Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup"

Transkript

1 Omegnens Fritidshaveforening Nr årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013

2 Omegnens Fritidshaveforening Kontortid Mandag: Torsdag: Udgiver Omegnens Fritidshaveforening Gothersgade København K Telefon: Telefax: Web: Redaktion Flemming Sass Jensen Layout og produktion Hj Grafisk Tryk PE Offset a/s Oplag: 1800 Sidste frist for indlevering af materiale bliver den 15. november Fotos i følgende formater JPG - Tiff Tekster i som Word fil eller excel. 2 - Nr Februar 2013

3 OF-Bladet Som det har fremgået af de 2 sidste nyhedsbreve, så er der både kommet fokus på indholdet af bladet og på den økonomi som bladet belaster foreningen med. Smukt er det! Men husk på! Tøvejr kan give alvorlige skader Den danske vinter byder ofte på vekslende temperaturer. Når sne og is tør efter en periode med frost, kan smeltevandet give vandskader på hus og indbo. Smeltet sne kan give alvorlige vandskader, hvis vandet ikke kan komme væk. Hovedbestyrelsens besluttede på budgetmødet i 2011 at reducere antallet fra 4 til 2 udgivelser samt at erstatte øvrige udgivelser med elektroniske nyhedsbreve som skulle udsendes, såfremt der viste sig behov herfor. Beslutningen har bevirket at der for 2012 kun er blevet udsendt 2 blade. Der har således ikke været indsendt stof til de elektroniske blade. Det vil derfor vise sig, om der i 2013 også kun bliver 2 udgivelser. Med disse ord fik vi gjort status over medlemsbladet og forretningsudvalget har den glæde, at meddele, at vi har fået en ny redaktør på bladet. Det er Henrik Jansen, som har sit eget firma: hj grafisk. Han er uddannet grafiker og har både maskinel- og programmel til at lave et blad som vores. Vi håber at vi får et godt samarbejde. Velkommen til. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen har holdt 2 møder siden udgivelsen af sidste blad. Nedenfor følger et uddrag af de beslutninger som bestyrelsen har truffet: Kvistgården skal i lighed med øvrige lokalafdelinger, som får behandlet byggesager på OF-kontoret i København, betale 100,- kr. pr. sag. Udstykningen af 32 parceller ved OF-Harrestrup er blevet sat i bero på ubestemt tid. Da der har været tab på nogle af vore medlemmer i forbindelse med tvangsauktionssager har OF-Frølunde stillet forslag om at indføre pantstiftende gæld og pantsætningsforbud. Såfremt hovedbestyrelsen vedtager forslaget skal det efterfølgende godkendes på kongressen i Det er dog for tidligt, at oplyse noget konkret, da der er mange aspekter i sådan en sag, både omkostningsmæssige og om de tab vi har haft, står i forhold til den arbejdsbyrde og de omkostninger som der vil være. Endelig er det uvist hvilken betydning, en sådan regel vil have i forhold til långivere og OF-medlemmerne. Det er derfor nødvendigt at sagen undersøges grundigt. Hovedbestyrelsen har behandlet spørgsmålet om hvorvidt der bør være en fælles vejledning for vores bilagskontrollanter. Det første oplæg som blev forelagt bestyrelsen syntes man var for stort og for detaljeret, så der skal laves en mindre og mere overordnet vejledning. I forbindelse med et forslag fra OF-Frølunde er der kommet et spørgsmål op omkring vore forsikringer, idet der er nogle afdelinger som har opsat skilte om, at færdsel på OF s område sker på eget ansvar, og dermed mener afdelingen, at det er muligt at undgå at OF bliver erstatningsansvarlig, såfremt en person skulle komme til skade (f.eks. ved en faldulykke). Hovedbestyrelsen har i den forbindelse rådført sig med vores advokat, der oplyser at det er muligt at en dommer vil tage et vist hensyn til en sådan skiltning, således at en evt. erstatning bliver mindre, end hvis skiltningen ikke havde været opsat. Det må imidlertid konstateres, at de domme vi selv har Nr Februar

4 Kontoret er i færd med at renovere kælderrummet på Gothersgade, der både før og efter vandskaden i 2011 har trængt til en kærlig hånd. Viceværten har p.t. ikke kunnet give grønt lys til start, da murerne flere steder først skal pudses op inden vi kan komme til. Krokus I de lange, mørke vintermåneder lyser erantis og vintergæk op, de trodser kulde og sne, men først når krokusen folder sine blomster ud i haver og parker ved vi, at vinteren er ved at løsne sit greb og foråret for alvor er på vej. kunnet finde, alle går på, at der som minimum gives erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvilket godt kan blive til en del. Der er derfor stillet forslag om at forsikre alle afdelingerne via hovedafdelingen. Forretningsudvalget Der har været en del sager om ulovlig folkeregisteradresse i områderne, de som ikke har efterkommet udvalget s krav om at ændre folkeregisteradressen, er blevet pålagt dagbøder á 100,- kr. IT systemerne på kontoret vil i løbet af februar blive ændret, således at vi lukker ned for vores server og erstatter den med en TDC-løsning hvor vi får det man på godt dansk kalder en cloud-løsning. Det betyder at back-up, vedligeholdelse af programmel og sikkerhedssystemer m.v. fremover vil blive varetaget af TDC. Vi har fået oplyst, at det nye system vil kunne håndtere meget større mail s end det gamle, hvilket nok vil glæde ejendomsmæglere og lokalafdelinger, som nu til dags sender store rapporter og billeder m.v. frem. Der har i januar 2013 været afholdt møde med Høje Taastrup kommune om OF-Møllehøj s ansøgning om at få mulighed for otiums ophold. Kommunen redegjorde for, at der er mange forhindringer som skal overvindes førend det kan lade sige gøre at overføre området fra den nuværende landzone status til sommerhusområde, hvilket er forudsætningen for at loven om otium kan tages i anvendelse. Førend området kan overføres til sommerhusområde, skal der endvidere findes et erstatningsområde til nye kolonihaver, da OF-Møllehøj jævnfør kolonihaveloven er et varigt kolonihaveområde, og derfor kun kan nedlægges eller ændres hvis der er væsentlige samfundsmæssige hensyn som gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål. Der har været afholdt et møde med Nykredit hvor vi bl.a. drøftede mulighederne for at OF-medlemmerne kan få lån til køb af fritidshusene, hvilket vil være en kærkommen hjælp, da vi er bekendt med, at mange finansieringsinstitutter ikke ønsker eller er tilbageholdende med at give lån til vore huse. På mødet talte vi endvidere om hvordan vi kan få optimeret indlån og udlån af pengene som hovedkontoret og lokalområderne administrerer, også her bruges der et godt dansk ord: cash management løsning kaldes det. Fremtiden må vise om vi kan få startet et samarbejde. Der er i løbet af 2012 modtaget en del ansøgninger fra lokalafdelingerne om tilskud til drænarbejder, det overordnede resultat er blevet at tilskudsordningen stort set er blevet fuldt udnyttet, således at der kun blev ca kr. som vil blive overført til det nye regnskabsår. Det skal bemærkes at der i alt var budgetteret med 1 mill. kr. Vintergæk Når vintergæk kigger frem så ved vi at vinteren synger på sidste vers. Og før vi ved af det skal der skrives gækkebreve og afleveres påskeæg. 4 - Nr Februar 2013

5 Vintertid betyder fodring af havens fugle. Huske er man først begyndt at fodre regelmæssigt, skal man fortsætte vinteren igennem, da fuglene hurtigt bliver afhængige af at finde føden relativ let. Af hensyn til forskellige arter, er det vigtigt at variere udbudet af foder, så der både er noget til de forskellige arter. Frølunde Som i kan se i her i bladet så nærmere vi os generalforsamlingen og vi håber på stort fremmøde, så husk at tilmelde jer i god tid, senest d. 17 marts 2013 hvis i skal deltage i spisningen. I vil alle modtage indkaldelsen med dagsordenen, regnskab, skriftlig beretning, indkomne forslag, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Nogle får det pr. post og en stor del pr. mail, for dem der har tilmeldt sig denne ordning og tak for det, da vi spare en del porto. Jer der modtager det pr. mail vil have mulighed at få det på tryk, når I kommer. Du kan altid tilmelde dig denne ordning ved at sende en mail til Klubhuset: eller til Joan: En god nyhed er at vores næstformand Anne Jørgensen gerne vil overtage kasserer jobbet, da Lone ikke modtager genvalg. En samlet bestyrelse anbefaler generalforsamlingen at vælge Anne til denne vigtige post. Vi skal således finde et nyt bestyrelsesmedlem, så vil du bruge lidt af din fritid i foreningens interesse er du velkommen. Bestyrelsen står til rådighed hvis du har spørgsmål desangående Da I alle modtager en beretning over året der gik samt hvad vi mener der skal ske fremover vil vi bruge pladsen til at fortælle lidt om det store projekt Tude Ådal der foregår i samarbejde med EU projekt LIFEscape der er et samarbejde mellem kommuner, naturparker og universiteter fra de baltiske lande, Sverige, Polen, Litauen og Danmark. Det er også fra EU det meste af projektet bliver finansieret. Som I kan se på billedet ligger vi lige op til det nye vådområde. Målet er bla. at rense vandet fra Vårby og Tude Å for næringsstoffer inden det render ud i Storebælt. Man regner med at fjerne ca. 25 tons kvælstof pr. år ved dette tiltag. Dette kan vi kun glæde os til. Dyrelivet og floraen vil også blive forbedret. Den sjældne majgøgeurt er i fare for at forsvinde. Det samme er engfuglene stor kobbersneppe og brushane, der ikke yngler i ådalen og Vejlerne længere. Med den rigtige naturpleje nu, bliver området lyst og åbent, og mange dyre - og plantearter vil komme til gavn for naturen og til glæde for os og give Tude Ådal endnu mere værdi. Der skal bygges en ny bro på Bilsøvej og vi får et dige der bliver 110 cm. højt langs vores område, fra det eksisterende dige ved bålpladsen til Broholmvej. Vi kommer således til at pumpe vores drænvand ud i det nye område. Dette vil betyde at vi hurtigere slipper af med vores overfladevand end som nu hvor det selv skal løbe ud når der er plads til det. Vi er med i følgegruppen der er nedsat af kommunen, hvor vi repræsentere grundejerne. Sammen med andre interesseforeninger vil vi have et sti system så man kan gå fra stranden til Bilsøvej og samtidig nyde dette stykke natur. Hvor langt er vi: Nu i februar er der politisk behandling samt lodsejer behandling. I marts er der lodsejer høring, i maj projektbeskrivelse (myndighedsbehandling) og i oktober 2013 realisering med detailprojektering. I kan altid følge med på vores hjemmeside og i kan også finde et link på Slagelse kommunes hjemmeside / lifescape. Velkommen til vores nye medlemmer: Jesper Andreasen & Trine Petersen Vendehalsen 7 samt Hanne Christensen, Svanedammen 24. Husk en ny nabo er en god ven du ikke kender. Fællesskab med mening Lokalbestyrelsen. Frølunde afd. Nr Februar

6 Petanque - er et boldspil, hvor målet er at kaste ens bolde så tæt som muligt på en lille trækugle. Spillet spilles normalt på en hård sandeller grusbane, men kan også spilles på græs. Spillet er i familie med boccia og spilles både som et underholdningsspil om sommeren og som decideret sport. Aktiviteter i Frølunde 2013 Dato OF aktiviteter 2013 Sted 24. marts 2013 Generalforsamling Tårnborg forsamlingshus kl. 10: juni 2013 Skt. Hans fest Bålpladsen 11. juli 2013 Banko i teltet I Teltet 13. juli 2013 Sommerfest I Teltet 14. juli 2013 Sommermøde I Teltet Dato De skøre kugler Sted Aktiviteter marts 2013 Generalforsamling (Langfredag) Klubhuset kl april maj 2013 Vin turnering hver den sidste lørdag Petanque banen kl juni 2013 i måneden (kun for medlemmer) 27. juli august 2013 Onsdag og lørdag Spilles der Petanque Petanque banen kl Mandag Spilles der Petanque. For ALLE der har lyst, som regel er der kaffe og kage. Petanque banen kl (fra maj til september) 7. september 2013 Herbert Cup (kun for medlemmer) Petanque banen kl september 2013 Vin turnering Petanque banen kl (afslutning kun for medlemmer) 30. november 2013 Julefrokost i Petanque klubben Klubhuset kl (Kun for medlemmer) 6 - Nr Februar 2013

7 GENERALFORSAMLING 2013 Frølunde Fed Til medlemmer af Omegnens Fritidshaveforening lokalafdelingen Frølunde Fed, samt repræsentanter for Forretningsudvalget. I henhold til vedtægter for OF 19 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling SØNDAG DEN 24. MARTS 2013 KL. 10,00 Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Beretning vedrørende lokalafdelingens virksomhed Beretning fra Hovedbestyrelsen Årsrapport 2012 Budget til orientering 2013 Indkomne forslag Valg: Valg af kasserer 2 år, (Lone Birch modtager ikke genvalg) Bestyrelsesmedlem for 2 år (Helmer Christensen modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem for 2 år, (Anne Jørgensen modtager genvalg) 1. suppleant 2 år, (Mogens Jacobsen modtager genvalg) Eventuelt. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 23. februar 2013 Med post til Klubhuset Andevig 1A Frølunde Fed 4220 Korsør PR. Mail til Klubhuset: HUSK AT BRUGE VORES HJEMMESIDE Her kan du blandt andet: læse lokalbladet maile til et bestyrelses medlem se vores vedtægter link til vores annoncører velkomstmappe m.m. Venlig hilsen Bestyrelsen Nr Februar

8 En hilsen fra De Skøre Kugler i Frølunde Jeg vil gerne fortælle lidt om vores fantastisk Petanque klub, den har snart mange år på bagen, til næste år har vi 25 års jubilæum, men det er fra vores første spadestik. dengang var der ikke nogen decideret klub bare nogle petanque-tuaster der bare var vilde med at spille Petanque. 8 - Nr Februar 2013

9 En Petanquekamp - spilles af to dystende hold. Hvert hold består af 3 spillere med hver 2 kugler. Det ene hold starter kampen med at kaste målkuglen (grisen = cochonet) ud i en afstand af mellem 6 og 10 meter. Siden hen i 2001 blev der dannet en klub med vedtægter og bestyrelse, dengang var vi vist 15 medlemmer. I dag er vi omkring 40 betalende medlemmer, Kontingent 75,- pr år og de fleste er meget aktive. Der spilles hele året uanset vejret, er der sne på banen bliver den ryddet, der er sågar blevet spille i 10 gr. frost, men så må der også ekstra varmt tøj til og lidt ekstra til at varme sig på!! Der spilles hver onsdag og lørdag formiddag, samt mandag aften fra kl Året 2012 har været meget aktivt: Vores sæson begynder med generalforsamling Langfredag, og så starter vi vores vinturneringer den sidste lørdag i måneden fra april til oktober, hvor man selvfølgelig kan vinde vin. Og ved alle vinturneringer blev der serveret et lille måltid, det kunne være røde pølser, ribbenstegs sandwich og andet, og alle nød det med velbehag. HERBERT CUP. Den første lørdag i September har vi en speciel turnering der hedder Herbert Cup, opkaldt af en af vores gamle stiftere Herbert Staun som desværre ikke er her mere! Her bliver der både uddelt vin, medaljer og en vandre pokal. og denne turnering er jo noget helt særligt, så der er altid stor tilslutning. Mandags Turnering Vi forsøgte i 2012 at indføre en mandags turnering, fra maj til september kl , og det blev en stor succes Den afsluttes med en præmie turnering den sidste mandag i august, der var præmie til alle og der var kaffe og kage. Dette var også temaet hele sæsonen, der var altid nogen der tog kage og kaffe med, det var rigtig hyggeligt, så den tager vi også op i I 2012 fik vi lavet en 40 m² overdækning, den har bare været et hit, ikke kun når det regner men også når vi efter kampene, skulle nyde de føromtalte måltider, samt nyde det sociale samvær som vi alle holder meget af. Afslutning Den sidste lørdag i september har vi en afslutnings turnering, med efterfølgende spisning denne aften fejrer vi også den bedste spiller samt, alle dem der i årets turneringer har fået et ÆG og de må alle kysse frøen Julefrokost Den 1. december 2012 afholdt vi vores julefrokost, det blev også en succes, med god julemad og risalamande og rafle pakker, lige som en rigtig julefrokost skal være, det var rigtig hyggeligt. Fremtiden: Vi glæder os alle til en ny og spændende sæson, med gode kampe og dejligt fællesskab, det er jo det vigtigste. Vi håber da at endnu flere har lyst, at deltage og melde sig ind i klubben På Petanque klubben de Skøre Kugler v/formand Kaj Agerskov (Tlf.: mail: INDBYDELSE: INDBYDELSE: I OF regi kunne vi jo godt tænke os at tage en gammel ide op med at udveksle I OF oplevelser regi kunne med vi jo andre godt områder tænke os i at OF. Vi kan jo alle huske vores hyggelige møde med Møllehøj for mange tage en gammel ide op med at udveksle år oplevelser siden, hvor med var andre på tur områder til hinandens i OF. Vi kan områder, og fik nogle gode Petanque jo alle huske vores hyggelige møde med kampe og godt hyggeligt samvær, lad os Møllehøj kaste grisen for mange op og år se siden, om hvor der er var på nogen den vil tage den op, vi er mere tur til hinandens områder, og fik nogle gode end villige til at medvirke til dette. Petanque kampe og godt hyggeligt samvær, lad os kaste grisen op og se om der er nogen den vil tage den op, vi er mere end villige til at medvirke til dette. Nr Februar

10 Kvistgaard Nu er vi så i 2013 og det er bestyrelsens ønske at alle har haft en god og rolig jul og at alle vi andelshavere og vore familier får et sundt og aktivt nyt år. Det er jo ikke længe siden vi skrev om Kvistgaard, så der er ikke så meget nyt at tilføje. Men I får lidt uddybning af de projekter og opgaver vi i bestyrelsen beskæftiger os med her i vinterhalvåret. Generalforsamlingen Forarbejdet til en generalforsamling kræver mange møder og meget arbejde. Regnskabet skal afsluttes og gennemgås af bilagskontrolanten, Budget skal udarbejdes, så det kan komme med i indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen skal skrives, er der forslag fra bestyrelsen skal disse udarbejdes osv. Og så skal vi selvfølgelig sikre at der er morgenbrød, kaffe og frokost til de fremmødte. Derfor er vi allerede i gang. Vi har som noget nyt besluttet at gennemskrive Ordensreglerne og tage dem med til generalforsamlingen. Ordensregler kan i princippet udarbejdes af en bestyrelse og vil være gældende, indtil de ændres. Når vi alligevel har besluttet at tage reglerne med på generalforsamlingen, skal det ses i lyset at de forskellige sager vi har om naboproblemer og retningslinjer for træer mm. Vi er også i gang med at gennemgå Deklarationen, så den bliver mere tidssvarende og forståelig. Her vil vi fremsætte nogle rettelser, forslag justeringer mm. som generalforsamlingen skal tage stilling til. Vi ved at Helsingør Kommune i forbindelse med spildevandsplanen for , vil sætte fokus på de kolonihaver (+ Kvistgaard) der ligger i kommunen, som et led i mindst mulig forurening, samt overholdelse af gældende regler. Eksempelvis skal faskiner (der er beregnet til regnvand) ligge minimum 5 meter fra beboelse og 2 meter fra skel. Derfor vil det være hensigtsmæssigt fremover at indtegne faskiner på tegningen over hus og grund. Økonomien Vi er stadig et sundt område, hvad økonomi angår og det er vi glade for og vil arbejde på forsat at have penge i banken til uforudsete udgifter. Vi har afsat en del penge til etablering af diverse projekter for at minimere oversvømmelse og vådområder. Vores økonomi er endda så god, at vi glemte at opkræve de enkelte parceller for udgifterne til den årlige skorstensfejning. Dette er klart en fejl, og de berørte parceller opkræves samtidig med april kontingentet. Området I løbet af sommeren 2012 havde vi i Kvistgaard en del problemer med ubudne gæster i området især på området ved Nobels Plads. Der blev rodet med vores maskiner, traktorer m.m. og det vil vi gerne undgå. Vi har efterhånden en mindre maskinpark og den skal der værnes om, både fordi vi har brug for maskinerne når området skal holdes og fordi det repræsenterer en del penge. Bestyrelsen har derfor besluttet at indhegne området med lås og port. Når det er fugtigt i vejret er vores trappe op til klubhuset meget glat, og om vinteren nærmest livsfarlig. Bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på reparation (pålægning af rillede brædder), samt etablering af et gelænder. Regnvand og sne , bank under bordet osv. Efterår og vinter har artet sig på en sådan måde, at vi ikke har haft oversvømmelser. Der er områder, der er meget fugtige, men deciderede oversvømmelser har vi været forskånet for Nr Februar 2013

11 Sne og rimfrost - ser fantastisk ud i haven på træer, buske, roser, græsser og stauder. Vejret må vi tage, som det kommer. Derimod kan vi ved et bevidst valg vælge planter, der gør sig godt i rimfrost eller med et tyndt lag sne. Lad det vare Vi fortsætter dog vores indsats mod fremtidige oversvømmelser og tørlægning af de meget våde områder. Orbicions rapport giver en række anvisninger, nogle også meget dyre. Efter møde med alle implicerede (OFs forretningsudvalg, Kommunen, Orbicon og repræsentanter for Kvistgaard) har bestyrelsen peget på hvilke tiltag, vi mener der med fordel kan sættes i gang. Inden dette sker skal der indhentes en række tilbud, det skal forelægges for OF Gothersgade og der vil så blive bevilget et beløb til igangsættelse/udførelse af arbejdet. Der vil selvfølgelig også være en egenbetaling. Vi håber meget at arbejdet kan påbegyndes i VI SES Bestyrelsen havde mange gode hensigter og intentioner både for arbejdet i år, sidste år, og sidste år igen. Men tiden slår ikke altid til, og det bliver en prioritering. Der er flere områder vi ikke nåede at få sat ordentlig i gang, men lad os forsøge igen. Derfor, der er stadig brug for hjælpende hænder og hoveder. Sammen kan vi rigtig meget, til glæde for endnu flere. Derfor håber vi, at vi ses den 17. marts til generalforsamlingen. Hilsen og på gensyn Bestyrelsen i Kvistgaard Rødhalsen - også kaldet rødkælken er en lille spurvefugl. Den findes i stort set alle haver i Danmark, hvor der fodres fugle og kan nemt kendes på det røde bryst, de tynde ben og de små sorte knappenålsøjne. Nr Februar

12 Vesterlyng Så er vi kommet til den tid på året, hvor sæsonen i haven er afsluttet, og langt de fleste har når dette indlæg læses lukket af for sommerhuset. Men samtidig med en afslutning, er der jo tillige en ny sæson i vente, og allerede nu kan der gives information om de emner, der vil dukke op i næste års havesæson: Vesterlyngs generalforsamling vil blive afholdt lørdag den 16/ kl.10 på Vesterlyng Camping Cafe. Proceduren og traditionen i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen vil blive fulgt, så materiale vil blive tilsendt hver enkel på helårsadressen, og generalforsamlingen vil blive afslutte med en frokost. Husk at har man forslag til dagsordenen på generalforsamlingen, skal forslag være tilsendt Vesterlyngs formand senest 30 dage før generalforsamlingen. Økonomi/kontingent: Kontingentet for den kommende sæson vil være uforandret, MEN der vil alligevel komme flere penge i den lokale kontingentkasse, idet Hovedbestyrelsen har sat kontingentet til hovedforeningen ned med 50 kr. pr. kvartal! Hvilket vil give en anden fordeling af den indbetalte kontingent for Vesterlyngs medlemmer næste år: Hovedforeningen skal have 650 kr. Vesterlyng skal have 350 kr. pr. kvartal Nr Februar 2013

13 Det er fint for Vesterlyng, at der kommer kapital til lokalkassen, idet der har været og fortsat vil være en stigning i udgifterne til vedligeholdelse af området. Områdernes kontingent størrelse: Når der kigges på oversigten over de enkelte områders kontingent betaling, så er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det anførte beløb for Vesterlyng IKKE indeholder udgifterne til renovation, vand og tanktømning, så til dèt beløb, der står anført i kontingent oversigten for Vesterlyng, skal der lægges en sum mere! Der sker nemlig uden om kontingentbeløbet en direkte afregning for de nævnte ydelser mellem kommunen, vandværket og hvert enkelt medlem. Så medlemmerne på Vesterlyng har absolut ikke en billigere kontingent end andre lokalområder i OF. Dræn: Områdets dræn er blevet renset og spulet i den forgangne sæson. Desværre var der to steder på en drænledning, hvor spuleslangen ikke kom igennem, så i den kommende sæson skal denne vigtige opgave klares. Der skal opgraves, ske en udredning af problemet samt det ene sted etableres en sandfanger. Arbejdet vil blive sat i gang, når der er en periode uden nedbør, og grundvandet står lavt. Dige: Der skal findes en god løsning på beplantningen af jorddiget. Det er ikke tilfredsstillende med alle de ukrudtsplanter, der vokser og breder sig ind i haverne. Ligeledes skal beplantningen langs trædigerne holdes bedre i ave. Men det er ikke så lige til at finde egnede planter, tid eller penge til de nødvendige tiltag. Sæsonen blev en våd sæson, men det blev sæsonen, hvor Vesterlyng fik etableret de nye overflade dræn. OG hvor har det været tilfredsstillende for de berørte parceller. Det har været meget fint med det økonomiske tilskud fra OF, ligesom tilskuddet gjorde det muligt at få etableret samtlige dræn på en gang i en sæson. Der er dog et vigtigt spørgsmål, som bestyrelsen endnu ikke har fået svar på af FU: Hvorfor er Vesterlyngs egenbetaling blevet på 20% af entreprisen, mens andre områder kun har betalt 15% i egenbetaling??? Da Vesterlyng jo har meget få medlemmer til at dække udgifterne, så er hver en krone i budgettet vigtig. Bestyrelsen har via hovedbestyrelsen efterlyst ens retningslinier for lokalområderne i forbindelse med tilskud til dræn. Vesterlyngs bestyrelsen vil derfor anmode forretningsudvalget om give de 5% retur til Vesterlyngs kasse! Nye medlemmer - er kommet til på Lavningen 12. Velkommen! Den gamle pumpebrønd - er blevet renoveret. Der er blevet installeret to pumper i forskellige højder, således at om en ikke virker, ja så går den anden i gang! Ligeledes er al det elektriske blevet tjekket, ordnet og sat ind i skab. Arbejdet er udført frivilligt, der har blot været udgifter til materialer. De gode råd - om at sætte sommerhuset på effektiv standby for vinteren, er jo vigtige for alle! Så husk at samtlige rør skal være tømt af for vand, luk alle haner og ventiler både inde og ude. Tjek vinduer og døre, få tømt ud i kolonialvarerne osv., så kan man med god samvittighed tage hjem og nyde sit vinterophold! Vesterlyng har som nævnt kunne klare etableringen af de nye dræn på en sæson, men for andre lokalområder vil der gå flere sæsoner før deres drænprojekt er tilendebragt! Løsningerne er ikke så lige til, så det er et tidskrævende arbejde for den enkelte bestyrelse. Vesterlyng vil ønske god energi og held med projekterne til de berørte områder. Til slut er der at ønske gode højtidsdage til alle i OF samt på gensyn Vesterlyng til generalforsamlingen 16/ Venlig hilsen Yvonne Hansen Nr Februar

14 Torup Vintertysthed og det tidlige mørke havde sænket sig over vores område i december. Kun sneen lyste op. På turen rundt så alt roligt ud. Der lå søer af vand de samme steder, som de sidste par år. Der var kun få muldvarpeskud i den frosne jord. Den store wow-oplevelse var ud for Lisbeths og Finns grund. Naboen i det gule hus var gået i krig med den høje mirabel-hæk den er nu halveret i både højde og drøjde og resultatet lukker masser af lys ind til alle. Det ser ud til, at vi kommer gennem vinteren uden vandspild og rørskader. En ny sæson nærmer sig det kribler i fingrene for at komme i gang. Bommene åbnes lige før påske - fredag d 22. marts, og hvis temperaturen tillader det åbner vi også for vand og toiletter i klubhuset. Vi mødes igen i år til sæsonåbning langfredag 29. marts ved klubhuset kl. 10. Men inden da mødes mange af os til generalforsamling på toppen af Valby Kulturhus tirsdag 19. marts kl. 19. Har du forslag du ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før afholdelsen. Vi udsender dagsorden, regnskab, forslag og andet generalforsamlingsmateriale, så du har det 14 dage inden mødet. Vel mødt til generalforsamlingen og til en ny sæson Lone Mølholm Generalforsamlingsdatoer i OF år 2013 Dato Dag Afdeling Sted kl.: 19:00 Onsdag Lynæs Kantorparken 4B, 2400 København NV kl.: 10:00 Lørdag Vesterlyng Ravnholtvej 3, Havnsø, 4591 Føllenslev kl.: 10:00 Søndag Møllehøj Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene kl.: 10:00 Søndag Kvistgård Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør kl.: 19:00 Tirsdag Ågerup Tapeten, 2750 Ballerup kl.: 19:00 Tirsdag Torup Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby kl.: 11:00 Lørdag Harrestrup Festsalen, Frejavej 44, 2740 Skovlunde kl.: 10:00 Søndag Frølunde Tårnborg forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør 14 - Nr Februar 2013

15 Kontingenter i OF for 2013 Pr. år Hovedforenings Samlet normal Samlet nedsat kontingent pr. år kontingent p.a. kontingent p.a Møllehøj Lokal-kontingent 3.400, , , ,00 Aconto vandforbrug 1.800, , ,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Harrestrup Lokal-kontingent 5.110, , , ,00 Aconto vandforbrug 1.200, , ,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Ågerup Lokal-kontingent 5.788, , , ,00 Fælles arbejde (2. kvartal) 400,00 400,00 400,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Lynæs Lokal-kontingent 6.200, , , ,00 Fælles arbejde (2. kvartal) 200,00 200,00 200,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Kvistgård Lokal-kontingent 4.400, , , ,00 Halvparcel betaler det samme som nedsat kontingent Nedsættelse kontingent , , ,00 Fælles arbejde (2.kvartal) 200,00 200,00 200, , ,00 Torup Lokal-kontingent 5.112, , , ,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Frølunde Lokal-kontingent 2.472, , , ,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Lokal-kontingent Helår 3.072, , ,00 Ikke mulig Vesterlyng Lokal-kontingent 1.400, , , ,00 Nedsættelse kontingent -700, , , , ,00 Medlemmer uden parcel Depositum for 2013 = ,00 kr Kontingent (feb. og aug.) 0,00 150,00 Ydelserne opkræves kvartalsvis og forfalder den 10. i januar, april, juli, oktober Nr Februar

16

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere