FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund red

2 Indhold Indhold... 1 Projektgruppeguide... 3 Kommissorium 1: Styrkelse af almenområdet & inklusion. 6 Kommissorium 2: It/Digitalisering... 9 Kommissorium 3: Skolens resultater Kommissorium 4: Klar til ungdomsuddannelse Kommissorium 5: Afdelingsdifferentieret didaktik Kommissorium 6: Dannelse Kommissorium 7: Uddannelse af ledere og medarbejdere 19 Kommissorium 8: Skole-hjemsamarbejde /23

3 Projektgruppeguide Dette er en guide til projektgrupperne, der indeholder nogle generelle krav og forventninger til projektgrupperne og de enkelte gruppers kommissorier. Projektgruppeguiden er her i en 1. version. Den vil efterhånden som arbejdet skrider frem blive justeret og holdt ved lige som et dynamisk værktøj. Guiden er lagt i en elektronisk konference, som alle projektgruppemedlemmer har adgang til, således at man kan følge med i både dette dokuments udvikling og andre væsentlige dokumenter i arbejdet. I konferencen er der mulighed for at lægge referater og væsentlige artikler samt dokumenter fra de enkelte projektgrupper. Hvad er Folkeskolens Fornyelse Frederikssund, FFF? Alle projektgrupper arbejder under det fælles projekt Folkeskolens Fornyelse Frederikssund. Det samlede projekt og sammenhængen imellem de enkelte dele er beskrevet i Projektbeskrivelsen der blev fremlagt til OU mødet den 2. maj. Hvilke projektgrupper er igangsat under FFF? Der er nedsat syv forskellige projektgrupper. I hvert kommissorium er projektgruppens medlemmer skrevet. Temaerne for de enkelte projektgrupper er: Styrkelse af almenområdet og inklusion IT - digitalisering Skolens Resultater Klar til ungdomsuddannelse Afdelingsdifferentieret didaktik Dannelse og Uddannelse Skole - hjem samarbejdet Organisation: 3/23

4 Styregruppen Styregruppen består af: Skolechef Leder af PPR Budgetchef Direktør for OU Styregruppen udarbejder den overordnede tidsplan samt konkrete kommissorier for koordinationsgruppen og projektgrupperne, som hver for sig skal undersøge konkrete løsningsforslag til udvikling af skolen i forhold til de skitserede udfordringer. De enkelte forslag til løsninger analyseres af styregruppen, som fremstiller dem til politisk behandling. Styregruppen orienterer månedligt fagudvalget og kvartalsvist det overordnede politiske niveau om udviklingen i projektet. Følgegruppen Følgegruppen består af: 4 skolebestyrelsesformænd 3 repræsentanter udpeget af DLF 2 repræsentanter udpeget af BUPL 3 Pædagogisk Råds mødeledere 6 Ledelsesrepræsentanter fra skoleledergruppens pædagogiske udvalg, heraf mindst én SFO leder. Gruppen har en rådgivende rolle og er ikke et besluttende forum. Følgegruppen giver sparring og input til styregruppen og orienteres om styregruppens beslutninger. Projektgrupperne Der er nedsat syv projektgrupper til at behandle relevante problemstillinger indenfor det samlede projekt. Tovholderne fra projektgrupperne deltager i koordinationsgruppen. De enkelte projektgrupper arbejder indenfor et kommissorium godkendt af styregruppen. Projektgrupperne trækker på al den viden, der kan indhentes og drages nyttig erfaring af hos relevante ressourcepersoner i organisationen, ligesom der hentes inspiration og erfaringer i andre kommuner. Koordinationsgruppen Skolechefen er formand for koordinationsgruppen, som varetager det daglige arbejde som tovholdere af de enkelte projektgrupper og koordinerer arbejdet mellem dem. Gruppen følger op på aktivitets-, ressource- og tidsplaner som løbende forelægges for styregruppen ofte ved milepælene. Medlemmerne udpeges af og refererer til styregruppen. Hvordan er projektgrupperne sammensat, og hvem skal lave hvad? Alle kommissorier indeholder en oversigt over, hvem der indgår i projektgruppen. I hver gruppe er der et medlem, der er tovholder, i de fleste projektgrupper er det en medarbejder fra Skoleafdelingen. Tovholderen er gruppens medlem i koordinationsgruppen, og det er gruppens procesleder og koordinator. I hver enkelt projektgruppe tilrettelægger man i øvrigt selv ansvarsfordelingen i gruppen. For at alle gruppedeltagere bliver involveret i arbejdet, bør det være forskellige medlemmer, der i løbet af processen indhenter ny viden til gruppen, skriver skriftlige bud på nødvendige dokumenter osv. osv. 4/23

5 Gruppen skal aflevere en projektplan og koordinationsgruppen fastsætter formkravene hertil. Tidsplanen for FFF Det samlede projekt vil komme til at strække sig over flere år. Der vil undervejs blive igangsat indsatser, som vil have flere års implementeringstid. Planen for opstarten af FFF er dog lagt, og arbejdsindholdet og planen for det første års møder er skitseret og lagt ind i kalenderen. Hvordan skal projektgrupperne gå i gang? De første datoer til den fælles tidsplan er udmeldt og ligger på Live.dk. Hver enkelt projektgruppe skal i forhold til den fælles plan udarbejde en plan for gruppens arbejde. Planen skal fremsendes til koordinationsgruppen, så koordinationsgruppen har den 5. september. I planen skal der være en skitse for, hvordan gruppen vil gå i gang med temaet, og hvordan gruppen forventer at ville udnytte arbejdsseminaret den 2/3. november samt en mødeplan. Hvornår går vi i gang? Alle projektgrupper mødes første gang på et fælles forberedelsesmøde den 9. juni. På mødet vil projektguiden blive gennemgået, og rammerne for det første års arbejde vil blive præsenteret. 5/23

6 Kommissorium 1: Styrkelse af almenområdet & inklusion Projektgruppe Sanne Dan Jensen, udviklingskonsulent, DEU Anders Durhuus Ramsing, skolechef Majbrit Bengtson, skoleleder, Gyldenstenskolen Lise Wenzel-Andersen, skoleleder, Byvangskolen Susanne Nielsen, skoleleder, Skolen ved Kæret Lone Pamhede, fuldmægtig, Budget og analyse Bernt Jensen, leder, PPR Lotte Guldfeldt, AKT- konsulent, PPR Kirsten Barnkob, afdelingsleder, Videnscenteret på Oppe Sundby Skole Udfordring Et stadig stigende antal børn udskilles fra folkeskolen og udskillelsen rummer store konsekvenser for den enkelte segregerede, ligesom den har stor økonomisk betydning. På trods af at stadig flere elever udskilles opleves det på skolerne paradoksalt nok som om rummeligheden til stadighed udfordres; at urolige elever i stigende grad forstyrrer undervisningen. Opgave Projektgruppen skal: - udarbejde en plan for, hvordan en større andel af eleverne kan inkluderes i almenskolen (se mål og delmål). Gruppen sætter sig ind i den viden der eksisterer og de erfaringer, der er gjort på området, fx i andre kommuner. På baggrund af analyser heraf fremsætter gruppen løsningsforslag indeholdende: Kort beskrivelse af den overordnede strategi for at nå målene Forslag til konkrete tiltag/omstillinger og så vidt muligt kvantificeringer af mål Anbefaling af uddannelse så forandring kan gennemføres Tidsplan for implementering af tiltagene En business case, hvor investeringer holdes op mod både de kort- og langsigtede gevinster. Mål Langt færre elever skal i fremtiden udskilles fra almenområdet. Delmål 1. Der skal ske en massiv flytning af ressourcer fra special- til almenområdet. 6/23

7 2. Brugen af undervisningsassistenter skal afsøges som en mulighed for at give den nødvendige støtte til elever, som ellers ville have svært ved at blive i egen klasse. 3. Der laves en ny visitationsmodel med incitament til at flytte ressourcer til eller beholde ressourcerne på - almenområdet ved øget inklusion. 4. Almenområdet skal have større viden om inklusion og tilføres de kompetencer, som i dag findes i specialklasserne og på specialskolerne for at styrke inklusionen på skolerne. 5. Der skal arbejdes med nyudvikling af undervisningsmiljøer, der understøtter inklusion. 6. På de enkelte skoler oprettes ressource- og kompetencecentre med Pædagogisk psykologisk rådgivning. PPR s funktion og arbejdsform tilpasses skolernes behov for at nå inklusionsmålet. 7. Lærerne skal rustes til at øge inklusionen bl.a. ved at arbejde med undervisningsdifferentiering. Tankerne i ovenstående illustreres i nedenstående model: Arbejdsstatus LP er godt i gang med at blive integreret på alle skoler i Frederikssund og skal fortsat spille en vigtig rolle. Der er nedsat en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, som skal formulere nye visitationsregler herunder en ny ressourcefordeling, som tilgodeser inklusionsarbejdet på skolerne, så flere elever får mulighed for at blive på egen skole med den nødvendige støtte. Arbejdet forventes færdigt til politisk behandling i august Inspiration til arbejdet med inklusion Rapport: Specialundervisning i Folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Rapport: De mange veje fra UCC (2011), Her påpeges adskillige ting der kan gøres for at styrke inklusion i folkeskolen (bl.a. kompetenceudvikling hos lærerne og lederne, nye opgaver for PPR samt forældreinddragelse). Danmarks evalueringsinstitut offentliggør oktober 2011 Undersøgelse af skolens indsatser for inklusion. Ballerup kommune og UCC har en partnerskabsaftale om inkluderende praksis. Der er bl.a. gennemført inklusionsformidleruddannelser (www.ballerup.dk/inklusion). København kommune har lavet et stort inklusionsprojekt i forbindelse med kommunens specialreform ( ) I Sverige er der succes med at sende lærere på kursus for at øge inklusionsevnen. 7/23

8 I Finland er forsøg med undervisningsassistenter evalueret, og der beskrives overvejende fordele herved. I 2011 kommer de første større evalueringer af anvendelsen af undervisningsassistenter i danske skoler Ressourcepersoner Skole og forældre Specialundervisere DCUM (Dansk center for undervisningsmiljø) Center for grundskoleforskning eller UCVia (evaluerer assistentordning) Frans Ø. Andersen, Center for grundskoleforskning, DPU (undervisningsassistenter) Niels Egelund, Professor, DPU, Center For Strategisk Uddannelsesforskning og Kompetenceudvikling 8/23

9 Kommissorium 2: It/Digitalisering Projektgruppe Rebekka Arp, IT-projektkoordinator, IKT-afdelingen Klaus Kørvel, skoleleder, Solbakkeskolen Jan Jørgensen, It-konsulent Peter Hyldahl, It-konsulent Anders Handberg, lærer, Græse Bakkeby Skole Anita Stöckhel, lærer Jægerspris Skole Ask Schmidt Rasmussen, psykolog, PPR Anne Fredborg Kristensen, lærer Græse Bakkebyskolen Udfordring Eleverne skal have it-kompetencer eller digital dannelse - for at begå sig i et moderne videns- og netværkssamfund. Skolen skal indrettes så den i hele sin måde at trække vejret på placerer sig på den teknologiske platform som i dag er til rådighed. Dette indebærer en stor investering i ny teknologi samt en gearing til den fuldstændige forandring af lærerrollen og af relationen mellem lærer og elev. Opgave Projektgruppen skal: - udarbejde en plan for, hvordan kommunens skoler indrettes, så eleverne får gode it-kompetencer (se mål og delmål). Gruppen sætter sig ind i den viden der eksisterer og de erfaringer, der er gjort på området, fx i andre kommuner. På baggrund af analyser heraf fremsætter gruppen løsningsforslag indeholdende: Kort beskrivelse af den overordnede strategi for at nå målene Forslag til konkrete tiltag/omstillinger og så vidt muligt kvantificeringer af mål Anbefaling af uddannelse så forandring kan gennemføres Tidsplan for implementering af tiltagene En business case, hvor investeringer holdes op mod både de kort- og langsigtede gevinster Mål Skolen skal være bedre gearet til mødet med de digitalt indfødte i en verden hvor læring kan ske 24 timer i døgnet 7 dage om ugen 365 dage om året. Gennem uddannelse og udvikling af teknologiske muligheder, skal it-potentialet udnyttes bedre i de enkelte fag og i understøttelsen af elevernes læreprocesser generelt. Delmål 1. Lærerne skal være kompetente it-brugere og it-didaktikere. 2. Der skal være gode muligheder for at anvende undervisningsprogrammer i fagene. 9/23

10 3. PCF skal holde oplæg, vejlede, sparre og hjælpe med tilrettelæggelse af undervisning i forbindelse med it. 4. It infrastrukturen udbygges. 5. Cloud computing skal anvendes. 6. Alle elever skal have mulighed for at anvende computer med netadgang i undervisningen, og der skal være elektroniske tavler i klasserne. Gruppen søger evt. fondsmidler til projekt- og programudvikling. Status på arbejdet En arbejdsgruppe har arbejdet på udvikling af it-området i Frederikssund kommune. De har beskæftiget sig med det mere tekniske og har udarbejdet en it-strategi, der bl.a. handler om Cloud computing, digitalt penalhus til alle, digitalt udviklingscenter i Pædagogisk Center Frederikssund og elevernes mulighed for at være online 24/7/365 (se folderen Skole-IT Frederikssund kommune ). Med udgangspunkt i strategien har der været afholdt en temadag for alle skoleledere, og strategien er også præsenteret politisk ved et dialogmøde. Der er arbejdes på at udarbejde en ensartethed på den teknologiske infrastruktur for kommunens skoler. Denne gruppes arbejde vil blive videreført i regi af FFF. Inspiration til arbejdet med it It i skolen (Danmarks evalueringsinstitut 2009) Den Digitale Skole: En business case for fremtiden (Det Digitale Råds sekretariat nov. 2009) Ressourcepersoner DPU-repræsentant fra Medier og it i et læringsperspektiv Karin Levinsen (underviser i it-didaktisk design på DPU) UCC (DIDAK) 10/23

11 Kommissorium 3: Skolens resultater Projektgruppe Anne Louise Terreni, AC-medarbejder, DEU Ole Peltola, skoleleder, Skuldelev Skole Geert Büttcher, Kingoskolen Jane Nielsen, læsekonsulent Morten Kristiansen, afdelingsleder, Åbjergskolen Udfordring Skolernes resultater skal forbedres, da for mange elever forlader skolen med kundskaber og færdigheder, der ikke er tilfredsstillende jf. kvalitetsrapporten. Opgave Projektgruppen skal: - udarbejde en plan for, hvordan skolernes resultater forbedres (se mål og delmål). Gruppen sætter sig ind i den viden der eksisterer og de erfaringer, der er gjort på området, fx i andre kommuner. På baggrund af analyser heraf fremsætter gruppen løsningsforslag indeholdende: Kort beskrivelse af den overordnede strategi for at nå målene Forslag til konkrete tiltag/omstillinger og så vidt muligt kvantificeringer af mål Anbefaling af uddannelse så forandring kan gennemføres Tidsplan for implementering af tiltagene En business case, hvor investeringer holdes op mod både de kort- og langsigtede gevinster Mål På den enkelte skole, skal der være en evalueringskultur, som arbejder professionelt og forskningsbaseret med udvikling af pædagogisk praksis, og der skal sættes fokus på det systematiske arbejde med at forbedre resultaterne. Delmål 1. Der skal arbejdes videre med den systematiske resultatopfølgning i forhold til udarbejdelse og opfølgning på skolernes udviklingsplaner. 2. Der skal opbygges et systematisk samarbejde mellem skole og konsulenterne (It-, Tosprogs-, Læse-, Tale-, AKT- og Fagkonsulenter samt DEU), og der skal følges op på konsulenternes besøg på skolerne i udviklingsplanerne 3. Der skal tages udgangspunkt i konkrete elevresultater ved MUS. 11/23

12 Status på arbejdet Skolernes systematiske arbejde med udviklingsplanen er et kommunalt indsatsområde. Planen er et ledelses- og styringsredskab i arbejdet med skolernes og skolevæsenets udvikling. Selvom der arbejdes med udviklingsplaner på alle skoler, kan kvaliteten fortsat forbedres. Konsulenter fra EVA har holdt oplæg og givet sparring og vejledning til de enkelte skoler og dermed været med til at styrke en forskningsmæssig tilgang. Der arbejdes på udvikling af læse- og AKT organisation i kommunen. Inspiration til arbejdet med skolernes resultater KREVI Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut har lavet en analyse af skolernes undervisningseffekt/ faglige kvalitet: Ressourcepersoner Danmarks Evalueringsinstitut Kvalitets- og tilsynsstyrelsen (tidligere Skolestyrelsen) bl.a. ansvarlig for test, kvalitetsudvikling og eksamen i folkeskolen 12/23

13 Kommissorium 4: Klar til ungdomsuddannelse Projektgruppe Thomas Lejre, pædagogisk konsulent, Skoleafdelingen Lars Kristensen, skoleleder, Marbækskolen Kjeld Ringsted, skoleleder, Marienlystskolen Carsten Rasmussen, inspektør, Ungdomsskolen Nina Gregers Faxe, afdelingsleder, 10. kl. center Anders Rohde, afdelingsleder, Gyldenstenskolen Tom Bakkestrøm, lærer, Jægerspris Karina Damsgaard, psykolog, PPR Jette Fischer, UU-Vest, Udfordring Antallet af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, ligger i Frederikssund helt nede omkring de 80 %, hvilket er meget langt fra regeringens målsætning på 95 %. For mange unge har for ringe skolekundskaber, er skoletrætte, og ekskluderet fra det gode ungdomsliv. Opgave Projektgruppen skal: - udarbejde en plan for, hvordan folkeskolerne forbereder eleverne til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse (se mål og delmål). Gruppen sætter sig ind i den viden der eksisterer og de erfaringer, der er gjort på området, fx i andre kommuner. På baggrund af analyser heraf fremsætter gruppen løsningsforslag indeholdende: Kort beskrivelse af den overordnede strategi for at nå målene Forslag til konkrete tiltag/omstillinger og så vidt muligt kvantificeringer af mål Anbefaling af uddannelse så forandring kan gennemføres Tidsplan for implementering af tiltagene En business case, hvor investeringer holdes op mod både de kort- og langsigtede gevinster Mål Der skal være en plan for, hvordan folkeskolerne forbereder eleverne til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, således at minimum 95 % gennemfører en ungdomsuddannelse. Delmål 1. Det skal afklares, hvordan begrebet uddannelsesparathed skal have betydning for skolernes forberedende arbejde. 13/23

14 2. Der etableres faglige grupper mellem ungdomsuddannelsernes lærere og folkeskolernes lærere, hvor fagfaglige emner tages op, men hvor også pædagogiske temaer tages op. 3. Der udarbejdes en model for, hvordan man fra år til år kan samle op på erfaringer med overgangen mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. 4. Der udarbejdes en plan for, hvordan der opnås en større tilgængelighed til data fra de enkelte skoler omkring elevernes valg af ungdomsuddannelse samt deres frafald og gennemførelse på uddannelsen. 5. Der skal arbejdes på initiativer til mindskelse af elevfravær i folkeskolen. Status på arbejdet Der blev i forbindelse med vedtagelsen af børne- og ungepolitikken i 2007 etableret en arbejdsgruppe, der skulle iværksætte initiativer, der kunne bidrage til at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Gruppen blev i 2008 til et permanent netværk og består af repræsentanter fra UU-Vest, skoleafdelingen, Familieafdelingen, Jobcenteret, ungdomsskolen, produktionsskolen, gymnasiet, handelsskolen og erhvervsskolen. Netværket har stået for udarbejdelsen af en fælles ungestrategi, der sætter fokus på at styrke samarbejdet mellem de relevante institutioner og kommunen med henblik på at fastholde de unge på ungdomsuddannelserne. Som en del af arbejdet med fastholdelse af unge i ungdomsuddannelserne indgår Frederikssund Kommune sammen med 19 andre kommuner i et KLpartnerskabsprojekt om, hvad kommuner kan gøre for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. På samme måde blev der i forbindelse med børne- ungepolitikken også etableret en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med at nedsætte andelen af unge der begår kriminalitet samt antallet af anbringelser. Gruppen består af repræsentanter fra Familieafdelingen, SSP, Ungdomsskolen, politiet, skole, klub samt DEU og blev i 2009 en permanent arbejdsgruppe. Gruppen har i 2011 fået til opgave at udarbejde et udkast til en kriminalpræventiv plan for Frederikssund Kommune. Desuden har gruppen igangsat et pilotprojekt, hvor 2-3 klasser på 3 skoler i marts og april 2011 har registreret deltaljeret elevfravær over en periode på 8 uger. Efterfølgende vil analysen af de data danne grundlag for evt. lokale indsatser, der kan bidrage til at nedsætte elevfraværet i de klasser. Ressourcepersoner Familieafdelingen SSP Center for ungdomsforskning DPU 14/23

15 Kommissorium 5: Afdelingsdifferentieret didaktik Projektgruppe Inger Maar Andersen Flemming West-Clausen, leder, Åbjergskolen Lars Mortensen, leder, Lindegårdsskolen Susanne Patij, leder, Jægerspris Helle Nellemose, SFO-leder, Falkenborgskolen Mette Nielsson, afdelingsleder, Gyldenstenskolen Trine Jarl, lærer, Jægerspris Annette Steensen, psykolog, PPR Udfordring Afdelingsopdelingen af skolerne er i fuld gang eller allerede gennemført, og skal følges op af en tydeligt formuleret afdelingsdifferentieret didaktik. Et væsentligt argument for den afdelingsopdelte skole er, at princippet om enhedslæreren, altså det at læreren skal kunne undervise i alle fag på alle klassetrin, ikke længere er tidssvarende. Skolerne skal være afdelingsopdelte med lærere der specialiserer sig fagligt og pædagogisk til arbejdet i én afdeling. Inden for hver afdeling skal der udvikles en didaktik med tydeligt afsæt i den pågældende aldersgruppe, og der skal sikres gode overgange mellem afdelingerne. Opgave Projektgruppen skal: - udarbejde en plan for, hvordan den afdelingsopdelte skole bliver fulgt op af en tydeligt formuleret og praktiseret afdelingsdifferentieret didaktik og pædagogik (se mål og delmål). I denne sammenhæng henviser ordet didaktik både til undervisningens mål, indhold og metodik. Gruppen sætter sig ind i den viden der eksisterer og de erfaringer, der er gjort på området, fx i andre kommuner. På baggrund af analyser heraf fremsætter gruppen løsningsforslag indeholdende: Kort beskrivelse af den overordnede strategi for at nå målene Forslag til konkrete tiltag/omstillinger og så vidt muligt kvantificeringer af mål Anbefaling af uddannelse så forandring kan gennemføres Tidsplan for implementering af tiltagene En business case, hvor investeringer holdes op mod både de kort- og langsigtede gevinster 15/23

16 Mål Der skal etableres aldersdifferentierede undervisningsmiljøer, hvor eleverne, gennem særlige fokusområder og udvikling af en didaktik og pædagogik, der er målrettet trinnet, udfordres og stimuleres optimalt. Delmål 1. Der skal formuleres en særlig didaktik og pædagogik for hver afdeling. 2. Skolerne indrettes så de understøtter den afdelingsdifferentierede didaktik og pædagogik. 3. Lærerne specialiserer sig i forhold til de meget forskellige udfordringer der er på de forskellige alderstrin. 4. Eleverne skal opleve gennemtænkte hensigtsmæssige overgange mellem afdelingerne. Inspiration til arbejdet med afdelingsdifferentieret didaktik Fredericiamodellen Jørgen Søndergaard graders eftersynet - om udskoling KL Nysyn på Folkeskolen om udskoling Frans Ørsted Pedersen indskoling - Finland Heimdalsgade skole på Nørrebro - udskoling 16/23

17 Kommissorium 6: Dannelse Projektgruppe Kent Poulsen, leder, PCF Allan Lundby-Hansen, leder, Ferslev Skole Lillian Gustafsson, leder, Græse Bakkeby Skole Pia Vang Poulsen, SFO-leder, Ferslev Bodil Madsen, afdelingsleder, Gyldenstenskolen Hanne Plambæk, psykolog og souschef, PPR Morten Hansen, afdelingsleder, Byvangskolen Udfordring I en tid hvor skolen er under gennemgribende forandring med fokus på resultater, pisafisering og digitalisering, er det særlig vigtigt at fastholde skolens brede dannelsesopgave, så vi ikke i vore bestræbelser på at blive globalt konkurrencedygtige smider barnet ud med badevandet og mister det vigtigste. I al vores resultatbestræbelse er vi i skoleverdenen ude af træning med at tale om almen dannelse. Det skyldes måske også, at det er et af de vanskeligste pædagogiske begreber at få hold på og ofte kommer til at fungere som et bufferbegreb dvs. et begreb som gør det muligt at tale overfladisk om dybe ting, uden at det bliver tilstrækkeligt tydeligt, hvad man mener, til at man bliver uvenner. Almendannelse udtrykker en bestræbelse på at finde et undervisningsindhold, der udgør et samlet hele, og det står derved i modsætning til usammenhængende informationer og ensidig specialisering rettet mod erhverv og ekstrem individualisering. Hvis en uddannelse ud over at kvalificere et individ som borger tillige skal danne et menneske, må den leve op til kravet om sammenhæng og helhed i indhold. Det er det, der menes, når vi fortsat taler om det "almene" indhold i dannelse og uddannelse. Dannelsesaspektet skal indarbejdes i tankegangen i forhold til arbejdet i de øvrige projektgrupper og i forhold til arbejdet i skolerne generelt. Opgave Projektgruppen skal: - udarbejde en plan for, hvordan fokus på almen dannelse fastholdes i skolen generelt og under omstillingerne i henhold til FFF. Desuden skal gruppen sørge for at dannelsesaspektet er med til at kvalificere indholdet i de andre grupper (se mål og delmål). Gruppen sætter sig ind i den viden der eksisterer og de erfaringer, der er gjort på området, fx i andre kommuner. På baggrund af analyser heraf fremsætter gruppen løsningsforslag indeholdende: Kort beskrivelse af den overordnede strategi for at nå målene Forslag til konkrete tiltag/omstillinger og så vidt muligt kvantificeringer af mål Anbefaling af uddannelse så forandring kan gennemføres Tidsplan for implementering af tiltagene 17/23

18 En business case, hvor investeringer holdes op mod både de kort- og langsigtede gevinster Projektgruppen har en tværgående funktion i forhold til de andre projektgrupper. Gruppen skal sikre at almen dannelse tænkes ind i forhold til de planer for løsninger, de enkelte projektgrupper udarbejder og de anbefalinger om uddannelse, de fremsætter. Mål Projektgruppe har to hovedmål: 1. Skolerne skal have en plan for, hvordan de fastholder fokus på almen dannelse. 2. De øvrige projektgruppers arbejde skal kvalificeres ved at indtænke dannelsesaspekter. Delmål 1. Der skal skabes en fælles referenceramme for forståelsen af det mangetydige begreb almen dannelse, og hvad vi skal med det i forhold til skolepraksis. 2. Der skal være en plan for, hvilke aspekter af almen dannelse, der skal fokuseres særligt på, og en plan for hvordan det sker. 3. Alle skoler skal arbejde med den internationale dimension og udvikling af interkulturelle kompetencer. Ressourcepersoner Steen Nepper Larsen, DPU Jørgen Husted, Århus Universitet 18/23

19 Kommissorium 7: Uddannelse af ledere og medarbejdere Projektgruppe Kent Poulsen, leder, PCF Allan Lundby-Hansen, leder, Ferslev Skole Lillian Gustafsson, leder, Græse Bakkeby Skole Pia Vang Poulsen, SFO-leder, Ferslev Bodil Madsen, afdelingsleder, Gyldenstenskolen Hanne Plambæk, psykolog og souschef, PPR Morten Hansen, afdelingsleder, Byvangskolen Udfordring Skolens ledere og medarbejdere skal rustes til at være med til at løse de problematikker, der tages fat i i forbindelse med FFF. Det bliver en skole hvor metodefriheden udvikles væk fra den enkelte lærers ret til at vælge hvad som helst over imod teamets ret til at vælge mellem det som virker og med en forpligtelse til at undersøge om det rent faktisk gør det. Det bliver en skole hvor ledelse udvikler sig fra rammesætning til i høj grad tæt på at udfordre det enkelte teams valg. Opgave Projektgruppen skal - udarbejde en plan for, hvordan skolens medarbejdere og ledere får styrket deres kompetencer, så de er rustet til at understøtte de løsninger der fremsættes i forbindelse med FFF (se mål og delmål). Med udgangspunkt i en opsamling af de andre projektgruppers anbefalinger om uddannelse, og en koordinering med øvrig uddannelses- og kursusudbud, udarbejder gruppen en plan indeholdende: anbefalinger om uddannelse, så forandring kan gennemføres. tidsplan for implementering af tiltagene en business case, hvor investeringer holdes op mod både de kort- og langsigtede gevinster Mål Ledernes og medarbejdernes kompetencer skal styrkes, så de er rustet til at understøtte de løsninger der fremsættes i forbindelse med FFF. Delmål 1. De anbefalinger om uddannelse, som fremsættes af de øvrige projektgrupper, skal analyseres og koordineres, så de kan indgå i gruppens samlede anbefalinger om uddannelse. 2. Dette analysearbejde skal sammentænkes med, at der skal udvikles kompetencer inden for følgende områder: 19/23

20 For lederne: Målrettet ledelse af team Ledelse i forbindelse med LP Ledelse i forbindelse med udviklingsplanen Ledelse af medarbejdernes kompetenceudvikling For lærerne: LP Samarbejde og mødestruktur i teamarbejdet Den nye lærerrolle i den digitale skole Inklusion Afdelingsdifferentieret didaktik Ressourcepersoner Ulla Nedergaard konsulent KLEO (arbejder med efter- og videreuddannelse til professionelle inden for skoleområdet med særligt fokus på ledelse og udvikling i et organisationsperspektiv). 20/23

21 Kommissorium 8: Skolehjemsamarbejde Projektgruppe Christine Dupont, projektmedarbejder, Skoleafdelingen Gitte Reimann, leder, Falkenborgskolen Jens-Ulrik Sand, afdelingsleder, Kingoskolen Morten Jensen, lærer, Falkenborgskolen Ann Holm Lauridsen, viceleder, Græse Bakkeby Helle Dalsgaard, SFO-leder, Jægerspris Otto Christensen, viceleder, Lindegaard Per Mogensen, psykolog, PPR Hanne Moses, afdelingsleder, Bakketoppen Udfordringer Alt skole-hjemsamarbejde skal kendes på, at det understøtter folkeskolens formål. En del af de problemstillinger, som skolen står overfor, kan anskues i lyset af en ændret forældreforventning, og skole-hjemsamarbejdet således som et værktøj, hvormed den professionelle kan søge at optimere familiers indfaldsvinkler til læringsmiljøet. Det er en udfordring, at der for et stigende antal af elever, som synes at komme fra alle samfundslag, savnes en naturlig forventning om, at de skal blive dygtige af at gå i skole. Budskabet om at trivsel er en nødvendig forudsætning for indlæring, er slået bredt igennem; mens budskabet om, at det ikke er en tilstrækkelig forudsætning, har vundet knapt så succesfuldt indpas. Det er en folkeopgave at ændre holdningen blandt elever til et krav og en indoptaget forventning om, at skolen er et miljø for læring og dygtiggørelse. En opgave, som den professionelle, læreren og skolelederen bl.a. kan involvere forældre i via skole-hjemsamarbejdet. Individualiseringen har vundet indpas som en samfundstendens, og som en udfordring i folkeskolen med dens grundprincip om, at læring er noget der foregår i fællesskaber. I kølvandet på individualiseringen, er det en tendens, at mange forældre har mest fokus på eget barn, og langt mindre fokus på at være medspillere omkring det fællesskab, som barnet er en del af. Skole-hjemsamarbejdet og tilliden til den enkelte lærer lider under den tendens til tab af autoritet, som ses i den offentlige sektor. Denne autoritet synes det muligt at genvinde, hvor fagligheden er skolens domæne, mens værdierne er fælles. Der er brug for at gentænke skole-hjemsamarbejdet i lyset af generelle samfundsmæssige udfordringer. Der er brug for at udvikle et professionelt udgangspunkt for skolehjemsamarbejdet, hvori der medtænkes en differentiering i de ressourcer, som den enkelte familie kan mønstre omkring det enkelte barn, og hvor barnets læring er i fokus. Opgave Projektgruppen skal: - udarbejde en plan for, hvordan skolens medarbejdere og ledere kan styrkes og professionaliseres i skole-hjem samarbejdet. 21/23

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

NOTAT. FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere

NOTAT. FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere NOTAT FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere Indledning Mål Målet for gruppens arbejde er at Ledernes og medarbejdernes kompetencer skal styrkes så de er rustet til at understøtte de løsninger,

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Gruppe 4: Klar til uddannelse. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Gruppe 4: Klar til uddannelse. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Gruppe 4: Klar til uddannelse Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Udfordring... 2... 2 Delmål... 2 Status... 2 Delmål 1: Udvikling af UEA-undervisning... 2 Delmål

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013

Folkeskolereform Kick-off. Lolland Kommune august 2013 Folkeskolereform Kick-off Lolland Kommune august 2013 1 Kort velkomst v/ Bjarne Voigt Hansen De kommunalpolitiske forventninger v/ Hans-Erik Lund Rasmussen Rammesætning for arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune

Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune Kvalitetsrapport 2013-2014 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune 1/64 Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Skoleafdelingen ved Frederikssund Kommune. Revisionen er afsluttet [ ]. Foto: Kenneth Jensen

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kommisorium, organisering og udpegninger i projekt Uddannelse til alle.

Kommisorium, organisering og udpegninger i projekt Uddannelse til alle. Initialer: GIL Sag: 306-2010-40826 Dok.: 306-2010-296997 Oprettet: 3. januar 2011 Kommisorium, organisering og udpegninger i projekt Uddannelse til alle. Kommisorium: Ad hoc udvalget Uddannelse til alle,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-2013 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune

Kvalitetsrapport 2012-2013 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune Kvalitetsrapport 2012-2013 for skolevæsenet i Frederikssund Kommune 1/50 Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Udviklingsafdelingen og Skoleafdelingen ved Frederikssund Kommune. Revisionen er afsluttet oktober

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980 Museumsredegørelsens gennemførelse Kulturstyrelsen har præciseret de hovedproblemstillinger, der følger af museumsredegørelsens gennemførelse. Det drejer sig ud over tidsplanen om modeller for varetagelse

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort?

Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort? Hvad siger den internationale forskning om inklusion? Hvad har 12 kommuner foreløbig gjort? Professor Niels Egelund Direktør for CSER Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Lidt facts om udviklingen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Gruppe 5: Afdelingsdifferentieret didaktik. Indhold. Folkeskolens Fornyelse Frederikssund. Januar 2013

Gruppe 5: Afdelingsdifferentieret didaktik. Indhold. Folkeskolens Fornyelse Frederikssund. Januar 2013 Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 5: Afdelingsdifferentieret didaktik Januar 2013 Indhold Kommissorium for FFF projektgruppe 5... 2 Afdelingsdifferentieret didaktik... 2 Afgrænsning... 2 Implementering/Kernekomponenter...

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

!"&'! %( # )! * * +!#!, -

!&'! %( # )! * * +!#!, - ! "! !"# $ %!"&'! %( # )! * * +!#!, -. )! /01!'( #&."( # 23(4 5'%6 3$4 # 6173$4 $ %!&$!'$( )8-89: 6!# %! &!" # $ % &!%$ # $ %1!; ", "!!!!!1%!", " 1!"% "! % %! '! *< 3 *=4 %.8886!!! "=< "1 /.! -'34" 1!1%!!1!

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Skoleindskrivning til børnehaveklasse 2010/2011

Skoleindskrivning til børnehaveklasse 2010/2011 Åbjergskolen Oppe-Sundby skole Indskrevet i alt Incl.5 Ønsker anden skole 42 Incl. 5 ønsker anden skole 66 Udsættelser 4 6 Frederikssund Private Realskole 3 6 Førskolestart 1 Andre Privare skoler Stenløse

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Forberedelsen og implementeringen af folkeskolereformen vil involvere samtlige skoler, SFO er og klubber Politisk spor: drøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse,

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere