HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5. afdeling den 20. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Jens Peter Christensen og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, If Skadeforsikring, yderligere skal betale ,10 kr. med rente af kr. fra den 3. februar 2000 i henhold til dagældende erstatningsansvarslovs 16 og med procesrente af ,10 kr. fra den 5. januar A har nedlagt subsidiær påstand om, at If Skadeforsikring yderligere skal betale ,10 kr. med rente af kr. fra den 3. februar 2000 i henhold til dagældende erstatningsansvarslovs 16 og med procesrente af ,10 kr. fra den 5. januar If Skadeforsikring har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af ,42 kr. med procesrente fra den 5. januar 2005, mere subsidiært frifindelse mod betaling af ,10 kr. med procesrente fra den 5. januar 2005.

2 - 2 - Opgørelsen af påstandene m.v. As påstande angår erstatning for tabt arbejdsfortjeneste opgjort til principalt ,10 kr., subsidiært ,10 kr., og erstatning for tab af erhvervsevne opgjort til kr. I As påstande er den månedsløn, som ligger til grund for beregningen af tabt arbejdsfortjeneste, skønsmæssigt fastsat til principalt kr., subsidiært kr. Ved opgørelsen er lagt til grund, at stationærtidspunktet er den 1. februar Den årsløn, som danner grundlag for beregning af erstatning for tab af erhvervsevne, er i As påstande skønsmæssigt fastsat til kr. If Skadeforsikrings subsidiære påstand er baseret på, at månedslønnen ved beregning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skønsmæssigt fastsættes til kr. som påstået af A, men at stationærtidspunktet i overensstemmelse med landsrettens dom er den 23. maj If Skadeforsikrings mere subsidiære påstand svarer til As principale påstand vedrørende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Tvisten for Højesteret angår herefter, hvornår stationærtidspunktet er indtrådt, hvilken månedsløn der skal lægges til grund for beregningen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og hvilken årsløn der skal lægges til grund for beregningen af erstatning for tab af erhvervsevne. Det er oplyst, at If Skadeforsikring har opfyldt landsrettens dom. Anbringender A har gjort gældende, at Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse skal lægges til grund ved vurderingen af årsagssammenhængen mellem færdselsuheldet og hans lidelser. A har endvidere gjort gældende, at der på baggrund af de lægelige oplysninger er tilvejebragt et sikkert grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering af stationærtidspunktet og fastsætte dette til den 1. februar 2002.

3 - 3 - Den månedsløn, som danner grundlag for beregning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, bør efter de foreliggende oplysninger skønsmæssigt fastsættes til kr. Der er i hvert fald ikke grundlag for at fastsætte månedslønnen til mindre end kr., svarende til det, som If Skadeforsikring har taget udgangspunkt i ved udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inden sagens anlæg. A har endelig gjort gældende, at årslønnen ved beregningen af erstatning for tab af erhvervsevne efter de foreliggende oplysninger skønsmæssigt bør fastsættes til kr., jf. dagældende erstatningsansvarslovs 7, stk. 2. If Skadeforsikring har gjort gældende, at det efter Retslægerådets erklæring må lægges til grund, at kun generne vedrørende knæet er en følge af ulykken. Der er allerede som følge heraf ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering, hvorefter stationærtidspunktet indtrådte den 23. maj Selv om Højesteret måtte nå frem til, at andre gener end dem, som relaterer sig til knæet, er en følge af ulykken, er der heller ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering af stationærtidspunktet. If Skadeforsikring har endvidere gjort gældende, at det ikke er dokumenteret, at As lønindtægt i ville have været højere, end den var i Den månedsløn, som skal lægges til grund for beregningen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, må herefter fastsættes til kr., således at A ikke har krav på yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. If Skadeforsikring har endelig gjort gældende, at der ikke er grundlag for at forhøje den årsløn, som selskabet har lagt til grund ved udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne, nemlig kr. Årslønnen må fastsættes skønsmæssigt, da A først blev ansat hos X A/S den 3. maj 1999 og således ikke har været ansat dér i en periode på 12 måneder. Supplerende sagsfremstilling I en erklæring af 12. september 2000 fra X A/S er det anført, at A ville have oppebåret en ugeløn ved normal 37 timer på kr ,00. Hertil skulle lægges sociale tillæg så som 3,5 % SH-betaling og 12,5 % feriepenge m.m.

4 - 4 - I fysioterapi/statusrapport af 10. januar 2002 ved fysioterapeut Anne Dohmann, PTU, hedder det yderligere bl.a.: Slutstatus: Pt. er aktuelt inde i et godt genoptræningsforløb her og eksternt og oplever fortsat bedring af funktionsniveau og aftagende smerteniveau, og han bør derfor fortsætte denne intensive træning et stykke tid endnu. Pt. er således endnu ikke i en stationær tilstand. I en statusrapport af 14. januar 2002 fra PTU til Jægerspris Kommune har afdelingslæge Kirsten Lyngberg, speciallæge i intern medicin og reumatologi, anført bl.a.: Den påbegyndtes fysioterapi og patientens mange områders lokalisationer har medført vi slet ikke er færdige med behandlingen. Han har et meget svingende blodtryk og egen læge har behandlet herfor. Han har derfor heller ikke kunnet træne voldsomt. Han har bl.a. lidt af svimmelhed. Hans tilstand er bedret, således at han nu har afgrænset smerteområder, som er ve. knæ, ve. hofte, og skulder. Da tilstanden er ret kompliceret forventes det i hvert fald ½ år før vi kan tage stilling til eventuel arbejdsevne. Vedr. at genoptage arbejdet som tømrer: kan der ikke tages stilling før han er færdigtrænet, blot må anføres at hans knæ på ve. side lider af en ledbåndsskade, der ikke synes at kunne re-opereres. I erklæringen af 12. november 2005 fra overlæge, speciallæge i neurologi Lene Rosendahl hedder det yderligere bl.a.: Gennemgår efter ulykken den stabiliserende operation i venstre knæ med rekonstruktion af bagerste korsbånd. Har dog efter operationen og på trods af genoptræning vedvarende problemer med løshed af knæet, smerter og haltende gang. Må derfor fortsat anvende skinne. Endvidere tilkommer der i efter forløbet smerter i venstre hofte og svind af muskulaturen på venstre lårmuskel. Langvarigt træningsforløb i PTU s fysiurgiske ambulatorium, hvor han efter forundersøgelse den påbegynder træning og fysiurgisk behandling august 2001, 2 gange pr. uge af 3 timers varighed. PTU-behandlingen afsluttes på grund af manglende effekt i februar I samme periode går skadelidte derudover til fysioterapi hos fysioterapeut John Verner fra november gang ugentligt igennem 6 måneder med afsluttende behandling maj 2002, på grund af manglende effekt. Fortsætter behandlingerne i 6 måneder hos fysioterapeut Sülsbrück på grund af ryg/skulderproblematik. Behandlingerne afsluttes november 2002 på grund af manglende effekt.

5 - 5 - Det er oplyst, at det er den samme lægekonsulent hos Arbejdsskadestyrelsen, som i august 2003 i det interne lægeark foreslog, at stationærtidspunktet fastsættes til afslutningen af behandlingen hos PTU i februar 2002, og som den 1. september 2003 anførte i det interne lægeark, at stationærtidspunktet efter hans skøn indtrådte 6 måneder efter knæoperationen i november Det fremgår af Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 29. oktober 2003, at As lønindkomst ifølge årsopgørelserne udgjorde kr. i 1996, kr. i 1997, kr. i 1998 og kr. i I dagpenge modtog han kr. i 1996, kr. i 1997, kr. i 1998 og kr. i I en erklæring af 7. september 2009 har B udtalt, at han har arbejdet sammen med A hos Y i 1986 og hos Y/X i Han har siden 2000 været ansat i Æ. Af en række årsopgørelser vedrørende B fremgår bl.a., at hans lønindkomst udgjorde kr. i 2002, kr. i 2003, kr. i 2004, kr. i 2005, kr. i 2006, kr. i 2007, kr. i 2008 og kr. i Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af A, C og D. A har forklaret bl.a., at han mødte D i november Hun flyttede fra Esbjerg til Aabenraa til et hus, som han havde renoveret. Han tiltrådte en stilling som tømrer i X A/S efter, at Ø A/S var gået konkurs. Det kan godt passe, at han har arbejdet i Ø A/S i perioden fra 1996 til I perioden fra 1996 til 1999 arbejdede han en del sort. Han har blandt andet renoveret et sommerhus, og han vil tro, at han for det projekt alene modtog omkring kr. for 1½ måneds arbejde. Han har også deltaget i renoveringen af et større hus i Rungsted. Det var et stort projekt, der strakte sig over et år, hvor han arbejdede om aftenen og i weekenden. Han var vant til at arbejde mindst 60 til 80 timer om ugen. D og han købte et sommerhus i Sommerhuset var i dårlig stand, og han ombyggede det, så huset kom til at fremstå som nyt. Arbejdet med sommerhuset var stort set færdigt, da han kom til skade.

6 - 6 - Hans indkomst varierede meget og var meget uforudsigelig. I nogle perioder tjente han rigtig mange penge, herunder i januar 2000, hvor han arbejdede på et stort projekt, hvor akkordlønnen var uforholdsmæssig høj. I andre perioder var indkomsten lavere. Hans indkomst hos X A/S var ikke så høj, da selskabet havde økonomiske problemer og var ved at gå konkurs. Han valgte at affinde sig med den lavere løn, da han havde en forventning om en fremtidig højere indtjening hos selskabet, når økonomien bedredes. C har forklaret bl.a., at han har haft med byggeri at gøre hele sit liv. Han er uddannet tømrer og har efterfølgende desuden læst økonomi. I 1984 tiltrådte han som byggeleder i Å & Søn. I 1986 startede han som projektleder og byggeleder i Y. Hans arbejde som byggeleder bestod i indkøb til og koordinering af byggeopgaver. A var netop vendt tilbage til Danmark fra et arbejdsophold på Færøerne. Det var Y, der stillede folk til rådighed for projekterne, men han bestemte suverænt, hvem han ville have på projekterne. Det var som byggeleder vigtigt for ham, at han havde de rigtige folk tilknyttet projekterne. A var dygtig til sit arbejde og meget arbejdsom. Han arbejdede i perioden fra 1991 til 1992 på et projekt i Gibraltar, hvor også A var med. Han udvalgte specifikt A til at tage med til Gibraltar, idet han vidste, at A kunne arbejde hårdt. Det var en opgave, som var forbundet med en usædvanlig høj indtjening, og A tjente derfor mange penge i den periode. Han husker ikke lønnen, men den var høj måske kr. netto for et halvt års arbejde. Han tog hjem fra Gibraltar i slutningen af 1992 i forbindelse med, at Y var gået konkurs. I perioden mellem 1992 og 1995 arbejdede han for Æ A/S. A tiltrådte i Æ A/S på et tidspunkt efter 1995, og han var ansat der indtil A havde et godt ry, og C og andre byggeledere ville gerne have ham med i sjakket. Under sin ansættelse i Æ A/S indhentede C projekter til selskabet. Projekterne bestod typisk i renovering af ældre bygninger og opførelse af ældreboliger. Indkomstangivelserne i Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse af 29. oktober 2003 er retvisende for lønniveauet for en tømrer. A var akkordarbejder, og årslønnen for en akkordarbejder er kendetegnet ved, at det er sædvanligt, at der i visse perioder på arbejdsgiverens initiativ skulle holdes fri, således at lønudgifterne ikke blev for høje.

7 - 7 - Omkring maj 1999 gik Æ A/S konkurs. Æ A/S projekter blev overtaget af blandt andre X A/S, der kontaktede ham. På det tidspunkt havde han etableret sig som selvstændig, men selskabet bad ham om at gøre en konkret byggesag færdig. Han bad om og fik nogle af de folk, han kendte, herunder A, med i projektet. Det kan godt passe, at A startede i X A/S den 3. maj 1999, og As A-indkomst på kr. fra maj 1999 og året ud svarer meget godt til et normallønniveau for en tømrer. Han har dog ingen nærmere viden herom. Han er overbevist om, at A også havde andet arbejde, men han husker det ikke, da det er så længe siden. Han vil tro, at A kunne holde en løn på 180 kr. i timen. Primo 2000 opstod der et boom i byggebranchen, hvilket kom til udtryk i højere håndværkerlønninger. Priserne for håndværkere steg betydeligt netop i begyndelsen af Håndværkerlønningerne fra 2000 til 2008 lå fra kr. til kr. om året. Det kan derfor godt passe, at As lønindkomst for januar 2000 var på omkring kr. Han havde selv etableret sig som selvstændig i Han var således ikke ansat i X A/S i Han kan ikke udtale sig om, hvad A ville have kunnet tjene i 2000 og frem hos X A/S. Det var den pågældende konduktør hos X A/S, der forhandlede løn med de enkelte håndværkere. Han startede som selvstændig, da dette gav ham adgang til mere forskelligartede og mere spændende arbejdsopgaver, og han havde held med, at udviklingen gjorde det attraktivt. A ville kunne have fået arbejde hos ham, hvis ikke A var kommet til skade. I 2002 ønskede han konkret at få A tilknyttet en arbejdsopgave i forbindelse med opførelsen af Operahuset. Han vidste på det tidspunkt ikke, at A var kommet til skade i februar 2000, idet han ikke havde haft kontakt med A i perioden indtil Han ville gerne have haft A tilknyttet, da han kendte A som en effektiv og arbejdsom tømrer. Han fik først i 2002 kendskab til, at A var kørt galt. Hos ham ville A have kunnet tjene mellem kr. og kr. om året. D har forklaret bl.a., at A i 1996 fik arbejde i Æ A/S og arbejdede der indtil primo 1999, hvor Æ A/S gik konkurs. A var herefter i begyndelsen af 1999 arbejdsløs, men fik et midlertidigt job nogle måneder senere. I maj 1999 startede han hos X A/S. Hans indkomst fra maj 1999 og året ud var ikke så høj, hvilket han måtte affinde sig med, da han gerne ville gøre det projekt færdigt, som han allerede i Æ A/S var startet på, og som var blevet overtaget af X A/S. De

8 - 8 - forventede begge en øget indtjening for A fremover, da konjunkturerne var lovende. A arbejdede meget. Hun var ikke selv særligt ofte hjemme, og A var vant til at arbejde meget. Han var bl.a. involveret i et større byggeri på Strandvejen, hvor han lagde nyt tag på. Han arbejdede også i weekenderne. De købte et gammelt og forfaldent sommerhus i 1996 for omkring kr. De flyttede ind og boede i sommerhuset. De fik senere en bopælstilladelse, der gjaldt for en 10-årsperiode. A byggede i realiteten et nyt sommerhus oven på det gamle. Det eneste, der var tilbage af det gamle sommerhus, var skorstenen. Sommerhuset solgte de i 2005 for 1,8 mio. kr. Der var ikke en eneste anmærkning i tilstandsrapporten. As indkomst i januar 2000 var høj, idet han var involveret i et større projekt, der kunne udføres på kort tid. Hans indtægter hos Æ A/S var lave, da Æ A/S havde en dårlig økonomi. Han accepterede den lavere løn i loyalitet med selskabet, idet de dog samtidig håbede på bedre tider for selskabet og en højere løn til A. Højesterets begrundelse og resultat Stationærtidspunktet Arbejdsskadestyrelsen har i samråd med den ortopædkirurgiske speciallægekonsulent skønsmæssigt fastsat stationærtidspunktet til den 23. maj 2001, dvs. 6 måneder efter As knæoperation i november Arbejdsskadestyrelsens vurdering er bl.a. baseret på speciallægeerklæringer af 4. juli 2001 og 23. juni 2003 fra overlæge Claus Hovgaard. Af disse erklæringer fremgår, at As helbredstilstand ortopædkirurgisk set var stationær på undersøgelsestidspunktet i 2001, hvilket Claus Hovgaard bekræftede under sin forklaring for landsretten. Ved vurderingen af stationærtidspunktet tog Claus Hovgaard forbehold for den yderligere udredning af As helbredstilstand, som foregik gennem PTU. Heller ikke efter bevisførelsen for Højesteret findes det imidlertid godtgjort, at behandlingen af A hos PTU eller i øvrigt i perioden efter den 23. maj 2001 havde en sådan effekt på de følger efter trafikulykken, som Arbejdsskadestyrelsen har lagt til grund i sin udtalelse, at der er grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering af, at stationærtidspunktet skal fastsættes til den 23. maj Højesteret kan allerede derfor ikke give A medhold i, at stationærtidspunktet skal rykkes frem til den 1. februar Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

9 - 9 - As gennemsnitlige lønindkomst i udgjorde kr. A blev den 3. maj 1999 ansat som tømrer hos X A/S, og hans A-indkomst herfra i perioden fra den 3. maj til den 31. december 1999 udgjorde kr. Af erklæringen af 12. september 2000 fra X A/S fremgår, at A ville have oppebåret en ugeløn ved 37 timers arbejde på kr. Højesteret lægger efter bevisførelsen til grund, at As indkomst på kr. i januar 2000 skyldtes ekstraordinære forhold. Under disse omstændigheder finder Højesteret ikke grundlag for skønsmæssigt at fastsætte As månedsløn i perioden fra skadens indtræden og indtil stationærtidspunktet til et højere beløb end det beløb på kr., som If Skadeforsikring har lagt til grund ved beregningen af den erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som allerede er udbetalt til A. Højesteret kan derfor ikke give A medhold i kravet om yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Erstatning for tab af erhvervsevne Højesteret tiltræder, at den årsløn, som skal danne grundlag for beregningen af erstatning for tab af erhvervsevne, skal fastsættes skønsmæssigt, jf. dagældende erstatningsansvarslovs 7, stk. 2. Der er herved navnlig lagt vægt på, at A var arbejdsløs i en periode i 1999, ligesom han først begyndte at arbejde hos X A/S den 3. maj If Skadeforsikring har ved beregningen af erhvervsevnetabserstatningen lagt en årsløn på kr. til grund. Under hensyn til de foreliggende oplysninger om As indkomst i årene før skaden er der heller ikke efter bevisførelsen for Højesteret, herunder de afgivne forklaringer og årsopgørelserne for B, tilstrækkeligt grundlag for skønsmæssigt at forhøje den årsløn, som If Skadeforsikring har lagt til grund ved beregning af erhvervsevnetabserstatningen. Højesteret kan derfor ikke give A medhold i kravet om yderligere erstatning for tab af erhvervsevne. Konklusion Højesteret stadfæster herefter dommen, således at If Skadeforsikring frifindes for påstanden om yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale kr. til If Skadeforsikring.

10 De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 109/2016 (2. afdeling) A (advokat Charlotte Gransøe) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Flemming Orth) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 23/2010 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod B (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 Sag 526/2007 (1. afdeling) Skandia Link Livsforsikring A/S (advokat Michael Grønbech) mod A (advokat Birgitte Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. oktober 2013 Sag 323/2011 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

P\ var ansat som byggeleder hos i en projektansættelse fra den til den 3l. oktober Den 3. RETTEN i ESBJERG. Sagens

P\ var ansat som byggeleder hos i en projektansættelse fra den til den 3l. oktober Den 3. RETTEN i ESBJERG. Sagens RETTEN i ESBJERG Udskrift dornbogen DOM Afsagt den 25. marts 2014 i sag nr. BS l/2013: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens Under denne sag der er anlagt medfør af retsplejelovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 Sag 36/2008 (2. afdeling) Boet efter A (advokat Bjarne Skøtt Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2015 Sag 19/2015 (2. afdeling) FOA som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket for A) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Sanne H.

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr.

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr. Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. marts 2014 i sag nr. BS 2-1452/2013: (ved advok Palle Viuff, Fredericia) mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg (ved Karnrneradvoken

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 Sag 48/2012 (1. afdeling) Rødekro Andelsboligforening (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 Sag 81/2008 (1. afdeling) Johnson Controls Denmark (tidligere York Køleteknik A/S) (advokat Morten E. Christensen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere