Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2008

2 Indholdsfortegnelse Årsberetning side Indledning Borgmesterens forord Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle regnskabsbemærkninger... 8 Hoved- og nøgletal Regnskabstal Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Finansieringsoversigt Balance pr. 31. december Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Pengestrømsopgørelse Noter til regnskabstal 1-2 Skatter og generelle tilskud Udvalgsspecifikationer Ændring af kortfristet tilgodeh. og gæld Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Tilgodehavender Egenkapital Langfristet gæld Garantiforpligtelser Omregningstabel fra udgiftsregnskab til omkostningsregnskab Sektorbeskrivelser Arbejdsmarked Erhverv og fritid Børn og familie Social og sundhed Teknik og miljø Økonomi

3 Borgmesterens forord Året begyndte allerede i september 2007 med en budgetaftale om budgettet for Budgetaftalen var optimistisk og indeholdt en udvidelse af driften med kr. 7,4 mio., ligesom der var budgetteret med, at anlæg skulle finansieres af kassebeholdningen, således at der samlet set var budgetteret med et underskud på kr. 32,9 mio. Køb og renovering af Bogense Rådhus kom ved siden af, og var derfor ikke en del af budgettet for Tidligt på året stod det klart, at overførselsudgifterne til kontanthjælp og sygedagpenge var underbudgetteret, og det var nødvendigt at give en tillægsbevilling på kr. 13 mio. til området. Serviceområderne har været styret med henblik på dels at holde budgetterne, dels at undgå sanktioner i forhold til at blive trukket i tilskud i 2009, som lovgivningen gav mulighed for. De samlede serviceudgifter overskrides med kr. 1,8 mio., og målet må siges at være holdt - selvom det selvfølgelig ville have været bedre for regnskabsresultatet, at forbruget havde været under rammen. Regnskabsresultatet viser således et overskud på driften på kr. 1,2 mio. Et resultat som kunne have været højere, såfremt Nordfyns Kommune ikke havde været nødsaget til at tilbagebetale kr. 1,8 mio. i grundskyld til borgere. Anlægsrammen blev på kr. 50,1 mio. Forbruget på anlægsrammen blev på kr. 42,2 mio., et mindreforbrug på kr. 7,9 mio. For at overholde anlægsrammen var det nødvendigt at udskyde en lang række anlægsprojekter, som allerede var budgetteret. Men hvad har vi så fået i 2008? En drift, som har holdt det politisk vedtagne budget på serviceområderne. Samtidig hermed har vi fået renoveret Søndersøskolen og bygget en ny børnehave i Søndersø, en trafiksikkerhedsplan, en fortsat renovering af havnen samt et Bogense Rådhus, som i dag fremstår som en moderne kontorarbejdsplads. Politisk er der fortsat meget, som vi gerne vil, og det er helt klart at med en kassebeholdning på nul, var det rettidig omhu at slå bremserne i i forbindelse med Budget 2009 for at få skabt et råderum til uforudsete driftsudgifter, samt til fortsat at kunne have penge til anlægsprojekter. Bent Dyssemark Borgmester 2

4 Kommuneoplysninger Kommune Nordfyns Kommune Østergade Bogense Telefon Telefax Hjemmeside Hjemsted Regnskabsår Bogense 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Direktion Revision Bent Dyssemark, Borgmester Benno Frandsen Mogens Christensen Jørgen Simonsen Tessa Gjødesen Arne Kruse Morten Andersen Torben Skovhus Steen Brydegaard Dorte Schmidt Brown Carl Martin Christensen Christian Sommerlund Gert Rasmussen Kurt Christensen Pia Elisa Longet Jørgen Meier Sørensen Ingmar Madsen Bent Erik Hansen Børge Nielsen Bo Jakobsen Arne Erlund Ole Taustrup Hansen Kim Johansen Eva Laut Andersen Anders Fog-Petersen John Therkelsen, kommunaldirektør Ulla Andersen, direktør, social og arbejdsmarked Erik Larsen, direktør, børn og kultur Henrik Boesen, direktør, teknik og miljø BDO Kommunernes Revision Østre Stationsvej Odense 3

5 Påtegning Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 30. april 2009 aflagt årsregnskab for 2008 for Nordfyns Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Velfærdsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Nordfyns Kommune, den 30. april 2009 Bent Dyssemark / John Therkelsen Borgmester Kommunaldirektør 4

6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet i Budget- og Regnskabssystemet. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Årsberetningen suppleres af et mere detaljeret regnskab indeholdende en række obligatoriske oversigter til årsregnskabet. Regnskabet kan rekvireres i Økonomi på Bogense Rådhus, men er desuden tilgængeligt i de 3 borgerservice samt på bibliotekerne. Regnskabspraksisen er detaljeret beskrevet i opgørelsen til kommunens åbningsbalance for Kommunens regnskab består såvel af et finansieringsregnskab hvor resultatet fremgår af regnskabsopgørelsen og et omkostningsregnskab hvor resultatet fremgår af resultatopgørelsen. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter og driftsudgifter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Indtægterne er medtaget i det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Driftsudgifterne og omkostningerne indregnes i det år, de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden sidste posteringsdato. Lønudgifter indregnes i den periode hvor lønnen udbetales. Der gælder dog særlige regler for skatternes vedkommende. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i året, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endeligt færdigopført og klar til anvendelse. Materielle anlægsaktiver Aktiver på over kr indregnes i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Enkelte aktiver under kr kan indregnes. Afskrivningerne foretages lineært over følgende forventede levetider Bygninger år Tekniske anlæg, maskiner mv år Inventar, IT-udstyr mv år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på grunde, ligesom der ikke afskrives på materielle anlæg under udførelse, men først når anlægsprojektet er færdigt. 5

7 Anvendt regnskabspraksis Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelsesformål) indregnes ikke i balancen. Grunde og bygninger Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 indregnet til ejendomsvurderingen pr. 1. januar Aktivet er fratrukket afskrivninger fra anskaffelsestidspunktet. Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er indregnet til ejendomsvurderingen pr. 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr , der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, hvis der er tale om en nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for anlægsaktiver, hvor kommunen overtager ejendomsretten ved kontraktens ophør, registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen og afskrives over den forventede levetid. Immaterielle anlægsaktiver Med virkning fra regnskab 2005 indregnes immaterielle anlægsaktiver og de måles til kostprisen. Afskrivningerne foretages lineært over følgende forventede levetider Software, edb-programmer og lign år Finansielle anlægsaktiver Andele i interessentskaber, som kommunen har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. Omsætningsaktiver Der optages ikke varebeholdninger i balancen, hvorfor udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Grunde og bygninger til salg er i balancen medtaget til salgspris. 6

8 Værdipapirer er optaget til ultimokurs. Anvendt regnskabspraksis Hensatte forpligtelser Ultimo hvert år hensættes et aktuarmæssigt beregnet beløb til dækning af pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket. Der forudsættes en pensionsalder på 62 år. Regulering af hensættelsen foretages via resultatopgørelsen. Gæld Restleasingforpligtelsen vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Tilgodehavender Tilgodehavender afskrives som hovedregel ved forældelse eller ved konstaterbare uerholdelige beløb. Tilgodehavender er optaget til nominel værdi. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Feriepengeforpligtelse Hidtil har kommunens feriepengeforpligtelse ikke været optaget i balancen og ændringerne i forpligtelsen i årets løb har ikke været indregnet i omkostningsregnskabet. I kraft af ændrede regnskabskrav er der i regnskabet for 2008 indregnet en feriepengeforpligtelse, hvilket har bevirket, at der primo 2008 er optaget en forpligtelse på 90,3 mio. kr. Modposten hertil er egenkapitalen. Ændringen i forpligtelsen fra primo til ultimo er endvidere også som noget nyt indregnet i omkostningsregnskabet for 2008 med en samlet forøgelse på 3,0 mio. kr. Feriepengeforpligtelsen er i omkostningsregnskabet indregnet på baggrund af materiale modtaget fra KMD. På baggrund af dette materiale har det i forhold til opgørelse af primosaldoen og udkonteringen i omkostningsregnskabet ikke været muligt præcist at opgøre primosaldoen samt periodisere afholdt ferie mellem regnskabsaflæggelsen for 2007 og 2008, ligesom det ikke har været muligt at regulere for medarbejdere flyttet internt. Registreringen i 2008 regnskabet, herunder opgørelse af primosaldoen, er derfor foretaget på baggrund af forudsætninger om udviklingen i lønsum, antal medarbejdere samt ej afholdt ferie fra regnskabsaflæggelse 2007 til De anvendte forudsætninger anses som bedste skøn, men giver en vis usikkerhed på kommunens omkostningsregnskab. Endvidere er indregningen ikke fuldt ud specificeret på afdelinger, men foretaget som en samlet forskydning i omkostningsregnskabet. Kommunens forpligtelse ultimo 2008 er i overensstemmelse med feriemodulets registreringer, men indeholder hele forpligtelsen vedrørende personer i fleksjob, hvor en procentdel af ferien dækkes via statsrefusion. 7

9 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Væsentlige begivenheder i årets løb Driftsbudgettet for 2008 blev lagt på grundlag af budgettet for 2007 med de forudsætningsændringer mv., som var kendt i midten af Den nye kommune startede den 1. januar 2007, hvorfor der på budgetlægningstidspunktet ikke var fuldt overblik over økonomien. Dette resulterede i et budget med mange ubekendte faktorer, i særdeleshed i forhold til finansieringsreformen og alt det nye, som kommunen skulle medfinansiere. Herunder også entreprenøraftaler, hvor Nordfyns Kommune køber en ydelse hos en anden kommune, f.eks. alkoholbehandling og ergoterapi til børn. Samtidig betød nye lønaftaler og ny overenskomst, at lønningerne generelt steg væsentligt mere end forventet i budgettet. På anlægsområdet blev der i det oprindelige budget indarbejdet en række anlægsopgaver. Derudover er der i årets løb givet tillægsbevillinger til bl.a. renovering af rådhusene og til overførsler fra tidligere år. Lovgivningen om, at kommunerne i 2008 havde en anlægsramme, svarende til det oprindelige budget, suppleret med eventuelle dispensationer, har givet væsentlige styringsproblemer, i særdeleshed med hensyn til igangværende anlæg. Kommunen ansøgte Velfærdsministeriet om dispensation til at afholde anlægsudgifter til rådhusrenovering, skolerenovering og ny børnehave i Søndersø. Disse udgifter var ikke indeholdt i det oprindelige anlægsbudget. Ministeriet gav imidlertid kun dispensation til rådhusrenoveringen. Dette medførte, at en lang række igangværende anlægsprojekter måtte sættes i bero. Økonomiske styringsprincipper I starten af 2008 blev der udarbejdet og vedtaget principper for styringen af kommunens økonomi. Principperne indeholder retningslinier for bl.a. rapportering af forbruget på kommunens driftsområder budgetopfølgning ansøgning om tillægsbevillinger til driften Styringsprincipperne har været med til at sikre en øget fokus på kommunens økonomi samt et bedre grundlag for at tilpasse budgettet løbende. Regnskabsresultatet regnskabsopgørelsen Hovedtallene ser således ud: (mio. kr.) Oprind. budget Korr. budget Regnskab Tilskud og skatter , , ,5 Driftsudgifter 1.271, , ,6 Renter 3,6 4,0 2,6 Resultat af ordinær drift -19,2 9,2-1,2 Anlægsudgifter 36,4 73,8 45,2 Jordforsyning 0,0 12,4 4,3 Skattefinansieret resultat 17,2 95,4 48,3 Forsyningsvirksomheder 0,0 10,7-3,2 Resultat i alt 17,2 106,1 45,1 Negative beløb angiver indtægter. Positive angiver udgifter. 8

10 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes regnskab udviser et samlet underskud på 45,1 mio. kr. Der var i det oprindelige budget forudsat et underskud på 17,2 mio. kr. I det korrigerede budget var underskuddet forventet til 106,1 mio. kr. incl. budgetoverførsler fra 2007 til Der er store afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget: resultat af skattefinansieret drift er 10,4 mio. kr. bedre end budgettet de skattefinansierede anlægsudgifter er 28,6 mio. kr. mindre end budgettet resultat af jordforsyning er 8,1 mio. kr. bedre end budgetteret resultat af forsyningsområdet er 13,9 mio. kr. bedre end budgettet På de efterfølgende sider er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises til noterne. Indtægter Indtægterne fra skatter og generelle tilskud blev i 2008 ca. 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes primært mange tilbagebetalinger af grundskyld pga. nedsatte grundværdier i en række kommunale udstykninger. Driftsudgifter på det skattefinansierede område Driftsudgifterne fordelt på fagudvalg ser således ud: Udvalg (mio. kr.) Oprind. budget Korr. budget Regnskab Arbejdsmarkedsudvalget 88,7 99,8 101,5 Erhvervs- og fritidsudvalget 33,7 34,3 31,0 Familieudvalget 484,3 508,7 501,7 Social- og sundhedsudvalget 460,9 463,7 462,9 Teknik- og miljøudvalget 57,0 63,6 59,6 Økonomiudvalget 147,1 138,7 142,9 I alt 1.271, , ,6 De efterfølgende afsnit indeholder udvalgsopdelte redegørelser for væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets samlede økonomi for 2008 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2008 Overførsel til 2009 Jobcenter 80,9 90,7 93,0 Aktivering 7,8 9,1 8,5 0,2 I alt 88,7 99,8 101,5 0,2 Den store afvigelse mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes tillægsbevillinger til sygedagpenge- og kontanthjælpsområderne, som var underbudgetterede fra starten. 9

11 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Regnskab 2008 udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført 0,2 mio. kr. i mindreforbrug til budget Budgetoverførslen er på aktiveringscentret og Otterupgården, som begge har haft et mindreforbrug. Der er ikke budgetoverførsel på jobcenter, da udgifterne her primært er sociale overførselsudgifter. Jobcenter Et mindreforbrug til løntilskud til personer i fleksjob og på ledighedsydelse på 0,9 mio. kr. pga. færre løntilskudspersoner end forventet Et merforbrug til beskæftigelsesordninger på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes større aktivitet, primært til opkvalificering af kontanthjælpsmodtagere. Et merforbrug til kontanthjælp og revalidering på 1,3 mio. kr., som skyldes flere modtagere end forventet. Erhvervs- og fritidsudvalget Erhvervs- og fritidsudvalgets samlede økonomi for 2008 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2008 Overførsel til 2009 Fritid 13,8 14,2 12,7 Bibliotek 11,9 12,8 11,9 0,9 Kulturelle 2,0 2,1 1,9 opgaver Erhvervsfremme 4,4 4,4 4,4 og turisme Havn og marina -0,9-0,9-1,0 0,1 Branding og 2,5 1,7 1,1 information I alt 33,7 34,3 31,0 1,0 Regnskab 2008 udviser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 1,0 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2007 til budget 2008 på 0,9 mio. kr. På fritidsområdet er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på drift af klubhuse samt ændrede udbetalingsrater til lokaletilskud mv. på folkeoplysningsområdet. På biblioteksområdet er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at budgetoverførslen fra 2007 til 2008 ikke er anvendt, men videreføres til Der er brugt 0,6 mio. kr. mindre til branding og information. Mindreforbruget skyldes, at en del af udgifterne til udarbejdelse af brandingplanen samt budgetterede opgaver under Information ikke er afholdt i 2008 men først afholdes i Der er desuden et mindreforbrug på initiativ- og udviklingspuljen. 10

12 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Familieudvalget Familieudvalgets samlede økonomi for 2008 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2008 Overførsel til 2009 Undervisning 292,4 307,9 308,6 5,5 PPR 13,3 14,9 14,9 Dagpleje og 100,4 105,4 104,1 3,0 daginstitutioner Børn og unge 63,5 66,4 59,8 0,6 Sundhedsplejen 14,7 14,1 14,3-0,3 I alt 484,3 508,7 501,7 8,8 Den store afvigelse mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes dels budgetoverførsler fra 2007 på 9,7 mio. kr. dels meddelte tillægsbevillinger til bl.a. kørsel til specialskoler og børnehaver, budgetregulering pga. flere elever samt øgede udgifter til anbringelser og kontante ydelser vedr. børn og unge. Regnskab 2008 udviser et mindreforbrug på 7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 8,8 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2007 til budget 2008 på 9,7 mio. kr. På Undervisningsområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Under fælles undervisningsudgifter er der merforbrug til befordring af elever på 4,7 mio. kr., hvilket kan henføres til ændring i takstberegningen af specialundervisning ( 20, stk. 2), hvor taksten tidligere omfattede både undervisning og kørsel. Taksterne er nu opdelt i undervisning og kørsel. Derudover skyldes merforbruget også, at flere børn skoleplaceres uden for egne skoledistrikter i eksempelvis specialskoler, specialklasser og læseklasser. Til vidtgående specialundervisning i regionale tilbud er der et merforbrug på 1,3 mio. kr., som skyldes flere elever i tilbuddene end forventet Folkeskolerne, heldagsskolen, ungdomsskolen, musikskolen og klubberne har tilsammen haft et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Institutionerne har generelt været tilbageholdende med at anvende de overførte budgetmidler fra 2007 til På dagpasningsområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Under fælles pasningsudgifter er der et merforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes, at kommunen i 2008 har afholdt udgifter for 0,9 mio. kr. til opkvalificering af daginstitutionspersonalet. Udgifterne dækkes af tilskud fra Velfærdsministeriet. Kommunen modtog tilskuddet i Det indgår ikke i regnskabet for

13 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Dagplejen har haft et merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært skyldes en stor udskiftning blandt dagplejerne. I opsigelses- og opstartsperioder udnyttes dagplejepladserne ikke fuldt ud. Børnehaverne har tilsammen haft et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Institutionerne har generelt været tilbageholdende med at anvende de overførte budgetmidler fra 2007 til På Børn og ungeområdet har de væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget været: Til plejefamilier og opholdssteder er det et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært øgede indtægter i form af statsrefusion for 2007 vedrørende særligt dyre enkeltsager og betalinger fra andre kommuner. Til døgninstitutioner er der ligeledes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Her har kommunen også modtaget yderligere statsrefusion for 2007 vedrørende særligt dyre enkeltsager. Derudover har Langebyhus haft flere indtægter end budgetteret. Forebyggende foranstaltninger udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes merudgifter til aflastning, støtte-/kontaktpersoner og personlige rådgivere. Sikrede døgninstitutioner udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket skyldes, at udgifterne til enkeltpersoner er flyttet til almindelige døgninstitutioner. Social- og sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets samlede økonomi for 2008 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2008 Overførsel til 2009 Handicapområdet 97,7 90,4 91,5 Myndighedsområdet 126,2 128,7 126,6 0,9 Sundhedsområdet 78,1 79,9 78,6 1,6 Ældreområdet 158,9 164,7 166,2 0,1 I alt 460,9 463,7 462,9 2,6 Regnskab 2008 udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 2,6 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2007 til budget 2008 på 2,3 mio. kr. Handicapområdet Et merforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. længerevarende botilbud til handicappede og sindslidende, hvilket skyldes etablering af 3 omfattende særforanstaltninger som 108-lignende tiltag på kommunens egne plejecentre. Et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. midlertidige botilbud til handicappede og sindslidende, hvilket skyldes at der ud over almindelig bevillingsdrift i.f.t. midlertidige botilbud akut har været iværksat 107-lignende behandlingsforanstaltning for 3 stofmisbrugere og 3 alkoholmisbrugere. Hertil kommer 12

14 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune overtagelse af dyr børn/unge-sag allerede primo 2008(årlig udgift ca. 3,4 mio. kr.). Et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. kontaktperson- og ledsagerordninger, som bl.a. skyldes indgået merindtægter på 1,8 mio.kr. vedr. rest statsrefusion 2007 dyre enkeltsager Myndighedsområdet Et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedr. pleje og omsorg af ældre og handicappede. Årsagen hertil er primært flere indtægter end forventet fra betaling fra andre kommuner. Et merforbrug på 3,2 mio. kr. vedr. førtidspensioner, som skyldes flere tilflytninger og tilkendelser af nye førtidspensioner end forventet. Et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. sociale formål, hvilket primært skyldes færre bevillinger af enkeltydelser til sygebehandling og samvær med børn. Sundhedsområdet Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt sundhedsvæsen, som hovedsageligt kan henføres til højere udgifter vedr. genoptræning under indlæggelse end forventet samt en mindre besparelse end forventet i forbindelse med forårets strejke. Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. sundhedsfremme og forebyggelse, som kan henføres til færre tiltag på området end forventet. Starten på nogle af projekterne på området er udskudt til Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til fælleskonto Sundhed, som dækker over mindreudgifter til kørsel til aktivitets- og træningstilbud samt mindreudgifter til sygeplejeartikler ved brug af nye indkøbsaftaler. Ældreområdet Ældreområdet udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket bl.a. skyldes færre indtægter fra salg af mad end forventet samt merudgifter til servicearealer. Teknik- og miljøudvalget Teknik og Miljøudvalgets samlede økonomi for 2008 ser således ud (i mio. kr.), opdelt i skattefinansieret og brugerfinansieret område: Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2008 Overførsel til 2009 Driftsafdeling 38,1 40,4 36,1 3,7 Kollektiv Trafik 5,8 9,0 9,5 Bygninger, plan og 2,7 3,6 3,6 0,2 miljø Redningsberedskab 6,9 6,9 6,8 0,1 Miljøforanstaltninger 3,5 3,7 3,6 Skattefinansieret område i alt 57,0 63,6 59,6 3,9 13

15 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Den store afvigelse mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes primært, at der til kollektiv trafik er overført midler fra skolebuskørsel under familieudvalget samt meddelt tillægsbevilling til øgede kørselsudgifter. Afdeling Driftsresultat spildevand Driftsresultat renovation Brugerfinansieret område i alt Oprindeligt Korrigeret Regnskab budget budget ,3-8,2-10,3 0,0 0,0-0,4 Overførsel til ,3-8,2-10,6 0 På det skattefinansierede område udviser regnskab 2008 et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er 3,9 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2007 til budget 2008 på 4,2 mio. kr. På Driftsafdelingens område udviser regnskabet et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen kan henføres til en forsigtig og tilbageholdende adfærd i relation til økonomiske dispositioner, hvilket har medført en øget overførsel til 2009 i forhold til tidligere år. På det brugerfinansierede område udviser regnskab 2008 et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket i overvejende grad kan henføres til flere indtægter end forventet på både spildevandsområdet og genbrugsstationerne. Økonomiudvalget Økonomiudvalgets samlede økonomi for 2008 ser således ud (i mio. kr.): Afdeling Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2008 Overførsel til 2009 Politisk admin. 6,1 6,0 6,0 Administration 123,3 120,1 124,4-0,7 Tjen.mandspens. 6,7 12,0 12,5 Lønpuljer 11,0 0,6 0 0,6 I alt 147,1 138,7 142,9-0,1 Regnskab 2008 udviser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf er -0,1 mio. kr. overført til budget Til sammenligning var budgetoverførslen fra 2007 til budget 2008 på -1,9 mio. kr. På området Administration udviser regnskabet et merforbrug på 4,3 mio. kr., som primært kan henføres til øgede udgifter til fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge pga. ekstraordinært mange fratrædelser i 2008 øgede udgifter til lægeerklæringer til kontanthjælps- og dagpengemodtagere øgede udgifter til kørselsgodtgørelse til visitatorer og sagsbehandlere 14

16 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune På området Lønpuljer udviser det korrigerede budget en udgift på 0,6 mio. kr. Det korrigerede budget svarer til summen af de budgetbeløb på centrale lønpuljer, der ikke er overført til decentrale enheder. Decentrale enheder bliver bl.a. kompenseret i forbindelse med lokal løndannelse, barsel og sygdom i mere end 21 dage. De resterende budgetbeløb vedrører primært de midler, som kommunen modtog i forbindelse med trepartsaftalerne. Renter Der har i 2008 været netto renteudgifter på 2,6 mio. kr. Det korrigerede budget udviste 4,0 mio. kr. Forskellen på 1,4 mio. kr. skyldes primært øgede renteindtægter af likvide midler pga. højere indestående end forventet. Anlægsudgifter På det skattefinansierede område har der været afholdt nettoudgifter for 45,2 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 73,8 mio. kr. Det oprindelige budget udgjorde 36,4 mio. kr. I 2008 er der givet tillægsbevillinger på 37,4 mio. kr., dels til budgetoverførsler fra 2007, dels til renovering af rådhusene. De 2 største anlægsposter er Sammenlægning af Søndersøskolen og Nordmarksskolen, herunder etablering af børnehaven Nordmark, hvor der i alt er brugt 14,8 mio. kr. køb og renovering af Bogense Rådhus. Hertil er der afholdt 12,7 mio. kr. i I note 9 er der et sammendrag af anlægsudgifterne. Oversigter over anlægsprojekterne findes i bilaget til årsregnskabet. Jordforsyning Kommunen har i 2008 afholdt byggemodningsudgifter for 16,2 mio. kr. De samlede salgsindtægter udgjorde 11,9 mio. kr. Budgettet omfatter de udgifter og indtægter, der er bevilget i 2008, dvs. de nye udstykninger i Bogense, Morud, Søndersø og Veflinge. Afvigelserne mellem budget og regnskab skyldes Budgettet indeholder kun salgsindtægter i de nye udstykninger. Regnskabet indeholder alle solgte grunde, herunder en storparcel ved Barfods Dam i Bogense Der er afholdt byggemodningsudgifter på gamle udstykninger, som blev bevilget i De ikke forbrugte rådighedsbeløb vedr. disse udstykninger er ikke blevet overført til budget Forsyningsvirksomheder De brugerfinansierede forsyningsområder omfatter spildevand og renovation. Der var ifølge det korrigerede budget forventet et samlet underskud på 18,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et underskud på 7,4 mio. kr. 15

17 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Den store afvigelse skyldes færre anlægsudgifter end forventet. En lang række kloakeringsprojekter er ikke afsluttet i 2008, så midlerne overføres til Budgetoverførsler Kommunalbestyrelsen har i marts 2009 godkendt, at der fra 2008 til 2009 overføres følgende budgetbeløb: Drift: Beløb i mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget 0,2 Erhvervs- og fritidsudvalget 1,0 Familieudvalget 8,8 Social- og sundhedsudvalget 2,6 Teknik- og miljøudvalget 3,9 Økonomiudvalget -0,1 I alt 16,5 Anlæg: Beløb i mio. kr. Erhvervs- og fritidsudvalget 3,7 Familieudvalget 2,4 Social- og sundhedsudvalget 7,6 Teknik- og miljøudvalget 6,2 Forsyningsområdet, spildevand 12,4 Økonomiudvalget 7,1 I alt 39,3 Serviceudgifter Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifter til forsyningsområdet (brugerfinansieret) nettodriftsudgifter til lovpligtige sociale overførsler (kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge, boligstøtte mv.) nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Kommunerne skal under ét overholde de oprindeligt budgetterede serviceudgifter, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Nordfyns Kommunes serviceudgifter var i det oprindelige budget opgjort til 1.022,8 mio. kr. Velfærdsministeriet har korrigeret kommunens ramme til serviceudgifter til 1.038,9 mio. kr. pga. øgede udgifter til bl.a. lønninger. Nordfyns Kommunes samlede serviceudgifter er i regnskabet for 2008 beregnet til 1.040,7 mio. kr. Serviceudgifterne er således overskredet med 1,8 mio. kr. i

18 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Anlægsrammen Kommunen skal i 2008 overholde anlægsrammen, som defineres som de oprindeligt budgetterede bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område, bortset fra udgifter til jordforsyning og ældreboliger. Kommunens anlægsramme udgør i alt 50,1 mio. kr. efter modtaget dispensation til rådhusrenovering på 16,7 mio. kr. Forbruget på anlæg er opgjort til 42,2 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på anlægsrammen på 7,9 mio. kr. Regeringen har meldt ud, at der ikke sker sanktioner for de kommuner, der overskrider servicerammen eller anlægsrammen for Låneoptagelse Der er ikke optaget lån i Kommunen har i 2008 fået dispensation til at optage lån til bl.a. skolerenovering og rådhusrenovering. Disse dispensationer er udnyttet til at optage lån for i alt 11,2 mio. kr. i marts

19 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Hovedtal og nøgletal (mio. kr.) Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskabsopgørelsen Resultat af ordinær drift -13,4-1,2 Resultat af skattefinansieret område 16,7 48,3 Resultat af forsyningsområdet -9,6-3,2 Resultatopgørelsen Resultat af ordinær drift 48,8 44,8 Resultat af skattefinansieret område 48,8 44,8 Resultat af forsyningsområdet -14,0-7,3 Balanceposter Anlægsaktiver i alt 1.216, ,0 Omsætningsaktiver i alt 14,8 15,3 Likvide aktiver incl. obligationer 78,0-2,5 Mellemværende med forsyningsområdet - spildevand (gæld) - renovation (gæld) -19,2-5,1-22,1-5,4 Langfristet gæld - heraf vedr. ældreboliger 263,2 132,2 246,0 129,5 Egenkapital i alt 789,2 643,0 Gennemsnitlig likviditet ifølge kassekreditreglen 106,5 91,2 Likvide aktiver pr. indb. (i hele kr.) Langfristet gæld pr. indb. (i hele kr.) Skatteudskrivning Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb (i hele kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,51 25,5 Grundskyldspromille 24,18 24,18 Antal indbyggere (ult., folkeregister) Negative beløb i regnskabs- og resultatopgørelsen er overskud 18

20 Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Personaleforbrug PERSONALEFORBRUG (fuldtidsstillinger) Arbejdsmarkedsudvalget 47,76 52,94 Erhvervs- og fritidsudvalget 29,67 30,40 Familieudvalget 995, ,02 Social- og sundhedsudvalget 650,48 665,49 Teknik- og miljøudvalget 88,46 91,92 Økonomiudvalget 218,09 220,29 I alt 2.029, ,06 Samlede lønudgifter 688,9 mio. 731,8 mio. Oversigten viser det faktiske personaleforbrug pr. fagudvalg, omregnet til fuldtidsstillinger. Forbruget er incl. sygdom, barsel mv. De samlede lønudgifter er ligeledes incl. løn udbetalt under ferie, sygdom, barsel mv. Ud af de samlede lønudgifter er der udbetalt ca. 3,8 mio. kr. i honorar og vederlag til politikere. De væsentligste stigninger i personaleforbruget fra 2007 til 2008 vedrører følgende områder: Arbejdsmarkedsudvalgets område Jobtræning og beskæftigelsesordninger. Familieudvalgets område Skoler og daginstitutioner. Social- og sundhedsudvalgets område Ældreplejen Teknik- og miljøudvalgets område Genbrugsstationer Økonomiudvalgets område Jobcenter 19

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune

Generelle regnskabsbemærkninger Nordfyns Kommune Væsentlige begivenheder i årets løb Budgettet for blev lagt med udgangspunkt i de 3 gamle kommuners oprindelige ter for 2006 tillagt skønnede udgifter for de opgaver, som kommunen overtog fra amtet. Da

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Læsevejledning. Årsregnskab 2010

Læsevejledning. Årsregnskab 2010 ÅRSREGNSKAB 2010 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen af regnskabet

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011

ÅRSBERETNING 2011. Årsregnskab for 2011 ÅRSBERETNING 2011 Årsregnskab for 2011 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger sresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 2,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 28,7 Afvigelsen på 25,8 kan især henføres til anlæg,

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

ÅRSBERETNING Årsregnskab for 2013

ÅRSBERETNING Årsregnskab for 2013 ÅRSBERETNING 2013 Årsregnskab for 2013 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere