DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke"

Transkript

1 DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke 4-1

2 4-2

3 KAPITEL 4.1 ANVENDELSE AF EMBALLAGER, HERUNDER IBC s OG STOREMBALLAGER Generelle bestemmelser for emballering af farligt gods i emballager, herunder IBC s og storemballager Anm.: De generelle bestemmelser i dette afsnit finder kun anvendelse for emballering af gods i klasse 2, 6.2 og 7 som anført i (klasse 2), (klasse 6.2), (klasse 7) og de relevante emballeringsforskrifter i (emballeringsforskrifter P201 og P202 for klasse 2 og P620, P621, P650, IBC620 og LP621 for klasse 6.2) Farligt gods skal emballeres i emballager, herunder IBC s og storemballager, af god kvalitet, som er stærke nok til modstå de påvirkninger, der normalt kan forventes under transport. Disse påvirkninger omfatter omlæsning mellem transportenheder og mellem transportenheder og lagre såvel som flytning fra en palle eller ydre emballage med henblik på efterfølgende manuel eller maskinel håndtering. Emballager, herunder IBC s og storemballager, skal være udformet og lukket på en sådan måde, at indholdet ikke under normale transportforhold slipper ud på grund af vibration eller temperatur-, fugtigheds- eller trykændringer (f.eks. som følge af ændringer i terrænhøjde). Emballagerne, herunder IBC s og storemballager, skal lukkes i henhold til fabrikantens anvisninger. Der må ikke klæbe farlige stoffer til ydersiden af emballagerne, IBC erne og storemballagerne. Disse bestemmelser gælder for både nye, genanvendte, rekonditionerede eller refabrikerede emballager og nye, genanvendte, reparerede eller refabrikerede IBC s og nye eller genanvendte storemballager Emballagedele, der er i direkte berøring med farlige stoffer, (a) (b) skal kunne modstå kemiske og andre påvirkninger fra disse stoffer, og må ikke forårsage en farlig effekt, f.eks. gennem katalyse af en reaktion eller ved reaktion med det farlige gods. Emballagedelene skal om fornødent forsynes med en passende indvendig belægning eller underkastes en anden indvendig behandling. Anm.: Mht. kemisk forenelighed for plastemballager inklusive IBC s, fremstillet af polyethylen, se Medmindre andet er foreskrevet i ADR, skal alle emballager, herunder IBC s og storemballager, bortset fra indvendige emballager, være i overensstemmelse med en emballagetype, der er prøvet og godkendt i overensstemmelse med forskrifterne i henholdsvis 6.1.5, 6.3.2, og Emballager, for hvilke der ikke er påkrævet en prøvning, er nævnt under Såfremt emballager, herunder IBC s og storemballager, fyldes med væsker, skal tomrummet (headspace) være stort nok til at sikre, at intet af indholdet slipper ud, og at emballagen ikke deformeres permanent, hvis temperaturen under transporten medfører en udvidelse af indholdet. Medmindre andre specifikke krav er angivet, må væsken ikke optage hele emballagens volumen ved en temperatur på 55 C. I IBC s skal der dog være så tilstrækkeligt stort et headspace, at de ikke fyldes til mere end 98% af deres vandkapacitet ved 50 C. Medmindre 4-3

4 andet er fastsat for de enkelte klasser, må fyldningsgraden ved en fyldetemperatur på 15 C ikke overstige følgende værdier: enten (a) Stoffets kogepunkt (ved kogningens < begyndelse) i C <100 <200 <300 Fyldningsgrad i % af emballagens kapacitet eller (b) Fyldningsgrad = 98 % 1 + α(50 - tf) af emballagens kapacitet I denne formel betegner α væskens gennemsnitlige rumudvidelseskoefficient mellem 15 C og 50 C, dvs. ved en maksimal temperaturstigning på 35 C beregnes α ud fra formlen: α = d15 d 50 d hvor d 15 og d 50 betegner væskens relative massefylde 1) ved 15 C og 50 C, og t F betegner væskens gennemsnitlige temperatur ved fyldningen I forbindelse med lufttransport skal emballager beregnet til at indeholde væsker desuden være i stand til at modstå en trykforskel, uden at indholdet slipper ud, jf. de internationale regler for lufttransport Indvendige emballager skal anbringes i en ydre emballage på en sådan måde, at de under normale transportforhold ikke kan gå i stykker, punktere eller lade indholdet slippe ud i den ydre emballage. Indvendige emballager, der indeholder væsker, skal pakkes med lukningen opad og anbringes i ydre emballager i overensstemmelse med retningspilene i Indvendige emballager, der let går i stykker eller punkterer, f.eks. emballager fremstillet af glas, porcelæn eller stentøj eller af visse plastmaterialer el. lign., skal være fast nedpakket med egnet stødabsorberende pakningsmateriale i en ydre emballage. Eventuelle utætheder må ikke medføre en væsentlig nedsættelse af pakningsmaterialets eller den ydre emballages beskyttende egenskaber Når en ydre emballage i en kombinationsemballage eller en storemballage er prøvet med tilfredsstillende resultat sammen med forskellige typer indvendig emballage, skal denne ydre emballage eller storemballage tillige kunne samemballere forskellige indvendige emballager. Følgende variationer i indvendige emballager er endvidere tilladt uden yderligere prøvning af emballagen, forudsat at en tilsvarende ydeevne er opretholdt: (a) Indvendige emballager af tilsvarende eller mindre størrelse kan benyttes under følgende betingelser: 1) Udtrykket "relativ massefylde" (d) betragtes som synonymt med specifik massefylde og vil blive brugt i hele dette kapitel. 4-4

5 (i) (ii) (iii) (iv) (v) de indvendige emballager er af tilsvarende konstruktion som de prøvede indvendige emballager (f.eks. form - rund, rektangulær osv.), de indvendige emballagers konstruktionsmateriale (glas, plast, metal osv.) giver en modstand mod stød og stabling af mindst samme størrelse som den oprindeligt prøvede indvendige emballage, de indvendige emballager har samme eller mindre åbninger, og lukkeanordningen er af tilsvarende type (f.eks. skruehætte, friktionslåg osv.), der anvendes tilstrækkeligt ekstra stødabsorberende materiale til at udfylde den overskydende plads og til at forhindre de indvendige emballager i at bevæge sig væsentligt, og indvendige emballager er placeret i den ydre emballage på samme måde som i den prøvede emballage. (b) Et mindre antal af de prøvede indvendige emballager eller af tilsvarende typer indvendige emballager som beskrevet i (a) ovenfor skal kunne anvendes, forudsat at der bruges tilstrækkeligt stødabsorberende materiale til at udfylde den overskydende plads og til at forhindre de indvendige emballager i at bevæge sig væsentligt Farligt gods må ikke pakkes sammen med andet farligt gods eller andet gods i den samme ydre emballage eller storemballage, hvis godset på farlig måde kan reagere indbyrdes og bevirke: (a) (b) (c) forbrænding og/eller udvikling af stor varme, udvikling af brandfarlige, giftige eller kvælende gasser, dannelse af ætsende stoffer, eller (d) dannelse af ustabile stoffer. Anm.: Mht. særlige emballeringsbestemmelser for sammenpakning, se Emballager indeholdende befugtede eller fortyndede stoffer skal være lukket på en sådan måde, at væskeprocenten (vand, opløsningsmiddel eller flegmatiseringsmiddel) ikke kommer under de foreskrevne grænser under transporten Hvis en IBC er forsynet med to eller flere lukkeanordninger monteret i serie, skal lukkeanordningen tættest på det transporterede stof lukkes først Når der er mulighed for, at indholdet udvikler gasser (som følge af temperaturstigninger eller andet), således at der opstår tryk, kan emballagen eller IBC en forsynes med en ventil, såfremt de afgivne gasser ikke frembyder en fare, fordi de er giftige eller brandfarlige, eller fordi de udvikles i for store mængder el.lign. En emballage skal forsynes med ventil, hvis der kan opstå et farligt overtryk som følge af naturlig nedbrydning af stoffer. Ventilen skal være konstrueret på en sådan måde, at der under normale transportforhold ikke vil kunne slippe væske ud eller trænge udefra kommende 4-5

6 materiale ind, når emballagen eller IBC en befinder sig i den stilling, som den skal transporteres i. Anm.: Udluftning af emballagen er ikke tilladt ved lufttransport Væsker må kun fyldes i emballager, som har en tilstrækkelig modstandsdygtighed over for det indvendige tryk, der kan opstå under normale transportforhold Nye, refabrikerede eller genanvendte emballager, herunder IBC s og storemballager, eller rekonditionerede emballager samt reparerede eller rutinemæssigt vedligeholdte IBC s skal kunne bestå de i henholdsvis 6.1.5, 6.3.2, og foreskrevne prøvninger. Hver enkelt emballage, herunder IBC s og storemballager, skal undersøges, inden den fyldes og afleveres til transport, og det skal kontrolleres, at den ikke er korroderet, tilsmudset eller på anden måde beskadiget, og for hver enkelt IBC skal det efterses, at alt betjeningsudstyr fungerer korrekt. En emballage, der viser tegn på nedsat styrke i forhold til den godkendte emballagetype, skal enten tages ud af brug eller rekonditioneres således, at den opfylder prøvningskravene for den pågældende emballagetype. En IBC, der viser tegn på nedsat styrke i forhold til den afprøvede prototype, skal tages ud af brug eller repareres eller rutinemæssigt vedligeholdes således, at den opfylder prøvningskravene for prototypen Væsker må kun fyldes i emballager, herunder IBC s og storemballager, som har en tilstrækkelig modstandsdygtighed over for det indvendige tryk, der kan opstå under normale transportforhold. Emballager og IBC s, der er mærket med en angivelse af det hydrauliske prøvningstryk, som beskrevet i henholdsvis (d) og , må kun fyldes med en væske, hvis damptryk: (a) (b) (c) bevirker, at det samlede overtryk (dvs. væskens damptryk plus luftens eller andre inaktive gassers partialtryk minus 100 kpa) i emballagen eller IBC en ved 55 C beregnet på grundlag af den maksimale fyldningsgrad i henhold til og en fyldetemperatur på 15 C ikke overstiger 2/3 af det angivne prøvningstryk, eller ved 50 C er mindre end 4/7 af summen af det angivne prøvningstryk plus 100 kpa, eller ved 55 C er mindre end 2/3 af summen af det angivne prøvningstryk plus 100 kpa. IBC s af metal, der er beregnet til transport af væsker, må ikke anvendes til transport af væsker med et damptryk ved 50 C på over 110 kpa (1,1 bar) eller et damptryk ved 55 C på over 130 kpa (1,3 bar). 4-6

7 Eksempler på prøvetryk, som skal indgå i mærkningen, og som er beregnet i henhold til (c) Navn UNnr. Klasse Emballagegruppe V p55 (kpa) V p55 1,5 (kpa) (V p55 1,5) minus 100 (kpa) Krævet minimumsprøvningstryk) (overtryk) efter (c) (kpa) Minimumsprøvningstryk (overtryk) som mærkes på emballagen (kpa) 2056 Tetrahydrofuran 3 II n-decan 3 III 1,4 2,1-97, Dichlormethan 6.1 III Diethylether 3 I Anm. 1: Anm. 2: Anm. 3: For rene væsker kan damptrykket ved 55 C (V p55 ) ofte fremskaffes fra videnskabelige tabelværker. Tabellen refererer kun til brugen af (c), hvilket betyder, at det mærkede prøvetryk skal overstige 1,5 gange damptrykket ved 55 C minus 100 kpa. Hvis f.eks. prøvningstrykket for n-decan beregnes efter (a), kan det minimumsprøvningstryk, der mærkes med, være lavere. For diethylether er det krævede minimumsprøvningstryk 250 kpa i henhold til Tomme, urensede emballager, herunder IBC s og storemballager, som har indeholdt et farligt stof, er omfattet af de samme bestemmelser i ADR som fyldte emballager, medmindre der er truffet tilfredsstillende foranstaltninger til at fjerne enhver fare Alle emballager, som specificeret i kapitel 6.1, beregnet til at indeholde væsker skal (a) (b) før de første gang anvendes til transport, efter refabrikering eller rekonditionering før de igen anvendes til transport, og med tilfredsstillende resultat underkastes en passende tæthedsprøvning og skal kunne leve op til det relevante prøvningsniveau, som angivet i Emballagen behøver ikke at have sine lukkeanordninger monteret under tæthedsprøvningen. Den indvendige emballage i en kompositemballage kan prøves uden den ydre emballage under forudsætning af, at prøveresultaterne ikke påvirkes. Denne prøvning er ikke nødvendig for: - indvendige emballager i kombinationsemballager eller storemballager, - indvendige emballager i kompositemballager (glas, porcelæn eller stentøj) mærket med symbolet "RID/ADR" i overensstemmelse med (a)(ii), og - blikemballager mærket med symbolet "RID/ADR" i overensstemmelse med (a)(ii). 4-7

8 Emballager, herunder IBC s, der anvendes til faste stoffer, som kan blive flydende ved temperaturer, som sandsynligt kan forekomme under transporten, skal også være i stand til at indeholde stoffet i væskeform Emballager, herunder IBC s, der anvendes til faste stoffer i pulver- eller granulatform, skal være støvtætte eller være forsynet med en beklædning Medmindre andet godkendes af den kompetente myndighed, må plasttromler og plastdunke, IBC s af stiv plast og komposit IBC s med indvendige plastemballager til transport af farlige stoffer anvendes i fem år fra fabrikationsdatoen af emballagerne, medmindre en kortere brugsperiode er foreskrevet på grund af det transporterede stofs egenskaber Emballager, herunder IBC s og storemballager, der er mærket i henhold til 6.1.3, , , 6.3.1, eller 6.6.3, men som er godkendt i en stat, som ikke er en kontraherende part til ADR, kan ikke desto mindre anvendes til transport i henhold til ADR Eksplosive stoffer, selvnedbrydende stoffer og organiske peroxider 4-8 Medmindre andet fremgår af ADR, skal de emballager, herunder IBC s og storemballager, der anvendes til gods i klasse 1, selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 og organiske peroxider i klasse 5.2, opfylde bestemmelserne gældende for gruppen af farlige stoffer (emballagegruppe II) Anvendelse af bjærgningsemballager Beskadigede, defekte eller utætte kolli med farligt gods eller kolli, der ikke opfylder de relevante krav, eller farligt gods, der er spildt eller lækket, kan transporteres i særlige bjærgningsemballager beskrevet i Dette hindrer ikke brugen af en større emballage af passende type og med passende egenskaber under betingelserne i og Der skal tages passende forholdsregler til at forhindre, at beskadigede eller utætte kolli placeret i en bjærgningsemballage kan forskubbe sig. Når bjærgningsemballagen indeholder væsker, skal der anvendes tilstrækkeligt med absorberende materiale til at kunne opsuge fri væske Der skal tages passende forholdsregler for at forhindre farlig opbygning af tryk Kontrol af plastemballager inklusive IBC s kemiske forenelighed ved sidestillelse af stoffer med standardvæsker Omfang For polyethylenemballager som angivet i og for polyethylen-ibc s som angivet i kan den kemiske forenelighed med stoffer kontrolleres ved sidestillelse med standardvæsker i henhold til de procedurer, som er fastlagt i til og ved hjælp af listen i tabel , forudsat at de enkelte konstruktionstyper er blevet prøvet med disse standardvæsker i henhold til eller 6.5.6, idet der tages hensyn til og til overholdelse af kravene i Hvis sidestillelse i overensstemmelse med dette underafsnit ikke er muligt, skal den kemiske forenelighed kontrolleres ved henholdsvis konstruktionstypeprøvning i henhold til eller ved laboratorieforsøg i henhold til for emballager, og i henhold til eller for IBC s.

9 Anm.: Uanset bestemmelserne i dette underafsnit er brugen af emballager inklusive IBC s til et givet stof underlagt begrænsningerne i tabel A, kapitel 3.2, og emballeringsforskrifterne i kapitel Krav Stoffernes relative massefylde må ikke overstige den massefylde, som er brugt til at fastlægge højden for den faldprøve, som er bestået i henhold til eller , og vægten for den stablingsprøve, som er bestået i henhold til eller, hvor det er nødvendigt, i henhold til med den eller de sidestillede standardvæske(r). Stoffernes damptryk ved 50 C eller 55 C må ikke overstige det, der er brugt til at fastlægge trykket for den indre (hydrauliske) trykprøvning, som er bestået i henhold til eller med den eller de sidestillede standardvæske(r). Såfremt stoffer er sidestillet med en kombination af standardvæsker, må de tilsvarende værdier for stofferne ikke overstige de minimumsværdier, som er afledt af de anvendte faldhøjder, stablingsvægte og indre prøvningstryk. Eksempel: UN 1736 Benzoylchlorid er sidestillet med den kombination af standardvæsker, der hedder "Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning". Det har et damptryk på 0,34 kpa ved 50 C og en relativ massefylde på ca. 1,2. Der blev jævnligt foretaget konstruktionstypeprøvninger for plasttromler og dunke i henhold til mindstekravene til prøvningsniveauer. I praksis betyder dette, at stablingsprøven almindeligvis foretages med stablingsbelastninger, hvor kun en relativ massefylde på 1,0 for "blanding af carbonhydrider" og en relativ massefylde på 1,2 for "befugtningsopløsning" (se definitionen af standardvæsker i 6.1.6) tages i betragtning. Som resultat heraf ville den kemiske forenelighed af sådanne prøvede konstruktionstyper ikke blive kontrolleret for benzoylchlorid på grund af det uhensigtsmæssige prøvningsniveau for konstruktionstypen med standardvæsken "blanding af carbonhydrider". (Eftersom det anvendte indre hydrauliske prøvningstryk i de fleste tilfælde ikke er mindre end 100 kpa, ville damptrykket for benzoylchlorid være omfattet af et sådant prøvningsniveau i henhold til ). Alle bestanddele af et stof, som kan være en opløsning, en blanding eller et præparat som f.eks. afspændingsmidler i vaskemidler og desinfektionsmidler, skal, uanset om de er farlige eller ufarlige, inkluderes i sidestillelsesproceduren Sidestillelsesproceduren Følgende procedure skal følges for at henføre stoffer til de angivne stoffer eller stofgrupper i tabel (se også skemaet i figur ): (a) Klassificer stoffet i henhold til procedurer og kriterier i del 2 (fastlæggelse af UNnummer og emballagegruppe). (b) Hvis det er inkluderet der, gå til UN-nummeret i kolonne (1) i tabel (c) Vælg den linje, som passer til med hensyn til emballagegruppe, koncentration, flammepunkt, tilstedeværelsen af ufarlige bestanddele m.v. ud fra oplysningerne i kolonne (2a), (2b) og (4), hvis der er mere end en betegnelse for dette UN-nummer. Hvis det ikke er muligt, skal den kemiske forenelighed kontrolleres i henhold til eller for emballager og i henhold til eller for IBC s (se imidlertid ved vandige opløsninger). 4-9

10 (d) (e) (f) Hvis UN-nummeret og emballagegruppen for det stof, som er fastlagt i henhold til (a), ikke er inkluderet i sidestillelseslisten, skal den kemiske forenelighed påvises i henhold til eller for emballager og i henhold til eller for IBC s. Anvend "Regel for samlebetegnelser" som beskrevet i , hvis det er angivet i kolonne (5) på den valgte linje. Stoffets kemiske forenelighed kan betragtes som kontrolleret med henvisning til og , hvis en standardvæske eller en kombination af standardvæsker er sidestillet hermed i kolonne (5), og konstruktionstypen er godkendt til denne eller disse standardvæske(r). Fig : Skema over sidestillelse af stoffer med standardvæsker Klassificering af stoffet i henhold til del 2 for at fastlægge UNnummer og emballagegruppe Er UNnummeret og emballagegruppen omfattet af sidestillelseslisten? Nej Krav om yderligere prøvninger (se ) Ja Er stoffet eller gruppen af stoffer nævnt ved navn på sidestillelseslisten? Nej Ja Angiver sidestillelseslisten en standardvæske eller en kombination af standardvæsker? Nej Ja Den kemiske forenelighed må anses for kontrolleret, hvis emballageeller IBCkonstruktionstypen er prøvet med den eller de angivne standardvæske(r). Dette kan også være gældende for vandige opløsninger. Fortsættes i "Regel for samlebetegnelser" 4-10

11 Vandige opløsninger Vandige opløsninger af stoffer og stofgrupper, som er sidestillet med en eller flere særlige standardvæsker i henhold til , kan også sidestilles med denne eller disse standardvæske(r), såfremt følgende betingelser er opfyldt: (a) (b) (c) den vandige opløsning kan henføres til samme UN-nummer som det angivne stof i henhold til kriterierne i , og den vandige opløsning er ikke specifikt nævnt ved navn i andre henseender i sidestillelseslisten i , og der sker ikke nogen kemisk reaktion mellem det farlige stof og det vand, der er brugt som opløsningsmiddel. Eksempel: Vandig opløsning af UN 1120 tert-butanol: - Ren tert-butanol for sig er henført til standardvæsken "eddikesyre" i sidestillelseslisten. - Vandige opløsninger af tert-butanol kan klassificeres under betegnelsen UN 1120 BUTANOLER i henhold til , eftersom den vandige opløsning af tert-butanol ikke adskiller sig fra betegnelserne for rene stoffer med hensyn til klasse, emballagegruppe(r) og fysisk tilstand. Desuden er betegnelsen "1120 BUTANOLER" ikke udtrykkeligt begrænset til de rene stoffer, og vandige opløsninger af disse stoffer er ikke nævnt specifikt ved navn i andre henseender i tabel A, kapitel 3.2, eller i sidestillelseslisten. - UN 1120 BUTANOLER reagerer ikke med vand under normale transportforhold. Derfor kan vandige opløsninger af UN 1120 tert-butanol henføres til standardvæsken "eddikesyre" Regel for samlebetegnelser Følgende procedure skal følges, og følgende krav skal overholdes ved sidestillelse af stoffer, for hvilke "Regel for samlebetegnelser" er anført i kolonne (5) (se også skemaet i figur ): (a) (b) Udfør sidestillelsesproceduren for hver farlig bestanddel af opløsningen, blandingen eller præparatet i henhold til , idet der tages hensyn til kravene i Hvis der er tale om gruppebetegnelser, kan der ses bort fra bestanddele, som vides ikke har nogen skadelig virkning på HDPE (f.eks. faste pigmenter i UN 1263 MALING eller MALINGRELATEREDE PRODUKTER). En opløsning, en blanding eller et præparat kan ikke sidestilles med en standardvæske, hvis: (i) UN-nummeret og emballagegruppen for en eller flere af de farlige bestanddele ikke fremgår af sidestillelseslisten, eller 4-11

12 (ii) "Regel for samlebetegnelser" er angivet i kolonne (5) i sidestillelseslisten for en eller flere af bestanddelene, eller (iii) (med undtagelse af UN 2059 NITROCELLULOSEOPLØSNING, BRAND- FARLIG) klassifikationskoden for en eller flere af dets farlige bestanddele adskiller sig fra koden for opløsningen, blandingen eller præparatet. (c) (d) Hvis alle farlige bestanddele er opført på sidestillelseslisten, og deres klassifikationskoder er i overensstemmelse med klassifikationskoden for selve opløsningen, blandingen eller præparatet, og alle farlige bestanddele er sidestillet med den samme standardvæske eller kombination af standardvæsker i kolonne (5), kan opløsningens, blandingens eller præparatets kemiske forenelighed anses for kontrolleret, når og tages i betragtning. Hvis alle farlige bestanddele er opført på sidestillelseslisten, og deres klassifikationskoder er i overensstemmelse med klassifikationskoden for selve opløsningen, blandingen eller præparatet, men der er angivet forskellige standardvæsker i kolonne (5), kan den kemiske forenelighed kun anses for kontrolleret for følgende kombinationer af standardvæsker, når og tages i betragtning: (i) (ii) (iii) (iv) (v) vand/salpetersyre 55%, med undtagelse af uorganiske syrer med klassifikationskode C1, som er henført til standardvæsken "vand", vand/befugtningsopløsning, vand/eddikesyre, vand/blanding af carbonhydrider, vand/n-butylacetat - n-butylacetatmættet befugtningsopløsning. (e) Inden for rammen af denne regel anses kemisk forenelighed ikke for kontrolleret for andre kombinationer af standardvæsker end dem, der er specificeret i (d), og for alle tilfælde specificeret i (b). I sådanne tilfælde skal den kemiske forenelighed kontrolleres på anden vis (se (d)). Eksempel 1: Blanding af UN 1940 THIOGLYCOLSYRE (50%) og UN 2531 METHACRYL- SYRE, STABILISERET (50%), hvor blandingen klassificeres som UN 3265 ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S. - Både UN-numrene på bestanddelene og UN-nummeret på blandingen er omfattet af sidestillelseslisten. - Både bestanddelene og blandingen har samme klassifikationskode: C3. - UN 1940 THIOGLYCOLSYRE er sidestillet med standardvæsken "eddikesyre", og UN 2531 METHACRYLSYRE, STABILISERET, er sidestillet med standardvæsken "nbutylacetat/n-butylacetatmættet befugtningsopløsning". Ifølge litra (d) er dette ikke en acceptabel kombination af standardvæsker. Blandingens kemiske forenelighed skal kontrolleres på anden vis. 4-12

13 Eksempel 2: Blanding af UN 1793 ISOPROPYLPHOSPHAT (50%), og UN 1803 PHENOL- SULFONSYRE, FLYDENDE (50%), hvor blandingen klassificeres som UN 3265 ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S. - Både UN-numrene på bestanddelene og UN-nummeret på blandingen er omfattet af sidestillelseslisten. - Både bestanddelene og blandingen har samme klassifikationskode: C3. - UN 1793 ISOPROPYLPHOSPHAT er sidestillet med standardvæsken "befugtningsopløsning", og UN 1803 PHENOLSULFONSYRE, FLYDENDE, er sidestillet med standardvæsken "vand". Ifølge litra (d) er dette en af de acceptable kombinationer af standardvæsker. Derfor kan den kemiske forenelighed anses for kontrolleret for denne blanding, såfremt emballagekonstruktionstypen er godkendt til standardvæskerne "befugtningsopløsning" og "vand". 4-13

14 Fig : Skema "Regler for samlebetegnelser Individuelle betegnelser, samlebetegnelser, opløsninger, blandinger og præparater med angivelsen "Regel for samlebetegnelser" på sidestillelseslisten Er der opført betegnelser på sidestillelseslisten for alle bestanddele af opløsningen, blandingen eller præparatet? Nej Ja Har alle bestanddele samme klassifikationskode som opløsningen, blandingen eller præparatet? Nej Ja Er alle bestanddele sidestillet med samme standardvæske eller kombination af standardvæsker? Nej Er alle bestanddele, hver for sig eller samlet, sidestillet med en af nedennævnte kombinationer af standardvæsker? Nej Krav om yderligere prøvning Ja Ja Den kemiske forenelighed kan anses for bevist, hvis emballage- eller IBCkonstruktionstypen er prøvet med den eller de angivne standardvæske(r) Acceptable kombinationer af standardvæsker: - vand/salpetersyre 55%, med undtagelse af uorganiske syrer med klassifikationskode C1, som er henført til standardvæsken "vand", - vand/befugtningsopløsning, - vand/eddikesyre, - vand/blanding af carbonhydrider, - vand/n-butylacetat - n-butylacetatmættet befugtningsopløsning. 4-14

15 Sidestillelsesliste I nedenstående tabel (sidestillelsesliste) er de farlige stoffer opført i numerisk orden efter deres UN-numre. Som regel behandler hver linje et farligt stof, en individuel betegnelse eller en samlebetegnelse dækket af et specifikt UN-nummer. Der kan imidlertid anvendes flere fortløbende linjer til samme UN-nummer, hvis stoffer, der tilhører samme UN-nummer, har forskellige betegnelser (f.eks. individuelle isomerer i en stofgruppe), forskellige kemiske egenskaber, forskellige fysiske egenskaber og/eller forskellige transportbetingelser. I sådanne tilfælde er den individuelle betegnelse eller samlebetegnelsen i den specifikke emballagegruppe den sidste af de fortløbende linjer. Kolonne (1) til (4) i tabel , der følger en struktur, som svarer til strukturen i tabel A i kapitel 3.2, anvendes til at identificere stoffet for så vidt angår dette underafsnit. Den sidste kolonne angiver den eller de standardvæske(r), som stoffet kan sidestilles med. Forklarende noter til hver kolonne: Kolonne (1) UN-nummer Indeholder UN-nummeret: - på det farlige stof, hvis stoffet har fået tildelt sit eget specifikke UN-nummer, eller - på den samlebetegnelse, som de farlige stoffer, der ikke er opført med navn, har fået tildelt i henhold til kriterierne ("beslutningstræerne") i del 2. Kolonne (2a) Officiel godsbetegnelse eller teknisk betegnelse Indeholder navnet på stoffet, navnet på den individuelle betegnelse, som kan dække over flere isomerer, eller navnet på selve samlebetegnelsen. Det angivne navn kan afvige fra den anvendte officielle godsbetegnelse. Kolonne (2b) Beskrivelse Indeholder en beskrivende tekst, der skal klarlægge omfanget af betegnelsen i de tilfælde, hvor klassificeringen, transportbetingelserne og/eller den kemiske forenelighed af stoffet kan variere. Kolonne (3a) Klasse Indeholder nummeret på den klasse, hvis overskrift dækker det farlige stof. Dette klassenummer er tildelt i henhold til procedurerne og kriterierne i del 2. Kolonne (3b) Klassifikationskode Indeholder klassifikationskoden for det farlige stof i henhold til procedurerne og kriterierne i del

16 Kolonne (4) Emballagegruppe Indeholder det eller de emballagegruppenumre (I, II eller III), som er tildelt det farlige stof i henhold til procedurerne og kriterierne i del 2. Visse stoffer er ikke tildelt emballagegrupper. Kolonne (5) Standardvæske UNnr Denne kolonne angiver som fast oplysning enten en standardvæske eller en kombination af standardvæsker, som stoffet kan sidestilles med, eller en henvisning til reglen for samlebetegnelser i Officiel godsbetegnelse eller teknisk betegnelse Tabel : Sidestillelsesliste Beskrivelse Klasse Klassifikationskode 2.2 Emballagegruppe Standardvæske (1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 1090 Acetone 3 F1 II Blanding af carbonhydrider. Bem.: Gælder kun, hvis det er bevist, at gennemtrængeligheden af stoffer ud af emballagen beregnet til transport har et acceptabelt niveau Acrylonitril, stabiliseret 1104 Amylacetater rene isomerer eller isomer blanding 1105 Pentanoler rene isomerer eller isomer blanding 1106 Amylaminer rene isomerer eller isomer blanding 1109 Amylformiater rene isomerer eller isomer blanding 1120 Butanoler rene isomerer eller isomer blanding 1123 Butylacetater rene isomerer eller isomer blanding 3 FT1 I n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 3 F1 II/III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 3 FC II/III Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 3 F1 II/III Eddikesyre 3 F1 II/III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1125 n-butylamin 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1128 n-butylformiat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1129 Butyraldehyd 3 F1 II Blanding af carbonhydrider

17 UNnrnelse Officiel godsbeteg- Beskrivelse Klasse Klassi- Em- Standardvæske eller teknisk betegnelse fika- tions- kode 2.2 balla- ge- gruppe (1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 1133 Adhæsiver indeholdende brandfarlig væske 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1139 Overfladebehandlingsmidler herunder midler eller coatings, der anvendes til industrielle eller andre formål, som f.eks. undervognsbehandling eller foring af tromler 1145 Cyclohexan 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1146 Cyclopentan 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1153 Ethylenglycoldiethylether 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning og blanding af carbonhydrider 1154 Diethylamin 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1158 Diisopropylamin 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1160 Dimethylamin, vandig opløsning 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1165 Dioxan 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1169 Aromastoffer, flydende 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1170 Ethanol eller Ethanolopløsning vandig opløsning 3 F1 II/III Eddikesyre 1171 Ethylenglycolmonoethylether 1172 Ethylenglycolmonoethyletheracetat 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning og blanding af carbonhydrider 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning og blanding af carbonhydrider 1173 Ethylacetat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning Ethylbutylacetat 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning Ethylbutyraldehyd 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 4-17

18 UNnr. Officiel godsbetegnelse eller teknisk betegnelse Beskrivelse Klasse Klassifikationskode 2.2 Emballagegruppe Standardvæske (1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 1180 Ethylbutyrat 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1188 Ethylenglycolmonomethylether 1189 Ethylenglycolmonomethyletheracetat 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning og blanding af carbonhydrider 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning og blanding af carbonhydrider 1190 Ethylformiat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1191 Octylaldehyder rene isomerer eller 3 F1 III Blanding af carbonhydrider isomer blanding 1192 Ethyllactat 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1195 Ethylpropionat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1197 Smagsstoffer, flydende 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1198 Formaldehydopløsning, vandig opløsning, 3 FC III Eddikesyre brandfarlig flammepunkt mel- lem 23 C og 60 C 1202 Dieselolie i overensstemmelse 3 F1 III Blanding af carbonhydrider med EN 590:2004 eller med flammepunkt på højst 100 C 1202 Gasolie flammepunkt på 3 F1 III Blanding af carbonhydrider højst 100 C 1202 Fyringsolie, let ekstra let 3 F1 III Blanding af carbonhydrider 1202 Fyringsolie, let i overensstemmelse 3 F1 III Blanding af carbonhydrider med EN 590:2004 eller med flammepunkt på højst 100 C 1203 Benzin 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1206 Heptaner rene isomerer eller 3 F1 II Blanding af carbonhydrider isomer blanding 1207 Hexaldehyd n-hexaldehyd 3 F1 III Blanding af carbonhydrider 1208 Hexaner rene isomerer eller isomer blanding 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 4-18

19 UNnrnelse Officiel godsbeteg- Beskrivelse Klasse Klassi- Em- Standardvæske eller teknisk betegnelse fika- tions- kode 2.2 balla- ge- gruppe (1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1210 Trykfarve eller Trykfarverelaterede produkter brandfarlig, herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler 1212 Isobutylalkohol 3 F1 III Eddikesyre 1213 Isobutylacetat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1214 Isobutylamin 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1216 Isooctener rene isomerer eller 3 F1 II Blanding af carbonhydrider isomer blanding 1219 Isopropylalkohol 3 F1 II Eddikesyre 1220 Isopropylacetat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1221 Isopropylamin 3 FC I Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1223 Petroleum 3 F1 III Blanding af carbonhydrider ,3-Dimethyl-2-3 F1 II Blanding af carbonhydrider butanon 1224 Ketoner, flydende, 3 F1 II/III Regel for samlebetegnelser n.o.s Methanol 3 FT1 II Eddikesyre 1231 Methylacetat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1233 Methylamylacetat 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1235 Methylamin, vandig opløsning 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1237 Methylbutyrat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1247 Methylmethacrylat, monomer, stabiliseret 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1248 Methylpropionat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1262 Octaner rene isomerer eller isomer blanding 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 4-19

20 UNnrnelse Officiel godsbeteg- Beskrivelse Klasse Klassi- Em- Standardvæske eller teknisk betegnelse fika- tions- kode 2.2 balla- ge- gruppe (1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1263 Maling eller Malingrelaterede produkter herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler eller flydende grunder eller herunder fortynder eller reducerende forbindelser 1265 Pentaner n-pentan 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1266 Parfumeprodukter med brandfarlige 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser opløsningsmidler 1268 Kultjærenaphtha damptryk ved 50 C 3 F1 II Blanding af carbonhydrider på højst 110 kpa 1268 Petroleumsdestillater, 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser n.o.s. eller Petro- leumsprodukter, n.o.s n-propanol 3 F1 II/III Eddikesyre 1275 Propionaldehyd 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1276 Propylacetat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1277 Propylamin n-propylamin 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1281 Propylformiater rene isomerer eller 3 F1 II n-butylacetat/ isomer blanding n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1282 Pyridin 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1286 Harpiksolie 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1287 Gummiopløsning 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1296 Triethylamin 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1297 Trimethylamin, vandig opløsning 1301 Vinylacetat, stabiliseret højst 50 vægt-% trimethylamin 3 FC I/II/III Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 3 F1 II/III Regel for samlebetegnelser 1306 Træbeskyttelsesmidler, flydende 1547 Anilin 6.1 T1 II Eddikesyre 1590 Dichloraniliner, rene isomerer eller 6.1 T1 II Eddikesyre flydende isomer blanding 4-20

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2009. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2009. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Styrk Sikkerheden. www.3msikkerhed.dk. SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved

Styrk Sikkerheden. www.3msikkerhed.dk. SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved Styrk Sikkerheden www.3msikkerhed.dk SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved Følgende er vigtigt at vide, når du bruger Filterguiden! Denne filterguide er udarbejdet for

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø.

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø. Steen Larsen Orla Madsen Tungvognscenter Nord i Aalborg Peter Lindholt Tungvognscenter Syd i Vejle Henrik Madsen Kurt Krüth Henning Kudsk Tungvognscenter Øst i Karlslunde Susanne Jensen Torkil Hansen Freddy

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere 6-1 6-2 KAPITEL 6.1 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER 6.1.1 Generelt

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2009 KAPITEL 6.4

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2009 KAPITEL 6.4 KAPITEL 6.4 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION, PRØVNING OG GODKENDELSE AF KOLLI OG STOFFER I KLASSE 7 6.4.1 (Reserveret) 6.4.2 Generelle bestemmelser 6.4.2.1 Kolliet skal være konstrueret således i forhold

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering 1 Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013 1 Statistisk resultatvurdering 1.01 a) 1,0002 g og 0,00016 g b) 0,016 % c) 95 %: [1,0001 g; 1,0003 g]; 99 %: [1,0000 g; 1,0003 g]; 99,9 % [0,9999

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig Sådan sorterer, mærker og emballerer du Farligt affald Vi er klar til at hjælpe dig Kontakt ASA-kemi Mandag torsdag kl. 7-16 Fredag kl. 7-15 Telefon 8843 5323 Mail kemi@sonfor.dk Oversigt Hvad er farligt

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300

Farligt affald. Vi er klar til at hjælpe dig. Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Vi er klar til at hjælpe dig Farligt affald Kontakt kundeservice: Mandag - torsdag kl. 7 16 Fredag kl. 7 15 Telefon 8031 7100 Telefax 8031 7300 Sådan sorterer, mærker og emballerer I farligt affald. NORD

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Produktanvendelse:

Læs mere

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013 De ændringer, der gennemgås i det følgende, er udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15/213 - af 5. marts 2012 ECE/TRANS/WP.15/213/add.1 - af 29.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser Vejledning i National transport af farligt gods Klasse 2 Gasser version 6:2011 Producenter af Komprimerede Gasser Danish Producers of Compressed Gases Forord Denne folder er udarbejdet med det sigte at

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2011 KAPITEL 6.7

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2011 KAPITEL 6.7 KAPITEL 6.7 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION, FREMSTILLING, EFTERSYN OG PRØVNING AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm.: Mht. faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4 Ntat TRANSPORT AF FARLIGT GODS (FARLIGT AFFALD OG KEMIKALIER) FOR AMG BIOLOGI 12. april 2012 Prjekt nr. 06.519.00 Udarbejdet af EMS Kntrlleret af LBR Gdkendt af EMS INDHOLD 1 Regelsæt fr kørsels af farligt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD 1 INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD Velkommen til den særlige ordning for indsamling af farligt affald. Din hjælp

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Duftspray, Skov 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Duftspray, skov Varenr.: 2717 PR.Nr.: Er tilmeldt, nr. er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Limfjordstunnelen - risikoanalyser

Limfjordstunnelen - risikoanalyser Limfjordstunnelen - risikoanalyser EU direktiv 2004/54/EF Minimumssikkerhedskrav for vejtunneler Status for Limfjordstunnelen Agenda EU-direktivets krav Overordnet fremgangsmåde for risikoanalyser Acceptkriterier

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

El sikkerhed. Lkaa 2012

El sikkerhed. Lkaa 2012 El sikkerhed Lkaa 2012 Sikkerhed, uheld og risiko Det ideelle sygehusvæsen!! Høj sikkerhed Ingen uheld Lav risiko Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Definitioner! Uheld Et uheld er en uventet og pludselig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere