Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT"

Transkript

1 Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade København V. Dagsorden: Punkt 1.:Generalforsamlingens åbning. Formanden åbnede GF og bød forbundsformand Poul Poulsen velkommen som deltager i denne første GF for afd. 7 s vedkommende. Formanden fortalte dernæst lidt om Etablissementet hvor vi nu var, for at afholde denne generalforsamling. HERO står for: Her er ro, Chr.d.X købte baren til sin elskerinde og den første Skjold Burne vinforretning åbnede i tilknytning til Etablissementet. En anden lille historie fra nyere tid kunne var at John Mogensen havde forfattet sangen: Sidder på et værtshus, her på Hero bar, men dog ikke med tanke på dette værtshus men et som hed: Laurits Betjent. Som næsten vanligt, var der ved de enkelte pladser lagt forskellige gaveting fra samarbejdspartnere m.v. det viste sig desværre at ikke alle kunne få noget med hjem. Derefter indtog man morgenbrødet.

2 Punkt 2.:Valg af dirigent, Carsten Lykholt, Statsbiblioteket blev valgt. Carsten takkede for valget og sang derefter for til: Når jeg ser et rødt flag smælde. Dirigenten overtog derefter og startede med valg sekretær og stemmeudvalg. Sekretær blev Frank Larsen, Danmarks Biblioteksskole,

3 Til stemmeudvalget blev valgt.: Lone Frier Hasnæs, Rigsarkivet, Marianne Seewaldsen, Det Kgl. Bibliotek og Jette Palshøj Pedersen, Statsbiblioteket. Punkt 3.:Beretning. Formanden startede sin beretning med at mindes vores æresmedlem Tage Støvring som afgik ved døden den 11 maj i år. Efter en kort gennemgang af hans virke inden for organisationsarbejdet blev der afholdt et minuts stilhed til hans ære. Herefter overgik Ole til selve beretningen, med en lille forklaring på hvorfor vi afholder denne GF på et værtshus, bl.a. på grund af arbejdets omfang for Rigsarkivets medlemmer. Prisen for GF ville ikke blive dyrere ved afholdelse af GF på denne måde. Bestyrelsen havde i øvrigt for nogle år siden forespurgt om lån af et lokale til dette formål på Nationalmuseet. Dengang blev der oplyst en pris på omkring kr. kun for lån af lokalet, dertil ville der så komme alt det løse som frokost m.v. Ole sagde at det var et godt valg vi tog da vi indtrådte i FFT bl.a. fordi vi ved indtræden i forbundet bevarede vores status som forening. Allerede inden vi fuldstændig indtrådte i FFT benyttede vi os af dette nye forbund, omkring forhandlinger på Det Kgl. Bibliotek ang. Ny Løn, hvor Poul Poulsen sammen med Ole og tillidsmand Søren Rasmussen forhandlede nogle ting på plads. Ole sagde at beretningen ville blive lidt tynd denne gang, da den jo kun omhandler et halvt år. og henviste til den udsendte skriftlige beretning. Indlemmelsen i FFT medførte jo en lille kontingent stigning på 100 kr. Et af de største problemer vi har haft er Ny Løn, nogle institutioner har klaret det gnidningsløst og på Rigsarkivet er overgangen til Ny løn sket, med lidt stigninger for nogle, i alt blev der brugt ca kr. mere på lønsummen ved overgangen. De små institutioner har fulgt reglerne, ved at orientere organisationen om hvordan overgangen til Ny løn er forløbet, resultatet har overvejende der været lidt stigninger i lønnen til de enkelte medarbejdere. Derimod har foreningen ikke hørt fra f.eks. Nationalmuseet. Men foreningen har dog hørt fra Det Kgl. Bibliotek, men ikke noget godt!, idet man der er lidt menneskefjendske, viser det sig, de har valgt at indplacere alle i løngruppe 1. En minimumsindplacering er ellers forhandlet med finansministeriet, således at gruppe 1. kun skal bruges til helt nyansatte og uerfarne medarbejdere. Løngruppe 2 og derover, skulle så bruges til allerede ansatte og erfarne medarbejdere. FFT er allerede i gang med at forhandle videre med Det Kgl. Bibliotek om dette emne. FFT har i september afholdt et seminar i Odense hvor en del tillidsfolk fra FTSS deltog som særligt indbudte. Ole, Peter og Jørn har deltaget i et kursus som forbundet har afholdt i Rørvig, kurset blev betalt af forsikringspenge og var dermed gratis for foreningen og forbundet. Ole påpegede at det var meget nødvendigt at tillidsfolk også dygtiggører sig, vi skal jo ikke stå tilbage overfor vores arbejdsgivere som i stor stil sender lederne på kurser. Bl.a. fordi vi står overfor mange udliciteringer på institutionerne, og det er noget vi alle vil blive berørt af på et eller andet tidspunkt. Lønstigningen pr 1. okt i år er på 0,74 procent. Jan har deltaget i et møde om overenskomstkravene i Køge. Hjemmesiden blev fremhævet som et godt værktøj til af finde forskellige oplysninger om f.eks. pensioner og løn m.m. Beretningen blev derefter sat under debat hvor der også kunne spørges til Poul Poulsen. Dirigenten åbnede debatten med en lille undskyldning for at han ikke havde konstateret at GF var lovligt indvarslet, men kunne konstatere at det var den. Karl Lassen forespurgte om de to skalatrin også blev givet til nuværende pensionister, svaret blev udsat til senere af Poul, som under evt. ville fortælle lidt om regler

4 og overenskomstkravene m.v. Ole påpegede at pensionister nu har stemmeret i foreningen, men dog ikke til sager som vedrører overenskomstkrav. Bo Vennerberg, Nationalmuseet forespurgte om vi kunne komme af med ny løn igen, svaret fra Ole gik på at Nationalmuseet jo endnu ikke har fået ny løn og der burde jo således ikke være grund til at afskaffe noget man ikke der har, men at Ny løn jo er kommet for at blive. Beretningen blev derefter godkendt enstemmigt Punkt 4.: Regnskab. Peter Raasted gennemgik regnskabet for de første 9 måneder af året. Han opfordrede også til at vores tillidsfolk tilmelder sig kurser. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og som vanligt, når regnskabet bliver godkendt uden bemærkninger bevilgede kasseren en øl til GF. Punkt 5.:Indkomne forslag. Forslaget om opsigelse af ALKA forsikringen blev motiveret af Ole, som gjorde opmærksom på bestyrelsen havde delte meninger om forslaget og således ikke ville tage det som et mistillidsvotum hvis det ikke blev vedtaget. Hans Nørgaard, Kunstindustrimuseet spurgte om det gav kontingentnedsættelse hvis forslaget blev vedtaget, dertil lød svaret at dette ikke ville være tilfældet, men at det ville give en forbedring i budgettet fremover. Jørn Ustrup, Statsbiblioteket understregede at opsigelsen af forsikringen skulle være selskabet i hænde senest den 1. januar 2005 da fristen for opsigelsen er et år kan det således først ses på budgettet i Dette betyder at vi er dækket af forsikringen i hele Forslaget blev derefter sat til afstemning og denne blev foretaget ved håndoprækning 17 stemte for forslaget imod forslaget stemte 6 4 undlod at stemme. forslaget blev således vedtaget. Punkt 6.:Valg af: a) kasserer. Peter Raasted blev genvalgt. b) 1 bestyrelsesmedlem. Jørn Ustrup blev genvalgt. c) Valg/konstituering af repræsentanter til forbundets repræsentantskab iflg. forbundsvedtægterne har de enkelte afdelinger ret til en repræsentant for hver påbegyndte 25 medlemmer, denne bestemmelse giver for vores afd. ret til 6 repræsentanter, som fortrinsvis vælges blandt bestyrelsens medlemmer. Derudover har afdelingen også ret til at indvælge en pensionist i repræsentantskabet, således at FTSS i alt har 7 personer i repræsentantskabet. Der udspandt sig en mindre debat om hvorvidt vi kunne undlade at indvælge et bestyrelsesmedlem og i stedet vælge en udenfor bestyrelsen, debatten endte med at de første 5 pladser indtager bestyrelsen. Til det 6. medlem blev flg. bragt i forslag :Søren Rasmussen, Det Kgl. Bibliotek, Gunner Grønbæk Nielsen, Nationalmuseet og Marianne Seewaldsen, Det Kgl. Bibliotek. Søren og Marianne takkede bege nej til dette og Gunner blev derefter valgt. Som repræsentant for pensionisterne blev Karl Lassen bragt i forslag og blev valgt. d) 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

5 Karl Lassen og Åge Berthelsen blev genvalgt som revisorer. Lone Frier Hasnæs, Rigsarkivet og Kristian.Salling Pedersen, Statsbiblioteket blev genvalgt som suppleanter. Alle valg blev foretaget med håndsoprækning og store klapsalver til hver enkelt. Punkt 7.: Budget. Peter gennemgik budgettet og oplyste om at vi for tiden har 127 medlemmer i modsætning til det tal som fremgik af det udsendte budget forslag. Carsten Lykholt foreslog bestyrelsen at den tog tæring efter næring og evt. sparede på det foreslåede beløb på kr. til seminarer. Peter og Ole forklarede at beløbet jo ikke alene bruges af bestyrelsen, men er beregnet på seminarer/kurser i afd. regi. Budgettet blev derefter taget til efterretning. Punkt 8.: Fremtidig virksomhed. Ole sagde herunder at samarbejdet med FFT gerne skulle vise sig at være frugtbart, derudover havde han ikke planlagt en større tale omkring punktet. Han benyttede dog her igen lejligheden til at få flere aktive tillidsfolk, samt en opfordring til at tillidsfolkene skulle bruge den magt man har som tillidsmand. Søren Rasmussen fremførte ar det jo ikke er magt, men et ansvar over for kollegaerne at være tillidsrepræsentant. Ole svarede at det jo selvfølgelig er indflydelse og at vi og vores tillidsrepræsentanter burde tage denne indflydelse både på arbejdspladsen og i organisationen, Søren replicerede at det at være tillidsrepræsentant jo også var ens familie man skulle tage hensyn til. Gunner støttede Søren og sagde, at nødvendigheden af det arbejde fagbevægelsen gør jo skal gøres og nogen må jo påtage sig dette og gav Ole ret i at det er vigtigt at vi får indflydelse alle de steder vi kan. Poul Poulsen støttede indlæggene med at ordet magt jo er et meget følelsesladet ord at bruge, og at det jo kan give nogle negative tanker, men ordet magt er jo noget der skal tænkes på i forbindelse med vore arbejdsgivere. Aage Berthelelsen pointerede at man som tillidsrepræsentant skulle være med hele tiden og at det jo for den enkelte kunne være en psykisk belastning at tænke på om man nu havde sagt det rigtige overfor ledelsen, og mente at der i FTSS kunne findes et eksempel på at en forhenværende tillidsrepræsentant var blevet fyret, på grund af hans virke som dette, han var jo ikke længere omfattet af beskyttelsesreglerne for tillidsfolk, Ole afviste at dette var sket i det konkrete tilfælde. Punkt 9.: Evt. Forbundsformand Poul Poulsen overtog så ordet og fortalte om FFT og hvordan organisationen fungerer. Dette var den syvende og sidste GF i afdelingerne i år, han deltog i og hæftede sig ved at dette var den eneste afdeling som havde en tradition med at starte og slutte med en sang, og syntes det var en god ting. Hjemmesiden bliver jo aldrig bedre end vi selv gør den, grundlæggende kan og skal den bruges af alle, forbundet er i gang med at drøfte den værende og evt. nye politik omkring driften af hjemmesiden. Til konferencen i Køge om aftalefornyelsen til de kommende overenskomstforhandlinger, deltog som før nævnt Jan Pedersen. Poul nævnte nogle af de krav som vil indgå i forhandlingerne: En stor del af den generelle ramme skal bruges på lønstigninger. Permanet lønregulering som sikrer en ligelig udvikling mellem den private og offentlige sektor og fastholdelse af reguleringsordningen med de 80 % af lønudviklingen. Af specielle krav blev der nævnt organisationsaftaler eks. uniformsaftaler m.m. Forhøjelse af pensionerne i lighed med det kommunale område som sidst var på 1 %

6 Arbejdstidsreglerne skal muligvis ændres, dette er et krav fra arbejdsgiverside. Der bliver muligvis tale om to sæt regler, Siden sidste OK-fornyelse har der siddet et udvalg som skulle behandle dette, med medlemmer fra både A og B siden. Et sæt regler der dækker hele døgnet og et for såkaldt almindelig arbejdstid fra Forbundet vil afholde temamøder i forsommeren om disse. Ny løn er noget fanden har skabt og det forventes at tillidsrepræsentanterne skoles ordentlig til dette ved at sætte sig grundigt ind i dette emne. Det var ikke meningen at dette begreb i sig selv skulle give generelle lønforhøjelser. Kulturministeriet har efter Pouls mening været det område som har været værst til bare teknisk at overføre til ny løn. Arbejdsgiverne og vi selv har jo også med Ny løn mulighed for at signalere til den enkelte at han/hun ikke laver nok eller ikke deltager i diverse kurser for at opnå større kompetencer m.m. ved at undlade og give samme forhøjelse i lønnen til alle. De meget omtalte to skalatrin som tillægges den enkelte ved pensionering er nu en realitet idet bilag M fra sidste Ok-forhandling er tiltrådt. Søren spurgte til løngrupperne om ikke det egentlig var godt nok at blive indplaceret løngruppe 1 og svaret var at det jo i sig selv var godt nok, løngruppen angiver jo kun en minimumsløn og ikke et maximum. Ole sagde at StK arbejder på at få løngrupperne til at omhandle det der egentlig blev vedtaget ved forhandlingerne, altså at gruppe 1 kommer til at omfatte nyansatte og gruppe 2 så dem med lidt mere erfaring og kompetencer og så fremdeles. Funktions og arbejdsbeskrivelser skal være lavet ved overgangen til ny løn således at man kan tage denne frem og se om der kommer nye tiltag, som der skal honoreres for. Det er altså meget vigtigt at vi alle går aktivt ind i at få lavet en funktions og arbejdsbeskrivelse på det arbejde vi udfører, kort og godt en opfordring til at vi hver især notere selv den mindste detalje ned, om hvad vi går og laver i det daglige. StK har netop afholdt kongres og da denne organisation blev dannet bestod den af medlemmer og når årsskiftet her nås er organisationen på omkring statsansatte medlemmer, faldet i medlemstallet sker jo fordi mange store statsvirksomheder overgår til at være private virksomheder-postvæsen/dsb m.v. Dette har medført at StK har været på slankekur hvad angår ansatte i organisationen. SU aftalen genforhandles i øjeblikket for bl.a. at lave en forenkling.af SU reglerne, dette er delvist begrundet i et EU-krav idet det nu bliver pålagt ledelserne at oplyse/orientere mere konkret om hvad de har gang i. Som organisation er vi repræsenteret i mange andre organisationer bl.a. Lån og Spar bank, Låneforeningen, Forbrugsforeningen og Tjenestemændenes forsikring, som bl.a. har afholdt betaling for nogle kurser, af penge som forsikringsagenturforeningen har investeret, det er afkastet fra dette der kan benyttes til evt. at betale kurser for. Poul pointerede omkring A-kassen at vi ikke må ikke tage beslutninger uden at medtage forbundet i beslutningen, da A-kasse systemet er et meget bureaukratisk foretagende som kan være svære at danse med. Det kan være særligt vigtigt i tilfælde hvor det drejer sig om afskedigelser eller suspension m.v. Kontaktudvalget er blevet en meget lille gruppe, Ole sidder stadig i bestyrelsen der. Ole understregede at for eftertiden skal alle låneansøgninger igennem FFT og ikke igennem ham mere. Ole påpegede videre at afholder f.eks. afd. 1 et seminar, er alle velkomne fra andre øvrige afdelinger. Poul understregede at han var glad for samarbejdet med FTSS og pointerede at de aftaler som FFT laver, indtil nu har vist sig at være lidt bedre end det de større organisationer kan præstere, så FTSS får vel også noget godt ud af dette samarbejde. Poul opfordrede os til vi behandler vores tillidsfolk ordentligt. Gunner orienterede om hvor langt man er nået med forhandlingerne om ny løn på National museet, man har nogenlunde fået medarbejderne indplaceret i grupper, men ellers

7 går sagen ret trægt med at blive færdige, grundet ledelsen er svære at forhandle med. Bl.a. har man igennem 10 år forhandlet om en lokalaftale som er færdigforhandlet men endnu ikke implementeret. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. Forsamlingen sang derefter Jens Vejmand inden man gik over til frokosten og almindeligt hyggeligt samvær. Referent Frank Larsen

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere