ÅRSBERETNING Årsregnskab for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012

2 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet for 2012 er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling samt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte formkrav til årsregnskabet. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at: indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal afrundinger til hele tusind eller mio. kr. i de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen Ajourført: 10. april 2013 Økonomi & Løn Østergade Bogense 1

3 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Ledelsens påtegning... 5 Generelle regnskabsbemærkninger... 6 Hovedtal og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sektorbeskrivelse for Erhvervs- og udviklingsudvalget Sektorbeskrivelse for Familieudvalget Sektorbeskrivelse for Socialudvalget Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget

4 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Nordfyns Kommune Østergade Bogense Telefon Telefax Hjemmeside Hjemsted Bogense Regnskabsår 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Direktion Revision Morten Andersen, Borgmester Steen Brydegaard Tessa Gjødesen Kim Johansen Ole Taustrup Hansen Bent Olsen Jens Otto Dalhøj Mette Hjort Kim Jørgen Jensby Jørgensen Dorte Schmidt René Lundegaard Gert Rasmussen Kurt Christensen Helle Waagner Mogens Christensen Børge Nielsen Bent Soelberg Anne-Lise Sievers Benno Frandsen Bent Erik Hansen Jytte Madsen Ingmar Madsen Mads Hintze Dinesen Freddy Andersen Arne Kruse Morten V. Pedersen, kommunaldirektør Ulla Andersen, direktør, social og arbejdsmarked Vakant, direktør, børn og kultur Henrik Boesen, direktør, teknik og miljø BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej Odense 3

5 Borgmesterens forord Borgmesterens forord En enig Kommunalbestyrelse godkendte i oktober 2011 budgettet for det kommende år. En budgetaftale, hvor målet var et økonomisk ansvarligt og fagligt forsvarligt serviceniveau og hvor der blev stillet skarpt på effektiviseringer, digitalisering, og et fortsat fokus på at skabe optimale rammer for borgerne. Et andet parameter var balance i økonomien og det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en langsigtet økonomisk politik for Nordfyns Kommune. I begyndelsen af 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en økonomisk politik for Nordfyns Kommune. En politik, som fastlægger de overordnede rammer for de kommende års budgetter og den løbende økonomiske opfølgning. Set i lyset af den økonomiske politiks vedtagne økonomiske rammer, kan jeg med glæde konstatere, at regnskabsresultatet for 2012 er i overensstemmelse med hovedparten af måltallene i den økonomiske politik. Dog med undtagelse af anlægsområdet, hvor hverken budgettet eller regnskabet for 2012 kan leve op til måltallet. De seneste prognoser for kommunernes regnskaber for 2012 viser, at kommunerne samlet set i 2012 har haft væsentligt færre serviceudgifter end oprindeligt budgetteret og Nordfyns Kommune følger tendensen på landsplan. I løbet af 2012 har der været 3 budgetopfølgninger, hvor det ved hver budgetopfølgning har været muligt at opskrive budgetreserverne. Dette er udtryk for, at hele organisationen har fokus på optimal drift og stram styring af økonomien, hvilket medvirker til at give et råderum til eventuelle uforudsete udgifter. Regnskabsresultatet for 2012 er bedre end de forventninger, der har været udtrykt i forhold til de løbende budgetopfølgninger. Det skyldes dels, at budgetreserverne forblev reserver dels, at budgetoverførslerne blev væsentligt højere end forudsat, men der er også områder, hvor driftsudgifterne har været lavere end forudsat. Beskæftigelsesområdet har i 2012 skabt økonomisk usikkerhed i forhold til den fortsat høje ledighed samt med akutpakken til udfaldstruede forsikrede ledige. Men trods usikkerheden, så kan det konstateres, at regnskabet er i god overensstemmelse med det korrigerede budget. På anlægssiden har der været stor aktivitet i forhold til projektering af større anlægsprojekter, hvor det forventes at udgifterne vil blive afholdt i I 2012 er der blandt andet blevet fokuseret på etablering af sundhedshus i Solgården samt genopførelse af den udbrændte del af Søndersø Rådhus. Anlægsprojekter, der efter vores målestok er store projekter, og som er finansieret af ekstraordinære indtægter, og som ikke indgår i det oprindelige budget. Vi overfører mange uforbrugte anlægsmidler, men det er vigtigt at konstatere, at projekterne er i gang og vi forventer, at de bliver afsluttet i I begyndelsen af 2012 blev der truffet beslutning om en ny skolestruktur og der har været arbejdet med at få implementeret den nye struktur, ligesom der også er iværksat initiativer til anlægsmæssige kvalitetsløft af skolerne. Samtidig hermed har der været arbejdet med strukturen indenfor dagtilbudsområdet, og rammerne for dagtilbudsområdet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i begyndelsen af Et regnskab er et tilbageblik på det forgangne år og regnskab 2012 viser med klar tydelighed, at vi i Nordfyns Kommune har styr på økonomien. Det er vigtigt fortsat at have fokus på god styring af økonomien, så vi kan sikre, at Nordfyns Kommune er en attraktiv kommune for vores borgere, erhvervslivet og ikke mindst vores turister. Morten Andersen Borgmester 4

6 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 17. april 2013 aflagt årsregnskab for 2012 for Nordfyns Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Nordfyns Kommune, den 25. april 2013 Morten Andersen Borgmester Morten V. Pedersen Kommunaldirektør 5

7 Generelle bemærkninger Generelle regnskabsbemærkninger Budgetgrundlag mv. Driftsbudgettet for 2012 blev lagt på grundlag af budgettet for 2011 med de forudsætningsændringer mv., som var kendt i foråret I forbindelse med budgetlægningen kunne det konstateres, at kommunens driftsudgifter steg mere end driftsindtægterne. For at kunne finansiere udgifterne til anlæg og afdrag på lån var det derfor nødvendigt at tilpasse driften. En enig kommunalbestyrelse indgik en budgetaftale, som bl.a. indeholdt driftsog anlægsbesparelser for 14,2 mio. kr. i 2012 i forhold til administrationens budgetforslag. Budgetreserven fra 2011 blev videreført med 5,5 mio. kr. Budgetreserven skulle anvendes til at finansiere eventuelle budgetoverskridelser i det samlede driftsbudget. I løbet af året viste det sig, at der ikke blev behov for at anvende denne budgetreserve. Dels var budgettet lagt på et realistisk grundlag, dels opstod der ikke væsentlige uforudsete udgifter. Flere af fagudvalgene kunne ved budgetopfølgningerne konstatere mindreudgifter, som blev overført til budgetreserverne. Ved årets udgang udgjorde budgetreserverne 23,7 mio. kr. Budgetreserverne fordeler sig således: Udvalg Oprindeligt budget Tillagt i forb. med kvartalsvise budgetopfølgninger Øvrige budgetreguleringer Samlet budgetreserve Familieudvalget 0 kr. 19,2 mio. kr. -0,2 mio. kr. 19,0 mio. kr. Socialudvalget 0 kr. 11,0 mio. kr. 0 kr. 11,0 mio. kr. Teknik- og miljøudvalget 0 kr. 3,4 mio. kr. -3,1 mio. kr. 0,3 mio. kr. Økonomiudvalget 5,5 mio. kr. -8,4 mio. kr. -3,7 mio. kr. -6,6 mio. kr. I alt 5,5 mio. kr. 25,2 mio. kr. -7,0 mio. kr. 23,7 mio. kr. Udover budgetreserverne kan det konstateres, at der er mindreudgifter på mange driftsområder. Det skyldes bl.a. ansættelsesstop, mindre forbrug af vikarer og almindelig tilbageholdenhed. Det ses også af budgetoverførslerne til 2013, som er steget med 1,9 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2011 til Det var forventet, at budgetoverførslerne til 2013 ville falde til ca. 12 mio. kr., da de var ekstraordinært store fra 2011 til I stedet blev de på 33 mio. kr. På anlægsområdet er der afsat midler til bl.a. tilbygnings- og renoveringsudgifter som følge af den nye skolestruktur. Pga. forsinkelser i byggeprojekterne overføres der uforbrugte anlægsbeløb for 40,1 mio. kr. til

8 Generelle bemærkninger Regnskabsresultatet jf. regnskabsopgørelsen Hovedtallene ser således ud: (mio. kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Regnskab 2011 Tilskud og skatter incl. kvalitetsfond , , , ,5 Driftsudgifter 1.700, , , ,9 Renter 5,8 9,5 8,1 3,4 Resultat af ordinær drift -33,5-15,5-101,7-90,3 Anlægsudgifter 19,0 73,4 32,2 29,9 Jordforsyning -4,5-5,5-7,3-5,2 Skattefinansieret resultat -19,0 52,2-76,8-65,6 Forsyningsvirksomheder 0,9 0,6 1,3 4,3 Resultat i alt -18,1 52,8-75,5-61,3 Negative beløb angiver indtægter. Positive angiver udgifter. Nordfyns Kommunes regnskab udviser et samlet overskud af drift og anlæg på 75,5 mio. kr. Der var i det oprindelige budget forudsat et overskud på 18,1 mio. kr. Overordnet set er der følgende store afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget: resultat af ordinær drift er 68,2 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret de skattefinansierede anlægsudgifter er 13,2 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret resultat af jordforsyning er 2,8 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret resultat af forsyningsområdet giver et underskud, der 0,4 mio. kr. større end budgetteret Det er primært den ordinære drift, der bidrager til det store overskud. Årsagerne til driftsoverskuddet er bl.a.: Kommunens institutioner og afdelinger har fulgt kommunalbestyrelsens anmodning og har generelt været meget tilbageholdende med at bruge budgettet for De samlede budgetoverførsler fra 2012 til 2013 er derfor steget med 1,9 mio. kr. i forhold til året før De kvartalsvise budgetopfølgninger har vist et forventet mindreforbrug på en lang række områder. Disse mindreforbrug er løbende blevet overført til særlige budgetreserver, som har kunnet anvendes til finansiering af eventuelle merforbrug andre steder i budgettet. Budgetreserverne er ikke blevet anvendt. Budgetreserverne er steget med 18,2 mio. kr. i løbet af Kommunens likvider er i 2012 blevet forøget med 93,8 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et forbrug af likvider på 0,8 mio. kr. På de efterfølgende sider er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til noterne samt bilagshæftet med mere detaljerede regnskabsoversigter. 7

9 Generelle bemærkninger Serviceudgifter overholdelse af servicerammen Kommunerne skal under ét overholde de oprindeligt budgetterede serviceudgifter, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte, aktivering mv.) nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet nettodriftsudgifterne til forsyningsområdet (brugerfinansieret) Nordfyns Kommunes serviceudgifter for 2012 kan opgøres således: Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab 2012 Nettodriftsudgifter i alt 1.701, ,3 Fradrag Lovpligtige sociale overførsler 403,6 405,1 Aktivitetsbestemt medfinansiering 96,7 98,3 Brugerfinansieret område 0,9 1,2 Serviceudgifter i , ,7 Som det fremgår af ovenstående har Nordfyns Kommune overholdt aftalen om serviceudgifterne for 2012, idet serviceudgifterne i regnskabet er 65,2 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Indtægter incl. kvalitetsfonden Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i 2012 ca. 8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Skatteindtægterne faldt med 2 mio. pga. tilbagebetaling af grundskyld som følge af nye ejendomsvurderinger fra Skat. Tilskud og udligninger steg med 10 mio. kr. Dette skyldes primært, at beskæftigelsestilskuddet, som dækker en del af kommunens udgifter til ledige, blev midtvejsreguleret med yderligere 9 mio. kr. 8

10 Driftsudgifter på det skattefinansierede område Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud (i mio. kr.): Udvalg Oprindeligt budget Generelle bemærkninger Korrigeret budget Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 257,6 265,3 264,1 Sundheds- kultur- og fritidsudvalget 143,6 144,0 143,8 Erhvervs- og udviklingsudvalget 6,2 7,4 6,1 Familieudvalget 525,7 528,6 493,7 Socialudvalget 516,2 528,6 493,9 Teknik- og miljøudvalget 68,7 70,6 67,4 Økonomiudvalget 182,3 177,7 168,9 I alt 1.700, , ,1 De efterfølgende afsnit indeholder udvalgsopdelte redegørelser for væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab. Væsentlige afvigelser vurderes som afvigelser på 1 mio. kr. og derover. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Jobcenter 251,5 259,2 257,6-1,6 KompetenceCenter Nordfyn 6,1 6,1 6,5 0,4 Overførsel til 2013 I alt 257,6 265,3 264,1-1,2 0 Den store afvigelse mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes primært budgetændringer som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Statsrefusionen af kommunens udgifter er nedsat. Til gengæld er beskæftigelsestilskuddet øget. Beskæftigelsestilskuddet konteres under generelle tilskud. Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er ikke budgetoverførsel på arbejdsmarkedsudvalgets område, da udgifterne her primært er sociale overførselsudgifter. Der er følgende større afvigelser: Jobcenter Et mindreforbrug til seniorjob på 1,0 mio. kr. som skyldes færre oprettede job end forventet Et merforbrug til kontanthjælp på 1,2 mio. kr. som følge af flere personer på kontanthjælp end forventet 9

11 Generelle bemærkninger Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Sundheds-, kultur- og fritidsudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Overførsel til 2013 Sundhedspuljer 1,3 1,4-0,1-1,5 0,7 Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhed 1,0 1,0 1,0 0,0 102,5 102,5 104,6 2,1 Tandplejen 10,6 10,4 10,8 0,4-0,4 Fritid 15,6 15,7 14,9-0,8 0,1 Bibliotek 10,7 11,1 10,8-0,3 0,2 Kultur 1,9 1,9 1,8-0,1 I alt 143,6 144,0 143,8-0,2 0,6 Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 0,6 mio. kr. til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 0,4 mio. kr. Der er følgende større afvigelser: Et mindreforbrug til sundhedspuljer på 1,5 mio. kr. som følge af tilskudsindtægter til projekter samt mindreudgifter til nye projekter. Til aktivitetsbestemt sundhed (hovedsagelig betaling for behandling på sygehuse) er der et merforbrug på 2,1 mio. kr., som primært skyldes flere behandlinger sidst på året end forventet. Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Erhvervsfremme og turisme Branding og information Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Mer- /mindreforbrug 4,4 4,4 4,1-0,3 1,0 1,2 0,9-0,3 Udvikling 0,3 0,3 0,3 0,0 Initiativ- og aktivitetspulje Overførsel til ,5 1,5 0,8-0,7 0,7 I alt 6,2 7,4 6,1-1,3 0,7 10

12 Generelle bemærkninger Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 0,7 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært planlagte projekter, som endnu ikke er færdiggjorte. Derfor overføres en del af mindreforbruget til Familieudvalget Familieudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Overførsel til 2013 Undervisning 329,5 323,5 313,6-9,9 3,3 PPR 15,6 15,0 14,5-0,5 Dagtilbud 107,5 109,9 104,7-5,2 2,7 Børn og unge 73,1 61,2 60,9-0,3-0,1 Udvalgets budgetreserve 0,0 19,0 0,0-19,0 I alt 525,7 528,6 493,7-34,9 5,9 Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 34,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf udgør budgetreserven 19,0 mio. kr. På områder med decentraliseringsaftaler er der overført netto 5,9 mio. kr. i overskud fra 2012 til Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 8,9 mio. kr. På Undervisningsområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Til almen undervisning er der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som skyldes færre udgifter og flere indtægter vedr. betaling for undervisning af elever mellem kommuner. Under folkeskoler og SFO er er der netto et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvoraf hovedparten overføres til Der har været indført anlægs- og indkøbsstop samt et fleksibelt ansættelsesstop med baggrund i skolestrukturen. Der har desuden været øgede indtægter fra forældrebetaling i SFO erne. På dagtilbudsområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Børnehaverne har tilsammen haft et netto mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Institutionerne har generelt været tilbageholdende med at anvende de overførte budgetmidler fra 2011 til Der har desuden været indført anlægs- og indkøbsstop samt et fleksibelt ansættelsesstop med baggrund i skolestrukturen og en kommende ny daginstitutionsstruktur. Der er mindreudgifter på 1,0 mio. kr. til specialbørnehaver som følge af færre børn i disse institutioner end forventet. På Børn og ungeområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: 11

13 Generelle bemærkninger Til forebyggende foranstaltninger er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes rettidig opfølgning på enkeltsager og et mindreforbrug til aflastningsordninger og økonomisk støtte. Til handicapydelser er der et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært vedrører færre indtægter fra statsrefusion af dyre enkeltsager. Socialudvalget Socialudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Borgerservice/ydelseskon toret Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindre -forbrug 23,1 21,6 21,4-0,2 Overførsel til 2013 Handicapområdet 129,7 121,3 115,3-6,0 0,9 Myndighedsområdet 156,8 155,8 153,8-2,0 Aktivitet og træning 12,2 14,2 12,5-1,7 2,0 Hjemmeplejen 87,5 90,4 84,7-5,7 5,4 Plejecentre og køkken 106,9 114,4 106,2-8,2 7,5 Udvalgets budgetreserve 0,0 11,0 0,0-11,0 I alt 516,2 528,6 493,9-34,7 15,7 Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 34,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 15,7 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 12,3 mio. kr. En del af mindreforbruget skyldes, at budgetreserven på 11,0 mio. kr. ikke er udnyttet. Derudover er der følgende større afvigelser: Handicapområdet Et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. til botilbud, som bl.a. skyldes flere indtægter fra andre kommuner og statsrefusioner af dyre enkeltsager. Derudover er Bakkevænget blevet anvendt som botilbud i forbindelse med inkluderende tiltag. Denne løsning har været billigere end forventet. Myndighedsområdet En merindtægt på 1,2 mio. kr. i form af tilbagebetaling af enkeltydelser med tilbagebetalingspligt. Aktivitet og træning På træningscentrene er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes mindreforbrug af vikarer samt at budgetoverførslen fra 2011 ikke er anvendt. Hjemmeplejen Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. til frit valgs områderne, som primært skyldes et fald i antal visiterede timer samt at budgetoverførslen fra 2011 ikke er anvendt. Et mindreforbrug til elevuddannelser på 1,9 mio. kr., der vedrører ekstraordinært tilskud fra staten samt AER-refusioner. 12

14 Plejecentre og køkken Generelle bemærkninger Mindreforbrug på 8,2 mio. kr. vedr. kommunens 5 plejecentre. Plejecentrene har bl.a. vist stor tilbageholdenhed og har desuden haft et mindreforbrug af afløsning og vikarer. Derudover er budgetoverførslerne fra 2011 ikke anvendt. Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.), opdelt i skattefinansieret og brugerfinansieret område: Skattefinansieret område Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Overførsel til 2013 Driftsafdeling 57,4 58,5 55,7-2,8 2,2 Energibesparende foranst. -0,4-0,4-0,2 0,2 Redningsberedskab 7,6 8,0 7,8-0,2 0,2 Miljøforanstaltninger 4,5 4,5 4,5 0,0 Havn og marina -0,4-0,3-0,3 0,0 Udvalgets budgetreserve 0,0 0,3 0,0-0,3 Skattefinans. område i alt 68,7 70,6 67,4-3,2 2,4 Regnskab 2012 udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 2,4 mio. kr. til budget 2013, og til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 1,3 mio. kr. På Teknik- og Miljøudvalgets område er det kun Vej og Park, redningsberedskab samt Havn og marina, der har overførselsadgang mellem årene. Driftsafdeling Driftsafdelingen udviser et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er mindreudgifter på 2,2 mio. kr. til Vej og Park, som bl.a. skyldes, at indtægterne for vintervedligeholdelsen først er indtjent sidst på året. Midlerne anvendes bl.a. til asfaltarbejde, som først kan igangsættes i foråret

15 Generelle bemærkninger Brugerfinansieret område Afdeling Driftsresultat renovation Brugerfinansieret område i alt Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab ,9 0,9 1,2 0,3 Overførsel til ,9 0,9 1,2 0,3 0 Økonomiudvalget Økonomiudvalgets samlede økonomi for 2012 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2012 Mer- /mindreforbrug Mer- /mindreforbrug Politisk administration 6,6 6,7 6,8 0,1 Administrationsudgifter med overførsel Administrationsudgifter uden overførsel Udvalgets budgetreserve Overførsel til ,3 143,6 135,0-8,6 5,7 31,9 33,9 27,2-6,7 2,0 5,5-6,6 0,0 6,6 I alt 182,3 177,7 168,9-8,8 7,7 Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 7,7 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2011 til budget 2012 på 6,6 mio. kr. På området Administrative udgifter med overførselsadgang udviser regnskabet et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som primært kan henføres til færre lønudgifter til administrativt personale pga. flere vakante stillinger færre udgifter til IT pga. omlægning af kontrakter samt realisering af digitale gevinster færre udgifter til lægeerklæringer mv. på jobcentret flere gebyrindtægter vedr. rykkerskrivelser På området Administrative udgifter uden overførselsadgang udviser regnskabet en mindreudgift på 6,7 mio. kr., som primært skyldes, at der har været færre udgifter til sygdom, barsel og tjenestemandspensioner en del lønpuljemidler til decentral lønforhandling mv. ikke er brugt i 2012 under forsikringsområdet har udgifterne til arbejdsskader og risikostyring været lavere end forventet, hvorfor de overføres som henlæggelse til senere brug. En del af disse beløb overføres derfor til Derudover er der et merforbrug på budgetreserven på 6,6 mio. kr. 14

16 Renter Der har i 2012 været netto renteudgifter på 8,1 mio. kr. Det korrigerede budget udviste en nettoudgift på 9,5 mio. kr. Generelle bemærkninger Forskellen skyldes primært færre renteudgifter til lån. Ca. halvdelen af kommunens lån er variabelt forrentede og her har renten været noget lavere end forventet. Derudover har statens tilskud til dækning af renteudgifterne på ældreboliglån været større end forventet. Til gengæld har statens tilskud til dækning af afdragene på ældreboliglånene været mindre end forventet. Anlægsudgifter excl. jordforsyning På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 32,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 73,4 mio. kr. Det oprindelige budget udgjorde 19,0 mio. kr. I 2012 er der givet tillægsbevillinger på 53,1 mio. kr., primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra De 3 største anlægsposter er Bygningsvedligeholdelsespuljen, hvor der i alt er brugt 3,8 mio. kr. i 2012 Udbygning af Havrehedskolen. Hertil er der afholdt 3,7 mio. kr. i Anlægspuljen i forbindelse med ny skolestruktur, hvor der er brugt i alt 2,6 mio. kr. i Der overføres uforbrugte budgetbeløb for igangværende anlægsprojekter for i alt 40,1 mio. kr. til De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er: Sundheds-, kultur- og fritidsudvalgets område Den uprioriterede anlægspulje til fritidsområdet på 3,9 mio. kr. afventer beslutning om, hvorvidt foreningerne vil overtage klubhusene. Anlægsbudgettet til træningsfaciliteter i Bogense på 2,5 mio. kr. har afventet de endelige planer for benyttelsen af Solgården som sundhedshus. Familieudvalgets område Anlægsbudgettet på 10,0 mio. kr. til renovering af Otterup Skole er kun delvis brugt, da en stor del af arbejdet er udskudt til Anlægsbudgettet på 2,1 mio. kr. til udbygning af Nordvestskolen er ikke brugt, da arbejdet er udskudt til En del af anlægsbudgettet på 4,5 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse med ny skolestruktur overføres ligeledes til Udvidelsen af døgninstitutionen Langebyhus har måttet afvente andre myndigheders godkendelse, hvorfor der næsten ikke er brugt noget af anlægsbudgettet på 3,8 mio. kr. Socialudvalgets område Nedlæggelse af centralkøkkenet var budgetteret til 0,5 mio. kr., men der er kun anvendt 0,1 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets område Udgifterne til energibesparende foranstaltninger er 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Udgifterne vedrørende nedrivningspuljen er 4,0 mio. kr. mindre end budgetteret. 15

17 Økonomiudvalgets område Generelle bemærkninger Der var budgetteret med anlægsudgifter på 3,8 mio. kr. til genopførelse af Søndersø. Der er kun brugt 0,6 mio. kr. i Oversigter over anlægsprojekterne, opdelt på afsluttede og igangværende projekter, findes i bilaget til årsregnskabet. Kvalitetsfondens områder På kvalitetsfondens områder har Nordfyns Kommune i 2012 modtaget 10,6 mio. kr. i tilskud fra staten til medfinansiering af anlægsudgifter. Det er en forudsætning, at kommunen anvender samme beløb, som modtages i tilskud. Anvender kommunen et mindre beløb, skal der ske deponering af en forholdsmæssig andel af tilskuddet. Kvalitetsfondens områder omfatter anlægsinvesteringer på følgende områder Dagtilbud Folkeskoler incl. SFO er Ældreområdet excl. ældreboliger Idrætsfaciliteter for børn og unge Nordfyns Kommune har i 2012 afholdt anlægsudgifter for i alt 22,8 mio. kr. på kvalitetsfondens områder. På den baggrund er kommunen berettiget til at modtage 50 % af 22,8 mio. kr., i alt 11,4 mio. kr. Forskellen mellem de modtagne 10,6 mio. kr. og 11,4 mio. kr., i alt 0,8 mio. kr., kan kommunen få frigivet af tidligere års deponerede midler. Der vil herefter være deponeret 14,4 mio. kr., som kan frigives i takt med, at kommunen anvender flere anlægsudgifter, end der modtages kvalitetsfondsmidler. Jordforsyning Kommunen har i 2012 afholdt udgifter til køb af jord og byggemodning for 0,3 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 7,6 mio. kr. Der har således været et nettooverskud på jordforsyning på 7,3 mio. kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 5,5 mio. kr. Der er i alt solgt 8 parcelhusgrunde i 2012, hvilket er halvt så mange som i Forsyningsvirksomheder Det brugerfinansierede forsyningsområde omfatter udelukkende renovation, idet spildevandsområdet blev overført til særskilt aktieselskab pr. 1. januar Det var ifølge det korrigerede budget forventet, at området gav et underskud på 0,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet underskud på 1,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært færre indtægter på genbrugsstationerne samt større anlægsudgifter end budgetteret. 16

18 Budgetoverførsler Generelle bemærkninger Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2013 godkendt, at der fra 2012 til 2013 overføres følgende budgetbeløb: Udvalg DRIFT ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget 0,6 7,9 Erhvervs- og udviklingsudvalget 0,7-1,0 Familieudvalget 5,9 20,2 Socialudvalget 15,7 0,5 Teknik- og miljøudvalget 2,4 8,4 Økonomiudvalget 7,7 4,2 I alt 33,0 40,1 Låneoptagelse og afdrag på lån Der er i 2012 optaget tillægslån på kr. til restfinansiering af Plejecentret Møllehaven. Der er i 2012 betalt afdrag for i alt 14,7 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end korrigeret budget. Afvigelsen skyldes primært, at staten har ydet mindre tilskud end budgetteret til afdrag på ældreboliglån. Til gengæld har staten ydet mere tilskud end budgetteret til renter på ældreboliglån. Kommunalbestyrelsen har den 19. marts 2013 besluttet, at kommunens låneramme for 2012 ikke skal udnyttes. 17

19 Generelle bemærkninger Hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Regnskabsopgørelsen Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Resultat af ordinær drift -1,2 10,2-42,0-90,3-101,7 Resultat af skattefinansieret område 48,3 51,4 31,1-65,6-76,8 Resultat af forsyningsområdet -3,2-5,8-2,5 4,3 1,3 Balanceposter Anlægsaktiver i alt 1.207, , , , ,4 Omsætningsaktiver i alt 15,3 64,2 33,0 55,4 12,7 Likvide aktiver incl. obligationer -2,5-1,9 40,6 62,1 156,0 Mellemvæ. med forsyningsområdet - spildevand (gæld) - renovation (gæld) -22,1-5,4-26,8-6,5-11,9-8,9-10,8-4,7-9,6-3,4 Langfristet gæld - heraf vedr. ældreboliger Hensatte forpligtelser Kortfristet gæld -246,0-129,5-179,4-151,3-243,1-126,6-168,5-205,7-325,6-158,3-171,2-98,8-311,4-153,4-163,1-124,2-291,6-149,1-223,9-84,5 Egenkapital i alt -643,0-621, , , ,0 Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen (hele året) 91,2 28,4 88,3 138,8 189,2 Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.) Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) Skatteudskrivning Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,5 25,5 26,0 26,1 26,1 Grundskyldspromille 25,18 25,18 25,18 31,98 31,98 Antal indbyggere (ult., folkereg.) Negative beløb i regnskabsopgørelsen er overskud. 18

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011 ÅRSBERETNING 2011 Årsregnskab for 2011 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

ÅRSBERETNING Årsregnskab for 2013

ÅRSBERETNING Årsregnskab for 2013 ÅRSBERETNING 2013 Årsregnskab for 2013 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Læsevejledning. Årsregnskab 2010

Læsevejledning. Årsregnskab 2010 ÅRSREGNSKAB 2010 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune

Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Væsentlige begivenheder i årets løb Budgettet for blev lagt med udgangspunkt i de 3 gamle kommuners oprindelige ter for 2006 tillagt skønnede udgifter for de opgaver, som kommunen overtog fra amtet. Da

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 5 Indledning... 7 Ledelsens påtegning... 8 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Likviditet... 12 Opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr.

Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr. Likviditet og resultater 30. april 2017 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2017 5 Lønbudget og forbrug i 2017 6 Serviceudgifter

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere