Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup"

Transkript

1 Omegnens Fritidshaveforening Nr årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013

2 Omegnens Fritidshaveforening Kontortid Mandag: Torsdag: Udgiver Omegnens Fritidshaveforening Gothersgade København K Telefon: Telefax: Web: Redaktion Flemming Sass Jensen Layout og produktion Hj Grafisk Tryk PE Offset a/s Oplag: 1800 Sidste frist for indlevering af materiale bliver den 15. november Fotos i følgende formater JPG - Tiff Tekster i som Word fil eller excel. 2 - Nr Februar 2013

3 OF-Bladet Som det har fremgået af de 2 sidste nyhedsbreve, så er der både kommet fokus på indholdet af bladet og på den økonomi som bladet belaster foreningen med. Smukt er det! Men husk på! Tøvejr kan give alvorlige skader Den danske vinter byder ofte på vekslende temperaturer. Når sne og is tør efter en periode med frost, kan smeltevandet give vandskader på hus og indbo. Smeltet sne kan give alvorlige vandskader, hvis vandet ikke kan komme væk. Hovedbestyrelsens besluttede på budgetmødet i 2011 at reducere antallet fra 4 til 2 udgivelser samt at erstatte øvrige udgivelser med elektroniske nyhedsbreve som skulle udsendes, såfremt der viste sig behov herfor. Beslutningen har bevirket at der for 2012 kun er blevet udsendt 2 blade. Der har således ikke været indsendt stof til de elektroniske blade. Det vil derfor vise sig, om der i 2013 også kun bliver 2 udgivelser. Med disse ord fik vi gjort status over medlemsbladet og forretningsudvalget har den glæde, at meddele, at vi har fået en ny redaktør på bladet. Det er Henrik Jansen, som har sit eget firma: hj grafisk. Han er uddannet grafiker og har både maskinel- og programmel til at lave et blad som vores. Vi håber at vi får et godt samarbejde. Velkommen til. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen har holdt 2 møder siden udgivelsen af sidste blad. Nedenfor følger et uddrag af de beslutninger som bestyrelsen har truffet: Kvistgården skal i lighed med øvrige lokalafdelinger, som får behandlet byggesager på OF-kontoret i København, betale 100,- kr. pr. sag. Udstykningen af 32 parceller ved OF-Harrestrup er blevet sat i bero på ubestemt tid. Da der har været tab på nogle af vore medlemmer i forbindelse med tvangsauktionssager har OF-Frølunde stillet forslag om at indføre pantstiftende gæld og pantsætningsforbud. Såfremt hovedbestyrelsen vedtager forslaget skal det efterfølgende godkendes på kongressen i Det er dog for tidligt, at oplyse noget konkret, da der er mange aspekter i sådan en sag, både omkostningsmæssige og om de tab vi har haft, står i forhold til den arbejdsbyrde og de omkostninger som der vil være. Endelig er det uvist hvilken betydning, en sådan regel vil have i forhold til långivere og OF-medlemmerne. Det er derfor nødvendigt at sagen undersøges grundigt. Hovedbestyrelsen har behandlet spørgsmålet om hvorvidt der bør være en fælles vejledning for vores bilagskontrollanter. Det første oplæg som blev forelagt bestyrelsen syntes man var for stort og for detaljeret, så der skal laves en mindre og mere overordnet vejledning. I forbindelse med et forslag fra OF-Frølunde er der kommet et spørgsmål op omkring vore forsikringer, idet der er nogle afdelinger som har opsat skilte om, at færdsel på OF s område sker på eget ansvar, og dermed mener afdelingen, at det er muligt at undgå at OF bliver erstatningsansvarlig, såfremt en person skulle komme til skade (f.eks. ved en faldulykke). Hovedbestyrelsen har i den forbindelse rådført sig med vores advokat, der oplyser at det er muligt at en dommer vil tage et vist hensyn til en sådan skiltning, således at en evt. erstatning bliver mindre, end hvis skiltningen ikke havde været opsat. Det må imidlertid konstateres, at de domme vi selv har Nr Februar

4 Kontoret er i færd med at renovere kælderrummet på Gothersgade, der både før og efter vandskaden i 2011 har trængt til en kærlig hånd. Viceværten har p.t. ikke kunnet give grønt lys til start, da murerne flere steder først skal pudses op inden vi kan komme til. Krokus I de lange, mørke vintermåneder lyser erantis og vintergæk op, de trodser kulde og sne, men først når krokusen folder sine blomster ud i haver og parker ved vi, at vinteren er ved at løsne sit greb og foråret for alvor er på vej. kunnet finde, alle går på, at der som minimum gives erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvilket godt kan blive til en del. Der er derfor stillet forslag om at forsikre alle afdelingerne via hovedafdelingen. Forretningsudvalget Der har været en del sager om ulovlig folkeregisteradresse i områderne, de som ikke har efterkommet udvalget s krav om at ændre folkeregisteradressen, er blevet pålagt dagbøder á 100,- kr. IT systemerne på kontoret vil i løbet af februar blive ændret, således at vi lukker ned for vores server og erstatter den med en TDC-løsning hvor vi får det man på godt dansk kalder en cloud-løsning. Det betyder at back-up, vedligeholdelse af programmel og sikkerhedssystemer m.v. fremover vil blive varetaget af TDC. Vi har fået oplyst, at det nye system vil kunne håndtere meget større mail s end det gamle, hvilket nok vil glæde ejendomsmæglere og lokalafdelinger, som nu til dags sender store rapporter og billeder m.v. frem. Der har i januar 2013 været afholdt møde med Høje Taastrup kommune om OF-Møllehøj s ansøgning om at få mulighed for otiums ophold. Kommunen redegjorde for, at der er mange forhindringer som skal overvindes førend det kan lade sige gøre at overføre området fra den nuværende landzone status til sommerhusområde, hvilket er forudsætningen for at loven om otium kan tages i anvendelse. Førend området kan overføres til sommerhusområde, skal der endvidere findes et erstatningsområde til nye kolonihaver, da OF-Møllehøj jævnfør kolonihaveloven er et varigt kolonihaveområde, og derfor kun kan nedlægges eller ændres hvis der er væsentlige samfundsmæssige hensyn som gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål. Der har været afholdt et møde med Nykredit hvor vi bl.a. drøftede mulighederne for at OF-medlemmerne kan få lån til køb af fritidshusene, hvilket vil være en kærkommen hjælp, da vi er bekendt med, at mange finansieringsinstitutter ikke ønsker eller er tilbageholdende med at give lån til vore huse. På mødet talte vi endvidere om hvordan vi kan få optimeret indlån og udlån af pengene som hovedkontoret og lokalområderne administrerer, også her bruges der et godt dansk ord: cash management løsning kaldes det. Fremtiden må vise om vi kan få startet et samarbejde. Der er i løbet af 2012 modtaget en del ansøgninger fra lokalafdelingerne om tilskud til drænarbejder, det overordnede resultat er blevet at tilskudsordningen stort set er blevet fuldt udnyttet, således at der kun blev ca kr. som vil blive overført til det nye regnskabsår. Det skal bemærkes at der i alt var budgetteret med 1 mill. kr. Vintergæk Når vintergæk kigger frem så ved vi at vinteren synger på sidste vers. Og før vi ved af det skal der skrives gækkebreve og afleveres påskeæg. 4 - Nr Februar 2013

5 Vintertid betyder fodring af havens fugle. Huske er man først begyndt at fodre regelmæssigt, skal man fortsætte vinteren igennem, da fuglene hurtigt bliver afhængige af at finde føden relativ let. Af hensyn til forskellige arter, er det vigtigt at variere udbudet af foder, så der både er noget til de forskellige arter. Frølunde Som i kan se i her i bladet så nærmere vi os generalforsamlingen og vi håber på stort fremmøde, så husk at tilmelde jer i god tid, senest d. 17 marts 2013 hvis i skal deltage i spisningen. I vil alle modtage indkaldelsen med dagsordenen, regnskab, skriftlig beretning, indkomne forslag, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Nogle får det pr. post og en stor del pr. mail, for dem der har tilmeldt sig denne ordning og tak for det, da vi spare en del porto. Jer der modtager det pr. mail vil have mulighed at få det på tryk, når I kommer. Du kan altid tilmelde dig denne ordning ved at sende en mail til Klubhuset: eller til Joan: En god nyhed er at vores næstformand Anne Jørgensen gerne vil overtage kasserer jobbet, da Lone ikke modtager genvalg. En samlet bestyrelse anbefaler generalforsamlingen at vælge Anne til denne vigtige post. Vi skal således finde et nyt bestyrelsesmedlem, så vil du bruge lidt af din fritid i foreningens interesse er du velkommen. Bestyrelsen står til rådighed hvis du har spørgsmål desangående Da I alle modtager en beretning over året der gik samt hvad vi mener der skal ske fremover vil vi bruge pladsen til at fortælle lidt om det store projekt Tude Ådal der foregår i samarbejde med EU projekt LIFEscape der er et samarbejde mellem kommuner, naturparker og universiteter fra de baltiske lande, Sverige, Polen, Litauen og Danmark. Det er også fra EU det meste af projektet bliver finansieret. Som I kan se på billedet ligger vi lige op til det nye vådområde. Målet er bla. at rense vandet fra Vårby og Tude Å for næringsstoffer inden det render ud i Storebælt. Man regner med at fjerne ca. 25 tons kvælstof pr. år ved dette tiltag. Dette kan vi kun glæde os til. Dyrelivet og floraen vil også blive forbedret. Den sjældne majgøgeurt er i fare for at forsvinde. Det samme er engfuglene stor kobbersneppe og brushane, der ikke yngler i ådalen og Vejlerne længere. Med den rigtige naturpleje nu, bliver området lyst og åbent, og mange dyre - og plantearter vil komme til gavn for naturen og til glæde for os og give Tude Ådal endnu mere værdi. Der skal bygges en ny bro på Bilsøvej og vi får et dige der bliver 110 cm. højt langs vores område, fra det eksisterende dige ved bålpladsen til Broholmvej. Vi kommer således til at pumpe vores drænvand ud i det nye område. Dette vil betyde at vi hurtigere slipper af med vores overfladevand end som nu hvor det selv skal løbe ud når der er plads til det. Vi er med i følgegruppen der er nedsat af kommunen, hvor vi repræsentere grundejerne. Sammen med andre interesseforeninger vil vi have et sti system så man kan gå fra stranden til Bilsøvej og samtidig nyde dette stykke natur. Hvor langt er vi: Nu i februar er der politisk behandling samt lodsejer behandling. I marts er der lodsejer høring, i maj projektbeskrivelse (myndighedsbehandling) og i oktober 2013 realisering med detailprojektering. I kan altid følge med på vores hjemmeside og i kan også finde et link på Slagelse kommunes hjemmeside / lifescape. Velkommen til vores nye medlemmer: Jesper Andreasen & Trine Petersen Vendehalsen 7 samt Hanne Christensen, Svanedammen 24. Husk en ny nabo er en god ven du ikke kender. Fællesskab med mening Lokalbestyrelsen. Frølunde afd. Nr Februar

6 Petanque - er et boldspil, hvor målet er at kaste ens bolde så tæt som muligt på en lille trækugle. Spillet spilles normalt på en hård sandeller grusbane, men kan også spilles på græs. Spillet er i familie med boccia og spilles både som et underholdningsspil om sommeren og som decideret sport. Aktiviteter i Frølunde 2013 Dato OF aktiviteter 2013 Sted 24. marts 2013 Generalforsamling Tårnborg forsamlingshus kl. 10: juni 2013 Skt. Hans fest Bålpladsen 11. juli 2013 Banko i teltet I Teltet 13. juli 2013 Sommerfest I Teltet 14. juli 2013 Sommermøde I Teltet Dato De skøre kugler Sted Aktiviteter marts 2013 Generalforsamling (Langfredag) Klubhuset kl april maj 2013 Vin turnering hver den sidste lørdag Petanque banen kl juni 2013 i måneden (kun for medlemmer) 27. juli august 2013 Onsdag og lørdag Spilles der Petanque Petanque banen kl Mandag Spilles der Petanque. For ALLE der har lyst, som regel er der kaffe og kage. Petanque banen kl (fra maj til september) 7. september 2013 Herbert Cup (kun for medlemmer) Petanque banen kl september 2013 Vin turnering Petanque banen kl (afslutning kun for medlemmer) 30. november 2013 Julefrokost i Petanque klubben Klubhuset kl (Kun for medlemmer) 6 - Nr Februar 2013

7 GENERALFORSAMLING 2013 Frølunde Fed Til medlemmer af Omegnens Fritidshaveforening lokalafdelingen Frølunde Fed, samt repræsentanter for Forretningsudvalget. I henhold til vedtægter for OF 19 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling SØNDAG DEN 24. MARTS 2013 KL. 10,00 Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Beretning vedrørende lokalafdelingens virksomhed Beretning fra Hovedbestyrelsen Årsrapport 2012 Budget til orientering 2013 Indkomne forslag Valg: Valg af kasserer 2 år, (Lone Birch modtager ikke genvalg) Bestyrelsesmedlem for 2 år (Helmer Christensen modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem for 2 år, (Anne Jørgensen modtager genvalg) 1. suppleant 2 år, (Mogens Jacobsen modtager genvalg) Eventuelt. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 23. februar 2013 Med post til Klubhuset Andevig 1A Frølunde Fed 4220 Korsør PR. Mail til Klubhuset: HUSK AT BRUGE VORES HJEMMESIDE Her kan du blandt andet: læse lokalbladet maile til et bestyrelses medlem se vores vedtægter link til vores annoncører velkomstmappe m.m. Venlig hilsen Bestyrelsen Nr Februar

8 En hilsen fra De Skøre Kugler i Frølunde Jeg vil gerne fortælle lidt om vores fantastisk Petanque klub, den har snart mange år på bagen, til næste år har vi 25 års jubilæum, men det er fra vores første spadestik. dengang var der ikke nogen decideret klub bare nogle petanque-tuaster der bare var vilde med at spille Petanque. 8 - Nr Februar 2013

9 En Petanquekamp - spilles af to dystende hold. Hvert hold består af 3 spillere med hver 2 kugler. Det ene hold starter kampen med at kaste målkuglen (grisen = cochonet) ud i en afstand af mellem 6 og 10 meter. Siden hen i 2001 blev der dannet en klub med vedtægter og bestyrelse, dengang var vi vist 15 medlemmer. I dag er vi omkring 40 betalende medlemmer, Kontingent 75,- pr år og de fleste er meget aktive. Der spilles hele året uanset vejret, er der sne på banen bliver den ryddet, der er sågar blevet spille i 10 gr. frost, men så må der også ekstra varmt tøj til og lidt ekstra til at varme sig på!! Der spilles hver onsdag og lørdag formiddag, samt mandag aften fra kl Året 2012 har været meget aktivt: Vores sæson begynder med generalforsamling Langfredag, og så starter vi vores vinturneringer den sidste lørdag i måneden fra april til oktober, hvor man selvfølgelig kan vinde vin. Og ved alle vinturneringer blev der serveret et lille måltid, det kunne være røde pølser, ribbenstegs sandwich og andet, og alle nød det med velbehag. HERBERT CUP. Den første lørdag i September har vi en speciel turnering der hedder Herbert Cup, opkaldt af en af vores gamle stiftere Herbert Staun som desværre ikke er her mere! Her bliver der både uddelt vin, medaljer og en vandre pokal. og denne turnering er jo noget helt særligt, så der er altid stor tilslutning. Mandags Turnering Vi forsøgte i 2012 at indføre en mandags turnering, fra maj til september kl , og det blev en stor succes Den afsluttes med en præmie turnering den sidste mandag i august, der var præmie til alle og der var kaffe og kage. Dette var også temaet hele sæsonen, der var altid nogen der tog kage og kaffe med, det var rigtig hyggeligt, så den tager vi også op i I 2012 fik vi lavet en 40 m² overdækning, den har bare været et hit, ikke kun når det regner men også når vi efter kampene, skulle nyde de føromtalte måltider, samt nyde det sociale samvær som vi alle holder meget af. Afslutning Den sidste lørdag i september har vi en afslutnings turnering, med efterfølgende spisning denne aften fejrer vi også den bedste spiller samt, alle dem der i årets turneringer har fået et ÆG og de må alle kysse frøen Julefrokost Den 1. december 2012 afholdt vi vores julefrokost, det blev også en succes, med god julemad og risalamande og rafle pakker, lige som en rigtig julefrokost skal være, det var rigtig hyggeligt. Fremtiden: Vi glæder os alle til en ny og spændende sæson, med gode kampe og dejligt fællesskab, det er jo det vigtigste. Vi håber da at endnu flere har lyst, at deltage og melde sig ind i klubben På Petanque klubben de Skøre Kugler v/formand Kaj Agerskov (Tlf.: mail: INDBYDELSE: INDBYDELSE: I OF regi kunne vi jo godt tænke os at tage en gammel ide op med at udveksle I OF oplevelser regi kunne med vi jo andre godt områder tænke os i at OF. Vi kan jo alle huske vores hyggelige møde med Møllehøj for mange tage en gammel ide op med at udveksle år oplevelser siden, hvor med var andre på tur områder til hinandens i OF. Vi kan områder, og fik nogle gode Petanque jo alle huske vores hyggelige møde med kampe og godt hyggeligt samvær, lad os Møllehøj kaste grisen for mange op og år se siden, om hvor der er var på nogen den vil tage den op, vi er mere tur til hinandens områder, og fik nogle gode end villige til at medvirke til dette. Petanque kampe og godt hyggeligt samvær, lad os kaste grisen op og se om der er nogen den vil tage den op, vi er mere end villige til at medvirke til dette. Nr Februar

10 Kvistgaard Nu er vi så i 2013 og det er bestyrelsens ønske at alle har haft en god og rolig jul og at alle vi andelshavere og vore familier får et sundt og aktivt nyt år. Det er jo ikke længe siden vi skrev om Kvistgaard, så der er ikke så meget nyt at tilføje. Men I får lidt uddybning af de projekter og opgaver vi i bestyrelsen beskæftiger os med her i vinterhalvåret. Generalforsamlingen Forarbejdet til en generalforsamling kræver mange møder og meget arbejde. Regnskabet skal afsluttes og gennemgås af bilagskontrolanten, Budget skal udarbejdes, så det kan komme med i indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen skal skrives, er der forslag fra bestyrelsen skal disse udarbejdes osv. Og så skal vi selvfølgelig sikre at der er morgenbrød, kaffe og frokost til de fremmødte. Derfor er vi allerede i gang. Vi har som noget nyt besluttet at gennemskrive Ordensreglerne og tage dem med til generalforsamlingen. Ordensregler kan i princippet udarbejdes af en bestyrelse og vil være gældende, indtil de ændres. Når vi alligevel har besluttet at tage reglerne med på generalforsamlingen, skal det ses i lyset at de forskellige sager vi har om naboproblemer og retningslinjer for træer mm. Vi er også i gang med at gennemgå Deklarationen, så den bliver mere tidssvarende og forståelig. Her vil vi fremsætte nogle rettelser, forslag justeringer mm. som generalforsamlingen skal tage stilling til. Vi ved at Helsingør Kommune i forbindelse med spildevandsplanen for , vil sætte fokus på de kolonihaver (+ Kvistgaard) der ligger i kommunen, som et led i mindst mulig forurening, samt overholdelse af gældende regler. Eksempelvis skal faskiner (der er beregnet til regnvand) ligge minimum 5 meter fra beboelse og 2 meter fra skel. Derfor vil det være hensigtsmæssigt fremover at indtegne faskiner på tegningen over hus og grund. Økonomien Vi er stadig et sundt område, hvad økonomi angår og det er vi glade for og vil arbejde på forsat at have penge i banken til uforudsete udgifter. Vi har afsat en del penge til etablering af diverse projekter for at minimere oversvømmelse og vådområder. Vores økonomi er endda så god, at vi glemte at opkræve de enkelte parceller for udgifterne til den årlige skorstensfejning. Dette er klart en fejl, og de berørte parceller opkræves samtidig med april kontingentet. Området I løbet af sommeren 2012 havde vi i Kvistgaard en del problemer med ubudne gæster i området især på området ved Nobels Plads. Der blev rodet med vores maskiner, traktorer m.m. og det vil vi gerne undgå. Vi har efterhånden en mindre maskinpark og den skal der værnes om, både fordi vi har brug for maskinerne når området skal holdes og fordi det repræsenterer en del penge. Bestyrelsen har derfor besluttet at indhegne området med lås og port. Når det er fugtigt i vejret er vores trappe op til klubhuset meget glat, og om vinteren nærmest livsfarlig. Bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på reparation (pålægning af rillede brædder), samt etablering af et gelænder. Regnvand og sne , bank under bordet osv. Efterår og vinter har artet sig på en sådan måde, at vi ikke har haft oversvømmelser. Der er områder, der er meget fugtige, men deciderede oversvømmelser har vi været forskånet for Nr Februar 2013

11 Sne og rimfrost - ser fantastisk ud i haven på træer, buske, roser, græsser og stauder. Vejret må vi tage, som det kommer. Derimod kan vi ved et bevidst valg vælge planter, der gør sig godt i rimfrost eller med et tyndt lag sne. Lad det vare Vi fortsætter dog vores indsats mod fremtidige oversvømmelser og tørlægning af de meget våde områder. Orbicions rapport giver en række anvisninger, nogle også meget dyre. Efter møde med alle implicerede (OFs forretningsudvalg, Kommunen, Orbicon og repræsentanter for Kvistgaard) har bestyrelsen peget på hvilke tiltag, vi mener der med fordel kan sættes i gang. Inden dette sker skal der indhentes en række tilbud, det skal forelægges for OF Gothersgade og der vil så blive bevilget et beløb til igangsættelse/udførelse af arbejdet. Der vil selvfølgelig også være en egenbetaling. Vi håber meget at arbejdet kan påbegyndes i VI SES Bestyrelsen havde mange gode hensigter og intentioner både for arbejdet i år, sidste år, og sidste år igen. Men tiden slår ikke altid til, og det bliver en prioritering. Der er flere områder vi ikke nåede at få sat ordentlig i gang, men lad os forsøge igen. Derfor, der er stadig brug for hjælpende hænder og hoveder. Sammen kan vi rigtig meget, til glæde for endnu flere. Derfor håber vi, at vi ses den 17. marts til generalforsamlingen. Hilsen og på gensyn Bestyrelsen i Kvistgaard Rødhalsen - også kaldet rødkælken er en lille spurvefugl. Den findes i stort set alle haver i Danmark, hvor der fodres fugle og kan nemt kendes på det røde bryst, de tynde ben og de små sorte knappenålsøjne. Nr Februar

12 Vesterlyng Så er vi kommet til den tid på året, hvor sæsonen i haven er afsluttet, og langt de fleste har når dette indlæg læses lukket af for sommerhuset. Men samtidig med en afslutning, er der jo tillige en ny sæson i vente, og allerede nu kan der gives information om de emner, der vil dukke op i næste års havesæson: Vesterlyngs generalforsamling vil blive afholdt lørdag den 16/ kl.10 på Vesterlyng Camping Cafe. Proceduren og traditionen i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen vil blive fulgt, så materiale vil blive tilsendt hver enkel på helårsadressen, og generalforsamlingen vil blive afslutte med en frokost. Husk at har man forslag til dagsordenen på generalforsamlingen, skal forslag være tilsendt Vesterlyngs formand senest 30 dage før generalforsamlingen. Økonomi/kontingent: Kontingentet for den kommende sæson vil være uforandret, MEN der vil alligevel komme flere penge i den lokale kontingentkasse, idet Hovedbestyrelsen har sat kontingentet til hovedforeningen ned med 50 kr. pr. kvartal! Hvilket vil give en anden fordeling af den indbetalte kontingent for Vesterlyngs medlemmer næste år: Hovedforeningen skal have 650 kr. Vesterlyng skal have 350 kr. pr. kvartal Nr Februar 2013

13 Det er fint for Vesterlyng, at der kommer kapital til lokalkassen, idet der har været og fortsat vil være en stigning i udgifterne til vedligeholdelse af området. Områdernes kontingent størrelse: Når der kigges på oversigten over de enkelte områders kontingent betaling, så er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det anførte beløb for Vesterlyng IKKE indeholder udgifterne til renovation, vand og tanktømning, så til dèt beløb, der står anført i kontingent oversigten for Vesterlyng, skal der lægges en sum mere! Der sker nemlig uden om kontingentbeløbet en direkte afregning for de nævnte ydelser mellem kommunen, vandværket og hvert enkelt medlem. Så medlemmerne på Vesterlyng har absolut ikke en billigere kontingent end andre lokalområder i OF. Dræn: Områdets dræn er blevet renset og spulet i den forgangne sæson. Desværre var der to steder på en drænledning, hvor spuleslangen ikke kom igennem, så i den kommende sæson skal denne vigtige opgave klares. Der skal opgraves, ske en udredning af problemet samt det ene sted etableres en sandfanger. Arbejdet vil blive sat i gang, når der er en periode uden nedbør, og grundvandet står lavt. Dige: Der skal findes en god løsning på beplantningen af jorddiget. Det er ikke tilfredsstillende med alle de ukrudtsplanter, der vokser og breder sig ind i haverne. Ligeledes skal beplantningen langs trædigerne holdes bedre i ave. Men det er ikke så lige til at finde egnede planter, tid eller penge til de nødvendige tiltag. Sæsonen blev en våd sæson, men det blev sæsonen, hvor Vesterlyng fik etableret de nye overflade dræn. OG hvor har det været tilfredsstillende for de berørte parceller. Det har været meget fint med det økonomiske tilskud fra OF, ligesom tilskuddet gjorde det muligt at få etableret samtlige dræn på en gang i en sæson. Der er dog et vigtigt spørgsmål, som bestyrelsen endnu ikke har fået svar på af FU: Hvorfor er Vesterlyngs egenbetaling blevet på 20% af entreprisen, mens andre områder kun har betalt 15% i egenbetaling??? Da Vesterlyng jo har meget få medlemmer til at dække udgifterne, så er hver en krone i budgettet vigtig. Bestyrelsen har via hovedbestyrelsen efterlyst ens retningslinier for lokalområderne i forbindelse med tilskud til dræn. Vesterlyngs bestyrelsen vil derfor anmode forretningsudvalget om give de 5% retur til Vesterlyngs kasse! Nye medlemmer - er kommet til på Lavningen 12. Velkommen! Den gamle pumpebrønd - er blevet renoveret. Der er blevet installeret to pumper i forskellige højder, således at om en ikke virker, ja så går den anden i gang! Ligeledes er al det elektriske blevet tjekket, ordnet og sat ind i skab. Arbejdet er udført frivilligt, der har blot været udgifter til materialer. De gode råd - om at sætte sommerhuset på effektiv standby for vinteren, er jo vigtige for alle! Så husk at samtlige rør skal være tømt af for vand, luk alle haner og ventiler både inde og ude. Tjek vinduer og døre, få tømt ud i kolonialvarerne osv., så kan man med god samvittighed tage hjem og nyde sit vinterophold! Vesterlyng har som nævnt kunne klare etableringen af de nye dræn på en sæson, men for andre lokalområder vil der gå flere sæsoner før deres drænprojekt er tilendebragt! Løsningerne er ikke så lige til, så det er et tidskrævende arbejde for den enkelte bestyrelse. Vesterlyng vil ønske god energi og held med projekterne til de berørte områder. Til slut er der at ønske gode højtidsdage til alle i OF samt på gensyn Vesterlyng til generalforsamlingen 16/ Venlig hilsen Yvonne Hansen Nr Februar

14 Torup Vintertysthed og det tidlige mørke havde sænket sig over vores område i december. Kun sneen lyste op. På turen rundt så alt roligt ud. Der lå søer af vand de samme steder, som de sidste par år. Der var kun få muldvarpeskud i den frosne jord. Den store wow-oplevelse var ud for Lisbeths og Finns grund. Naboen i det gule hus var gået i krig med den høje mirabel-hæk den er nu halveret i både højde og drøjde og resultatet lukker masser af lys ind til alle. Det ser ud til, at vi kommer gennem vinteren uden vandspild og rørskader. En ny sæson nærmer sig det kribler i fingrene for at komme i gang. Bommene åbnes lige før påske - fredag d 22. marts, og hvis temperaturen tillader det åbner vi også for vand og toiletter i klubhuset. Vi mødes igen i år til sæsonåbning langfredag 29. marts ved klubhuset kl. 10. Men inden da mødes mange af os til generalforsamling på toppen af Valby Kulturhus tirsdag 19. marts kl. 19. Har du forslag du ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før afholdelsen. Vi udsender dagsorden, regnskab, forslag og andet generalforsamlingsmateriale, så du har det 14 dage inden mødet. Vel mødt til generalforsamlingen og til en ny sæson Lone Mølholm Generalforsamlingsdatoer i OF år 2013 Dato Dag Afdeling Sted kl.: 19:00 Onsdag Lynæs Kantorparken 4B, 2400 København NV kl.: 10:00 Lørdag Vesterlyng Ravnholtvej 3, Havnsø, 4591 Føllenslev kl.: 10:00 Søndag Møllehøj Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene kl.: 10:00 Søndag Kvistgård Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør kl.: 19:00 Tirsdag Ågerup Tapeten, 2750 Ballerup kl.: 19:00 Tirsdag Torup Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby kl.: 11:00 Lørdag Harrestrup Festsalen, Frejavej 44, 2740 Skovlunde kl.: 10:00 Søndag Frølunde Tårnborg forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør 14 - Nr Februar 2013

15 Kontingenter i OF for 2013 Pr. år Hovedforenings Samlet normal Samlet nedsat kontingent pr. år kontingent p.a. kontingent p.a Møllehøj Lokal-kontingent 3.400, , , ,00 Aconto vandforbrug 1.800, , ,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Harrestrup Lokal-kontingent 5.110, , , ,00 Aconto vandforbrug 1.200, , ,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Ågerup Lokal-kontingent 5.788, , , ,00 Fælles arbejde (2. kvartal) 400,00 400,00 400,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Lynæs Lokal-kontingent 6.200, , , ,00 Fælles arbejde (2. kvartal) 200,00 200,00 200,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Kvistgård Lokal-kontingent 4.400, , , ,00 Halvparcel betaler det samme som nedsat kontingent Nedsættelse kontingent , , ,00 Fælles arbejde (2.kvartal) 200,00 200,00 200, , ,00 Torup Lokal-kontingent 5.112, , , ,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Frølunde Lokal-kontingent 2.472, , , ,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Lokal-kontingent Helår 3.072, , ,00 Ikke mulig Vesterlyng Lokal-kontingent 1.400, , , ,00 Nedsættelse kontingent -700, , , , ,00 Medlemmer uden parcel Depositum for 2013 = ,00 kr Kontingent (feb. og aug.) 0,00 150,00 Ydelserne opkræves kvartalsvis og forfalder den 10. i januar, april, juli, oktober Nr Februar

16

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

FRØLUNDE FED. 35. årgang September 2013 nr. 4. Indhold: INFO til medlemmerne. Bestyrelsen Aktivitets kalender. Bestyrelsen meddeler

FRØLUNDE FED. 35. årgang September 2013 nr. 4. Indhold: INFO til medlemmerne. Bestyrelsen Aktivitets kalender. Bestyrelsen meddeler FRØLUNDE FED 35. årgang September 2013 nr. 4 Indhold: Bestyrelsen 2013 INFO til medlemmerne Bestyrelsen meddeler Aktivitets kalender 16 OF-Frølunde Lokalblad Redaktør: Susanne Rasmussen, Sivsangermosen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

FRØLUNDE FED. Indhold: INFO til medlemmerne. Aktivitets kalender. Bestyrelsen 2013. Bestyrelsen meddeler

FRØLUNDE FED. Indhold: INFO til medlemmerne. Aktivitets kalender. Bestyrelsen 2013. Bestyrelsen meddeler FRØLUNDE FED 35. årgang Indhold: Bestyrelsen 2013 16 Bestyrelsen meddeler Maj 2013 nr. 1 INFO til medlemmerne Aktivitets kalender OF-Frølunde Lokalblad Redaktør: Susanne Rasmussen, Sivsangermosen 5, 4220

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

TIL BUDGET Omegnens Fritidshaveforening Forslag til budget af 12

TIL BUDGET Omegnens Fritidshaveforening  Forslag til budget af 12 Forslag til budget 214 1 af 12 TIL BUDGET 214 Omegnens Fritidshaveforening Indhold Side 2 Forord og bemærkninger til budgetposterne. Side 3 Totaloversigt indtægter 214. Side 4 Specifikation af kontingenter

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Grundejerforeningen FUGLEVANGEN 3120 Dronningmølle

Grundejerforeningen FUGLEVANGEN 3120 Dronningmølle Kære Grundejer, NYHEDSBREV nr. 23 Dette Nyhedsbrev har følgende punkter: 1. Villingebæk Vandværk 2. Fuglevangens Hjemmeside og Facebook 3. Husk Generalforsamlingen lørdag den 7. maj 1. Villingebæk Vandværk

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen i Tirstrup - Hallen Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10:00

Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen i Tirstrup - Hallen Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10:00 Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen i Tirstrup - Hallen Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10:00 Et år er gået - en beretning skal aflægges på denne sommerdag - og det er igen dejligt at se så mange

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 12. april 2015 kl. 9.30 på Restaurant Nordvest, Havnevej 20, Havnsø, 4591 Føllenslev Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB Til stede Bernd (Formand) Karim (Bestyrelsesmedlem) Rikke (Bestyrelsesmedlem)) Tine (Bestyrelsesmedlem) Nicolaj (Suppleant) Michael (Suppleant) 8 aktive medlemmer Generalforsamling torsdag d. 10. april

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Nye naboer. Fastelavn 19. februar 2012. Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Indkaldelse til generalforsamling den 19. marts 2012 Bemærk nyt sted!

Nye naboer. Fastelavn 19. februar 2012. Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Indkaldelse til generalforsamling den 19. marts 2012 Bemærk nyt sted! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr.1 februar 2012 15. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere