen og kan kræve pantebrevene udleveret. Bestemmelsen i den nævnte 15, stk. 3, sidste punkt, hvorefter den aftale eller retsforfølgning, der skal kunne fortrænge en utinglyst ret over et pantebrev, selv skal være tinglyst og erhververen ifølge aftalen være i god tro, fører ikke til andet result i forhold til konkursboets retsforfølgning i sagen. Landsretten ændrer derfor byrettens dom, således indstævntes principale påstand om, appellanten tilpligtes anerkende, ejendomsretten til de syv omhandlede pantebreve tilkommer indstævnte, og appellanten i konsekvens heraf skal udlevere pantebrevene til indstævnte, tages til følge. I sagsomkostninger for byret og landsret skal appellanten betale i alt kr., hvoraf kr. angår den retsafgift, som indstævnte har betalt, og det øvrige beløb, kr., angår indstævntes udgift til advok inklusiv moms. Landsretten har herved lagt vægt på sagens afgrænsede karakter og det oplyste om pantebrevenes værdi for konkursboet. T h i k e n d e s f o r r e t: Byrettens dom ændres, således Dantil Pantebrevsinvest ApS tilpligtes anerkende, ejendomsretten til følgende syv pantebreve tinglyst den 21. december 2005 med pant i ejendommen mr.nr. 307 Nørrevold Kvarter, alle med andelsboligforeningen A/B Turesensgade 6 som debitor, tilkommer Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs, og Dantil Pantebrevsinvest ApS i konsekvens heraf skal udlevere de nævnte pantebreve til konkursboet med henblik på digitalisering: Pantebrev nr. 1, oprindeligt stort kr , pantebrev nr. 2, oprindeligt stort kr , pantebrev nr. 3, oprindeligt stort kr , pantebrev nr. 4 oprindeligt stort kr , pantebrev nr. 5, oprindeligt stort kr , pantebrev nr. 6, oprindeligt stort kr , og pantebrev nr. 7, oprindeligt stort kr

9 - 9 - I sagsomkostninger for begge retter skal Dantil Pantebrevsinvest ApS betale kr. til Finansselskabet af 8. oktober A/S 2008 under konkurs. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1033003 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. august 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1033-14:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3983007 - HEJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. oktober 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Lotte Virkelyst Johansen (kst.)). 19. afd.

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 46/2012 (1. afdeling) DSV Air & Sea A/S (tidligere Baltship A/S og før det Seatainers A/S) (advokat Philip Graff) mod Spar Nord Bank A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere