HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5. afdeling den 20. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Jens Peter Christensen og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, If Skadeforsikring, yderligere skal betale ,10 kr. med rente af kr. fra den 3. februar 2000 i henhold til dagældende erstatningsansvarslovs 16 og med procesrente af ,10 kr. fra den 5. januar A har nedlagt subsidiær påstand om, at If Skadeforsikring yderligere skal betale ,10 kr. med rente af kr. fra den 3. februar 2000 i henhold til dagældende erstatningsansvarslovs 16 og med procesrente af ,10 kr. fra den 5. januar If Skadeforsikring har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af ,42 kr. med procesrente fra den 5. januar 2005, mere subsidiært frifindelse mod betaling af ,10 kr. med procesrente fra den 5. januar 2005.

2 - 2 - Opgørelsen af påstandene m.v. As påstande angår erstatning for tabt arbejdsfortjeneste opgjort til principalt ,10 kr., subsidiært ,10 kr., og erstatning for tab af erhvervsevne opgjort til kr. I As påstande er den månedsløn, som ligger til grund for beregningen af tabt arbejdsfortjeneste, skønsmæssigt fastsat til principalt kr., subsidiært kr. Ved opgørelsen er lagt til grund, at stationærtidspunktet er den 1. februar Den årsløn, som danner grundlag for beregning af erstatning for tab af erhvervsevne, er i As påstande skønsmæssigt fastsat til kr. If Skadeforsikrings subsidiære påstand er baseret på, at månedslønnen ved beregning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skønsmæssigt fastsættes til kr. som påstået af A, men at stationærtidspunktet i overensstemmelse med landsrettens dom er den 23. maj If Skadeforsikrings mere subsidiære påstand svarer til As principale påstand vedrørende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Tvisten for Højesteret angår herefter, hvornår stationærtidspunktet er indtrådt, hvilken månedsløn der skal lægges til grund for beregningen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og hvilken årsløn der skal lægges til grund for beregningen af erstatning for tab af erhvervsevne. Det er oplyst, at If Skadeforsikring har opfyldt landsrettens dom. Anbringender A har gjort gældende, at Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse skal lægges til grund ved vurderingen af årsagssammenhængen mellem færdselsuheldet og hans lidelser. A har endvidere gjort gældende, at der på baggrund af de lægelige oplysninger er tilvejebragt et sikkert grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering af stationærtidspunktet og fastsætte dette til den 1. februar 2002.

3 - 3 - Den månedsløn, som danner grundlag for beregning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, bør efter de foreliggende oplysninger skønsmæssigt fastsættes til kr. Der er i hvert fald ikke grundlag for at fastsætte månedslønnen til mindre end kr., svarende til det, som If Skadeforsikring har taget udgangspunkt i ved udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inden sagens anlæg. A har endelig gjort gældende, at årslønnen ved beregningen af erstatning for tab af erhvervsevne efter de foreliggende oplysninger skønsmæssigt bør fastsættes til kr., jf. dagældende erstatningsansvarslovs 7, stk. 2. If Skadeforsikring har gjort gældende, at det efter Retslægerådets erklæring må lægges til grund, at kun generne vedrørende knæet er en følge af ulykken. Der er allerede som følge heraf ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering, hvorefter stationærtidspunktet indtrådte den 23. maj Selv om Højesteret måtte nå frem til, at andre gener end dem, som relaterer sig til knæet, er en følge af ulykken, er der heller ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering af stationærtidspunktet. If Skadeforsikring har endvidere gjort gældende, at det ikke er dokumenteret, at As lønindtægt i ville have været højere, end den var i Den månedsløn, som skal lægges til grund for beregningen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, må herefter fastsættes til kr., således at A ikke har krav på yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. If Skadeforsikring har endelig gjort gældende, at der ikke er grundlag for at forhøje den årsløn, som selskabet har lagt til grund ved udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne, nemlig kr. Årslønnen må fastsættes skønsmæssigt, da A først blev ansat hos X A/S den 3. maj 1999 og således ikke har været ansat dér i en periode på 12 måneder. Supplerende sagsfremstilling I en erklæring af 12. september 2000 fra X A/S er det anført, at A ville have oppebåret en ugeløn ved normal 37 timer på kr ,00. Hertil skulle lægges sociale tillæg så som 3,5 % SH-betaling og 12,5 % feriepenge m.m.

4 - 4 - I fysioterapi/statusrapport af 10. januar 2002 ved fysioterapeut Anne Dohmann, PTU, hedder det yderligere bl.a.: Slutstatus: Pt. er aktuelt inde i et godt genoptræningsforløb her og eksternt og oplever fortsat bedring af funktionsniveau og aftagende smerteniveau, og han bør derfor fortsætte denne intensive træning et stykke tid endnu. Pt. er således endnu ikke i en stationær tilstand. I en statusrapport af 14. januar 2002 fra PTU til Jægerspris Kommune har afdelingslæge Kirsten Lyngberg, speciallæge i intern medicin og reumatologi, anført bl.a.: Den påbegyndtes fysioterapi og patientens mange områders lokalisationer har medført vi slet ikke er færdige med behandlingen. Han har et meget svingende blodtryk og egen læge har behandlet herfor. Han har derfor heller ikke kunnet træne voldsomt. Han har bl.a. lidt af svimmelhed. Hans tilstand er bedret, således at han nu har afgrænset smerteområder, som er ve. knæ, ve. hofte, og skulder. Da tilstanden er ret kompliceret forventes det i hvert fald ½ år før vi kan tage stilling til eventuel arbejdsevne. Vedr. at genoptage arbejdet som tømrer: kan der ikke tages stilling før han er færdigtrænet, blot må anføres at hans knæ på ve. side lider af en ledbåndsskade, der ikke synes at kunne re-opereres. I erklæringen af 12. november 2005 fra overlæge, speciallæge i neurologi Lene Rosendahl hedder det yderligere bl.a.: Gennemgår efter ulykken den stabiliserende operation i venstre knæ med rekonstruktion af bagerste korsbånd. Har dog efter operationen og på trods af genoptræning vedvarende problemer med løshed af knæet, smerter og haltende gang. Må derfor fortsat anvende skinne. Endvidere tilkommer der i efter forløbet smerter i venstre hofte og svind af muskulaturen på venstre lårmuskel. Langvarigt træningsforløb i PTU s fysiurgiske ambulatorium, hvor han efter forundersøgelse den påbegynder træning og fysiurgisk behandling august 2001, 2 gange pr. uge af 3 timers varighed. PTU-behandlingen afsluttes på grund af manglende effekt i februar I samme periode går skadelidte derudover til fysioterapi hos fysioterapeut John Verner fra november gang ugentligt igennem 6 måneder med afsluttende behandling maj 2002, på grund af manglende effekt. Fortsætter behandlingerne i 6 måneder hos fysioterapeut Sülsbrück på grund af ryg/skulderproblematik. Behandlingerne afsluttes november 2002 på grund af manglende effekt.

5 - 5 - Det er oplyst, at det er den samme lægekonsulent hos Arbejdsskadestyrelsen, som i august 2003 i det interne lægeark foreslog, at stationærtidspunktet fastsættes til afslutningen af behandlingen hos PTU i februar 2002, og som den 1. september 2003 anførte i det interne lægeark, at stationærtidspunktet efter hans skøn indtrådte 6 måneder efter knæoperationen i november Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 29. oktober 2003, at As lønindkomst ifølge årsopgørelserne udgjorde kr. i 1996, kr. i 1997, kr. i 1998 og kr. i I dagpenge modtog han kr. i 1996, kr. i 1997, kr. i 1998 og kr. i I en erklæring af 7. september 2009 har B udtalt, at han har arbejdet sammen med A hos Y i 1986 og hos Y/X i Han har siden 2000 været ansat i Æ. Af en række årsopgørelser vedrørende B fremgår bl.a., at hans lønindkomst udgjorde kr. i 2002, kr. i 2003, kr. i 2004, kr. i 2005, kr. i 2006, kr. i 2007, kr. i 2008 og kr. i Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af A, C og D. A har forklaret bl.a., at han mødte D i november Hun flyttede fra Esbjerg til Aabenraa til et hus, som han havde renoveret. Han tiltrådte en stilling som tømrer i X A/S efter, at Ø A/S var gået konkurs. Det kan godt passe, at han har arbejdet i Ø A/S i perioden fra 1996 til I perioden fra 1996 til 1999 arbejdede han en del sort. Han har blandt andet renoveret et sommerhus, og han vil tro, at han for det projekt alene modtog omkring kr. for 1½ måneds arbejde. Han har også deltaget i renoveringen af et større hus i Rungsted. Det var et stort projekt, der strakte sig over et år, hvor han arbejdede om aftenen og i weekenden. Han var vant til at arbejde mindst 60 til 80 timer om ugen. D og han købte et sommerhus i Sommerhuset var i dårlig stand, og han ombyggede det, så huset kom til at fremstå som nyt. Arbejdet med sommerhuset var stort set færdigt, da han kom til skade.

6 - 6 - Hans indkomst varierede meget og var meget uforudsigelig. I nogle perioder tjente han rigtig mange penge, herunder i januar 2000, hvor han arbejdede på et stort projekt, hvor akkordlønnen var uforholdsmæssig høj. I andre perioder var indkomsten lavere. Hans indkomst hos X A/S var ikke så høj, da selskabet havde økonomiske problemer og var ved at gå konkurs. Han valgte at affinde sig med den lavere løn, da han havde en forventning om en fremtidig højere indtjening hos selskabet, når økonomien bedredes. C har forklaret bl.a., at han har haft med byggeri at gøre hele sit liv. Han er uddannet tømrer og har efterfølgende desuden læst økonomi. I 1984 tiltrådte han som byggeleder i Å & Søn. I 1986 startede han som projektleder og byggeleder i Y. Hans arbejde som byggeleder bestod i indkøb til og koordinering af byggeopgaver. A var netop vendt tilbage til Danmark fra et arbejdsophold på Færøerne. Det var Y, der stillede folk til rådighed for projekterne, men han bestemte suverænt, hvem han ville have på projekterne. Det var som byggeleder vigtigt for ham, at han havde de rigtige folk tilknyttet projekterne. A var dygtig til sit arbejde og meget arbejdsom. Han arbejdede i perioden fra 1991 til 1992 på et projekt i Gibraltar, hvor også A var med. Han udvalgte specifikt A til at tage med til Gibraltar, idet han vidste, at A kunne arbejde hårdt. Det var en opgave, som var forbundet med en usædvanlig høj indtjening, og A tjente derfor mange penge i den periode. Han husker ikke lønnen, men den var høj måske kr. netto for et halvt års arbejde. Han tog hjem fra Gibraltar i slutningen af 1992 i forbindelse med, at Y var gået konkurs. I perioden mellem 1992 og 1995 arbejdede han for Æ A/S. A tiltrådte i Æ A/S på et tidspunkt efter 1995, og han var ansat der indtil A havde et godt ry, og C og andre byggeledere ville gerne have ham med i sjakket. Under sin ansættelse i Æ A/S indhentede C projekter til selskabet. Projekterne bestod typisk i renovering af ældre bygninger og opførelse af ældreboliger. Indkomstangivelserne i Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse af 29. oktober 2003 er retvisende for lønniveauet for en tømrer. A var akkordarbejder, og årslønnen for en akkordarbejder er kendetegnet ved, at det er sædvanligt, at der i visse perioder på arbejdsgiverens initiativ skulle holdes fri, således at lønudgifterne ikke blev for høje.

7 - 7 - Omkring maj 1999 gik Æ A/S konkurs. Æ A/S projekter blev overtaget af blandt andre X A/S, der kontaktede ham. På det tidspunkt havde han etableret sig som selvstændig, men selskabet bad ham om at gøre en konkret byggesag færdig. Han bad om og fik nogle af de folk, han kendte, herunder A, med i projektet. Det kan godt passe, at A startede i X A/S den 3. maj 1999, og As A-indkomst på kr. fra maj 1999 og året ud svarer meget godt til et normallønniveau for en tømrer. Han har dog ingen nærmere viden herom. Han er overbevist om, at A også havde andet arbejde, men han husker det ikke, da det er så længe siden. Han vil tro, at A kunne holde en løn på 180 kr. i timen. Primo 2000 opstod der et boom i byggebranchen, hvilket kom til udtryk i højere håndværkerlønninger. Priserne for håndværkere steg betydeligt netop i begyndelsen af Håndværkerlønningerne fra 2000 til 2008 lå fra kr. til kr. om året. Det kan derfor godt passe, at As lønindkomst for januar 2000 var på omkring kr. Han havde selv etableret sig som selvstændig i Han var således ikke ansat i X A/S i Han kan ikke udtale sig om, hvad A ville have kunnet tjene i 2000 og frem hos X A/S. Det var den pågældende konduktør hos X A/S, der forhandlede løn med de enkelte håndværkere. Han startede som selvstændig, da dette gav ham adgang til mere forskelligartede og mere spændende arbejdsopgaver, og han havde held med, at udviklingen gjorde det attraktivt. A ville kunne have fået arbejde hos ham, hvis ikke A var kommet til skade. I 2002 ønskede han konkret at få A tilknyttet en arbejdsopgave i forbindelse med opførelsen af Operahuset. Han vidste på det tidspunkt ikke, at A var kommet til skade i februar 2000, idet han ikke havde haft kontakt med A i perioden indtil Han ville gerne have haft A tilknyttet, da han kendte A som en effektiv og arbejdsom tømrer. Han fik først i 2002 kendskab til, at A var kørt galt. Hos ham ville A have kunnet tjene mellem kr. og kr. om året. D har forklaret bl.a., at A i 1996 fik arbejde i Æ A/S og arbejdede der indtil primo 1999, hvor Æ A/S gik konkurs. A var herefter i begyndelsen af 1999 arbejdsløs, men fik et midlertidigt job nogle måneder senere. I maj 1999 startede han hos X A/S. Hans indkomst fra maj 1999 og året ud var ikke så høj, hvilket han måtte affinde sig med, da han gerne ville gøre det projekt færdigt, som han allerede i Æ A/S var startet på, og som var blevet overtaget af X A/S. De

8 - 8 - forventede begge en øget indtjening for A fremover, da konjunkturerne var lovende. A arbejdede meget. Hun var ikke selv særligt ofte hjemme, og A var vant til at arbejde meget. Han var bl.a. involveret i et større byggeri på Strandvejen, hvor han lagde nyt tag på. Han arbejdede også i weekenderne. De købte et gammelt og forfaldent sommerhus i 1996 for omkring kr. De flyttede ind og boede i sommerhuset. De fik senere en bopælstilladelse, der gjaldt for en 10-årsperiode. A byggede i realiteten et nyt sommerhus oven på det gamle. Det eneste, der var tilbage af det gamle sommerhus, var skorstenen. Sommerhuset solgte de i 2005 for 1,8 mio. kr. Der var ikke en eneste anmærkning i tilstandsrapporten. As indkomst i januar 2000 var høj, idet han var involveret i et større projekt, der kunne udføres på kort tid. Hans indtægter hos Æ A/S var lave, da Æ A/S havde en dårlig økonomi. Han accepterede den lavere løn i loyalitet med selskabet, idet de dog samtidig håbede på bedre tider for selskabet og en højere løn til A. Højesterets begrundelse og resultat Stationærtidspunktet Arbejdsskadestyrelsen har i samråd med den ortopædkirurgiske speciallægekonsulent skønsmæssigt fastsat stationærtidspunktet til den 23. maj 2001, dvs. 6 måneder efter As knæoperation i november Arbejdsskadestyrelsens vurdering er bl.a. baseret på speciallægeerklæringer af 4. juli 2001 og 23. juni 2003 fra overlæge Claus Hovgaard. Af disse erklæringer fremgår, at As helbredstilstand ortopædkirurgisk set var stationær på undersøgelsestidspunktet i 2001, hvilket Claus Hovgaard bekræftede under sin forklaring for landsretten. Ved vurderingen af stationærtidspunktet tog Claus Hovgaard forbehold for den yderligere udredning af As helbredstilstand, som foregik gennem PTU. Heller ikke efter bevisførelsen for Højesteret findes det imidlertid godtgjort, at behandlingen af A hos PTU eller i øvrigt i perioden efter den 23. maj 2001 havde en sådan effekt på de følger efter trafikulykken, som Arbejdsskadestyrelsen har lagt til grund i sin udtalelse, at der er grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering af, at stationærtidspunktet skal fastsættes til den 23. maj Højesteret kan allerede derfor ikke give A medhold i, at stationærtidspunktet skal rykkes frem til den 1. februar Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

9 - 9 - As gennemsnitlige lønindkomst i udgjorde kr. A blev den 3. maj 1999 ansat som tømrer hos X A/S, og hans A-indkomst herfra i perioden fra den 3. maj til den 31. december 1999 udgjorde kr. Af erklæringen af 12. september 2000 fra X A/S fremgår, at A ville have oppebåret en ugeløn ved 37 timers arbejde på kr. Højesteret lægger efter bevisførelsen til grund, at As indkomst på kr. i januar 2000 skyldtes ekstraordinære forhold. Under disse omstændigheder finder Højesteret ikke grundlag for skønsmæssigt at fastsætte As månedsløn i perioden fra skadens indtræden og indtil stationærtidspunktet til et højere beløb end det beløb på kr., som If Skadeforsikring har lagt til grund ved beregningen af den erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som allerede er udbetalt til A. Højesteret kan derfor ikke give A medhold i kravet om yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Erstatning for tab af erhvervsevne Højesteret tiltræder, at den årsløn, som skal danne grundlag for beregningen af erstatning for tab af erhvervsevne, skal fastsættes skønsmæssigt, jf. dagældende erstatningsansvarslovs 7, stk. 2. Der er herved navnlig lagt vægt på, at A var arbejdsløs i en periode i 1999, ligesom han først begyndte at arbejde hos X A/S den 3. maj If Skadeforsikring har ved beregningen af erhvervsevnetabserstatningen lagt en årsløn på kr. til grund. Under hensyn til de foreliggende oplysninger om As indkomst i årene før skaden er der heller ikke efter bevisførelsen for Højesteret, herunder de afgivne forklaringer og årsopgørelserne for B, tilstrækkeligt grundlag for skønsmæssigt at forhøje den årsløn, som If Skadeforsikring har lagt til grund ved beregning af erhvervsevnetabserstatningen. Højesteret kan derfor ikke give A medhold i kravet om yderligere erstatning for tab af erhvervsevne. Konklusion Højesteret stadfæster herefter dommen, således at If Skadeforsikring frifindes for påstanden om yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale kr. til If Skadeforsikring.

10 De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 Sag 323/2011 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. april 2012 Sag 103/2010 (1. afdeling) A (advokat Joan Vollertsen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere