Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2009/S af 13. november 2009 udbød Region Hovedstaden som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet) leje af dynamiske helmadrasser i to delaftaler, henholdsvis uden low air loss funktion (delaftale 1) og med low air loss funktion (delaftale 2). Denne sag vedrører delaftale 1. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 11. januar 2010 havde følgende tre virksomheder afgivet tilbud på delaftale 1: 1. Arjo Huntleigh A/S 2. Athene Healthcare A/S 3. Falck Hjælpemidler A/S Den 11. maj 2010 besluttede Region Hovedstaden at indgå kontrakt med Arjo Huntleigh A/S, hvilket blev meddelt tilbudsgiverne ved brev af samme dato. Den 20. maj 2010 indgav klageren, Athene Healthcare A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Region Hovedstaden. Klageren

2 fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om Klagenævnet for Udbud 6, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 15. juni 2010 besluttede Klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. 2. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet) ved i forbindelse med evalueringen af tilbuddene i relation til underkriteriet»pris«at ligestille begrebet»døgnlejepris«med en såkaldt»bispebjergmodel døgnleje pris«, uagtet de to begrebet ikke er sammenlignelige. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2 (ligebehandlingsprincippet) ved at tage tilbuddet fra Arjo Huntleigh A/S i betragtning, uanset at tilbuddet ikke opfyldte kravspecifikationens pkt (bl.a. vedrørende trykaflastning), pkt (bl.a.vedrørende automatisk alarmsignal) og pkt (bl.a. vedrørende børnelås). Påstand 3 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning om at tildele kontrakten til Arjo Huntleigh A/S. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Udbudsbekendtgørelsen af 13. november 2009 indeholder følgende:» II.1.5) Delaftale 1 omfatter leje af dynamiske helmadrasse uden low air loss funktion, inkl. pumper til patienter med middel og høj risiko for udvikling af tryksår, samt til patienter med tryksår til og med tryksårskategori 4. Forventet gennemsnitlig antal madrasser dagligt: ca. 600 stk. «

3 3. I udbudsbetingelserne er anført følgende:»9. Pris 9.1 Prisoplysning Tilbudspriser på de på bilag 2 Tilbudslisten anførte produkter ønskes opgivet som nettopriser i danske kroner, ekskl. moms men inkl. evt. øvrige afgifter (told m.v.). Tilbudsprisen er en døgnpris for leje af madras inkl. betræk, pumpe og serviceaftale, jf. pkt. 13. Lejeafgiften, fordeling på henholdsvis leje af udstyret og serviceaftalen. skal anføres i bilag 2 Tilbudslisten Rabatter Kombinationsrabatter Prolongationsrabatter Det bedes oplyst, hvilken rabat tilbudsgiver vil yde på de nettopriser, som er gældende ved udløb af kontraktens ordinære periode, ved ordregivers eventuelle udnyttelse af sin options-mulighed for at forlænge aftalen. Rabatten anføres på tilbudslisten (bilag 2) og vil indgå i tilbudsevalueringen under prisparameteret, jf. pkt Prisregulering Priserne reguleres én gang årligt med den årlige udvikling i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Første gang er 1 år (12 mdr.) efter kontraktstart. 9.5 Prisregulering ved ændret rotationsfrekvens Patientens gennemsnits liggetid forventes at være 7 dage, dvs. en rotationscyklus på gange pr. år pr. madras. Beregningen vil tage udgangspunkt i 50 gange pr. år. Hvis den gennemsnitlige rotationscyklus ændres +/- 20% eller mere genberegnes lejeprisen Genberegningen sker som følger: Serviceaftalen (inkl. rengøring og vedligeholdelse af pumper) reguleres i forhold til den eventuelle reduktion eller øgede rotationshyppighed, jf. nedenstående eksempel, beregnet med fiktive tal.

4 Eksempel: Leje af madras pr. døgn 30,00 kr., heraf udgør serviceaftalen 50% (oplyses af tilbudsgiver på bilag 2 Tilbudslisten). Forventet gennemsnitlig antal vask pr. madras: 50 gange pr. år. Vaskes madrasserne i gennemsnit 40 gange eller færre pr. år eller 60 gange eller flere pr. år vil prisen for serviceaftalen blive justeret. Vask pr. år pr. madras Madrasleje pr. dag Serviceaftale pr. dag Total leje pr. døgn 40 gange 15,00 12,00 27,00 50 gange 15,00 15,00 30,00 60 gange 15,00 18,00 33,00 Service pr. madras pr. år: 15,00*365 = 5475,00 Service pr. madras pr. vask v. 50 vask: service pr. år/50 vask = 109,50 Service pr. madras pr. vask v 40 vask: 109,50*40 vask/ 365 = 12,00 i leje pr. døgn Service pr. madras pr. vask v 50 vask: 109,50*50 vask/ 365 = 15,00 i leje pr. døgn Service pr. madras pr. vask v 60 vask: 109,50*60 vask/ 365 = 18,00 i leje pr. døgn Ændring i rotationsfrekvens beregnes pr. hospital pr. halvår og skal træde i kraft straks herefter. Sælger er ansvarlig for beregningen som i sit fulde omfang skal forelægges køber«. Punkt»15. Tildelingskriterier (tilbudsvurdering)«i udbudsbetingelserne lyder: 4.»15.1 Tildelingskriterier Valg af leverandør sker efter følgende kriterier: Det for ordregiver samlet set økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømt ud fra følgende underkriterier: Pris 40 % Kvalitet og Funktionalitet 35 % Leveringssikkerhed, service- og uddannelsestilbud 10 % Ergonomi og arbejdsmiljø 10 % Miljø 5 % Pris 40 % Prisparameteret vurderes på basis af de udbudte mængder samt priser og rabatter oplyst i de modtagne tilbud. Optionsperioden medregnes med 90 % i 12 måneder x 2.

5 For delaftale 1 medregnes position 2 (ekstra betræk) med 30 styk pr. underposition. For delaftale 2 medregnes position 2 (ekstra betræk) med 3 styk pr. underposition. Position 3 (options madrastyper) indgår i beregningen, såfremt alle tilbudsgivere har afgivet tilbud derpå og da med 10 styk af hver underposition for delaftale 1 og 2 styk for hver underposition for delaftale 2. For hospitaler med decentral levering og/eller afhentning medregnes i tilbudsprisen det evt. tillæg der i bilag 2 Tilbudslisten er angivet herfor. Kvalitet og Funktionalitet 35 % Kvalitet og funktionalitet vurderes på baggrund af de fremsendte produktblade, tilbudsgivers supplerende beskrivelser og dokumenter kombineret med et besigtigelsesmøde, samt evt. afprøvning, jf. pkt , i forhold til krav anført i kravspecifikationen (bilag 1). De konkrete krav, der indgår i evalueringen fremgår af bilag 6 Tildelingskriterierne, benævnt B-krav. Leveringssikkerhed, service- og uddannelsestilbud 10 % Ergonomi og arbejdsmiljø 10 % Ergonomi og arbejdsmiljø vurderes på baggrund af de fremsendte produktblade, tilbudsgivers supplerende beskrivelser kombineret med et besigtigelsesmøde, samt evt. afprøvning, jf. pkt , i forhold til krav anført i kravspecifikationen (bilag 1). De konkrete krav, der indgår i evalueringen fremgår af bilag 6 Tildelingskriterierne, benævnt B-krav. Miljø 5 % «. Af kravspecifikationen fremgår bl.a.: 5. Krav til produktet A-krav. Minimumsbetingelser, der skal opfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning B-krav. (Kvalitet og funktionalitet, Ergonomi og arbejdsmiljø, Miljø samt Service)

6 Madrasserne er til hospitalsbrug. De skal kunne tåle udskillelse af kropsvæsker (blod, sekreter og ekskreter). Derudover skal de være trykaflastende luftmadrasser af typen vekseltryk til patienter i middel og høj risikogruppe for udvikling af tryksår, samt patienter med tryksår til og med kategori 4. Madrasserne skal være forsynet med betræk ved levering Madrassen skal kunne gøres statisk i forflytningssituationer og funktionen skal automatisk slå fra eller sende alarmsignal efter et tidsrum Pumpen bør kunne låses for indstillingsfunktionen, således at utilsigtede hændelser undgås, en slags»børnelås«x X Forhold der evalueres på i forhold til tildelingskriterierne X Kvalitet og funktionalitet Evalueringen omfattede foruden gennemgang af de skriftlige tilbud tillige besigtigelsesmøde, hvor tilbudsgiverne en ad gangen præsenterede deres tilbud, samt en brugergruppes afprøvning i perioden marts 2010 af de tilbudte produkter.

7 7. Evalueringsrapportens konklusion lyder:»arjo Huntleigh A/S er med madrassen Auto Logic 200 det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at virksomheden gennem en branchekollega har fået oplyst, at indklagede skulle have baseret sig på den såkaldte»bispebjerg depot model«i forbindelse med evalueringen af tilbuddene i relation til underkriteriet»pris«, uanset at dette ikke var oplyst for alle tilbudsgiverne. De tilbudte priser er dermed helt usammenlignelige. Klageren ville have foretaget en ganske anden kalkulation, såfremt det havde været oplyst, at prisen skulle vurderes efter»bispebjerg modellen«. Indklagede har gjort gældende, at de tilbudte priser er evalueret efter de principper og den fremgangsmåde, der er beskrevet i udbudsbetingelserne. Alle tilbudsgiverne udfyldte tilbudslisterne korrekt. Indklagede har hverken anvendt en»bispebjerg-model«eller en»rigshospitals-model«og så videre for ikke at risikere at favorisere nogen tilbudsgiver på andres bekostning. Ad påstand 2 Klageren har vedrørende pkt i kravspecifikatonen gjort gældende, at det af den vindende tilbudsgivers brugermanual fremgår, at madrassen Auto Logic 200 er indiceret til patienter med tryksår (grad 1, 2 og 3) og kan anvendes til patienter med alvorlige tryksår (grad 4) under hyppig overvågning og skift af stilling. Madrassen opfylder derfor ikke kravspecifikations mindstekrav på dette punkt, og tilbuddet kunne derfor ikke tages i betragtning. Klageren har vedrørende pkt i kravspecifikationen gjort gældende, at det af Arjo Huntleigh A/S eget»logic program«vedrørende madrassen Auto Logic 200 ikke fremgår, at madrassen kan gøres»statisk«i flytningsituationer, ligesom den automatisk»slå fra funktion«ikke fremgår af»logic programmet«eller af brugervejledningen til trods for, at Arjo Huntleigh A/S i sit tilbud angiver at opfylde kravspecifikationens pkt Madras-

8 sen opfylder derfor heller ikke dette mindstekrav i kravspecifikationen, og tilbuddet kunne derfor heller ikke af denne grund tages i betragtning. 8. Klageren har endelig vedrørende kravspecifikationens pkt gjort gældende, at madrassen Auto Logic 200 ikke indeholder en»børnelåsfunktion«. Indklagede har vedrørende kravspecifikationens pkt gjort gældende, at det af Arjo Huntleigh A/S s tilbud såvel som af virksomhedens hjemmeside og brugermanual fremgår, at madrassen Auto Logic 200 kan bruges til patienter med tryksår i kategori 4 under de ganske sædvanlige betingelser, nemlig at sådanne patienter skal overvåges og skiftes hyppigt. Kravet er således opfyldt. Indklagede har vedrørende kravspecifikationens pkt gjort gældende, at Arjo Huntleigh A/S i sit tilbud har anført, at kravet er opfyldt, idet madrassen er udstyret med»autofirm-funktion«og alarm. Indklagede er berettiget til at gå ud herfra. Dertil kommer, at indklagede under besigtigelsesmødet fik demonstreret, at det var tilfældet. At klageren har læst Arjo Huntleigh A/S informationsmateriale på en anden måde ændrer ikke herpå. Indklagede har vedrørende kravspecifikationens pkt gjort gældende, at kravet ikke er et mindstekrav. Dertil kommer i øvrigt, at Arjo Huntleigh A/S i sit tilbud har erklæret, at kravet er opfyldt, hvilket indklagede er berettiget til at holde sig til. Desuden har ingen i brugergruppen oplevet problemer vedrørende kravet i evalueringens afprøvningsfase. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at tildelingsbeslutningen skal annulleres som følge af de begåede overtrædelser. Indklagede har gjort gældende, at der intet grundlag er for at annullere tildelingsbeslutningen.

9 9. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Bortset fra de upræcise oplysninger, som klageren har modtaget fra en»branchekollega«, er der intet, der tyder på, at indklagede ikke har fulgt den fremgangsmåde ved prisevalueringen, som fremgår af udbudsbetingelserne. Påstanden tages ikke til følge. Ad påstand 2 Kravspecifikationens pkt og pkt er mindstekrav, som skal opfyldes. Tilbuddet fra Arjo Huntleigh A/S angiver, at madrassen Auto Logic 200 opfylder kravene. Hverken under besigtigelsesmødet eller i prøveperioden er der i øvrigt fremkommet tegn på, at det på trods heraf ikke skulle være tilfældet. Indklagede har derfor været berettiget til at gå ud fra, at tilbuddet opfylder mindstekravene, ligesom indklagede under evalueringen af tilbuddene har været berettiget til at anse det krav, der er anført under pkt , og som ikke er et mindstekrav, for opfyldt. Påstanden tages ikke til følge. Ad påstand 3 Det følger af det anførte, at påstanden ikke tages til følge. Herefter bestemmes: Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Kirsten Thorup

10 10. Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 (Katja Høegh, Mette Langborg, Preben Dahl, Lene Ravnholt) 5. februar 2015 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere