UDDANNELSEN LEDELSE AF KREATIVE R R R R R E R T I R CENTER FOR KREATIVITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSEN LEDELSE AF KREATIVE R R R R R E R T I R CENTER FOR KREATIVITET"

Transkript

1 UDDANNLSN LDLS AF KAV F N FO K KA C V C N FO K A V C N FO KA V CN FO KAV

2 KAVSKONSULNUDDANNLSN LDLS AF KAV BAGGUND Baggrunden for at udbyde denne uddannelse er, at mange ledere af kreative har udtrykt ønske om en uddannelse, der var rettet specifikt mod dem, da almindelige ledelses- og proceskonsulentværktøjer ofte kommer til kort i en kreativ sammenhæng. Vi har derfor gennemført en række kvalitative interviews med ledere og konsulenter indenfor innovative brancher og på baggrund af disse udviklet en uddannelse, der tager højde for de problemstillinger, som de står med. Nogle af de spørgsmål, der gentagne gange er blevet anført er - Hvordan tilrettelægger man kreative forløb med flere deltagere? - Hvordan kommer man i en gruppe fra én fase til den næste i en kreativ proces? - Hvad gør man, hvis en kreativ proces stagnerer? - Hvornår kan man styre et kreativt forløb og hvornår kan man ikke? - Hvordan bruger man kommunikation omkring kreative produkter? - Hvordan formidler man økonomiske og tidsmæssige begrænsninger overfor kreative, så det ikke bliver blokerende? - Hvordan forholder man sig til personlige relationer i kreative miljøer? - Hvordan skelner man mellem det faglige og det personlige i en kreativ sammenhæng? - Hvordan bliver ens rolle som leder spændende og kreativ? Det er disse og lignende spørgsmål uddannelsen vil afklare FOMÅL MD UDDANNLSN Med KAVSKONSULNUDDANNLSN ønsker Center for Kreativitet at tilbyde ledere såvel som mellem- og projektledere en uddannelse i, hvordan man bedst leder fagligt kompetente kreative medarbejdere. Næsten alle slags virksomheder arbejder i dag med innovation og kreative processer. Ledere har derfor ofte brug for at vide, hvordan de bedst leder de medarbejdere, hvis faglighed og kreativitet danner udgangspunkt for innovationen. Forskning har vist, at både med hensyn til organisering og kommunikation, kræver kreative processer nogle særlige forholdsregler, som det er en fordel for ledere at kende til. Formålet med uddannelsen er derfor at give deltagerne en teoretisk psykologisk viden om baggrunden for kreativitet, kendskab til resultaterne af forskning på området samt konkrete værktøjer til ledelse af kreative. UDBY FO DLAGN Deltagerne vil opnå en større forståelse af, hvad det er, der muliggør kreativitet og hvad der hæmmer den og hermed bedre kunne lede og tilrettelægge kreative forløb, der fører til resultater. Deltagerne får - viden om kreativitetens psykologiske forudsætninger - kendskab til den nyeste forskning på området - konkrete redskaber til ledelse af kreative - metoder til tilrettelæggelse af kreative processer - viden om hvordan man sammensætter kreative teams - viden om hvordan kommunikation kan lette samarbejdet i kreative forløb - netværk af kreative ledere - større klarhed omkring egen rolle som leder af kreative - mulighed for refleksion over egen ledelsesstil UDBY FO VKSOMHDN Den virksomhed, der sender en leder på KAVSKONSULN-UDDANNLSN vil få en leder hjem, der er bedre rustet til at lede kreative frem til nye og originale resultater, der vil være til fordel for virksomheden. De vil opleve, at vedkommende har et større overskud og overblik i forhold til sin ledelse og dermed bedre kan give ro og inspiration til arbejdet indadtil og formidle visioner og muligheder for virksomhedens produkter udadtil. MÅLGUPP Målgruppen for KAVSKONSULNUDDANNLSN er ledere, projektledere og mellemledere, der arbejder med innovation og ønsker både teoretisk viden og praktiske redskaber til bedre at kunne håndtere de daglige udfordringer. Det forventes ikke, at man har kendskab til psykologi eller ledelsesteori, men derimod at man er interesseret i at få ny indsigt, der kan bruges. Desuden forventes det, at man vil dele erfaringer fra sit eget arbejdsliv med deltagerne på holdet.

3 OPBYGNNG Uddannelsen består af 5 moduler, der hver varer to hele dage og hvoraf det ene er et internat. Hvert modul har et overordnet tema, som præsenteres både teoretisk og praktisk. forbindelse med den praktiske del introduceres konkrete værktøjer og der arbejdes i det omfang det er meningsfuldt med øvelser, der hjælper deltagerne med at blive fortrolige med metoderne og få reflekteret over deres egen ledelsesstil. emaerne for modulerne er 1 Kreativitetens psykologi: Præsentation af kreativitetens psykologiske landskab og metoder til at navigere i det. 2 Ledelse af den kreative proces: Hvordan viden om psykologien kan hjælpe med at tilrettelægge kreative forløb. 3 dentiteten som leder af kreative (internat): Hvordan man bruger sig selv og sin egen kreativitet i rollen som leder. 4 Kommunikation i kreative processer: Hvordan man ved hjælp af kommunikation kan skabe større rum for kreativitet. 5 Samarbejde og teams: Hvad man kan samarbejde om, og hvad man ikke kan, samt hvordan man sammensætter de bedste kreative teams. HVODAN ADSKLL VOS UDDANNLS SG FA AND UDDANNLS KAVSKONSULNUDDANNLSN adskiller sig fra andre ledelses- såvel som proceskonsulentuddannelser, ved at den tager højde for det særlige faktum ved kreative processer, at vi ikke ved, hvor de fører os hen og at de er afhængige af deltagernes faglighed, personlige engagement og kreative sans. modsætning til andre proceskonsulentuddannelser omhandler denne uddannelse også viden om kreativitetens psykologi og dermed om de særlige psykologiske dynamikker, der er på spil, når vi arbejder kreativt. Fokus på uddannelsen er at gøre deltagerne mere afklarede omkring deres rolle som leder af kreative og give dem en bevidst viden om, hvordan man som leder giver de kreative de bedste betingelser dels gennem tilrettelæggelse af de kreative processer, dels gennem særlige forholdsregler i forbindelse med samarbejde og dels gennem kommunikation. UNDVS HA MKKLSN Underviser på Kreativitetskonsulentuddannelsen er cand. psych. og cand. mag. hea Mikkelsen, ejer af CfK samt udvalgte gæsteundervisere. hea Mikkelsen har specialiseret sig i kreativitet i det professionelle liv og har 8 års undervisningserfaring. Udover arbejdet som leder af Center for Kreativitet underviser kun i Kreativitetens psykologi på nstitut for Psykologi på Københavns Universitet, i Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi på Københavns folkeuniversitet og har private klienter. HVAD CN FO KAV Center for Kreativitet er førende indenfor undervisning og konsulentbistand i de kreative brancher. Vi er et center for aktiviteter, der øger vores fælles viden om kreativitet og kreativitetens mulighed for at nå til udfoldelse. Vi er teoretisk funderede men praktisk anlagte og sigter mod at give deltagerne på vores kurser konkrete metoder, som de kan tage med hjem. Vores kunder kan regne med gennemprøvede metoder og velargumenterede teorier. Vi tager afsæt i videnskabelig forskning omkring kreativitet indenfor psykologien og kulturvidenskaberne, fordi vi kun vil præsentere metoder, som vi ved virker. Næsten alle virksomheder arbejder i dag med innovation og vi holder kurser i mange forskellige typer virksomheder i hele Norden. Bl.a. har vi holdt kurser for Nycomed, Dagbladet Børsen, Bispebjerg Hospital og Nordisk Film, Oslo. Vores aktiviteter inkluderer også undervisning på kreative uddannelser, som Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Århus, Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Desuden laver vi efteruddannelse for Den Danske Filmskoles fteruddannelse, Arkitekternes fteruddannelse og Djøfs fteruddannelse. HVLK VÆD ABJD V UD FA Vi arbejder ud fra en stor respekt for kreativitet og en opmærksomhed på, at den på én gang er stærk og ustoppelig og sart og skrøbelig. Vi ønsker med vores arbejde at hæve bevidstheden om både de glæder og de konfliktområder, der er forbundet med et kreativt arbejdsliv. KONAK LF

4 N V K A F F V O N O K A A N FO K C F C N C V CN FO KAV LLL SANDVJ 26, 2-1 DK-2900 HLLUP L

5 KAVSKONSULNUDDANNLSN FO DSGN OG AKK NOVMB 2008 Designere og arkitekter, der leder udviklingsforløb, står ofte midt imellem de kreative samarbejdspartnere og kunderne eller den overordnede ledelse og skal fungere som bindeled og kontakt til begge og få tilsyneladende umulige ender til at mødes. Denne uddannelse fokuserer direkte på, hvordan man bedst leder kreative, så de når frem til de bedste resultater. Kreativitetskonsulentuddannelsen har til formål at give deltagerne metoder til at lede enhver kreativ proces, så den udvikler sig i et effektivt flow, hvor kreativiteten ikke stoppes. For at kunne det, er det nødvendigt at vide noget om de psykiske mekanismer, der er på spil, når vi arbejder kreativt og kunne navigere i både det kreative og det sociale. Mennesker, der arbejder med udgangspunkt i deres kreativitet, har brug for en særlig form for ledelse, hvis de skal præstere de resultater, de er hyret til. ndenfor den psykologiske kreativitetsforskning er der forsket meget i, hvordan man bedst leder kreative medarbejdere, hvad der stimulerer kreativiteten, hvordan man kommunikerer i kreative processer og hvordan man bedst tilrettelægger kreative forløb, så der opstår mindst mulig konflikt og man opnår det bedste resultat. Kreativitetskonsulentuddannelsen henvender sig til professionelle projektledere og kreative, der leder forløb med andre kreative indenfor design og arkitektbranchen. DU BLV: - Bedre til at forstå kreativitetens psykologi - Bedre til at orientere dig i den kreative proces - Bedre til at tilrettelægge kreative forløb - Bedre til at sammensætte kreative grupper - Bedre som mødeleder og moderator - Bedre til at skabe nye løsninger i fællesskab med andre - Bedre til at bruge en kommunikation, der virker i en kreativ proces Vi sigter efter at give deltagerne en dybere forståelse af de kreative processer og de psykiske dynamikker, der er på spil, når mennesker arbejder kreativt samt at præsentere jer for konkrete værktøjer til succesfuld ledelse. HVS DU HA YDLG SPØGSMÅL DU MG VLKOMMN L A KONAK OS! ing til os på telefon eller send en mail til LLL SANDVJ 26, 2-1 DK HLLUP L

6 MODULNS NDHOLD KAVSKONSULNUDDANNLSN NOVMB 2008 KAVSKONSULNUDDANNLSN består af 5 moduler, der bringer dig igennem alle de centrale aspekter ved at lede kreative. Uddannelsen giver dig indblik i kreativitetens væsen og konkrete værktøjer til at nå til resultater. MODUL 1: KAVNS PSYKOLOG På det første modul gennemgås den psykologiske model, der ligger til grund for vores forståelse af kreativiteten. Denne model bygger både på kognitive, eksistentialistiske og psykoanalytiske teorier om kreativitet. Vi præciserer, hvad der adskiller den frie kunstner fra de kreative medarbejdere og hvordan man som leder forholder sig til, at kreativiteten er den samme men arbejdsbetingelserne forskellige. Desuden præsenteres en model til forståelse af lederens særlige rolle i forhold til ledelse af kreative. Deltagerne præsenteres her for konkrete metoder til at komme videre, når man indimellem føler, at man selv eller ens medarbejdere er kørt fast i en kreativ proces. Gæsteunderviser: ektor for Det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Mikkel Bogh. MODUL 2: LDLS AF DN KAV POCS På andet modul går vi tæt på den kreative proces og hvordan man bedst tilrettelægger kreative forløb. Her tager vi dels udgangspunkt i psykologiske teorier om, hvordan vi som mennesker kommer frem til nye tanker og dels gennemprøvede modeller for tilrettelæggelse af kreative forløb, som de bl.a. er blevet udviklet indenfor design. den for-bindelse kommer vi også ind på, hvad ensomhed og ro betyder for kreativiteten i forhold til originalitet og mangfoldighed. Deltagerne får konkrete metoder til, hvordan de på dagsbasis såvel som projektbasis bedst tilrettelægger kreative forløb. Gæsteunderviser: idligere leder af den danske psykoanalytiske uddannelse Judy Gammelgaard. MODUL 3: DNN SOM LD AF KAV- NNA Dette modul er et internatkursus og her skal vi arbejde mere intensivt med hver enkelt deltagers identitet som leder af kreative, hvad enten det er som konsulent, projektleder eller direktør. Dette vil vi dels gøre ud fra udvalgte ledelsesteorier og dels ved, at alle deltagere tager en virkelig case med fra deres arbejdsliv, som vi arbejder med. Denne case skal omhandle problematikker i forbindelse med en konkret ledelsessituation. Deltagerne får metoder til at bruge sig selv mere præcist til at fremme kreativiteten blandt medarbejderne. Gæsteunderviser: Leder af Hildebrand nstituttet va Hildebrand hjælper os gennem en dag om at finde sin identitet som leder. MODUL 4: KOMMUNKAON KAV POCSS På dette modul ser vi nærmere på, hvad kommunikation betyder i forhold til kreativitet. Som leder er kommunikationsværktøjer måske ens vigtigste hjælpemidler. Men hvad skal man sige, hvornår og hvordan, for at medarbejderne får plads til at skabe? Hvordan kommunikerer man bedst, hvis man ønsker at udvikle noget i fællesskab? Vi gennemgår den viden der er omkring, hvordan man bedst kommunikerer i kreative processer og hvad man skal være særligt opmærksom på. Herunder hvornår og hvorfor man skal være præcis og hvad det indimellem er bedst ikke at tale om. Deltagerne får konkrete kommunikationsredskaber til brug i ledelsessituationer. MODUL 5: SAMABJD OG AMS Som leder vil man ofte være i en situation, hvor man skal sammensætte hold, der skal samarbejde omkring en bestemt problemstilling. Men hvordan sammensætter man hold, der fungerer optimalt rent kreativt? Hvornår er det godt at danne nye hold og hvor store kan de være? Der er lavet en del forskning på området, som vi gennemgår. Desuden vil vi komme ind på forskellige konfliktsituationer i grupper og hvad man som leder kan gøre for at løse dem. Deltagerne får konkrete redskaber til at sammensætte grupper og metoder til at løse klassiske konfliktsituationer i grupper. MLLM MODULN Mellem modulerne er der netværksmøder, hvor deltagerne får mulighed for at udveksle erfaringer. Uddannelsen består ud over undervisningen af 3 personlige konsultationer og man må desuden regne med nogen hjemmearbejde i form af tekstlæsninger samt små kreativitets- og opmærksomhedsøvelser. LLL SANDVJ 26, 2-1 DK HLLUP L

7 PAKSK KAVSKONSULNUDDANNLSN OKOB 2008 DAO FOÅ 2009 Hold 1 - weekendhold januar, februar, marts (internat), 25.-april 26. april, maj. Alle dage 9-16 (bortset fra internat). Hold januar, februar, marts (internat), april, maj. Alle dage 9-16 (bortset fra internat). LMLDNGSFS D. 22. december KUSUSBVS Deltagerne modtager kursusbevis efter afslutning på uddannelsen. SD Gråbrødre orv København K nternat: Afhænger af deltagerantal UNDVS Leder af uddannelsen er: Cand. psych. & cand. mag. hea Mikkelsen. hea startede Center for kreativitet i Ved siden af sit arbejde med CfK underviser hun i faget Kreativitetens psykologi på nstitut for Psykologi på Københavns Universitet og i Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi på Købehavns Folkeuniversitet. Hun har desuden private klienter. Hør hea i Apropos på P1: Gæsteundervisere: På uddannelsen får vi besøg af nogle af Danmarks mest kompetente undervisere indenfor disse områder. Heriblandt ektor på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Mikkel Bogh, tidligere leder af den danske psykoanalytiske uddannelse Judy Gammelgaard og leder af Hildebrand nstituttet va Hildebrand. KONAK OS FO YDLG NFO Center for Kreativitet forbeholder sig ret til ændringer. LLL SANDVJ 26, 2-1 DK HLLUP L

8 KUND CN FO KAV NOVMB 2008 Vi er specialiserede i kreativitet. Fokus i vores arbejde er, hvordan vi kan hjælpe professionelle med at beskytte og udvikle deres kreativitet. Om dette emne holder vi mange forskellige slags kurser og foredrag for grupper på 100 og helt ned til 4 personer. UDVALG KUND Lowe Friends, Hjaltelin, Stahl & Co, Dagbladet Børsen, Nordisk Film, Oslo, kstrakt-arkitektur, Arkitekternes fter-uddannelse, Filmskolens fteruddannelse, UPDA Center for journalistisk kompetenceudvikling, DJØFefteruddannelse, Confex-Danmark, Den Danske Filmskole, Kaospiloterne, Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Århus, Danmarks Designskole, Designskolen Kolding, Det kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det kgl. Danske Musikkonservatorium, Den Skandinaviske Designhøjskole, Borups Højskole, Ferring - Pharmaceuticals, Nycomed - Danmark, epublikken, Lynfabrikken, Bispebjerg Hospital - Afdeling for Uddannelse og Udvikling, Bispebjerg Hospital - Lederudviklingsuddannelsen, Gentofte Hospital, HK-Danmark, Verdens Naturfrednings Fond, WWF. KSMPL PÅ KUS OG FODAG X. 1 kstrakt-arkitekterne valgte at tage en dag ud af kalenderen og fordybe sig i deres vigtigste ressource som arkitekter, nemlig deres kreativitet. en lille oase i indre by blev de præsenteret for, hvordan man psykologisk kan forstå kreativiteten og hvordan man på baggrund heraf kan undgå at blive blokeret og hvad man skal gøre for igen og igen at have kræfter og mod til at søge det nye i et travlt og succesfuldt arbejdsliv. X. 2 o gange om året holder vi to-dages kurset SUCCS OG FASKO for Filmskolens fteruddannelse. Her kommer filminstruktører, klippere, fotografer, manuskriptforfattere, producere, scenografer, dramaturger og andre, der arbejder professionelt indenfor branchen og diskuterer, hvordan man bliver ved med at udvikle sig og turde at tage de vigtige valg gennem perioder med succes og perioder med modstand. X. 3 På Designskolen Kolding har man valgt at gøre faget PSYKOLOG + KAV til en del af elevernes metodefag. Det vil sige, at ligesom de skal gennem farvelære og komposition skal de også lære, hvordan de tager vare på sig selv, hvordan de mest konstruktivt tager imod kritik, hvordan de arbejder sammen i grupper og hvordan de forholder sig til den angst og stress som uværgeligt kommer ind, når man arbejder kreativt. hea Mikkelsen står for workshops gennem hele uddannelsen, ligesom hun også gør på Kunstakademiets arkitektskole, Arkitektskolen Århus, Danmarks Designskole og Det kgl. Danske Musikkonservatorium. X. 4 Center for Kreativitet stod for at tilrettelægge et videnskabeligt seminar for 80 specialiserede læger som Nycomed sponsorerede. Ønsket var at det skulle være et anderledes seminar, hvor man skulle have mulighed for at diskutere nye forskningsområder. Med vores viden om, hvad der skal til for at kunne tænke nyt, når man er meget fagligt specialiseret, tilrettelagde vi et forløb, der bragte deltagerne igennem forskellige faser og frem til helt nye og overraskende resultater. X. 5 Lynfabrikken havde inviteret hea Mikkelsen til at komme og holde et foredrag som led i deres foredragsrække LYNALKs. hea fortalte om sit arbejde med kreativitet og hvorfor hun begyndte på dette pioneerarbejde. X. 6 Nordisk Film i Oslo valgte at invitere hea Mikkelsen til Oslo for at holde et 2-dags kursus for deres producere, tilrettelæggere og producenter med temaet: Hvordan passer man bedre på sin kreativitet i en travl hverdag? På kurset gennemgik vi psykologiske teorier og videnskabelige undersøgelser og deltagerne fik nogle konkrete værktøjer til at understøtte deres kreativitet og tilrettelægge deres tid, så de ikke brænder ud kreativt men også i fremtiden kan få tid og overskud til nytænkning. ANSVALG FO CN FO KAVS KUS Psykolog cand. psych. & cand. mag. hea Mikkelsen, leder af Center for Kreativitet. hea har 8 års undervisningserfaring. Hun har specialiseret sig i kreativitet og har i sin private psykologpraksis valgt at fokusere på kreative og de personlige og faglige problematikker, der er forbundet med at arbejde indenfor de kreative brancher. LLL SANDVJ 26, 2-1 DK HLLUP L

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Organisation og ledelse

Organisation og ledelse 3 sfortegnelse Organisation og ledelse... 5 Rådgivning... 13 Pædagogik og formidling... 17 Personlig udvikling... 25 Landbrugsinfo, Database, Fundraising, Kvalitetsstyring... 33 Salg... 37 Kvægbrug...41

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere