DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke"

Transkript

1 DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke 4-1

2 4-2

3 KAPITEL 4.1 ANVENDELSE AF EMBALLAGER, HERUNDER IBC s OG STOREMBALLAGER Generelle bestemmelser for emballering af farligt gods i emballager, herunder IBC s og storemballager Anm.: De generelle bestemmelser i dette afsnit finder kun anvendelse for emballering af gods i klasse 2, 6.2 og 7 som anført i (klasse 2), (klasse 6.2), (klasse 7) og de relevante emballeringsforskrifter i (emballeringsforskrifter P201 og P202 for klasse 2 og P620, P621, P650, IBC620 og LP621 for klasse 6.2) Farligt gods skal emballeres i emballager, herunder IBC s og storemballager, af god kvalitet, som er stærke nok til modstå de påvirkninger, der normalt kan forventes under transport. Disse påvirkninger omfatter omlæsning mellem transportenheder og mellem transportenheder og lagre såvel som flytning fra en palle eller ydre emballage med henblik på efterfølgende manuel eller maskinel håndtering. Emballager, herunder IBC s og storemballager, skal være udformet og lukket på en sådan måde, at indholdet ikke under normale transportforhold slipper ud på grund af vibration eller temperatur-, fugtigheds- eller trykændringer (f.eks. som følge af ændringer i terrænhøjde). Emballagerne, herunder IBC s og storemballager, skal lukkes i henhold til fabrikantens anvisninger. Der må ikke klæbe farlige stoffer til ydersiden af emballagerne, IBC erne og storemballagerne. Disse bestemmelser gælder for både nye, genanvendte, rekonditionerede eller refabrikerede emballager og nye, genanvendte, reparerede eller refabrikerede IBC s og nye eller genanvendte storemballager Emballagedele, der er i direkte berøring med farlige stoffer, (a) (b) skal kunne modstå kemiske og andre påvirkninger fra disse stoffer, og må ikke forårsage en farlig effekt, f.eks. gennem katalyse af en reaktion eller ved reaktion med det farlige gods. Emballagedelene skal om fornødent forsynes med en passende indvendig belægning eller underkastes en anden indvendig behandling. Anm.: Mht. kemisk forenelighed for plastemballager inklusive IBC s, fremstillet af polyethylen, se Medmindre andet er foreskrevet i ADR, skal alle emballager, herunder IBC s og storemballager, bortset fra indvendige emballager, være i overensstemmelse med en emballagetype, der er prøvet og godkendt i overensstemmelse med forskrifterne i henholdsvis 6.1.5, 6.3.2, og Emballager, for hvilke der ikke er påkrævet en prøvning, er nævnt under Såfremt emballager, herunder IBC s og storemballager, fyldes med væsker, skal tomrummet (headspace) være stort nok til at sikre, at intet af indholdet slipper ud, og at emballagen ikke deformeres permanent, hvis temperaturen under transporten medfører en udvidelse af indholdet. Medmindre andre specifikke krav er angivet, må væsken ikke optage hele emballagens volumen ved en temperatur på 55 C. I IBC s skal der dog være så tilstrækkeligt stort et headspace, at de ikke fyldes til mere end 98% af deres vandkapacitet ved 50 C. Medmindre 4-3

4 andet er fastsat for de enkelte klasser, må fyldningsgraden ved en fyldetemperatur på 15 C ikke overstige følgende værdier: enten (a) Stoffets kogepunkt (ved kogningens < begyndelse) i C <100 <200 <300 Fyldningsgrad i % af emballagens kapacitet eller (b) Fyldningsgrad = 98 % 1 + α(50 - tf) af emballagens kapacitet I denne formel betegner α væskens gennemsnitlige rumudvidelseskoefficient mellem 15 C og 50 C, dvs. ved en maksimal temperaturstigning på 35 C beregnes α ud fra formlen: α = d15 d 50 d hvor d 15 og d 50 betegner væskens relative massefylde 1) ved 15 C og 50 C, og t F betegner væskens gennemsnitlige temperatur ved fyldningen I forbindelse med lufttransport skal emballager beregnet til at indeholde væsker desuden være i stand til at modstå en trykforskel, uden at indholdet slipper ud, jf. de internationale regler for lufttransport Indvendige emballager skal anbringes i en ydre emballage på en sådan måde, at de under normale transportforhold ikke kan gå i stykker, punktere eller lade indholdet slippe ud i den ydre emballage. Indvendige emballager, der indeholder væsker, skal pakkes med lukningen opad og anbringes i ydre emballager i overensstemmelse med retningspilene i Indvendige emballager, der let går i stykker eller punkterer, f.eks. emballager fremstillet af glas, porcelæn eller stentøj eller af visse plastmaterialer el. lign., skal være fast nedpakket med egnet stødabsorberende pakningsmateriale i en ydre emballage. Eventuelle utætheder må ikke medføre en væsentlig nedsættelse af pakningsmaterialets eller den ydre emballages beskyttende egenskaber Når en ydre emballage i en kombinationsemballage eller en storemballage er prøvet med tilfredsstillende resultat sammen med forskellige typer indvendig emballage, skal denne ydre emballage eller storemballage tillige kunne samemballere forskellige indvendige emballager. Følgende variationer i indvendige emballager er endvidere tilladt uden yderligere prøvning af emballagen, forudsat at en tilsvarende ydeevne er opretholdt: (a) Indvendige emballager af tilsvarende eller mindre størrelse kan benyttes under følgende betingelser: 1) Udtrykket "relativ massefylde" (d) betragtes som synonymt med specifik massefylde og vil blive brugt i hele dette kapitel. 4-4

5 (i) (ii) (iii) (iv) (v) de indvendige emballager er af tilsvarende konstruktion som de prøvede indvendige emballager (f.eks. form - rund, rektangulær osv.), de indvendige emballagers konstruktionsmateriale (glas, plast, metal osv.) giver en modstand mod stød og stabling af mindst samme størrelse som den oprindeligt prøvede indvendige emballage, de indvendige emballager har samme eller mindre åbninger, og lukkeanordningen er af tilsvarende type (f.eks. skruehætte, friktionslåg osv.), der anvendes tilstrækkeligt ekstra stødabsorberende materiale til at udfylde den overskydende plads og til at forhindre de indvendige emballager i at bevæge sig væsentligt, og indvendige emballager er placeret i den ydre emballage på samme måde som i den prøvede emballage. (b) Et mindre antal af de prøvede indvendige emballager eller af tilsvarende typer indvendige emballager som beskrevet i (a) ovenfor skal kunne anvendes, forudsat at der bruges tilstrækkeligt stødabsorberende materiale til at udfylde den overskydende plads og til at forhindre de indvendige emballager i at bevæge sig væsentligt Farligt gods må ikke pakkes sammen med andet farligt gods eller andet gods i den samme ydre emballage eller storemballage, hvis godset på farlig måde kan reagere indbyrdes og bevirke: (a) (b) (c) forbrænding og/eller udvikling af stor varme, udvikling af brandfarlige, giftige eller kvælende gasser, dannelse af ætsende stoffer, eller (d) dannelse af ustabile stoffer. Anm.: Mht. særlige emballeringsbestemmelser for sammenpakning, se Emballager indeholdende befugtede eller fortyndede stoffer skal være lukket på en sådan måde, at væskeprocenten (vand, opløsningsmiddel eller flegmatiseringsmiddel) ikke kommer under de foreskrevne grænser under transporten Hvis en IBC er forsynet med to eller flere lukkeanordninger monteret i serie, skal lukkeanordningen tættest på det transporterede stof lukkes først Når der er mulighed for, at indholdet udvikler gasser (som følge af temperaturstigninger eller andet), således at der opstår tryk, kan emballagen eller IBC en forsynes med en ventil, såfremt de afgivne gasser ikke frembyder en fare, fordi de er giftige eller brandfarlige, eller fordi de udvikles i for store mængder el.lign. En emballage skal forsynes med ventil, hvis der kan opstå et farligt overtryk som følge af naturlig nedbrydning af stoffer. Ventilen skal være konstrueret på en sådan måde, at der under normale transportforhold ikke vil kunne slippe væske ud eller trænge udefra kommende 4-5

6 materiale ind, når emballagen eller IBC en befinder sig i den stilling, som den skal transporteres i. Anm.: Udluftning af emballagen er ikke tilladt ved lufttransport Væsker må kun fyldes i emballager, som har en tilstrækkelig modstandsdygtighed over for det indvendige tryk, der kan opstå under normale transportforhold Nye, refabrikerede eller genanvendte emballager, herunder IBC s og storemballager, eller rekonditionerede emballager samt reparerede eller rutinemæssigt vedligeholdte IBC s skal kunne bestå de i henholdsvis 6.1.5, 6.3.2, og foreskrevne prøvninger. Hver enkelt emballage, herunder IBC s og storemballager, skal undersøges, inden den fyldes og afleveres til transport, og det skal kontrolleres, at den ikke er korroderet, tilsmudset eller på anden måde beskadiget, og for hver enkelt IBC skal det efterses, at alt betjeningsudstyr fungerer korrekt. En emballage, der viser tegn på nedsat styrke i forhold til den godkendte emballagetype, skal enten tages ud af brug eller rekonditioneres således, at den opfylder prøvningskravene for den pågældende emballagetype. En IBC, der viser tegn på nedsat styrke i forhold til den afprøvede prototype, skal tages ud af brug eller repareres eller rutinemæssigt vedligeholdes således, at den opfylder prøvningskravene for prototypen Væsker må kun fyldes i emballager, herunder IBC s og storemballager, som har en tilstrækkelig modstandsdygtighed over for det indvendige tryk, der kan opstå under normale transportforhold. Emballager og IBC s, der er mærket med en angivelse af det hydrauliske prøvningstryk, som beskrevet i henholdsvis (d) og , må kun fyldes med en væske, hvis damptryk: (a) (b) (c) bevirker, at det samlede overtryk (dvs. væskens damptryk plus luftens eller andre inaktive gassers partialtryk minus 100 kpa) i emballagen eller IBC en ved 55 C beregnet på grundlag af den maksimale fyldningsgrad i henhold til og en fyldetemperatur på 15 C ikke overstiger 2/3 af det angivne prøvningstryk, eller ved 50 C er mindre end 4/7 af summen af det angivne prøvningstryk plus 100 kpa, eller ved 55 C er mindre end 2/3 af summen af det angivne prøvningstryk plus 100 kpa. IBC s af metal, der er beregnet til transport af væsker, må ikke anvendes til transport af væsker med et damptryk ved 50 C på over 110 kpa (1,1 bar) eller et damptryk ved 55 C på over 130 kpa (1,3 bar). 4-6

7 Eksempler på prøvetryk, som skal indgå i mærkningen, og som er beregnet i henhold til (c) Navn UNnr. Klasse Emballagegruppe V p55 (kpa) V p55 1,5 (kpa) (V p55 1,5) minus 100 (kpa) Krævet minimumsprøvningstryk) (overtryk) efter (c) (kpa) Minimumsprøvningstryk (overtryk) som mærkes på emballagen (kpa) 2056 Tetrahydrofuran 3 II n-decan 3 III 1,4 2,1-97, Dichlormethan 6.1 III Diethylether 3 I Anm. 1: Anm. 2: Anm. 3: For rene væsker kan damptrykket ved 55 C (V p55 ) ofte fremskaffes fra videnskabelige tabelværker. Tabellen refererer kun til brugen af (c), hvilket betyder, at det mærkede prøvetryk skal overstige 1,5 gange damptrykket ved 55 C minus 100 kpa. Hvis f.eks. prøvningstrykket for n-decan beregnes efter (a), kan det minimumsprøvningstryk, der mærkes med, være lavere. For diethylether er det krævede minimumsprøvningstryk 250 kpa i henhold til Tomme, urensede emballager, herunder IBC s og storemballager, som har indeholdt et farligt stof, er omfattet af de samme bestemmelser i ADR som fyldte emballager, medmindre der er truffet tilfredsstillende foranstaltninger til at fjerne enhver fare Alle emballager, som specificeret i kapitel 6.1, beregnet til at indeholde væsker skal (a) (b) før de første gang anvendes til transport, efter refabrikering eller rekonditionering før de igen anvendes til transport, og med tilfredsstillende resultat underkastes en passende tæthedsprøvning og skal kunne leve op til det relevante prøvningsniveau, som angivet i Emballagen behøver ikke at have sine lukkeanordninger monteret under tæthedsprøvningen. Den indvendige emballage i en kompositemballage kan prøves uden den ydre emballage under forudsætning af, at prøveresultaterne ikke påvirkes. Denne prøvning er ikke nødvendig for: - indvendige emballager i kombinationsemballager eller storemballager, - indvendige emballager i kompositemballager (glas, porcelæn eller stentøj) mærket med symbolet "RID/ADR" i overensstemmelse med (a)(ii), og - blikemballager mærket med symbolet "RID/ADR" i overensstemmelse med (a)(ii). 4-7

8 Emballager, herunder IBC s, der anvendes til faste stoffer, som kan blive flydende ved temperaturer, som sandsynligt kan forekomme under transporten, skal også være i stand til at indeholde stoffet i væskeform Emballager, herunder IBC s, der anvendes til faste stoffer i pulver- eller granulatform, skal være støvtætte eller være forsynet med en beklædning Medmindre andet godkendes af den kompetente myndighed, må plasttromler og plastdunke, IBC s af stiv plast og komposit IBC s med indvendige plastemballager til transport af farlige stoffer anvendes i fem år fra fabrikationsdatoen af emballagerne, medmindre en kortere brugsperiode er foreskrevet på grund af det transporterede stofs egenskaber Emballager, herunder IBC s og storemballager, der er mærket i henhold til 6.1.3, , , 6.3.1, eller 6.6.3, men som er godkendt i en stat, som ikke er en kontraherende part til ADR, kan ikke desto mindre anvendes til transport i henhold til ADR Eksplosive stoffer, selvnedbrydende stoffer og organiske peroxider 4-8 Medmindre andet fremgår af ADR, skal de emballager, herunder IBC s og storemballager, der anvendes til gods i klasse 1, selvnedbrydende stoffer i klasse 4.1 og organiske peroxider i klasse 5.2, opfylde bestemmelserne gældende for gruppen af farlige stoffer (emballagegruppe II) Anvendelse af bjærgningsemballager Beskadigede, defekte eller utætte kolli med farligt gods eller kolli, der ikke opfylder de relevante krav, eller farligt gods, der er spildt eller lækket, kan transporteres i særlige bjærgningsemballager beskrevet i Dette hindrer ikke brugen af en større emballage af passende type og med passende egenskaber under betingelserne i og Der skal tages passende forholdsregler til at forhindre, at beskadigede eller utætte kolli placeret i en bjærgningsemballage kan forskubbe sig. Når bjærgningsemballagen indeholder væsker, skal der anvendes tilstrækkeligt med absorberende materiale til at kunne opsuge fri væske Der skal tages passende forholdsregler for at forhindre farlig opbygning af tryk Kontrol af plastemballager inklusive IBC s kemiske forenelighed ved sidestillelse af stoffer med standardvæsker Omfang For polyethylenemballager som angivet i og for polyethylen-ibc s som angivet i kan den kemiske forenelighed med stoffer kontrolleres ved sidestillelse med standardvæsker i henhold til de procedurer, som er fastlagt i til og ved hjælp af listen i tabel , forudsat at de enkelte konstruktionstyper er blevet prøvet med disse standardvæsker i henhold til eller 6.5.6, idet der tages hensyn til og til overholdelse af kravene i Hvis sidestillelse i overensstemmelse med dette underafsnit ikke er muligt, skal den kemiske forenelighed kontrolleres ved henholdsvis konstruktionstypeprøvning i henhold til eller ved laboratorieforsøg i henhold til for emballager, og i henhold til eller for IBC s.

9 Anm.: Uanset bestemmelserne i dette underafsnit er brugen af emballager inklusive IBC s til et givet stof underlagt begrænsningerne i tabel A, kapitel 3.2, og emballeringsforskrifterne i kapitel Krav Stoffernes relative massefylde må ikke overstige den massefylde, som er brugt til at fastlægge højden for den faldprøve, som er bestået i henhold til eller , og vægten for den stablingsprøve, som er bestået i henhold til eller, hvor det er nødvendigt, i henhold til med den eller de sidestillede standardvæske(r). Stoffernes damptryk ved 50 C eller 55 C må ikke overstige det, der er brugt til at fastlægge trykket for den indre (hydrauliske) trykprøvning, som er bestået i henhold til eller med den eller de sidestillede standardvæske(r). Såfremt stoffer er sidestillet med en kombination af standardvæsker, må de tilsvarende værdier for stofferne ikke overstige de minimumsværdier, som er afledt af de anvendte faldhøjder, stablingsvægte og indre prøvningstryk. Eksempel: UN 1736 Benzoylchlorid er sidestillet med den kombination af standardvæsker, der hedder "Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning". Det har et damptryk på 0,34 kpa ved 50 C og en relativ massefylde på ca. 1,2. Der blev jævnligt foretaget konstruktionstypeprøvninger for plasttromler og dunke i henhold til mindstekravene til prøvningsniveauer. I praksis betyder dette, at stablingsprøven almindeligvis foretages med stablingsbelastninger, hvor kun en relativ massefylde på 1,0 for "blanding af carbonhydrider" og en relativ massefylde på 1,2 for "befugtningsopløsning" (se definitionen af standardvæsker i 6.1.6) tages i betragtning. Som resultat heraf ville den kemiske forenelighed af sådanne prøvede konstruktionstyper ikke blive kontrolleret for benzoylchlorid på grund af det uhensigtsmæssige prøvningsniveau for konstruktionstypen med standardvæsken "blanding af carbonhydrider". (Eftersom det anvendte indre hydrauliske prøvningstryk i de fleste tilfælde ikke er mindre end 100 kpa, ville damptrykket for benzoylchlorid være omfattet af et sådant prøvningsniveau i henhold til ). Alle bestanddele af et stof, som kan være en opløsning, en blanding eller et præparat som f.eks. afspændingsmidler i vaskemidler og desinfektionsmidler, skal, uanset om de er farlige eller ufarlige, inkluderes i sidestillelsesproceduren Sidestillelsesproceduren Følgende procedure skal følges for at henføre stoffer til de angivne stoffer eller stofgrupper i tabel (se også skemaet i figur ): (a) Klassificer stoffet i henhold til procedurer og kriterier i del 2 (fastlæggelse af UNnummer og emballagegruppe). (b) Hvis det er inkluderet der, gå til UN-nummeret i kolonne (1) i tabel (c) Vælg den linje, som passer til med hensyn til emballagegruppe, koncentration, flammepunkt, tilstedeværelsen af ufarlige bestanddele m.v. ud fra oplysningerne i kolonne (2a), (2b) og (4), hvis der er mere end en betegnelse for dette UN-nummer. Hvis det ikke er muligt, skal den kemiske forenelighed kontrolleres i henhold til eller for emballager og i henhold til eller for IBC s (se imidlertid ved vandige opløsninger). 4-9

10 (d) (e) (f) Hvis UN-nummeret og emballagegruppen for det stof, som er fastlagt i henhold til (a), ikke er inkluderet i sidestillelseslisten, skal den kemiske forenelighed påvises i henhold til eller for emballager og i henhold til eller for IBC s. Anvend "Regel for samlebetegnelser" som beskrevet i , hvis det er angivet i kolonne (5) på den valgte linje. Stoffets kemiske forenelighed kan betragtes som kontrolleret med henvisning til og , hvis en standardvæske eller en kombination af standardvæsker er sidestillet hermed i kolonne (5), og konstruktionstypen er godkendt til denne eller disse standardvæske(r). Fig : Skema over sidestillelse af stoffer med standardvæsker Klassificering af stoffet i henhold til del 2 for at fastlægge UNnummer og emballagegruppe Er UNnummeret og emballagegruppen omfattet af sidestillelseslisten? Nej Krav om yderligere prøvninger (se ) Ja Er stoffet eller gruppen af stoffer nævnt ved navn på sidestillelseslisten? Nej Ja Angiver sidestillelseslisten en standardvæske eller en kombination af standardvæsker? Nej Ja Den kemiske forenelighed må anses for kontrolleret, hvis emballageeller IBCkonstruktionstypen er prøvet med den eller de angivne standardvæske(r). Dette kan også være gældende for vandige opløsninger. Fortsættes i "Regel for samlebetegnelser" 4-10

11 Vandige opløsninger Vandige opløsninger af stoffer og stofgrupper, som er sidestillet med en eller flere særlige standardvæsker i henhold til , kan også sidestilles med denne eller disse standardvæske(r), såfremt følgende betingelser er opfyldt: (a) (b) (c) den vandige opløsning kan henføres til samme UN-nummer som det angivne stof i henhold til kriterierne i , og den vandige opløsning er ikke specifikt nævnt ved navn i andre henseender i sidestillelseslisten i , og der sker ikke nogen kemisk reaktion mellem det farlige stof og det vand, der er brugt som opløsningsmiddel. Eksempel: Vandig opløsning af UN 1120 tert-butanol: - Ren tert-butanol for sig er henført til standardvæsken "eddikesyre" i sidestillelseslisten. - Vandige opløsninger af tert-butanol kan klassificeres under betegnelsen UN 1120 BUTANOLER i henhold til , eftersom den vandige opløsning af tert-butanol ikke adskiller sig fra betegnelserne for rene stoffer med hensyn til klasse, emballagegruppe(r) og fysisk tilstand. Desuden er betegnelsen "1120 BUTANOLER" ikke udtrykkeligt begrænset til de rene stoffer, og vandige opløsninger af disse stoffer er ikke nævnt specifikt ved navn i andre henseender i tabel A, kapitel 3.2, eller i sidestillelseslisten. - UN 1120 BUTANOLER reagerer ikke med vand under normale transportforhold. Derfor kan vandige opløsninger af UN 1120 tert-butanol henføres til standardvæsken "eddikesyre" Regel for samlebetegnelser Følgende procedure skal følges, og følgende krav skal overholdes ved sidestillelse af stoffer, for hvilke "Regel for samlebetegnelser" er anført i kolonne (5) (se også skemaet i figur ): (a) (b) Udfør sidestillelsesproceduren for hver farlig bestanddel af opløsningen, blandingen eller præparatet i henhold til , idet der tages hensyn til kravene i Hvis der er tale om gruppebetegnelser, kan der ses bort fra bestanddele, som vides ikke har nogen skadelig virkning på HDPE (f.eks. faste pigmenter i UN 1263 MALING eller MALINGRELATEREDE PRODUKTER). En opløsning, en blanding eller et præparat kan ikke sidestilles med en standardvæske, hvis: (i) UN-nummeret og emballagegruppen for en eller flere af de farlige bestanddele ikke fremgår af sidestillelseslisten, eller 4-11

12 (ii) "Regel for samlebetegnelser" er angivet i kolonne (5) i sidestillelseslisten for en eller flere af bestanddelene, eller (iii) (med undtagelse af UN 2059 NITROCELLULOSEOPLØSNING, BRAND- FARLIG) klassifikationskoden for en eller flere af dets farlige bestanddele adskiller sig fra koden for opløsningen, blandingen eller præparatet. (c) (d) Hvis alle farlige bestanddele er opført på sidestillelseslisten, og deres klassifikationskoder er i overensstemmelse med klassifikationskoden for selve opløsningen, blandingen eller præparatet, og alle farlige bestanddele er sidestillet med den samme standardvæske eller kombination af standardvæsker i kolonne (5), kan opløsningens, blandingens eller præparatets kemiske forenelighed anses for kontrolleret, når og tages i betragtning. Hvis alle farlige bestanddele er opført på sidestillelseslisten, og deres klassifikationskoder er i overensstemmelse med klassifikationskoden for selve opløsningen, blandingen eller præparatet, men der er angivet forskellige standardvæsker i kolonne (5), kan den kemiske forenelighed kun anses for kontrolleret for følgende kombinationer af standardvæsker, når og tages i betragtning: (i) (ii) (iii) (iv) (v) vand/salpetersyre 55%, med undtagelse af uorganiske syrer med klassifikationskode C1, som er henført til standardvæsken "vand", vand/befugtningsopløsning, vand/eddikesyre, vand/blanding af carbonhydrider, vand/n-butylacetat - n-butylacetatmættet befugtningsopløsning. (e) Inden for rammen af denne regel anses kemisk forenelighed ikke for kontrolleret for andre kombinationer af standardvæsker end dem, der er specificeret i (d), og for alle tilfælde specificeret i (b). I sådanne tilfælde skal den kemiske forenelighed kontrolleres på anden vis (se (d)). Eksempel 1: Blanding af UN 1940 THIOGLYCOLSYRE (50%) og UN 2531 METHACRYL- SYRE, STABILISERET (50%), hvor blandingen klassificeres som UN 3265 ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S. - Både UN-numrene på bestanddelene og UN-nummeret på blandingen er omfattet af sidestillelseslisten. - Både bestanddelene og blandingen har samme klassifikationskode: C3. - UN 1940 THIOGLYCOLSYRE er sidestillet med standardvæsken "eddikesyre", og UN 2531 METHACRYLSYRE, STABILISERET, er sidestillet med standardvæsken "nbutylacetat/n-butylacetatmættet befugtningsopløsning". Ifølge litra (d) er dette ikke en acceptabel kombination af standardvæsker. Blandingens kemiske forenelighed skal kontrolleres på anden vis. 4-12

13 Eksempel 2: Blanding af UN 1793 ISOPROPYLPHOSPHAT (50%), og UN 1803 PHENOL- SULFONSYRE, FLYDENDE (50%), hvor blandingen klassificeres som UN 3265 ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S. - Både UN-numrene på bestanddelene og UN-nummeret på blandingen er omfattet af sidestillelseslisten. - Både bestanddelene og blandingen har samme klassifikationskode: C3. - UN 1793 ISOPROPYLPHOSPHAT er sidestillet med standardvæsken "befugtningsopløsning", og UN 1803 PHENOLSULFONSYRE, FLYDENDE, er sidestillet med standardvæsken "vand". Ifølge litra (d) er dette en af de acceptable kombinationer af standardvæsker. Derfor kan den kemiske forenelighed anses for kontrolleret for denne blanding, såfremt emballagekonstruktionstypen er godkendt til standardvæskerne "befugtningsopløsning" og "vand". 4-13

14 Fig : Skema "Regler for samlebetegnelser Individuelle betegnelser, samlebetegnelser, opløsninger, blandinger og præparater med angivelsen "Regel for samlebetegnelser" på sidestillelseslisten Er der opført betegnelser på sidestillelseslisten for alle bestanddele af opløsningen, blandingen eller præparatet? Nej Ja Har alle bestanddele samme klassifikationskode som opløsningen, blandingen eller præparatet? Nej Ja Er alle bestanddele sidestillet med samme standardvæske eller kombination af standardvæsker? Nej Er alle bestanddele, hver for sig eller samlet, sidestillet med en af nedennævnte kombinationer af standardvæsker? Nej Krav om yderligere prøvning Ja Ja Den kemiske forenelighed kan anses for bevist, hvis emballage- eller IBCkonstruktionstypen er prøvet med den eller de angivne standardvæske(r) Acceptable kombinationer af standardvæsker: - vand/salpetersyre 55%, med undtagelse af uorganiske syrer med klassifikationskode C1, som er henført til standardvæsken "vand", - vand/befugtningsopløsning, - vand/eddikesyre, - vand/blanding af carbonhydrider, - vand/n-butylacetat - n-butylacetatmættet befugtningsopløsning. 4-14

15 Sidestillelsesliste I nedenstående tabel (sidestillelsesliste) er de farlige stoffer opført i numerisk orden efter deres UN-numre. Som regel behandler hver linje et farligt stof, en individuel betegnelse eller en samlebetegnelse dækket af et specifikt UN-nummer. Der kan imidlertid anvendes flere fortløbende linjer til samme UN-nummer, hvis stoffer, der tilhører samme UN-nummer, har forskellige betegnelser (f.eks. individuelle isomerer i en stofgruppe), forskellige kemiske egenskaber, forskellige fysiske egenskaber og/eller forskellige transportbetingelser. I sådanne tilfælde er den individuelle betegnelse eller samlebetegnelsen i den specifikke emballagegruppe den sidste af de fortløbende linjer. Kolonne (1) til (4) i tabel , der følger en struktur, som svarer til strukturen i tabel A i kapitel 3.2, anvendes til at identificere stoffet for så vidt angår dette underafsnit. Den sidste kolonne angiver den eller de standardvæske(r), som stoffet kan sidestilles med. Forklarende noter til hver kolonne: Kolonne (1) UN-nummer Indeholder UN-nummeret: - på det farlige stof, hvis stoffet har fået tildelt sit eget specifikke UN-nummer, eller - på den samlebetegnelse, som de farlige stoffer, der ikke er opført med navn, har fået tildelt i henhold til kriterierne ("beslutningstræerne") i del 2. Kolonne (2a) Officiel godsbetegnelse eller teknisk betegnelse Indeholder navnet på stoffet, navnet på den individuelle betegnelse, som kan dække over flere isomerer, eller navnet på selve samlebetegnelsen. Det angivne navn kan afvige fra den anvendte officielle godsbetegnelse. Kolonne (2b) Beskrivelse Indeholder en beskrivende tekst, der skal klarlægge omfanget af betegnelsen i de tilfælde, hvor klassificeringen, transportbetingelserne og/eller den kemiske forenelighed af stoffet kan variere. Kolonne (3a) Klasse Indeholder nummeret på den klasse, hvis overskrift dækker det farlige stof. Dette klassenummer er tildelt i henhold til procedurerne og kriterierne i del 2. Kolonne (3b) Klassifikationskode Indeholder klassifikationskoden for det farlige stof i henhold til procedurerne og kriterierne i del

16 Kolonne (4) Emballagegruppe Indeholder det eller de emballagegruppenumre (I, II eller III), som er tildelt det farlige stof i henhold til procedurerne og kriterierne i del 2. Visse stoffer er ikke tildelt emballagegrupper. Kolonne (5) Standardvæske UNnr Denne kolonne angiver som fast oplysning enten en standardvæske eller en kombination af standardvæsker, som stoffet kan sidestilles med, eller en henvisning til reglen for samlebetegnelser i Officiel godsbetegnelse eller teknisk betegnelse Tabel : Sidestillelsesliste Beskrivelse Klasse Klassifikationskode 2.2 Emballagegruppe Standardvæske (1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 1090 Acetone 3 F1 II Blanding af carbonhydrider. Bem.: Gælder kun, hvis det er bevist, at gennemtrængeligheden af stoffer ud af emballagen beregnet til transport har et acceptabelt niveau Acrylonitril, stabiliseret 1104 Amylacetater rene isomerer eller isomer blanding 1105 Pentanoler rene isomerer eller isomer blanding 1106 Amylaminer rene isomerer eller isomer blanding 1109 Amylformiater rene isomerer eller isomer blanding 1120 Butanoler rene isomerer eller isomer blanding 1123 Butylacetater rene isomerer eller isomer blanding 3 FT1 I n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 3 F1 II/III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 3 FC II/III Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 3 F1 II/III Eddikesyre 3 F1 II/III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1125 n-butylamin 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1128 n-butylformiat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1129 Butyraldehyd 3 F1 II Blanding af carbonhydrider

17 UNnrnelse Officiel godsbeteg- Beskrivelse Klasse Klassi- Em- Standardvæske eller teknisk betegnelse fika- tions- kode 2.2 balla- ge- gruppe (1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 1133 Adhæsiver indeholdende brandfarlig væske 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1139 Overfladebehandlingsmidler herunder midler eller coatings, der anvendes til industrielle eller andre formål, som f.eks. undervognsbehandling eller foring af tromler 1145 Cyclohexan 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1146 Cyclopentan 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1153 Ethylenglycoldiethylether 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning og blanding af carbonhydrider 1154 Diethylamin 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1158 Diisopropylamin 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1160 Dimethylamin, vandig opløsning 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1165 Dioxan 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1169 Aromastoffer, flydende 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1170 Ethanol eller Ethanolopløsning vandig opløsning 3 F1 II/III Eddikesyre 1171 Ethylenglycolmonoethylether 1172 Ethylenglycolmonoethyletheracetat 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning og blanding af carbonhydrider 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning og blanding af carbonhydrider 1173 Ethylacetat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning Ethylbutylacetat 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning Ethylbutyraldehyd 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 4-17

18 UNnr. Officiel godsbetegnelse eller teknisk betegnelse Beskrivelse Klasse Klassifikationskode 2.2 Emballagegruppe Standardvæske (1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 1180 Ethylbutyrat 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1188 Ethylenglycolmonomethylether 1189 Ethylenglycolmonomethyletheracetat 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning og blanding af carbonhydrider 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning og blanding af carbonhydrider 1190 Ethylformiat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1191 Octylaldehyder rene isomerer eller 3 F1 III Blanding af carbonhydrider isomer blanding 1192 Ethyllactat 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1195 Ethylpropionat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1197 Smagsstoffer, flydende 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1198 Formaldehydopløsning, vandig opløsning, 3 FC III Eddikesyre brandfarlig flammepunkt mel- lem 23 C og 60 C 1202 Dieselolie i overensstemmelse 3 F1 III Blanding af carbonhydrider med EN 590:2004 eller med flammepunkt på højst 100 C 1202 Gasolie flammepunkt på 3 F1 III Blanding af carbonhydrider højst 100 C 1202 Fyringsolie, let ekstra let 3 F1 III Blanding af carbonhydrider 1202 Fyringsolie, let i overensstemmelse 3 F1 III Blanding af carbonhydrider med EN 590:2004 eller med flammepunkt på højst 100 C 1203 Benzin 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1206 Heptaner rene isomerer eller 3 F1 II Blanding af carbonhydrider isomer blanding 1207 Hexaldehyd n-hexaldehyd 3 F1 III Blanding af carbonhydrider 1208 Hexaner rene isomerer eller isomer blanding 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 4-18

19 UNnrnelse Officiel godsbeteg- Beskrivelse Klasse Klassi- Em- Standardvæske eller teknisk betegnelse fika- tions- kode 2.2 balla- ge- gruppe (1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1210 Trykfarve eller Trykfarverelaterede produkter brandfarlig, herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler 1212 Isobutylalkohol 3 F1 III Eddikesyre 1213 Isobutylacetat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1214 Isobutylamin 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1216 Isooctener rene isomerer eller 3 F1 II Blanding af carbonhydrider isomer blanding 1219 Isopropylalkohol 3 F1 II Eddikesyre 1220 Isopropylacetat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1221 Isopropylamin 3 FC I Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1223 Petroleum 3 F1 III Blanding af carbonhydrider ,3-Dimethyl-2-3 F1 II Blanding af carbonhydrider butanon 1224 Ketoner, flydende, 3 F1 II/III Regel for samlebetegnelser n.o.s Methanol 3 FT1 II Eddikesyre 1231 Methylacetat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1233 Methylamylacetat 3 F1 III n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1235 Methylamin, vandig opløsning 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1237 Methylbutyrat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1247 Methylmethacrylat, monomer, stabiliseret 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1248 Methylpropionat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1262 Octaner rene isomerer eller isomer blanding 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 4-19

20 UNnrnelse Officiel godsbeteg- Beskrivelse Klasse Klassi- Em- Standardvæske eller teknisk betegnelse fika- tions- kode 2.2 balla- ge- gruppe (1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1263 Maling eller Malingrelaterede produkter herunder farve, lak, emalje, bejdse, shellak, fernis, politur, flydende filler eller flydende grunder eller herunder fortynder eller reducerende forbindelser 1265 Pentaner n-pentan 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1266 Parfumeprodukter med brandfarlige 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser opløsningsmidler 1268 Kultjærenaphtha damptryk ved 50 C 3 F1 II Blanding af carbonhydrider på højst 110 kpa 1268 Petroleumsdestillater, 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser n.o.s. eller Petro- leumsprodukter, n.o.s n-propanol 3 F1 II/III Eddikesyre 1275 Propionaldehyd 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1276 Propylacetat 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1277 Propylamin n-propylamin 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1281 Propylformiater rene isomerer eller 3 F1 II n-butylacetat/ isomer blanding n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 1282 Pyridin 3 F1 II Blanding af carbonhydrider 1286 Harpiksolie 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1287 Gummiopløsning 3 F1 I/II/III Regel for samlebetegnelser 1296 Triethylamin 3 FC II Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 1297 Trimethylamin, vandig opløsning 1301 Vinylacetat, stabiliseret højst 50 vægt-% trimethylamin 3 FC I/II/III Blanding af carbonhydrider og befugtningsopløsning 3 F1 II n-butylacetat/ n-butylacetat-mættet befugtningsopløsning 3 F1 II/III Regel for samlebetegnelser 1306 Træbeskyttelsesmidler, flydende 1547 Anilin 6.1 T1 II Eddikesyre 1590 Dichloraniliner, rene isomerer eller 6.1 T1 II Eddikesyre flydende isomer blanding 4-20

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke Del 4 Bestemmelser for emballering for anvendelse af tanke ADR 2013 DEL 4 Bestemmelser for emballering for anvendelse af tanke 4-1 Del 4 Bestemmelser for emballering for anvendelse af tanke ADR 2013 4-2

Læs mere

Bestemmelser for emballering og anvendelse af IBC er, storemballager, UN-tanke, metaltanke og tankcontainere af fiberforstærket plast

Bestemmelser for emballering og anvendelse af IBC er, storemballager, UN-tanke, metaltanke og tankcontainere af fiberforstærket plast RID 2009 REV 1 Del 4, side 1 Del 4 Bestemmelser for emballering og anvendelse af IBC er, storemballager, UN-tanke, metaltanke og tankcontainere af fiberforstærket plast RID 2009 REV 1 Del 4, side 2 Kapitel

Læs mere

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke Del 4 Bestemmelser for emballering for anvendelse af tanke ADR 2011 DEL 4 Bestemmelser for emballering for anvendelse af tanke 4-1 Del 4 Bestemmelser for emballering for anvendelse af tanke ADR 2011 4-2

Læs mere

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke Del 4 Bestemmelser for emballering for anvendelse af tanke ADR 2005 DEL 4 Bestemmelser for emballering for anvendelse af tanke 4-1 Del 4 Bestemmelser for emballering for anvendelse af tanke ADR 2005 4-2

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe Del 2 Klassificering ADR 2015 Hvis der imidlertid kun foreligger LC 50 -værdier for 4 timers eksponering, kan disse værdier multipliceres med 2, og resultatet kan anvendes i stedet for det ovenfor nævnte

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

RID 2015. Klassificering

RID 2015. Klassificering RID 2015 Del 2 Klassificering RID 2015 Del 2, side 1 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I RID findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2005

Del 2 Klassificering ADR 2005 2.2.51 Klasse 5.1 - Oxiderende stoffer 2.2.51.1 Kriterier 2.2.51.1.1 Klasse 5.1 omfatter stoffer, der, selv om de ikke i sig selv nødvendigvis er brændbare, generelt ved afgivelse af oxygen (ilt) kan forårsage

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 2, side 1. Klassificering

RID 2009 REV 1 Del 2, side 1. Klassificering RID 2009 REV 1 Del 2, side 1 Del 2 Klassificering RID 2009 REV 1 Del 2, side 2 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I RID findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Oxiderende faste stoffer, selvopvarmende.

Oxiderende faste stoffer, selvopvarmende. 2.2.51 Klasse 5.1 - Oxiderende stoffer 2.2.51.1 Kriterier 2.2.51.1.1 Klasse 5.1 omfatter stoffer, der, selv om de ikke i sig selv nødvendigvis er brændbare, generelt ved afgivelse af oxygen (ilt) kan forårsage

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S)

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm. 1: Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe Del 2 Klassificering ADR 2015 Hvis der imidlertid kun foreligger LC 50 -værdier for 4 timers eksponering, kan disse værdier multipliceres med 2, og resultatet kan anvendes i stedet for det ovenfor nævnte

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE

Affaldsdeklarationer INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSCENTER TJELE Sider: 1 af 19 Affaldsdeklarationer Indeks H 1 AFFALD FLYDENDE ORGANISK... 2 H 2 - AFFALD FAST... 3 H 3 AFFALD - TÆLLEVÆSKE FRA ISOTOPANALYSE (evt. H 1)... 4 B 1- AFFALD FLYDENDE ORGANISK MED HALOGENER...

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2005. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2005. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR.

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR. BRUGERVEJLEDNING VAREMÆRKE ART.NR. SILVER SHIELD / 4H 111 060 111 070 111 080 111 090 111 100 111 110 Størrelse 6 Størrelse 7 Størrelse 8 Størrelse 9 Størrelse 10 Størrelse 11 BESKRIVELSE Kemikaliehandske

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2011. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2011. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud over

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex Nitril Trykt den Handskemateriale Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex Nitril Trykt den Handskemateriale Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Mercaptobenzothiazol Kun et meget lille

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10.

Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10. ÆNDRINGER TIL DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser markeret med * har betydning særligt for transportvirksomheder. Undtagelser vedrørende transport af gasser 1.1.3.2 (c) Undtagelsen vedrør gasser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere

TouchNTuff

TouchNTuff 92-600 92-605 KEMISK BESKYTTELSE OG VÆSKETÆTHED NITRIL STÆNK MODEL # BELÆGNING FORMATE RIALE GREBDESIGN MANCHET- MODELLER FARVE AQL UPUD RET EN-STR. LÆNGDE MM TYKKELSE MM PAKNING 92-500 Nitril N/A Strukturerede

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

udstedt: 07.11.2013 side 1 af 5 Willstätterstraße 54-56 90449 Nürnberg Germany Phone: ++49 911 68 05 0 Fax.: ++49 911 68 05 200

udstedt: 07.11.2013 side 1 af 5 Willstätterstraße 54-56 90449 Nürnberg Germany Phone: ++49 911 68 05 0 Fax.: ++49 911 68 05 200 i overensstemmelse med 91/155/EWG udstedt: 07.11.2013 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4040 Handel navn: Intended Use: Supplier: LYRA Industri Marker

Læs mere

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klasse Klassifikationskode Emballagegruppe Faresedler Begrænsede mængder Emballeringsforskrifter Emballage emballerings Bestemmelser om sammenpakning 3.1.2 2.2 2.2

Læs mere

(EN374) Grøn 1.5 Nej 6½-7, 7½-8,

(EN374) Grøn 1.5 Nej 6½-7, 7½-8, TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 27-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) N/A (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2005 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2009. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2009. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40300002 CAS-nr.: 19125-99-6 EF nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - PR-nr.: Emballage: Kræves

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 25. april 1983

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 25. april 1983 11. 5. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 123/31 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV af 25. april 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 12 C E - bottle (0,5l-0,360kg)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 12 C E - bottle (0,5l-0,360kg) Indånding : Søg frisk luft ved tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Forurenet tøj tages straks af.vask med sæbe og vand.søg lægehjælp. Øjenkontakt : Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Ruderens. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Anvendelse: Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. Dato: 16. 07. 2002. Rev. dato: 14.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

Prøveeksamen 3 Rettevejledning

Prøveeksamen 3 Rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv ( ) B. Transport af farligt

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/6 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: SUMA LIMA L3 Pr.nr.. 1419146 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til EU forordning REACH Revideret 2008-09-17

Sikkerhedsdatablad I henhold til EU forordning REACH Revideret 2008-09-17 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktnavn: Leverandør: Telefon: E-mail: Sievert Powergas engangsgasdåse 2204 336 g, 600 ml Sievert AB, P.O. Box 1366, S-171 26 Solna,

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Esbjerg Affaldshåndtering,

Esbjerg Affaldshåndtering, Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato marts 2017 Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt. Affaldsfraktioner der modtages Telefon 76 16 18 91 Telefax 76 16 18 99 eah93@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk Esbjerg

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C C C C Acetonitril C C A A C A A A A A A B A A Acetylen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1688573 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb. 2. Fareidentifikation

Læs mere

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter.

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Natriumklorid (NaCl) Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 15112007 Revision: 15112007 / HBN Erstatter den: 02122004 Anvendelse: Rustløsner,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere