Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere"

Transkript

1 Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og 4 svarmuligheder, hvor én eller flere af svarmulighederne er korrekte, ligesom ved eksamen. I dette opgavesæt er fordelingen af opgaver vedrørende henholdsvis ADR og RID, og den rækkefølge, opgaverne kommer i, imidlertid forskellig fra de opgavesæt, der anvendes til eksamen. Der henvises til eksamensbestemmelserne for nærmere oplysninger om indholdet af eksamen. Opgave 1 Hvilke(t) af følgende lande har tilsluttet sig ADR-konventionen? A. Hviderusland. B. Østrig. C. Bosnien-Hercegovina. D. Tyrkiet. Opgave 2 Hvilke(n) af nedennævnte forskrifter danner retsgrundlag i forhold til jobbet som sikkerhedsrådgiver hos et rederi som Scandlines (bil- og jernbanefærger)? A. RID. B. Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 762 af 20. august 1996 om vejtransport af farligt gods. C. ADR. D. Østersøaftalen. Opgave 3 Hvad er definitionen på en transporterende enhed? A. Motorkøretøj uden påhængskøretøj eller motorkøretøj, hvortil der er koblet et påhængskøretøj. B. Ethvert ukomplet motorkøretøj eller dets påhængsvogn svarende til en type godkendt i overensstemmelse med del 9 i ADR. C. Køretøj, hvis lad består af en kasse, som kan lukkes eller en tank. D. En transportindretning som er konstrueret med henblik på at lette transport af varer med et eller flere transportmidler uden omladning.

2 Opgave 4 Med hvilken måleenhed angives flammepunkt? A. Joule. B. Pascal. C. C. D. Meter pr. sekund. Opgave 5 Hvilke(n) af følgende handlinger kan betragtes som forebyggende mod at uheld i forbindelse med transport af farligt gods opstår? A. Uddannelse af personale. B. Medbringelse af håndildslukkere i køretøjet. C. Anvendelse af checklister for chauffører, før transporten påbegyndes. D. Tilknytning af sikkerhedsrådgiver i transportørvirksomheden. Opgave 6 Hvilke(n) virkning(er) kan en lækage fra en tankvogn indeholdende UN 3294 hydrogencyanid, opløst i alkohol have? A. Alvorlig skade på mennesker da UN 3294 er meget giftig. B. Strålingsfare, da UN 3294 er radioaktivt. C. Risiko for spontan reaktion. D. Brand, da UN 3294 er brandfarlig. Opgave 7 Klasse 3 underopdeles. Hvilke(t) af følgende stoffer kan henføres til klasse 3, emballagegruppe III? A. UN 1267 Råolie. B. UN 1230 Methanol. C. UN 1971 Methan, komprimeret. D. UN 2929 Giftig organisk væske, brandfarlig, n.o.s. 2/12

3 Opgave 8 Hvordan skal en blanding af lige store mængder UN 1263 Maling, klasse 3, II, og UN 1779 Myresyre, klasse 8, II, klassificeres? A. UN 1263 Maling, klasse 3, II. B. UN 2920 Ætsende væske, brandfarlig, n.o.s., klasse 8, II. C. UN 2924 Brandfarlig væske, ætsende, n.o.s., klasse 3, II. D. UN 1779 Myresyre, klasse 8. Opgave 9 Hvilke UN-numre har Let Fyringsolie, Dieselolie, Benzin og Råolie ifølge ADR? A. UN 1203, UN 1206 og UN B. UN 1202, UN 1223 og UN C. UN 1202, UN 1203 og UN D. UN 1202, UN 1203 og UN Opgave 10 Hvad anvendes transportindekset (TI) til? A. At bestemme kategori ved påføring af faresedler. B. At føre kontrol med kritikalitetssikkerhed. C. At fastlægge minimumsafstande under transitopbevaring. D. At fastlægge antal kolli, der må transporteres i en container eller i et køretøj. Opgave 11 Hvilken kode for så vidt angår emballagernes art, det til konstruktionen anvendte materiale og deres kategori skal anvendes for en plasttromle med aftageligt låg? A. 1H1. B. 1H2. C. 3H2. D. 6HH1. 3/12

4 Opgave 12 Hvor ofte skal IBC s af metal af type 21B gennemgå tæthedsprøvning? A. Med mellemrum på højst 2½ år. B. Med mellemrum på højst 5 år. C. Med mellemrum på højst 7½ år. D. Efter hver reparation før den igen benyttes til transport. Opgave 13 Hvilke(n) af følgende forholdsregler gør det i henhold til ADR-konventionen og RID muligt at transportere stoffer, der kan reagere farligt med hinanden i samme tank? A. Når tilstødende rum er adskilt af en skillevæg med en vægtykkelse, der er lig med eller større end tankens. B. Når tilstødende rum er adskilt af en skillevæg med en vægtykkelse, der er mindst 0,81 gange tankens vægtykkelse. C. Når stofferne er adskilt af et hulrum eller et tomt tankrum. D. Der er i ADR-konventionen og RID ikke skærpede krav for tanktransport af stoffer, der kan reagere farligt med hinanden. Opgave 14 Hvad er den maksimale fyldningsgrad for et tankkøretøj, der transporterer UN 1079 Svovldioxid? A. 0,60 kg/l. B. 0,87 kg/l. C. 1,12 kg/l. D. 1,23 kg/l. Opgave 15 Hvilke(n) mærkning(er) skal genopfyldelige trykbeholdere til gasser efter emballagebestemmelse P200 bl.a. have? A. Producentens mærke. B. Købers navn eller logo. C. Prøvningstrykket. D. Datoen (året) for den næste periodiske prøvning. 4/12

5 Opgave 16 Hvilke faresedler skal jernbanetankvogne, der indeholder Oxygen, dybtkølet, flydende, være mærket med? A. Fareseddel nr. 2.3, nr. 5.1 og nr. 13. B. Fareseddel nr. 2.2 og nr C. Fareseddel nr. 2.2, nr. 5.1 og nr. 13. D. Fareseddel nr. 2.1 og nr. 11. Opgave 17 Hvilken betydning har farenummer 323? A. Brandfarlig gas. B. Brandfarlig væske, reagerer med vand under udvikling af brandfarlige gasser. C. Nedkølet flydende gas, brandfarlig. D. Farenummer 323 eksisterer ikke der menes farenummer 332. Opgave 18 Hvilke(n) af følgende oplysninger er der bl.a. krav om, at et transportdokument indeholder i henhold til ADR-konventionen? A. Den officielle godsbetegnelse. B. Stoffets emballagegruppe. C. Antal og beskrivelse af kolli. D. Afsenderens navn og adresse. Opgave 19 Hvilke sprog kan transportdokumentet lovligt være affattet på ved en farligt gods transport fra Haderslev til Torino i Italien i henhold til ADR-konventionen? A. Dansk og tysk. B. Tysk og fransk. C. Dansk og italiensk. D. Dansk og engelsk. 5/12

6 Opgave 20 Hvilke(n) af følgende transporter kan ske i overensstemmelse med ADR med de undtagelser, der er nævnt i i ADR? A. Transport af 500 liter UN 1202 Dieselolie i 20 m³ tank. B. Transport af kolli, der indeholder genstande under klasse 1.4S, i en samlet mængde på kg nettovægt af eksplosivstoffet. C. Transport af kolli indeholdende UN 1918 Isopropylbenzen, hvor den samlede mængde er 2000 l. D. Transport af kolli indeholdende UN 3155 Pentachlorphenol, hvor den samlede mængde er 500 l. Opgave 21 Hvilke(n) af følgende typer kolli må læsses på samme køretøj/jernbanevogn? A. Et kolli med fareseddel 1.4S og et kolli med fareseddel 3. B. Et kolli med fareseddel 2.2 og et kolli med fareseddel 8. C. Et kolli med fareseddel og et kolli med fareseddel 3. D. Et kolli med fareseddel 1.5 og et kolli med fareseddel 3. Opgave 22 Hvilke(t) af følgende stoffer i klasse 4.2 må transporteres i bulk i køretøjer med metalkasse, lukkede eller forsynet med presenning? A. UN B. UN C. UN D. UN Opgave 23 Hvilke(t) af følgende afsnit i ADR omhandler uddannelse af personer, der beskæftiger sig med transport farligt gods, herunder bl.a. emballering af farligt gods? A B. Kapitel 8.2. C. Kapitel 1.3. D. Tabel B. 6/12

7 Opgave 24 Hvor ofte skal en chauffør med ADR-bevis til transport af farligt gods omfattende grundkursus som minimum gennemføre et repetitionskursus for stadig lovligt at kunne bestride sit erhverv som farligt gods chauffør? A. Hvert år. B. Hvert 3. år. C. Hvert 5. år. D. Hvert 7. år. Opgave 25 Ved hvilke(n) af følgende farligt gods vejtransporter kan man undlade at medføre et transportdokument? A. Ved national transport af farligt gods i forbindelse med distribution og indsamling af returgods, såfremt de skriftlige anvisninger giver tilstrækkelig information om godsbetegnelse og klasse, og køretøjet i øvrigt er afmærket i henhold til bestemmelserne i ADR om orangefarvede skilte. B. Ved transport af farligt gods i mængder, der ikke overstiger mængdegrænserne i i ADR. C. Ved transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder i henhold til bestemmelserne i kapitel 3.4 i ADR. D. Ved transport af farligt gods med et køretøj, der ikke er indregistreret i Danmark. Opgave 26 Hvem er i henhold til ADR-konventionen ansvarlig for indholdet af de skriftlige anvisninger? A. Transportøren. B. Chaufføren. C. Afsenderen. D. Ansvaret herfor påhviler ikke de i kapitel 1.4 i ADR nævnte parter. 7/12

8 Opgave 27 ADR-konventionen foreskriver en model udfra hvilken, de skriftlige anvisninger skal udformes. Hvilke hovedoverskrifter anføres bl.a. i denne model? A. Fare. B. Personlig beskyttelse. C. Brand. D. Førstehjælp. Opgave 28 Du skal have transporteret gods, der i alt indeholder kg nettovægt af klasse 1, underklasse 1.2. Hvilken type køretøj kan anvendes ved denne transport? A. Type AT. B. Type OX. C. Type EX/II. D. Type EX/III. Opgave 29 Hvilke(n) af følgende transporter må udføres med et køretøj, der ikke er ADR godkendt? A. Transport af 100 kg (nettovægt eksplosivstofmængde) UN 0335 Fyrværkeri. B. Transport af 20 kg (nettovægt eksplosivstofmængde) UN 0333 Fyrværkeri. C. Transport af 300 kg (nettovægt eksplosivstofmængde) UN 0336 Fyrværkeri. D. Transport af 25 kg (nettovægt eksplosivstofmængde) UN 0334 Fyrværkeri. 8/12

9 Opgave 30 I et køretøj/jernbanevogn med stykgods er et kolli, der indeholder hydrazin, vandig opløsning med 60% hydrazin lækket. Væsken har forurenet køretøjets/vognens bund, samt to andre kolli, hvoraf det ene indeholder UN 2900 med høj risikopotentiale. Hvad skal i henhold til ADR/RID bl.a. foretages inden køretøjet/vognen kan benyttes igen? A. Køretøjet/vognen skal udluftes i minimum 24 timer. B. Alt gods og genstande transporteret i køretøjet/vognen skal kontrolleres/undersøges for eventuel forurening. C. Trædele i køretøjet/vognen som har været i berøring med hydrazinen skal fjernes og brændes. D. Køretøjet/vognen skal grundig rengøres. Opgave 31 Hvad er værdien beregnet i henhold til i ADR ved transport af 15 liter UN 2191 og 300 liter UN 1977? A B C D Opgave 32 I hvilke typer emballage kan UN 1808 Phosphortribromid, klasse 8, transporteres? A. Ståltromle. B. Aluminiumstromle. C. Plasttromle. D. Komposit emballage (plastbeholder i papkasse). 9/12

10 Opgave 33 Hvornår er det i henhold til ADR-konventionen tilladt at medtage en passager? A. Ved transport i henhold til i ADR. B. Ved transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder i henhold til kapitel 3.4 i ADR. C. Ved transport af farligt gods i tanke på under 3000 liter. D. Det er i henhold til ADR-konventionen aldrig tilladt at medtage en passager ved transport af farligt gods. Opgave 34 En chauffør fra dit firma ringer hjem, fordi han har vanskeligheder med at finde et sted at parkere sit køretøj med liter UN 1203 Benzin, 3, II, mens han tager hjem for at sove. Han har ikke kunnet finde et sted, hvor køretøjet holdes under opsyn, og heller ikke en lagerplads eller et fabriksområde, der er absolut sikre, ligesom han ikke har kunnet finde en parkeringsplads, der er under opsyn af en vagt, som han kunne instruere om ladningens art og sit opholdssted. Hvilke(n) mulighed(er) har han da? A. Han kan vælge at parkere på offentlig vej, såfremt opholdet varer 12 timer eller mindre. B. Han kan vælge et egnet område, som ikke ligger i nærheden af store offentlige veje eller beboede områder, såfremt han overnatter (sover) i køretøjet. C. Han kan vælge en offentlig eller privat parkeringsplads, hvor den transporterende enhed efter al sandsynlighed ikke er i fare for at blive beskadiget af andre køretøjer. D. Han kan vælge at parkere på offentlig vej, såfremt det sker i tidsrummet fra kl til kl Opgave 35 Hvor længe må et landevejskøretøj belæsset med farligt gods parkeres på en offentlig parkeringsplads, førend det farlige gods betragtes som et oplag? A. Højst 24 timer. B. Højst 48 timer. C. Højst 60 timer. D. Et køretøj med farligt gods må aldrig parkeres på offentlig parkeringsplads. 10/12

11 Opgave 36 En jernbanevogn, der skal fra Fredericia til Ringsted, indeholder netto 20 tons UN 0222 ammoniumnitrat. Hvilke af følgende begrænsninger er korrekte for denne forsendelse? A. Der skal være en indvendig emballage, fordi den ydre emballage er valgt som en type 5H4. B. Ingen begrænsninger, udover fareseddel 1 og 13. C. Læsset skal fordeles over så mange vogne, som det er nødvendigt for at overholde, at mængden af nettoeksplosivstof ikke må overstige 5 tons pr. vogn ved passagen af Storebæltstunnelen. D. Sendingen må slet ikke transporteres med jernbane, da det kun kan ske via Storebæltstunnelen. Opgave 37 Hvilke af følgende krav gælder ifølge RID for beskyttelsesafstand? (NB: Tunnelerne under Storebælt eller Øresund passeres ikke). A. Kravet om beskyttelsesafstand er opfyldt, når der imellem en container med fareseddel 1 og en container med fareseddel 3 er læsset containere uden faresedler hhv. findes uudnyttet vognplads, der giver en samlet afstand på 20 m mellem de to containere med faresedler. B. Vogne og containere, der indgår i beskyttelsesafstanden, må ikke være forsynet med faresedlerne 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 eller 5.2. C. Kravet om beskyttelsesafstand er opfyldt, når der anvendes en 4-akslet vogn med en længde på 13 m over pufferne. D. Vogne og containere, der indgår i beskyttelsesafstanden, skal være tomme. Opgave 38 Hvem har ret til at undersøge, om en forsendelse af farligt gods befordret af en jernbanevirksomhed svarer til angivelserne i fragtbrevet fx om stoffet faktisk er det angivne? A. Trafikstyrelsen. B. Beredskabsstyrelsen. C. Kun Politiet. D. Jernbanevirksomheden. 11/12

12 Opgave 39 Hvilke faresedler skal en godsvogn, der som vognladning alene befordrer 800 kolli á 3 kg UN 2074 Acrylamid, obligatorisk forsynes med? A. Faresedler af størrelsen 150 x 150 mm. B. Med orangefarvede tavler med farenr. 60 øverst og UN-nr 2074 nederst. C. Med samme fareseddelnumre som kolliene, dvs. nr D. Vognen behøver ikke faresedler. Opgave 40 Hvilke af følgende bestemmelser er korrekte ved jernbanetransport (Huckepack) af tankbiler eller landevejskøretøjer med farligt gods i bulk? A. Bærevognene skal på begge sider have anbragt de faresedler, der er foreskrevet i RID for det pågældende gods. B. De skriftlige anvisninger jf i ADR skal være vedlagt fragtbrevet. C. Fragtbrevet skal udover de normalt i RID foreskrevne angivelser i givet fald indeholde supplerende angivelser. D. Transporten må indeholde alle de stoffer, der er tilladt i henhold til ADR. 12/12

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke 4-1 4-2 KAPITEL 4.1 ANVENDELSE AF EMBALLAGER, HERUNDER IBC s OG STOREMBALLAGER 4.1.1 Generelle bestemmelser for emballering af farligt gods

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere 6-1 6-2 KAPITEL 6.1 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER 6.1.1 Generelt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 166 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 28. november 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2005-5401-0020 Dok.: CAG40645 VEJLEDNING OM RÅDETS

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Vejledning om godkendelse af risikovirksomheder i transportsektoren

Vejledning om godkendelse af risikovirksomheder i transportsektoren Vejledning om godkendelse af risikovirksomheder i transportsektoren Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2011 Indhold FORORD 5 SUMMARY 7 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 9 1.1 INTRODUKTION 9 1.2 HVILKE

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag Miljøgodkendelse Af Fyrværkerioplag Ilbjergvej 6, 7870 Roslev Meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven til: Fyrværker Kjeld N. Jørgensen Ilbjergvej 6 7870 Roslev Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Udkast oktober 2007 J.nr.: 2007-9080-35 Sagsbehandler: NHK/KB Ver udkast FÆRDSELS- OG BEREDSKABSAFDELINGEN Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen Indhold Side 2 Indledning...3 Kapitel

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr BEK nr 100 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

BILAG BILAG XII. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG XII. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 12 BILAG BILAG XII Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v.

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. BEK nr 386 af 21/08/1980 (Historisk) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 698 af 22/09/1998 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 614 af 27/06/1994

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere