Nr Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at"

Transkript

1 Nr Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej til en erhvervsuddannelse. Den skal være en løsning for nogle af de unge, der ellers ikke vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Undervisningsminister Tina Nedergaard har den 17. marts 2010 fremsat et nyt lovforslag i Folketinget, der skal indføre et nyt samspil mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Som en del af satspuljeforliget for 2004 blev der etableret et forsøg med erhvervsuddannelsesforløb forankret på produktionsskoler, kaldet Produktionsbaseret lærlingeuddannelse. Målgruppen for forsøgsuddannelsen var unge på produktionsskoler, der på grund af manglende sociale, personlige eller faglige forudsætninger ikke umiddelbart kunne fortsætte videre i uddannelsessystemet på trods af evner og håndelag for eksempelvis et bestemt håndværk. Lovforslaget indebærer, at alle produktionsskoler og erhvervsskoler skal kunne tilbyde uddannelsen efter de samme overordnede retningslinjer, som er afprøvet gennem forsøget. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse har samme mål og niveau som uddannelser, der veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse i en virksomhed, og afsluttes med samme prøver og beviser. Erhvervsuddannelsens grundforløb bliver helt eller delvist erstattet af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole på samme måde som ved ny mesterlære. Derefter skal eleven gennemføre hovedforløbet på normal vis, fra dog med den forskel, at praktikuddannelsen kan finde sted på en produktionsskole. Eleverne får også mulighed for at komme i praktik i en virksomhed. Pligt til brug af egu-indberetningsportal Lovforslaget betyder desuden, at der indføres pligt for kommunalbestyrelserne og de Tilrettelæggende institutioner til at anvende en fælles indberetningsportal for erhvervsgrunduddannelse(egu). På den måde skal det blandt andet blive lettere at få et godt overblik over, hvordan denne uddannelse virker. Loven skal efter forslaget træde i kraft den 1. august Fra UVM Nyhedsbrev. Ansættelsesbevis dyrt at glemme! af Sven-Erik Hørmann Alle medarbejdere på produktionsskoler der har mere end 8 timers beskæftigelse om ugen har krav på et ansættelsesbevis. Medarbejderen skal have ansættelsesbeviset udleveret senest en måned efter ansættelsen. Ansættelsesbeviset skal indeholde en beskrivelse af stillingen og vilkårene for ansættelsesforholdet. For at loven skal være opfyldt skal nedenstående punkter være medtaget i ansættelsesbeviset: Skolens navn og adresse. Lønmodtagerens navn og adresse. En beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller job kategori. Tidspunktet for ansættelsesforholdet begyndelse. 1

2 Ansættelsens varighed hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, skalaindplacering og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal lønnens udbetalingsterminer oplyses. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom. Eksempelvis med henvisning til funktionærlov eller overenskomst. Den daglige og eller ugentlige arbejdstid om eventuelt overarbejde og omfanget heraf. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er. Ud over disse oplysninger skal ansættelsesbeviset også fortælle om andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Det kan være lokale regler om arbejdstøj, hvordan man omgås hinanden på arbejdspladsen. Særligt for produktionsskoleområdet er væsentlighed også evt. obligatorisk frokostordning og 130- timers reglen, hvis dette ikke fremgår af en vedlagt arbejdstidsbeskrivelse. Ændres medarbejderens ansættelsesforhold væsentligt, har vedkommende krav på at få et nyt ansættelsesbrev, eller et tillæg til det eksisterende ansættelsesbevis, men en beskrivelse af de nye forhold. Såfremt en medarbejder ikke har modtaget et ansættelsesbevis har vedkommende krav på en erstatning på ca. kr. 5000,00 Er du i tvivl så kontakt LP hvor du også kan få et udkast til et ansættelsesbevis! Medlemsmøde. LP inviterer hermed til medlemsmøde i Horsens. Mødet afholdes på: Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Vågøvej Horsens Torsdag den 6. maj 2010 Kl til Program: 1. Arbejdstidsregler herunder 130 t reglen 2. Ny løn 3. Konkurssikring 4. Sundhedsforsikring 5. Kursusplan for 2010, herunder præsentation af det nye Administrative Lederkursus. 6. Lederlønninger 7. Svar fra UVM ang. en række spørgsmål. 8. Drøftelse af krav og ønsker til OK11 Formand Aage Langeland gennemgår og lægger op til drøftelse af ovenstående emner. Som afslutning på mødet er foreningen vært ved et par stykker smørrebrød. Tilmelding senest den 4/5-10 på mail: med angivelse af navn, skole, mail og tfl. Mvh Aage Langeland formand Spørgsmål og svar. Spørgsmål 1. Løn til produktionsskolelærere der er ansat i flexjob. Kommunerne udbetaler flexjobtilskud efter organisationsaftalens begyndelsesløn (skalatrin 29). Vil det sige at den ansatte forbliver på begyndelsesløn i hele ansættelsesperioden, eller skal den ansatte følge det normale lønforløb for produktionsskolelærere? Den ansatte med fleksjobtilskud skal følge det normale lønforløb for produktionsskolelærere, idet det fremgår af 8, stk. 5 i 2008 organisationsaftalen for ledere og lærere ved produktionsskoler, at der optjenes fuld lønanciennitet ved mindst 15 timers beskæftigelse pr. uge i gennemsnit. Ved en beskæftigelsesgrad på under 15 timer pr. uge i gennemsnit optjenes halv lønanciennitet 2

3 Spørgsmål 2. Intervalskifte for ledere Organisationsaftalens tekst: Skolens størrelse, målt ved antal årselever, er afgørende for, hvilket interval, der skal anvendes ved aflønning af en leder. (side 11) Skal en leder aflønnes efter intervallet for 100 og derover året efter at skolen har opnået over 100 årselever? Lederen skal aflønnes efter intervallet for 100 og derover med det samme, når skolen har opnået over 100 årselever. Spørgsmål 3. Midlertidige tillæg uden for intervallet. Organisationsaftalens side 13: Der kan ved lønfastsættelsen aftales midlertidige tillæg uden for intervallet. Hvilke tillæg tænkes der på? Der tænkes på funktionstillæg, som ophører når funktionen ophører. Spørgsmål 4. Partshøring ved bortvisning. Hvordan skal en skole foretage en bortvisning med øjeblikkelig fratræden af en medarbejder, og samtidig foretage en partshøring der mindst varer 14 dage? (side 7) Skolerne skal i forbindelse med afskedigelse og bortvisning følge reglerne om partshøring i forvaltningslovens 19 og 20. Manglende partshøring medfører, at afskedigelsen/bortvisningen er ugyldig. Meddelelsen om påtænkt afskedigelse eller bortvisning skal være skriftlig, og i øvrigt anbefales det i overensstemmelse med forvaltningslovens dokumentationskrav, at hele proceduren ved afskedigelse m.v. er skriftlig. Aage Langeland LP har aftalt en billig sundhedsforsikring med Tryg Forsikring for foreningens medlemmer og deres familier. Al materiale herunder tilmeldelsesskemaer kan findes på LP`s hjemmeside: Årsmøde Jan Gintberg Snak Udstillere Referat fra generalforsamling Formanden bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg af dirigent. Lisa Tørngren, Greve blev valgt 2. Valg af stemmetællere. John Fischer, Lemvig og Elisabeth Dolmer, Køge blev valgt 3. Bestyrelsens beretning. 3

4 Formand Aage Langeland aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Skriftlig beretning var udsendt til medlemmerne i forvejen. Formanden ridsede foreningens situation op med hensyn til de organisatoriske forhold. Han lagde især vægt på baggrunden for foreningens strategi omkring organisering og forhandlingsret. Han fremhævede foreningens overordnede strategi: LP`s strategi er altså at arbejde for en selvstændig lederforening inden for det ordinære fagretlige system, samtidig vil vi arbejde sammen med de øvrige selvstændige lederforeninger. Bestyrelsen vil nu i det kommende år gå i gang med at udmønte strategien i konkrete handlinger. Han oplyste desuden at Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, netop har udtaget stævning mod KL ved Københavns Byret, med påstand om at opnå forhandlingsretten for foreningens medlemmer - en sag LP vil følge tæt. LP forventer at fremsende overenskomstkrav til Undervisningsministeriets Forhandlingskontor i løbet af foråret, et vigtigt signal at sende trods det forhold at vi ikke har forhandlingsretten. Den faglige rådgivning til medlemmerne fylder stadigt meget i det daglige arbejde. Formanden lagde desuden stor vægt på arbejdet med at servicere medlemmerne på forskellige måder. Foreningen har desuden store forventninger til det Administrative Lederkursus, der er under udarbejdelse. Kurset forventes udbudt inden sommerferien. Der blev også udtrykt stor tilfredshed med etableringen af en Seniorklub. Det bliver interessant, at se hvilke tiltag klubben kommer med. Til slut omtalte formanden løntabsforsikringen og sundhedsforsikringen, der var blevet etableret i årets løb. Der var herefter en del debat og spørgsmål omkring beretningen. Efterfølgende blev beretningen enstemmigt vedtaget. 4. Regnskab. Det reviderede regnskab for 2009 forelægges til godkendelse. Regnskabet blev enstemmigt godkendt Indkomne forslag. Der er ingen forslag indkommet fra medlemmerne. Bestyrelsen forelægger handlingsplan til godkendelse.(bilag) Godkendt enstemmigt med tilføjelse at et punkt f.(se handlingsplanen) Bestyrelsen forelægger forslag til strategi vedr. organisering og forhandlingsret. Godkendt enstemmigt. 6. Fastsættelse af kontingent på baggrund af driftsoverslag. Kassereren forelægger driftsoverslag for 2010.(bilag). Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500,- kr/mdr, samt 500,- kr/år for ikke aktive medlemmer(seniorklubben). Godkendt enstemmigt. 7. Valg. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: H. C. Mouritsen (villig til genvalg) Arne Pallisborg (villig til genvalg) Begge blev genvalgt Valg af to suppleanter for 1 år. På valg er: Niels Brøgger Jensen (villig til genvalg) Tupaarnaq Lennert (villig til genvalg) Begge blev genvalgt Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Lisa Tørngren og Ingelise Balken blev genvalgt. Elisabeth Dolmer blev valgt til 1. suppleant og John Fischer til 2. suppleant. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til Seniorklubbens bestyrelse. Anna Pedersen og Mogens Lyngsdahl blev valgt, de fik desuden bemyndigelse til selv at supplere sig med et medlem yderligere. Det blev desuden besluttet, at bestyrelsen på næste generalforsamling fremsætter forslag om ændring af vedtægterne for at præcisere valgproceduren til seniorklubbens bestyrelse. 8. Eventuelt. Intet. Handlingsplan Foreningen skal i foreningsåret særligt arbejde for følgende:

5 a. Fortsat forøgelse af foreningens medlemstal b. Udarbejde og gennemføre handlingsplan omkring strategi for organisering og forhandlingsret som beskrevet i beretningen. c. Udbygning af tilbudet om kurser og konferencer for ledere, gerne i samarbejde med andre lederforeninger, herunder udvikling af et Administrativt Lederkursus. d. Fortsat udbygning af samarbejdet med uafhængige lederforeninger, herunder særligt samarbejdet i Undervisningsledernes Hus, og SaU. e. Påvirkning af relevante myndigheder i forbindelse med vores ønsker til OK11. f. Foreningen skal arbejde for at få indflydelse i relevante udvalg, råd mv. Løntabsforsikring ved skolekonkurs LP har indgået en aftale med Willis om muligheden for at tegne en løntabsforsikring ved skolekonkurser. Materialet kan findes på LP`s hjemmeside. Medlem af LP Ønsker du at blive medlem af LP, kan det ske ved at henvende sig til formanden eller ved at gå ind på foreningens hjemmeside, og der udfylde indmeldelsesblanketten. Løntjek. Tilbuddet om et løn tjek står stadig ved magt. Ring til formanden for at lave en aftale om et besøg. 5 Kalender. Møder: 21/4-10 Bestyrelsesmøde Odense 6/5-10 Medlemsmøde Horsens Kurser: 1/6-10 Pensionsplanlægning Odense?/9-10 Administrativt Lederkursus Odense Faglig hjælp Medlemmer der har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid, for at få de første råd. Henvendelsen skal ske til formand eller kasserer. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Forhandlingskonto. Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 3 advokatkontorer, som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Se i øvrigt foreningens hjemmeside Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere Fællesskab med ca andre ledere på undervisningsområdet Administrativt fællesskab i Undervisningsledernes Hus Politisk indflydelse i samarbejde med andre undervisningsledere En organisation uden lærerindflydelse Adgang til en billig sundhedsforsikring Mulighed for at tegne en løntabsforsikring ved skolekonkurs Undervisningsledernes Hus Landsforeningen af Produktionsskoleledere Frederiksborggade 5A, 3. sal 1360 København K Telefonisk henvendelse bedes ske direkte til LP`s formand , eller Mail:

6 LP s bestyrelse: Aage Langeland, formand Gravlevvej 16 B, 9520 Skørping Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: Arne Pallisborg, kasserer Odense Produktionshøjskole Elsesminde Tlf. direkte: Mobil: Mailadresse: H.C. Mouritsen, næstformand Horsens Udviklings og Produktionshøjskole Tlf. direkte: (mobil) Mailadresse: Susanne Talbot, sekretær Lille Vildmose Produktionsskole Tlf Mailadresse: Jesper Lübbert Produktionsskole Nordsjællands Uddannelsescenter Tlf: Mailadresse: Tupaarnaq Lennert, suppleant Kalundborgegnens Produktionsskole Tlf.: Niels Brøgger Jensen, suppleant Solrød Produktionsskole Tlf. skole Mailadresse: Havn. Af KENNETH KJÆP LARSEN Aage Langeland Udklip. De genplanter planeten Amtsavisen.dk (Randers Amtsavis) (307 ord) Den asfalterede vej er for længst ophørt, da vi står ud af bilen.... Bagved står træer lige op og ned side om side.... I samarbejde med projekt genplant planeten er eleverne fra produktionsskolens skov- og naturlinie ved at plante den bare hektar til med træer, som kan optage co2.... Og linieleder på produktionsskolens skov- og naturværkstedet Lasse Borch Lanther fortæller, at man vil gøre mere for at gøre skoven brugervenlig for mange flere. Glæd dig til skolen Lolland-Falsters Folketidende, sektion 1, side 18 (296 ord) LOLLAND Elevtallet på Lolland Produktionsskole er på kort tid steget fra 17 til 130, og det skyldes ikke mindst de mange spændende tilbud, som skolen har fået.... -Fjorden er et kanon aktiv for kommunen, og det vil vi gerne understøtte i samspil med andre, siger Kristian Hjorth, der drømmer om et værksted, hvor der bygges og sejles i kajakker og kanoer. Blandt andet på Maribosøerne. Produktionsskolen står desuden for driften af ubådsmuseet ved Nakskov 6

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 8. 2014. Nr. 8. 2014. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler Lærernes nye arbejdstidsregler på de frie grundskoler, efterskolerne, produktionsskolerne og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

Dansk Metal Tele Øst

Dansk Metal Tele Øst . Dansk Metal Tele Øst VIL TENDENSEN FORTSÆTTE? Antallet af ansatte i TDC A/S er faldet dramatisk fra 1999 til 2014. Tendensen fortsætter med alarmerende nedgang af medarbejdere. 20.000 18.000 16.000 14.000

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere