Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup"

Transkript

1 Omegnens Fritidshaveforening Nr årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013

2 Omegnens Fritidshaveforening Kontortid Mandag: Torsdag: Udgiver Omegnens Fritidshaveforening Gothersgade København K Telefon: Telefax: Web: Redaktion Flemming Sass Jensen Layout og produktion Hj Grafisk Tryk PE Offset a/s Oplag: 1800 Sidste frist for indlevering af materiale bliver den 15. november Fotos i følgende formater JPG - Tiff Tekster i som Word fil eller excel. 2 - Nr Februar 2013

3 OF-Bladet Som det har fremgået af de 2 sidste nyhedsbreve, så er der både kommet fokus på indholdet af bladet og på den økonomi som bladet belaster foreningen med. Smukt er det! Men husk på! Tøvejr kan give alvorlige skader Den danske vinter byder ofte på vekslende temperaturer. Når sne og is tør efter en periode med frost, kan smeltevandet give vandskader på hus og indbo. Smeltet sne kan give alvorlige vandskader, hvis vandet ikke kan komme væk. Hovedbestyrelsens besluttede på budgetmødet i 2011 at reducere antallet fra 4 til 2 udgivelser samt at erstatte øvrige udgivelser med elektroniske nyhedsbreve som skulle udsendes, såfremt der viste sig behov herfor. Beslutningen har bevirket at der for 2012 kun er blevet udsendt 2 blade. Der har således ikke været indsendt stof til de elektroniske blade. Det vil derfor vise sig, om der i 2013 også kun bliver 2 udgivelser. Med disse ord fik vi gjort status over medlemsbladet og forretningsudvalget har den glæde, at meddele, at vi har fået en ny redaktør på bladet. Det er Henrik Jansen, som har sit eget firma: hj grafisk. Han er uddannet grafiker og har både maskinel- og programmel til at lave et blad som vores. Vi håber at vi får et godt samarbejde. Velkommen til. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen har holdt 2 møder siden udgivelsen af sidste blad. Nedenfor følger et uddrag af de beslutninger som bestyrelsen har truffet: Kvistgården skal i lighed med øvrige lokalafdelinger, som får behandlet byggesager på OF-kontoret i København, betale 100,- kr. pr. sag. Udstykningen af 32 parceller ved OF-Harrestrup er blevet sat i bero på ubestemt tid. Da der har været tab på nogle af vore medlemmer i forbindelse med tvangsauktionssager har OF-Frølunde stillet forslag om at indføre pantstiftende gæld og pantsætningsforbud. Såfremt hovedbestyrelsen vedtager forslaget skal det efterfølgende godkendes på kongressen i Det er dog for tidligt, at oplyse noget konkret, da der er mange aspekter i sådan en sag, både omkostningsmæssige og om de tab vi har haft, står i forhold til den arbejdsbyrde og de omkostninger som der vil være. Endelig er det uvist hvilken betydning, en sådan regel vil have i forhold til långivere og OF-medlemmerne. Det er derfor nødvendigt at sagen undersøges grundigt. Hovedbestyrelsen har behandlet spørgsmålet om hvorvidt der bør være en fælles vejledning for vores bilagskontrollanter. Det første oplæg som blev forelagt bestyrelsen syntes man var for stort og for detaljeret, så der skal laves en mindre og mere overordnet vejledning. I forbindelse med et forslag fra OF-Frølunde er der kommet et spørgsmål op omkring vore forsikringer, idet der er nogle afdelinger som har opsat skilte om, at færdsel på OF s område sker på eget ansvar, og dermed mener afdelingen, at det er muligt at undgå at OF bliver erstatningsansvarlig, såfremt en person skulle komme til skade (f.eks. ved en faldulykke). Hovedbestyrelsen har i den forbindelse rådført sig med vores advokat, der oplyser at det er muligt at en dommer vil tage et vist hensyn til en sådan skiltning, således at en evt. erstatning bliver mindre, end hvis skiltningen ikke havde været opsat. Det må imidlertid konstateres, at de domme vi selv har Nr Februar

4 Kontoret er i færd med at renovere kælderrummet på Gothersgade, der både før og efter vandskaden i 2011 har trængt til en kærlig hånd. Viceværten har p.t. ikke kunnet give grønt lys til start, da murerne flere steder først skal pudses op inden vi kan komme til. Krokus I de lange, mørke vintermåneder lyser erantis og vintergæk op, de trodser kulde og sne, men først når krokusen folder sine blomster ud i haver og parker ved vi, at vinteren er ved at løsne sit greb og foråret for alvor er på vej. kunnet finde, alle går på, at der som minimum gives erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvilket godt kan blive til en del. Der er derfor stillet forslag om at forsikre alle afdelingerne via hovedafdelingen. Forretningsudvalget Der har været en del sager om ulovlig folkeregisteradresse i områderne, de som ikke har efterkommet udvalget s krav om at ændre folkeregisteradressen, er blevet pålagt dagbøder á 100,- kr. IT systemerne på kontoret vil i løbet af februar blive ændret, således at vi lukker ned for vores server og erstatter den med en TDC-løsning hvor vi får det man på godt dansk kalder en cloud-løsning. Det betyder at back-up, vedligeholdelse af programmel og sikkerhedssystemer m.v. fremover vil blive varetaget af TDC. Vi har fået oplyst, at det nye system vil kunne håndtere meget større mail s end det gamle, hvilket nok vil glæde ejendomsmæglere og lokalafdelinger, som nu til dags sender store rapporter og billeder m.v. frem. Der har i januar 2013 været afholdt møde med Høje Taastrup kommune om OF-Møllehøj s ansøgning om at få mulighed for otiums ophold. Kommunen redegjorde for, at der er mange forhindringer som skal overvindes førend det kan lade sige gøre at overføre området fra den nuværende landzone status til sommerhusområde, hvilket er forudsætningen for at loven om otium kan tages i anvendelse. Førend området kan overføres til sommerhusområde, skal der endvidere findes et erstatningsområde til nye kolonihaver, da OF-Møllehøj jævnfør kolonihaveloven er et varigt kolonihaveområde, og derfor kun kan nedlægges eller ændres hvis der er væsentlige samfundsmæssige hensyn som gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål. Der har været afholdt et møde med Nykredit hvor vi bl.a. drøftede mulighederne for at OF-medlemmerne kan få lån til køb af fritidshusene, hvilket vil være en kærkommen hjælp, da vi er bekendt med, at mange finansieringsinstitutter ikke ønsker eller er tilbageholdende med at give lån til vore huse. På mødet talte vi endvidere om hvordan vi kan få optimeret indlån og udlån af pengene som hovedkontoret og lokalområderne administrerer, også her bruges der et godt dansk ord: cash management løsning kaldes det. Fremtiden må vise om vi kan få startet et samarbejde. Der er i løbet af 2012 modtaget en del ansøgninger fra lokalafdelingerne om tilskud til drænarbejder, det overordnede resultat er blevet at tilskudsordningen stort set er blevet fuldt udnyttet, således at der kun blev ca kr. som vil blive overført til det nye regnskabsår. Det skal bemærkes at der i alt var budgetteret med 1 mill. kr. Vintergæk Når vintergæk kigger frem så ved vi at vinteren synger på sidste vers. Og før vi ved af det skal der skrives gækkebreve og afleveres påskeæg. 4 - Nr Februar 2013

5 Vintertid betyder fodring af havens fugle. Huske er man først begyndt at fodre regelmæssigt, skal man fortsætte vinteren igennem, da fuglene hurtigt bliver afhængige af at finde føden relativ let. Af hensyn til forskellige arter, er det vigtigt at variere udbudet af foder, så der både er noget til de forskellige arter. Frølunde Som i kan se i her i bladet så nærmere vi os generalforsamlingen og vi håber på stort fremmøde, så husk at tilmelde jer i god tid, senest d. 17 marts 2013 hvis i skal deltage i spisningen. I vil alle modtage indkaldelsen med dagsordenen, regnskab, skriftlig beretning, indkomne forslag, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Nogle får det pr. post og en stor del pr. mail, for dem der har tilmeldt sig denne ordning og tak for det, da vi spare en del porto. Jer der modtager det pr. mail vil have mulighed at få det på tryk, når I kommer. Du kan altid tilmelde dig denne ordning ved at sende en mail til Klubhuset: eller til Joan: En god nyhed er at vores næstformand Anne Jørgensen gerne vil overtage kasserer jobbet, da Lone ikke modtager genvalg. En samlet bestyrelse anbefaler generalforsamlingen at vælge Anne til denne vigtige post. Vi skal således finde et nyt bestyrelsesmedlem, så vil du bruge lidt af din fritid i foreningens interesse er du velkommen. Bestyrelsen står til rådighed hvis du har spørgsmål desangående Da I alle modtager en beretning over året der gik samt hvad vi mener der skal ske fremover vil vi bruge pladsen til at fortælle lidt om det store projekt Tude Ådal der foregår i samarbejde med EU projekt LIFEscape der er et samarbejde mellem kommuner, naturparker og universiteter fra de baltiske lande, Sverige, Polen, Litauen og Danmark. Det er også fra EU det meste af projektet bliver finansieret. Som I kan se på billedet ligger vi lige op til det nye vådområde. Målet er bla. at rense vandet fra Vårby og Tude Å for næringsstoffer inden det render ud i Storebælt. Man regner med at fjerne ca. 25 tons kvælstof pr. år ved dette tiltag. Dette kan vi kun glæde os til. Dyrelivet og floraen vil også blive forbedret. Den sjældne majgøgeurt er i fare for at forsvinde. Det samme er engfuglene stor kobbersneppe og brushane, der ikke yngler i ådalen og Vejlerne længere. Med den rigtige naturpleje nu, bliver området lyst og åbent, og mange dyre - og plantearter vil komme til gavn for naturen og til glæde for os og give Tude Ådal endnu mere værdi. Der skal bygges en ny bro på Bilsøvej og vi får et dige der bliver 110 cm. højt langs vores område, fra det eksisterende dige ved bålpladsen til Broholmvej. Vi kommer således til at pumpe vores drænvand ud i det nye område. Dette vil betyde at vi hurtigere slipper af med vores overfladevand end som nu hvor det selv skal løbe ud når der er plads til det. Vi er med i følgegruppen der er nedsat af kommunen, hvor vi repræsentere grundejerne. Sammen med andre interesseforeninger vil vi have et sti system så man kan gå fra stranden til Bilsøvej og samtidig nyde dette stykke natur. Hvor langt er vi: Nu i februar er der politisk behandling samt lodsejer behandling. I marts er der lodsejer høring, i maj projektbeskrivelse (myndighedsbehandling) og i oktober 2013 realisering med detailprojektering. I kan altid følge med på vores hjemmeside og i kan også finde et link på Slagelse kommunes hjemmeside / lifescape. Velkommen til vores nye medlemmer: Jesper Andreasen & Trine Petersen Vendehalsen 7 samt Hanne Christensen, Svanedammen 24. Husk en ny nabo er en god ven du ikke kender. Fællesskab med mening Lokalbestyrelsen. Frølunde afd. Nr Februar

6 Petanque - er et boldspil, hvor målet er at kaste ens bolde så tæt som muligt på en lille trækugle. Spillet spilles normalt på en hård sandeller grusbane, men kan også spilles på græs. Spillet er i familie med boccia og spilles både som et underholdningsspil om sommeren og som decideret sport. Aktiviteter i Frølunde 2013 Dato OF aktiviteter 2013 Sted 24. marts 2013 Generalforsamling Tårnborg forsamlingshus kl. 10: juni 2013 Skt. Hans fest Bålpladsen 11. juli 2013 Banko i teltet I Teltet 13. juli 2013 Sommerfest I Teltet 14. juli 2013 Sommermøde I Teltet Dato De skøre kugler Sted Aktiviteter marts 2013 Generalforsamling (Langfredag) Klubhuset kl april maj 2013 Vin turnering hver den sidste lørdag Petanque banen kl juni 2013 i måneden (kun for medlemmer) 27. juli august 2013 Onsdag og lørdag Spilles der Petanque Petanque banen kl Mandag Spilles der Petanque. For ALLE der har lyst, som regel er der kaffe og kage. Petanque banen kl (fra maj til september) 7. september 2013 Herbert Cup (kun for medlemmer) Petanque banen kl september 2013 Vin turnering Petanque banen kl (afslutning kun for medlemmer) 30. november 2013 Julefrokost i Petanque klubben Klubhuset kl (Kun for medlemmer) 6 - Nr Februar 2013

7 GENERALFORSAMLING 2013 Frølunde Fed Til medlemmer af Omegnens Fritidshaveforening lokalafdelingen Frølunde Fed, samt repræsentanter for Forretningsudvalget. I henhold til vedtægter for OF 19 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling SØNDAG DEN 24. MARTS 2013 KL. 10,00 Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Beretning vedrørende lokalafdelingens virksomhed Beretning fra Hovedbestyrelsen Årsrapport 2012 Budget til orientering 2013 Indkomne forslag Valg: Valg af kasserer 2 år, (Lone Birch modtager ikke genvalg) Bestyrelsesmedlem for 2 år (Helmer Christensen modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem for 2 år, (Anne Jørgensen modtager genvalg) 1. suppleant 2 år, (Mogens Jacobsen modtager genvalg) Eventuelt. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 23. februar 2013 Med post til Klubhuset Andevig 1A Frølunde Fed 4220 Korsør PR. Mail til Klubhuset: HUSK AT BRUGE VORES HJEMMESIDE Her kan du blandt andet: læse lokalbladet maile til et bestyrelses medlem se vores vedtægter link til vores annoncører velkomstmappe m.m. Venlig hilsen Bestyrelsen Nr Februar

8 En hilsen fra De Skøre Kugler i Frølunde Jeg vil gerne fortælle lidt om vores fantastisk Petanque klub, den har snart mange år på bagen, til næste år har vi 25 års jubilæum, men det er fra vores første spadestik. dengang var der ikke nogen decideret klub bare nogle petanque-tuaster der bare var vilde med at spille Petanque. 8 - Nr Februar 2013

9 En Petanquekamp - spilles af to dystende hold. Hvert hold består af 3 spillere med hver 2 kugler. Det ene hold starter kampen med at kaste målkuglen (grisen = cochonet) ud i en afstand af mellem 6 og 10 meter. Siden hen i 2001 blev der dannet en klub med vedtægter og bestyrelse, dengang var vi vist 15 medlemmer. I dag er vi omkring 40 betalende medlemmer, Kontingent 75,- pr år og de fleste er meget aktive. Der spilles hele året uanset vejret, er der sne på banen bliver den ryddet, der er sågar blevet spille i 10 gr. frost, men så må der også ekstra varmt tøj til og lidt ekstra til at varme sig på!! Der spilles hver onsdag og lørdag formiddag, samt mandag aften fra kl Året 2012 har været meget aktivt: Vores sæson begynder med generalforsamling Langfredag, og så starter vi vores vinturneringer den sidste lørdag i måneden fra april til oktober, hvor man selvfølgelig kan vinde vin. Og ved alle vinturneringer blev der serveret et lille måltid, det kunne være røde pølser, ribbenstegs sandwich og andet, og alle nød det med velbehag. HERBERT CUP. Den første lørdag i September har vi en speciel turnering der hedder Herbert Cup, opkaldt af en af vores gamle stiftere Herbert Staun som desværre ikke er her mere! Her bliver der både uddelt vin, medaljer og en vandre pokal. og denne turnering er jo noget helt særligt, så der er altid stor tilslutning. Mandags Turnering Vi forsøgte i 2012 at indføre en mandags turnering, fra maj til september kl , og det blev en stor succes Den afsluttes med en præmie turnering den sidste mandag i august, der var præmie til alle og der var kaffe og kage. Dette var også temaet hele sæsonen, der var altid nogen der tog kage og kaffe med, det var rigtig hyggeligt, så den tager vi også op i I 2012 fik vi lavet en 40 m² overdækning, den har bare været et hit, ikke kun når det regner men også når vi efter kampene, skulle nyde de føromtalte måltider, samt nyde det sociale samvær som vi alle holder meget af. Afslutning Den sidste lørdag i september har vi en afslutnings turnering, med efterfølgende spisning denne aften fejrer vi også den bedste spiller samt, alle dem der i årets turneringer har fået et ÆG og de må alle kysse frøen Julefrokost Den 1. december 2012 afholdt vi vores julefrokost, det blev også en succes, med god julemad og risalamande og rafle pakker, lige som en rigtig julefrokost skal være, det var rigtig hyggeligt. Fremtiden: Vi glæder os alle til en ny og spændende sæson, med gode kampe og dejligt fællesskab, det er jo det vigtigste. Vi håber da at endnu flere har lyst, at deltage og melde sig ind i klubben På Petanque klubben de Skøre Kugler v/formand Kaj Agerskov (Tlf.: mail: INDBYDELSE: INDBYDELSE: I OF regi kunne vi jo godt tænke os at tage en gammel ide op med at udveksle I OF oplevelser regi kunne med vi jo andre godt områder tænke os i at OF. Vi kan jo alle huske vores hyggelige møde med Møllehøj for mange tage en gammel ide op med at udveksle år oplevelser siden, hvor med var andre på tur områder til hinandens i OF. Vi kan områder, og fik nogle gode Petanque jo alle huske vores hyggelige møde med kampe og godt hyggeligt samvær, lad os Møllehøj kaste grisen for mange op og år se siden, om hvor der er var på nogen den vil tage den op, vi er mere tur til hinandens områder, og fik nogle gode end villige til at medvirke til dette. Petanque kampe og godt hyggeligt samvær, lad os kaste grisen op og se om der er nogen den vil tage den op, vi er mere end villige til at medvirke til dette. Nr Februar

10 Kvistgaard Nu er vi så i 2013 og det er bestyrelsens ønske at alle har haft en god og rolig jul og at alle vi andelshavere og vore familier får et sundt og aktivt nyt år. Det er jo ikke længe siden vi skrev om Kvistgaard, så der er ikke så meget nyt at tilføje. Men I får lidt uddybning af de projekter og opgaver vi i bestyrelsen beskæftiger os med her i vinterhalvåret. Generalforsamlingen Forarbejdet til en generalforsamling kræver mange møder og meget arbejde. Regnskabet skal afsluttes og gennemgås af bilagskontrolanten, Budget skal udarbejdes, så det kan komme med i indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen skal skrives, er der forslag fra bestyrelsen skal disse udarbejdes osv. Og så skal vi selvfølgelig sikre at der er morgenbrød, kaffe og frokost til de fremmødte. Derfor er vi allerede i gang. Vi har som noget nyt besluttet at gennemskrive Ordensreglerne og tage dem med til generalforsamlingen. Ordensregler kan i princippet udarbejdes af en bestyrelse og vil være gældende, indtil de ændres. Når vi alligevel har besluttet at tage reglerne med på generalforsamlingen, skal det ses i lyset at de forskellige sager vi har om naboproblemer og retningslinjer for træer mm. Vi er også i gang med at gennemgå Deklarationen, så den bliver mere tidssvarende og forståelig. Her vil vi fremsætte nogle rettelser, forslag justeringer mm. som generalforsamlingen skal tage stilling til. Vi ved at Helsingør Kommune i forbindelse med spildevandsplanen for , vil sætte fokus på de kolonihaver (+ Kvistgaard) der ligger i kommunen, som et led i mindst mulig forurening, samt overholdelse af gældende regler. Eksempelvis skal faskiner (der er beregnet til regnvand) ligge minimum 5 meter fra beboelse og 2 meter fra skel. Derfor vil det være hensigtsmæssigt fremover at indtegne faskiner på tegningen over hus og grund. Økonomien Vi er stadig et sundt område, hvad økonomi angår og det er vi glade for og vil arbejde på forsat at have penge i banken til uforudsete udgifter. Vi har afsat en del penge til etablering af diverse projekter for at minimere oversvømmelse og vådområder. Vores økonomi er endda så god, at vi glemte at opkræve de enkelte parceller for udgifterne til den årlige skorstensfejning. Dette er klart en fejl, og de berørte parceller opkræves samtidig med april kontingentet. Området I løbet af sommeren 2012 havde vi i Kvistgaard en del problemer med ubudne gæster i området især på området ved Nobels Plads. Der blev rodet med vores maskiner, traktorer m.m. og det vil vi gerne undgå. Vi har efterhånden en mindre maskinpark og den skal der værnes om, både fordi vi har brug for maskinerne når området skal holdes og fordi det repræsenterer en del penge. Bestyrelsen har derfor besluttet at indhegne området med lås og port. Når det er fugtigt i vejret er vores trappe op til klubhuset meget glat, og om vinteren nærmest livsfarlig. Bestyrelsen har derfor indhentet tilbud på reparation (pålægning af rillede brædder), samt etablering af et gelænder. Regnvand og sne , bank under bordet osv. Efterår og vinter har artet sig på en sådan måde, at vi ikke har haft oversvømmelser. Der er områder, der er meget fugtige, men deciderede oversvømmelser har vi været forskånet for Nr Februar 2013

11 Sne og rimfrost - ser fantastisk ud i haven på træer, buske, roser, græsser og stauder. Vejret må vi tage, som det kommer. Derimod kan vi ved et bevidst valg vælge planter, der gør sig godt i rimfrost eller med et tyndt lag sne. Lad det vare Vi fortsætter dog vores indsats mod fremtidige oversvømmelser og tørlægning af de meget våde områder. Orbicions rapport giver en række anvisninger, nogle også meget dyre. Efter møde med alle implicerede (OFs forretningsudvalg, Kommunen, Orbicon og repræsentanter for Kvistgaard) har bestyrelsen peget på hvilke tiltag, vi mener der med fordel kan sættes i gang. Inden dette sker skal der indhentes en række tilbud, det skal forelægges for OF Gothersgade og der vil så blive bevilget et beløb til igangsættelse/udførelse af arbejdet. Der vil selvfølgelig også være en egenbetaling. Vi håber meget at arbejdet kan påbegyndes i VI SES Bestyrelsen havde mange gode hensigter og intentioner både for arbejdet i år, sidste år, og sidste år igen. Men tiden slår ikke altid til, og det bliver en prioritering. Der er flere områder vi ikke nåede at få sat ordentlig i gang, men lad os forsøge igen. Derfor, der er stadig brug for hjælpende hænder og hoveder. Sammen kan vi rigtig meget, til glæde for endnu flere. Derfor håber vi, at vi ses den 17. marts til generalforsamlingen. Hilsen og på gensyn Bestyrelsen i Kvistgaard Rødhalsen - også kaldet rødkælken er en lille spurvefugl. Den findes i stort set alle haver i Danmark, hvor der fodres fugle og kan nemt kendes på det røde bryst, de tynde ben og de små sorte knappenålsøjne. Nr Februar

12 Vesterlyng Så er vi kommet til den tid på året, hvor sæsonen i haven er afsluttet, og langt de fleste har når dette indlæg læses lukket af for sommerhuset. Men samtidig med en afslutning, er der jo tillige en ny sæson i vente, og allerede nu kan der gives information om de emner, der vil dukke op i næste års havesæson: Vesterlyngs generalforsamling vil blive afholdt lørdag den 16/ kl.10 på Vesterlyng Camping Cafe. Proceduren og traditionen i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen vil blive fulgt, så materiale vil blive tilsendt hver enkel på helårsadressen, og generalforsamlingen vil blive afslutte med en frokost. Husk at har man forslag til dagsordenen på generalforsamlingen, skal forslag være tilsendt Vesterlyngs formand senest 30 dage før generalforsamlingen. Økonomi/kontingent: Kontingentet for den kommende sæson vil være uforandret, MEN der vil alligevel komme flere penge i den lokale kontingentkasse, idet Hovedbestyrelsen har sat kontingentet til hovedforeningen ned med 50 kr. pr. kvartal! Hvilket vil give en anden fordeling af den indbetalte kontingent for Vesterlyngs medlemmer næste år: Hovedforeningen skal have 650 kr. Vesterlyng skal have 350 kr. pr. kvartal Nr Februar 2013

13 Det er fint for Vesterlyng, at der kommer kapital til lokalkassen, idet der har været og fortsat vil være en stigning i udgifterne til vedligeholdelse af området. Områdernes kontingent størrelse: Når der kigges på oversigten over de enkelte områders kontingent betaling, så er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det anførte beløb for Vesterlyng IKKE indeholder udgifterne til renovation, vand og tanktømning, så til dèt beløb, der står anført i kontingent oversigten for Vesterlyng, skal der lægges en sum mere! Der sker nemlig uden om kontingentbeløbet en direkte afregning for de nævnte ydelser mellem kommunen, vandværket og hvert enkelt medlem. Så medlemmerne på Vesterlyng har absolut ikke en billigere kontingent end andre lokalområder i OF. Dræn: Områdets dræn er blevet renset og spulet i den forgangne sæson. Desværre var der to steder på en drænledning, hvor spuleslangen ikke kom igennem, så i den kommende sæson skal denne vigtige opgave klares. Der skal opgraves, ske en udredning af problemet samt det ene sted etableres en sandfanger. Arbejdet vil blive sat i gang, når der er en periode uden nedbør, og grundvandet står lavt. Dige: Der skal findes en god løsning på beplantningen af jorddiget. Det er ikke tilfredsstillende med alle de ukrudtsplanter, der vokser og breder sig ind i haverne. Ligeledes skal beplantningen langs trædigerne holdes bedre i ave. Men det er ikke så lige til at finde egnede planter, tid eller penge til de nødvendige tiltag. Sæsonen blev en våd sæson, men det blev sæsonen, hvor Vesterlyng fik etableret de nye overflade dræn. OG hvor har det været tilfredsstillende for de berørte parceller. Det har været meget fint med det økonomiske tilskud fra OF, ligesom tilskuddet gjorde det muligt at få etableret samtlige dræn på en gang i en sæson. Der er dog et vigtigt spørgsmål, som bestyrelsen endnu ikke har fået svar på af FU: Hvorfor er Vesterlyngs egenbetaling blevet på 20% af entreprisen, mens andre områder kun har betalt 15% i egenbetaling??? Da Vesterlyng jo har meget få medlemmer til at dække udgifterne, så er hver en krone i budgettet vigtig. Bestyrelsen har via hovedbestyrelsen efterlyst ens retningslinier for lokalområderne i forbindelse med tilskud til dræn. Vesterlyngs bestyrelsen vil derfor anmode forretningsudvalget om give de 5% retur til Vesterlyngs kasse! Nye medlemmer - er kommet til på Lavningen 12. Velkommen! Den gamle pumpebrønd - er blevet renoveret. Der er blevet installeret to pumper i forskellige højder, således at om en ikke virker, ja så går den anden i gang! Ligeledes er al det elektriske blevet tjekket, ordnet og sat ind i skab. Arbejdet er udført frivilligt, der har blot været udgifter til materialer. De gode råd - om at sætte sommerhuset på effektiv standby for vinteren, er jo vigtige for alle! Så husk at samtlige rør skal være tømt af for vand, luk alle haner og ventiler både inde og ude. Tjek vinduer og døre, få tømt ud i kolonialvarerne osv., så kan man med god samvittighed tage hjem og nyde sit vinterophold! Vesterlyng har som nævnt kunne klare etableringen af de nye dræn på en sæson, men for andre lokalområder vil der gå flere sæsoner før deres drænprojekt er tilendebragt! Løsningerne er ikke så lige til, så det er et tidskrævende arbejde for den enkelte bestyrelse. Vesterlyng vil ønske god energi og held med projekterne til de berørte områder. Til slut er der at ønske gode højtidsdage til alle i OF samt på gensyn Vesterlyng til generalforsamlingen 16/ Venlig hilsen Yvonne Hansen Nr Februar

14 Torup Vintertysthed og det tidlige mørke havde sænket sig over vores område i december. Kun sneen lyste op. På turen rundt så alt roligt ud. Der lå søer af vand de samme steder, som de sidste par år. Der var kun få muldvarpeskud i den frosne jord. Den store wow-oplevelse var ud for Lisbeths og Finns grund. Naboen i det gule hus var gået i krig med den høje mirabel-hæk den er nu halveret i både højde og drøjde og resultatet lukker masser af lys ind til alle. Det ser ud til, at vi kommer gennem vinteren uden vandspild og rørskader. En ny sæson nærmer sig det kribler i fingrene for at komme i gang. Bommene åbnes lige før påske - fredag d 22. marts, og hvis temperaturen tillader det åbner vi også for vand og toiletter i klubhuset. Vi mødes igen i år til sæsonåbning langfredag 29. marts ved klubhuset kl. 10. Men inden da mødes mange af os til generalforsamling på toppen af Valby Kulturhus tirsdag 19. marts kl. 19. Har du forslag du ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før afholdelsen. Vi udsender dagsorden, regnskab, forslag og andet generalforsamlingsmateriale, så du har det 14 dage inden mødet. Vel mødt til generalforsamlingen og til en ny sæson Lone Mølholm Generalforsamlingsdatoer i OF år 2013 Dato Dag Afdeling Sted kl.: 19:00 Onsdag Lynæs Kantorparken 4B, 2400 København NV kl.: 10:00 Lørdag Vesterlyng Ravnholtvej 3, Havnsø, 4591 Føllenslev kl.: 10:00 Søndag Møllehøj Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene kl.: 10:00 Søndag Kvistgård Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør kl.: 19:00 Tirsdag Ågerup Tapeten, 2750 Ballerup kl.: 19:00 Tirsdag Torup Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby kl.: 11:00 Lørdag Harrestrup Festsalen, Frejavej 44, 2740 Skovlunde kl.: 10:00 Søndag Frølunde Tårnborg forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør 14 - Nr Februar 2013

15 Kontingenter i OF for 2013 Pr. år Hovedforenings Samlet normal Samlet nedsat kontingent pr. år kontingent p.a. kontingent p.a Møllehøj Lokal-kontingent 3.400, , , ,00 Aconto vandforbrug 1.800, , ,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Harrestrup Lokal-kontingent 5.110, , , ,00 Aconto vandforbrug 1.200, , ,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Ågerup Lokal-kontingent 5.788, , , ,00 Fælles arbejde (2. kvartal) 400,00 400,00 400,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Lynæs Lokal-kontingent 6.200, , , ,00 Fælles arbejde (2. kvartal) 200,00 200,00 200,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Kvistgård Lokal-kontingent 4.400, , , ,00 Halvparcel betaler det samme som nedsat kontingent Nedsættelse kontingent , , ,00 Fælles arbejde (2.kvartal) 200,00 200,00 200, , ,00 Torup Lokal-kontingent 5.112, , , ,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Frølunde Lokal-kontingent 2.472, , , ,00 Nedsættelse kontingent , , , , ,00 Lokal-kontingent Helår 3.072, , ,00 Ikke mulig Vesterlyng Lokal-kontingent 1.400, , , ,00 Nedsættelse kontingent -700, , , , ,00 Medlemmer uden parcel Depositum for 2013 = ,00 kr Kontingent (feb. og aug.) 0,00 150,00 Ydelserne opkræves kvartalsvis og forfalder den 10. i januar, april, juli, oktober Nr Februar

16

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

FRØLUNDE FED. 35. årgang Juni 2013 nr. 2. Indhold: Bestyrelsen 2013. Bestyrelsen meddeler. INFO til medlemmerne. Aktivitets kalender

FRØLUNDE FED. 35. årgang Juni 2013 nr. 2. Indhold: Bestyrelsen 2013. Bestyrelsen meddeler. INFO til medlemmerne. Aktivitets kalender FRØLUNDE FED Indhold: 35. årgang Juni 2013 nr. 2 Bestyrelsen 2013 Bestyrelsen meddeler INFO til medlemmerne Aktivitets kalender 16 OF-Frølunde Lokalblad Redaktør: Susanne Rasmussen, Sivsangermosen 5, 4220

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

FRØLUNDE FED. 35. årgang August 2013 nr. 3. Indhold: Bestyrelsen 2013 INFO til medlemmerne. Bestyrelsen meddeler Aktivitets kalender

FRØLUNDE FED. 35. årgang August 2013 nr. 3. Indhold: Bestyrelsen 2013 INFO til medlemmerne. Bestyrelsen meddeler Aktivitets kalender FRØLUNDE FED 35. årgang August 2013 nr. 3 Indhold: Bestyrelsen 2013 INFO til medlemmerne Bestyrelsen meddeler Aktivitets kalender 16 OF-Frølunde Lokalblad Sponsorpræmier og bankospillere Redaktør: Susanne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere