Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

2 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet for 2014 er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling samt Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte formkrav til årsregnskabet. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at: indtægter er angivet med minus og udgifter er angivet som positive tal afrundinger til hele tusind eller mio. kr. i de anførte tal- og tabelopstillinger kan medføre, at tallene ikke summerer til totalen Ajourført: 16. april 2015 Økonomi & Løn Østergade Bogense Sags nr Dokument nr Årsberetning 2014

3 Indholdsfortegnelse Indhold Læsevejledning... 2 Indhold... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Ledelsens påtegning... 6 Generelle regnskabsbemærkninger års hovedtal og nøgletal Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorbeskrivelse for Social- og Sundhedsudvalget Sektorbeskrivelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorbeskrivelse for Økonomiudvalget Anvendt regnskabspraksis Årsberetning 2014

4 Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Kommune Kommunalbestyrelse I 2014 Direktion Revision Nordfyns Kommune Østergade Bogense Telefon Hjemmeside Hjemsted Bogense Regnskabsår 1. januar 31. december Morten Andersen, Borgmester (V) Kim Johansen (A) Jørgen Meier Sørensen (V) Kurt Christensen (V) Helle Waagner (A) René Lundegaard (O) Steen Brydegaard (F) Anja Lund Kristensen (V) Ole Taustrup Hansen (V) Pia Longet (A) Lars Hegelund Bjørnsbo (V) Anette Lykke Jensen (A) Freddy Andersen (V) Jane Yndgaard (O) Dorte Schmidt (N) Mogens Christensen (V) Gert Rasmussen (A) Franz Jul Rohde (C) Bent Soelberg (V) Lasse Haugaard Pedersen (A) Jens Otto Dalhøj (I) Palle Yndgaard (V) Keld Haurholm Nielsen (Ø) Brian Lebæk (A) Maria Smet Jensen (V) Morten V. Pedersen, kommunaldirektør Ulla Andersen, direktør for social og arbejdsmarked Ejner Jensen, direktør for børn og unge Henrik Boesen, direktør for teknik, erhverv og kultur BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej Odense 4 Årsberetning 2014

5 Borgmesterens forord Borgmesterens forord I 2014 tiltrådte en ny kommunalbestyrelse og dette regnskab er således kommunalbestyrelsens første regnskab. I Nordfyns Kommune har vi styr på økonomien og dette regnskab er ingen undtagelse. Den daglige styring sker med udgangspunkt i vores vedtagne økonomiske politik og dette regnskab er i tråd med måltallene i den økonomiske politik. Nordfyns Kommunes indtægter er i høj grad præget af nedgangen i indbyggertallet i kommunen og ved udgangen af 2014 var vi indbyggere i kommunen. I lighed med tendensen i hele Danmark så oplever vi et faldende fødselstal og i 2014 blev der kun født 227 børn. Det er mit håb, at den særlige indsats, som vi gør for at brande kommunen, vil bære frugt, således at flere vil flytte til kommunen. Et element i denne indsats er nedsættelsen af priserne på vores byggegrunde og i 2014 kan vi konstatere, at der blev solgt 7 byggegrunde og yderligere 6 byggegrunde var reserveret. Dermed er udviklingen forhåbentligt vendt. Driftsudgifterne består af serviceudgifter og overførselsudgifter. Det er vigtigt, at såvel den enkelte kommune som kommunerne under ét overholder den af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte ramme for serviceudgifter, ellers vil det udløse økonomiske sanktioner. I Nordfyns Kommune udgør den samlede godkendte ramme for serviceudgifterne 1.206,6 mio. kr. og i regnskabet for 2014 er forbruget 42,5 mio. kr. under rammen. På arbejdsmarkedsområdet er der fremgang på stort set alle områder. Ledigheden er faldende og det samlede antal af borgere på offentlig forsørgelse er faldende. Dette skyldes en gunstig udvikling i konjunkturerne men også en stor og aktiv indsats fra vores Jobcenter. Resultatet heraf er kraftigt faldende udgifter indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område - en tendens, som jeg håber, bliver gældende for de kommende år. På anlægsområdet har 2014 været endnu et år med mange anlægsprojekter og et samlet anlægs for 2014 på 103,1 mio. Kr. Vi har dog været lidt udfordret af, at nogle projekter har været igennem en længere planlægningsfase end oprindeligt forventet og dermed har afslutningsgraden ikke været så høj, som vi kunne ønske os. Samtidig kan vi glæde os over de mange projekter, som er gennemført i Generelt vil jeg fremhæve nogle af de initiativer, som er med til at gøre vores kommune mere attraktiv såvel for nuværende som for fremtidige borgere. Her kan nævnes Hasmark Strandpark, den nye oase i Søndersø by, som tidligere husede Søndersøcentret, men også fornyelsen af Otterup bymidte er godt på vej. Hertil kommer et øget fokus på renovering og etablering af stier såsom cykelstien i Otterup men også sti fra plejecentret Møllehaven og ind til Bogense bymidte. Samlet har vi i 2014 brugt 31 mio. kr. i anlæg på skolerne som led i en samlet moderniseringsplan, men også til lærerarbejdspladser, så implementeringen af folkeskolereformen fik bedst mulige betingelser. De seneste år har vi aflagt et positivt regnskab og derved fået flere likvider til vores rådighed. Vi har brugt af likviderne til at optimere og nedsætte kommunens gæld men også til ikke at optage ny gæld. Det giver fremadrettet en positiv økonomi, når færre midler skal reserveres til forrentning af gæld. Generelt er regnskabet et tilbageblik på året, der er gået og giver et godt indblik i årets aktiviteter og jeg vil hermed ønske dig god læselyst. Morten Andersen Borgmester 5 Årsberetning 2014

6 Ledelsens påtegning Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 22. april 2015 aflagt årsregnskab for 2014 for Nordfyns Kommune til Kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Nordfyns Kommune, den 30. april 2015 Morten Andersen Borgmester Morten V. Pedersen Kommunaldirektør 6 Årsberetning 2014

7 Generelle regnskabsbemærkninger Generelle regnskabsbemærkninger Regnskabsresultatet jf. regnskabsopgørelsen Hovedtallene ser således ud: (mio. kr.) Korrigeret Forventet regnskab pr Regnskab 2014 Regnskab 2013 Tilskud og skatter , , , , ,0 Driftsudgifter 1.710, , , , ,1 Renter 4,5 2,1 2,1 1,6 1,4 Resultat af ordinær drift -70,5-79,3-86,5-120,8-107,3 Anlægsudgifter 89,9 103,1 81,3 55,6 86,5 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0-2,0-1,3 Skattefinansieret resultat 19,4 23,6-5,3-67,2-22,1 Forsyningsvirksomheder 1,6 1,6 1,6-0,7-1,1 Budgetreserver 28,8 36,6 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt 49,8 61,9-3,7-67,8-23,2 Negative beløb angiver indtægter. Positive angiver udgifter. Nordfyns Kommunes regnskab viser et samlet overskud af drift og anlæg på 67,8 mio. kr. Der var i det oprindelige forudsat et underskud på 49,8 mio. kr. Overordnet set er der følgende store afvigelser mellem regnskab og oprindeligt : resultat af ordinær drift er 50,3 mio. kr. bedre end oprindeligt teret de skattefinansierede anlægsudgifter er 34,3 mio. kr. mindre end oprindeligt teret resultat af jordforsyning er 2,0 mio. kr. bedre end oprindeligt teret resultat af forsyningsområdet giver et overskud, der 2,3 mio. kr. større end teret I opfølgningen pr. 30. september 2014 forventedes et samlet overskud på 3,7 mio. kr. I forhold til opfølgningen er der i det endelige regnskab følgende store afvigelser: driftsudgifterne er 33,7 mio. kr. lavere end forventet, hvilket bl.a. medfører, at overførslerne på driftsområdet er 7,6 mio. kr. højere end forventet anlægsudgifterne er 25,7 mio. kr. lavere end forventet, hvilket bl.a. medfører, at overførslerne på anlægsområdet er 27,1 mio. kr. højere end forventet resultat af jordforsyning er 2,0 mio. kr. bedre end forventet resultat af forsyningsområdet giver et overskud, der 2,3 mio. kr. større end forventet Regnskab contra måltal i den økonomiske politik Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en økonomisk politik for årene Politikken er i 2014 blevet revideret. I den økonomiske politik indgår en række måltal for den kommunale økonomi. Måltallene anvendes primært i forbindelse med vedtagelsen. Det er dog også relevant at se, om regnskabsresultatet også overholder måltallene. Nedenfor er vist, om de økonomiske måltal er nået i 2014: 7 Årsberetning 2014

8 Generelle regnskabsbemærkninger (i kroner) Måltal Opr Regnskab 2014 Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter Gennemsnitlig likviditet Netto gældsafvikling Kilde: KMD-Opus og Nordyns Kommunes økonomiske politik Positive resultater samt indtægter markeres med minus fortegn I tabellen er anvendt de reviderede måltal for 2014, som indeholder større måltal for hhv. resultat af ordinær drift og anlægsudgifter. Som det fremgår af ovenstående tabel var 3 ud af 4 måltal opfyldt i forbindelse med vedtagelsen for Regnskabstallene viser også, at 3 ud af 4 måltal er nået i På anlægsområdet er udgifterne 9,4 mio. kr. lavere end måltallet. Budgetoverførsler Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2015 godkendt, at der fra 2014 til 2015 overføres følgende beløb i mio. kr.: Udvalg DRIFT ANLÆG Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 0,7 8,4 Børne- og Ungeudvalget 7,1 20,9 Social- og Sundhedsudvalget 5,5 6,6 Teknik- og Miljøudvalget 7,0 6,9 Økonomiudvalget 3,1 4,6 I alt 23,5 47,4 Beløbene er yderligere specificeret i bilagshæftet til årsberetningen. Budgetgrundlag og reserver Driftstet for 2014 blev lagt på grundlag af tet for 2013 med de forudsætningsændringer mv., som var kendt i foråret I modsætning til mange tidligere år skulle kommunalbestyrelsen ikke gennem en større sparerunde for at få balance i tet. Via forskellige effektiviseringer på driften blev der i tet for 2014 plads til en række anlægsprojekter. Budgetreserven fra 2013 blev videreført med 6,8 mio. kr. Budgetreserven skulle anvendes til at finansiere eventuelle overskridelser i det samlede drifts. Derudover blev der teret med en forventet overførsel fra tidligere år på 22 mio. kr. I løbet af året viste det sig, at der ikke blev behov for at anvende reserven. Dels var tet lagt på et realistisk grundlag, dels opstod der ikke væsentlige uforudsete udgifter. Flere af fagudvalgene kunne ved opfølgningerne konstatere mindreudgifter, som blev overført til reserverne. Ved årets udgang udgjorde reserverne 36,6 mio. kr. 8 Årsberetning 2014

9 Generelle regnskabsbemærkninger Budgetreserverne fordeler sig således: Udvalg (mio. kr.) Tillagt i forb. med kvartalsvise opfølgninger Øvrige reguleringer Samlet reserve Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 21,2 0,0 21,2 Børne- og Ungeudvalget 0,0 7,0 0,0 7,0 Social- og Sundhedsudvalget 1,8 5,3-2,7 4,4 Teknik- og miljøudvalget 0,0 1,1 0,0 1,1 Økonomiudvalget 5,0-1,9-0,3 2,8 Forventet overførsel 22,0 0,0-22,0 0,0 I alt 28,8 32,7-25,0 36,5 Serviceudgifter overholdelse af servicerammen Kommunerne skal under ét overholde de oprindeligt terede serviceudgifter, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte, aktivering mv.) samt udgifter til forsikrede ledige nettodriftsudgifterne til ældreboliger nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet nettodriftsudgifterne til forsyningsområdet (brugerfinansieret) Nordfyns Kommunes serviceudgifter for 2014 kan opgøres således: Beløb i mio. kr. Regnskab 2014 Nettodriftsudgifter i alt 1.740, ,0 Heraf udgifter udenfor servicerammen Sociale overførsler og forsikrede ledige 437,2 397,9 Ældreboliger -5,0-5,5 Aktivitetsbestemt sundhed 100,2 103,2 Brugerfinansieret område 1,6-0,7 Serviceudgifter i , ,1 Som det fremgår af tabellen har Nordfyns Kommune overholdt aftalen om serviceudgifterne for 2014, idet serviceudgifterne i regnskabet er 42,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige. Det fremgår også af tabellen, at kommunens udgifter til sociale overførsler og forsikrede ledige er 39,3 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Samlet set er nettodriftsudgifterne 81,6 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. 9 Årsberetning 2014

10 Generelle regnskabsbemærkninger Det er primært den ordinære drift, der bidrager til det store overskud. Årsagerne til driftsoverskuddet er bl.a.: Kommunens institutioner og afdelinger har generelt været tilbageholdende med at bruge tet for De samlede overførsler fra 2014 til 2015 udgør 23,5 mio. kr. mod 27,6 mio. kr. året før. Ifølge opfølgningen pr. 30. september 2014 var det forventet, at overførslerne ville udgøre 15,9 mio. kr. De kvartalsvise opfølgninger har vist et forventet mindreforbrug på en lang række områder. Disse mindreforbrug er løbende blevet overført til særlige reserver, som har kunnet anvendes til finansiering af eventuelle merforbrug andre steder i tet. Budgetreserverne er ikke blevet anvendt. Budgetreserverne er steget med 30,7 mio. kr. i løbet af I forhold til det forventede regnskabsresultat i opfølgningen pr. 30. september 2014 er der mindreudgifter på en række områder uden overførselsadgang. Kommunens likvider er i 2014 blevet forøget med 52,0 mio. kr., hvor der oprindeligt var teret med et forbrug af likvider på 19,7 mio. kr. I sektorbeskrivelserne er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til noterne samt bilagshæftet med mere detaljerede regnskabsoversigter. Tilskud og skatter Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i ,2 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Skatteindtægterne faldt med 0,6 mio. kr. pga. tilbagebetaling af grundskyld som følge af nye ejendomsvurderinger fra Skat. Tilskud og udligninger faldt med 2,6 mio. kr. Dette skyldes primært, at beskæftigelsestilskuddet, som dækker en del af kommunens udgifter til ledige, blev nedreguleret i løbet af året. Den seneste prognose fra KL viser, at det skal forventes, at der i 2015 skal ske en tilbagebetaling af en del af beskæftigelsestilskuddet for 2014 som følge af færre ledige i kommunerne. Tilbagebetalingen bliver beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og meldt ud den 1. juli Driftsudgifter på det skattefinansierede område Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud (i mio. kr.): Udvalg Korrigeret Forventet regnskab pr Regnskab 2014 Arbejdsmarkedsudvalget 284,1 256,1 263,5 246,3 Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget 39,8 41,1 40,3 39,1 Børne- og Ungeudvalget 498,8 500,4 496,2 490,3 Social- og Sundhedsudvalget 637,7 643,4 638,5 644,4 Teknik- og Miljøudvalget 77,6 78,2 77,7 64,8 Økonomiudvalget 172,7 181,4 177,2 174,8 I alt 1.710, , , ,7 Som det fremgår af ovenstående tabel er driftsterne totalt set blevet reduceret med næsten 10 mio. kr. i løbet af året har stort set alle udvalg overholdt de korrigerede ter er regnskabet for de samlede driftsudgifter 40,9 mio. kr. lavere end det korrigerede er regnskabet for de samlede driftsudgifter 33,7 mio. kr. lavere end det forventede regnskab 10 Årsberetning 2014

11 Generelle regnskabsbemærkninger I sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg er der nærmere redegjort for de væsentligste afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Renter I 2014 udgør renterne en nettoudgift på 1,6 mio. kr. Det korrigerede udviste en nettoudgift på 2,1 mio. kr. Forskellen skyldes primært større renteindtægter end forventet af tilgodehavender. Derudover har renteudgifterne af kommunens variabelt forrentede gæld været mindre end forventet. Anlægsudgifter excl. jordforsyning På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 55,6 mio. kr. Det korrigerede udgjorde 103,1 mio. kr. Det oprindelige udgjorde 89,9 mio. kr. I 2014 er der givet tillægsbevillinger på 13,2 mio. kr., primært overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra De 3 største anlægsposter er Modernisering af skoler, hvor der i alt er brugt 29,7 mio. kr. i 2014 Energisparende foranstaltninger. Hertil er der afholdt 5,1 mio. kr. i Ny tandklinik, hvor der er brugt i alt 4,6 mio. kr. i Der overføres uforbrugte beløb for anlægsprojekter for i alt 47,4 mio. kr. til De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret er: Erhvervs-, kultur- og fritidsudvalgets område Der har været afsat en del puljemidler til klubhuse og idrætshaller, bl.a. til energibesparelser. En stor del af puljemidlerne er ikke anvendt i Børne- og Ungeudvalgets område En stor del af anlægstet til modernisering af skolerne overføres til Udvidelsen af døgninstitutionen Langebyhus har afventet endelig beslutning om udvidelsens omfang, hvorfor der næsten ikke er brugt noget af anlægstet i Etablering af ny tandklinik er blevet forsinket. Social- og Sundhedsudvalgets område 2. fase af sundhedshuset på Solgården er blevet forsinket. Udvidelse af Handicapcenter Nordfyn er blevet udskudt. Teknik- og Miljøudvalgets område Havneinvesteringerne er blevet udskudt. Udviklingen af Søbadet i Bogense er ligeledes blevet udskudt. Økonomiudvalgets område Digitalisering af en række IT systemer er blevet udskudt. Oversigter over anlægsprojekterne, opdelt på afsluttede og igangværende projekter, findes i bilagshæftet til årsregnskabet. 11 Årsberetning 2014

12 Generelle regnskabsbemærkninger Jordforsyning Kommunen har i 2014 afholdt udgifter til køb af jord og byggemodning for 0,3 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 2,3 mio. kr. Der har således været et nettooverskud på jordforsyning på 2,0 mio. kr. Der er i alt solgt 9 parcelhusgrunde i 2014, hvor der i 2013 blev solgt 3 grunde. Der er i 2014 tilbagekøbt 2 parcelhusgrunde. Forsyningsvirksomheder Det brugerfinansierede forsyningsområde omfatter udelukkende renovation, herunder genbrugspladserne. Det var ifølge det korrigerede forventet, at området gav et underskud på 1,6 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes bl.a. færre udgifter end forventet til forbrænding af dagrenovation rådgivning i forbindelse med planlægning og udbud personale, grundet større refusioner Låneoptagelse og afdrag på lån Der er i 2014 ikke optaget nye lån. Der er i 2014 betalt afdrag for i alt 17,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2015 besluttet, at kommunens låneramme for 2014 ikke skal benyttes til optagelse af yderligere lån. 12 Årsberetning 2014

13 5 års hovedtal og nøgletal 5 års hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskabsopgørelsen Resultat af ordinær drift -42,0-90,3-101,7-107,3-120,8 Resultat af skattefinansieret område 31,1-65,6-76,8-22,1-67,2 Resultat af forsyningsområdet -2,5 4,3 1,3-1,1-0,7 Balanceposter Anlægsaktiver i alt 1.633, , , , ,3 Omsætningsaktiver i alt 33,0 55,4 12,7 130,5 81,5 Likvide aktiver incl. obligationer 40,6 62,1 156,0 136,8 188,8 Mellemvæ. med forsyningsområdet - spildevand (gæld) - renovation (gæld) -11,9-8,9-10,8-4,7-9,6-3,4-8,3-4,5-7,0-5,2 Langfristet gæld - heraf vedr. ældreboliger Hensatte forpligtelser Kortfristet gæld -325,6-158,3-171,2-98,8-311,4-153,4-163,1-124,2-291,6-149,1-223,9-84,5-276,3-144,0-220,4-177,3-264,3-138,7-215,7-161,5 Egenkapital i alt , , , , ,1 Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen (hele året) 88,3 138,8 189,2 220,8 280,5 Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.) Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) Skatteudskrivning Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 26,0 26,1 26,1 26,1 26,1 Grundskyldspromille 25,18 31,98 31,98 31,98 31,98 Antal indbyggere (ult., folkereg.) Negative beløb i regnskabsopgørelsen er overskud. 13 Årsberetning 2014

14 5 års hovedtal og nøgletal Personaleforbrug PERSONALEFORBRUG (fuldtidsstillinger) Arbejdsmarkedsudvalget 109,5 105,9 77,6 79,1 67,4 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 42,2 39,8 36,1 44,1 27,6 Børne- og Ungeudvalget 997,1 974,6 962,9 914,4 940,0 Social- og Sundhedsudvalget 675,3 665,3 693,2 711,3 732,8 Teknik- og Miljøudvalget 97,6 80,2 79,1 82,5 81,3 Økonomiudvalget 220,8 222,2 223,4 215,0 221,6 I alt 2.142, , , , ,6 Samlede lønudgifter i mio. kr. 803,3 781,2 796,1 792,1 815,9 Oversigten viser det faktiske personaleforbrug pr. fagudvalg, omregnet til fuldtidsstillinger. Politikere indgår ikke i ovenstående personaleforbrug. Forbruget er incl. medarbejdere, der er syge og på barsel. Personer i jobtræning, fleksjob og andre tilskudsjobs indgår også i opgørelsen. De samlede lønudgifter er ligeledes incl. løn udbetalt under ferie, sygdom, barsel mv. Ud af de samlede lønudgifter er der i 2014 udbetalt ca. 4,2 mio. kr. i honorar og vederlag til politikere. Udvalgsstrukturen i Nordfyns Kommune er ændret pr. 1. januar Personaleforbruget for er fordelt efter den gamle udvalgsstruktur. F.eks. er personaleforbruget i det tidligere Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg medtaget under Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget. Det medfører, at man ikke direkte kan sammenligne personaleforbruget for med De væsentligste ændringer i personaleforbruget fra 2013 til 2014 vedrører følgende områder: Arbejdsmarkedsudvalgets område Der har været et fald i antallet af personer i jobtræning. Erhvervs-, kultur- og fritidsudvalget (tidl. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget) Tandplejen er pr. 1. januar 2014 flyttet til Børne- og Ungeudvalget. Børne- og Ungeudvalgets område Tandplejen er pr. 1. januar 2014 flyttet fra Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalget til Børne- og Ungeudvalget. Personaleforbruget i skolerne er steget, mens personaleforbruget i dagtilbud er faldet tilsvarende. Social- og Sundhedsudvalgets område Der har i 2014 været større personaleforbrug på plejecentre og i hjemmeplejen. Teknik og Miljøudvalgets område Der har i 2014 været færre ansatte i driftsafdelingen. Økonomiudvalgets område Der har i 2014 været flere ansatte i Teknik, Erhverv og Kultur. 14 Årsberetning 2014

15 Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse Note (i 1000 kr.) Korrigeret Regnskab Regnskab 2013 Indtægter 1 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. renovation) Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift (overskud) Anlægsudgifter (excl. renovation) Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Resultat af skattefinansieret område Forsyningsvirksomheder (renovation) Driftsudgifter - netto Anlægsudgifter Forsyningsvirksomheder i alt Budgetreserver Resultat i alt (overskud) Negative beløb angiver indtægter. Positive beløb angiver udgifter. 15 Årsberetning 2014

16 Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt Note (i 1000 kr.) Korrigeret Regnskab Ændringer i likvide aktiver 8 Årets resultat Afdrag på lån Optagelse af lån Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender Kursregulering af obligationer og investeringsbeviser Ændringer i likvide aktiver i alt Likvide aktiver primo Likvide aktiver ultimo Årsberetning 2014

17 Balance Balance Note Aktiver (1.000 kr.) 1. jan dec Note Passiver (1.000 kr.) 1. jan dec Materielle anlægsaktiver 16 Egenkapital Grunde og bygninger Takstfinansierede aktiver Selvejende institutioners Tekniske anlæg aktiver Inventar Skattefinansierede aktiver Anlæg under opførelse A Finansiel egenkapital Materielle anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Immaterielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld Langfristede tilgodehavender Langfristet gæld vedr. lån Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Gæld vedrørende leasede aktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Langfristet gæld i alt Anlægsaktiver i alt Kortfristet gæld Nettogæld vedr. fonds, legater mv Omsætningsaktiver 20 Kortfristet gæld, i øvrigt Grunde og bygninger til videresalg Kortfristet gæld i alt Kortfristede tilgodehavender Værdipapirer, pantebreve Omsætningsaktiver i alt Likvide aktiver Aktiver i alt Passiver i alt Følgende beløb indgår ikke i balancen: Nordfyns Kommunes indskud i Landsbyggefonden og kommunale ældreboliger Nordfyns Kommunes garantiforpligtelser for lån, optaget af andre Nordfyns kommunes lejeforpligtelser Detaljeret oversigt over kommunens forpligtelser fremgår af bilagshæftet til årsregnskabet. 17 Årsberetning 2014

18 Noter til regnskabsopgørelse og balance Noter til regnskabsopgørelse og balance Note ( i kr.) Korrigeret Regnskab 1 Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskatter Dødsboskat mv Grundskyld Dækningsafgift I alt Generelle tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Momsudligning - tilbagebet. og reguleringer I alt Driftsudgifter Driftsudgifterne er nærmere specificeret i sektorbeskrivelserne for de enkelte udvalg. 4 Renter Under renter konteres ligeledes afkast af værdipapirer, kurstab/-gevinster samt garantiprovision. Forskellen mellem korrigeret og regnskab skyldes dels færre renteudgifter af lån end forventet pga. lave renter og dels større renteindtægter af obligationer mv. pga. godt afkast. 5 Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er nærmere specificeret i oversigterne over igangværende og afsluttede anlægsopgaver, som findes i bilaget til årsregnskabet. ( i kr.) 6 Jordforsyning Korrigeret Regnskab Udgifter til byggemodning og køb af jord Indtægter fra salg af jord I alt Årsberetning 2014

19 Noter til regnskabsopgørelse og balance Note ( i kr.) Korrigeret Regnskab 7 Budgetreserver Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Forventede overførsler I alt reserver Budgetreserverne anvendes udelukkende til regulering af beløbene. Yderligere forklaring til bevægelserne på reserverne findes på side 7 under de generelle regnskabsbemærkninger. 8 Kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender Posten vedrører ændringer i kommunens tilgodehavender og kortfristede gæld, herunder mellemregninger mellem årene. Afvigelsen mellem og regnskab skyldes primært ændringer i mellemregninger mellem årene, de såkaldte periodeafgrænsningsposter. 9 Materielle anlægsaktiver (i mio. kr.) Grunde og bygninger Tekniske anlæg, mv. Inventar mv. Materielle anlæg under opførelse Kostpris 1. jan ,7 50,0 44,4 26, ,4 Tilgang 0,0 1,0 1,3 31,3 33,6 Afgang -7,8-3,2-34,7-1,5-47,2 Overført 11,4 0,7 1,9-13,9 0,1 Kostpris 31. dec ,3 48,5 12,9 42, ,9 Afskrivninger 1. jan ,4-30,0-39,6 0,0-472,0 Årets afskrivninger -39,9-4,3-2,3 0,0-46,5 Af- og nedskrivning afhændede aktiver 3,9 3,2 34,6 0,0 41,7 Ned- og afskrivninger 31. dec ,4-31,1-7,3 0,0-476,8 Total Regnskabsmæssig værdi 31. dec ,9 17,4 5,6 42,2 634,1 Heraf finansielt leasede aktiver 0,0 2,1 0,0 2,1 Heraf tilhørende selvej. institutioner 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5 Afskrives over antal år Årsberetning 2014

20 Noter til regnskabsopgørelse og balance 10 Immaterielle anlægsaktiver (i mio. kr.) Total Kostpris 1. jan ,8 Tilgang 0,0 Afgang 0,0 Overført 0,0 Kostpris 31. dec ,8 Afskrivninger 1. jan ,3 Årets afskrivninger -0,9 Af- og nedskrivning afhændede aktiver 0,0 Ned- og afskrivninger 31. dec ,2 Regnskabsmæssig værdi 31. dec. 14 2,6 11 Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender består af følgende poster: (i kr.) Ejerandel 1. jan dec. 14 Indskud i selskaber mv. opgjort til indre værdi NGF Nature Energy 5,94 % Tarco 0,05 % Fjernvarme Fyn 2,92 % FAKS 5,63 % Geo Fyn 9,50 % HCA Airport 13,43 % Vandcenter Syd 11,00 % Indskud i selskaber mv. opgjort til nominel værdi Udvikling Fyn Nordfyn Erhverv Film Fyn Indskud i selskaber i alt Andre tilgodehavender Udlån til beboerindskud Udlån til ejendomsskat Udlån til kloaktilslutning Lån til boligindretning Lån til handicapbiler Tilbagebet. pligtig hjælp med statsrefusion Andre langfristede udlån mv., bl.a. lån til selvej. haller Deponerede beløb jf. lovgivning Andre tilgodehavender i alt I alt Årsberetning 2014

21 Noter til regnskabsopgørelse og balance 12 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Udlægget kan specificeres således: (i kr.) 1. jan dec. 14 Mellemværende med Vandcenter Syd vedr. spildevand Opsparet drifts- og anlægsoverskud vedr. renovationsområdet I alt Beløbet er en gæld for kommunen. 13 Grunde og bygninger til videresalg Kommunalbestyrelsen har besluttet at regulere priserne på kommunens grunde til markedsværdi. Grundpriserne er i 2014 nedskrevet. Samtidig er der solgt netto 7 byggegrunde i Kortfristede tilgodehavender 1) Kortfristede tilgodehavender består af følgende poster: (i kr.) 1. jan dec. 14 Refusionstilgodehavender hos staten 2) Tilgodehavender der opkræves via IT-systemer 1) Forudbetalte omkostninger 2) Forudbetalt statsrefusion Mellemregninger vedr. foregående eller efterfølgende år Tilgodehavender vedr. delingsaftalen I alt De samlede tilgodehavender, der opkræves via IT-systemer, udgør ultimo ,6 mio. kr. Heraf er de 15,9 mio. kr. overført til inddrivelse ved SKAT. 2) Fra 2014 er konteringspraksis ændret, så tilgodehavende vedr. momsrefusion er flyttet fra forudbetalte omkostninger til refusionstilgodehavender hos staten. 15 Likvide aktiver Kommunens likvide aktiver er øget fra 136,8 mio. kr. pr. 1. januar til 188,8 mio. kr. pr. 31. december I den likvide beholdning indgår imidlertid en række poster, som ikke tilhører kommunen. Derfor bør den faktiske likvide beholdning korrigeres. 21 Årsberetning 2014

22 Noter til regnskabsopgørelse og balance Den korrigerede likvide beholdning kan opgøres således: (i kr.) 1. jan dec. 14 Den likvide beholdning udgør (faktisk beholdning) I beholdningen indgår følgende beløb, som ikke er kommunens: Gæld til Vandcenter Syd Gæld til renovationsområdet Mellemværende med staten vedr. restrefusioner gl. år Mellemværende med staten vedr. sociale refusioner for nyt år Gæld til kirkerne Nettogæld vedr. deposita, fonde mv Henlæggelser vedr. ældreboliger I alt beløb som ikke er kommunens Korrigeret likvid beholdning Den korrigerede likviditet er således forbedret med ca. 68 mio. kr. i Kortfristet formue/gæld En anden måde at gøre kommunens korrigerede likviditet op på, er begrebet "kortfristet formue/gæld", hvor kommunens kortfristede tilgodehavender og gæld lægges til de likvide aktiver. Den kortfristede formue/gæld har ændret sig således: (i kr.) 1. jan dec. 14 Den likvide beholdning udgør (faktisk beholdning) Kortfristede tilgodehavender netto Kortfristet gæld netto Kortfristet formue/gæld Ifølge denne opgørelse er likviditeten forbedret med ca. 65 mio. kr. Den gennemsnitlige likvide beholdning beregnet efter kassekreditreglen har i 2014 udgjort 280,5 mio. kr. mod 220,8 mio. kr. i ( i kr.) Regnskab 16 Egenkapital 31. dec. 14 Saldo pr. 1. jan Ændring i modposter til anlægsaktiver Ændringer i finansiel egenkapital Saldo pr. 31. dec Årsberetning 2014

23 Noter til regnskabsopgørelse og balance Specifikation af finansiel egenkapital 16A Finansiel egenkapital 1. januar 2014 (i kr.) Årets skattefinansierede resultat, jf. regnskabsopgørelse Kursreguleringer af obligationer mv Kursreguleringer af lån 62 Regulering af aktier til indre værdi mv Regulering af div. tilgodehavender og gældsposter Ændring i leasingforpligtelser Regulering af hensættelse til feriepenge Regulering af henlæggelser vedr. ældreboliger -411 Regulering af hensættelser til pensionsforpligtelser Regulering af hensættelser til arbejdsskader mv Saldo pr. 31. december Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser består af følgende poster: (i kr.) 1. jan dec. 14 Tjenestemandspensioner Arbejdsskader Åremålsansatte Hensatte forpligtelser i alt Langfristet gæld vedr. lån (i kr.) Gæld pr. 1/1-14 Gæld pr. 31/12-14 Kommune Kredit Pengeinstitutter I alt Gæld vedrørende ældreboliger Langfristet gæld vedr. lån i alt Af den samlede gæld er 26,9 mio. kr. optaget i euro. Der er i 2014 ikke optaget nye lån. Der er afdraget for ca. 17,8 mio. kr. på eksisterende lån. 23 Årsberetning 2014

24 Noter til regnskabsopgørelse og balance Jf. den finansielle strategi er der indgået renteaftaler på en del af kommunens lån: Swap-aftaler Der er pr. 31. december 2014 indgået følgende swap-aftaler: Aftale Rente Rest Hovedstol Restgæld Markedsværdi løbetid DKK DKK i DKK Renteswap, fra variabel til fast rente 5,68 2, Renteswap, fra variabel til fast rente 4,20 8, Renteswap, fra variabel til fast rente 3,51 11, Renteswap, fra variabel til fast rente 4,99 13, Renteswap, fra variabel til fast rente 4,50 14, I alt Alle swapaftaler er indgået med Danske Bank som modpart. Ovenstående restgæld og markedsværdier er opgjort ud fra valutakurserne pr Jf. de kommunale regnskabsregler er markedsværdierne af renteswappene ikke bogført som en yderligere gæld, da de alene er renteaftaler. 19 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (i kr.) Gæld pr. 1/1-14 Gæld pr. 31/12-14 Bådstativer i marinaen Hjemmeplejebiler Rådhusbiler Kopimaskiner Tablets til skolerne Gæld vedr. finansielt leasede aktiver i alt Der er i 2014 indgået følgende nye leasingaftaler: Aktiv Beløb Løbetid 1 bil til hjælpemidler år 1 bil til hjemmeplejen år 4 kopimaskiner til Søndersøskolen år Tablets til skolerne år 20 Kortfristet gæld i øvrigt (i kr.) Gæld pr. 1/1-14 Gæld pr. 31/12-14 Kortfristet gæld til staten Mellemværende med kirkerne Skyldige regninger Henlæggelser vedr. kommunale ældreboliger Diverse mellemregninger Kortfristet gæld i alt Årsberetning 2014

25 Noter til regnskabsopgørelse og balance 21 Garantiforpligtelser (i kr.) Regnskab Regnskab 31. dec dec. 14 Garantier vedr. boligbyggeri og boligindskud Hæftelse vedr. lån i HCA Airport Garantier vedr. forsyningsselskaber Garantier vedr. selvejende institutioner, foreninger mv Hæftelse vedr. Udbetaling Danmark (solidarisk) Garantiforpligtelser i alt Garantiforpligtelserne er specificeret i bilagshæftet til årsregnskabet. 25 Årsberetning 2014

26 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Arbejdsmarkedsudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder virksomhedskontakt jobanvisning forsikrede ledige kontanthjælp aktiv beskæftigelsesindsats lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) syge- og barselsdagpenge revalideringsforanstaltninger produktionsskoler integration danskuddannelse for voksne udlændinge LBR (Lokalt Beskæftigelses Råd) Kompetencecenter Nordfyn drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2014: Kim Johansen (A) - Formand Bent Soelberg (V) - Næstformand Brian Dybdahl Korsgaard (V) - Stedfortræder for Maria Smet Jensen Gert Rasmussen (A) Keld Haurholm Nielsen (Ø) 26 Årsberetning 2014

27 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Fordeling af udgifterne for 2014 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 27 Årsberetning 2014

28 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Jobcentret Økonomisk oversigt Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 17. februar 2015 Beløb i kr. Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Jobcenter ,2 Projekter ,0 Seniorjob ,1 Produktionsskoler og EGU ,7 Beskæftigelsesråd ,0 Flexjob ,1 Ledighedsydelse ,5 Jobtræning ,1 Beskæftigelsesordninger ,5 Sygedagpenge ,7 Kontanthjælp ,4 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere ,9 Ressourceforløb ,7 Uddannelsesordning for ledige ,1 Dagpenge forsikrede ledige ,2 Beskæftigelse forsikrede ledige ,3 Integration ,6 Revalidering ,8 Servicejob ,0 Særlige stillinger ,0 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats ,9 Mikrofleksjob ,1 Ydelser - Udbetaling Danmark ,7 Supplerende timer, forsikrede ledige ,9 KompetenceCenter Nordfyn ,6 Væsentlige begivenheder i 2014 Beskæftigelsesområdet har i 2014 været præget af stor omskiftelighed og reformer, der har stillet store krav til kvalitet, hastighed og timing i jobcentrets omstilling og implementering af nye regler og lovgivning. Jobcentrets kerneopgave er at medvirke til, at flest mulig ledige og sygemeldte borgere, vender hurtigst muligt tilbage til job og arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende. Det understøtter jobcentret gennem en tidlig, aktiv og især virksomhedsrettet indsats. Jobcentret vejleder også unge ledige til at påbegynde ordinær uddannelse. Desuden medvirker jobcentret til at modtage og integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. Nordfyns Kommune har haft resultatmæssig fremgang på stort set alle områder i Det afspejler sig også i kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen, der i 2014 er 38 mio. kr. lavere end de oprindeligt terede ca. 284 mio. kr. Fremgangen støttes dels af incitamenter og virkninger af de iværksatte reformer, dels af en moderat positiv udvikling i virksomhedernes efterspørgsel efter nye medarbejdere og dels af jobcentrets indsats. 28 Årsberetning 2014

29 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget I december 2014 var der 670 ledige i Nordfyns Kommune, svarende til en ledighed på 5,0 pct., hvilket er ca., 6 pct. lavere end i december I gennemsnit var ledigheden hver måned i 2014 ca. 150 fuldtidspersoner lavere end 2013, svarende til en gennemsnitlig månedlig reduktion på ca. 19 pct. Reduktionen har dog været mindre og faldende i 2. halvår Desuden er antallet af langtidsledige reduceret med ca. 25 pct. fra ca. 200 langtidsledige til ca. 150 fra december 2013 til december Beskæftigelsen er også øget. Antallet af lønmodtagere med bopæl i kommunen er øget med 0,5 pct. til ca fuldtidspersoner i august 2014 sammenlignet med samme måned i Omfanget af offentligt forsørgede er i løbet af 2014 reduceret med ca. 4 pct. til et niveau på i alt ca fuldtidspersoner. Niveauet er dog fortsat relativt højt, men altså faldende. Reduktionen medvirker til at øge arbejdsstyrken, hvilket øger potentialet for virksomhedernes efterspørgsel efter nye og flere medarbejdere, hvilket så øger beskæftigelsen, reducerer ledigheden og forbedrer kommunens økonomi. Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, og som jobcentret har arbejdet med at implementere, har sammen med arbejdsmarkedsudviklingen og beskæftigelsesindsatsen resulteret i en reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra i alt ca. 690 personer til ca. 650 personer i løbet af Antallet af sygedagpengemodtagere er reduceret fra i gennemsnit ca. 424 i december 2013 til ca. 335 i december 2014, svarende til en reduktion på 21 pct. I samme periode er antallet af sager med en varighed over 52 uger reduceret med ca. 16 pct., fra et gennemsnit på ca. 73 i december 2013 til ca. 61 i december Jobcentret har implementeret første del af en Sygedagpengereform, der trådte i kraft 1. juli Anden del af samme reform er trådt i kraft 1. januar Kommunen og jobcentret har i 2014 modtaget 47 nye flygtninge, 9 familiesammenførte til flygtninge og 4 familiesammenførte til danske statsborgere. I december 2014 er nu i alt ca. 110 flygtninge og familiesammenførte omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Udlændingestyrelsen havde oprindeligt udmeldt en kvote på 24 nye flygtninge til Nordfyns Kommune. Kvoten blev forhøjet 2 gange i løbet af 2014, især på grund af borgerkrigen i Syrien. Stigningen presser ressourcer, indsats og resultater på integrationsområdet i kommunen og i jobcentret. I forhold til kerneopgaven har jobcentret i 2014 arbejdet med bl.a. disse interne udviklingsprojekter: omorganiseret jobcentrets Kompetencecenter til en enhed, der samler indsatsen for jobparate ledige og virksomheder. Målet er at reducere de lediges varighed i offentlig forsørgelse og gøre vejen til job og selvforsørgelse kortere udviklet organisering, arbejdsgange, metoder, kompetencer og opfølgning omkring sygedagpengeindsatsen i samarbejde med eksternt konsulentfirma, så vi opnår, at færre sager bliver langvarige sammen med et konsulentfirma udviklet organisering, arbejdsgange, metoder, kompetencer og opfølgning omkring indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, bl.a. for at effektivisere sagernes vej til rehabiliteringsteam og videre derfra, så vi opnår flow i sagerne og øger mulighederne for at også disse ledige kommer tilbage til job, uddannelse og arbejdsmarkedet gennemført analyse af hele kontanthjælpsmålgruppen hos et analysefirma for at øge vores viden om delmålgrupper og om muligheder for at forbedre indsats og resultater på området. Bemærkninger til regnskab 2014 Udgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område er totalt set ca. 38 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. I forbindelse med de kvartalsvise opfølgninger er tet blevet reduceret med ca. 27 mio. kr., som er overført til udvalgets reserve. Af reserven er der i årets løb finansieret udgifter til tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud og lønudgifter i jobcentret for i alt 6 mio. kr. 29 Årsberetning 2014

30 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Det forventes, at der også i 2015 skal tilbagebetales beskæftigelsestilskud for 2014 ud over det beløb, som er afsat i tet. Der er følgende bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem regnskab og korrigeret : Seniorjob Merudgiften skyldes, at de gennemsnitlige udgifter til lønninger til ca. 36 helårspersoner i seniorjob i kommunale institutioner er højere end forventet. Produktionsskoler og EGU Mindreudgiften skyldes små afvigelser i antallet af forventede og realiserede årselever i 2013, der afregnes med produktionsskolerne i De 2 produktionsskoler i kommunen havde knap 60 årselever i Beskæftigelsesordninger Merforbruget skyldes lidt større udgifter end forventet til betaling af mentorer m.m. i virksomheder, der samarbejder med jobcentret om aktiv beskæftigelsesindsats til ledige, der har andre udfordringer end, at de mangler et job. Desuden har Arbejdsmarkedsudvalget i 2. halvår 2014 besluttet at indgå ny og forlænget aftale om samarbejde med 4 erhvervsskoler i Odense om minimum 10 løbende pladser til unge i Nordfyns kommune, hvor målet er, at de bliver opkvalificeret og afklaret til at påbegynde en erhvervsuddannelse. Sygedagpenge Regnskabet svarer til det korrigerede, og er lavere end det oprindelige. I december 2014 var der i gennemsnit 335 sygedagpengesager i alt, hvilket er 89 sager færre end i december Samtidig er antallet af langvarige sager over 52 uger, der finansieres fuldt ud af kommunen reduceret fra i gennemsnit 73 i december 2013 til 61 december Desuden indebærer Sygedagpengereformen, der er trådt i kraft i 2 tempi, dvs. 1. juli 2014 og 1. januar 2015, at flere sager tidligere i forløbet bliver revurderet og overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Kontanthjælp Regnskabet svarer til det korrigerede og er lavere end det oprindelige. Antallet af modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp er reduceret med netto ca. 40, dvs. fra i alt ca. 690 til ca. 650 i løbet af Fra 2008 til 2013 steg antallet af kontanthjælpsmodtagere med ca. 400 fuldtidspersoner. Reduktionen i 2014 skyldes, at flere kontanthjælpsmodtagere er i beskæftigelse og ordinær uddannelse, tilskyndet af lavere ydelser, uddannelsespålæg og aktive tilbud om at arbejde for forsørgelsen, jf. Kontanthjælpsreformen 1. januar Omvendt har der været en bruttotilgang til kontanthjælp fra især sygedagpengeforløb, flygtninge og indvandrere, efter den 3 årige integrationsperiode, nye unge kontanthjælpsmodtagere og fra ledige, der har opbrugt dagpengeretten og den særlige uddannelsesydelse samt den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Ressourceforløb Mindreforbruget skyldes, at færre kontanthjælpssager end forventet indstilles af jobcentret og anbefales til ressourceforløb af kommunens tværgående rehabiliteringsteam. De bliver i stedet anbefalet til fleksjob og evt. førtidspension. Medvirkende til mindreforbruget er også, at der ikke har været den forventede volumen i antallet af sygedagpengesager, der ved revurdering efter 22 uger overgår til ny ordning med jobafklaringsforløb, der indholdsmæssigt fastlægges i rehabiliteringsteam, jf. den del af Sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli personer været i ressourceforløb i 2014, sammenlignet med14 personer i Årsberetning 2014

31 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelsesordning for ledige Mindreforbruget skyldes, at færre forsikrede ledige overhovedet bliver ledige og at flere forsikrede ledige hurtigere kommer i job igen, hvis de bliver ledige. Færre opbruger så dagpengeretten og kommer ikke i målgruppen for den særlige uddannelsesordning. I 2014 har ca. 105 personer i kortere eller længere tid modtaget særlig uddannelsesydelse. Dagpenge forsikrede ledige Mindreforbruget skyldes, at færre forsikrede har været ledige i I alt forsikrede personer har været ledige i kortere eller længere tid i 2014, sammenlignet med personer i Det skyldes den moderat positive udvikling i virksomhedernes efterspørgsel efter nye medarbejdere. Desuden overgår en del forsikrede ledige til andre ydelser, herunder til særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, når de har opbrugt dagpengeretten. Beskæftigelse forsikrede ledige Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at færre end forventet har været ledige i 2014, hvilket indebærer at færre skulle have et aktivitetstilbud. Målgruppen for aktivitetstilbud er også reduceret på grund af den kortere dagpengeperiode, nu 2 år, der dog har kunnet følges op af særlig uddannelsesydelse og nu kan følges op af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Der etableres derfor fx færre jobtræningspladser med løntilskud for forsikrede ledige end forventet med den kortere dagpengeperiode. I stedet etableres ofte kortere perioder med virksomhedspraktik og aktive tilbud i den efterfølgende periode med midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den mest markante ændring i brugen af aktive tilbud til målgruppen er, at antallet af tilbud om vejledning og opkvalificering er reduceret fra ca. 660 i 2013 til ca. 410 i Integration Merforbruget skyldes, at kommunen modtager flere nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge end forventet. Årsagen er, at Udlændingestyrelsen 2 gange i 2014 hævede landstallet for flygtninge, der skulle visiteres til modtagelse, boligplacering og integrationsindsats i kommunerne. var udmeldt en kvote på 24 flygtninge i 2014, der først blev sat op til 35 og siden øget til 48. Baggrunden er især borgerkrigen i Syrien. Modtagelsen af det større antal flygtninge øger på Arbejdsmarkedsudvalgets område udgifterne til danskundervisning og arbejdsmarkedsrettede tilbud, men øger også de grundtilskud, kommunen modtager fra staten. Men samlet set øges gruppen af flygtninge, omfattet af den 3 årige integrationsperiode, hvilket dels udfordrer den administrative håndtering af opgaven og dels den jobrettede integrationsindsats for det store antal flygtninge. Forventningerne til 2015 Set i relation til regnskab 2014, forventes der at være disse væsentlige og særlige økonomiske og indsatsmæssige fokusområder i 2015: Ny stor reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige træder i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli Reformen griber ind i hele beskæftigelsesindsatsen, da den også indebærer en forventet omlægning af den statslige refusion til kommunerne. Implementeringen af reformen og finansieringsomlægningen bliver en udfordring for ledere, medarbejdere og politikere. Strategi og indsats i praksis skal omstilles til intentionerne i reformen og til de økonomiske udfordringer, der følger af finansieringsomlægningen Implementering af 2. halvdel af Sygedagpengereformen, der træder i kraft 1. januar 2015, som bl.a. skal sikre, at indsats og opfølgning sker tidligt i sygdomsforløbet, og at den virksomhedsrettede indsats styrkes Som led i Kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014 fortsætter arbejdet med at skabe resultater i beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere. Herunder især i den store gruppe af kontanthjælpsmodtagere, der er aktivitets- og ikke jobparate, og i gruppen af unge uddannelseshjælpsmodtagere, der skal påbegynde uddannelse 31 Årsberetning 2014

32 Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Implementering af en række nye it-systemer i beskæftigelsesindsatsen, der skal støtte, at de ledige selv kan booke samtaler i jobcentret og kan følge egen sag, uanset typen af forsørgelsesydelse. Desuden skal de nye systemer støtte samarbejdet på tværs, også uden for kommunen, og beskæftigelsesindsatsen for ledige Håndtering af ny stor stigning i antallet af flygtninge, kommunen skal modtage i 2015, dvs. oven i stigningen i Udlændingestyrelsen har udmeldt foreløbige beregnede kommunekvoter for 2015, hvor Nordfyns Kommunes kvote er 101 nye flygtninge, svarende til ca. dobbelt så mange, som vi modtog i Årsberetning 2014

33 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Sektorbeskrivelse for Erhvervs- Kulturog Fritidsudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling, planlægning og drift på erhvervs-, kultur- og turismeområderne, herunder folkeoplysning borgerservice og bibliotek fritid og idrætsanlæg m.v. museumsforhold teaterforhold øvrige kulturelle foranstaltninger erhverv og erhvervsfremme-/service turisme branding byudvikling landdistrikter Venskabsbyrelationer drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2014: Kurt Christensen (V) - Formand Pia Longet (A) - Næstformand Jørgen Meier Sørensen (V) Freddy Andersen (V) Lasse Haugaard (A) 33 Årsberetning 2014

34 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fordeling af udgifterne for 2014 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 34 Årsberetning 2014

35 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhverv Økonomisk oversigt Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 17. februar 2015 Beløb i kr. Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Erhverv ,5 Erhvervsfremme og Turisme ,0 Udvikling ,4 Branding ,8 K-ant ,0 Væsentlige begivenheder i 2014 Nordfyns Kommune har i samarbejde med Nordfyns Erhverv oprettet Task Force Erhverv. Formålet med Task Force Erhverv er, at virksomhederne har én indgang til kommunen. På den måde får virksomhederne en mere smidig og enkel sagsbehandling i kommunen, hvor vi har fokus på at finde gode løsninger til gavn for erhvervslivet og for Nordfyn i det hele taget. Task Force Erhverv går aktivt ud til byfester og andre større arrangementer med henblik på at udbrede budskabet om kommunens erhvervsvenlige aktiviteter. Task Force Erhverv har ikke noget egentligt, men har for få midler af tet under Branding formået at skabe et godt fundament for de fortsatte aktiviteter med at tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen. Den hidtidige brandingstrategi er blevet evalueret og analyseret, og på den baggrund er der udarbejdet en ny brandingstrategi, herunder en handleplan og for brandingindsatsen. Handleplanen er klar til eksekvering, såfremt den godkendes af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 3. februar. Nordfyns Kommune lancerede app en Nordfynske Oplevelser De lokale viser vej, som en del af indsatsen K-ANT (KulturArv, Natur og Turisme). K-ANT resulterede også i udarbejdelse af såvel en Friluftsstrategi og handleplan, som en turismestrategi (begge strategier forventes godkendt i februar 2015). I forlængelse af K-ANT fik Nordfyns Kommune også en Kløversti ved Bogense, og sin første naturvejleder ansat. Naturvejlederen har allerede gjort kommunens indsats omkring natur- og friluftsliv synlig for borgere og turister. Indvielse af restaureringsprojekt i Glavendruplunden blev en velbesøgt event med vikinger, boder m.m. Kommunal medvirken som del af K-ANT indsatsen. Gyldensteen Strand med tilhørende skolestue blev indviet. Besøgstallet i 2014 vurderes til lidt over personer. TV2 på Tour kom til Bogense. Det gav god PR for byen og Nordfyns Kommune som helhed. Golfturneringen ECCO Tour blev afviklet på H.C. Andersen Golf, hvor kommunen deltog med en indsats målrettet bosætning og erhvervsudvikling. Det er blevet opsat blå Flag ved Fuglsang. Indvielse af Søndersø Bypark og Hasmark Strandoase har også været en del af brandingindsatsen. 35 Årsberetning 2014

36 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Bemærkninger til regnskab 2014 Der er ingen væsentlige afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Forventningerne til 2015 Af særlige fokusområder i 2015 kan nævnes, at kommunalbestyrelsen har afsat 2 mio. kr. ekstra til en markant øget indsats omkring erhverv, turisme og event. For at skabe nytænkning og fornyelse indenfor Erhverv, Turisme og Event tilrettelægges en samlet organisation for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcer og synergier. Den nye organisering forventes at bidrage til at fastholde og udbygge den flotte placering som Fynsk højdespringer i DI s analyse 2013 og den efterfølgende forbedring med endnu tre pladser frem i 2014 skabe markante og synlige resultater med afsæt i bosætnings, - vækst-, turisme- og friluftsstrategierne. skabe en markant brandingindsats, med afsæt i en nye brandingstrategi og handleplan holde fokus på kulturarv og friluftsliv, som en del af K-ANT. Udarbejdelse af kulturarvsstrategi. I forbindelse med oprettelse af den nye organisation virksomhedsoverdrages 2 medarbejdere fra Plan og Kultur. I forbindelse hermed skal Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget have fokus på de fremtidige snitflader mellem den nye organisation og kommunen, idet der, i forbindelse med udmøntning af 2015 vil være flere arrangementer, der forudsætter et tæt samarbejde mellem de to aktører. 36 Årsberetning 2014

37 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Økonomisk oversigt Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 17. februar 2015 Beløb i kr. Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Kultur ,3 Museer ,9 Andre kulturelle opgaver ,9 Væsentlige begivenheder i 2014 Nordfyns Kommunes første kultur- og fritidspolitik Kulturregion Fyn- arrangementer med bl.a. Klokkespil, kunst og digte, og kulturboxe i Søndersø og Otterup. Børn fra 7. klasse på Særslev-Hårslevskolen vandt 3. pladsen i Kulturregion Fyns filmkonkurrence Edit 24 for skolebørn. Også de voksne fik glæde af Kulturregions Fyns filmindsats Fyn er film med tre filmforedrag. Medlemskabet i Film Fyn har allerede bragt en del filmoptagelser til Nordfyn, bl.a. til serien 1864 og filmen Mænd og Høns. Bemærkninger til regnskab 2014 Der er ingen væsentlige afvigelser mellem korrigeret og regnskab. Forventningerne til 2015 Kultur- og Fritidspolitikken skal udmøntes og der skal skrives en handleplan, som bl. a. beskriver en indsats for at styrke samarbejdet mellem kulturelle institutioner, foreninger og skolerne, som en udløber af den nye skolereform. Der skal udarbejdes en Kulturarvsstrategi, som bl.a. tager stilling til videreudviklingen af museerne på Nordfyn. Der skal også udarbejdes kulturmiljøscreening og kulturarvsatlas. Der skal fortsat arbejdes med Film Fyn og kommende filmproduktioner. I april 2015 forventes Nordfyn Kommune at være ramme for filmpremieren på Lang Historie Kort. I juni 2015 lægger den Kgl. Ballet vejen forbi Dallund Slot på deres turne Sommerballetten. 37 Årsberetning 2014

38 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fritid Økonomisk oversigt Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 17. februar 2015 Beløb i kr. Korr. R egnskab Forbrugs % i ft. korr. Fritid ,2 Stadion og idrætsanlæg ,9 Idræts- og svømmehaller ,3 Fritidsområdet ,2 Folkeoplysning ,0 Væsentlige begivenheder i 2014 Af væsentlige begivenheder i 2014 kan nævnes: Kommunal Påskønnelse Fjordens Dag Sportslørdag Fyens Stiftstidendes Etapemarathon Bemærkninger til regnskab 2014 På fritidsområdet er udgifterne totalt set ca. 1,0 mio. kr. lavere end korrigeret. Mindreudgifterne er fordelt ligeligt mellem fritidsområdet og folkeoplysningsområdet. Fritidsområdet: Mindreudgiften skyldes primært, at der i Kultur- og Fritidspuljen er forskellige tilskud som er bevilget, men som endnu ikke er udbetalt. Herunder tilskud på kr. til forundersøgelse af Hasmark Festivalen. Folkeoplysningsområdet: Mindreudgiften skyldes primært, at beregningen af det endelige lokaletilskud for 2014, foretages i Forventningerne til 2015 Etablering af online lokalebookingsystem Halstrategi og masterplaner for haller Fjordens Dag 25 års jubilæum 38 Årsberetning 2014

39 Sektorbeskrivelse for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Bibliotek og Borgerservice Økonomisk oversigt Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi pr. 17. februar 2015 Beløb i kr. Korr. R egnskab Nordfyns Biblioteker omfatter 3 lokalbiblioteker i henholdsvis Bogense, Otterup og Søndersø. Forbrugs % i ft. korr. Bibliotek & Borgerservice ,4 Bibliotek ,0 Borgerservice ,6 Alle 3 lokalbiblioteker har samme bibliotekssystem. Nordfyns Biblioteker samarbejder i driftsfællesskabet Fynbib med flere fynske kommuner og er en del af den nationale biblioteksdatabase: bibliotek.dk. Nordfyns Biblioteker er bidragyder til flere nationale it-portaler, eksempelvis Kunstportalen og Palles gavebod m.fl. Væsentlige begivenheder i 2014 I februar 2014 fik Bogense Bibliotek ny hovedindgang og blev som det sidste, gjort til et åbent bibliotek, dvs. borgerne har nu adgang til alle 3 biblioteker hver dag fra kl Såvel kommunens borgere som andre brugere kan frit låne på alle tre lokalbiblioteker. Nordfyns Biblioteker er elektronisk tilgængelig 24 timer i døgnet for reservering, fornyelse, bestilling og check af lånerstatus. Bibliotek og Borgerservice afholdt i 2014 en række kulturelle børne- og voksenarrangementer. Bibliotek og Borgerservice indgår i samarbejdet om udgivelsen af Kulturposten, der uddeles til alle husstande i Nordfyns Kommune. Bibliotek og Borgerservice har også afholdt diverse IT / digitale cafeer, især med henblik på oprettelse og fritagelse af digital post for borgerne. Nordfyns Kommune opnåede det nationale mål om at mindst 80% af borgerne skulle over på digital post pr. 1. november I maj / juni 2014 foretog KL konsulenterne en tilfredshedsundersøgelse blandt de brugere, der anvendte borgerservice. Resultatet viste, at brugerne var meget tilfredse med den service, som Borgerservice yder. Resultatet mundede ud i 12 anbefalinger, som der arbejdes videre med i 2015 og Nordfyns Kommune blev af DB Syd kåret til Årets Bibliotekskommune 2014 i Region Syddanmark. Forventningerne til 2015 I januar 2015 er ansat en projekt- og eventmager med henblik på at udvide bibliotekets borgerrettede aktiviteter. Nordfyns Kommunes folkebiblioteker og skolebiblioteker tilsluttede sig i efteråret 2012 Fælles kommunalt bibliotekssystem via KomBit. I løbet af 2015 vil der pågå en del forberedelser til implementering af systemet som både folke- og skolebibliotek forventer at overgå til i Årsberetning 2014

40 Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Udvalgets opgaver Jfr. Styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune varetager Børne- og Ungeudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge (f.eks. svømmeundervisning) musikskolen dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år) (Lov om social service 36 og 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap SSP ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) den kommunale tandpleje Nordfyns Børne- og familiecenter drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Medlemmerne af udvalget var ved udgangen af 2014: Jens Otto Dalhøj (I) - Formand Jane Yndgaard (O) - Næstformand Lars Bjørnsbo (V) Anette Lykke Jensen (A) Anne-Lise Sievers (F) - Stedfortræder for Steen Brydegaard (F) Dorte Schmidt (N) Brian Dybdahl Korsgaard (V) - Stedfortræder for Maria Smet Jensen (V) 40 Årsberetning 2014

41 Sektorbeskrivelse for Børne- og Ungeudvalget Fordeling af udgifterne for 2014 på hovedområder Sammenligning af regnskab, og sidste års resultat 41 Årsberetning 2014

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

Årsberetning 2015 Årsregnskab for 2015

Årsberetning 2015 Årsregnskab for 2015 Årsberetning 2015 Årsregnskab for 2015 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

ÅRSBERETNING Årsregnskab for 2013

ÅRSBERETNING Årsregnskab for 2013 ÅRSBERETNING 2013 Årsregnskab for 2013 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere