Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Den nye udbudslov Tina Braad, partner Christian Nielsen, specialistadvokat

2 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler og indkøbscentraler Udvælgelse og egnethedsvurdering Tildeling Kontraktgennemførelsen Opsamling

3 Velkomst og introduktion 3

4 4 Velkomst og introduktion Betydningen af, at udbudsreglerne flyttes over i en lov Fordele Regulering af forhold der ikke er omtalt i direktivet Kodificering og præcisering af særlig dansk praksis Omfattende lovforarbejder kan bruges til fortolkning Tilsidesættelse af klagenævnspraksis Ulemper Der mistes fleksibilitet på de områder der detailreguleres Der kan opstå tvivl om loven udgør en korrekt implementering af direktivet EU-domstolens (hidtidige og fremtidige) praksis er ikke nødvendigvis direkte anvendelig, men må fortolkes i lyset af den konkrete implementering Som udgangspunkt implementeres forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke i en lov Lovteksten er ikke i alle tilfælde helt entydig

5 5 Status på loven og oversigt over dens indhold Lovgivningsprocessen og lovens indhold Udbudslovsudvalget blev nedsat i juni 2013 Nyt udbudsdirektiv (2014/24EU) vedtaget 26. februar 2014 Udkastet til lovforslaget har været i høring fra 5. december 2014 til 8. januar 2015 Afsnit 1 ( 1-5) Forberedelse af udbud Afsnit 2 ( 6-37) Anvendelsesområde og tærskelværdier Afsnit 3 ( ) EU-udbud Afsnit 4 ( ) Sociale og andre specifikke tjenesteydelser og reserverede kontrakter Afsnit 5 ( ) Offentlige indkøb under tærskelværdien med klar grænseoverskridende interesse Afsnit 6 ( 191) Offentlige indkøb under tærskelværdien uden klar grænseoverskridende interesse Afsnit 7 ( 192) Bemyndigelsesbestemmelser Afsnit 8 ( ) Klageadgang, straf og ikrafttræden Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget ultimo marts 2015 (forsinket ca. en måned) Udbudsloven forventes at træde i kraft 1. oktober 2015

6 6 Udbudspligtige ydelser Bygge- og anlægskontrakter Ingen ændringer i forhold til de nuværende regler

7 7 Udbudspligtige ydelser Sondringen mellem bilag II A- og B-tjenesteydelser ophører Betydeligt flere kontrakter vil være udbudspligtige efter lovens ikrafttræden Hovedparten af de tidligere bilag II B-tjenesteydelser omfattes fremadrettet af procedurereglerne i lovens afsnit 4 ( light-regimet ) Tærskelværdien er på ca. DKK Enkelte ydelser udgår helt fra lovens anvendelsesområde, og kan derfor indkøbes uden udbud. Proceduremæssige forpligtelser efter light-regimet : Fastlægge en udbudsprocedure Fastsætte et tildelingskriterium, samt evt. underkriterier Offentliggøre en bekendtgørelse Underrette tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen Iagttage standstill-forpligtelsen og Indsende bekendtgørelse om indgåede kontrakter.

8 8 Udbudspligtige ydelser Light-ydelser Ydelserne er angivet i forarbejderne med henvisning til CPV koder Sundheds- og socialvæsen (fx hjemmehjælp) Administrative tjenester på det sociale område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet mv. Hotel- og restaurationsydelser Juridiske tjenesteydelser der ikke er helt undtaget jf. nedenfor Sikkerheds- og vagttjenester Posttjenester Reglerne om uden virkning gælder også for light-ydelserne! Undtagne kontrakter In-house kontrakter Erhvervelse af fast ejendom Finansielle tjenester Visse juridiske tjenesteydelser herunder vedr. retssager, rådgivning om sager der kan blive til retssager og tjenester forbundet med udøvelse af offentlig myndighed Lån, uanset om de er baseret på udstedelse af obligationer eller ej

9 9 Udbudspligtige ydelser Tilbudslovens afsnit II ophæves Fremover skal ordregiver for så vidt angår indkøb under tærskelværdien sondre mellem indkøb med og uden klar grænseoverskridende interesse Indkøb med en klar grænseoverskridende interesse skal annonceres på udbud.dk og ordregiver skal fastlægge udbudsproceduren, herunder fastsætte et tildelingskriterium Ved indkøb uden en klar grænseoverskridende interesse skal ordregiver sikre, at indkøbet sker på markedsmæssige vilkår, fx ved 1. at gennemføre en markedsafdækning, 2. at indhente to eller flere tilbud eller 3. annoncering Der kan ikke længere klages (til klagenævnet) over overtrædelser af udbudslovens regler for offentlige kontrakter under EU-tærskelværdierne og uden klar grænseoverskridende interesse.

10 10 Forberedelse af udbud

11 11 Forberedelse af udbud Lovens 38 indfører en særlig bestemmelse om indledende markedsundersøgelser og inddragelse af mulige tilbudsgivere. En ordregiver kan, inden der iværksættes en udbudsprocedure, gennemføre markedsundersøgelser med henblik på at udforme udbuddet og informere økonomiske aktører om ordregiverens udbudsplaner og krav i forbindelse med udbuddet. Ordregiveren kan i den forbindelse have dialog med og modtage rådgivning fra økonomiske aktører. Rådgivningen kan anvendes i planlægningen og gennemførelsen af udbuddet, forudsat at dette ikke medfører en overtrædelse af de grundlæggende principper i 2. Ordregiver skal i så fald sikre, at konkurrencen ikke som følge heraf fordrejes. Har en økonomisk aktør eller en virksomhed, der har tilknytning til en økonomisk aktør, rådgivet ordregiveren i forbindelse med en markedsundersøgelse eller på anden måde rådgivet eller være involveret i forberedelsen af udbudsproceduren, skal ordregiveren træffe passende foranstaltninger for at undgå, at konkurrencen fordrejes af den pågældende økonomiske aktørs deltagelse i udbuddet. Ordregiver skal som minimum: 1. Så vidt muligt sikre, at relevante oplysninger, der er udvekslet i forbindelse med en økonomisk aktørs involvering i udbudsproceduren, indgår i udbudsmaterialet, og 2. Fastsætte tidsfristerne for modtagelse af ansøgninger og tilbud, så de udligner den tidsmæssige fordel, som en økonomisk aktør kan have opnået ved involvering i forberedelsen af udbuddet m.v. 3. Ordregiveren skal udelukke den pågældende ansøger eller tilbudsgiver hvis ordregiveren ikke ved mindre indgribende foranstaltninger kan sikre overholdelse af ligebehandlingsprincippet.

12 12 Forberedelse af udbud Forarbejderne vedr. nr. 1: Som eksempel kan nævnes en ordregiver, der udbyder totalrådgivning i forbindelse med renovering af en bygning, der forud for udbuddet har fået en virksomhed til at foretage en bygningsmæssig funktionsanalyse og en tilstandsvurdering af den eksisterende bygning. De informationer, som den rådgivende virksomhed tilvejebringer i forbindelse med undersøgelsen af den eksisterende bygning, kan indarbejdes i en rapport, som vedlægges udbudsmaterialet. Forarbejderne vedr. nr. 2: Ordregiveren skal ved fastsættelsen af sin frist for ansøgning eller tilbud indregne den tid, som det skønnes at ville tage de øvrige ansøgere og tilbudsgivere at oparbejde den viden, som den pågældende ansøger eller tilbudsgiver har opnået ved sit forberedende arbejde eller markedsundersøgelse. Det vil typisk være i forbindelse med egentlig forudgående rådgivningsarbejde, f.eks. miljøundersøgelse, tilstandsrapporter for eksisterende bygninger eller andet, at en ansøger eller tilbudsgiver kan have opnået en tidsmæssig fordel.

13 13 Forberedelse af udbud Forarbejderne vedr. nr. 3: Mindre indgribende foranstaltninger skal anvendes hvis de findes. Udgangspunktet er, at en økonomisk aktør skal udelukkes, såfremt denne har deltaget i udformningen af udbudsmaterialet, herunder betingelserne for udbuddet, de tekniske specifikationer eller kontraktudkastet. I sådanne situationer vil udgangspunktet være, at ordregiveren ikke kan foretage foranstaltninger, der kan forhindre en fordrejning af konkurrencen. Inden en eventuel udelukkelse skal ansøgere eller tilbudsgivere have mulighed for at godtgøre, at deres deltagelse i forberedelsen af udbudsproceduren ikke kan fordreje konkurrencen, jf. 136.

14 14 Forberedelse af udbud Ifølge forarbejderne er der tale om en bred adgang til dialog. Der gælder ingen formelle betingelser. Det kan ofte være en god idé at udarbejde en forhåndsmeddelelse. Uanset den nye bestemmelse kan ordregiver ende i en situation hvor det er tvivlsomt om en virksomhed skal udelukkes. Dette er særligt risikofyldt i de tilfælde, hvor virksomheden der har medvirket under forberedelsen, og efterfølgende vinder udbuddet.

15 15 Forberedelse af udbud Kan sammenholdes med forpligtelsen til at neutralisere den eksisterende leverandørs fordel: Sag T-345/03: Derfor skal der for i så vid udstrækning som muligt at overholde princippet om ligebehandling af de bydende og for at undgå konsekvenser, der ville stride imod den tjenestes interesse, der varetages af den ordregivende myndighed, alligevel ske en udligning af de eventuelle fordele, den eksisterende kontrahent eller en bydende, som er knyttet til denne gennem en aftale om underleverance, nyder godt af, men kun i det omfang det i teknisk henseende er enkelt at foretage en sådan udligning, hvis udligningen er økonomisk rimelig, og hvis den ikke indebærer en tilsidesættelse af den eksisterende kontrahents eller den nævnte underleverandørs rettigheder.

16 16 Forberedelse af udbud Kan derudover sammenholdes med forpligtelsen til at forebygge interessekonflikter: 4: En ordregiver skal træffe passende foranstaltninger til at identificere, forebygge og afhjælpe interessekonflikter i forbindelse med gennemførelsen af et udbud m.v. 11, nr. 18: Interessekonflikter omfatter de situationer, hvor en person hos en ordregiver eller hos en indkøbsleverandør, der handler på vegne af ordregiveren, og som er involveret i gennemførelsen af udbudsproceduren, eller som kan påvirke resultatet af proceduren, har en direkte eller indirekte økonomisk eller anden personlig interesse, der kan antages at bringe dennes upartiskhed og uafhængighed i forbindelse med udbudsproceduren i fare. Det nuværende direktiv regulerer ikke disse forhold. Se fx Klagenævnets kendelse af 26. august 2013, Krüger A/S mod Horsens Bioenergi ApS

17 17 Udarbejdelse af materialet - delkontrakter Opdel eller forklar-princippet Pligt til at opdele kontrakten i separate delkontrakter eller til i udbudsmaterialet at forklare, hvorfor kontrakten ikke er opdelt i delkontrakter 48, stk. 1: En ordregiver kan udbyde separate delkontrakter i stedet for at udbyde en samlet kontrakt 48, stk. 2: Opdeler en ordregiver ikke kontrakten, skal ordregiveren i udbudsmaterialet oplyse om baggrunden herfor (Art. 46, stk. 1) Ordregiver skal angive de vigtigste grunde for at kontrakten ikke er opdelt Hvornår har ordregiver en vigtig grund? Ordregiver har et vidt skøn Lovbemærkningerne nævner varetagelsen af økonomiske eller markedsmæssige hensyn såsom stordriftsfordele eller hvis ordregiveren vurderer at der ikke vil være en konkurrence om delkontrakter Vil en bred standardmæssig vurdering være nok?

18 18 Offentliggørelse af udbudsmaterialet Samtidighedskrav Udbudsmaterialet skal offentliggøres samtidig med (fra datoen for) offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen 130, stk. 1: En ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende. Ordregiver kan undlade at give fri adgang til udbudsmaterialet på dette tidspunkt, hvis: Udbudsmaterialet har en særlig karakter, eller Udbudsmaterialet er fortroligt Indsnævrer mulighederne for senere i processen at foretage ændringer af udbudsmaterialet

19 19 Offentliggørelse af udbudsmaterialet 128, stk. 1: Ordregiver kan først offentliggøre udbudsmaterialet, når bekendtgørelsen er offentliggjort i EUT. 128, stk. 2: Ordregiver kan offentliggøre udbudsmaterialet 48 timer efter bekræftelsen af modtagelsen af EU s publikationskontor. 130: Ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen i EUT. 131: Tilbudsfristen skal forlænges med fem dage, hvis ikke alt udbudsmaterialet er tilgængeligt ved offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen (ren national bestemmelse). Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres i EU-tidende 1-5 dage efter fremsendelse. Når en bekendtgørelse er udarbejdet af EU s publikationskontor offentliggøres den den følgende dag om morgenen. Det betyder, at bekendtgørelser der er indtastet af publikationskontoret fredag offentliggøres lørdag. Dermed skal ordregiver holde øje med om offentliggørelse er sket lørdag, og eventuelt offentliggøre udbudsmaterialet lørdag, idet der ellers skal ske forlængelse med fem dage. Hvis udbudsbekendtgørelsen afsendes en onsdag kan der offentliggøres fredag. Hvis den afsendes torsdag er der en risiko for weekendarbejde. Hvis den sendes fredag kan man sende den sidst på dagen og dermed reelt fjerne risikoen.

20 20 Digitalisering af udbud Indførelsen af e-udbud fra 2017/2018 Ordregiver skal sikre, at al kommunikation og informationsudveksling foretages ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler Undtagelsesvist kan ordregiver gennemføre udbuddet uden brug af elektronisk kommunikationsmidler, fx hvis udbuddets særlige art ville kræve brug af særlige værktøjer EU-Kommissionen vil udarbejde standarder, der skal følges. Det er dog fortsat uvist, hvordan standarderne kommer til at se ud

21 21 Nye udbudsformer

22 22 Lettere adgang til forhandling Udvidet adgang til at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog Der er som udgangspunkt mulighed for at forhandle om alt andet end hyldevarer Betingelserne er lempet væsentligt i forhold til de nugældende regler 60, stk. 1, nr. 1: En ordregiver kan anvende udbud med forhandling i følgende tilfælde [ ]: a) Ordregivers behov kan ikke imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, b) kontrakten omfatter design eller innovative løsninger, c) når kontrakten på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens art, kompleksitet eller de retlige og finansielle forhold eller risici i forbindelse hermed ikke kan tildeles uden forudgående forhandling, eller d) når ordregiveren ikke kan fastlægge de tekniske specifikationer tilstrækkeligt præcist med henvisning til en standardiseret europæisk teknisk vurdering, fælles teknisk specifikation eller teknisk reference Frit valg mellem procedurerne udbud med forhandling ( 60) og konkurrencepræget dialog ( 66), da betingelserne er de samme

23 23 Lettere adgang til forhandling Udvidet adgang til at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog Eksempler fra forarbejderne It-løsninger, der skal tilpasses ordregiverens tekniske platforme, konvertering af data, integration med øvrige it-systemer m.v. Avanceret teknisk udstyr og medicinsk udstyr, der skal tilpasses ordregiverens behov for uddannelse af personale samt driftsrelaterede logistiske ydelser. Hvor ordregiveren har behov for nogle nye funktioner til en allerede tilgængelig løsning Tilfælde, hvor ordregiveren ikke er i stand til at fastlægge de krav, der kan opfylde ordregiverens behov. Når produktets æstetiske og funktionelle egenskaber herunder brugervenlighed, materialevalg, levetid m.v. inddrages. Innovative løsninger fx indførelsen af en ny eller betydeligt forbedret vare, tjenesteydelse eller proces, herunder, men ikke begrænset til produktions-, bygge- eller anlægsaktiviteter. Ordregiveren kan derimod ikke anvende proceduren, hvis ordregiveren i udbudsmaterialet præcist har defineret den påtænkte anskaffelse. Det kan f.eks. være, hvis ordregiveren udbyder et færdigt projekteret byggeri, dvs. et projekt, hvor der ikke er mulighed for tilpasninger af nogen art.

24 24 Lettere adgang til forhandling Udvidet adgang til at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog Dermed kan reglerne ofte anvendes ved Totaltalentreprise Funktionsudbud Tidligere udbud (udbud på projektforslagsstadiet hvor der ikke foreligger et hovedprojekt)

25 25 Lettere adgang til forhandling Ukonditionsmæssige tilbud Mulighed for at forhandle, hvis tilbuddene er ukonditionsmæssige eller uacceptable, fx fordi de overstiger det fastsatte budget 60, stk. 1, nr. 2 / 66, stk. 1, nr. 2: En ordregiver kan anvende [ ] når der i forbindelse med et offentligt eller begrænset udbud kun afgives ikkeforskriftsmæssige eller uacceptable tilbud. 60, stk. 3, nr. 2 / 66, stk. 3: Ved uacceptable tilbud skal blandt andet forstås tilbud, som overstiger det af ordregiveren fastsatte budget. Lovbemærkningerne nævner, at det er ordregiver, der har bevisbyrden for, at et budget er fastlagt klart, præcist og før offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen Muligvis et opgør med Klagenævnets kendelse af 11. marts 2014, HSHansen A/S mod Bygningsstyrelsen, hvor nævnet kom frem til, at forhandling ikke var mulig på baggrund af, at de i tilbuddene indeholdte priser oversteg ordregivers - ikke offentliggjorte - budget

26 26 Lettere adgang til forhandling Hvad kan der forhandles om? Ordregiver kan forhandle om alle elementer i udbudsmaterialet og tilbuddet. 65, stk. 2 / 69, stk. 2: Der kan forhandles om alt undtagen fastsatte mindstekrav, tildelingskriteriet og eventuelle underkriterier samt de endelige tilbud. Forhandlingerne må således ikke føre til, at minimumskrav, kriterier for tildeling og deres vægtning ændres Kan delkriterierne ændres under en forhandling? Vær påpasselig med at kalde noget for minimumskrav i udbudsmaterialet Lovbemærkningerne nævner, at der er mulighed for at forhandle med en tilbudsgiver, der har taget forbehold overfor minimumskrav (men de skal frafaldes ved forhandlingen) Er forhandling hensigtsmæssigt i alle tilfælde? Fordele? Ulemper?

27 27 Dom af 5. december 2013 i sag C-561/12, Nordecon Udbud fra den estiske vejstyrelse efter forhandling vedr. planlæggelse og anlæggelse af en vej. Der var fastsat bindende krav til bredden af en midterrabat. En virksomhed der ikke overholdte et af disse krav blev desuagtet indkaldt til forhandlinger. Ukonditionsmæssigheden blev forhandlet bort. 37. Selv om den ordregivende myndighed råder over en forhandlingsbeføjelse inden for rammerne af et udbud med forhandling, er den således stadig forpligtet til at drage omsorg for, at de krav i kontrakten, som den har givet en bindende karakter, bliver overholdt. Hvis dette ikke var tilfældet, ville princippet om, at de ordregivende myndigheder handler på en gennemsigtig måde, blive tilsidesat, og det formål, der er anført i denne doms foregående præmis, ville ikke kunne blive opfyldt. 38. Hvis det anerkendtes, at et bud, der ikke var i overensstemmelse med de bindende betingelser, kunne antages med henblik på en forhandling, ville fastsættelsen af bindende betingelser i udbuddet i øvrigt miste enhver virkning, og det ville ikke være muligt for den ordregivende myndighed at forhandle med tilbudsgiverne på et for disse fælles grundlag baseret på de nævnte betingelser og følgelig at behandle disse lige. 39. Henset til ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 30, stk. 2, i direktiv 2004/18 ikke tillader en ordregivende myndighed at føre forhandlinger med tilbudsgiverne om tilbud, som ikke opfylder de bindende krav, der er fastsat i udbuddets tekniske specifikationer. Klagenævnets kendelse af 18. november 1996, European Metro Group mod Ørestadsselskabet: Det følger af forskellen mellem de forskellige udbudsformer, at en tilbudsgiver under et udbud efter forhandling kan tage forbehold over for alle bestemmelser i udbudsbetingelserne, og at sådanne forbehold kan være genstand for eventuelle efterfølgende forhandlinger. Stadfæstet af Højesteret. Det fremgår ikke af praksis, om ordregiver kan skrive sig ud af problemet i udbudsbetingelserne.

28 28 Konkurrencepræget dialog Samme betingelser som udbud med forhandling. Kan også anvendes når der alene modtages ukonditionsmæssige tilbud. Ordregiveren skal i udbudsmaterialet fastsætte ordregiverens behov og krav, mindstekrav, tildelingskriteriet og underkriterier. De prækvalificerede inviteres til at deltage i et dialogforløb. Dette kan eventuelt opdeles i successive faser med henblik på at begrænse antallet af løsninger, der skal diskuteres under dialogen. Formålet med dialogen er at indkredse og fastslå, hvorledes ordregiverens behov bedst kan opfyldes. Dialogen kan vedrøre alle aspekter ved udbuddet bortset fra grundlæggende elementer. Fastsatte mindstekrav og kriterier for tildeling er grundlæggende elementer i forbindelse med proceduren konkurrencepræget dialog.

29 29 Konkurrencepræget dialog Når dialogen er erklæret for afsluttet og efter at have underrettet de resterende deltagere herom, opfordres deltagerne til at afgive deres endelige tilbud på grundlag af den eller de løsninger, der er fastsat under dialogen. De endelige tilbud skal indeholde alle de elementer, der er nødvendige for projektets udførelse. Ordregiver skal fastsætte en passende frist for afgivelse af endeligt tilbud. På ordregiverens anmodning kan disse endelige tilbud afklares, præciseres og optimeres. Dette må dog ikke føre til, at der ændres ved vigtige elementer i udbuddet eller tilbuddet i væsentlig grad, og til konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling. Kontrakten tildeles på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiveren kan føre forhandlinger med den tilbudsgiver, der har afgivet det vindende tilbud. Forhandlingerne skal ske med henblik på, at bekræfte de økonomiske forpligtelser eller andre vilkår i tilbuddet. Forhandlinger mellem ordregiveren og den vindende tilbudsgiver må ikke medføre, at der foretages ændringer i grundlæggende elementer.

30 30 Innovationspartnerskaber Ordregiver kan anvende udbudsproceduren innovationspartnerskab, hvis ordregiveren vil udvikle en innovativ vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejde, som ikke allerede er tilgængelig på markedet. Et innovationspartnerskab består af tre faser: Udbuddet Innovationsforløbet Eventuelt efterfølgende indkøb af den udviklede ydelse. Der stilles en række krav til de oplysninger der gives i udbudsbekendtgørelsen: Om ordregiveren forbeholder sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag af det indledende tilbud, Hvilken ordning der skal gælde for intellektuel ejendomsret, Om ordregiveren vil indgå én eller flere partnerskabskontrakter, Hvordan forhandlingsforløbet forventes at forløbe, herunder om forhandlingerne under innovationspartnerskabsproceduren skal forløbe i flere forhandlingsfaser med henblik på at begrænse antallet af tilbud, Om ordregiveren vil yde vederlag til deltagerne i innovationspartnerskabsproceduren, Om ordregiveren vil begrænse antallet af deltagende parter på baggrund af delmål.

31 31 Innovationspartnerskaber Derudover skal udbudsmaterialet angive: Udbuddets genstand Mindstekrav Tildelingskriteriet og underkriterier (skal være det bedste forhold mellem pris og kvalitet) Ansøgningsfristen (mindst 30 dage) Mindst tre ansøgere skal udvælges til deltagelse. Ordregiver skal ved udvælgelsen som minimum lægge vægt på kriterier vedrørende ansøgernes kapacitet på området forskning og udvikling eller udvikling og gennemførelse af innovative løsninger. Ordregiver skal samtidig og skriftligt, opfordre de udvalgte ansøgere til at afgive et indledende tilbud. Det indledende tilbud skal bestå af et forsknings- og innovationsprojektforslag. En ordregiver skal forhandle med tilbudsgiverne om de indledende og alle efterfølgende tilbud, med mindre ordregiveren har forbeholdt sig, og vælger at udnytte sit forbehold, at tildele kontrakten på grundlag af det indledende tilbud.

32 32 Innovationspartnerskaber Ordregiver skal strukturere det enkelte innovationspartnerskab i faser med dertil hørende delmål. Ordregiver skal sørge for betaling af vederlag i passende rater til de deltagende partnere.

33 33 Sideordnede tilbud Sideordnede tilbud dækker over de tilfælde, hvor ordregiveren i udbudsmaterialet har fastsat, at der kan eller skal afgives flere tilbud på udførelsen af den udbudte opgave med forskellige udførelsesmetoder, materialer eller lignende. Ordregiver kan acceptere eller kræve, at der afgives sideordnede tilbud. Dette skal i givet fald fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsmaterialet. Ordregiver skal fastsætte det krævede antal sideordnede tilbud under hensyntagen til proportionalitetsprincippet, herunder ordregiverens behov samt tilbudsgivernes omkostninger forbundet med udarbejdelse af tilbud. Ordregiveren kan uden begrundelse stille krav om op til otte sideordnede tilbud. Hvis ordregiveren vil stille krav om mere end otte sideordnede tilbud, skal ordregiveren i udbudsmaterialet begrunde dette. Tilbudsevalueringen skal foretages i overensstemmelse med 157.

34 34 Sideordnede tilbud Sondringen overfor alternative tilbud Ved sideordnede tilbud forstås, at ordregiveren i udbudsmaterialet har fastsat, at der kan eller skal afgives forskellige tilbud på udførelsen af den udbudte bygge- og anlægsopgave under udførelse af forskellige udførelsesmetoder, materialer eller lignende. Hermed er det ordregiveren, der beslutter, hvilke forskellige løsninger, tilbudsgiverne skal tilbyde. Ved et alternativt tilbud forstås, at en tilbudsgiver i almindelighed i tilknytning til et almindeligt tilbud afgiver et tilbud, som på væsentlige punkter afviger fra det, der er fastsat i udbudsmaterialet. Det vil sige, at det ved alternative tilbud er tilbudsgiveren, der beslutter, hvori afvigelserne skal bestå.

35 35 Sideordnede tilbud Udfordringen består i evalueringen. Ved valget mellem de indkomne tilbud skal ordregiveren anvende den evalueringsmetode, som er offentliggjort i udbudsmaterialet. Ordregiveren skal således på forhånd oplyse, hvordan det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres og dermed hvordan sammenligningen mellem de forskellige tilbud med forskelige udførelsesmetoder, materialer og lignende foretages. Det samme gælder valget mellem forskellige former for entreprise, der er kendetegnet ved forskellige vilkår for udførelsen, der ikke umiddelbart lader sig sammenligne. Dette kan eksempelvis ske ved, at man relativt vægter udførelsesmetoderne, materialerne eller lignende.

36 36 Kortere minimumsfrister Minimumsfrist Før 1. oktober 2015 Efter 1. oktober 2015 Ansøgningsfrist, når udbudsbkg. er fremsendt elektronisk Tilbudsfrist (når udbudsbkg. er fremsendt elektronisk) Tilbudsfrist, når elektronisk adgang til udbudsmaterialet Ansøgningsfrist Tilbudsfrist, hovedreglen Tilbudsfrist, når tilbuddet kan indgives elektronisk Offentligt udbud (Ingen) 45 dage 40 dage (Ingen) 35 dage 30 dage Begrænset udbud 30 dage 40 dage 35 dage 30 dage 30 dage 25 dage Ansøgningsfrist, når udbudsbkg. er fremsendt elektronisk Minimumsfrist Før 1. oktober 2015 Efter 1. oktober 2015 Tilbudsfrist, Tilbudsfrist, Ansøgningsfrist Indledende tilbud Endeligt tilbud Tilbudsfrist, Indledende tilbud Tilbudsfrist, Endeligt tilbud Udbud med forhandling 30 dage Ingen krav. Fristen skal dog oplyses. Ingen krav. Fristen skal dog oplyses. 30 dage 30 dage Passende frist Konkurrencepræget dialog 30 dage Ingen krav. Fristen skal dog oplyses. Ingen krav. Fristen skal dog oplyses. 30 dage. (Ingen) Passende frist

37 37 Kortere minimumsfrister Prisen for de kortere tilbudsfrister er dog noget voldsom: 130, stk. 1: En ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende.

38 38 Rammeaftaler og indkøbscentraler

39 39 Rammeaftaler En rammeaftale er en aftale, som indgås mellem én eller flere ordregivere og én eller flere økonomiske aktører, og som fastsætter vilkårene for kontrakter, der tildeles i løbet af en nærmere fastsat periode, især med hensyn til pris og i givet fald påtænkte mængder. En rammeaftale indgås på baggrund af de sædvanlige procedurer og kan højst have en løbetid på fire år, jf. 93. Dette kan være en udfordring ved rammeaftaler med flere leverandører. I ekstraordinære tilfælde dog indgås for en længere periode. Ordregivere, der skal kunne gøre brug af rammeaftale angives i udbudsbekendtgørelsen. Kontrakter, der indgås på grundlag af en rammeaftale, der er indgået med én vindende tilbudsgiver, tildeles på de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, jf. 95. Ordregiveren kan, inden tildelingen af kontrakten, skriftligt anmode den vindende tilbudsgiver om at fuldstændiggøre sit tilbud.

40 40 Rammeaftaler Kontrakter, der indgås på grundlag af en rammeaftale, der er indgået med mere end én part på rammeaftalen, kan tildeles ved (jf. 96): 1. direkte tildeling, jf. 97, 2. genåbning af konkurrencen, jf. 98, eller 3. enten direkte tildeling, jf. 97, eller genåbning af konkurrencen, jf. 98. Det skal angives i udbudsmaterialet vedrørende rammeaftalen, hvordan tildeling af kontrakter finder sted. Skal tildeling ske efter nr. 3, skal valget mellem direkte tildeling og genåbning af konkurrencen ske på grundlag af objektive kriterier, herunder blandt andet kriterier vedrørende de efterspurgte varers eller ydelsers kvantitet, værdi eller karakteristika og den ordregivende myndigheds øvrige konkrete indkøbsbehov. De objektive kriterier skal fastsættes i udbudsmaterialet vedrørende rammeaftalen.

41 41 Rammeaftaler Direkte tildeling af kontrakter skal ske på grundlag af 1. rammeaftalens bestemmelser og 2. de objektive kriterier, der er fastsat i udbudsmaterialet for rammeaftalen. Genåbning af konkurrencen skal baseres på: 1. de samme vilkår som var gældende i forbindelse med tildelingen af rammeaftalen, 2. hvor det er nødvendigt mere præcist formulerede vilkår, eller 3. når det er relevant, andre vilkår, der er fastsat på forhånd i udbudsmaterialet for rammeaftalen. Skal ske ved samtidig skriftlig opfordring til de økonomiske aktører, som er i stand til at udføre kontrakten, til skriftligt at afgive tilbud.

42 42 Indkøbscentraler En indkøbscentral er en ordregiver, der foretager centraliserede indkøbsaktiviteter. Ordregivere kan indkøbe på baggrund af kontrakter og rammeaftaler der er tildelt af en indkøbscentral. Udgangspunktet er, at indkøbscentralen er ansvarlig for fejl mv. i udbuddet. Dog er ordregiver selv ansvarlig for de dele af indkøbsprocessen, som ordregiveren selv udfører, herunder: 1. Tildeling af kontrakt på grundlag af et dynamisk indkøbssystem, der drives af en indkøbscentral, 2. Gennemførelse af fornyet konkurrence under en rammeaftale, der er indgået af en indkøbscentral, 3. Beslutningen om, hvilken af de leverandører, der er part i en rammeaftale med flere leverandører, som skal udføre en given opgave, jf. 95. En ordregiver kan tildele en offentlig tjenesteydelseskontrakt om levering af centraliserede indkøbsaktiviteter til en indkøbscentral uden at følge udbudsprocedurerne i denne lov.

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Kort om udbudsreglerne Regulerer procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter Formålet med

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Programmet 09.45 10.35 Indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Tina Braad og Christian Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Tina Braad og Christian Nielsen 1 Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Tina Braad og Christian Nielsen 2 Dagens emner Vi giver et overblik over status i lovgivningsprocessen og de væsentligste ændringer. Du

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler?

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Oplæg på DI medlemsmøder Februar og Marts 2016 Jesper Fabricius Advokat, partner 1 Hovedpunkter i den nye udbudslov Fem lange 1) Fleksible udbudsformer

Læs mere

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Ny dansk udbudslov Medlemsmøde den 2. juni 2015 Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Agenda Udbudsloven

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 2 Peter Moesgaard Kring Konst. chef for Jura & CSR, SKI 12. marts

Læs mere

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRHUS: 16. NOVEMBER 2015 KØBENHAVN: 23. NOVEMBER 2015 1 OVERSIGT Alle de nye regler Hvorfor en ny udbudslov? Hvad siger de nye udbudsregler? Helikopterblik på udbudsloven Markedsundersøgelser

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 Fordele og udfordringer ved ESPD Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 UDBUDSDIREKTIVET OM ESPD 2014-Udbudsdirektivets præambel betragtning 84: Mange økonomiske aktører, og ikke mindst SMV'er,

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Den nye udbudslov - hvad skal du vide som tilbudsgiver?

Den nye udbudslov - hvad skal du vide som tilbudsgiver? Den nye udbudslov - hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/ partner Anders Birkelund Nielsen og advokatfuldmægtig Stinna Mohr Uddannelsesdagen 2016 2 Overblik - de udvalgte temaer Del I Introduktion Mulighed

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum UDBUDSLOVEN Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum DAGSORDEN: Kl. Oplægsholder/ Ordstyrer Emne 9.00 10.00 Advokat Asser Rung-Hansen DAHL Advokatfirma 10.00 10.30 Adm. direktør Claus Rehfeld Rehfeld

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Modernisering af udbudsdirektiverne 27. Januar 18. april 2011: Kommissionens

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Den nye udbudslovs positive effekter og udfordringer

Den nye udbudslovs positive effekter og udfordringer Den nye udbudslovs positive effekter og udfordringer Aarhus, den 3. november 2016 2 Program 1 Oversigt over de vigtigste ændringer i udbudsloven 2 Udbud med forhandling 3 Offentliggørelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Side 2 Har du styr på udbudsloven? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud fremtiden starter her... Gode råd om... udbud INDHOLD Indledning 3 Før udbuddet går i gang 4 Hvor finder du udbud? 4 Markedsdialog 4 Under udbudsprocesses 4 Udbudsformer 4 Dokumentation 6 Udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside: SIDE 155 JANUAR 2016 Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler, som

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten Udbudsloven Thomas Thorup Larsen, Partner 12. Januar 2016 UdbudsVagten Page 2 Ny opdeling af tjenesteydelser Ny opdeling af tjenesteydelser Nugældende opdeling i bilag II A og bilag II B Udbudsdirektiv

Læs mere

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 16. december 2015 Udbudsvagten

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 16. december 2015 Udbudsvagten Udbudsloven Thomas Thorup Larsen, Partner 16. december 2015 Udbudsvagten Page 2 Overblik over ændringer Ændringer i overblik Ny opdeling af tjenesteydelser - indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbudsloven efter ét år

Udbudsloven efter ét år Udbudsloven efter ét år Et kritisk syn på udvalgte bestemmelser i loven Dansk Forening for Udbudsret, 19. januar 2017 Jesper Fabricius Advokat, partner Overordnede overvejelser Et overordnet perspektiv

Læs mere

Vejledning om udelukkelsesgrunde

Vejledning om udelukkelsesgrunde Vejledning om udelukkelsesgrunde 1. Baggrund Denne vejledning, om brugen af udelukkelsesgrunde i forbindelse med udbud og tilbudsindhentninger, er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning af 7. november

Læs mere

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv. Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv. Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv Forsyningskonference på SDU - Forskningscentret 4DH, WP3 og Erhvervsforvaltningsret 1 Oplægsholder Anders Nørgaard Jensen Advokat PUBLICURE Advokatfirma Telefon 2015

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER Hovmøller & Thorup advokatfirma Dagens program: 1. Kort om udbudsreglerne 2. Afgivelse af tilbud a. Egnethed og udvælgelse b. Tildelingskriterier c. Gennemgang udbudsmaterialet

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Udbud med forhandling (og konkurrencepræget dialog) Rasmus Holm Hansen

Udbud med forhandling (og konkurrencepræget dialog) Rasmus Holm Hansen Udbud med forhandling (og konkurrencepræget dialog) Rasmus Holm Hansen Highligths Adgangen til at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog er udvidet betragteligt. Meget positivt, da disse

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Håndbog i Udbudsloven

Håndbog i Udbudsloven Håndbog i Udbudsloven Håndbog i Udbudsloven - Offentlige bygge- og anlægsarbejder Lasse Aagaard-Møller Michael Holst Christensen Nireka Yogendran 0 Håndbog i Udbudsloven Offentlige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

DAGENS EMNER - UDBUDSRET

DAGENS EMNER - UDBUDSRET DAGENS EMNER - UDBUDSRET 1. Hvilket regelsæt? 2. Den nye udbudslov 3. Udvælgelse af tilbudsgivere 4. Evaluering og tildeling 5. Udbud efter forhandling 6. Annullation af udbud 1 UDBUDSJUNGLEN Licitationsloven

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Kapitel 10. Evaluering og tildeling Indledning. Hvad er nyt? afsnit 10.3). afsnit 10.3).

Kapitel 10. Evaluering og tildeling Indledning. Hvad er nyt? afsnit 10.3). afsnit 10.3). SIDE 211 JANUAR 2016 Kapitel 10 Evaluering og tildeling 10.1 Indledning Hvad er nyt?» Det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal anvendes som et overordnet begreb (se afsnit 10.3).» Tre nye tildelingskriterier:

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Boensdorff2013 NO_DOC_EXT: 2017-065025 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: brian.boensdorff@rsyd.dk

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere