UDDANNELSEN LEDELSE AF KREATIVE R R R R R E R T I R CENTER FOR KREATIVITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSEN LEDELSE AF KREATIVE R R R R R E R T I R CENTER FOR KREATIVITET"

Transkript

1 UDDANNLSN LDLS AF KAV F N FO K KA C V C N FO K A V C N FO KA V CN FO KAV

2 KAVSKONSULNUDDANNLSN LDLS AF KAV BAGGUND Baggrunden for at udbyde denne uddannelse er, at mange ledere af kreative har udtrykt ønske om en uddannelse, der var rettet specifikt mod dem, da almindelige ledelses- og proceskonsulentværktøjer ofte kommer til kort i en kreativ sammenhæng. Vi har derfor gennemført en række kvalitative interviews med ledere og konsulenter indenfor innovative brancher og på baggrund af disse udviklet en uddannelse, der tager højde for de problemstillinger, som de står med. Nogle af de spørgsmål, der gentagne gange er blevet anført er - Hvordan tilrettelægger man kreative forløb med flere deltagere? - Hvordan kommer man i en gruppe fra én fase til den næste i en kreativ proces? - Hvad gør man, hvis en kreativ proces stagnerer? - Hvornår kan man styre et kreativt forløb og hvornår kan man ikke? - Hvordan bruger man kommunikation omkring kreative produkter? - Hvordan formidler man økonomiske og tidsmæssige begrænsninger overfor kreative, så det ikke bliver blokerende? - Hvordan forholder man sig til personlige relationer i kreative miljøer? - Hvordan skelner man mellem det faglige og det personlige i en kreativ sammenhæng? - Hvordan bliver ens rolle som leder spændende og kreativ? Det er disse og lignende spørgsmål uddannelsen vil afklare FOMÅL MD UDDANNLSN Med KAVSKONSULNUDDANNLSN ønsker Center for Kreativitet at tilbyde ledere såvel som mellem- og projektledere en uddannelse i, hvordan man bedst leder fagligt kompetente kreative medarbejdere. Næsten alle slags virksomheder arbejder i dag med innovation og kreative processer. Ledere har derfor ofte brug for at vide, hvordan de bedst leder de medarbejdere, hvis faglighed og kreativitet danner udgangspunkt for innovationen. Forskning har vist, at både med hensyn til organisering og kommunikation, kræver kreative processer nogle særlige forholdsregler, som det er en fordel for ledere at kende til. Formålet med uddannelsen er derfor at give deltagerne en teoretisk psykologisk viden om baggrunden for kreativitet, kendskab til resultaterne af forskning på området samt konkrete værktøjer til ledelse af kreative. UDBY FO DLAGN Deltagerne vil opnå en større forståelse af, hvad det er, der muliggør kreativitet og hvad der hæmmer den og hermed bedre kunne lede og tilrettelægge kreative forløb, der fører til resultater. Deltagerne får - viden om kreativitetens psykologiske forudsætninger - kendskab til den nyeste forskning på området - konkrete redskaber til ledelse af kreative - metoder til tilrettelæggelse af kreative processer - viden om hvordan man sammensætter kreative teams - viden om hvordan kommunikation kan lette samarbejdet i kreative forløb - netværk af kreative ledere - større klarhed omkring egen rolle som leder af kreative - mulighed for refleksion over egen ledelsesstil UDBY FO VKSOMHDN Den virksomhed, der sender en leder på KAVSKONSULN-UDDANNLSN vil få en leder hjem, der er bedre rustet til at lede kreative frem til nye og originale resultater, der vil være til fordel for virksomheden. De vil opleve, at vedkommende har et større overskud og overblik i forhold til sin ledelse og dermed bedre kan give ro og inspiration til arbejdet indadtil og formidle visioner og muligheder for virksomhedens produkter udadtil. MÅLGUPP Målgruppen for KAVSKONSULNUDDANNLSN er ledere, projektledere og mellemledere, der arbejder med innovation og ønsker både teoretisk viden og praktiske redskaber til bedre at kunne håndtere de daglige udfordringer. Det forventes ikke, at man har kendskab til psykologi eller ledelsesteori, men derimod at man er interesseret i at få ny indsigt, der kan bruges. Desuden forventes det, at man vil dele erfaringer fra sit eget arbejdsliv med deltagerne på holdet.

3 OPBYGNNG Uddannelsen består af 5 moduler, der hver varer to hele dage og hvoraf det ene er et internat. Hvert modul har et overordnet tema, som præsenteres både teoretisk og praktisk. forbindelse med den praktiske del introduceres konkrete værktøjer og der arbejdes i det omfang det er meningsfuldt med øvelser, der hjælper deltagerne med at blive fortrolige med metoderne og få reflekteret over deres egen ledelsesstil. emaerne for modulerne er 1 Kreativitetens psykologi: Præsentation af kreativitetens psykologiske landskab og metoder til at navigere i det. 2 Ledelse af den kreative proces: Hvordan viden om psykologien kan hjælpe med at tilrettelægge kreative forløb. 3 dentiteten som leder af kreative (internat): Hvordan man bruger sig selv og sin egen kreativitet i rollen som leder. 4 Kommunikation i kreative processer: Hvordan man ved hjælp af kommunikation kan skabe større rum for kreativitet. 5 Samarbejde og teams: Hvad man kan samarbejde om, og hvad man ikke kan, samt hvordan man sammensætter de bedste kreative teams. HVODAN ADSKLL VOS UDDANNLS SG FA AND UDDANNLS KAVSKONSULNUDDANNLSN adskiller sig fra andre ledelses- såvel som proceskonsulentuddannelser, ved at den tager højde for det særlige faktum ved kreative processer, at vi ikke ved, hvor de fører os hen og at de er afhængige af deltagernes faglighed, personlige engagement og kreative sans. modsætning til andre proceskonsulentuddannelser omhandler denne uddannelse også viden om kreativitetens psykologi og dermed om de særlige psykologiske dynamikker, der er på spil, når vi arbejder kreativt. Fokus på uddannelsen er at gøre deltagerne mere afklarede omkring deres rolle som leder af kreative og give dem en bevidst viden om, hvordan man som leder giver de kreative de bedste betingelser dels gennem tilrettelæggelse af de kreative processer, dels gennem særlige forholdsregler i forbindelse med samarbejde og dels gennem kommunikation. UNDVS HA MKKLSN Underviser på Kreativitetskonsulentuddannelsen er cand. psych. og cand. mag. hea Mikkelsen, ejer af CfK samt udvalgte gæsteundervisere. hea Mikkelsen har specialiseret sig i kreativitet i det professionelle liv og har 8 års undervisningserfaring. Udover arbejdet som leder af Center for Kreativitet underviser kun i Kreativitetens psykologi på nstitut for Psykologi på Københavns Universitet, i Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi på Københavns folkeuniversitet og har private klienter. HVAD CN FO KAV Center for Kreativitet er førende indenfor undervisning og konsulentbistand i de kreative brancher. Vi er et center for aktiviteter, der øger vores fælles viden om kreativitet og kreativitetens mulighed for at nå til udfoldelse. Vi er teoretisk funderede men praktisk anlagte og sigter mod at give deltagerne på vores kurser konkrete metoder, som de kan tage med hjem. Vores kunder kan regne med gennemprøvede metoder og velargumenterede teorier. Vi tager afsæt i videnskabelig forskning omkring kreativitet indenfor psykologien og kulturvidenskaberne, fordi vi kun vil præsentere metoder, som vi ved virker. Næsten alle virksomheder arbejder i dag med innovation og vi holder kurser i mange forskellige typer virksomheder i hele Norden. Bl.a. har vi holdt kurser for Nycomed, Dagbladet Børsen, Bispebjerg Hospital og Nordisk Film, Oslo. Vores aktiviteter inkluderer også undervisning på kreative uddannelser, som Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Århus, Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Desuden laver vi efteruddannelse for Den Danske Filmskoles fteruddannelse, Arkitekternes fteruddannelse og Djøfs fteruddannelse. HVLK VÆD ABJD V UD FA Vi arbejder ud fra en stor respekt for kreativitet og en opmærksomhed på, at den på én gang er stærk og ustoppelig og sart og skrøbelig. Vi ønsker med vores arbejde at hæve bevidstheden om både de glæder og de konfliktområder, der er forbundet med et kreativt arbejdsliv. KONAK LF

4 N V K A F F V O N O K A A N FO K C F C N C V CN FO KAV LLL SANDVJ 26, 2-1 DK-2900 HLLUP L

5 KAVSKONSULNUDDANNLSN FO DSGN OG AKK NOVMB 2008 Designere og arkitekter, der leder udviklingsforløb, står ofte midt imellem de kreative samarbejdspartnere og kunderne eller den overordnede ledelse og skal fungere som bindeled og kontakt til begge og få tilsyneladende umulige ender til at mødes. Denne uddannelse fokuserer direkte på, hvordan man bedst leder kreative, så de når frem til de bedste resultater. Kreativitetskonsulentuddannelsen har til formål at give deltagerne metoder til at lede enhver kreativ proces, så den udvikler sig i et effektivt flow, hvor kreativiteten ikke stoppes. For at kunne det, er det nødvendigt at vide noget om de psykiske mekanismer, der er på spil, når vi arbejder kreativt og kunne navigere i både det kreative og det sociale. Mennesker, der arbejder med udgangspunkt i deres kreativitet, har brug for en særlig form for ledelse, hvis de skal præstere de resultater, de er hyret til. ndenfor den psykologiske kreativitetsforskning er der forsket meget i, hvordan man bedst leder kreative medarbejdere, hvad der stimulerer kreativiteten, hvordan man kommunikerer i kreative processer og hvordan man bedst tilrettelægger kreative forløb, så der opstår mindst mulig konflikt og man opnår det bedste resultat. Kreativitetskonsulentuddannelsen henvender sig til professionelle projektledere og kreative, der leder forløb med andre kreative indenfor design og arkitektbranchen. DU BLV: - Bedre til at forstå kreativitetens psykologi - Bedre til at orientere dig i den kreative proces - Bedre til at tilrettelægge kreative forløb - Bedre til at sammensætte kreative grupper - Bedre som mødeleder og moderator - Bedre til at skabe nye løsninger i fællesskab med andre - Bedre til at bruge en kommunikation, der virker i en kreativ proces Vi sigter efter at give deltagerne en dybere forståelse af de kreative processer og de psykiske dynamikker, der er på spil, når mennesker arbejder kreativt samt at præsentere jer for konkrete værktøjer til succesfuld ledelse. HVS DU HA YDLG SPØGSMÅL DU MG VLKOMMN L A KONAK OS! ing til os på telefon eller send en mail til LLL SANDVJ 26, 2-1 DK HLLUP L

6 MODULNS NDHOLD KAVSKONSULNUDDANNLSN NOVMB 2008 KAVSKONSULNUDDANNLSN består af 5 moduler, der bringer dig igennem alle de centrale aspekter ved at lede kreative. Uddannelsen giver dig indblik i kreativitetens væsen og konkrete værktøjer til at nå til resultater. MODUL 1: KAVNS PSYKOLOG På det første modul gennemgås den psykologiske model, der ligger til grund for vores forståelse af kreativiteten. Denne model bygger både på kognitive, eksistentialistiske og psykoanalytiske teorier om kreativitet. Vi præciserer, hvad der adskiller den frie kunstner fra de kreative medarbejdere og hvordan man som leder forholder sig til, at kreativiteten er den samme men arbejdsbetingelserne forskellige. Desuden præsenteres en model til forståelse af lederens særlige rolle i forhold til ledelse af kreative. Deltagerne præsenteres her for konkrete metoder til at komme videre, når man indimellem føler, at man selv eller ens medarbejdere er kørt fast i en kreativ proces. Gæsteunderviser: ektor for Det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Mikkel Bogh. MODUL 2: LDLS AF DN KAV POCS På andet modul går vi tæt på den kreative proces og hvordan man bedst tilrettelægger kreative forløb. Her tager vi dels udgangspunkt i psykologiske teorier om, hvordan vi som mennesker kommer frem til nye tanker og dels gennemprøvede modeller for tilrettelæggelse af kreative forløb, som de bl.a. er blevet udviklet indenfor design. den for-bindelse kommer vi også ind på, hvad ensomhed og ro betyder for kreativiteten i forhold til originalitet og mangfoldighed. Deltagerne får konkrete metoder til, hvordan de på dagsbasis såvel som projektbasis bedst tilrettelægger kreative forløb. Gæsteunderviser: idligere leder af den danske psykoanalytiske uddannelse Judy Gammelgaard. MODUL 3: DNN SOM LD AF KAV- NNA Dette modul er et internatkursus og her skal vi arbejde mere intensivt med hver enkelt deltagers identitet som leder af kreative, hvad enten det er som konsulent, projektleder eller direktør. Dette vil vi dels gøre ud fra udvalgte ledelsesteorier og dels ved, at alle deltagere tager en virkelig case med fra deres arbejdsliv, som vi arbejder med. Denne case skal omhandle problematikker i forbindelse med en konkret ledelsessituation. Deltagerne får metoder til at bruge sig selv mere præcist til at fremme kreativiteten blandt medarbejderne. Gæsteunderviser: Leder af Hildebrand nstituttet va Hildebrand hjælper os gennem en dag om at finde sin identitet som leder. MODUL 4: KOMMUNKAON KAV POCSS På dette modul ser vi nærmere på, hvad kommunikation betyder i forhold til kreativitet. Som leder er kommunikationsværktøjer måske ens vigtigste hjælpemidler. Men hvad skal man sige, hvornår og hvordan, for at medarbejderne får plads til at skabe? Hvordan kommunikerer man bedst, hvis man ønsker at udvikle noget i fællesskab? Vi gennemgår den viden der er omkring, hvordan man bedst kommunikerer i kreative processer og hvad man skal være særligt opmærksom på. Herunder hvornår og hvorfor man skal være præcis og hvad det indimellem er bedst ikke at tale om. Deltagerne får konkrete kommunikationsredskaber til brug i ledelsessituationer. MODUL 5: SAMABJD OG AMS Som leder vil man ofte være i en situation, hvor man skal sammensætte hold, der skal samarbejde omkring en bestemt problemstilling. Men hvordan sammensætter man hold, der fungerer optimalt rent kreativt? Hvornår er det godt at danne nye hold og hvor store kan de være? Der er lavet en del forskning på området, som vi gennemgår. Desuden vil vi komme ind på forskellige konfliktsituationer i grupper og hvad man som leder kan gøre for at løse dem. Deltagerne får konkrete redskaber til at sammensætte grupper og metoder til at løse klassiske konfliktsituationer i grupper. MLLM MODULN Mellem modulerne er der netværksmøder, hvor deltagerne får mulighed for at udveksle erfaringer. Uddannelsen består ud over undervisningen af 3 personlige konsultationer og man må desuden regne med nogen hjemmearbejde i form af tekstlæsninger samt små kreativitets- og opmærksomhedsøvelser. LLL SANDVJ 26, 2-1 DK HLLUP L

7 PAKSK KAVSKONSULNUDDANNLSN OKOB 2008 DAO FOÅ 2009 Hold 1 - weekendhold januar, februar, marts (internat), 25.-april 26. april, maj. Alle dage 9-16 (bortset fra internat). Hold januar, februar, marts (internat), april, maj. Alle dage 9-16 (bortset fra internat). LMLDNGSFS D. 22. december KUSUSBVS Deltagerne modtager kursusbevis efter afslutning på uddannelsen. SD Gråbrødre orv København K nternat: Afhænger af deltagerantal UNDVS Leder af uddannelsen er: Cand. psych. & cand. mag. hea Mikkelsen. hea startede Center for kreativitet i Ved siden af sit arbejde med CfK underviser hun i faget Kreativitetens psykologi på nstitut for Psykologi på Københavns Universitet og i Arbejds-, organisations- og ledelsespsykologi på Købehavns Folkeuniversitet. Hun har desuden private klienter. Hør hea i Apropos på P1: Gæsteundervisere: På uddannelsen får vi besøg af nogle af Danmarks mest kompetente undervisere indenfor disse områder. Heriblandt ektor på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Mikkel Bogh, tidligere leder af den danske psykoanalytiske uddannelse Judy Gammelgaard og leder af Hildebrand nstituttet va Hildebrand. KONAK OS FO YDLG NFO Center for Kreativitet forbeholder sig ret til ændringer. LLL SANDVJ 26, 2-1 DK HLLUP L

8 KUND CN FO KAV NOVMB 2008 Vi er specialiserede i kreativitet. Fokus i vores arbejde er, hvordan vi kan hjælpe professionelle med at beskytte og udvikle deres kreativitet. Om dette emne holder vi mange forskellige slags kurser og foredrag for grupper på 100 og helt ned til 4 personer. UDVALG KUND Lowe Friends, Hjaltelin, Stahl & Co, Dagbladet Børsen, Nordisk Film, Oslo, kstrakt-arkitektur, Arkitekternes fter-uddannelse, Filmskolens fteruddannelse, UPDA Center for journalistisk kompetenceudvikling, DJØFefteruddannelse, Confex-Danmark, Den Danske Filmskole, Kaospiloterne, Kunstakademiets Arkitektskole, Arkitektskolen Århus, Danmarks Designskole, Designskolen Kolding, Det kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det kgl. Danske Musikkonservatorium, Den Skandinaviske Designhøjskole, Borups Højskole, Ferring - Pharmaceuticals, Nycomed - Danmark, epublikken, Lynfabrikken, Bispebjerg Hospital - Afdeling for Uddannelse og Udvikling, Bispebjerg Hospital - Lederudviklingsuddannelsen, Gentofte Hospital, HK-Danmark, Verdens Naturfrednings Fond, WWF. KSMPL PÅ KUS OG FODAG X. 1 kstrakt-arkitekterne valgte at tage en dag ud af kalenderen og fordybe sig i deres vigtigste ressource som arkitekter, nemlig deres kreativitet. en lille oase i indre by blev de præsenteret for, hvordan man psykologisk kan forstå kreativiteten og hvordan man på baggrund heraf kan undgå at blive blokeret og hvad man skal gøre for igen og igen at have kræfter og mod til at søge det nye i et travlt og succesfuldt arbejdsliv. X. 2 o gange om året holder vi to-dages kurset SUCCS OG FASKO for Filmskolens fteruddannelse. Her kommer filminstruktører, klippere, fotografer, manuskriptforfattere, producere, scenografer, dramaturger og andre, der arbejder professionelt indenfor branchen og diskuterer, hvordan man bliver ved med at udvikle sig og turde at tage de vigtige valg gennem perioder med succes og perioder med modstand. X. 3 På Designskolen Kolding har man valgt at gøre faget PSYKOLOG + KAV til en del af elevernes metodefag. Det vil sige, at ligesom de skal gennem farvelære og komposition skal de også lære, hvordan de tager vare på sig selv, hvordan de mest konstruktivt tager imod kritik, hvordan de arbejder sammen i grupper og hvordan de forholder sig til den angst og stress som uværgeligt kommer ind, når man arbejder kreativt. hea Mikkelsen står for workshops gennem hele uddannelsen, ligesom hun også gør på Kunstakademiets arkitektskole, Arkitektskolen Århus, Danmarks Designskole og Det kgl. Danske Musikkonservatorium. X. 4 Center for Kreativitet stod for at tilrettelægge et videnskabeligt seminar for 80 specialiserede læger som Nycomed sponsorerede. Ønsket var at det skulle være et anderledes seminar, hvor man skulle have mulighed for at diskutere nye forskningsområder. Med vores viden om, hvad der skal til for at kunne tænke nyt, når man er meget fagligt specialiseret, tilrettelagde vi et forløb, der bragte deltagerne igennem forskellige faser og frem til helt nye og overraskende resultater. X. 5 Lynfabrikken havde inviteret hea Mikkelsen til at komme og holde et foredrag som led i deres foredragsrække LYNALKs. hea fortalte om sit arbejde med kreativitet og hvorfor hun begyndte på dette pioneerarbejde. X. 6 Nordisk Film i Oslo valgte at invitere hea Mikkelsen til Oslo for at holde et 2-dags kursus for deres producere, tilrettelæggere og producenter med temaet: Hvordan passer man bedre på sin kreativitet i en travl hverdag? På kurset gennemgik vi psykologiske teorier og videnskabelige undersøgelser og deltagerne fik nogle konkrete værktøjer til at understøtte deres kreativitet og tilrettelægge deres tid, så de ikke brænder ud kreativt men også i fremtiden kan få tid og overskud til nytænkning. ANSVALG FO CN FO KAVS KUS Psykolog cand. psych. & cand. mag. hea Mikkelsen, leder af Center for Kreativitet. hea har 8 års undervisningserfaring. Hun har specialiseret sig i kreativitet og har i sin private psykologpraksis valgt at fokusere på kreative og de personlige og faglige problematikker, der er forbundet med at arbejde indenfor de kreative brancher. LLL SANDVJ 26, 2-1 DK HLLUP L

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen.

NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen. NYHEDSBREV Farvel til al vanetænkning Fremtidens grønne arkitekter er nødsaget til at ændre hele deres grundanskuelse. Hvor det før hen var tilstrækkeligt at fokusere på det FYSISKE er det nu et stort

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Walt Disneys kreativitetsstrategi - med bundlinjefokus

Walt Disneys kreativitetsstrategi - med bundlinjefokus Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys kreativitetsstrategi? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af innovationsprojekter? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Overlevelse

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE 1-årig etterutdannelse THE ARTIST FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST HANDLER OM DIG SOM KUNSTNER.

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B]

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Innovation i praksis Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Industrielt Design kunstnerisk konference? Underviser indenfor teknologisk

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere