STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET"

Transkript

1 STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2, varighed, struktur m.v. 4 5 Varighed, struktur, betegnelse 6 Adgangsbetingelser 7 Generelle prøvebestemmelser Kapitel 3 Uddannelsens tilrettelæggelse, indhold og prøver 8 BA-tilvalgets tilrettelæggelse, indhold og prøver 9 Modulet Spansksproget litteraturanalyse 10 Modulet Skriftlig fremstilling 11 Modulet Grammatik 12 Modulet Spansk og latinamerikansk historie og samfundsforhold 13 Modulet Grammatik og skriftlig fremstilling 14 Modulet Diskurs, medier og kultur 15 KA-tilvalgets tilrettelæggelse, indhold og prøver 16 Modulet Spansk og latinamerikansk kkultur 17 Modulet Grammatik og sprogbeskrivelse 18 Modulet Oversættelse, version og skriftlig fremstilling 19 Modulet Latinamerika og USA 20 Modulet Litteratur og kultur i den spansksprogede verden 21 Modulet Mundtlig kommunikation 22 Oversigt over prøver, BA-tilvalget i Spansk (45 ECTS) 23 Oversigt over prøver, KA-tilvalget i Spansk (45 ECTS) 24 Omprøve Kapitel 4 Øvrige bestemmelser 25 Dispensation 26 Uddybende information 27 Ikrafttrædelse 2

3 STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I SPANSK VED AALBORG UNIVERSITET I medfør af lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for BA- og KA-tilvalget i Spansk. KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag BA- og KA-tilvalget i Spansk er tilrettelagt i henhold til Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) og Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises i øvrigt til Karakterbekendtgørelsen og til Censorbekendtgørelsen og Adgangsbekendtgørelsen. BA- og KA-tilvalget er endvidere tilrettelagt i henhold til Videnskabsministeriets retningslinjer af 18. januar 2006 for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (faglige mindstekrav). 2 Fakultetstilhørsforhold BA- og KA-tilvalget i Spansk hører under Det Humanistiske Fakultet. 3 Studienævnstilhørsforhold BA- og KA-tilvalget i Spansk hører under Studienævnet for Internationale Studier. KAPITEL 2 MÅL, VARIGHED, STRUKTUR MV. 4 BA- og KA-tilvalget i Spansk er et forskningsbaseret heltidstilvalg, som udgør det ene af to fag (centralt fag og tilvalgsfag) i en bachelor- og kandidatuddannelse, som er tilrettelagt med henblik på undervisning i de gymnasiale uddannelser. Stk. 2 et med BA- og KA-tilvalget er, at den studerende skal opnå faglig kompetence til sammen med det centrale fag at undervise i to fag inden for fagrækken i de gymnasiale uddannelser. Uddannelsen har som almene kompetencemål, at den studerende skal blive i stand til: selvstændigt at formulere, bearbejde og belyse faglige problemstillinger under anvendelse af anerkendte og relevante videnskabelige teorier, metoder og værktøjer at forholde sig analytisk og selvstændigt reflekterende til fagets genstandsfelter og dets teorier og metoder at anvende forskellige faglige arbejds- og evalueringsformer, herunder problemorienteret projektarbejde i grupper at indgå i projektsamarbejde og varetage projektledelse at strukturere egne læreprocesser inden for sine fagområder at formidle sin faglige viden mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper at analysere praktiske problemstillinger i en professionel/erhvervsmæssig sammenhæng samt træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger. 3

4 Uddannelsen har som specifikke spanskfaglige kompetencemål, at den studerende skal blive i stand til: at kommunikere mundtligt og skriftligt på et grammatisk og pragmatisk velfungerende spansk med viden og bevidsthed om kommunikationssituationens kultur- og kontekstspecifikke betingelser at forstå samspillet mellem sprogbrug og kommunikationssituation samt have overblik over de vigtigste teoretiske tilgange til sprogvidenskaberne at analysere og vurdere spansksprogede tekster (herunder litterære tekster) inden for såvel skriftbårne som elektroniske medier og at formidle disse teksters budskaber på en nuanceret og overskuelig måde til forskellige målgrupper at analysere og forstå nutidige og historiske kulturelle, samfundsmæssige og politiske fænomener og processer i de spansksprogede lande at forholde sig bevidst og indsigtsfuldt til den interkulturelle indfaldsvinkel, som man med en ikke-spansk kulturbaggrund har til forståelsen af spanske forhold, samt til den kulturelle kompleksitet, som karakteriserer de spansksprogede lande. 5 Varighed, struktur, betegnelse BA- og KA-tilvalget varer 1½ år, svarende til 90 ECTS-point og strækker sig over fire semestre. BA-tilvalget læses på 5. og 6. semester af den studerendes bacheloruddannelse. KAtilvalget læses på 7. og 8. semester af den studerendes kandidatuddannelse. Stk. 2 BA- og KA-tilvalget består af 3 moduler på tilsammen 15 ECTS-point på den studerendes 5. semester, 3 moduler på tilsammen 30 ECTS-point på den studerendes 6. semester, 4 moduler på tilsammen 30 ECTS-point på den studerendes 7. semester og 2 moduler på tilsammen 15 ECTS på den studerendes 8. semester. Stk. 3 Da BA- og KA-tilvalget ikke er en selvstændig uddannelse, giver det ikke i sig selv ret til nogen betegnelse. Den samlede betegnelse for en BA- og KA-uddannelse inden for et centralt fag og et tilvalgsfag er BA og KA. Der kan dog udstedes et certifikat for tilvalgsfaget alene. Den engelske betegnelse vil da være BA and MA Minor in Spanish. 6 Adgangsbetingelser og forudsætninger Adgangsbetingelserne til BA- og KA-tilvalget i Spansk er, at den studerende opfylder det fagspecifikke adgangskrav og har gennemført de første to årsværk af en bacheloruddannelse efter uddannelsesbekendtgørelsen, jf. denne studieordnings 1, eller en tilsvarende uddannelse efter studienævnets godkendelse. Der henvises i øvrigt til Adgangsbekendtgørelsen. 7 Generelle prøvebestemmelser Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedømmelsen bestået/ikke bestået. Stk. 2 Prøverne er enten interne eller eksterne. Hvor intet andet er anført, bedømmes prøverne af eksaminator og en intern eller ekstern censor. Stk. 3 Hvor intet andet er anført, er prøverne på spansk. Dette gælder både skriftlige og mundtlige prøver. 4

5 Stk. 4 Alle prøver er individuelle. Projekter, emnestudier mv. kan udarbejdes i fællesskab af indtil 5 studerende. Selve prøven er individuel. Ved prøver i projekter, emnestudier mv. gælder normalt følgende prøveform: En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er lavet individuelt eller i samarbejde med andre. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det for hvert af de individuelle afsnit angives, hvem der er ansvarlig for det pågældende afsnit. De øvrige afsnit betragtes som gruppens fælles ansvar. Den studerende eksamineres med udgangspunkt i hele det skriftlige arbejde. Der gives en samlet karakter for den mundtlige og den skriftlige præstation(den enkelte studerendes bidrag hertil); vægtningen af de to elementer ift. hinanden anføres under den enkelte prøve. Stk. 5 Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord. Stk. 6 De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet. Stk. 7 I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk korrekthed og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig faktor i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation, hvorimod en prøve (med spansk som prøvesprog) kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en meget ringe sproglig præstation. Stk. 8 De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af et årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. Et årsværk er lig 60 ECTSpoint. Stk. 9 For at bestå tilvalgsfaget skal alle prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, bestås med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen Bestået. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet. Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal. 5

6 KAPITEL 3 UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE, INDHOLD OG PRØVER 8 BA-tilvalgets tilrettelæggelse, indhold og prøver BA-tilvalget består af 6 obligatoriske moduler på tilsammen 45 ECTS-point, jf. 5, stk. 2. Obligatoriske moduler BA-tilvalget Spansksproget litteraturanalyse 5. sem. 5 ECTS Skriftlig fremstilling 5. sem. 5 ECTS Grammatik 5. sem. 5 ECTS Spansk og latinamerikansk historie 6. sem. 15 ECTS og samfundsforhold Grammatik og skriftlig fremstilling 6. sem. 10 ECTS Diskurs, medier og kultur 6. sem. 5 ECTS 9 Modulet Spansksproget litteraturanalyse Modulets placering: 5. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. tekst- og litteraturteori udvalgte områder af litteratur- og kulturhistorien i de spansksprogede lande. anvendelse af tekst- og litteraturvidenskabelige teorier og metoder og deres anvendelse i forbindelse med analyse af forskellige teksttyper og genrer at analysere konkrete tekster inden for spansksproget litteratur i relation til litteratur- og kulturhistoriske perioder og strømninger samt til at formidle den viden, der opnås herved. Kompetence til: at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere problemstillinger inden for spansksproget litteratur at formidle idéer og argumenter om spansksproget litteratur i en passende skriftlig og/eller mundtlig form. Modulet afsluttes på 5. semester med: Prøve 1 En intern skriftlig prøve på dansk eller spansk i: Spansksproget litteraturanalyse (Spanish Language Literary Analysis) Prøven har form af en bunden hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges af kursusholder. Besvarelsen må højst være på 8 sider. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven skal kunne skrives ud fra kursets litteratur. Omfang: 5 ECTS-point. Opgaven skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 6

7 Modulet vil typisk udbydes som et kursus. 10 Modulet Skriftlig fremstilling Modulets placering: 5. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. oversættelse fra spansk til dansk oversættelse fra dansk til spansk skriftlig fremstilling på spansk. at oversætte enklere tekster mellem dansk og spansk at udtrykke sig på skriftligt spansk om faglige emner inden for fagets dimensioner at opbygge og strukturere en afrundet fremstilling på korrekt skriftligt spansk. at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling at arbejde med spansksproget skriftlig fremstilling og praktisk brug af spansk sprog. Modulet afsluttes på 1. semester med: Prøve 2 En intern skriftlig prøve på spansk eller dansk i: Skriftlig fremstilling I (Written Proficency I). Prøven har form af en eksamensportefølje, hvis præcise indhold fastlægges ved semesterstart. Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor. Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Omfang: 5 ECTS-point. Eksamensporteføljen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portefølje. Modulet vil typisk udbydes som et kursus. 11 Modulet Grammatik Modulets placering: 5. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. almengrammatiske områder såsom sætnings- og ledanalyse og ordklasselære fremmedsprogets syntaks og morfologi inden for udvalgte områder begrebsapparat og metode til beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer inden for fremmedsproget. Færdigheder i 7

8 at anvende almengrammatisk viden på konkrete spanske eksempler at genkende og anvende udvalgte syntaktiske og morfologiske størrelser inden for fremmedsproget at genkende og beskrive enkle grammatiske strukturer inden for udvalgte områder vha. begrebsapparat og metode. at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling. Modulet afsluttes på 1. semester med: Prøve 3 En intern skriftlig prøve på dansk i: Grammatik (Grammar). Prøven består af en udfyldningsopgave og/eller kommenteringsopgave. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor. Ingen hjælpemidler må anvendes. Normeret prøvetid: 2 timer. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Omfang: 5 ECTS-point. Opgaven skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 Modulet vil typisk udbydes som et kursus. 12 Modulet Spansk og latinamerikansk historie, politik og samfundsforhold Modulets placering: 6. semester Modulets omfang: 15 ECTS-point. Spaniens og Latinamerikas historiske, sociale og politiske udvikling i nyere tid (20. og 21. århundrede). spansk og latinamerikansk historie set i konteksten af den globaliserede verden og med hensyn til internationale forhold et udvalgt emne inden for området på baggrund af et projekt mundtlig fremstilling på spansk. at analysere og forstå centrale spanske og/eller latinamerikanske social- og politiskhistoriske problemstillinger at analysere og forstå spanske og/eller latinamerikanske problemstillinger i konteksten af den globaliserede verden og med hensyn til internationale forhold. at arbejde selvstændigt og i grupper at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere sociale, kulturelle og politiske problemstillinger i forhold til Spanien og/eller Latinamerika 8

9 at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om sociale, kulturelle og politiske problemstillinger i forhold til Spanien og/eller Latinamerika i en akademisk skriftlig og mundtlig form. Modulet afsluttes på 6. semester med: Prøve 4 En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve på dansk eller spansk i: Spansk og latinamerikansk historie, politik og samfundsforhold (Spanish and Latin American History, Society and Politics). Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Studienævnet kan i visse tilfælde beslutte, at prøven skal afholdes på spansk. Normeret prøvetid: 30 min. Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten (den enkelte studerendes bidrag hertil) og den mundtlige præstation, dog således at begge elementer skal være bestået. Hovedvægten lægges på den skriftlige rapport. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Omfang: 15 ECTS-point. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede projektrapport. Modulet vil typisk udbydes som to kurser samt projektarbejde under vejledning. 13 Modulet Grammatik og skriftlig fremstilling Modulets placering: 6. semester Modulets omfang: 10 ECTS-point. : oversættelsesteori fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis tekstlingvistik. Færdigheder i at beskrive og anvende sin viden om fremmedsprogets grammatik at vælge oversættelsesstrategier i en konkret tekst og med en given målgruppe at oversætte mellem fremmedsproget og dansk selvstændigt at producere tekster inden for forskellige genrer på fremmedsproget med anvendelse af sin viden om fremmedsprogets syntaks, morfologi og leksis. Kompetencer til at overføre teoretisk grammatisk viden til praktisk sprogproduktion at strukturere egen læring i relation til en given opgave at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig fremstilling. Modulet afsluttes på 6. semester med: 9

10 Prøve 5 En intern skriftlig prøve på spansk eller dansk i: Grammatik og skriftlig fremstilling (Grammar and Written Proficiency). Prøven har form af en eksamensportefølje, hvis præcise indhold fastlægges ved semesterstart. Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor. Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Omfang: 10 ECTS-point. Eksamensporteføljen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portefølje. Modulet vil typisk udbydes som to kurser. 14 Modulet Diskurs, medier og kultur Modulets placering: 6. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. forskellige kommunikations-, medie- og kulturteoretiske retninger med særligt henblik på den spansksprogede verden tekst-, kultur- og medieanalyse i social og kulturpolitisk sammenhæng og i forhold til den spansksprogede verden. at analysere og forstå tekster i deres sociale sammenhæng med særligt henblik på den spansksprogede verden. at arbejde selvstændigt at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere tekstuelle, kulturelle, mediemæssige og kommunikative problemstillinger i forhold til den spansksprogede verden at formidle idéer og argumenter om tekstuelle, kulturelle, mediemæssige og kommunikative problemstillinger i forhold til den spansksprogede verden i en akademisk skriftlig form. Modulet afsluttes på 6. semester med: Prøve 6 En intern skriftlig prøve på spansk eller dansk i: Diskurs og kultur (Discourse and Culture). Prøven har form af en bunden hjemmeopgave på spansk eller dansk, hvis præcise indhold fastlægges af kursusholder ved semesterstart. Besvarelsen må højst være på 8 sider og skal kunne udarbejdes ud fra kursets litteratur. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser vurderet til ikke-bestået bedømmes tillige af en censor. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Omfang: 5 ECTS-point. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 10

11 Modulet vil typisk udbydes som et kursus samt opgaveskrivning. 15 KA-tilvalgets tilrettelæggelse, indhold og prøver KA-tilvalget består, jf. 5, stk. 2, af 6 obligatoriske moduler på tilsammen 45 ECTS-point. Obligatoriske moduler KA-tilvalget Spansk og latinamerikansk kultur 7. sem. 15 ECTS Grammatik og sprogbeskrivelse 7. sem. 5 ECTS Oversættelse, version og skriftlig 7. sem. 5 ECTS fremstilling Latinamerika og USA 7. sem. 5 ECTS Litteratur og kultur i den spansksprogede 8. sem. 10 ECTS verden Mundtlig kommunikation 8. sem. 5 ECTS 16 Modulet Spansk og latinamerikansk kultur Modulets placering: 7. semester Modulets omfang: 15 ECTS-point. de væsentligste diskurs- og kulturvidenskabelige discipliner vedrørende spansk og latinamerikansk kultur et udvalgt emne inden for området på baggrund at et projekt mundtlig fremstilling på spansk. anvendelse af tekst-, diskurs- og kulturteoretiske discipliner i sociale sammenhænge og i forhold til analyse af spansk og latinamerikansk kultur grundlæggende mundtlig fremstilling på spansk. at arbejde selvstændigt og i grupper at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere komplekse sociale, kulturelle og tekstuelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om komplekse sociale, kulturelle og tekstuelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur i en velargumenteret og velformuleret akademisk skriftlig og mundtlig form. Modulet afsluttes på 7. semester med: Prøve 7 En intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve på spansk i: Spansk og latinamerikansk kultur (Spanish and Latin American Culture). Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Studienævnet kan i visse tilfælde dispensere fra kravet om, at prøven afholdes på spansk. Normeret prøvetid: 30 min. Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten (den enkelte studerendes bidrag hertil) og den mundtlige præstation, dog således at begge elementer skal være 11

12 bestået. Hovedvægten lægges på den skriftlige rapport. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Omfang: 15 ECTS-point. Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede projektrapport. Modulet vil typisk udbydes som to kurser samt projektarbejde under vejledning. 17 Modulet Grammatik og sprogbeskrivelse Modulets placering: 7. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. fremmedsprogets syntaks, morfologi og grammatiske betydning inden for centrale emneområder begrebsapparat og metode til beskrivelse og analyse af grammatiske strukturer inden for fremmedsproget. at beskrive centrale grammatiske emneområder at genkende og beskrive grammatiske strukturer inden for centrale emneområder vha. begrebsapparat og metode at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling på sikker vis at strukturere skriftlige tekster på spansk.. Modulet afsluttes på 7. semester med: Prøve 8 En ekstern individuel skriftlig prøve på dansk i: Grammatik og sprogbeskrivelse (Grammar and Language Skills). Prøven har form af en skriftlig stedprøve. Den studerende skal på grundlag af en forelagt spansk tekst give en samlet redegørelse for et grammatisk emne samt karakterisere en række grammatiske problemer. Normeret prøvetid: 5 timer. Alle hjælpemidler må anvendes. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren Modulet Oversættelse, version og skriftlig fremstilling. Modulets placering: 7. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. 12

13 oversættelsesteori oversættelse af tekster fra dansk til spansk oversættelse af tekster fra spansk til dansk skriftlig udtryksfærdighed på spansk. at oversætte komplekse spanske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalsk og syntaktisk korrekt dansk at oversætte en kompleks spansk tekst til en stilistisk dækkende dansksproget gengivelse af forlægget at oversætte komplekse danske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalsk og syntaktisk korrekt spansk at oversætte en kompleks dansk tekst til en stilistisk dækkende spansksproget gengivelse af forlægget at udtrykke sig præcist og nuanceret på skriftligt spansk om faglige emner inden for fagets dimensioner at opbygge og strukturere en afrundet tekst på et korrekt skriftligt spansk. at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med den sproglige fremstilling. Modulet afsluttes på 7. semester med: Prøve 9 En intern skriftlig prøve på spansk i: Oversættelse, version og skriftlig fremstilling (Translation and Written Proficiency). Prøven har form af en eksamensportefølje, hvis præcise indhold fastlægges ved semesterstart. Porteføljen bedømmes af eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor. Bedømmelsesform: Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Omfang: 5 ECTS-point. Eksamensporteføljen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portefølje. Modulet vil typisk udbydes som et samlet kursus. 19 Modulet Latinamerika og USA Modulets placering: 7. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. politiske, økonomiske, sociale og kulturelle forhold imellem Latinamerika og USA. 13

14 at analysere og forstå emner inden for politiske, økonomiske, sociale og kulturelle forhold imellem Latinamerika og USA. at arbejde selvstændigt at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere sociale, kulturelle og politiske problemstillinger vedrørende latinamerikansk-amerikansk forhold at formidle idéer og argumenter om sociale, kulturelle og politiske problemstillinger vedrørende latinamerikansk-amerikanske forhold i en velargumenteret og velformuleret akademisk skriftlig form. Modulet afsluttes på 7. semester med: Prøve 10 En intern skriftlig prøve på spansk i: Latinamerika og USA (Latin America and the United States. Prøven har form af en intern bunden hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges af kursusholder. Besvarelsen må højst være på 8 sider og skal kunne udarbejdes ud fra kursets litteratur. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren Modulet Litteratur og kultur i den spansksprogede verden Modulets placering: 8. semester Modulets omfang: 10 ECTS-point. spansk litteraturhistorie fra det 20. århundrede analyse af spansksproget litteratur i historisk og kulturel kontekst. at formidle viden om litterære tekster og litteraturvidenskabelige problemstillinger i en adækvat form udvikle egen litteraturanalyse- og fortolkningskompetence i forhold til spansksproget litteratur gennem selvstændig læsning, dialog og refleksion problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning, herunder i valg af analysemetoder og teoretiske perspektiver og i anvendelsen af disse sikkert at fremstille sine resultater i en velargumenteret, velformuleret og sprogligt passende og korrekt form. kompetencer til at formidle særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området på baggrund af et projekt. Modulet afsluttes på 8. semester med: Prøve 11 En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve på spansk i: Litteratur og kultur i den 14

15 spansksprogede verden (Literature and Culture in the Spanish Speaking World). Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede opgaver. Normeret prøvetid: 30 min. Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten (den enkelte studerendes bidrag hertil) og den mundtlige præstation, dog således at begge elementer skal være bestået. Hovedvægten lægges på den skriftlige rapport. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Omfang: 10 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede projektrapport. Modulet vil typisk udbydes som projektarbejde under vejledning. 21 Modulet Mundtlig kommunikation Modulets placering: 8. semester Modulets omfang: 5 ECTS-point. mundtlig fremstilling på spansk, herunder udtale og intonation kommunikationssituationens kultur- og kontekstspecifikke betingelser. Færdigheder i at arbejde med mundtlig sprogfærdighed og kommunikation på spansk. at udtrykke sig mundtligt på et nuanceret og kommunikativt velfungerende spansk, hvor forståelsen ikke hæmmes af udtalemæssige, grammatiske og leksikalske fejl. Udtale og intonation skal følge anerkendte standarder i et eller flere spansktalende lande. Modulet afsluttes på 8. semester med: Prøve 12 En ekstern mundtlig prøve på spansk i: Mundtlig kommunikation (Oral Communication). Prøven afholdes samtidig med prøve 11, alternativt prøve 4 efter studienævnets beslutning. Omprøve har form af en mundtlig diskussion mellem den studerende og eksaminator på baggrund af en udleveret tekst. Teksten udleveres til den studerende 24 timer før prøvens afholdelse. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Normeret prøvetid ved omprøve: 20 min. Omfang: 5 ECTS-point. Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. 15

16 Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren Oversigt over prøver, BA-tilvalget i Spansk (45 ECTS) semester Nr. Navn Intern B/ib Intern 7-trinsskala 1 Spansksproget litteraturanalyse 5 ECTS 2 Skriftlig fremstilling 5 ECTS 3 Grammatik 5 ECTS 4 Spansk og latinamerikansk historie og samfundsforhold 5 Skriftlig fremstilling 10 ECTS 6 Diskurs, medier og kultur 5 ECTS Ekstern B/ib Ekstern Intern 7- trinsskala 15 ECTS 23 Oversigt over prøver, KA-tilvalget i Spansk (45 ECTS) semester Nr. Navn Intern B/ib Intern 7-trinsskala Ekstern B/ib Ekstern Intern 7- trinsskala 7 Spansk og latinamerikansk 15 ECTS kultur 8 Grammatik og sprogbeskrivelse 5 ECTS 9 Oversættelse, version og skriftlig 5 ECTS fremstilling 10 Latinamerika og USA 5 ECTS 11 Litteratur og kultur i den spansksprogede verden 10 ECTS 12 Mundtlig kommunikation 5 ECTS 24 Omprøve Vedrørende omprøvemuligheder uden for de ordinære eksamensterminer henvises til den til enhver tid gældende eksamensordning. KAPITEL 4 ØVRIGE BESTEMMELSER 25 Dispensation Studienævnet for Internationale Studier kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet. 26 Uddybende information Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen. 16

17 27 Ikrafttrædelse Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Internationale Studier og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2008 og gælder for alle studerende, der påbegynder BA-tilvalget på denne dato eller senere. Det besluttes af Studienævnet for Internationale Studier og/eller Det Humanistiske Fakultet, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning. 17

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I SPANSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I SPANSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I SPANSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed og struktur 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I TYSK SOM CENTRALT FAG OG BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I TYSK

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I TYSK SOM CENTRALT FAG OG BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I TYSK STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I TYSK SOM CENTRALT FAG OG BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDATTILVALGENE I KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I SPROG OG INTERNATIONALE STUDIER, SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I SPROG OG INTERNATIONALE STUDIER, SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I SPROG OG INTERNATIONALE STUDIER, SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur m.v. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SPANSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SPANSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SPANSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK SOM CENTRALT FAG OG BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I ENGELSK

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK SOM CENTRALT FAG OG BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I ENGELSK STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK SOM CENTRALT FAG OG BACHELOR- OG KANDIDAT- TILVALGENE I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAG I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAG I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR- OG KANDIDAT- SIDEFAG I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Uddannelsens varighed, struktur, adgangsbetingelser mv.

Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Uddannelsens varighed, struktur, adgangsbetingelser mv. INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IKT OG LÆRING (MIL) VED AALBORG UNIVERSITET, IT-VESTSAMARBEJDET DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IKT OG LÆRING (MIL) VED AALBORG UNIVERSITET, IT-VESTSAMARBEJDET DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IKT OG LÆRING (MIL) VED AALBORG UNIVERSITET, IT-VESTSAMARBEJDET DELTIDSUDDANNELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELOR OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELOR OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR OG KANDIDAT- SIDEFAGENE I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET FEBRUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, TYSK, SPANSK, FRANSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE OMRÅDESTUDIER

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 KAPITEL 2: MÅL, VARIGHED OG STRUKTUR 1 KAPITEL 3: UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE OG INDHOLD 3

KAPITEL 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 KAPITEL 2: MÅL, VARIGHED OG STRUKTUR 1 KAPITEL 3: UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE OG INDHOLD 3 KAPITEL 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Bekendtgørelsesgrundlag 1 2 Fakultetstilhørsforhold 1 3 Studienævnstilhørsforhold 1 KAPITEL 2: MÅL, VARIGHED OG STRUKTUR 1 4 Uddannelsens formål 1 5 Varighed og struktur

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK, SPANSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK, SPANSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ENGELSK, SPANSK OG TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold 3 Studienævnstilhørsforhold Kapitel 2 Mål, varighed, struktur mv. 4 Uddannelsens formål 5 Varighed,

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere