fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014."

Transkript

1 Nr fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler Lærernes nye arbejdstidsregler på de frie grundskoler, efterskolerne, produktionsskolerne og husholdningsog håndarbejdsskolerne trådte i kraft den 1. august Rådgivningen på området varetages af Undervisningsministeriet. Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten Oplysninger om øvrige aftaler og cirkulærer, som regulerer fx. barselsregler, ferie, tillidsrepræsentanter og andet, findes i den personaleadministrative vejledning. -0- (Moderniseringsstyrelsen) LP har overdraget afvikling af de Administrative Lederkurser til Produktionsskoleforeningen. Vejledninger Vejledning om opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler (pdf) Orientering om tilstedeværelse og hjemmearbejde for lærere under lov 409 (pdf) Vejledning i reglerne om tjenesteplan og opgaveoversigt - hvad gælder? (pdf) Rådgivning Rådgivning på området varetages af Undervisningsministeriet. Aftaler og cirkulærer Cirkulære om organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler Baggrund for etablering af Administrativt Lederkursus. Da LP blev etableret for mere end 5 år siden, var en af de første erfaringer, at medlemmerne stillede en lang række spørgsmål om almindelige administrative forhold. En strøm af spørgsmål der viste, at der var brug for, at lederne blev klædt bedre på til at klare den daglige administration. Ledere ved andre uddannelsesområder får ved ansættelsen tilbudt et grundlæggende kursus. Folkeskoleledere og Ungdomsskoleledere får tilbudt et kursus af 4 ugers varighed! Forholdene blev drøftet i LP`s bestyrelse, hvor vi fandt, at der var fare for, at mange medlemmer kunne få problemer i deres egen ansættelse, hvis de ikke var i stand til at varetage administrationen på betryggende vis. 1

2 Bestyrelsen besluttede derfor at udarbejde et administrativt kursusforløb for produktionsskoleledere. Etablering og gennemførelse af Administrativt Lederkursus. Skitsen til et Administrativt Lederkursus blev herefter drøftet med Produktionsskoleforeningen og med Undervisningsministeriet, og fik herefter det kendte indhold fordelt på 7 moduler: Modul I: Produktionsskolernes lovgrundlag Modul II: Produktionsskolernes styring og ansvar Modul III: Produktionsskolernes personaleforhold Modul IV: Produktionsskolernes økonomi Modul V: Produktionsskolernes arbejdsmiljø, sikkerhed og samarbejde Modul VI: Produktionsskolernes elever Modul VII: Produktionsskolernes pædagogiske ledelse Grundlæggende er hvert modul opbygget på samme måde med en tredeling af underviserne: a. Undervisningsministeriet mv. b. Eksperter på de enkelte områder (i mange tilfælde PSF) c. En erfaren leder om det daglige arbejde på en produktionsskole. Kursernes indhold og form er løbende blevet tilpasset efter de indhøstede erfaringer. Et andet vigtigt element er at kurserne tilbydes alle ledere ved produktionsskolerne uanset fagligt tilhørsforhold. Kurserne blev udbudt i starten af 2010, og 1. hold startede i september I første omgang var der tilmeldinger til to hold af både nyere og erfarne produktionsskoleledere, hvilket understregede, at der var et stort behov for kurserne! Hold 4 er startet i august 2014, dermed har ca. 100 produktionsskoleledere gennemført det Administrative Lederkursus. Over årene er kurserne løbende blevet drøftet i LP`s bestyrese. Der har været stor tilfredshed med kursernes succes, men også en drøftelse af om det egentlig var en opgave som LP skulle tage sig af. En drøftelse der også har fundet sted i andre regi! Aftale om overdragelse af Administrativt Lederkursus til PSF. Efterfølgende har LP og PSF indgået følgende aftale om at PSF overtager afviklingen af Administrativt Lederkursus: 1. LP færdiggør hold 4, der forventes gennemført i løbet af PSF`s sekretariatsleder deltager i hold 4`s 7 moduler. (for at sikre at indhold, form og baggrund er kendt i PSF) 3. PSF udbyder herefter hold PSF tager initiativ til at nedsætte en baggrundsgruppe, der skal rådgive og inspirere PSFi arbejdet med de fremtidige kurser, bestående af medlemmer fra: a. Produktionsskoleforeningen b. Forstanderkredsen c. Landsforeningen af Produktionsskoleledere d. Uddannelseslederne Det har ved indgåelse af aftalen været meget vigtigt for LP, at de indhøstede erfaringer og den opnåede kvalitet kan videreføres i PSF til gavn for produktionsskoleledere i hele landet. Til slut vil vi fra LP`s side takke alle, der har samarbejdet om, og medvirket til, at de Administrative Lederkurser er blevet til gavn og glæde for et stort antal produktionsskoleledere. (LP) -0-2

3 Klub for tidligere produktionsskoleledere. For ca. 4 år siden startede LP en seniorklub for tidligere produktionsskoleledere. Det lykkedes imidlertid ikke at få klubben til at fungere aktivt. Idet der ikke var medlemmer der var parate til at yde den nødvendige arbejdsindsats for at få klubben til at fungere tilfredsstillende. LP`s bestyrelse drøfter i øjeblikket med tidligere forstander Leif Jeppesen, om at genoptage initiativet. Leif er interesseret i at gøre et stykke arbejde for sagen! Der vil inden for den næste måneds tid blive udsendt yderligere orientering om seniorklubben. Er der andre interesserede der gerne vil være med i arbejdet, kan man henvende sig til Leif eller til LP`s formand. (LP) -0- Tillidsledelse sådan kommer du i gang Større arbejdsglæde, bedre kvalitet og lavere sygefravær. Der er mange fordele ved mere tillid både mellem embedsmænd og ledere og mellem ledere og medarbejdere. Men hvordan starter man en proces for mere tillid og mindre bureaukrati, og hvad skal man være opmærksom på? FTF har mødt ph.d.- studerende Tina Øllgaard Bentzen til en snak om, hvordan man som offentlig leder sparker tillidsdagsorden i gang. For at få kanariefuglen i fugleburet til at flyve frit, skal der to ting til: Døren til fugleburet skal åbnes, men fuglen skal også turde flyve ud den skal føle sig sikker på, at vingerne kan holde. 3 Sådan forklarer ph.d.-studerende, Tina Øllgaard Bentzen, opgaven med at indføre mere tillidsbaseret ledelse og styring i den offentlige sektor. Hun understreger, at hvis målet om mere tillid skal nås, kræver det både, at medarbejdernes råderum bliver udvidet, men også at medarbejderne er klædt på til at bruge og turde bruge det udvidede råderum. Medarbejderne må eksempelvis ikke frygte, at de kommer i klemme, hvis de vurderer anderledes, end lederen eller forvaltningen ville have gjort i en lignende situation. Og hvis det skal lykkes, kræver det en længere proces, hvor alle parter medarbejdere, ledere, embedsmænd og politikere gør sig tillidsværdige over for hinanden. Det forklarer Tina Øllgaard Bentzen, der er halvvejs igennem sit treårige ph.d.-projekt om tillidsledelse og tillidsstyring på RUC. Indkald til møde om, hvilke regler der understøtter kerneopgaven, og hvilke der undergraver kerneopgaven Tina Øllgaard Bentzen, ph.d.-studerende Tillidsbaseret ledelse bygger på tillidsfulde relationer men omvendt bygger tillidsfulde relationer også på tillidsbaseret ledelse, forklarer hun. Det kan lyde som et paradoks, og er det måske også. En måde at gribe processen an på, er at se tillidsledelse og tillidsstyring som processer, hvor tillid avler mere tillid, men hvor det også er enormt vigtigt at finde det rigtige tempo. Tillidsledelse og Tillidsstyring Tillidsledelse: foregår ofte ansigt til ansigt eksempelvis mellem en børnehaveleder og de ansatte pædagoger Tillidsstyring: sker ofte gennem registreringer eksempelvis mellem børnehavelederen og børne- og ungeforvaltningen Opbygning af tillidsfulde relationer kræver tid. Det er derfor vigtigt at tage små skridt, hvor man gennem erfaringer med hinanden stille og roligt beviser, at man er til at stole på. Hvis man tager for store skridt ad gangen, risikerer man at skabe tillidsbrud, der kan være svære at reparere, siger Tina Øllgaard Bentzen.

4 Brug MED-systemet Men hvis tillid kræver tillid, hvordan kommer arbejdspladsen så i gang med tillidsprocessen? Ifølge Tina Øllgaard Bentzen handler det om at finde den rigtige anledning. Som leder kan man eksempelvis indkalde til møde om, hvilke regler om dokumentation og registrering der understøtter kerneopgaven, og hvilke der undergraver kerneopgaven. Resultatet af mødet kan fungere som anledning til en diskussion med de centralt placerede embedsmænd om, hvordan reglerne kan designes, så de bedre understøtter tilliden. Men også tillidsrepræsentanten kan tage initiativet ved eksempelvis at bruge en trivselsundersøgelse til at sætte fokus på regler, der spænder ben for kerneopgaven. Før lederen eller tillidsrepræsentanten inddrager de centrale embedsmænd og politikerne, er det en god idé at finde ud af, hvor og hvorfor de uønskede regler er opstået, fortæller Tina Øllgaard Bentzen. For det hænder, at det faktisk er arbejdspladsens selv, der har indført reglen og derfor også sagtens kan beslutte at afskaffe den igen uden at inddrage embedsmænd og politikere. Herudover anbefaler hun at forankre tillidsprocessen i MED-systemet. Et godt råd er at bruge MED-systemet til at finde de gode anledninger og herefter forankre processen i MED-systemet så langt som muligt. På den måde er det ikke kun lederens opgave at arbejde for mere tillid opgaven forankres også på medarbejdersiden. MED-systemet udgør også en god ramme for at opbygge et fælles sprog om tillid og for i fællesskab at finde frem til, hvad der spænder ben for at udvide råderummet og tilliden, siger Tina Øllgaard Bentzen. Søg inspiration til den gode proces Hun anbefaler også at søge inspiration hos de arbejdspladser, der allerede eksperimenterer med tillidsledelse og tillidsstyring. Eksempelvis Københavns Kommune som Tina Øllgaard Bentzen undersøger i sit forskningsprojekt. Men inspirationen må aldrig manifestere sig i blind kopiering, understreger hun. 4 I stedet for at kopiere løsningerne er det en god idé at diskutere, hvordan man kan oversætte andres løsninger, så de passer til forholdene i ens egen organisation. Men man skal selv finde frem til løsningen bl.a. fordi selve processen med at finde de rigtige løsninger skaber medansvar hos de ledere og medarbejdere, der skal føre løsningerne ud i praksis, forklarer hun. Så giver det bedre mening at kopiere eksemplerne på de gode processer, siger hun. De gode processer kan man overtage mere direkte. Københavns Kommune har haft stor succes med at samle medarbejdere, ledere, embedsmænd og politikere i et nyt forum, de kalder Meningssamlingen. Et forum, hvor de relevante aktører kan diskutere, hvordan specifikke regler og dokumentationskrav kan ændres, så de bedre understøtter tilliden og kerneopgaven, siger Tina Øllgaard Bentzen. Og her har de centralt placerede embedsmænd en vigtig rolle at spille, siger hun. For en succesfuld dialog afhænger af, at embedsmændene kan facilitere en proces, der samler de rigtige mennesker, sikrer en konstruktiv dialog og hvor medarbejderne føler sig trygge nok til at tale frit også selvom borgmesteren er til stede i lokalet. Embedsmændenes rolle skal skifte fra selv at komme med løsningerne til at facilitere en løsningsproces, hvor ledere, medarbejdere og eventuelt borgere er mere involveret. Ligesom de skal vænne sig til, at processerne tager længere tid, end de normalt oplever. Vi går mod en ny tid, hvor man sammen designer løsningerne i stedet for, at én person tager beslutningen alene, siger hun. 6 råd til et mere tillidsfuldt forhold mellem ledere og centralt placerede embedsmænd Find den rigtige anledning til at begynde tillidsprocessen eksempelvis en regel som både medarbejdere, ledere, politikere og embedsmænd kan se en fordel i at ændre Sørg for at forandre tillidsprocessen i MED-systemet systemet kan

5 både bruges til at finde den rigtige anledning og til at skabe et fælles sprog om tillid og grænserne for tillid Tag tilpas små skridt for store skridt kan føre til tillidsbrud, der er svære at reparere Søg inspiration hos andre overvej hvilke elementer I kan bruge og hvordan processen kan tilpasses jeres specifikke arbejdsplads Sørg for at sikre, at medarbejdere og ledere ikke frygter at komme i klemme, hvis de bruger det udvidede råderum til at vurdere anderledes end forvaltningen ville have gjort Undersøg hvem der har indført de uønskede regler. Nogle regler kan arbejdspladsen selv afskaffe, fordi den selv og ikke kommunen har sat dem i søen De seks råd er sammensat af FTF ud fra samtale med Tina Øllgaard Bentzen. -0- SU-rytteri: Startede 40 forskellige studier Erhvervsuddannnelserne slås med elever, der kun kommer for af få SU. Nogle er begyndt 40 gange på en ungdomsuddannelse uden at gennemføre. SU- Rytteri kalder de det. Foto: ARKIV, Polfoto/Kåre Viemose De er begyndt på uddannelser op til 40 gange uden at gennemføre noget. Men hæver op til kroner om året i SU. Så mange år de vil. Mei-Li Carstensen, uddannelseschef på Hotel og Restaurantskolen. 5 Erhvervsuddannelserne kæmper med elever, der enten snyder massivt eller har så store problemer, at de ikke kan gennemføre en uddannelse. For SU-systemet er bygget sådan, at du kan få kroner om måneden i årevis ved at skifte mellem ungdomsuddannelser - Det vil sige uddannelser som for eksempel tømrer, kok, tjener, sosu, frisør eller slagter. Syv år om at tage et 20-ugers grundforløb Du kan melde dig ud og ind igen, så mange steder du vil, og så tit og længe du vil. Der er ingen stop nogen steder. SU- Rytteri er et kæmpeproblem, siger Lene Maegaard Knudsen, studievejleder på Svendborg Erhvervsskole. Studievejledere på erhvervsskoler fortæller om elever, der har været syv år om at tage en grunduddannelse, der burde vare uger. Andre er startet op til 40 gange på et studie og efter efterhånden blevet op i 20 erne og 30 erne uden at gennemføre noget. Samtidig har en el opbygget en studiegæld på mellem kroner. Sagen er, at på videregående uddannelser kan man få max 70 måneders SU. På ungdomsuddannelser er der derimod intet loft. Brugt som SU-malkemaskine På Hotel og Restaurantskolen i København er uddannelseschef Mei-Li Carstensen meget vred over, at skolen i så stort omfang blive brugt som en SUmalkemaskine. Skolen har decideret måtte lave afsløring af SU-Rytteri til et fokusområde. Vi møder alt for mange, der kun er her for at få SU. Det er stærkt kritisabelt og stærkt amoralsk. De udnytter, at vi har verdens bedste uddannelsessystem, og et eminent SU system, hvor man kan få ret mange penge, så man kan koncentrere sig om sin uddannelse og arbejde mindre, siger Mei- Li Carstensen, uddannelseschef på Hotel og Restaurantskolen. Skolen har elever indskrevet. På mandag begynder endnu et hold. Mei-Li Carstensen ved allerede, at nogle af dem ikke møder op.

6 Starter som kok, så tømrer... Vi ser mange, der kun kommer for SU'en. Alle over 20 år, så de kan få udeboende SU. Jeg begynder at se et mønster i, at de shopper ungdomsuddannelser. De kan begynde hos os 1. august. Så stopper deres SU en måned senere, og de møder op hos deres sagsbehandler og siger, de er blevet meldt ud af skolen. Så får de kontanthjælp en måned og begynder som tømrer 1. oktober. Jeg kan sidde og følge dem i vores IT-system, siger Mei-Li Carstensen. Hun er vred over, at det er legitimt og i orden at shoppe ungdomsuddannelser. 108 erhvervsuddannelser at vælge imellem Der er 108 erhvervsuddannelser, så de kan jo blive ved. Jeg har set nogen, der var syv år om at tage et grundforløb, der normalt tager et halvt og max et helt år. Der er også ældre i 30 erne eller 40 erne, der har været i systemet i mange år. På Erhvervsskolen i Svendborg ser studievejleder Lene Maegaard Knudsen elever, der er nået op i 20 erne og 30 erne uden at gøre en ungdomsuddannelse færdig. De går på et grundforløb, men gør det ikke færdigt, og begynder på et andet. Eller de gør det færdigt, og så skal de i skolepraktik. Men man kan ikke få SU-lån i praktiktiden og så får de kroner mindre, end de plejer, falder fra og begynder på noget andet. Hun har mødt elever på ungdomsuddannelserne, der har været tilmeldt både 20 og 40 uddannelsessteder. "Det fortvivlende ved SU-systemet er, at det hæmmer modningen. Du har lov til ikke at tage en beslutning. Du kan vente til efter skiferien, efter foråret eller efter du har prøvet den næste uddannelse. Og så går årene, siger Lene Maegaard Knudsen Nye kurser. Administrativt Lederkursus hold IV. Modul I er nu afviklet, og modul II afvikles den 4-5. november Trænings- og netværksdannende kursus i Leder til leder coaching. Afvikles når der er tilmeldinger nok!. Vi har ligeledes besluttet at udbyde et kursus om pension, efterløn og fratrædelsesordninger. Kurset kan både have personlig interesse så vel som interesse som arbejdsgiver. Der arbejdes ligeledes med at udbyde et kursus i mediehåndtering og håndtering af sociale medier. (LP)

7 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, næstformand Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, kasserere Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert, sekretær Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Christian Saggau, suppleant Produktionsskolen Sundet Tlf Mail: Sundhedsforsikring LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Løntjek og lønstatistik. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg, eller en aftale om at få tilsendt foreningens lønstatistik. Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller næstformand. 2. Henvendelse Undervisningsministeriet, juridisk kontor. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Administrativt Lederkursus Tilmeldinger til hold IV, kan ske løbende. Tilmelding på hjemmesiden Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Møder: 22/10-14 Bestyrelsesmøde Odense 04/12-14 Bestyrelsesmøde Odense Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. 7

8 Udklip. NVPRO laver videokonkurrence By og Land SVINNINGE: Produktionsskolen NVPR har åbent hus i afdelingen i Svinninge den 23. oktober.... Målgruppen er ikke mindst unge, som ikke er helt klar over i hvilken retning de skal gå -her giver produktionsskolen mulighed for at prøve ting af og blive mere klar på, hvad man trives bedst med. Og det er selvfølgelig de unge, man skal forsøge at ramme med en lille videofilm, hvis man vil vinde konkurrencen. De nærmere betingelser kan man se på NVPRO's hjemmeside. Pres selv dine æbler på» Strømmen «Ugebladet Sydsjælland & Møn Vordingborg // Produktionsskolen Strømmen slår i uge 42 dørene op til gratis æblepresning. Man skal selv medbringe dunke/ flasker, men så kan man også få presset op til 30 kg æbler til saft.... Trænger man til at få ordnet haveredskaberne - river, skovle, spader med mere -er der også mulighed for -mod et mindre beløb -at få slebet og lakeret. Der er åbent til fredag kl. 9 til 14 på Langøvej 6. Computerspil trak Lolland-Falsters Folketidende MARIBO Her ved 12-tiden i dag, gik de omkring 70 deltagere hjem med meget små øjne for at se lagner, men ellers har de siddet til Lan-party i Lolland Ungdomsskoles gule hal i Maribo i tre døgn. På de medbragte computere, der blev sammenkoblet i et fælles netværk, har deltagerne, deriblandt en enkelt pige, kæmpet holdvis i skydespillet Counter-Strike, hvor man kan købe større og bedre våben, når man vinder, og i League of Legends.... Siden 2011 har ungdomsskoles samarbejdet med Lolland Produktionsskoles elever og undervisere på værkstedet It & Medie om computer-partyet, der holdes i weekenden før efterårsferien og i weekenden før efterårsferien.... En af de 23 elever er Nicki Pedersen, der er lærling på produktionsskolen og som til sommer er færdiguddannet som it-supporter: -Men det er vigtigt, at man selv kan hygge sig med at spille computerspil, ellers kan det blive en meget lang weekend, lyder det fra ham. Strømmen talte skridt og vandt Sjællandske VORDINGBORG: 27 elever og lærere fra Vordingborg Produktionsskole, Strømmen, har de seneste tre uger gået sig til sundere vaner som led i Dansk Firmaidrætsforbunds Tæl skridt-kampagne.... I Tæl skridt skal der gås mindst skridt om dagen. Alle hold, der lever op til det i 11 ud af kampagnens 21 dage, deltager i lodtrækningen om pengepræmier på henholdsvis 5.000, og kroner.... Tæl skridt-kampagnen kører igen i uge 10, 11 og 12. Mange unge anmelder ikke sex-overgreb Folkebladet Glostrup Brøndby Vallensbæk GLOSTRUP.... Begge er under forbedring og revision i forbindelse med digitaliseringen af handleguiden, der forventes at gå i luften januar 2015 På Glostrup Skole har der igennem en årrække været særlig fokus på netop seksualundervisningen for klasse Der er etableret et tværfagligt undervisningsteam bestående af lærer, pædagoger fra Varmeværket samt sundhedsplejesker, som på de konkrete årgange varetager seksualundervisningen. -Ofte inviteres der " eksperter", for eksempel sexologer, med ind i undervisningen, forklarer Ina-Maria Nielsen.... -Som noget nyt er der med virke fra sidste år etableret samarbejde om undervisning på produktionsskolen. Produktionsskole inviterer indenfor Frederiksvark Ugeblad UDDANNELSE En gang årligt åbnes dørene på Produktionsskolen, og i år sker det torsdag den 9. oktober kl Her vil elever og lærere vil tage imod de besøgende, når Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter holder Åbent Hus for alle.... Musikværkstedet akkompagnerer dagen og Pædagogik, Sundhed og Kreativitet viser deres ombyggede lokaler frem. Produktionsskolen er et tilbud til unge, der har gennemført undervisningspligten og er under 25 år. Hyldest til det gamle bras Midt-Vest Avis NÅR KAPSLEN er knappet af flasken, når stofbleen har haft sin tid som underlag på puslebordet eller når denne avis er læst til ende, er rollerne udspillede, og de klar til at blive smidt ud.... Møblerne er fra Røde Kors' genbrugsbutik, som elever fra Produktionsskolen i Lille Vildmose op til udstillingen har givet en kærlig overhaling, en såkaldt " upcycling", hvor en fodskammel for eksempel er blevet til en elefant.... Pottemålet, som altså er blevet brugt i husholdningen som nutidens decilitermål, er oprindeligt en plade fra en ligkiste, så her er der virkelig tale om kreativt genbrug. Humor og folkelighed Netop den kreative og uhøjtidelige omgang med genstandene i vores hverdag er udstillingens afsæt. Kreative unge udstiller Lokalavisen Nordsjælland I den næste måneds tid udstiller Helsingør Produktionsskoles kreativ/ event værksted på Hornbæk Bibliotek. Kreativ/ event er et værksted for unge, der gerne vil uddanne sig inden for det kreative område, og på udstillingen ses flere eksempler på elevernes kreativitet, oplyserlisbeth Jensen fra Hornbæk Bibliotek & Turistinformation. Røskva er klar til markedet Sjællandske TISSØ: For mere end tusind år siden samlede den lokale konge ved Tissø sine undersåtter omkring sin kongsgård.... Det blev transporteret fra 8

9 Kalundborgegnens Produktionsskole i Svebølle af det maritime hold.... Bl. a. kommer 30 mand fra produktionsskolen i Svebølle. Det er dels det maritime hold, der leverede Røskva, dels gæster fra produktionsskoler i Korsør og Tyskland. Kæden klippet til ny produktionsskole historie Fredericia Dagblad FREDERICIA -Der var dækket op til fest i går på Fredericia Produktionsskole på Prangervej Fredericia Produktionsskoles bestyrelsesformand, Morten Lehmann, bød velkommen, mens formanden for Fredericia Kommunes beskæftigelses-og sundhedsudvalg, Jane Findahl (SF), fik lov til at klippe den jernkæde, der i dagens anledning var sat op ved indgangen til produktionsskolen, og som var med til at markere overgangen til en ny tidsalder for skolen.... Elever på arbejde. Fredericia Produktionsskoles elever havde forskellige roller i onsdagens fest.... Thea Petersen er én af de aktive på Fredericia Produktionsskoles musikhold, og hun er en " typisk" elev på skolen. Fra avis til TV Frederiksvark Ugeblad NYT JOB Skribent på Halsnæs Avis siden februar 2011, Stine Ringheim, kan nu se frem til nye udfordringer som journalist på TV Nordsjælland, der har til huse på produktionsskolen PNUC i Frederiksværk.... " På TV Nordsjælland bliver det mine opgaver at træffe aftaler om interviews samt besøg i studiet, skrive manuskripter, og forhåbentligt kunne motivere de unge elever til de journalistiske opgaver på skolens tv-og medielinie". TV Nordsjælland dækker det nordligste af Hovedstadsregionen med Halsnæs, Grib-skov, Frederikssund og Hillerød og sendes på Kanal Hovedstaden.... Der sendes også på tvnordsjaelland. dk Her på Halsnæs Avis ønsker vi held og lykke til Stine og tak for indsatsen i 3 ½ år. Lanterner i alle former på Vestre Kirkegård Vesterbro Bladet OPTOG: AFUK Produktionsskole tager i år initiativ til et optog af lanterner med stearinlys i på Allehelgensaften.... Workshoppene vil foregå hos AFUK på Enghavevej 82B. Deltagelse er gratis, og man behøver ikke at melde sig til. jmalanterneoptog.... Lørdag 1. november om aftenen. Unge på autoværksted bygger vikingeskib Sjællandske SVEBØLLE: Et tusind år gammelt håndværk lever i bedste velgående i en værkstedshal i Svebølle.... Som skibsbygger er projektet at bygge et vikingeskib lige noget for ham, og selskabet med de unge fyre passer ham glimrende.... -Det er et ambitiøst projekt, vi udfører i samarbejde med Korsør og to produktionsskoler i Nordtyskland, siger han.... Benjamin Andersen, skibsbygger, produktionsskolen, Svebølle. 9 At finde troen på livet. På trods Vejlederen Når man sidder med bogen her i hånden, er det første, man lægger mærke til et usædvanligt dejligt layout og en behagelig papirkvalitet. efterhånden som man læser bogen, bliver det klart, at både layout og bogens kvalitet harmonerer med indholdet.... En anden vej mod måletden Økologiske Produktionsskoles fokus på økologi og bæredygtighed afspejler sig i måden at arbejde med eleverne på. Målet, at de unge på sigt påbegynder og gennemfører uddannelse med henblik på ansættelse i et erhverv, er det samme på produktionsskolen, som det er i andre sammenhænge. men den vej mod målet, der beskrives i bogen, er en anden end konkurrencestatens (1). det er inspirerende at læse nogle bud på, hvordan der i praksis kan arbejdes med udgangspunkt i anderledes værdier, end dem vi f. eks. kender fra den nævnte konkurrencestat og kompetencetænkning. Ud over at bogens målgruppe naturligt er alle, der interesserer sig for produktionsskoler, alternative skoleformer og unge med forskellige typer af sårbarhed, vil den også være interessant læsning for folk, der interesserer sig for innovation og uddannelse - der er meget at lade sig inspirere af.»jeg vil for alt i verden undgå kontanthjælp«dagbladet Ringkøbing-Skjern HOLSTEBRO: Historien om Camilla Bay er blot ét eksempel på en af de cirka 500 unge under 30 år i Holstebro, som ikke har et arbejde.... Derfor går hun i øjeblikket på produktionsskolen.... Derefter gik hun et år på produktionsskolen, inden hun startede på HG.... Til november er hendes forløb på produktionsskolen ovre, og fremtiden er igen usikker. Flere unge er uden arbejde Dagbladet Ringkøbing-Skjern HOLSTEBRO: Antallet af unge, som står uden arbejde er steget de seneste år....»de kommer også ud i arbejde, lige så snart der er et arbejde til dem.... Mangel på selvværd. John Fischer er forstander på produktionsskole. Her møder han mange af de unge, som ikke har fået sig en uddannelse, eller som kæmper for at få et arbejde. Bornholmsk middelalder inspirerer i Brøndby Bornholms Tidende I Brøndby har man en middelalderlandsby, men det er ikke noget imod Bornholms Middelaldercenter.... Det var kommunens fagchef Søren Hamberg og forstander for Brøndby Produktionshøjskole, Kim Helsted, der i selskab med Thorkild Larsen, leder af Bornholms Produktionsskole - BornPro - blev vist rundt af middelaldercentrets direktør Niels Erik» Niller «Rasmussen Produktionsskolerne er her jo allerede til Folkemødet, og vi ser frem til endnu mere Bornholm Det er jo blandt andet på grund af, at centret beskæftiger unge fra Produktionsskolen, og tanken er, at man fremover skal give plads til folk, der har brug for en hånd til at tilpasse sig arbejdsarbejdsmarkedet.

10 Middelalderen hjælper unge på vej Bornholms Tidende Der er et stykke vej fra Rønne til Østerlars, men alligevel hænger tingene sammen. Bornholms Produktionsskole - BornPro - breder sig nemlig ud begge steder, og for tiden kan man finde omkring halvdelen af eleverne i Bornholms Middelaldercenter.... Sådan er betingelserne - det gælder om at være i uddannelse eller finde et arbejde, og Produktionsskolen er et tilbud midt imellem.... En af de ting, Natalie især har haft glæde af, er produktionsskolens tilbud om sprogundervisning.... Det kræver knofedt, men det er der nok af. Unge godkendte ny fodboldbane Melfar Posten MIDDELFART: Den kan godkendes.sådan lød dommen fra de unge mennesker fra Lillebæltskolen og Middelfart Produktionsskole, der onsdag i sidste uge spillede opvisningsturnering ved indvielsen af Middelfart Firma og Familieidræts nye fodboldbane.... Fodbold på en ny mådemed etableringen af den nye fodboldbane introducerer Middelfart Firma og Familieidræt også et nyt koncept, der går under navnet " Kollegabold." I " Kollegabold" er der fem spillere på hvert hold.... Konceptet er hentet fra den landsdækkende organisation Dansk Firmaidrætsforbund. Alle kan bruge banen Formand for firmaidrætsforeningen i Middelfart, Karsten Lyhne, understreger dog, at boldbanen også er åben for skoler og alle andre, der har lyst til et spil fodbold. Bannerne får nyt liv Vejgaard Avis I DET kreative værksted på Aalborg Produktionsskole bliver der skabt ægte genbrugsguld.... -Vi arbejder ikke med faste mønstre med bannerne, og det giver virkelig eleverne mulighed for at tænke kreativt, være nyskabende og lege med materialerne på en ny måde, forklarer Annie Friis, underviser på Aalborg Produktionsskole.... Når produktionsskolen modtager et banner, der har prydet Aalborg Kongres & Kultur Centers facader i op mod flere måneder, starter eleverne med at rense det godt, så det er klar til at blive forvandlet til både puder, ærteposer, indkøbsnet og sågar vasketøjskurve med billeder af kendte personer eller flotte mønstre.... De flotte produkter, der bliver udarbejdet af bannerne, bliver solgt til elever og forældre, men kan også købes på Aalborg Produktionsskoles webshop, ligesom Aalborg Kongres & Kultur Center bruger nogle af dem til gaver Glem ikke vores produktionsskoler. Dagbladet ISHØJ: Det er ikke alle unge, der glider ubekymret gennem uddannelsessystemet.... Jeg sidder selv i bestyrelsen for produktionsskolen i Ishøj, og har også god kontakt til skolerne i Greve og Brøndby.... Men desværre er produktionsskolerne ikke tænkt med i forslaget. Mattias Tesfaye Folketingskandidat 10 (S) Uddannet murersvend og medlem af bestyrelsen i Produktionsskolen Møllen, Ishøj. Nu fjernes øjebæen på Wiibroe plads Helsingør Dagblad HELSINGØR: Mandag blev en god dag for såvel beboerne omkring Wiibroe plads som de mange gæster, der siden oktober 2012 med forundring har set på de uskønne blåmalede " klatrebænke", som Helsingør kommune havde bedt det svenske firma Testbedstudio om at sætte op rundt om på pladsen - blandt andet langs den ene side af det flotte løvespringvand.... Med hammer, sav, brækjern, skruetrækker og armkræfter gik fem unge mænd fra Produktionsskolen mandag formiddag i gang med at flå bænkene fra hinanden og køre dem bort. Produktionsskolen bekræfter, at alt skal fjernes.... De blå kasser har fra starten kun været midlertidige. Visit. Smag på fremtiden i ' Planen' Amager Bladet URBANPLANEN: Produktionsskolen Fabrikken i Tårnby forlader for et par dage deres faste rammer og stiller op med undervisnings-smagsprøver på deres tilbud i Urbanplanen. Formålet er at give andre unge en mulighed for at stifte bekendtskab med produktionsskolen og vise, hvad Fabrikken kan som skole.... Og man kan få en smagsprøve på alle fem områder, når skolen kommer til Urbanplanen med hovedkvarter i Partnerskabet, Remisevej 19B, tirsdag 16. september klokken og onsdag 17. september Alle er velkomne. Skoler kan hjælpe unge med at lægge hash på hylden B.dk Mellem fem og ti procent af unge på ungdomsuddannelserne ryger så meget hash, at det påvirker deres skolegang....»metoden handler i al sin enkelthed om, at vi taler med dem i stedet for at smide dem ud,«siger forstander på produktionsskolen, Birgitte Koch og fortsætter:»når vi har eleverne i hænderne, så er det, at vi har muligheden for at gå ind og arbejde med dem.«forstanderen uddyber, at skolen som led i et projekt under Socialstyrelsen samarbejder med de unge om at mindske hashforbruget ved at lave grupper, hvor eleverne sammen med skolens projektansatte udveksler erfaringer om hash og konsekvenserne ved at have et misbrug.... Ifølge Jyllands - Posten, viser en ny rapport fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, at mellem fem og ti procent af eleverne på landets ungdomsuddannelser ryger så meget hash, at det påvirker deres skolegang.... Produktionsskolen Fabrikken er et tilbud til alle unge mellem 16 og 25 år, som ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse, og der er i alt plads til 53 årselever. INGEN PENGE Bornholms Tidende Der er ikke penge med i spillet, når Den Sociale Kapitalfond tilbyder hjælp til sociale virksomheder.

11 ... Bornholm Middelaldercenter har allerede taget et socialt ansvar ved blandt andet gennem samarbejde med Bornholms Produktionsskole - Born Pro - som siden 2012 har haft haft hold på centret. Der er for tiden 24 elever fordelt på to hold, og de er via meningsfyldte arbejdsopgaver i gang med at opbygge kompetencer og selvtillid, som kan bringe de unge videre til et uddannelsesforløb eller til et ordinært job, og Den Sociale Kapitalfond har udvalgt Bornholms Middelaldercenter til programmet, fordi centeret har en forretning med stort potentiale, og fordi der er gode muligheder for at skabe job til udsatte bornholmere, fortæller Ulrik Haumann, direktør for Det Sociale Vækstprogram, som er den del af fonden, der rådgiver etablerede virksomheder.... Målet er at Bornholms Middelaldercenter i løbet af det kommende år vil vokse på alle fronter både hvad angår den sociale indsats, besøgstallet, turismeprodukterne, økonomien, antallet af ordinære jobs samt andre former for beskæftigelse, tilføjer Niller. Bybækken har fået en ny bro, der i virkeligheden er en spang Dagbladet Ringkøbing-Skjern TARM: Stoltheden lyste ud af den gruppe af elever på Produktionsskolen, der vimsede rundt og ordnede de sidste skruer på den nye bro over Bybækken.... Tarm Udviklingsforum rettede for flere måneder siden henvendelse til Produktionsskolen i Skjern i forhold til muligheden for at bygge en bro, der var til at betale.... Selve broen -der officielt indvies fredag den 26. september -er blikfanget og symbolet på en opgave, der blev løst til stor tilfredshed hos Tarm Udviklingsforum.... Produktionsskolens elever har brugt et par måneder på at gøre broen klar, og faktisk har de været så hurtige, at Tarm Udviklingsforum nærmest ikke nåede at blive klar til at få den sat op. Erhvervselever spiller fodbold Frederiksborg Amts Avis HILLERØD: Den 18. september er det ikke værkstedsfag og teori, der står på skoleskemaet for 1900 erhvervs- og produktionsskole elever. De spiller i stedet fodbold til firmaidrættens landsdækkende fodboldturnering for elever på landets erhvervs- og produktionsskoler - ES Cup fodbold.... ES Cup fodbold er en del af Dansk Firmaidrætsforbunds projekt ' Sund erhvervsskole', der skal forbedre sundheden blandt de unge erhvervs-og produktionsskoleelever i hele landet.... Både Handelsskolen København Nord og Erhvervsskolen Nord i Hillerød stiller med tre hold hver, Produktionsskolen Nords Uddannelsescenter med et hold,»sundets helte«og fra Produktionsskolen Sundet stiller også op endelig er der registreret et hold fra Erhvervsskolen Nord. Eleverne viste de nye lokaliteter frem Hvidovre Avis Et overvældende stort antal mennesker havde fundet frem til Hvidovre Produktionsskoles åbning på Bataillionen i Avedørelejren/ Filmbyen. 11 Forstander Martin Taarup bød alle velkommen og roste sine elever og medarbejdere for at have lavet et flot stykke arbejde med at få bygningerne til at være klar til den nye udvikling produktionsskolen lægger an til i fremtiden. På Bataillionen spillede skolens All Star Band, hvor nye og gamle elever havde samlet sig til en dejlig koncert for gæsterne. Det blev en dag, der afspejlede det store kreative initiativ der er på skolen. Bro over bæk åbner sti til sø Jydske Vestkysten Flittige unge entreprenører fra Produktionsskolen i Skjern sluttede før tidsplan byggeriet af en bro over Tarm Bybæk.... Den officielle indvielse er programsat til klokken 16 fredag 26. september. Broen indgår i linjeføring af en ny sti, fra Gadegårdsvej, langs ABC Lavpris' centrallager, i de tidligere Baxihaller. - Det er en stor gestus, som ejerne af virksomheden viser byen, fastslog Mai Britt Fredslund Christensen og fortalte om planen for udvikling af bymidten: - Vi har fået opfyldt et ønske, som mange borgere har fremført i flere år. Kæmpebannere til kreativt genbrug Vodskov Avis AALBORG: I det kreative værksted på Aalborg Produktionsskole bliver der skabt ægte genbrugsguld i et spændende nyt projekt kaldet Tur-Retur " Gør din shopping bæredygtig" Op mod elever kan arbejde med et enkelt banner, så det giver god mulighed for, at mange elever kan tage del i det kreative arbejde, forklarer Annie Friis, underviser på Aalborg Produktionsskole Når produktionsskolen modtager et banner, der har prydet AKKCs facader i op mod flere måneder, starter eleverne med at rense det godt, så det er klar til at blive forvandlet til både puder, ærteposer, indkøbsnet og sågar vasketøjskurve med billeder af kendte personer eller flotte mønstre.... Begge institutioner nyder altså godt af det kreative og miljøvenlige samarbejde, der sparer penge hos Aalborg Produktionsskole i forhold til køb af materialer, men som også er et godt led i AKKCs arbejde med ressourcebesparelser og miljøhensyn. Cirkusrevyen genopstår i puder Nordjyske Stiftstidende AALBORG: Når Aalborg Kongres-og Kulturcenter har taget deres bannere ned, efter de har reklameret for Cirkusrevyen 2014, Zirkus Nemo Jule Galla, City Singler og Forbrugsmessen Forår 2014, er de 25 kvadratmeter store bannere ikke røget i skraldespanden. I det kreative værksted på Aalborg Produktionsskole har bannere fået nyt liv.... Op mod elever kan arbejde med et enkelt banner, så det giver god mulighed for, at mange elever kan tage del i det kreative arbejde, forklarer Annie Friis, underviser på Aalborg Produktionsskole. De kreative produkter, der bliver udarbejdet af bannerne, bliver solgt til elever og forældre, men kan også købes på Aalborg Produktionsskoles webshop, ligesom Aalborg Kongres-og Kulturcenter også modtager nogle af dem til gaver og præmier.

12 Produktionsskoler vil spille fodbold Sjællandske NÆSTVED: Dansk Firmaidrætsforbund arrangerer en fodboldturnering for erhvervsskoler og produktionsskoler. Der var 13 hold, der dystede om at komme med til Fredericia.... Skolerne kom fra alle mulige lokaliteter på Sydsjælland. Væk fra værkstedet -ud til fodbold Sjællandske NÆSTVED: Eleverne fra Vordingborg Produktionsskole Strømmen står med et banner på siden af fodboldbanen.... Han er taget med til fodboldturnering mod andre produktionsskoler og erhvervsskoler.... Både Mathilde Larsen, Niklas Zafnes og resten af holdet ser en stor fordel i at skulle spille fodbold i stedet for at være hjemme på værkstederne.... Han vil spille mod Slagelse Produktionsskole, så benet bliver holdt i gang. Produktionsskolen samlet i Avedørelejren Lokalavisen Hvidovre Weekend Hvidovre Produktionsskole købte sidste år to af Zentropas bygninger i lejren, nemlig Filmbyen 10 og Filmbyen 12, og har nu samlet alle fag i Avedørelejren. I den anledning afholdes der reception med bl. a. tale af borgmester Helle Adelborg på fredag den 12. september fra kl på Bataillonen, Alarmpladsen 2, hvor alle er velkomne til at komme os se de nye lokaliteter, og man vil blive underholdt med diverse musikindsalg samt budt på lækre kanapéer fra skolens eget køkken. Erhvervselever dyster i fodbold Dagbladet Holstebro HOLSTEBRO: I morgen er det ikke værkstedsfag og teori, der står på skoleskemaet for 1900 erhvervs-og produktionsskoleelever. De spiller i stedet fodbold til firmaidrættens landsdækkende fodboldturnering for elever på landets erhvervs-og produktionsskoler - ES Cup fodbold.... Her mødes sejersherrer og -piger fra alle 12 lokale stævner og kæmper om titlen som vinder af DM for erhvervsskolehold i fodbold. ES Cup fodbold er en del af Dansk Firmaidrætsforbunds projekt»sund erhvervsskole«, der skal forbedre sundheden blandt de unge erhvervs-og produktionsskoleelever i hele landet. pcb. Monsterløb og køkkenguf hos NVPRO Ugeavisen Odsherred ASNÆS: Produktionsskolen NVPRO har en afdeling med to linjer i Asnæs, så skolen er naturligvis også med på høstmarkedet den 13. september i Asnæs.... Naturen og GeoParkenKlokken 12 tager Naturvejleder Keld Hauge over og fortæller om GeoParken. Han deltager på NVPROs vegne i det store samarbejde der er i kommunen omkring GeoParken -men er også en af de naturvejledere, som laver naturvejledning hele året. Se SavklingenKlokken 14 kommer faglærer Dorte Hahn, som er leder af Idræt og Friluftsliv. 12 Friggs spinderok spinder stjernestøv Vestegnen STØV OG STJERNER: Alle er velkomne på Hvidovre Torv, hvor man til og med 14. september kan opleve» Stjernestøv - en stedsans «en udendørs kunstinstallation med plads til både voksne, børn og andre barnlige sjæle.... Det er unge drenge og piger fra Hvidovre Produktionsskole, som har klippet, bundet, kastet, spundet og udstrakt stykker af hvidt net over torvet sammen med faglærer og kunstner Isolda Araújo og kunstner Karoline H Larsen.... Har Hvidovre Produktionsskole spundet på nutidens spinderok?... En leg med tanken om at de to sandkasser og springvandet danner de tre stjerner i Friggs spinderok, som samtidig er Orions bælte lagt ud på Hvidovre Torv. Produktionsskolen samlet i Avedørelejren Hvidovre Avis Hvidovre Produktionsskole købte sidste år to af Zentropas bygninger i lejren, nemlig Filmbyen 10 og Filmbyen 12, og har nu samlet alle fag i Avedørelejren. I den anledning afholdes der reception med bl. a. tale af borgmester Helle Adelborg på fredag den 12. september fra kl på Bataillonen, Alarmpladsen 2, hvor alle er velkomne til at komme os se de nye lokaliteter, og man vil blive underholdt med diverse musikindsalg samt budt på lækre kanapéer fra skolens eget køkken. Social forståelse vækker opsigt: Egerbyg er indstillet til CSR People Prize 2014 Hvidovre Avis Det er ikke hver dag, man bliver indstillet til en hæderspris.... Samarbejde med produktionsskole Derudover har Egerbyg et godt samarbejde med Hvidovre Produktionsskole.... En medarbejder, der er uddannet mentor og dermed har værktøjerne til at håndtere de forskellige situationer, der opstår. Med de unge -som har haft en svær opvækst -kan udfordringerne være ret lavpraktiske, som for eksempel at få dem til at møde til tiden, fortæller Jørgen Damkiær. Første EGU elev fra Produktionsskolen Lokalavisen Sydvestvendsyssel DET VAR en stolt Lene Larsen fra Jammerbugt Produktionsskole der kunne fortælle, at nu har de den første elev som har gennemført EGU (Erhvervs grunduddannelse) efter at skolen er blevet selvstændig.... Han er med til at give pædagogisk støtte i timerne. -Det er nogle dejlige ekstra hænder, vi her har fået, fortæller Anne Hûche, som er leder af fritidsordningen på skolen. Det var et stort ønske fra både elever og forældre at Sahin blev ansat. Hver dag i skole er en kamp Nordjyske Stiftstidende Jeg er en dreng på 15 år, som netop er startet i 8. klasse igen, fordi jeg sidste år mistede rigtigt meget af min skoletid.... Jeg har hørt om produktionsskolen, kan jeg starte der, eller skal jeg

13 først have gennemført den 8 klasse igen? Du skal have afsluttet folkeskolens 9. klasse for at kunne starte på en produktionsskole, så det er desværre ikke en mulighed for dig endnu. Produktionsskolen er, som du måske ved, et godt tilbud til unge under 25 år som har brug for afklaring af interesser og evner inden valg af ungdomsuddannelse. Aage Langeland

Referat af Bestyrelsesmøde.

Referat af Bestyrelsesmøde. Referat af Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 5. maj 2015, kl. 10.00 til 15.00 Til stede: Aage Langeland (AL) Niels Brøgger (NB) H.C. Mouritsen (HC) Jesper Lübbert

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2013. Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Nr. 9. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Punkt 8 på side 33 i lovforslaget omhandler produktionsskolernes organisationsaftale. Lockouten er ophørt Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 2. 2014. Nr. 2. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fælles forståelse af ledernes lønsystem. LP har gennem tiderne fået mange henvendelser fra medlemmer ang. løn til ledere. Foreningen har selvfølgelig

Læs mere

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013.

fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2013. Nr. 1. 2013. fr a Landsforeningen af Produktionsskoleledere OK13 hvis der bliver en konflikt Der har i den seneste tid været en del snak, om hvordan situationen vil være under en konflikt mellem staten

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 9. 2011. Nr. 9. 2011. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Husk årsmøde og generalforsamling 2012. Tidspunktet er fastsat til den 19. og 20. april 2012. Som oplægsholdere er der pt. aftaler med: Morten

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 1. 2014. Nr. 1. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (gældende). Finansministeriet har udgivet nyt cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2014

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0-

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 6. 2013. Lockout fortsat. -0- Nr. 6. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Tilstedeværelse 37 timer på skolen, og ledelsens ret til at tilrettelægge arbejdet herunder med den nødvendige forberedelsestid. Lockout fortsat.

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering siden sidst Møde med de

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Produktionsskolen, vejen til uddannelse

Produktionsskolen, vejen til uddannelse Produktionsskolen, vejen til uddannelse Desværre er det en kendsgerning at alt for mange unge forlader folkeskolen med en karakter, som ikke giver dem adgang til at komme ind på de ordinære ungdomsuddannelser.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at sætte et punkt omkring PSF s henvendelse til FK regionerne på under orientering. 2. Godkendelse af referat fra mødet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Ungdomsuddannelsernes Psykoliske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2008-2009 Indholdsfortegnelse Skoleårets statistik kort fortalt 3 Henvisninger 4 Samlede antal henvisninger 4 Fordeling

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Produktionsskoleforeningens. Årsmøde 2013. Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret

Produktionsskoleforeningens. Årsmøde 2013. Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret Produktionsskoleforeningens Årsmøde 2013 Fra den 18. til den 20. april på Vingsted Centret Faktuelle oplysninger Sted: Tid: Vingsted Centret Vingsted Skovvej 2 7182 Bredsten. Fra torsdag den 18. april

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever

Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Det er skolernes ansvar at bekæmpe hash blandt elever Skolerne er uenige Det er dog ikke alle skoler, som er enige med undervisningsministeren. På Campus Bornholm Erhvervsskoleuddannelser mener man, at

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere