ÅRSBERETNING Årsregnskab for 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012

2 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet for 2012 er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling samt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte formkrav til årsregnskabet. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at: indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal afrundinger til hele tusind eller mio. kr. i de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen Ajourført: 10. april 2013 Økonomi & Løn Østergade Bogense 1

3 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Ledelsens påtegning... 5 Generelle regnskabsbemærkninger... 6 Hovedtal og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sektorbeskrivelse for Erhvervs- og udviklingsudvalget Sektorbeskrivelse for Familieudvalget Sektorbeskrivelse for Socialudvalget Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget

4 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Nordfyns Kommune Østergade Bogense Telefon Telefax Hjemmeside Hjemsted Bogense Regnskabsår 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Direktion Revision Morten Andersen, Borgmester Steen Brydegaard Tessa Gjødesen Kim Johansen Ole Taustrup Hansen Bent Olsen Jens Otto Dalhøj Mette Hjort Kim Jørgen Jensby Jørgensen Dorte Schmidt René Lundegaard Gert Rasmussen Kurt Christensen Helle Waagner Mogens Christensen Børge Nielsen Bent Soelberg Anne-Lise Sievers Benno Frandsen Bent Erik Hansen Jytte Madsen Ingmar Madsen Mads Hintze Dinesen Freddy Andersen Arne Kruse Morten V. Pedersen, kommunaldirektør Ulla Andersen, direktør, social og arbejdsmarked Vakant, direktør, børn og kultur Henrik Boesen, direktør, teknik og miljø BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej Odense 3

5 Borgmesterens forord Borgmesterens forord En enig Kommunalbestyrelse godkendte i oktober 2011 budgettet for det kommende år. En budgetaftale, hvor målet var et økonomisk ansvarligt og fagligt forsvarligt serviceniveau og hvor der blev stillet skarpt på effektiviseringer, digitalisering, og et fortsat fokus på at skabe optimale rammer for borgerne. Et andet parameter var balance i økonomien og det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en langsigtet økonomisk politik for Nordfyns Kommune. I begyndelsen af 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en økonomisk politik for Nordfyns Kommune. En politik, som fastlægger de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning. Set i lyset af den økonomiske politiks vedtagne økonomiske rammer, kan jeg med glæde konstatere, at regnskabsresultatet for 2012 er i overensstemmelse med hovedparten af måltallene i den økonomiske politik. Dog med undtagelse af anlægsområdet, hvor hverken budgettet eller regnskabet for 2012 kan leve op til måltallet. De seneste prognoser for kommunernes regnskaber for 2012 viser, at kommunerne samlet set i 2012 har haft væsentligt færre serviceudgifter end oprindeligt budgetteret og Nordfyns Kommune følger tendensen på landsplan. I løbet af 2012 har der været 3 budgetopfølgninger, hvor det ved hver budgetopfølgning har været muligt at opskrive budgetreserverne. Dette er udtryk for, at hele organisationen har fokus på optimal drift og stram styring af økonomien, hvilket medvirker til at give et råderum til eventuelle uforudsete udgifter. Regnskabsresultatet for 2012 er bedre end de forventninger, der har været udtrykt i forhold til de løbende budgetopfølgninger. Det skyldes dels, at budgetreserverne forblev reserver dels, at budgetoverførslerne blev væsentligt højere end forudsat, men der er også områder, hvor driftsudgifterne har været lavere end forudsat. Beskæftigelsesområdet har i 2012 skabt økonomisk usikkerhed i forhold til den fortsat høje ledighed samt med akutpakken til udfaldstruede forsikrede ledige. Men trods usikkerheden, så kan det konstateres, at regnskabet er i god overensstemmelse med det korrigerede budget. På anlægssiden har der været stor aktivitet i forhold til projektering af større anlægsprojekter, hvor det forventes at udgifterne vil blive afholdt i I 2012 er der blandt andet blevet fokuseret på etablering af sundhedshus i Solgården samt genopførelse af den udbrændte del af Søndersø Rådhus. Anlægsprojekter, der efter vores målestok er store projekter, og som er finansieret af ekstraordinære indtægter, og som ikke indgår i det oprindelige budget. Vi overfører mange uforbrugte anlægsmidler, men det er vigtigt at konstatere, at projekterne er i gang og vi forventer, at de bliver afsluttet i I begyndelsen af 2012 blev der truffet beslutning om en ny skolestruktur og der har været arbejdet med at få implementeret den nye struktur, ligesom der også er iværksat initiativer til anlægsmæssige kvalitetsløft af skolerne. Samtidig hermed har der været arbejdet med strukturen indenfor dagtilbudsområdet, og rammerne for dagtilbudsområdet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i begyndelsen af Et regnskab er et tilbageblik på det forgangne år og regnskab 2012 viser med klar tydelighed, at vi i Nordfyns Kommune har styr på økonomien. Det er vigtigt fortsat at have fokus på god styring af økonomien, så vi kan sikre, at Nordfyns Kommune er en attraktiv kommune for vores borgere, erhvervslivet og ikke mindst vores turister. Morten Andersen Borgmester 4

6 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 17. april 2013 aflagt årsregnskab for 2012 for Nordfyns Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Nordfyns Kommune, den 25. april 2013 Morten Andersen Borgmester Morten V. Pedersen Kommunaldirektør 5

7 Generelle bemærkninger Generelle regnskabsbemærkninger Budgetgrundlag mv. Driftsbudgettet for 2012 blev lagt på grundlag af budgettet for 2011 med de forudsætningsændringer mv., som var kendt i foråret I forbindelse med budgetlægningen kunne det konstateres, at kommunens driftsudgifter steg mere end driftsindtægterne. For at kunne finansiere udgifterne til anlæg og afdrag på lån var det derfor nødvendigt at tilpasse driften. En enig kommunalbestyrelse indgik en budgetaftale, som bl.a. indeholdt driftsog anlægsbesparelser for 14,2 mio. kr. i 2012 i forhold til administrationens budgetforslag. Budgetreserven fra 2011 blev videreført med 5,5 mio. kr. Budgetreserven skulle anvendes til at finansiere eventuelle budgetoverskridelser i det samlede driftsbudget. I løbet af året viste det sig, at der ikke blev behov for at anvende denne budgetreserve. Dels var budgettet lagt på et realistisk grundlag, dels opstod der ikke væsentlige uforudsete udgifter. Flere af fagudvalgene kunne ved budgetopfølgningerne konstatere mindreudgifter, som blev overført til budgetreserverne. Ved årets udgang udgjorde budgetreserverne 23,7 mio. kr. Budgetreserverne fordeler sig således: Udvalg Oprindeligt budget Tillagt i forb. med kvartalsvise budgetopfølgninger Øvrige budgetreguleringer Samlet budgetreserve Familieudvalget 0 kr. 19,2 mio. kr. -0,2 mio. kr. 19,0 mio. kr. Socialudvalget 0 kr. 11,0 mio. kr. 0 kr. 11,0 mio. kr. Teknik- og miljøudvalget 0 kr. 3,4 mio. kr. -3,1 mio. kr. 0,3 mio. kr. Økonomiudvalget 5,5 mio. kr. -8,4 mio. kr. -3,7 mio. kr. -6,6 mio. kr. I alt 5,5 mio. kr. 25,2 mio. kr. -7,0 mio. kr. 23,7 mio. kr. Udover budgetreserverne kan det konstateres, at der er mindreudgifter på mange driftsområder. Det skyldes bl.a. ansættelsesstop, mindre forbrug af vikarer og almindelig tilbageholdenhed. Det ses også af budgetoverførslerne til 2013, som er steget med 1,9 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2011 til Det var forventet, at budgetoverførslerne til 2013 ville falde til ca. 12 mio. kr., da de var ekstraordinært store fra 2011 til I stedet blev de på 33 mio. kr. På anlægsområdet er der afsat midler til bl.a. tilbygnings- og renoveringsudgifter som følge af den nye skolestruktur. Pga. forsinkelser i byggeprojekterne overføres der uforbrugte anlægsbeløb for 40,1 mio. kr. til

8 Generelle bemærkninger Regnskabsresultatet jf. regnskabsopgørelsen Hovedtallene ser således ud: (mio. kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Regnskab 2011 Tilskud og skatter incl. kvalitetsfond , , , ,5 Driftsudgifter 1.700, , , ,9 Renter 5,8 9,5 8,1 3,4 Resultat af ordinær drift -33,5-15,5-101,7-90,3 Anlægsudgifter 19,0 73,4 32,2 29,9 Jordforsyning -4,5-5,5-7,3-5,2 Skattefinansieret resultat -19,0 52,2-76,8-65,6 Forsyningsvirksomheder 0,9 0,6 1,3 4,3 Resultat i alt -18,1 52,8-75,5-61,3 Negative beløb angiver indtægter. Positive angiver udgifter. Nordfyns Kommunes regnskab udviser et samlet overskud af drift og anlæg på 75,5 mio. kr. Der var i det oprindelige budget forudsat et overskud på 18,1 mio. kr. Overordnet set er der følgende store afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget: resultat af ordinær drift er 68,2 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret de skattefinansierede anlægsudgifter er 13,2 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret resultat af jordforsyning er 2,8 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret resultat af forsyningsområdet giver et underskud, der 0,4 mio. kr. større end budgetteret Det er primært den ordinære drift, der bidrager til det store overskud. Årsagerne til driftsoverskuddet er bl.a.: Kommunens institutioner og afdelinger har fulgt kommunalbestyrelsens anmodning og har generelt været meget tilbageholdende med at bruge budgettet for De samlede budgetoverførsler fra 2012 til 2013 er derfor steget med 1,9 mio. kr. i forhold til året før De kvartalsvise budgetopfølgninger har vist et forventet mindreforbrug på en lang række områder. Disse mindreforbrug er løbende blevet overført til særlige budgetreserver, som har kunnet anvendes til finansiering af eventuelle merforbrug andre steder i budgettet. Budgetreserverne er ikke blevet anvendt. Budgetreserverne er steget med 18,2 mio. kr. i løbet af Kommunens likvider er i 2012 blevet forøget med 93,8 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et forbrug af likvider på 0,8 mio. kr. På de efterfølgende sider er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til noterne samt bilagshæftet med mere detaljerede regnskabsoversigter. 7

9 Generelle bemærkninger Serviceudgifter overholdelse af servicerammen Kommunerne skal under ét overholde de oprindeligt budgetterede serviceudgifter, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte, aktivering mv.) nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet nettodriftsudgifterne til forsyningsområdet (brugerfinansieret) Nordfyns Kommunes serviceudgifter for 2012 kan opgøres således: Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab 2012 Nettodriftsudgifter i alt 1.701, ,3 Fradrag Lovpligtige sociale overførsler 403,6 405,1 Aktivitetsbestemt medfinansiering 96,7 98,3 Brugerfinansieret område 0,9 1,2 Serviceudgifter i , ,7 Som det fremgår af ovenstående har Nordfyns Kommune overholdt aftalen om serviceudgifterne for 2012, idet serviceudgifterne i regnskabet er 65,2 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Indtægter incl. kvalitetsfonden Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i 2012 ca. 8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Skatteindtægterne faldt med 2 mio. pga. tilbagebetaling af grundskyld som følge af nye ejendomsvurderinger fra Skat. Tilskud og udligninger steg med 10 mio. kr. Dette skyldes primært, at beskæftigelsestilskuddet, som dækker en del af kommunens udgifter til ledige, blev midtvejsreguleret med yderligere 9 mio. kr. 8

10 Driftsudgifter på det skattefinansierede område Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud (i mio. kr.): Udvalg Oprindeligt budget Generelle bemærkninger Korrigeret budget Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 257,6 265,3 264,1 Sundheds- kultur- og fritidsudvalget 143,6 144,0 143,8 Erhvervs- og udviklingsudvalget 6,2 7,4 6,1 Familieudvalget 525,7 528,6 493,7 Socialudvalget 516,2 528,6 493,9 Teknik- og miljøudvalget 68,7 70,6 67,4 Økonomiudvalget 182,3 177,7 168,9 I alt 1.700, , ,1 De efterfølgende afsnit indeholder udvalgsopdelte redegørelser for væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab. Væsentlige afvigelser vurderes som afvigelser på 1 mio. kr. og derover. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Jobcenter 251,5 259,2 257,6-1,6 KompetenceCenter Nordfyn 6,1 6,1 6,5 0,4 Overførsel til 2013 I alt 257,6 265,3 264,1-1,2 0 Den store afvigelse mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes primært budgetændringer som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Statsrefusionen af kommunens udgifter er nedsat. Til gengæld er beskæftigelsestilskuddet øget. Beskæftigelsestilskuddet konteres under generelle tilskud. Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er ikke budgetoverførsel på arbejdsmarkedsudvalgets område, da udgifterne her primært er sociale overførselsudgifter. Der er følgende større afvigelser: Jobcenter Et mindreforbrug til seniorjob på 1,0 mio. kr. som skyldes færre oprettede job end forventet Et merforbrug til kontanthjælp på 1,2 mio. kr. som følge af flere personer på kontanthjælp end forventet 9

11 Generelle bemærkninger Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Sundheds-, kultur- og fritidsudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Overførsel til 2013 Sundhedspuljer 1,3 1,4-0,1-1,5 0,7 Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhed 1,0 1,0 1,0 0,0 102,5 102,5 104,6 2,1 Tandplejen 10,6 10,4 10,8 0,4-0,4 Fritid 15,6 15,7 14,9-0,8 0,1 Bibliotek 10,7 11,1 10,8-0,3 0,2 Kultur 1,9 1,9 1,8-0,1 I alt 143,6 144,0 143,8-0,2 0,6 Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 0,6 mio. kr. til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 0,4 mio. kr. Der er følgende større afvigelser: Et mindreforbrug til sundhedspuljer på 1,5 mio. kr. som følge af tilskudsindtægter til projekter samt mindreudgifter til nye projekter. Til aktivitetsbestemt sundhed (hovedsagelig betaling for behandling på sygehuse) er der et merforbrug på 2,1 mio. kr., som primært skyldes flere behandlinger sidst på året end forventet. Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Erhvervsfremme og turisme Branding og information Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Mer- /mindreforbrug 4,4 4,4 4,1-0,3 1,0 1,2 0,9-0,3 Udvikling 0,3 0,3 0,3 0,0 Initiativ- og aktivitetspulje Overførsel til ,5 1,5 0,8-0,7 0,7 I alt 6,2 7,4 6,1-1,3 0,7 10

12 Generelle bemærkninger Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 0,7 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært planlagte projekter, som endnu ikke er færdiggjorte. Derfor overføres en del af mindreforbruget til Familieudvalget Familieudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Overførsel til 2013 Undervisning 329,5 323,5 313,6-9,9 3,3 PPR 15,6 15,0 14,5-0,5 Dagtilbud 107,5 109,9 104,7-5,2 2,7 Børn og unge 73,1 61,2 60,9-0,3-0,1 Udvalgets budgetreserve 0,0 19,0 0,0-19,0 I alt 525,7 528,6 493,7-34,9 5,9 Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 34,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf udgør budgetreserven 19,0 mio. kr. På områder med decentraliseringsaftaler er der overført netto 5,9 mio. kr. i overskud fra 2012 til Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 8,9 mio. kr. På Undervisningsområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Til almen undervisning er der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som skyldes færre udgifter og flere indtægter vedr. betaling for undervisning af elever mellem kommuner. Under folkeskoler og SFO er er der netto et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf hovedparten overføres til Der har været indført anlægs- og indkøbsstop samt et fleksibelt ansættelsesstop med baggrund i skolestrukturen. Der har desuden været øgede indtægter fra forældrebetaling i SFO erne. På dagtilbudsområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Børnehaverne har tilsammen haft et netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Institutionerne har generelt været tilbageholdende med at anvende de overførte budgetmidler fra 2011 til Der har desuden været indført anlægs- og indkøbsstop samt et fleksibelt ansættelsesstop med baggrund i skolestrukturen og en kommende ny daginstitutionsstruktur. Der er mindreudgifter på 1,0 mio. kr. til specialbørnehaver som følge af færre børn i disse institutioner end forventet. På Børn og ungeområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: 11

13 Generelle bemærkninger Til forebyggende foranstaltninger er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes rettidig opfølgning på enkeltsager og et mindreforbrug til aflastningsordninger og økonomisk støtte. Til handicapydelser er der et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært vedrører færre indtægter fra statsrefusion af dyre enkeltsager. Socialudvalget Socialudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Borgerservice/ydelseskon toret Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindre -forbrug 23,1 21,6 21,4-0,2 Overførsel til 2013 Handicapområdet 129,7 121,3 115,3-6,0 0,9 Myndighedsområdet 156,8 155,8 153,8-2,0 Aktivitet og træning 12,2 14,2 12,5-1,7 2,0 Hjemmeplejen 87,5 90,4 84,7-5,7 5,4 Plejecentre og køkken 106,9 114,4 106,2-8,2 7,5 Udvalgets budgetreserve 0,0 11,0 0,0-11,0 I alt 516,2 528,6 493,9-34,7 15,7 Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 34,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 15,7 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 12,3 mio. kr. En del af mindreforbruget skyldes, at budgetreserven på 11,0 mio. kr. ikke er udnyttet. Derudover er der følgende større afvigelser: Handicapområdet Et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. til botilbud, som bl.a. skyldes flere indtægter fra andre kommuner og statsrefusioner af dyre enkeltsager. Derudover er Bakkevænget blevet anvendt som botilbud i forbindelse med inkluderende tiltag. Denne løsning har været billigere end forventet. Myndighedsområdet En merindtægt på 1,2 mio. kr. i form af tilbagebetaling af enkeltydelser med tilbagebetalingspligt. Aktivitet og træning På træningscentrene er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes mindreforbrug af vikarer samt at budgetoverførslen fra 2011 ikke er anvendt. Hjemmeplejen Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. til frit valgs områderne, som primært skyldes et fald i antal visiterede timer samt at budgetoverførslen fra 2011 ikke er anvendt. Et mindreforbrug til elevuddannelser på 1,9 mio. kr., der vedrører ekstraordinært tilskud fra staten samt AER-refusioner. 12

14 Plejecentre og køkken Generelle bemærkninger Mindreforbrug på 8,2 mio. kr. vedr. kommunens 5 plejecentre. Plejecentrene har bl.a. vist stor tilbageholdenhed og har desuden haft et mindreforbrug af afløsning og vikarer. Derudover er budgetoverførslerne fra 2011 ikke anvendt. Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.), opdelt i skattefinansieret og brugerfinansieret område: Skattefinansieret område Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Overførsel til 2013 Driftsafdeling 57,4 58,5 55,7-2,8 2,2 Energibesparende foranst. -0,4-0,4-0,2 0,2 Redningsberedskab 7,6 8,0 7,8-0,2 0,2 Miljøforanstaltninger 4,5 4,5 4,5 0,0 Havn og marina -0,4-0,3-0,3 0,0 Udvalgets budgetreserve 0,0 0,3 0,0-0,3 Skattefinans. område i alt 68,7 70,6 67,4-3,2 2,4 Regnskab 2012 udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 2,4 mio. kr. til budget 2013, og til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 1,3 mio. kr. På Teknik- og Miljøudvalgets område er det kun Vej og Park, redningsberedskab samt Havn og marina, der har overførselsadgang mellem årene. Driftsafdeling Driftsafdelingen udviser et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er mindreudgifter på 2,2 mio. kr. til Vej og Park, som bl.a. skyldes, at indtægterne for vintervedligeholdelsen først er indtjent sidst på året. Midlerne anvendes bl.a. til asfaltarbejde, som først kan igangsættes i foråret

15 Generelle bemærkninger Brugerfinansieret område Afdeling Driftsresultat renovation Brugerfinansieret område i alt Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab ,9 0,9 1,2 0,3 Overførsel til ,9 0,9 1,2 0,3 0 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Mer- /mindreforbrug Politisk administration 6,6 6,7 6,8 0,1 Administrationsudgifter med overførsel Administrationsudgifter uden overførsel Udvalgets budgetreserve Overførsel til ,3 143,6 135,0-8,6 5,7 31,9 33,9 27,2-6,7 2,0 5,5-6,6 0,0 6,6 I alt 182,3 177,7 168,9-8,8 7,7 Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 7,7 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 6,6 mio. kr. På området Administrative udgifter med overførselsadgang udviser regnskabet et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som primært kan henføres til færre lønudgifter til administrativt personale pga. flere vakante stillinger færre udgifter til IT pga. omlægning af kontrakter samt realisering af digitale gevinster færre udgifter til lægeerklæringer mv. på jobcentret flere gebyrindtægter vedr. rykkerskrivelser På området Administrative udgifter uden overførselsadgang udviser regnskabet en mindreudgift på 6,7 mio. kr., som primært skyldes, at der har været færre udgifter til sygdom, barsel og tjenestemandspensioner en del lønpuljemidler til decentral lønforhandling mv. ikke er brugt i 2012 under forsikringsområdet har udgifterne til arbejdsskader og risikostyring været lavere end forventet, hvorfor de overføres som henlæggelse til senere brug. En del af disse beløb overføres derfor til Derudover er der et merforbrug på budgetreserven på 6,6 mio. kr. 14

16 Renter Der har i 2012 været netto renteudgifter på 8,1 mio. kr. Det korrigerede budget udviste en nettoudgift på 9,5 mio. kr. Generelle bemærkninger Forskellen skyldes primært færre renteudgifter til lån. Ca. halvdelen af kommunens lån er variabelt forrentede og her har renten været noget lavere end forventet. Derudover har statens tilskud til dækning af renteudgifterne på ældreboliglån været større end forventet. Til gengæld har statens tilskud til dækning af afdragene på ældreboliglånene været mindre end forventet. Anlægsudgifter excl. jordforsyning På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 32,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 73,4 mio. kr. Det oprindelige budget udgjorde 19,0 mio. kr. I 2012 er der givet tillægsbevillinger på 53,1 mio. kr., primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra De 3 største anlægsposter er Bygningsvedligeholdelsespuljen, hvor der i alt er brugt 3,8 mio. kr. i 2012 Udbygning af Havrehedskolen. Hertil er der afholdt 3,7 mio. kr. i Anlægspuljen i forbindelse med ny skolestruktur, hvor der er brugt i alt 2,6 mio. kr. i Der overføres uforbrugte budgetbeløb for igangværende anlægsprojekter for i alt 40,1 mio. kr. til De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er: Sundheds-, kultur- og fritidsudvalgets område Den uprioriterede anlægspulje til fritidsområdet på 3,9 mio. kr. afventer beslutning om, hvorvidt foreningerne vil overtage klubhusene. Anlægsbudgettet til træningsfaciliteter i Bogense på 2,5 mio. kr. har afventet de endelige planer for benyttelsen af Solgården som sundhedshus. Familieudvalgets område Anlægsbudgettet på 10,0 mio. kr. til renovering af Otterup Skole er kun delvis brugt, da en stor del af arbejdet er udskudt til Anlægsbudgettet på 2,1 mio. kr. til udbygning af Nordvestskolen er ikke brugt, da arbejdet er udskudt til En del af anlægsbudgettet på 4,5 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse med ny skolestruktur overføres ligeledes til Udvidelsen af døgninstitutionen Langebyhus har måttet afvente andre myndigheders godkendelse, hvorfor der næsten ikke er brugt noget af anlægsbudgettet på 3,8 mio. kr. Socialudvalgets område Nedlæggelse af centralkøkkenet var budgetteret til 0,5 mio. kr., men der er kun anvendt 0,1 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets område Udgifterne til energibesparende foranstaltninger er 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Udgifterne vedrørende nedrivningspuljen er 4,0 mio. kr. mindre end budgetteret. 15

17 Økonomiudvalgets område Generelle bemærkninger Der var budgetteret med anlægsudgifter på 3,8 mio. kr. til genopførelse af Søndersø. Der er kun brugt 0,6 mio. kr. i Oversigter over anlægsprojekterne, opdelt på afsluttede og igangværende projekter, findes i bilaget til årsregnskabet. Kvalitetsfondens områder På kvalitetsfondens områder har Nordfyns Kommune i 2012 modtaget 10,6 mio. kr. i tilskud fra staten til medfinansiering af anlægsudgifter. Det er en forudsætning, at kommunen anvender samme beløb, som modtages i tilskud. Anvender kommunen et mindre beløb, skal der ske deponering af en forholdsmæssig andel af tilskuddet. Kvalitetsfondens områder omfatter anlægsinvesteringer på følgende områder Dagtilbud Folkeskoler incl. SFO er Ældreområdet excl. ældreboliger Idrætsfaciliteter for børn og unge Nordfyns Kommune har i 2012 afholdt anlægsudgifter for i alt 22,8 mio. kr. på kvalitetsfondens områder. På den baggrund er kommunen berettiget til at modtage 50 % af 22,8 mio. kr., i alt 11,4 mio. kr. Forskellen mellem de modtagne 10,6 mio. kr. og 11,4 mio. kr., i alt 0,8 mio. kr., kan kommunen få frigivet af tidligere års deponerede midler. Der vil herefter være deponeret 14,4 mio. kr., som kan frigives i takt med, at kommunen anvender flere anlægsudgifter, end der modtages kvalitetsfondsmidler. Jordforsyning Kommunen har i 2012 afholdt udgifter til køb af jord og byggemodning for 0,3 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 7,6 mio. kr. Der har således været et nettooverskud på jordforsyning på 7,3 mio. kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 5,5 mio. kr. Der er i alt solgt 8 parcelhusgrunde i 2012, hvilket er halvt så mange som i Forsyningsvirksomheder Det brugerfinansierede forsyningsområde omfatter udelukkende renovation, idet spildevandsområdet blev overført til særskilt aktieselskab pr. 1. januar Det var ifølge det korrigerede budget forventet, at området gav et underskud på 0,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet underskud på 1,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært færre indtægter på genbrugsstationerne samt større anlægsudgifter end budgetteret. 16

18 Budgetoverførsler Generelle bemærkninger Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2013 godkendt, at der fra 2012 til 2013 overføres følgende budgetbeløb: Udvalg DRIFT ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget 0,6 7,9 Erhvervs- og udviklingsudvalget 0,7-1,0 Familieudvalget 5,9 20,2 Socialudvalget 15,7 0,5 Teknik- og miljøudvalget 2,4 8,4 Økonomiudvalget 7,7 4,2 I alt 33,0 40,1 Låneoptagelse og afdrag på lån Der er i 2012 optaget tillægslån på kr. til restfinansiering af Plejecentret Møllehaven. Der er i 2012 betalt afdrag for i alt 14,7 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end korrigeret budget. Afvigelsen skyldes primært, at staten har ydet mindre tilskud end budgetteret til afdrag på ældreboliglån. Til gengæld har staten ydet mere tilskud end budgetteret til renter på ældreboliglån. Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2013 besluttet, at kommunens låneramme for 2012 ikke skal udnyttes. 17

19 Generelle bemærkninger Hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Regnskabsopgørelsen Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Resultat af ordinær drift -1,2 10,2-42,0-90,3-101,7 Resultat af skattefinansieret område 48,3 51,4 31,1-65,6-76,8 Resultat af forsyningsområdet -3,2-5,8-2,5 4,3 1,3 Balanceposter Anlægsaktiver i alt 1.207, , , , ,4 Omsætningsaktiver i alt 15,3 64,2 33,0 55,4 12,7 Likvide aktiver incl. obligationer -2,5-1,9 40,6 62,1 156,0 Mellemvæ. med forsyningsområdet - spildevand (gæld) - renovation (gæld) -22,1-5,4-26,8-6,5-11,9-8,9-10,8-4,7-9,6-3,4 Langfristet gæld - heraf vedr. ældreboliger Hensatte forpligtelser Kortfristet gæld -246,0-129,5-179,4-151,3-243,1-126,6-168,5-205,7-325,6-158,3-171,2-98,8-311,4-153,4-163,1-124,2-291,6-149,1-223,9-84,5 Egenkapital i alt -643,0-621, , , ,0 Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen (hele året) 91,2 28,4 88,3 138,8 189,2 Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.) Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) Skatteudskrivning Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,5 25,5 26,0 26,1 26,1 Grundskyldspromille 25,18 25,18 25,18 31,98 31,98 Antal indbyggere (ult., folkereg.) Negative beløb i regnskabsopgørelsen er overskud. 18

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere