ÅRSBERETNING Årsregnskab for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012

2 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet for 2012 er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling samt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte formkrav til årsregnskabet. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at: indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal afrundinger til hele tusind eller mio. kr. i de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen Ajourført: 10. april 2013 Økonomi & Løn Østergade Bogense 1

3 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Ledelsens påtegning... 5 Generelle regnskabsbemærkninger... 6 Hovedtal og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sektorbeskrivelse for Erhvervs- og udviklingsudvalget Sektorbeskrivelse for Familieudvalget Sektorbeskrivelse for Socialudvalget Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget

4 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Nordfyns Kommune Østergade Bogense Telefon Telefax Hjemmeside Hjemsted Bogense Regnskabsår 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Direktion Revision Morten Andersen, Borgmester Steen Brydegaard Tessa Gjødesen Kim Johansen Ole Taustrup Hansen Bent Olsen Jens Otto Dalhøj Mette Hjort Kim Jørgen Jensby Jørgensen Dorte Schmidt René Lundegaard Gert Rasmussen Kurt Christensen Helle Waagner Mogens Christensen Børge Nielsen Bent Soelberg Anne-Lise Sievers Benno Frandsen Bent Erik Hansen Jytte Madsen Ingmar Madsen Mads Hintze Dinesen Freddy Andersen Arne Kruse Morten V. Pedersen, kommunaldirektør Ulla Andersen, direktør, social og arbejdsmarked Vakant, direktør, børn og kultur Henrik Boesen, direktør, teknik og miljø BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej Odense 3

5 Borgmesterens forord Borgmesterens forord En enig Kommunalbestyrelse godkendte i oktober 2011 budgettet for det kommende år. En budgetaftale, hvor målet var et økonomisk ansvarligt og fagligt forsvarligt serviceniveau og hvor der blev stillet skarpt på effektiviseringer, digitalisering, og et fortsat fokus på at skabe optimale rammer for borgerne. Et andet parameter var balance i økonomien og det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en langsigtet økonomisk politik for Nordfyns Kommune. I begyndelsen af 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en økonomisk politik for Nordfyns Kommune. En politik, som fastlægger de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning. Set i lyset af den økonomiske politiks vedtagne økonomiske rammer, kan jeg med glæde konstatere, at regnskabsresultatet for 2012 er i overensstemmelse med hovedparten af måltallene i den økonomiske politik. Dog med undtagelse af anlægsområdet, hvor hverken budgettet eller regnskabet for 2012 kan leve op til måltallet. De seneste prognoser for kommunernes regnskaber for 2012 viser, at kommunerne samlet set i 2012 har haft væsentligt færre serviceudgifter end oprindeligt budgetteret og Nordfyns Kommune følger tendensen på landsplan. I løbet af 2012 har der været 3 budgetopfølgninger, hvor det ved hver budgetopfølgning har været muligt at opskrive budgetreserverne. Dette er udtryk for, at hele organisationen har fokus på optimal drift og stram styring af økonomien, hvilket medvirker til at give et råderum til eventuelle uforudsete udgifter. Regnskabsresultatet for 2012 er bedre end de forventninger, der har været udtrykt i forhold til de løbende budgetopfølgninger. Det skyldes dels, at budgetreserverne forblev reserver dels, at budgetoverførslerne blev væsentligt højere end forudsat, men der er også områder, hvor driftsudgifterne har været lavere end forudsat. Beskæftigelsesområdet har i 2012 skabt økonomisk usikkerhed i forhold til den fortsat høje ledighed samt med akutpakken til udfaldstruede forsikrede ledige. Men trods usikkerheden, så kan det konstateres, at regnskabet er i god overensstemmelse med det korrigerede budget. På anlægssiden har der været stor aktivitet i forhold til projektering af større anlægsprojekter, hvor det forventes at udgifterne vil blive afholdt i I 2012 er der blandt andet blevet fokuseret på etablering af sundhedshus i Solgården samt genopførelse af den udbrændte del af Søndersø Rådhus. Anlægsprojekter, der efter vores målestok er store projekter, og som er finansieret af ekstraordinære indtægter, og som ikke indgår i det oprindelige budget. Vi overfører mange uforbrugte anlægsmidler, men det er vigtigt at konstatere, at projekterne er i gang og vi forventer, at de bliver afsluttet i I begyndelsen af 2012 blev der truffet beslutning om en ny skolestruktur og der har været arbejdet med at få implementeret den nye struktur, ligesom der også er iværksat initiativer til anlægsmæssige kvalitetsløft af skolerne. Samtidig hermed har der været arbejdet med strukturen indenfor dagtilbudsområdet, og rammerne for dagtilbudsområdet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i begyndelsen af Et regnskab er et tilbageblik på det forgangne år og regnskab 2012 viser med klar tydelighed, at vi i Nordfyns Kommune har styr på økonomien. Det er vigtigt fortsat at have fokus på god styring af økonomien, så vi kan sikre, at Nordfyns Kommune er en attraktiv kommune for vores borgere, erhvervslivet og ikke mindst vores turister. Morten Andersen Borgmester 4

6 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 17. april 2013 aflagt årsregnskab for 2012 for Nordfyns Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Nordfyns Kommune, den 25. april 2013 Morten Andersen Borgmester Morten V. Pedersen Kommunaldirektør 5

7 Generelle bemærkninger Generelle regnskabsbemærkninger Budgetgrundlag mv. Driftsbudgettet for 2012 blev lagt på grundlag af budgettet for 2011 med de forudsætningsændringer mv., som var kendt i foråret I forbindelse med budgetlægningen kunne det konstateres, at kommunens driftsudgifter steg mere end driftsindtægterne. For at kunne finansiere udgifterne til anlæg og afdrag på lån var det derfor nødvendigt at tilpasse driften. En enig kommunalbestyrelse indgik en budgetaftale, som bl.a. indeholdt driftsog anlægsbesparelser for 14,2 mio. kr. i 2012 i forhold til administrationens budgetforslag. Budgetreserven fra 2011 blev videreført med 5,5 mio. kr. Budgetreserven skulle anvendes til at finansiere eventuelle budgetoverskridelser i det samlede driftsbudget. I løbet af året viste det sig, at der ikke blev behov for at anvende denne budgetreserve. Dels var budgettet lagt på et realistisk grundlag, dels opstod der ikke væsentlige uforudsete udgifter. Flere af fagudvalgene kunne ved budgetopfølgningerne konstatere mindreudgifter, som blev overført til budgetreserverne. Ved årets udgang udgjorde budgetreserverne 23,7 mio. kr. Budgetreserverne fordeler sig således: Udvalg Oprindeligt budget Tillagt i forb. med kvartalsvise budgetopfølgninger Øvrige budgetreguleringer Samlet budgetreserve Familieudvalget 0 kr. 19,2 mio. kr. -0,2 mio. kr. 19,0 mio. kr. Socialudvalget 0 kr. 11,0 mio. kr. 0 kr. 11,0 mio. kr. Teknik- og miljøudvalget 0 kr. 3,4 mio. kr. -3,1 mio. kr. 0,3 mio. kr. Økonomiudvalget 5,5 mio. kr. -8,4 mio. kr. -3,7 mio. kr. -6,6 mio. kr. I alt 5,5 mio. kr. 25,2 mio. kr. -7,0 mio. kr. 23,7 mio. kr. Udover budgetreserverne kan det konstateres, at der er mindreudgifter på mange driftsområder. Det skyldes bl.a. ansættelsesstop, mindre forbrug af vikarer og almindelig tilbageholdenhed. Det ses også af budgetoverførslerne til 2013, som er steget med 1,9 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2011 til Det var forventet, at budgetoverførslerne til 2013 ville falde til ca. 12 mio. kr., da de var ekstraordinært store fra 2011 til I stedet blev de på 33 mio. kr. På anlægsområdet er der afsat midler til bl.a. tilbygnings- og renoveringsudgifter som følge af den nye skolestruktur. Pga. forsinkelser i byggeprojekterne overføres der uforbrugte anlægsbeløb for 40,1 mio. kr. til

8 Generelle bemærkninger Regnskabsresultatet jf. regnskabsopgørelsen Hovedtallene ser således ud: (mio. kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Regnskab 2011 Tilskud og skatter incl. kvalitetsfond , , , ,5 Driftsudgifter 1.700, , , ,9 Renter 5,8 9,5 8,1 3,4 Resultat af ordinær drift -33,5-15,5-101,7-90,3 Anlægsudgifter 19,0 73,4 32,2 29,9 Jordforsyning -4,5-5,5-7,3-5,2 Skattefinansieret resultat -19,0 52,2-76,8-65,6 Forsyningsvirksomheder 0,9 0,6 1,3 4,3 Resultat i alt -18,1 52,8-75,5-61,3 Negative beløb angiver indtægter. Positive angiver udgifter. Nordfyns Kommunes regnskab udviser et samlet overskud af drift og anlæg på 75,5 mio. kr. Der var i det oprindelige budget forudsat et overskud på 18,1 mio. kr. Overordnet set er der følgende store afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget: resultat af ordinær drift er 68,2 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret de skattefinansierede anlægsudgifter er 13,2 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret resultat af jordforsyning er 2,8 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret resultat af forsyningsområdet giver et underskud, der 0,4 mio. kr. større end budgetteret Det er primært den ordinære drift, der bidrager til det store overskud. Årsagerne til driftsoverskuddet er bl.a.: Kommunens institutioner og afdelinger har fulgt kommunalbestyrelsens anmodning og har generelt været meget tilbageholdende med at bruge budgettet for De samlede budgetoverførsler fra 2012 til 2013 er derfor steget med 1,9 mio. kr. i forhold til året før De kvartalsvise budgetopfølgninger har vist et forventet mindreforbrug på en lang række områder. Disse mindreforbrug er løbende blevet overført til særlige budgetreserver, som har kunnet anvendes til finansiering af eventuelle merforbrug andre steder i budgettet. Budgetreserverne er ikke blevet anvendt. Budgetreserverne er steget med 18,2 mio. kr. i løbet af Kommunens likvider er i 2012 blevet forøget med 93,8 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et forbrug af likvider på 0,8 mio. kr. På de efterfølgende sider er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til noterne samt bilagshæftet med mere detaljerede regnskabsoversigter. 7

9 Generelle bemærkninger Serviceudgifter overholdelse af servicerammen Kommunerne skal under ét overholde de oprindeligt budgetterede serviceudgifter, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte, aktivering mv.) nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet nettodriftsudgifterne til forsyningsområdet (brugerfinansieret) Nordfyns Kommunes serviceudgifter for 2012 kan opgøres således: Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab 2012 Nettodriftsudgifter i alt 1.701, ,3 Fradrag Lovpligtige sociale overførsler 403,6 405,1 Aktivitetsbestemt medfinansiering 96,7 98,3 Brugerfinansieret område 0,9 1,2 Serviceudgifter i , ,7 Som det fremgår af ovenstående har Nordfyns Kommune overholdt aftalen om serviceudgifterne for 2012, idet serviceudgifterne i regnskabet er 65,2 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Indtægter incl. kvalitetsfonden Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i 2012 ca. 8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Skatteindtægterne faldt med 2 mio. pga. tilbagebetaling af grundskyld som følge af nye ejendomsvurderinger fra Skat. Tilskud og udligninger steg med 10 mio. kr. Dette skyldes primært, at beskæftigelsestilskuddet, som dækker en del af kommunens udgifter til ledige, blev midtvejsreguleret med yderligere 9 mio. kr. 8

10 Driftsudgifter på det skattefinansierede område Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud (i mio. kr.): Udvalg Oprindeligt budget Generelle bemærkninger Korrigeret budget Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 257,6 265,3 264,1 Sundheds- kultur- og fritidsudvalget 143,6 144,0 143,8 Erhvervs- og udviklingsudvalget 6,2 7,4 6,1 Familieudvalget 525,7 528,6 493,7 Socialudvalget 516,2 528,6 493,9 Teknik- og miljøudvalget 68,7 70,6 67,4 Økonomiudvalget 182,3 177,7 168,9 I alt 1.700, , ,1 De efterfølgende afsnit indeholder udvalgsopdelte redegørelser for væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab. Væsentlige afvigelser vurderes som afvigelser på 1 mio. kr. og derover. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Jobcenter 251,5 259,2 257,6-1,6 KompetenceCenter Nordfyn 6,1 6,1 6,5 0,4 Overførsel til 2013 I alt 257,6 265,3 264,1-1,2 0 Den store afvigelse mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes primært budgetændringer som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Statsrefusionen af kommunens udgifter er nedsat. Til gengæld er beskæftigelsestilskuddet øget. Beskæftigelsestilskuddet konteres under generelle tilskud. Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er ikke budgetoverførsel på arbejdsmarkedsudvalgets område, da udgifterne her primært er sociale overførselsudgifter. Der er følgende større afvigelser: Jobcenter Et mindreforbrug til seniorjob på 1,0 mio. kr. som skyldes færre oprettede job end forventet Et merforbrug til kontanthjælp på 1,2 mio. kr. som følge af flere personer på kontanthjælp end forventet 9

11 Generelle bemærkninger Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Sundheds-, kultur- og fritidsudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Overførsel til 2013 Sundhedspuljer 1,3 1,4-0,1-1,5 0,7 Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhed 1,0 1,0 1,0 0,0 102,5 102,5 104,6 2,1 Tandplejen 10,6 10,4 10,8 0,4-0,4 Fritid 15,6 15,7 14,9-0,8 0,1 Bibliotek 10,7 11,1 10,8-0,3 0,2 Kultur 1,9 1,9 1,8-0,1 I alt 143,6 144,0 143,8-0,2 0,6 Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 0,6 mio. kr. til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 0,4 mio. kr. Der er følgende større afvigelser: Et mindreforbrug til sundhedspuljer på 1,5 mio. kr. som følge af tilskudsindtægter til projekter samt mindreudgifter til nye projekter. Til aktivitetsbestemt sundhed (hovedsagelig betaling for behandling på sygehuse) er der et merforbrug på 2,1 mio. kr., som primært skyldes flere behandlinger sidst på året end forventet. Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Erhvervsfremme og turisme Branding og information Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Mer- /mindreforbrug 4,4 4,4 4,1-0,3 1,0 1,2 0,9-0,3 Udvikling 0,3 0,3 0,3 0,0 Initiativ- og aktivitetspulje Overførsel til ,5 1,5 0,8-0,7 0,7 I alt 6,2 7,4 6,1-1,3 0,7 10

12 Generelle bemærkninger Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 0,7 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært planlagte projekter, som endnu ikke er færdiggjorte. Derfor overføres en del af mindreforbruget til Familieudvalget Familieudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Overførsel til 2013 Undervisning 329,5 323,5 313,6-9,9 3,3 PPR 15,6 15,0 14,5-0,5 Dagtilbud 107,5 109,9 104,7-5,2 2,7 Børn og unge 73,1 61,2 60,9-0,3-0,1 Udvalgets budgetreserve 0,0 19,0 0,0-19,0 I alt 525,7 528,6 493,7-34,9 5,9 Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 34,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf udgør budgetreserven 19,0 mio. kr. På områder med decentraliseringsaftaler er der overført netto 5,9 mio. kr. i overskud fra 2012 til Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 8,9 mio. kr. På Undervisningsområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Til almen undervisning er der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som skyldes færre udgifter og flere indtægter vedr. betaling for undervisning af elever mellem kommuner. Under folkeskoler og SFO er er der netto et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf hovedparten overføres til Der har været indført anlægs- og indkøbsstop samt et fleksibelt ansættelsesstop med baggrund i skolestrukturen. Der har desuden været øgede indtægter fra forældrebetaling i SFO erne. På dagtilbudsområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Børnehaverne har tilsammen haft et netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Institutionerne har generelt været tilbageholdende med at anvende de overførte budgetmidler fra 2011 til Der har desuden været indført anlægs- og indkøbsstop samt et fleksibelt ansættelsesstop med baggrund i skolestrukturen og en kommende ny daginstitutionsstruktur. Der er mindreudgifter på 1,0 mio. kr. til specialbørnehaver som følge af færre børn i disse institutioner end forventet. På Børn og ungeområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: 11

13 Generelle bemærkninger Til forebyggende foranstaltninger er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes rettidig opfølgning på enkeltsager og et mindreforbrug til aflastningsordninger og økonomisk støtte. Til handicapydelser er der et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært vedrører færre indtægter fra statsrefusion af dyre enkeltsager. Socialudvalget Socialudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Borgerservice/ydelseskon toret Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindre -forbrug 23,1 21,6 21,4-0,2 Overførsel til 2013 Handicapområdet 129,7 121,3 115,3-6,0 0,9 Myndighedsområdet 156,8 155,8 153,8-2,0 Aktivitet og træning 12,2 14,2 12,5-1,7 2,0 Hjemmeplejen 87,5 90,4 84,7-5,7 5,4 Plejecentre og køkken 106,9 114,4 106,2-8,2 7,5 Udvalgets budgetreserve 0,0 11,0 0,0-11,0 I alt 516,2 528,6 493,9-34,7 15,7 Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 34,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 15,7 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 12,3 mio. kr. En del af mindreforbruget skyldes, at budgetreserven på 11,0 mio. kr. ikke er udnyttet. Derudover er der følgende større afvigelser: Handicapområdet Et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. til botilbud, som bl.a. skyldes flere indtægter fra andre kommuner og statsrefusioner af dyre enkeltsager. Derudover er Bakkevænget blevet anvendt som botilbud i forbindelse med inkluderende tiltag. Denne løsning har været billigere end forventet. Myndighedsområdet En merindtægt på 1,2 mio. kr. i form af tilbagebetaling af enkeltydelser med tilbagebetalingspligt. Aktivitet og træning På træningscentrene er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes mindreforbrug af vikarer samt at budgetoverførslen fra 2011 ikke er anvendt. Hjemmeplejen Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. til frit valgs områderne, som primært skyldes et fald i antal visiterede timer samt at budgetoverførslen fra 2011 ikke er anvendt. Et mindreforbrug til elevuddannelser på 1,9 mio. kr., der vedrører ekstraordinært tilskud fra staten samt AER-refusioner. 12

14 Plejecentre og køkken Generelle bemærkninger Mindreforbrug på 8,2 mio. kr. vedr. kommunens 5 plejecentre. Plejecentrene har bl.a. vist stor tilbageholdenhed og har desuden haft et mindreforbrug af afløsning og vikarer. Derudover er budgetoverførslerne fra 2011 ikke anvendt. Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.), opdelt i skattefinansieret og brugerfinansieret område: Skattefinansieret område Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Overførsel til 2013 Driftsafdeling 57,4 58,5 55,7-2,8 2,2 Energibesparende foranst. -0,4-0,4-0,2 0,2 Redningsberedskab 7,6 8,0 7,8-0,2 0,2 Miljøforanstaltninger 4,5 4,5 4,5 0,0 Havn og marina -0,4-0,3-0,3 0,0 Udvalgets budgetreserve 0,0 0,3 0,0-0,3 Skattefinans. område i alt 68,7 70,6 67,4-3,2 2,4 Regnskab 2012 udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 2,4 mio. kr. til budget 2013, og til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 1,3 mio. kr. På Teknik- og Miljøudvalgets område er det kun Vej og Park, redningsberedskab samt Havn og marina, der har overførselsadgang mellem årene. Driftsafdeling Driftsafdelingen udviser et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er mindreudgifter på 2,2 mio. kr. til Vej og Park, som bl.a. skyldes, at indtægterne for vintervedligeholdelsen først er indtjent sidst på året. Midlerne anvendes bl.a. til asfaltarbejde, som først kan igangsættes i foråret

15 Generelle bemærkninger Brugerfinansieret område Afdeling Driftsresultat renovation Brugerfinansieret område i alt Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab ,9 0,9 1,2 0,3 Overførsel til ,9 0,9 1,2 0,3 0 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Mer- /mindreforbrug Politisk administration 6,6 6,7 6,8 0,1 Administrationsudgifter med overførsel Administrationsudgifter uden overførsel Udvalgets budgetreserve Overførsel til ,3 143,6 135,0-8,6 5,7 31,9 33,9 27,2-6,7 2,0 5,5-6,6 0,0 6,6 I alt 182,3 177,7 168,9-8,8 7,7 Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 7,7 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 6,6 mio. kr. På området Administrative udgifter med overførselsadgang udviser regnskabet et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som primært kan henføres til færre lønudgifter til administrativt personale pga. flere vakante stillinger færre udgifter til IT pga. omlægning af kontrakter samt realisering af digitale gevinster færre udgifter til lægeerklæringer mv. på jobcentret flere gebyrindtægter vedr. rykkerskrivelser På området Administrative udgifter uden overførselsadgang udviser regnskabet en mindreudgift på 6,7 mio. kr., som primært skyldes, at der har været færre udgifter til sygdom, barsel og tjenestemandspensioner en del lønpuljemidler til decentral lønforhandling mv. ikke er brugt i 2012 under forsikringsområdet har udgifterne til arbejdsskader og risikostyring været lavere end forventet, hvorfor de overføres som henlæggelse til senere brug. En del af disse beløb overføres derfor til Derudover er der et merforbrug på budgetreserven på 6,6 mio. kr. 14

16 Renter Der har i 2012 været netto renteudgifter på 8,1 mio. kr. Det korrigerede budget udviste en nettoudgift på 9,5 mio. kr. Generelle bemærkninger Forskellen skyldes primært færre renteudgifter til lån. Ca. halvdelen af kommunens lån er variabelt forrentede og her har renten været noget lavere end forventet. Derudover har statens tilskud til dækning af renteudgifterne på ældreboliglån været større end forventet. Til gengæld har statens tilskud til dækning af afdragene på ældreboliglånene været mindre end forventet. Anlægsudgifter excl. jordforsyning På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 32,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 73,4 mio. kr. Det oprindelige budget udgjorde 19,0 mio. kr. I 2012 er der givet tillægsbevillinger på 53,1 mio. kr., primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra De 3 største anlægsposter er Bygningsvedligeholdelsespuljen, hvor der i alt er brugt 3,8 mio. kr. i 2012 Udbygning af Havrehedskolen. Hertil er der afholdt 3,7 mio. kr. i Anlægspuljen i forbindelse med ny skolestruktur, hvor der er brugt i alt 2,6 mio. kr. i Der overføres uforbrugte budgetbeløb for igangværende anlægsprojekter for i alt 40,1 mio. kr. til De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er: Sundheds-, kultur- og fritidsudvalgets område Den uprioriterede anlægspulje til fritidsområdet på 3,9 mio. kr. afventer beslutning om, hvorvidt foreningerne vil overtage klubhusene. Anlægsbudgettet til træningsfaciliteter i Bogense på 2,5 mio. kr. har afventet de endelige planer for benyttelsen af Solgården som sundhedshus. Familieudvalgets område Anlægsbudgettet på 10,0 mio. kr. til renovering af Otterup Skole er kun delvis brugt, da en stor del af arbejdet er udskudt til Anlægsbudgettet på 2,1 mio. kr. til udbygning af Nordvestskolen er ikke brugt, da arbejdet er udskudt til En del af anlægsbudgettet på 4,5 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse med ny skolestruktur overføres ligeledes til Udvidelsen af døgninstitutionen Langebyhus har måttet afvente andre myndigheders godkendelse, hvorfor der næsten ikke er brugt noget af anlægsbudgettet på 3,8 mio. kr. Socialudvalgets område Nedlæggelse af centralkøkkenet var budgetteret til 0,5 mio. kr., men der er kun anvendt 0,1 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets område Udgifterne til energibesparende foranstaltninger er 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Udgifterne vedrørende nedrivningspuljen er 4,0 mio. kr. mindre end budgetteret. 15

17 Økonomiudvalgets område Generelle bemærkninger Der var budgetteret med anlægsudgifter på 3,8 mio. kr. til genopførelse af Søndersø. Der er kun brugt 0,6 mio. kr. i Oversigter over anlægsprojekterne, opdelt på afsluttede og igangværende projekter, findes i bilaget til årsregnskabet. Kvalitetsfondens områder På kvalitetsfondens områder har Nordfyns Kommune i 2012 modtaget 10,6 mio. kr. i tilskud fra staten til medfinansiering af anlægsudgifter. Det er en forudsætning, at kommunen anvender samme beløb, som modtages i tilskud. Anvender kommunen et mindre beløb, skal der ske deponering af en forholdsmæssig andel af tilskuddet. Kvalitetsfondens områder omfatter anlægsinvesteringer på følgende områder Dagtilbud Folkeskoler incl. SFO er Ældreområdet excl. ældreboliger Idrætsfaciliteter for børn og unge Nordfyns Kommune har i 2012 afholdt anlægsudgifter for i alt 22,8 mio. kr. på kvalitetsfondens områder. På den baggrund er kommunen berettiget til at modtage 50 % af 22,8 mio. kr., i alt 11,4 mio. kr. Forskellen mellem de modtagne 10,6 mio. kr. og 11,4 mio. kr., i alt 0,8 mio. kr., kan kommunen få frigivet af tidligere års deponerede midler. Der vil herefter være deponeret 14,4 mio. kr., som kan frigives i takt med, at kommunen anvender flere anlægsudgifter, end der modtages kvalitetsfondsmidler. Jordforsyning Kommunen har i 2012 afholdt udgifter til køb af jord og byggemodning for 0,3 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 7,6 mio. kr. Der har således været et nettooverskud på jordforsyning på 7,3 mio. kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 5,5 mio. kr. Der er i alt solgt 8 parcelhusgrunde i 2012, hvilket er halvt så mange som i Forsyningsvirksomheder Det brugerfinansierede forsyningsområde omfatter udelukkende renovation, idet spildevandsområdet blev overført til særskilt aktieselskab pr. 1. januar Det var ifølge det korrigerede budget forventet, at området gav et underskud på 0,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet underskud på 1,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært færre indtægter på genbrugsstationerne samt større anlægsudgifter end budgetteret. 16

18 Budgetoverførsler Generelle bemærkninger Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2013 godkendt, at der fra 2012 til 2013 overføres følgende budgetbeløb: Udvalg DRIFT ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget 0,6 7,9 Erhvervs- og udviklingsudvalget 0,7-1,0 Familieudvalget 5,9 20,2 Socialudvalget 15,7 0,5 Teknik- og miljøudvalget 2,4 8,4 Økonomiudvalget 7,7 4,2 I alt 33,0 40,1 Låneoptagelse og afdrag på lån Der er i 2012 optaget tillægslån på kr. til restfinansiering af Plejecentret Møllehaven. Der er i 2012 betalt afdrag for i alt 14,7 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end korrigeret budget. Afvigelsen skyldes primært, at staten har ydet mindre tilskud end budgetteret til afdrag på ældreboliglån. Til gengæld har staten ydet mere tilskud end budgetteret til renter på ældreboliglån. Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2013 besluttet, at kommunens låneramme for 2012 ikke skal udnyttes. 17

19 Generelle bemærkninger Hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Regnskabsopgørelsen Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Resultat af ordinær drift -1,2 10,2-42,0-90,3-101,7 Resultat af skattefinansieret område 48,3 51,4 31,1-65,6-76,8 Resultat af forsyningsområdet -3,2-5,8-2,5 4,3 1,3 Balanceposter Anlægsaktiver i alt 1.207, , , , ,4 Omsætningsaktiver i alt 15,3 64,2 33,0 55,4 12,7 Likvide aktiver incl. obligationer -2,5-1,9 40,6 62,1 156,0 Mellemvæ. med forsyningsområdet - spildevand (gæld) - renovation (gæld) -22,1-5,4-26,8-6,5-11,9-8,9-10,8-4,7-9,6-3,4 Langfristet gæld - heraf vedr. ældreboliger Hensatte forpligtelser Kortfristet gæld -246,0-129,5-179,4-151,3-243,1-126,6-168,5-205,7-325,6-158,3-171,2-98,8-311,4-153,4-163,1-124,2-291,6-149,1-223,9-84,5 Egenkapital i alt -643,0-621, , , ,0 Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen (hele året) 91,2 28,4 88,3 138,8 189,2 Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.) Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) Skatteudskrivning Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,5 25,5 26,0 26,1 26,1 Grundskyldspromille 25,18 25,18 25,18 31,98 31,98 Antal indbyggere (ult., folkereg.) Negative beløb i regnskabsopgørelsen er overskud. 18

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011 ÅRSBERETNING 2011 Årsregnskab for 2011 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6 Økonomisk beretning FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN Den 4. juni 2011 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Årsrapport for 2014 SELSKABSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Lokesvej 8353 Them CVR.nr.: 3062 1867 Bestyrelse Inger Lise Nielsen, R15, formand Tove

Læs mere

Indhold. Regnskab 2013

Indhold. Regnskab 2013 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis.... 8 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)... 11 Balance... 13 Hoved- og nøgletal... 15 Udvikling

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere