Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering"

Transkript

1 Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Erg

2 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul Studieaktivitetsmodel... 2 Studieopgave 1 - modul Studieopgave 2 - modul Studieplan klinisk undervisning... 8 Retningslinjer for intern prøve modul Forudsætninger for at gå til intern prøve - modul Obligatorisk litteraturliste - modul

3 Studieaktiviteter for modul 6 Forudsætninger for modulet At den studerende har bestået modul 1-4. Tema Modulet rettes mod ergoterapeutisk indsats overfor målgrupper med aktivitetsproblematikker og sundhedsmæssige problemstillinger, som er typiske for det arbejdsområde, den studerende møder i den kliniske undervisning. Den kliniske undervisning rettes mod den ergoterapeutiske arbejdsproces i en evidensbaseret praksis inden for sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og habilitering inden for det regionale, det kommunale og det private område. Der opøves klinisk ræsonnering i mødet med borgeren ved valg og implementering af teorier og modeller. Det teoretiske forløb knyttes an til den kliniske undervisning. I den kliniske undervisning arbejdes med generelle ergoterapeutiske interventionsmetoder samt specifikke behandlings- og genoptræningsmetoder med henblik på at forbedre borgerens funktionsevne og mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. I den kliniske undervisning arbejdes med at fremme læringen i forhold til den ergoterapeutiske arbejdsproces og mestring af interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder. Mål for læringsudbytte Den studerende kan ved modulets afslutning: planlægge og gennemføre den ergoterapeutiske indsats i forhold til aktivitetsbehovet hos en person, gruppe eller organisation i den ergoterapeutiske praksis inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering eller rehabilitering identificere, undersøge, forhandle mål, planlægge, implementere og evaluere den ergoterapeutiske indsats anvende aktiviteters terapeutiske potentiale i en klientcentreret praksis i forhold til behandling, genoptræning og kompenserende foranstaltninger indgå i relationer, dialog og samspil med patienter og borgere i behandling, vejledning og undervisning af disse indgå i relationer, dialog og samspil med tværfaglige samarbejdspartnere i rehabiliteringsprocessen håndtere og diskutere etiske problemstillinger i relation til patienter og borgere i den ergoterapeutiske praksis følge beskrevne procedurer for dokumentation af den ergoterapeutiske ydelse søge og anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis reflektere over egen terapeutiske rolle, faglige formåen og holdninger i faglig udøvelse 1

4 Indhold i modulet og ECTS point Fag ECTS Workload Ergoterapi 2 84 Klinisk undervisning I alt 15 ECTS 420 Studieaktivitetsmodel Se studieplan for modul 6. Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter i modulet Initieret af undervisere: Forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v. Vejledning Introduktion, formidling og evaluering af øvelser og opgaver Studenterinitieret: Arbejde med opgaver og øvelser Forberedelse Klinisk undervisning: Klinisk undervisning og modulprøve 2

5 undervisning vejledning formidling refleksion feedback eksamen klinisk undervisning Initieret af: Underviser studieopgave laboratorium forberedelse til og efterbearbejdning af studieopgaver i klinisk undervisning refleksion over læringsmål Kategori 1 Kategori 2 Deltagelse af: Underviser & Studerende Deltagelse af underviser og studerende Initieret af underviser 271 timer Deltagelse af studerende Initieret af underviser 58 timer Deltagelse af: Studerende Kategori 4 Kategori 3 videndeling studieoplæg feedback vejledning Deltagelse af underviser og studerende Initieret af studerende 13 timer Deltagelse af studerende Initieret af studerende 78 timer forberedelse til eksamen forberedelse og efterbehandling af undervisning og klinisk undervisning Initieret af: Studerende For nærmere uddybning af tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter henvises til studieplan for modul 6. Obligatoriske delaktiviteter i modul 6 Se særskilte beskrivelser og retningslinjer ngslinjer for opgaver i modul 6. Opgave 1 og 2 i det teoretiske forløb. Opgave a og b i det kliniske undervisningsforløb. Opgaverne er beskrevet i Retningslinjer for intern prøve modul 6. Modulprøve Se retningslinjer for intern prøve modul 6. Bedømmelse Intern klinisk prøve bestået /ikke bestået. 3

6 Studieopgave 1 - modul 6 Opgaven er relateret til klinisk ræsonnering, og der arbejdes med anvendelse af tænkningen i den kliniske ræsonnering og refleksion. Samarbejdsaftalen afstemmes ved opgavens begyndelse. Læringsmål for opgaven præciseres ved opgavens begyndelse, og gruppemedlemmerne kan fremføre individuelle mål i forhold til løsning af opgaven. Planlæg en aktivitet, som et eller flere gruppemedlemmer ønsker at prøve, og som et gruppemedlem kan sætte i gang De gruppemedlemmer, som ikke deltager i aktiviteten, fastholder situationen ved at tage billeder, video eller notater Udfør det planlagte Vælg og anvend en refleksionsmetode, der kan støtte jeres refleksion over den afviklede aktivitet Benyt jer af klinisk ræsonnering til at belyse jeres planlægning og udførelse Forbered formidlingen Aflever et skriftlig oplæg Uge 1 dag 1 Uge 1 dag 2 Mundtlig formidling af opgaven Uge 1 dag 3 Tidsforbrug 6 timers gruppearbejde initieret af underviser (K2) Formidling Skriftligt oplæg (2400 anslag) med benævnelse af aktiviteten, begrund valget af anvendte refleksionsmetoder samt stikord i forhold til tænkningen i klinisk ræsonnering 10 min. fremlæggelse: o Kort præsentation af aktiviteten f.eks. ved rollespil, billeder eller video o Beskriv de anvendte refleksionsmetoder, og hvordan de havde positiv og evt. negativ indflydelse på jeres arbejde med klinisk ræsonnering o Gør rede for procedure-, betingelses- og interaktionstænkningen i den afviklede aktivitet Det skriftlige produkt lægges på Fronter i mappe under semesteraktiviteter modul 6 med henblik på vidensdeling Praktisk tilrettelæggelse Holdet deles i 6 grupper (5-6 studerende pr. gruppe) Aktiviteterne afvikles i speciallokale, i uddannelsens omgivelser eller nærmiljø. Der er ikke reserveret foto- og videokamera Grupperne er tildelt vejledning i 5. og 6. lektion af fælles studietid uge 1 dag 2 Det skriftlige produkt afleveres uge 1 dag 2 senest kl. 16 på Fronter Formidling på helt hold 4

7 Studieopgave 2 - modul 6 Opgave i relation til den professionelle samtale. Opgaven er opdelt i tre trin: a, b og c. Trin b afvikles over 4 dage. Trin a Gruppearbejde initieret af underviser (k2) Samarbejdsaftale udarbejdes ved opgavens begyndelse, og revideres løbende Til en start kan kontrakten indeholde: o afbud til gruppen o tavshedspligt o grænser (hvor tæt kan vi gå på hinanden, egne ønsker, behov og lyster i forhold til at sætte grænser, snak om at flytte grænser) o tryghed i gruppen (hvordan skabes det, hvad er tryghed for mig) o gruppens forskellige behov og muligheder o pauser/rygning/kaffe og spisning/indholdssnak i pauserne og udenomssnak udenfor pauserne Læringsmål udformes ved opgavens begyndelse i form af: Trin b o udform læringsmål for modulet, hvad forestiller jeg mig, at jeg kommer til at arbejde med? o fremlæg læringsmålene for gruppen o der er tale om individuelle mål i forhold til udvikling af egne kompetencer o skriv dagbog for hver undervisningsdag med fokus på: hvad har jeg lært, har jeg arbejdet med mine læringsmål, hvad har jeg oplevet, hvad vil jeg tænke mere over, hvad vil jeg arbejde videre med, største indtryk i dag Teori-oplæg (kommunikationsteori) Samtaler i grupper - Gruppearbejde initieret af underviser (k2) Første interviewrunde Første interview er et bredt narrativt interview, hvor I skal tage afsæt i interviewguide med udgangspunkt i værdier og antagelser i CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance - Engagement). Der er her fokus på at få et indblik i interviewpersonens liv for dernæst at fokusere på og gå i dybden med et udviklingsområde. Interviewguiden til denne samtale udleveres som optakt til interviewet. Som forberedelse til interviewet skal I sætte jer grundigt ind i den narrative tankegang, CMOP-E og interviewguiden. Derefter skal I selvstændigt tage stilling til, hvordan I vil bruge den i denne situation, og til den person, som netop I skal interviewe. I skal optage interviewet på minidisk, så I har mulighed for at efterbearbejde interviewet husk at reservere minidisk hos pedel. Indhold i gruppearbejde i forbindelse med opgaven Efter interviewet skal interviewer og interviewpersonen høre den båndede samtale for at få et overblik over, hvilke temaer der har været i spil, og hvad der kunne være relevant at snakke videre om. Planlægning af dybdesamtalen. 5

8 Anden interviewrunde Andet interview tager udgangspunkt i det, som har været et tema i den første samtale. Noget interviewpersonen gerne vil udforske nærmere, udvikle og arbejde videre med. Terapeuten arbejder klientcentret og spørger til de temaer, som interviewpersonen finder relevant at gå i dybden med. I den anden samtale har I mulighed for at undersøge, om der er nogle af læringsmålene, som interviewpersonen gerne vil arbejde videre med. Snak eventuelt om strategier til at arbejde videre med problematikken. Trin c Formidling/opsamling/refleksion Udarbejde en synops (max anslag) omhandlende: Fokus på rollerne som interviewer, fortæller og observatør: o Hvordan har jeg haft det i de respektive roller mine ressourcer og udviklingsområder i forhold til de respektive roller? Hvad har jeg lært i dette forløb? o Relatere min læring til de opstillede læringsmål o Hvad vil jeg arbejde videre med? o Skriv nye læringsmål, som du skal arbejde videre med i klinisk undervisning/skriv læringsmålene ind i den individuelle studieplan Gruppen som helhed hvordan har den fungeret? Hvad har jeg bidraget med? Fremfør jeres teoretiske overvejelser i forhold til kommunikationsteorier o Hvilke har jeg haft succes med at anvende, og hvilke har jeg haft svært ved at anvende? Praktisk tilrettelæggelse De teoretiske oplæg fra undervisere er på helt hold. Holdet deles i grupper, så der er min. 5 og max. 6 i hver gruppe. Der arbejdes i grupper. Indhold i fælles studietid Udarbejd samarbejdsaftale Læringsmål defineres ved opgavens begyndelse i form af: o et fælles fagligt gruppemål som er styrende for arbejdet, og o individuelle mål i forhold til udvikling af egne kompetencer Forberedelse til de to samtaler: o Forbered et interviewforløb o Planlæg en konkret seance o Lyt den optagede samtale igennem og uddrag temaer fra første samtale o Forbered anden samtale Udarbejd en synops (individuelt) Formidling Formidling foregår som dialog i grupper. 6

9 Underviseren deltager aktivt i gruppedialogen. Formidlingen: Status på opstillede læringsmål i den individuelle studieplan, som bringes med ud i klinisk undervisning Hvad har jeg lært i dette forløb? o Relatere min læring til de opstillede læringsmål o Hvad vil jeg arbejde videre med? o Skriv nye læringsmål, som du skal arbejde videre med i klinisk undervisning/skriv læringsmålene ind i den individuelle studieplan HUSK af få din individuelle studieplan underskrevet af underviseren, inden du går i klinisk undervisning. 7

10 Studieplan klinisk undervisning Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 6 er beskrevet i Studieaktiviteter for modul 6 under mål for læringsudbytte og opdelt i viden, færdigheder og kompetencer. Mål for læringsudbytte Den studerende kan: Viden redegøre for de centrale begreber inden for klinisk ræsonnement identificere centrale begreber i en professionel samtale Færdigheder illustrere og demonstrere forståelse af de centrale begreber inden for klinisk ræsonnement afprøve og demonstrere brug af kommunikationsteknikker på baggrund af kommunikationsteori demonstrere respekt og forståelse for andre Valg af referenceramme søge og anvende national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis anvende en systematisk fremgangsmåde under vejledning ved brug af en ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel med inddragelse af ergoterapeutiske og tværfaglige referencerammer Planlægning af undersøgelse opsøge, forstå, uddrage og, under vejledning, anvende andres undersøgelses- og behandlingsresultater, f.eks. visitationspapirer, journal, samarbejdspartnere i egen planlægning af intervention søge relevante oplysninger fra personer med aktivitetsproblemer og relatere den indsamlede viden til deres sundhedsmæssige problemstillinger anvende viden fra f.eks. litteratursøgning, obligatorisk litteratur og undervisningsnoter, som er relevant i forhold til personens problemstilling og den ergoterapeutiske intervention udvælge, planlægge og begrunde relevante undersøgelser og undersøgelsesmetoder til afdækning af aktivitetsproblemer foreslå og begrunde valg af specifikke undersøgelsesmetoder og under vejledning udvælge relevante undersøgelsesmetoder forberede og organisere de praktiske detaljer i den enkelte undersøgelsessituation Udførelse af undersøgelse under vejledning udføre undersøgelser relateret til de problemstillinger, som den studerende møder i den kliniske undervisning ved brug af f.eks. samtale, observation, narrativt interview registrere, beskrive og gengive egne indsamlede undersøgelsesresultater, mundtligt og skriftligt til klinisk underviser ved anvendelse af f.eks. A.D.L.-taxonomi, struktur og begreber, der bygger på AMPS, social netværk, funktionsprøven 8

11 Analyse og bearbejdning af indsamlede undersøgelsesresultater analysere de indsamlede data, bearbejde dem i relation til en/flere teoretiske referencerammer, med henblik på en beskrivelse af personens aktuelle livssituation analysere og under vejledning vurdere sygdommes konsekvenser for en persons fysiske, psykiske, sansemæssige, kognitive og sociale funktionsniveau i forhold til aktiviteter i den aktuelle livssituation analysere og under vejledning vurdere, hvilke konsekvenser afvigelser fra det normale kan have for aktivitetsudøvelse analysere og under vejledning vurdere anatomiske og fysiologiske belastningsfaktorer i forbindelse med rehabilitering, behandling, vedligeholdelse og habilitering analysere og under vejledning vurdere psykologiske belastningsfaktorer i forbindelse med rehabilitering, behandling, vedligeholdelse og habilitering udlede og begrunde personens ressourcer, aktivitetsproblemer og aktivitetsbehov udlede og redegøre for manglende informationer i forhold til den videre ergoterapeutiske intervention under vejledning formulerer og dokumentere årsagssammenhænge i praksis ud fra teoretisk viden, f.eks. hvorfor opstår der smerte i denne situation? Hvorfor er personen inaktiv? anvende fagterminologi i mundtlig og skriftlig formidling vælge og begrunde omfanget af personens medvirken ved udarbejdelse af målsætningen, handleplan og planlægningen af interventionen udpege, begrunde og formulere forslag til mål med henblik på videre forhandling med borgeren begrunde prioriteringen og planlægningen af den ergoterapeutiske interventionsplan Planlægning af støtte til udvikling, behandling og/eller træning opsøge, foreslå, redegøre for og, under vejledning, udvælge ergoterapeutiske løsningsmuligheder og relatere dem til de opstillede mål og planer i forhold til den enkelte person og grupper af personer formulere en ergoterapeutisk interventionsplan, som beskriver og organiserer de valgte løsningsmuligheder, aktivitetsanalyser og tidsrammer for den enkelte kontakt i interventionen forklare hvilke principper der anvendes i interventionen, f.eks. principper for klientcentrering, jegstøttende principper, sanseintegrationsprincipper, behandlingsprincipper for ledbevægelighed Udførelse af støtte til udvikling, behandling og/eller træning under vejledning, iværksætte, gennemføre og afslutte interventionsforløb i praksis anvende og organisere aktiviteter samt graduere i forhold til at udnytte aktiviteters terapeutiske potentiale under vejledning, anvende konkrete metoder og teknikker løbende under interventionen være bevidst om at tilpasse aktivitetssituationer, såvel i omgivelser som hos personen ved ændrede vilkår registrere, beskrive og dokumentere egen intervention mundtligt og skriftligt Den professionelle rolle være aktivt opsøgende i kontakten og demonstrere etablering, vedligeholdelse og afslutning af terapeutisk kontakt være bevidst om at udvise respekt og forståelse for personen og hans liv (f.eks. værdier, normer og livserfaring), og efterfølgende give eksempler på, hvordan respekt og forståelse er udvist i den konkrete situation 9

12 være bevidst om at tilpasse egen adfærd til situationen (f.eks. tempo, sprog, small talk, opmuntre / dæmpe, motivere, spørge i dybden, reagere spontant på personens signaler, egen påklædning) og efterfølgende kunne reflektere over egen adfærd anvende kommunikationsteknikker, f.eks. lytter aktivt, anvende du- og jeg-budskaber, anvende gensvarsmodeller og udvise empati identificere og respektere egne grænser i terapeutrollen adskille egne problemer fra personens problemstillinger, f.eks. skelne egne behov, normer og ambitioner fra personens reflektere over og skelne mellem egne personlige reaktioner og professionelle reaktioner tage ansvar for kontakten ved i nødvendigt omfang at styre og strukturere denne, f.eks. at kunne motivere personen, grænsesætte eller anvende andre kommunikationsteknikker øve sig i at planlægge, organisere og konstruktivt anvende egen tid Tværfagligt og monofagligt samarbejde og kommunikation indgå i et ligeværdigt samarbejde med personen og bidrage til et professionelt samarbejde med personen og evt. pårørende anvende kommunikationsform rettet mod bestemte målgrupper (patienter, klienter, brugere, borgere, pårørende og samarbejdspartnere) f.eks. fagterminologi til samarbejdspartnere, almindelig sprogbrug til patienter/brugere/borgere samarbejde med andre faggrupper omkring planlægning og udførelse af tværfaglig intervention bidrage til dialog om faglige ydelser, som er rettet mod borgerens mål redegøre for og begrunde den planlagte ergoterapeutiske intervention i et tværfagligt team være åben, engageret og refleksiv i samarbejdet med klinisk underviser stille spørgsmål til og diskutere etiske problemstillinger i relation til patienter og borgere i den ergoterapeutiske praksis Evaluering af intervention reflektere over forløbet og under vejledning anvende refleksionen som grundlag for en evt. fornyet planlægning reflektere over udført praksis ved anvendelse af de tre grundbegreber i klinisk ræsonnering (proceduretænkning, interaktionstænkning og betingelsestænkning) Kompetencer reflektere over egen terapeutiske rolle, faglige formåen og holdninger i faglig udøvelse reflektere over og vurdere egne ressourcer inden for kommunikation og identificere egne læringsbehov reflektere over egne udviklingsområder som ergoterapeut og have forslag til handling/handlinger, der kan føre til udvikling respektere og tilpasse sin adfærd til administrative forhold, struktur, sikkerhedsregler, handlekanaler, normer, regler og tavshedspligt på det kliniske undervisningssted, f.eks. undlade at snakke om personerne på offentlige steder i toget på vej hjem fra det kliniske undervisningssted 10

13 Indhold i den kliniske undervisning Indholdet i den kliniske undervisning er beskrevet under punktet Tema s. 1, og mulighederne for at arbejde med læringsudbyttet på de enkelte kliniske undervisningssteder kan læses på Pædagogisk tilrettelæggelse af den kliniske undervisning I den kliniske undervisning arbejdes med afgrænsede forløb, som kan fremme læringen i forhold til den ergoterapeutiske arbejdsproces og mestring af interventions-, behandlings- og genoptræningsmetoder. Den studerende afprøver og omsætter teoretisk viden til ergoterapeutisk intervention i praksis, redegør skriftligt og mundtligt for sin praksisudøvelse og observerer og reflekterer over den øvede ergoterapeuts praksisudøvelse. Læringsmål At den studerende under vejledning lærer at kombinere, integrere og reflektere over den faglige og terapeutiske viden, der er opnået i løbet af studietiden. Den studerende nedskriver personlige læringsmål i sin Individuel studieplan, som sammen med mål for læringsudbytte for modulet danner grundlag for læringsprocessen i den kliniske undervisningsperiode. Vejledning Ved start på den kliniske undervisning gennemgås den enkelte studerendes læringsmål og den kliniske underviser informerer om forventninger til den studerende. Den kliniske underviser har det overordnede ansvar for den intervention, som udføres af den studerende. Der gives løbende i den kliniske undervisning vejledning til den enkelte studerende. Vejledningen retter sig imod den enkelte studerendes planlægning, udførelse og refleksion af den ergoterapeutiske intervention. Herunder indgår både de personlige og faglige kompetencer, som er relevante i forhold til den ergoterapeutiske intervention. I vejledningen af den studerende arbejdes med en formativ (løbende) evaluering, og den studerende kan skrive nye mål i forhold til sin læring i Individuel studieplan. Individuel studieplan bliver dermed et dynamisk arbejdsredskab i forhold til den studerendes læring. Den studerende har ansvar for at indgå aktivt i arbejdet på det kliniske undervisningssted og aktivt arbejde med at opfylde egne personlige læringsmål og opfyldelse af læringsudbyttet for modulet. Den studerende har ansvar for at anvende og deltage i den givne vejledning og undervisning. Undervisning Det kliniske undervisningssted er ansvarlig for, at der tilrettelægges undervisning af den studerende i det kliniske undervisningsforløb. Undervisningen foregår løbende svarende til 2 timer om ugen. Undervisningen er praksisrelateret, hvilket betyder, at emner, indhold og form for undervisningen tager udgangspunkt i de faglige teorier, som knytter sig til problemstillinger, den studerende møder i praksis. Der vil i klinisk undervisning blive behov for at vejlede og undervise de studerende i at tilegne sig og omsætte de relaterede fag f.eks. psykiatri, reumatologi. 11

14 Den praktiske tilrettelæggelse Den kliniske undervisning strækker sig over 8 uger svarende til 13 ECTS point. Den studerende er minimum på det kliniske undervisningssted svarende til 30 timer pr. uge. Derudover har den studerende opgaver og forberedelse, som kan afvikles på det kliniske undervisningssted eller som hjemmearbejde. Den studerende følger arbejdsstedets arbejdstid, herunder ferier og fridage. Den kliniske underviser planlægger timerne i forhold til stedets arbejdsopgaver og praksis. Den kliniske undervisning afsluttes med en intern prøve. Forudsætning for at blive indstillet til den interne prøve er, at delopgave a og b samt attestation for deltagelse i klinisk undervisning er underskrevet af klinisk underviser efter 7 uger i klinisk undervisning. Den interne prøve afvikles i uge 8, hvor der ligeledes er deltagelsespligt på 30 timer. Den interne prøve afvikles efter Retningslinjer for intern prøve i klinisk undervisning modul 6. 12

15 Retningslinjer for intern prøve modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Prøvens udstrækning Den interne prøve er en praktisk prøve, som har en udstrækning på 1 time og 30 minutter og maksimum 1 time og 45 minutter. Prøven består af en praktisk del og en mundtlig del samt en skriftlig opgave. Placering Den mundtlige prøve er individuel og placeres som afslutningen af modulet i den sidste uge af modulet. Tilmelding til prøven Begyndelse på modul 6 er samtidig tilmelding til den tilhørende prøve. Ved tilmelding bruges en prøvegang, jf. 6, stk. 3 i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel. Forudsætninger for den interne prøve Ergoterapistudiet er et fuldtidsstudie svarende til 42 timer pr. uge. Den studerende skal minimum være på det kliniske undervisningssted svarende til 30 timer pr. uge. Forudsætning for at den studerende kan gå til intern prøve er, at den studerende har opfyldt følgende: Udført, afleveret og modtaget feedback på opgave a og b i den kliniske undervisningsperiode inden afvikling af den praktiske og mundtlige prøve Deltaget i klinisk undervisning og dermed været på det kliniske undervisningssted gennemsnitlig 30 timer pr. uge og med minimum 90 % fremmøde Er ovenstående ikke opfyldt, forlænges den kliniske undervisningsperiode. Den kliniske underviser og den studerende planlægger et forløb, som godkendes af uddannelseschefen på Ergoterapeutuddannelsen. 13

16 Opgave a Den professionelle rolle partnerskab mellem ergoterapeut og bruger/borger/patient - interaktionstænkning Mål for læringsudbytte - at den studerende kan: Færdigheder være aktivt opsøgende i kontakten og demonstrere etablering, vedligeholdelse og afslutning af terapeutisk kontakt være bevidst om at udvise respekt og forståelse for personen og hans liv (f.eks. værdier, normer og livserfaring)+ og efterfølgende give eksempler på, hvordan respekt og forståelse er udvist i den konkrete situation være bevidst om at tilpasse egen adfærd til situationen (f.eks. tempo, sprog, small talk, opmuntre / dæmpe, motivere, spørge i dybden, reagere spontant på personens signaler, egen påklædning), og efterfølgende kunne reflektere over egen adfærd anvende kommunikationsteknikker, f.eks. lytte aktivt, anvende du- og jeg-budskaber, anvende gensvarsmodeller og udvise empati identificere og respektere egne grænser i terapeutrollen adskille egne problemer fra personens problemstillinger, f.eks. skelne egne behov, normer og ambitioner fra personens reflektere over og skelne mellem egne personlige reaktioner og professionelle reaktioner Kompetencer reflektere over og vurdere egne ressourcer inden for kommunikation og identificere egne læringsbehov Den studerende planlægger i samarbejde med klinisk underviser 2-3 møder/situationer med en pt./borger. Den studerende udarbejder efterfølgende en skriftlig opgave (max anslag incl. mellemrum), hvor fokus og nøglekompetencen er relationen/kontakten med pt./borger. Indhold i den skriftlige opgave Den studerende skal skriftligt reflektere over de tanker, der er gjort i forhold til kontakten. Beskriv udpluk af de handlinger, der er foretaget ved etablering, vedligeholdelse og afslutning af den ergoterapeutiske kontakt med pt./borger, således at processen i kontakten tydeliggøres. Stikord til opgaven kan være: Hvem er det, jeg sidder overfor? Er det et uformelt møde eller en formel situation? Hvad er formålet med mødet? Hvad har jeg planlagt at sige til personen? (Der kan beskrives, hvorfor jeg gør, som jeg gør, med reference til en teoretisk forståelse) 14

17 Hvordan reagerer han/hun på mine spørgsmål? Evt. et lille udpluk af det, der siges i samtalen. Citater fra samtalen Hvordan synes jeg, at kontakten i forløbet var? Hvad skal jeg være opmærksom på ved det næste møde? Hvordan fulgte jeg op på kontakten fra sidst, ved andet møde? Hvad oplevede jeg gik godt i forløbet, og hvad synes jeg var svært (her kan anvendes noget fra undervisningsplanen f.eks. i forhold til grænser, indlede, fastholde og afslutte kontakt m.v.) Angiv anvendt teori i kontakt til personen. Der kan refereres til teori fra klinisk ræsonnering, den professionelle samtale samtaleteknik uformel og formel kontakt, den klientcentrerede tilgang i forhold til forståelse af personens hverdagsliv, jeg-støttende principper m.v. Klinisk underviser eller følge-ergoterapeut overværer mindst et møde. Der gives vejledning på forløbet med pt./borger. Den skriftlige opgave udarbejdes uden vejledning, som en opgave ud over de 30 timer i klinisk undervisning, placeret i uge 2-4 i det kliniske undervisningsforløb. Den kliniske underviser giver mundtlig feedback på den skriftlige opgave i relation til de mål, der er sat for opgaven. Den studerende reflekterer over sin læring og formulerer mindst et personligt læringsmål i forhold til nærmeste udviklingszone. Målet kan være et nyt mål eller en udvikling af et tidligere formuleret mål, og refleksionen over det personlige læringsmål er max anslag incl. mellemrum. Den kliniske vejleder giver mundtlig feedback på læringsmålet. Vejledningen til opgave a indgår i den øvrige vejledning, den studerende modtager, og vil have et omfang af ca. ½ time pr. opgave. Opgave b Formidling af ergoterapeutisk intervention i et tværfagligt fællesskab Mål for læringsudbytte - at den studerende kan: Færdigheder samarbejde med andre faggrupper omkring planlægning og udførelse af tværfaglig intervention bidrage til dialog om faglige ydelser, som er rettet mod borgerens mål redegøre for og begrunde den planlagte ergoterapeutiske intervention i et tværfagligt team Kompetencer reflektere over egen terapeutiske rolle, faglige formåen og holdninger i faglig udøvelse reflektere over egne udviklingsområder som ergoterapeut og have forslag til handling/handlinger, der kan føre til udvikling 15

18 respektere og tilpasse sin adfærd til administrative forhold, struktur, sikkerhedsregler, handlekanaler, normer, regler og tavshedspligt på det kliniske undervisningssted reflektere over egne udviklingsområder som ergoterapeut og have forslag til handling/handlinger, der kan føre til udvikling Den studerende planlægger i samarbejde med klinisk underviser en formidling af ergoterapeutisk intervention til et tværfagligt team. Det kan være en mundtlig eller skriftlig formidling (f.eks. journalnotat, rapport, konference m.v.). Den studerende udarbejder efterfølgende en skriftlig opgave (max anslag incl. mellemrum), som indeholder: Indhold i den skriftlige opgave Den studerende skal skriftligt reflektere over de tanker, der er gjort i forhold til formidlingen. Beskriv udpluk af de handlinger, der er foretaget ved samling af informationer, afgrænsning af hvad der skal formidles og den aktuelle formidling, således at processen i formidlingen til de tværfaglige samarbejdspartnere tydeliggøres. Stikord til opgaven kan være: Organisering af tværfaglig indsats på stedet Målgruppe for formidlingen Hvor foregår formidlingen, og hvem deltager i formidlingen? Formål med den ergoterapeutiske intervention som formidles i et tværfagligt team Hvordan formidles det? / Hvordan modtages det? Hvilket tværfagligt personale har der været samarbejdet med i den ergoterapeutiske intervention? Nåede formidlingen de relevante parter? Reflekter over, hvad der gik godt i forløbet, og hvad der var svært Hvad vil du gøre i en kommende formidling? Der kan refereres til teori fra klinisk ræsonnering, tværfagligt/tværprofessionelt arbejde (kan være teori fra modul 5) m.v. Ved mundtlig formidling overværer klinisk underviser eller følge-ergoterapeut mindst en formidling, og der gives vejledning på forløbet. Den skriftlige opgave udarbejdes uden vejledning, som en opgave ud over de 30 timer i klinisk undervisning, placeret i uge 5 i det kliniske undervisningsforløb. Den kliniske underviser giver mundtlig feedback på den skriftlige opgave i relation til de mål, der er sat for opgaven. Den studerende formulerer mindst et personligt læringsmål i forhold til nærmeste udviklingszone. Målet kan være et nyt mål eller en udvikling af et tidligere formuleret mål, og refleksionen over det personlige læringsmål er max anslag incl. mellemrum. Den kliniske vejleder giver mundtlig feedback på læringsmålet. 16

19 Vejledningen til opgave b indgår i den øvrige vejledning, den studerende modtager, og vil have et omfang af ca. ½ time pr. opgave. Deltagelse i den kliniske undervisning Se punktet Forudsætning for intern prøve. Manglende fremmøde skal være grundet i sygdom / graviditet, og konsekvensen af fravær udover 10 % aftales nærmere mellem den studerende, Ergoterapeutuddannelsen og det kliniske undervisningssted. Deltagelse på 90 % er en forudsætning for at gå til intern prøve. Indhold i den interne prøve Prøven dækker de fag og det pensum, som er angivet i Studieplan modul 6 samt studieplan for klinisk undervisning. Prøven består af en praktisk del og en mundtlig del samt en skriftlig opgave. Den skriftlige opgave beskriver den praktiske del og den studerendes personlige læringsmål, den danner baggrund for spørgsmål i den mundtlige del, men indgår ikke i bedømmelsen. Den skriftlige del En beskrivelse af den ergoterapeutiske intervention, der demonstreres i den praktiske del, benævnt opgave c, samt den studerendes egen status på personlige læringsmål, benævnt opgave d. Opgave C Beskrivelse af ergoterapeutisk intervention Den studerende vælger i samråd med den kliniske underviser eller tildeles en patient/borger, som kan deltage i den praktiske del af prøven. Den kliniske underviser godkender valg af patient/borger samt ergoterapeutisk intervention fra en uge til minimum 2 dage før aflevering af den skriftlige opgave. Den studerende planlægger en ergoterapeutisk intervention, som er relateret til patienten/borgeren og dennes aktivitetsproblemer. Der ydes vejledning svarende til undervisningsplanen for klinisk undervisning modul 6 og den studerende udarbejder efterfølgende uden vejledning den skriftlige opgave. Indhold i den skriftlige opgave (rækkefølgen skal ikke følges, prioriter den røde tråd) Beskriv kendskab til pt./borger og vilkårene for at udarbejde opgave c samt præsentation af den udvalgte ergoterapeutiske intervention (fx første møde med pt./borger, undersøgelse, behandling, træning) Kort præsentation af den patient/borger, som interventionen retter sig imod, således at en udenforstående kan danne sig et billede af personen Beskrivelse og begrundelse for den ergoterapeutiske intervention, du planlægger, der skal indgå i den interne prøve. Herunder hvordan interventionen er relateret til personens hverdagsliv og de rammer praksissituationen skal udspille sig i Gør rede for, hvordan du planlægger at udføre interventionen, og begrund dine valg Gør rede for og begrund den rolle, du planlægger at have i interventionen, samt hvordan du vil arbejde med kontakten Interventionen underbygges teoretisk 17

20 Den skriftlige opgave må fylde max anslag incl. mellemrum. Opgaven afleveres på WiseFlow senest kl to hverdage før afvikling af den praktiske og mundtlige prøve. Tildeles den studerende en borger 2-3 dage før afvikling af den praktiske og mundtlige prøve, afleveres opgaven på WiseFlow senest kl.16 dagen før afvikling af den praktiske og mundtlige prøve. Opgave d Den studerendes status på personlige læringsmål Baggrund for at skrive opgave d er: Den studerende har inden den kliniske undervisning i Individuel studieplan formuleret personlige læringsmål, som skriftligt er afleveret til en underviser på ergoterapeutuddannelsen. Underviseren attesterer for, at målene er fremlagt, og der har været dialog om målene i gruppe af studerende og underviser. Den studerende fremlægger læringsmålene for den kliniske underviser en af de første dage i klinisk undervisning, og læringsmålene indarbejdes i den studerendes individuelle studieplan. Der arbejdes løbende med de personlige læringsmål samt læringsmålene i undervisningsplanen. Der kan beskrives nye personlige læringsmål i løbet af den kliniske undervisning, når der opstår behov for det. Efter afviklingen af opgave a og b giver den kliniske underviser den studerende mundtlig feedback på den studerendes opfyldelse af målene for den konkrete opgave. Den studerende udarbejder på baggrund af denne feedback mindst et personligt læringsmål. Klinisk underviser giver løbende vejledning og feedback i det kliniske undervisningsforløb. I uge 7 gives vejledning på hele forløbet. Denne vejledning danner baggrund for opgave d. I denne vejledning udvælger den studerende og klinisk underviser i samarbejde 4 læringsmål, hvor alle tre områder - faglige, sociale og lærings- og udviklingsmål - er præsenteret. Læringsmålene fra opgave a og b kan indgå, hvis der har været en væsentlig udvikling og dermed nye refleksioner. Indhold i den skriftlige opgave: Begrundelse for at du valgte de udvalgte mål Beskriv hvordan du har arbejdet med de udvalgte mål Reflekter og gør status på de udvalgte mål (hvordan du har udviklet dig og hvorfor udviklingen er sket, hvad har du gjort for at opnå læringsmålet, hvad har du nået og ikke nået) Beskriv hvilke handlinger, du vil foretage i det videre arbejde med det udvalgte mål Fokus i opgave d er på refleksion over egen læring og uddannelsesforløb, herunder det at være bevidst om egne ressourcer og svagheder ved udøvelse af ergoterapeutisk intervention. Fokus er på den studerendes selvevaluering, omfanget af opgave d er min og max anslag incl. mellemrum. 18

21 Den praktiske del Den studerende udfører i samarbejde med en patient/bruger/borger en ergoterapeutisk intervention af minutters varighed og demonstrerer den professionelle rolle. Den kliniske underviser og underviser fra Ergoterapeutuddannelsen er til stede. Mål for læringsudbytte - at den studerende kan: være aktivt opsøgende i kontakten og demonstrere etablering, vedligeholdelse og afslutning af terapeutisk kontakt være bevidst om at udvise respekt og forståelse for personen og hans liv (f.eks. værdier, normer og livserfaring), og efterfølgende give eksempler på, hvordan respekt og forståelse er udvist i den konkrete situation være bevidst om at tilpasse egen adfærd til situationen (f.eks. tempo, sprog, small talk, opmuntre / dæmpe, motivere, spørge i dybden, reagere spontant på personens signaler, egen påklædning), og efterfølgende kunne reflektere over egen adfærd anvende kommunikationsteknikker, f.eks. lytte aktivt, anvende du- og jeg-budskaber, anvende gensvarsmodeller og udvise empati tage ansvar for kontakten ved i nødvendigt omfang at styre og strukturere denne, f.eks. at kunne motivere personen, grænsesætte eller anvende andre kommunikationsteknikker under vejledning, udføre undersøgelser relateret til de problemstillinger, som den studerende møder i den kliniske undervisning ved brug af f.eks. samtale, observation, narrativt interview under vejledning, iværksætte, gennemføre og afslutte interventionsforløb i praksis anvende og organisere aktiviteter samt graduere i forhold til at udnytte aktiviteters terapeutiske potentiale under vejledning, anvende konkrete metoder og teknikker løbende under interventionen være bevidst om at tilpasse aktivitetssituationer, såvel i omgivelser som hos personen ved ændrede vilkår Praksissituationen med borgeren/patienten tilstræbes at have en varighed på 30 min. og maksimum 45 min. Har borgeren ved afholdelse af prøven et andet funktionsniveau end ventet, kan den studerende give forslag til revision af planen og få vejledning på dette af den kliniske underviser. De etiske hensyn til borgeren vægter højere end gennemførelsen af det planlagte. Den kliniske underviser vejleder den studerende, hvis det planlagte ikke kan gennemføres på dagen. Den mundtlige del Refleksion over den udøvede ergoterapi ved klinisk ræsonnering (proceduretænkning, interaktionstænkning og betingelsestænkning) samt udviklingen i egen læring i det kliniske undervisningsforløb. Mål for læringsudbytte - at den studerende kan: 19

22 Færdigheder reflektere over udført praksis ved anvendelse af de tre grundbegreber i klinisk ræsonnering (proceduretænkning, interaktionstænkning og betingelsestænkning) reflektere over forløbet og under vejledning anvende refleksionen som grundlag for en evt. fornyet Kompetencer planlægning reflektere over egen terapeutiske rolle, faglige formåen og holdninger i faglig udøvelse reflektere over og vurdere egne ressourcer inden for kommunikation og identificere egne læringsbehov reflektere over egne udviklingsområder som ergoterapeut og have forslag til handling/handlinger, der kan føre til udvikling respektere og tilpasse sin adfærd til administrative forhold, struktur, sikkerhedsregler, handlekanaler, normer, regler og tavshedspligt på det kliniske undervisningssted, f.eks. undlade at snakke om personerne på offentlige steder i toget på vej hjem fra det kliniske undervisningssted Tidsrammen i den mundtlige eksamination Der er 20 minutters eksamination pr. studerende: o 5 minutter hvor den studerende reflekterer over den praktiske del o 15 minutter hvor eksaminator stiller uddybende spørgsmål til den skriftlige og praktiske del 5 minutters votering og deltagelse af to eksaminatorer (klinisk underviser og underviser fra ergoterapeutuddannelsen) 10 minutter til feedback til den studerende Bedømmelse Grundlag for bedømmelsen er den praktiske prøve og den studerendes mundtlige eksamination. Der bedømmes ud fra det opnåede læringsudbytte ved modulets afslutning og den interne prøve bedømmes bestået/ikke bestået. Fremgangsmåde ved prøven Prøven afholdes så vidt muligt den sidste uge i klinisk undervisning. Prøven afholdes på det kliniske undervisningssted, og den praktiske del af prøven kan overværes af tilhørere, hvis patienten giver tilladelse. Lokalet, hvor praksissituationen afholdes, er i en for aktiviteten naturlig kontekst. Det kan være i borgerens hjem, på afdeling, i ergoterapien m.v. Den studerende har ansvar for, at materialer og redskaber, som skal anvendes ved den praktiske del af den interne prøve, er til stede. Praksissituationen med borgeren/patienten tilstræbes at have en varighed på 30 min. og maksimum 45 min. De etiske hensyn til borgeren vægter højere end gennemførelsen af det planlagte. Studerende, 20

23 patienten/borgeren og de 2 eksaminatorer kan afbryde eksamen. En eventuel afbrydelse er ikke ensbetydende med, at eksamen ikke er bestået. Efter afbrydelsen vurderes af de to eksaminatorer, om der er skabt grundlag for en bedømmelse. Efter prøven afsættes tid til evt. transport. Det tilstræbes, at den studerende ikke kører sammen med de 2 eksaminatorer, der kan dog være praktiske hensyn, der gør, at alle 3 parter kører sammen. Der skal være opmærksomhed på, at denne tid ikke er en del af eksamen, og der må ikke kommunikeres om emner i relation til den eksamen. Henholdsvis studerende og eksaminatorer har 15 minutter til refleksion og forberedelse af den mundtlige prøve. Formelle krav Arket med forudsætning for deltagelse i klinisk undervisning attesteres af den kliniske underviser 5. dag i den 7. uge, scannes og sendes til studiesekretariatet samme dag. Opgave c og d afleveres på Wiseflow. Derudover afleveres et printet eksemplar af delopgave c og d til eksaminator/den kliniske underviser med samme afleveringsfrist som på Wiseflow. Opgave c og d skal afleveres efter de tidsangivelser, der er angivet under opgave c. Afleveringstidspunkt og omfang skal overholdes, hvis det ikke overholdes, gælder det for et eksamensforsøg. Der er i UCL udarbejdet fælles formmæssige krav til skriftlige opgaver, som skal benyttes i alle opgaver på Ergoterapeutuddannelsen - se linket Eksamensopgaven kan være forsynet med en grafisk side, dette er frivilligt. UCL s logo må ikke benyttes på opgaven. Opgaven skal være forsynet med titelblad, indholdsfortegnelse, referenceliste, bilag og bilagsliste - se punkt 4 i dokumentet. Der benyttes Harvard-standarden på Ergoterapeutuddannelsen - se punkt 5 i dokumentet. Særligt for modul 6 prøven: På titelblad (4.2) oplyses anslag til de enkelte opgaver. Anslagene er excl. bilag (forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og fodnote). Litteraturliste og evt. bilag vedlægges hver delopgave. Personer og stednavne nævnt i skriftlige oplæg skal anonymiseres. Delopgaverne skal kunne læses uden bilag. Den kliniske underviser skal sikre, at patienten/personen har givet samtykke efter gældende lovgivning (Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger) og praksis til at indgå som eksamenspatient ved den skriftlige og praktiske del af den interne prøve. 21

24 Sygdom ved intern klinisk prøve Den studerende er syg: Eksamen må re-placeres hurtigst muligt efter den ordinære eksamensdato. Dette aftales mellem de to eksaminatorer og den studerende. I det omfang det er muligt, tages hensyn til den studerendes øvrige studieforløb. Patienten/klienten er syg: Skulle det ske, vil det alt efter hvornår i forløbet det sker, være en force majeure sag. Udgangspunktet vil være at forsøge at gennemføre eksamen ud fra to overordnede principper: De muligheder der er til stede bl.a. praktiske og tidsmæssige Det der stiller den studerende bedst muligt i vurderingssituationen Den praktiske del af prøven skal afspejle den studerendes handlinger i praksis. Det er derfor vigtigt, at den viste og valgte praksissituation er så tæt på virkeligheden som muligt og derved viser, hvordan situationen ville udspille sig i forhold til den virkelige situation. Hvis klienten bliver syg på dagen, og dermed også efter at det skriftlige oplæg er afsendt, vil den studerende kunne gennemføre den praktiske del med en anden klient, som den studerende har været i berøring med i forløbet. Mens den teoretiske del må tage udgangspunkt i det oplæg, den studerende har udarbejdet - herved kommer forløbet ikke til at hænge sammen, som der er lagt op til i retningslinjerne, hvilket der må tages højde for ved den efterfølgende eksamination og vurdering. Er det ikke muligt, at en klient kan deltage, kan nedenstående situationer overvejes. Det kan ikke være eksaminatorer eller medstuderende, der indgår i rollespil og demonstrationer. Optagelse af video med patient Afspilning af bånd hvor en samtale er optaget Rollespil over en intervention Afprøvning af et hjælpemiddel Udførelse af en aktivitet, hvor behandlingsprincipperne forklares i forhold til den givne intervention Som eksaminator må man forsøge at få det bedst mulige ud af situationen, så den studerende kan præstere sit bedste. Lader det sig ikke gøre at opfylde kriterierne for eksamen, dvs. at gennemføre den praktiske del, fordi der f.eks. ikke er andre klienter, der vil medvirke, kan det som sidste udvej komme på tale at aflyse eksamen. Dette kan kun ske ved indbyrdes aftale mellem den studerende og de to eksaminatorer. Skulle det være nødvendigt, vil den aflyste eksamen ikke tælle som et forsøg jf. eksamensbekendtgørelsen. 22

25 Hurtigst muligt efter den aflyste eksamen skal der arrangeres en ny eksamen. Reeksamination Ved bedømmelsen ikke bestået, tilbydes den studerende max. 30 minutters mundtlig tilbagemelding på præstationen ved den interne prøve. Vejledningen er rettet mod reeksaminationen og gives af en af de to eksaminatorer. Det aftales med den studerende, hvad der skal arbejdes videre med i den praktiske afprøvning og/eller den mundtlige refleksion. Reeksaminationen følger retningslinjer for den ordinære interne prøve, og det vurderes af eksaminatorerne om opgave c og d skal indgå som revideret eller ny opgave. Tidspunkt for reeksamen aftales med eksaminator fra ergoterapeutuddannelsen. I øvrigt henvises til gældende regler for afholdelse af eksamen i studieordningen kapitel 5, bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, samt i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse se: 23

26 Forudsætninger for at gå til intern prøve - modul 6 Studerendes for og efternavn: Hold: Klinisk undervisningssted: Klinisk underviser: Ergoterapistudiet er et fuldtidsstudie svarende til 42 timer pr. uge. Den studerende skal minimum være på det kliniske undervisningssted svarende til 30 timer pr. uge. Forudsætning for at den studerende kan gå til intern prøve er, at den studerende har opfyldt følgende: Udført, afleveret og modtaget feedback på opgave a og b i den kliniske undervisningsperiode inden afvikling af den praktiske og mundtlige prøve Deltaget i klinisk undervisning og dermed været på det kliniske undervisningssted gennemsnitlig 30 timer pr. uge og med minimum 90 % fremmøde Er ovenstående ikke opfyldt, forlænges den kliniske undervisningsperiode. Den kliniske underviser og den studerende planlægger et forløb, som godkendes af uddannelseschefen på Ergoterapeutuddannelsen. Forudsætning for intern prøve modul 6 Udført - Dato Attesteret af klinisk underviser Afleveret Dato Attesteret af klinisk underviser Modtaget feedback Dato. Attesteret af klinisk underviser Opgave a: Den professionelle rolle interaktionstænkning Uge 2-4 (vejledende) (Max: anslag incl. mellemrum) Refleksionen over det personlige læringsmål (max anslag incl. mellemrum) Opgave b: Formidling af ergoterapeutisk intervention i et tværfagligt fællesskab Inden uge 5 (vejledende) (max: anslag incl. mellemrum) Refleksionen over det personlige læringsmål (max anslag incl. mellemrum). Dokumentation for deltagelse i klinisk undervisning Dato: Underskrift: 24

27 Den studerende har ark til dokumentation af forudsætninger for intern prøve modul 6 i deres Individuel studieplan. Obligatorisk litteraturliste - modul 6 Denne litteraturliste indeholder kun ny litteratur i forhold til tidligere i uddannelsen. Se øvrig litteratur i litteraturlisten for holdet denne opdateres løbende under uddannelsen. Ergoterapiteori Metze, Erno og Nystrup, Jørgen (2004), Samtaletræning, Gyldendals Forlag, 1. udg

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 3 Studieaktivitetsmodel... 8 Studieopgave 1... 10 Studieopgave

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Februar 2011 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.... 1 Undervisningsplan klinisk undervisning

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Hold ERG 510 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss. Erg114

Studieaktiviteter for modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss. Erg114 Studieaktiviteter for modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksiss en Erg114 06-01-2016 Indholdsfortegnelse!Uventet afslutning på formel Studieaktivitetsmodel... 2 Studieplan klinisk

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Modul 9. kompleks praksis

Modul 9. kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis August 2014 0 Studieaktiviteter for modul 9 Forudsætninger for modulet Forudsætning for opstart på modulet er at den studerende har bestået

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Modul 6 Hold ERG512. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering. Efterår 2013

Modul 6 Hold ERG512. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering. Efterår 2013 Modul 6 Hold ERG512 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Efterår 2013 November 2013 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6... 6 Opgave 1...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 6, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 10-01-2017 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 9, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Ergoterapetuddannelsen Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering ERG510

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering ERG510 Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering ERG510 ovember 2011 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger 01-10-2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret Anne Karin Petersen

Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret Anne Karin Petersen Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret 2011 Anne Karin Petersen ergoterapeut, lektor og master i rehabilitering. 03-10-2012 side 2 De studerendes udvikling Fra observerende til det

Læs mere

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Forår 2012 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse: Modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse 11-05-2016 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 29-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 12... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om professionsuddannelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2014 Indholdsfortegnelse... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræso. nering. sonnering. Hold Erg511

Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræso. nering. sonnering. Hold Erg511 Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræso sonnering nering Hold Erg511 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Januar 2015

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Januar 2015 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Januar 2015 Udarbejdet af Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 April 2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktiviteter

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7

Studieaktiviteter for modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som mu uliggør aktivitet og delta agelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatris ske problemstillinger Februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Erg513 April 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis September 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 1... 1 Studieplan... 3 Studieopgave 1... 4 Studieopgave 2... 5 Studieopgave

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Studieaktivitete er for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Oktober 2014 Studieaktiviteter

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse orienteret mod komplekse fysioterapifaglige problemstillinger

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA Sundhed Gældende fra

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse 14-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 13... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Valgfagsplan...

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere