HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 16. afdeling den 21. marts I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Thomas Rørdam, Hanne Schmidt og Jens Kruse Mikkelsen. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Supplerende sagsfremstilling Der er også for Højesteret afspillet et uddrag på ca. 18 minutter af de videooptagelser, som Alka Forsikring foretog under deres observation af A i perioden fra den 13. september 2007 til den 22. august 2008, herunder navnlig optagelser foretaget i juli og august For Højesteret er endvidere fremlagt de observationsrapporter, som Alka Forsikrings medarbejdere udarbejdede for hele perioden. I et brev af 13. marts 2007 fra Jobcenter Odsherred til et arbejdsprøvningssted fremgår bl.a.: A mener ikke selv, at han kan varetage noget arbejde, selv ikke på særlige vilkår, hvorfor det er vigtigt at se på, om der er andre muligheder ud over hans tidligere erhverv.

2 - 2 - Er uddannet murer og kan ikke længere klare dette arbejde. Kan ikke klare fysisk arbejde pga. smerter, men skal afklares i forhold til, om der evt. er noget andet arbejde som han kan varetage. Den 1. februar 2013 foretog speciallæge i reumatologi, almen og intern medicin Torben Grube Christensen en undersøgelse af A. Af hans erklæring af samme dato fremgår bl.a.: På anmodning fra Odsherred Kommune er ovennævnte A d.d. indkaldt til samtale og undersøgelse med henblik på udfærdigelse af en opfølgning til tidligere speciallægeerklæring af undertegnede Fra Odsherred Kommune er i denne omgang ud over min egen speciallægeerklæring af tilsendt følgende dokumenter: speciallægeerklæring ved neurolog Marianne Mikkelsen, Roskilde, neuropsykologisk erklæring ved cand.psych. Thøger Rasmussen og igen statusattest ved egen læge journal fra praktiserende reumatolog Lene Christensen statusattest fra overlæge Ole Bo Hansen, Smerteklinikken, Holbæk Sygehus, og igen funktionsbeskrivelse fra kommunen På baggrund af disse papirer samt dagens samtale og undersøgelse kan følgende erklæring udfærdiges: KONKLUSION Der er nu gået tæt ved 10 år siden A i privatbil blev påkørt bagfra. Han har siden haft udtalte nakkerelaterede symptomer med tilhørende hovedpine og kognitive symptomer. Ved første besøg her i oktober 2010 fandtes han psykisk meget belastet og svær at vurdere på længere sigt. Han har siden ikke været visiteret til arbejdsprøvning e.lign. og han har profiteret af et forløb ved Smerteklinikken i Holbæk. Til trods for denne rolige periode uden arbejdsmæssige krav vurderes han alligevel af neuropsykologen september 2012 at have væsentlige om end svingende kognitive defekter. Tilstanden skønnes såvel fysisk som kognitivt at være stationær på nuværende tidspunkt. Man må konkludere, at A, til trods for at han nu de sidste 2 år ikke på nogen måde har været presset af kommunen og til med har haft glæde af forløbet på Smerteklinikken, fortsat har væsentlige funktionsbegrænsninger såvel fysisk som kognitivt. Af denne grund har jeg svært ved at se ham placeret i nogen funktion på arbejdsmarkedet og skønner, at yderligere arbejdsprøvning vil være nytteløst.

3 - 3 - Odsherred Kommune har den 20. februar 2013 bevilget førtidspension til A med virkning fra den 1. marts 2013 med den begrundelse, at hans arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at han uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Afgørelsen indeholder bl.a. følgende individuelle bemærkninger: Det skønnes udfra funktionsbeskrivelsen i hjemmet, at du ikke vil kunne deltage i en afklarende praktik, og man ikke grundet dit whiplash traume herunder træthed og nedsatte kognitive funktioner vil kunne pege på arbejdsopgaver, som du vil kunne løse. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af B og nye forklaringer af H og J, der var ansat hos Alka Forsikring og deltog i overvågningen af A. Højesterets begrundelse og resultat A var den 28. juni 2003 udsat for et færdselsuheld, hvor han som fører af en personbil blev påkørt bagfra af et andet køretøj. Arbejdsskadestyrelsen har i en vejledende udtalelse af 1. juli 2008 afgivet i henhold til erstatningsansvarslovens 10 på grundlag af lægeerklæringer mv. vurderet hans tab af erhvervsevne som følge af færdselsuheldet til skønsmæssigt 60 %. Sagens hovedspørgsmål er, om han har ført bevis for et sådant erhvervsevnetab, navnlig i lyset af Retslægerådets vurderinger, dels af skjulte videooptagelser af hans arbejde med bygningsrenovering i sommeren 2008, dels af årsagsforbindelse mellem hans gener og færdselsuheldet. Speciallæge i neurokirurgi Vagn Eskesen har i en erklæring af 28. september 2004 konkluderet, at der foreligger varige mén efter en piskesmældskade, men samtidig bemærket, at der ingen tvivl er om, at der foreligger et meget betydeligt funktionelt bidrag til det samlede klagebillede, og at A ved undersøgelsen udviste en vis modtagelighed for symptomforslag. Udtalelserne må samlet forstås således, at A overdrev sine helbredsmæssige gener. Ifølge erklæringen oplyste A bl.a., at han led af konstante nakkesmerter af svingende intensitet med forværring ved enhver lettere aktivitet, stivhed i nakken og deraf følgende vanskelighed med at orientere sig under bilkørsel samt udtalt træthed, dagligt forekommende svimmelhed, og at han nok sov timer i døgnet.

4 - 4 - Som nævnt blev der i sommeren 2008 foretaget skjulte videooptagelser af A. Dette skete, mens han som led i et fleksjob deltog i bygningsrenovering. Forud herfor havde Jobcenter Odsherred den 13. marts 2007 anmodet om en arbejdsprøvning af A og havde i den forbindelse oplyst, at han ikke længere kunne klare fysisk arbejde på grund af smerter, og han ikke selv mente at kunne varetage noget arbejde, selv ikke på særlige vilkår. Ifølge en erklæring af 20. april 2008 fra overlæge, speciallæge i neurologi Marianne Mikkelsen blev A påført en piskesmældskade ved færdselsuheldet, og han havde siden været generet af dagligt forekommende nakkesmerter, dagligt forekommende snurrende fornemmelser i de yderste fingre på begge hænder, som forværredes ved fysisk arbejde og særligt ved tunge løft, anfald af svimmelhed, afbrudt nattesøvn, nedsat hukommelse og koncentration samt øget træthed og nedsat udholdenhed, således at han ud over 15 timers erhvervsarbejde ugentligt kun overkom få huslige opgaver. Ved brev af 12. juni 2008 oplyste As advokat som svar på en forespørgsel fra Alka Forsikring, at As arbejde i fleksjobbet hovedsagelig bestod i lettere ejendomsservice/vedligeholdelse og især at føre opsyn med det arbejde, som andre skulle udføre, samt at tilrettelægge vedligeholdelsesarbejdet. Dette var ifølge As forklaring for landsretten ikke helt rigtigt. I juli og august 2008 foretog Alka Forsikring skjulte videooptagelser af As arbejde med renovering af Den Gamle Kro i Vig. Videooptagelserne har været forelagt Retslægerådet med spørgsmål om, hvorvidt det oplyste om As helbredsmæssige tilstand kan antages at være foreneligt med den fysiske aktivitet, han ses udføre på videooptagelserne, hvor han bl.a. løfter stilladsdele i strakte arme, bærer mørtel på skuldrene, skovler materiale fra en ladvogn, bærer på skabe og gipsplader, sidder på hug og murer trappe op m.m. (spørgsmål nr. 6). Retslægerådet har i sin erklæring af 7. december 2011 besvaret spørgsmålet benægtende. Retslægerådet har i samme erklæring som svar på spørgsmål nr konkluderet, at det er lidet sandsynligt, at alle As gener hidrører fra færdselsuheldet, og at det er mest sandsynligt, at generne efter færdselsuheldet har haft forbigående karakter, og at de varige gener er begrundet i andre årsager.

5 - 5 - Efterfølgende er der den 11. januar 2013 afgivet en skriftlig vidneerklæring fra cand.psych. Thøger Rasmussen, hvoraf bl.a. fremgår, at der ikke er forhold ved undersøgelsen af A, som vækker mistanke om overdrivelse eller urigtig angivelse af dennes helbredsmæssige gener. Der er endvidere afgivet en erklæring af 13. januar 2013 fra overlæge Marianne Mikkelsen, hvoraf bl.a. fremgår, at den lette bevægeindskrænkning i halsens hvirvelsøjle eventuelt vil kunne besværliggøre visse arbejdsprocesser, men ikke overordnet vil forhindre arbejde. Hovedproblemet er den øgede træthed og reducerede udholdenhed samt nedsat hukommelse og koncentration som følge af de kroniske smerter. Thøger Rasmussen og Marianne Mikkelsen er efter det oplyste ikke gjort bekendt med Retslægerådets erklæring og de videooptagelser, der ligger til grund herfor. Dette materiale har heller ikke været forelagt Arbejdsskadestyrelsen. På baggrund af det anførte finder Højesteret efter en samlet vurdering, at A ikke har godtgjort, at hans erhvervsevne er nedsat med 60 % som følge af færdselsuheldet. Højesteret har herved navnlig lagt vægt på Retslægerådets erklæring om, at hans fysiske aktivitet på videooptagelserne ikke er forenelig med oplysningerne om hans helbredsmæssige tilstand, og om den manglende årsagssammenhæng samt på, at erklæringen ikke har været forelagt Arbejdsskadestyrelsen. Som sagen er forelagt, har Højesteret ikke mulighed for at tage stilling til, om A har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 60 % som følge af færdselsuheldet. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal statskassen betale kr. til Alka Forsikring. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

6 - 6 -

D O M. Afsagt den 21. marts 2013 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl og Dan Bjerring (kst.)).

D O M. Afsagt den 21. marts 2013 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl og Dan Bjerring (kst.)). D O M Afsagt den 21. marts 2013 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Ole Dybdahl og Dan Bjerring (kst.)). 16. afd. nr. B-757-09: A (advokat Svend Aage Helsinghoff, besk.) mod Alka

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2014 Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 2014 1.868 klager. Det er 135 klager mere end året før. Antallet af klager har gennem de seneste år været faldende,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Side 1/8 Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. januar 2007 i sag nr. BS 6A 446/2006: Winnie Laybom Mølleengen 118 4040 Jyllinge vi advokat Thomas Ghiladi mod Den Sociale Sikringsstyrelse/

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM I B093800E - MKL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 12. december 2008 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Dorthe Wiisbye og Peter Mørk Thomsen (kst.)). 2. afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING 2008 Forord Ankenævnet for Forsikring modtog i 2008 2.161 klager, hvilket er det laveste antal i 17 år. Samtidig har de sidste 5 år vist et konstant fald, der samlet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015 Sag 104/2014 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for Skibby Supermarked A/S (advokat Peter Vibe) mod HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Foretræde om sygedagpenge

Foretræde om sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 7 Offentligt Region Sjælland & Foretræde om sygedagpenge Men det er vores opfattelse, at der er stigende problemer med kvaliteten i sagsbehandlingen af sygedagpenge

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere