Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven"

Transkript

1 Mål og handleplan for børn med e.v.

2 Mål og handleplan for børn med adfærdsproblemer i børnehaven Indhold Side Indledning.. 2 Fase I: Forebyggelse af konflikter og konflikthåndtering... 3 Fase II: Rådgivning og vejledning Fase III: PPR ydelser... 7 Bilag 1: SMTTE modellen.. 8 Bilag 2: Børns sociale kompetencer et arbejdsmateriale 10 Bilag 3: Børns sociale kompetencer iagttagelsesskema. 11 Bilag 4: Børns sociale kompetencer dialogark Bilag 5: Børns sociale kompetencer dialogskema.. 14 Bilag 6: IHP individuel handleplan 15 Litteraturhenvisninger

3 Indledning I mål og handleplanen for børn med fremstilles en faseinddelt fremgangsmåde for arbejdet med disse børn. Mål og handleplanen indebærer, at børnehaven i fase I selv udfører en række tiltag, der er nærmere beskrevet under Forebyggelse af konflikter, konflikthåndtering og SMTTE modellen (bilag 1). Hvis den ønskede effekt ikke opnås ved disse tiltag, kan børnehaven iværksætte fase II Rådgivning og vejledning og fase III PPR ydelser ved at henvende sig til PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der herefter i samarbejde med børnehaven vil søge at afhjælpe adfærdsproblemerne. Ved akutte tilfælde kan PPR dog kontaktes straks. Værdigrundlag I arbejdet med børn og i særlig grad i arbejdet med børn med adfærdsproblemer er det vigtigt at gøre sig klart, ud fra hvilken holdning og hvilket grundsyn, der arbejdes. Grundsynet i mål og handleplanen er - at ethvert barn er noget særligt og har brug for en særlig opmærksomhed - at ethvert barn har krav på anerkendelse - at ethvert barn er socialt og har potentiale til at indgå i et fællesskab - at ethvert barn handler ud fra egne mål, ønsker og behov - at ethvert barn handler ud fra egen virkelighedsopfattelse - at ethvert barn reagerer i forhold til det omgivende miljø. Synspunktet er, at ethvert barn reagerer i samspillet med andre kammerater, pædagoger og forældre og at det ikke behøver at være barnet alene, der skaber problemerne. Afgrænsning Mål og handleplanen afgrænser børn med adfærdsproblemer således: 1. Børn med forstyrrende og problematisk adfærd, som søges løst internt i børnehaven. Det gælder børn, som - er urolige - ikke fungerer i det sociale samspil - forstyrrer de daglige rutiner - ikke respekterer børnehavens normer - er introverte (det stille barn). 2. Børn med massive adfærdsproblemer, som søges løst i samarbejde med PPR. Det gælder børn, som - er truet i den almene udvikling - i høj grad belaster læringsmiljøet. 2

4 Fase I. Forebyggelse af konflikter og konflikthåndtering For at forebygge og løse konflikter blandt børn i børnehaven beskrives i det følgende, på hvilken måde enkeltpersoner og grupper af personer kan agere for at forebygge konflikter og gribe konfliktløsende ind. Pædagogen Pædagoggruppen Lederen Forældrene Barnet selv. 1. Pædagogen Din opmærksomhed og indgriben er af afgørende betydning for at forebygge konflikter og sikre trivsel i børnehaven. Et godt kendskab til barnet og dets hjemlige miljø kan være en væsentlig forudsætning for at kunne forstå barnets reaktionsmønster. Vigtigt er det også, at du ser dig selv som en person, der ved en indsats gør en positiv forskel med hensyn til at sikre et godt trivsels- og læringsmiljø. Det er ligeledes vigtigt, at du reflekterer over egen indsats, hvilket vil sige, at du overvejer, om den måde, du agerer og reagerer på, influerer på børnenes reaktionsmønstre. Følgende spørgsmål kan hjælpe dig med at forholde dig selvkritisk og analytisk i forhold til din rolle: Kan jeg beskrive de situationer, hvor problemerne opstår? Er der overensstemmelse mellem det jeg siger, og det jeg gør? Forholder jeg mig velovervejet i kritiske situationer? Er jeg opmærksom på hvert enkelt barn? Favoriserer jeg bestemte børn? Er jeg konsekvent og loyal i forhold til aftaler? Truer jeg med noget, eller lover jeg noget, som ikke kan gennemføres? Agerer jeg forebyggende i forhold til konflikter, der er under udvikling? Har jeg planlagt mine forløb med børnene, så der er taget højde for afveksling og motivation? Er jeg konfliktsky? Har jeg i en samtale med barnet samt forældre drøftet opståede problemer? Er min adfærd tydelig og entydig? 2. Pædagoggruppen I har et fælles ansvar for at forebygge og løse konflikter. Pædagogerne er nøglepersoner med hensyn til at koordinere jeres fælles indsats. For at opnå en bredere funderet og målrettet indsats er det af stor betydning, at I sammen erkender og beskriver de opståede problemer for derefter at afklare, hvordan der skal handles, jvf. SMTTE-modellen (bilag 1) og iagttagelsesskemaet Børns 3

5 sociale kompetencer (bilag 3) for børn med adfærdsproblemer. Som en del af denne proces er det vigtigt at inddrage alle børn i børnehaven individuelt og kollektivt for at få et billede af, hvordan de oplever trivsel og eventuelle trivselsproblemer. Alt dette som en forudsætning for at kunne sætte målrettet ind samt aftale opfølgning og andre sanktioner. Som led i en sådan strategi bør der indgå overvejelser om, hvordan en god forældrekontakt sikres. Følgende spørgsmål kan være med til, at I forholder jer selvkritiske og analytiske i forhold til jeres rolle: Har vi drøftet vore holdninger til den respektive problematik? Er vore holdninger ensartede? Arbejder vi efter ensartede regler og sanktioner? Har vi udviklet en handleplan for det enkelte barn? Følger vi handleplanen for det enkelte barn? 3. Lederen Dit nærvær og din parathed til at involvere dig i konfliktløsning er ret afgørende for, om det i børnehaven lykkes at forebygge og løse konflikter. Det er dog ikke ensbetydende med, at du kan og skal løse alle problemer. Men din overordnede og direkte indsats er afgørende for, om man får skabt nogle rammebetingelser, der er med til at befordre trivsel og en god måde at håndtere konflikter på. Det betyder, at du skal være med til at etablere en kultur og et værdigrundlag, der gør, at forældre, børn og medarbejdere har en fælles forståelse af, hvad god omgangsform og tone er. Din opgave er at tilrettelægge procedurer for håndtering af konflikter samt at vejlede pædagogerne i deres forebyggende og konfliktløsende arbejde. Du skal inddrages i de vanskeligere tilfælde, og her er det af stor betydning, at din indsats og reaktion er tilpasset den konkrete situation og forløbet. Følgende spørgsmål kan være med til, at du forholder dig selvkritisk og analytisk i forhold til din rolle: Har vi et formuleret værdigrundlag? Har vi en fast procedure? Er medarbejderne informeret om denne? Bliver proceduren brugt? Er jeg opmærksom på konflikter i medarbejdergruppen? Går jeg aktivt ind i løsningen af konflikter i medarbejdergruppen? Følger jeg arbejdet i de enkelte grupper bl.a. ved at tage del i aktiviteterne? 4. Forældrene Forældrene ønsker, at det skal gå deres børn godt i børnehaven, og de er derfor også interesserede i, at livet i børnehaven bærer præg af trivsel og gode omgangsformer, der giver gode læringsbetingelser for det enkelte barn. Forældrene udgør en resurse, der kan aktiveres i et samspil med børnehaven. Når børnehaven har et afklaret og eventuelt nedfældet værdigrundlag og et udviklende læringsmiljø, kan der også lettere trækkes på en forældreresurse, der understøtter en børnehaves mulighed for at løse denne opgave. 4

6 Det er for eksempel af betydning, at forældrene sørger for og er bevidste om, at barnet har lært at respektere almindelige omgangsformer og regler at barnet kan acceptere forskellige meninger at barnet har lært både at lytte og at tale at barnet er veludhvilet og har fået morgenmad hjemmefra. Det kan desuden være afgørende, at forældrene inddrages rettidigt i løsningen af konflikter, og at de bliver medspillere og aktører i det forebyggende arbejde, som børnehaven iværksætter for at skabe et godt trivsels- og læringsmiljø. 5. Barnet Det er vigtigt, at børnene kender gældende omgangsformer. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at disse er enkle, og at de er så relativt få, at de kan huskes og overholdes. Barnet skal så vidt muligt inddrages i konfliktløsning (bilag 1 og 3: SMTTE-modellen og eleviagttagelsesskemaet). 5

7 Fase II. Rådgivning og vejledning I fase II inddrages PPR med henblik på rådgivning og vejledning omkring adfærdsproblemer. Det forudsættes normalt, at børnehaven har udført de tiltag, der fremgår af fase I om forebyggelse af konflikter, konflikthåndtering og SMTTE modellen. I henvendelsen til PPR kan følgende inddrages som rådgivningsgrundlag: - en beskrivelse af, hvad der tidligere er gjort for at afhjælpe problemerne - en beskrivelse af barnets problematik og muligheder (iagttagelsesskema) - en handleplan indeholdende mål- og delmålsbeskrivelser for barnets videre udvikling. PPR kan i samråd med børnehaven fremkomme med for eksempel følgende: - en plan for hhv. observation og samtale med henblik på en analyse af problemet - en vurdering med foranstaltningsforslag - rådgivning og vejledning til børnehaven - rådgivning og vejledning til forældrene - opfølgning. Foranstaltningsmuligheder i børnehaven kan f.eks. være: - løbende evalueringsmøder - forløb med Trin for trin - reduceret tid i børnehaven - struktureret forældresamarbejde. Foranstaltningsmuligheder kan for eksempel være henvisning til - terapi/gruppeterapi - læge/speciallæge - psykolog/psykiater - Sundhedstjenesten - Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. - Waagemut (seksuelt misbrug) - Jugendamt. 6

8 Fase III. PPR ydelser I fase III indstilles det barn, der har massive adfærdsproblemer og som er truet i sin udvikling og i høj grad belaster læringsmiljøet, til en skolepsykologisk vurdering via et indstillingsskema, som kan findes under IDA, PPR. Skemaet udfyldes med alle relevante oplysninger, herunder adfærden i børnehaven samt hjemlige forhold. Som bilag vedlægges tidligere tiltag fra fase I (forebyggelse af konflikter og konflikthåndtering) samt eksterne rapporter fra andre institutioner som for eksempel Fachklinik og Sundhedstjenesten (med forældrenes tilladelse). Skemaet underskrives af børnehavelederen og sendes med brevpost til PPR. Der gøres opmærksom på, at forældrene har aktindsigt. På grundlag af indstillingen foretager PPR en skolepsykologisk vurdering med en konklusion, der normalt omfatter a. Diagnosticering Diagnosticeringen bygger på indirekte beskrivelser, test, observation og samtaler samt overvejelser vedrørende den kontekst, barnet indgår i. PPR udarbejder en skriftlig rapport, hvori barnets vanskeligheder beskrives, og der fastlægges i fællesskab med børnehaven en konklusion om det videre forløb. Konklusionen forelægges forældrene til drøftelse. b. Individuel handleplan PPR udarbejder herefter i samarbejde med børnehaven en individuel handleplan (IHP bilag 6), der mindst skal indeholde - formål - delmål - indhold - tidsramme - evaluering. Handleplanen kan indeholdsmæssigt omfatte forhold som socialt samspil, opstilling af regler, henvisning til psykolog, terapi, Fachklinik og Jugendamt. Af den individuelle handleplan bør fremgå, hvilke krav der stilles til barn, pædagog, børnehave, PPR og forældre, og der skal fastlægges et tidspunkt, hvor et evalueringsmøde med alle implicerede parter kan afholdes. c. PPR øvrige opgaver PPR kan inddrages som tovholder/kontaktperson og som part i et tværfagligt samarbejde i forhold til andre institutioner som for eksempel Sundhedstjenesten, Jugendamt, Fachklinik, psykologer/terapeuter, specielle institutioner som Villa Paletti, Kleinstheime og PPR i Danmark. 7

9 Bilag 1: SMTTE modellen For at opnå en bredere funderet og målrettet indsats over for børn med adfærdsproblemer er et afgørende grundlag for at kunne handle, at de opstående problemer erkendes og beskrives. S status/sammenhæng/problemformulering En nøgtern og kortfattet beskrivelse af problemet og de sammenhænge hvori problemet optræder for eksempel hvis et barn har adfærdsproblemer. En nærmere drøftelse forudsætter en beskrivelse af problemet, herunder for eksempel barnets hjemmemiljø og væremåde i andre sammenhænge og situationer. Der skabes klarhed over, om pædagogerne oplever samme problemadfærd, og i givet fald i hvilke situationer. Pædagogen/børnehaven udarbejder en problemformulering ud fra eleviagttagelsesskemaet. M mål En beskrivelse af en konkret fremtidig tilstand, som ønskes opnået. Hvad skal være opnået af forandringer, for at målet for vor indsats er lykkedes? T tiltag Tiltag er en handleplan, hvor det punkt for punkt beskrives, hvem der gør hvad for at nå det ønskede mål. Der udarbejdes altså en beskrivelse af, hvad de implicerede parter skal foretage sig (for eksempel pædagogerne, lederen og forældrene). Derudover aftales et evalueringstidspunkt. T tegn Tegn er en beskrivelse af, hvad man skal holde øje med for at se, om man nærmer sig målet. Tegn kan også beskrives som forskellige succeskriterier. Hvilke forandringer skal vi iagttage, for at vi kan fastslå, at vi er på rette vej? E evaluering En beskrivelse, der indeholder en vurdering af, i hvilken grad målet er nået. Kunne vi løse problemet? Skal sagen afsluttes, eller skal vi fortsætte med nye mål og nye tiltag, herunder eventuelt hente ekstern hjælp? 8

10 SMTTE-modellen Status/sammenhæng/problemformulering Evaluering Mål Tegn Tiltag S status/sammenhæng/problemformulering: M mål: T- tiltag: T tegn: E evaluering: Evalueringstidspunkt: 9

11 Bilag 2: Arbejdsmateriale i forhold til børns sociale kompetencer Sociale kompetencer vejledning til børnehaven Denne side er en vejledning til pædagogerne om de skemaer, man skal bruge til at beskrive og indsamle oplysninger om børns sociale kompetencer. Den retter sig yderligere mod dialogen med de øvrige medarbejdere samt forældrene. Hensigten med materialet er at styrke børns sociale kompetencer ved hjælp af dialog mellem børnehave og hjem at give børnehaverne et redskab til samlet at beskrive og evaluere børnenes sociale kompetencer med henblik på at forbedre børnehavens sociale miljø. Materialet består af et iagttagelsesskema til børnehavens beskrivelser samt forberedelser et dialog-ark til børnehavens og hjemmets forberedelse et dialogskema, der bruges under samtalen. Social kompetence I begrebet social kompetence ligger, at et barn har mange relationer til andre børn og voksne, og bag et barns sociale kompetence ligger derfor også mange komplekse sammenhænge. Social kompetence kan således kun ses i sammenhæng med barnets livsvilkår i det hele taget. Ud fra dette syn er det ikke hensigtsmæssigt at opstille minutiøse trinmål for barnets sociale udvikling, og derfor kan der ikke tales om mekaniske skemaer. Iagttagelsesskema For at kunne beskrive det enkelte barns sociale kompetencer udfyldes skemaet af pædagogen. Skemaet lægger op til en dialog med de øvrige medarbejdere. Skemaet bruges yderligere til forberedelse af forældresamtalen, men ikke som statistikskema under selve samtalen. Dialog-ark Inden samtalen forbereder børnehaven og hjemmet sig ved hjælp af dialog-arket. Det forudsættes, at hjemmet får udleveret dialog-arket i god tid inden samtalen, så de får mulighed for at inddrage barnet. Dialog-arket bruges under samtalen. Dialogskema I løbet af forældresamtalen drøfter parterne barnets sociale kompetencer ud fra de seks hovedpunkter. I løbet af samtalen laver pædagogen en konklusion og noterer nogle arbejdspunkter, som kan forpligte både børnehaven og hjemmet. Efter samtalen Ud fra beskrivelserne fra iagttagelsesskemaet og dialogskemaet udformes handleplaner med de øvrige medarbejdere. 10

12 Bilag 3: Børns sociale kompetencer iagttagelsesskemaskema Skemaet udfyldes af pædagogen og bruges til egen opgørelse og til dialog med kolleger. A. Nysgerrigt God til Ikke så god til På vej undersøgende Er nysgerrig efter at opleve noget nyt Tør afprøve egne grænser Er nysgerrig efter at vide og forstå Kan omgås nye situationer Skemaet udfyldes af pædagogen og bruges til egen opgørelse og til dialog med kolleger. B. Initiativrig God til Ikke så god til På vej Arbejder selvstændigt Tager initiativer Udviser hjælpsomhed Bidrager aktivt Siger sin mening Deltager aktivt i planlagte aktiviteter C. Samarbejder God til Ikke så god til På vej Arbejder sammen med et andet barn Arbejder sammen i en gruppe Efterlever fælles regler Deltager aktivt i løsning af konflikter 11

13 D. Lever sig ind i andre og deres følelser Drager omsorg for andre Tager hensyn til andre Udviser tolerance God til Ikke så god til På vej Respekterer andre Tilsidesætter egne ønsker uden at glemme sig selv Kan vente på tur E. Tager vare på sig selv Tager ansvaret for egne handlinger Siger til og fra i forhold til andre Giver udtryk for egne følelser og behov Styrer sit temperament Har tingene i orden God til Ikke så god til På vej Skaffer sig hjælp F. Kommunikerer God til Ikke så god til På vej Lytter til andre Giver plads til andres udsagn Modtager fælles beskeder Tænker over, hvad egne udsagn og handlinger gør ved andre Udtrykker sig klart Tør sige noget i større grupper Sætter ord på egne følelser og ønsker 12

14 Bilag 4: Børns sociale kompetencer dialog-ark Til hvert af hovedpunkterne A F er der anført en række underpunkter. Disse underpunkter tjener som en uddybning af hovedpunkterne. Det skal understreges, at der ikke er tale om en tjekliste, men et tilbud til forældrene til forberedelse af samtalen. A. Nysgerrigt undersøgende D. Lever sig ind i andre og deres følelser drager omsorg for andre er nysgerrig efter at opleve noget nyt tager hensyn til andre tør afprøve egne grænser udviser tolerance er nysgerrig efter at vide og forstå respekterer andre kan omgås nye situationer tilsidesætter egne ønsker uden at glemme sig selv B. Initiativrig kan vente på tur arbejder selvstændigt tager initiativer E. tager vare på sig selv tager ansvar for egne handlinger udviser hjælpsomhed siger til og fra i forhold til andre bidrager aktivt giver udtryk for egne meninger og behov siger sin mening har tingene i orden deltager aktivt i planlagte aktiviteter. skaffer sig hjælp C. Samarbejder F. Kommunikerer arbejder sammen med et andet barn lytter til andre arbejder sammen i en gruppe giver plads til andres udsagn efterlever fælles regler modtager fælles beskeder deltager aktivt i løsning af konflikter tænker over, hvad egne udsagn og handlinger gør ved andre tager ansvar for helheden udtrykker sig klart tør sige noget i større grupper 13

15 Bilag 5: Børns sociale kompetencer dialogskema Barnets navn: Dato: Børnehavens navn: Barnets alder Dreng Medarbejder: Pige Sociale kompetencer Stikord fra dialog mellem børnehave og hjem A. Nysgerrigt undersøgende B. Initiativrig C. Samarbejder D. Lever sig ind i andre og deres følelser E. Tager vare på sig selv Konklusion Arbejdspunkter 14

16 Bilag 6 Individuel handleplan Navn: Børnehave: Pædagog: Skolepsykolog: Fødselsdato: Gruppe: Problemformulering: Formål: Delmål: Indhold: Varighed: Andet: fra / til / Evalueringsdato: Konklusion: 15

17 Litteraturhenvisninger Mobning Er du med mod mobning, 42 veje til bedre trivsel, (findes på skolen), dcum. Skolens moppemappe, Danmarks Lærerforening, Skole og Samfund m.fl. Mobning - skal ud af skolen, Københavns Lærerforening Sorg Når bånd brister, et undervisningsmateriale til 3., 4. og 5. klasse, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse. ADHD HVASKO pædagogik i hverdagen med børn med ADHD, Dorthe Holm, ADHD-foreningen. Das ADS-Trainingsbuch, D. Krowatschek u.a., AOL Verlag. Social træning Den gode cirkel et kursus i social træning for klasser, Carl Olav Hansen, Gram. Trin for trin 1, 2, 3 og 4, Cesel, Special-pædagogisk Forlag Udvikling Skolebarnet, Per og Ellen Schultz Jørgensen, Forlaget Politiken. 16

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere