Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Den nye udbudslov Tina Braad, partner Christian Nielsen, specialistadvokat

2 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler og indkøbscentraler Udvælgelse og egnethedsvurdering Tildeling Kontraktgennemførelsen Opsamling

3 Velkomst og introduktion 3

4 4 Velkomst og introduktion Betydningen af, at udbudsreglerne flyttes over i en lov Fordele Regulering af forhold der ikke er omtalt i direktivet Kodificering og præcisering af særlig dansk praksis Omfattende lovforarbejder kan bruges til fortolkning Tilsidesættelse af klagenævnspraksis Ulemper Der mistes fleksibilitet på de områder der detailreguleres Der kan opstå tvivl om loven udgør en korrekt implementering af direktivet EU-domstolens (hidtidige og fremtidige) praksis er ikke nødvendigvis direkte anvendelig, men må fortolkes i lyset af den konkrete implementering Som udgangspunkt implementeres forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke i en lov Lovteksten er ikke i alle tilfælde helt entydig

5 5 Status på loven og oversigt over dens indhold Lovgivningsprocessen og lovens indhold Udbudslovsudvalget blev nedsat i juni 2013 Nyt udbudsdirektiv (2014/24EU) vedtaget 26. februar 2014 Udkastet til lovforslaget har været i høring fra 5. december 2014 til 8. januar 2015 Afsnit 1 ( 1-5) Forberedelse af udbud Afsnit 2 ( 6-37) Anvendelsesområde og tærskelværdier Afsnit 3 ( ) EU-udbud Afsnit 4 ( ) Sociale og andre specifikke tjenesteydelser og reserverede kontrakter Afsnit 5 ( ) Offentlige indkøb under tærskelværdien med klar grænseoverskridende interesse Afsnit 6 ( 191) Offentlige indkøb under tærskelværdien uden klar grænseoverskridende interesse Afsnit 7 ( 192) Bemyndigelsesbestemmelser Afsnit 8 ( ) Klageadgang, straf og ikrafttræden Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget ultimo marts 2015 (forsinket ca. en måned) Udbudsloven forventes at træde i kraft 1. oktober 2015

6 6 Udbudspligtige ydelser Bygge- og anlægskontrakter Ingen ændringer i forhold til de nuværende regler

7 7 Udbudspligtige ydelser Sondringen mellem bilag II A- og B-tjenesteydelser ophører Betydeligt flere kontrakter vil være udbudspligtige efter lovens ikrafttræden Hovedparten af de tidligere bilag II B-tjenesteydelser omfattes fremadrettet af procedurereglerne i lovens afsnit 4 ( light-regimet ) Tærskelværdien er på ca. DKK Enkelte ydelser udgår helt fra lovens anvendelsesområde, og kan derfor indkøbes uden udbud. Proceduremæssige forpligtelser efter light-regimet : Fastlægge en udbudsprocedure Fastsætte et tildelingskriterium, samt evt. underkriterier Offentliggøre en bekendtgørelse Underrette tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen Iagttage standstill-forpligtelsen og Indsende bekendtgørelse om indgåede kontrakter.

8 8 Udbudspligtige ydelser Light-ydelser Ydelserne er angivet i forarbejderne med henvisning til CPV koder Sundheds- og socialvæsen (fx hjemmehjælp) Administrative tjenester på det sociale område, uddannelsesområdet, sundhedsområdet mv. Hotel- og restaurationsydelser Juridiske tjenesteydelser der ikke er helt undtaget jf. nedenfor Sikkerheds- og vagttjenester Posttjenester Reglerne om uden virkning gælder også for light-ydelserne! Undtagne kontrakter In-house kontrakter Erhvervelse af fast ejendom Finansielle tjenester Visse juridiske tjenesteydelser herunder vedr. retssager, rådgivning om sager der kan blive til retssager og tjenester forbundet med udøvelse af offentlig myndighed Lån, uanset om de er baseret på udstedelse af obligationer eller ej

9 9 Udbudspligtige ydelser Tilbudslovens afsnit II ophæves Fremover skal ordregiver for så vidt angår indkøb under tærskelværdien sondre mellem indkøb med og uden klar grænseoverskridende interesse Indkøb med en klar grænseoverskridende interesse skal annonceres på udbud.dk og ordregiver skal fastlægge udbudsproceduren, herunder fastsætte et tildelingskriterium Ved indkøb uden en klar grænseoverskridende interesse skal ordregiver sikre, at indkøbet sker på markedsmæssige vilkår, fx ved 1. at gennemføre en markedsafdækning, 2. at indhente to eller flere tilbud eller 3. annoncering Der kan ikke længere klages (til klagenævnet) over overtrædelser af udbudslovens regler for offentlige kontrakter under EU-tærskelværdierne og uden klar grænseoverskridende interesse.

10 10 Forberedelse af udbud

11 11 Forberedelse af udbud Lovens 38 indfører en særlig bestemmelse om indledende markedsundersøgelser og inddragelse af mulige tilbudsgivere. En ordregiver kan, inden der iværksættes en udbudsprocedure, gennemføre markedsundersøgelser med henblik på at udforme udbuddet og informere økonomiske aktører om ordregiverens udbudsplaner og krav i forbindelse med udbuddet. Ordregiveren kan i den forbindelse have dialog med og modtage rådgivning fra økonomiske aktører. Rådgivningen kan anvendes i planlægningen og gennemførelsen af udbuddet, forudsat at dette ikke medfører en overtrædelse af de grundlæggende principper i 2. Ordregiver skal i så fald sikre, at konkurrencen ikke som følge heraf fordrejes. Har en økonomisk aktør eller en virksomhed, der har tilknytning til en økonomisk aktør, rådgivet ordregiveren i forbindelse med en markedsundersøgelse eller på anden måde rådgivet eller være involveret i forberedelsen af udbudsproceduren, skal ordregiveren træffe passende foranstaltninger for at undgå, at konkurrencen fordrejes af den pågældende økonomiske aktørs deltagelse i udbuddet. Ordregiver skal som minimum: 1. Så vidt muligt sikre, at relevante oplysninger, der er udvekslet i forbindelse med en økonomisk aktørs involvering i udbudsproceduren, indgår i udbudsmaterialet, og 2. Fastsætte tidsfristerne for modtagelse af ansøgninger og tilbud, så de udligner den tidsmæssige fordel, som en økonomisk aktør kan have opnået ved involvering i forberedelsen af udbuddet m.v. 3. Ordregiveren skal udelukke den pågældende ansøger eller tilbudsgiver hvis ordregiveren ikke ved mindre indgribende foranstaltninger kan sikre overholdelse af ligebehandlingsprincippet.

12 12 Forberedelse af udbud Forarbejderne vedr. nr. 1: Som eksempel kan nævnes en ordregiver, der udbyder totalrådgivning i forbindelse med renovering af en bygning, der forud for udbuddet har fået en virksomhed til at foretage en bygningsmæssig funktionsanalyse og en tilstandsvurdering af den eksisterende bygning. De informationer, som den rådgivende virksomhed tilvejebringer i forbindelse med undersøgelsen af den eksisterende bygning, kan indarbejdes i en rapport, som vedlægges udbudsmaterialet. Forarbejderne vedr. nr. 2: Ordregiveren skal ved fastsættelsen af sin frist for ansøgning eller tilbud indregne den tid, som det skønnes at ville tage de øvrige ansøgere og tilbudsgivere at oparbejde den viden, som den pågældende ansøger eller tilbudsgiver har opnået ved sit forberedende arbejde eller markedsundersøgelse. Det vil typisk være i forbindelse med egentlig forudgående rådgivningsarbejde, f.eks. miljøundersøgelse, tilstandsrapporter for eksisterende bygninger eller andet, at en ansøger eller tilbudsgiver kan have opnået en tidsmæssig fordel.

13 13 Forberedelse af udbud Forarbejderne vedr. nr. 3: Mindre indgribende foranstaltninger skal anvendes hvis de findes. Udgangspunktet er, at en økonomisk aktør skal udelukkes, såfremt denne har deltaget i udformningen af udbudsmaterialet, herunder betingelserne for udbuddet, de tekniske specifikationer eller kontraktudkastet. I sådanne situationer vil udgangspunktet være, at ordregiveren ikke kan foretage foranstaltninger, der kan forhindre en fordrejning af konkurrencen. Inden en eventuel udelukkelse skal ansøgere eller tilbudsgivere have mulighed for at godtgøre, at deres deltagelse i forberedelsen af udbudsproceduren ikke kan fordreje konkurrencen, jf. 136.

14 14 Forberedelse af udbud Ifølge forarbejderne er der tale om en bred adgang til dialog. Der gælder ingen formelle betingelser. Det kan ofte være en god idé at udarbejde en forhåndsmeddelelse. Uanset den nye bestemmelse kan ordregiver ende i en situation hvor det er tvivlsomt om en virksomhed skal udelukkes. Dette er særligt risikofyldt i de tilfælde, hvor virksomheden der har medvirket under forberedelsen, og efterfølgende vinder udbuddet.

15 15 Forberedelse af udbud Kan sammenholdes med forpligtelsen til at neutralisere den eksisterende leverandørs fordel: Sag T-345/03: Derfor skal der for i så vid udstrækning som muligt at overholde princippet om ligebehandling af de bydende og for at undgå konsekvenser, der ville stride imod den tjenestes interesse, der varetages af den ordregivende myndighed, alligevel ske en udligning af de eventuelle fordele, den eksisterende kontrahent eller en bydende, som er knyttet til denne gennem en aftale om underleverance, nyder godt af, men kun i det omfang det i teknisk henseende er enkelt at foretage en sådan udligning, hvis udligningen er økonomisk rimelig, og hvis den ikke indebærer en tilsidesættelse af den eksisterende kontrahents eller den nævnte underleverandørs rettigheder.

16 16 Forberedelse af udbud Kan derudover sammenholdes med forpligtelsen til at forebygge interessekonflikter: 4: En ordregiver skal træffe passende foranstaltninger til at identificere, forebygge og afhjælpe interessekonflikter i forbindelse med gennemførelsen af et udbud m.v. 11, nr. 18: Interessekonflikter omfatter de situationer, hvor en person hos en ordregiver eller hos en indkøbsleverandør, der handler på vegne af ordregiveren, og som er involveret i gennemførelsen af udbudsproceduren, eller som kan påvirke resultatet af proceduren, har en direkte eller indirekte økonomisk eller anden personlig interesse, der kan antages at bringe dennes upartiskhed og uafhængighed i forbindelse med udbudsproceduren i fare. Det nuværende direktiv regulerer ikke disse forhold. Se fx Klagenævnets kendelse af 26. august 2013, Krüger A/S mod Horsens Bioenergi ApS

17 17 Udarbejdelse af materialet - delkontrakter Opdel eller forklar-princippet Pligt til at opdele kontrakten i separate delkontrakter eller til i udbudsmaterialet at forklare, hvorfor kontrakten ikke er opdelt i delkontrakter 48, stk. 1: En ordregiver kan udbyde separate delkontrakter i stedet for at udbyde en samlet kontrakt 48, stk. 2: Opdeler en ordregiver ikke kontrakten, skal ordregiveren i udbudsmaterialet oplyse om baggrunden herfor (Art. 46, stk. 1) Ordregiver skal angive de vigtigste grunde for at kontrakten ikke er opdelt Hvornår har ordregiver en vigtig grund? Ordregiver har et vidt skøn Lovbemærkningerne nævner varetagelsen af økonomiske eller markedsmæssige hensyn såsom stordriftsfordele eller hvis ordregiveren vurderer at der ikke vil være en konkurrence om delkontrakter Vil en bred standardmæssig vurdering være nok?

18 18 Offentliggørelse af udbudsmaterialet Samtidighedskrav Udbudsmaterialet skal offentliggøres samtidig med (fra datoen for) offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen 130, stk. 1: En ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende. Ordregiver kan undlade at give fri adgang til udbudsmaterialet på dette tidspunkt, hvis: Udbudsmaterialet har en særlig karakter, eller Udbudsmaterialet er fortroligt Indsnævrer mulighederne for senere i processen at foretage ændringer af udbudsmaterialet

19 19 Offentliggørelse af udbudsmaterialet 128, stk. 1: Ordregiver kan først offentliggøre udbudsmaterialet, når bekendtgørelsen er offentliggjort i EUT. 128, stk. 2: Ordregiver kan offentliggøre udbudsmaterialet 48 timer efter bekræftelsen af modtagelsen af EU s publikationskontor. 130: Ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelsen af bekendtgørelsen i EUT. 131: Tilbudsfristen skal forlænges med fem dage, hvis ikke alt udbudsmaterialet er tilgængeligt ved offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen (ren national bestemmelse). Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres i EU-tidende 1-5 dage efter fremsendelse. Når en bekendtgørelse er udarbejdet af EU s publikationskontor offentliggøres den den følgende dag om morgenen. Det betyder, at bekendtgørelser der er indtastet af publikationskontoret fredag offentliggøres lørdag. Dermed skal ordregiver holde øje med om offentliggørelse er sket lørdag, og eventuelt offentliggøre udbudsmaterialet lørdag, idet der ellers skal ske forlængelse med fem dage. Hvis udbudsbekendtgørelsen afsendes en onsdag kan der offentliggøres fredag. Hvis den afsendes torsdag er der en risiko for weekendarbejde. Hvis den sendes fredag kan man sende den sidst på dagen og dermed reelt fjerne risikoen.

20 20 Digitalisering af udbud Indførelsen af e-udbud fra 2017/2018 Ordregiver skal sikre, at al kommunikation og informationsudveksling foretages ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler Undtagelsesvist kan ordregiver gennemføre udbuddet uden brug af elektronisk kommunikationsmidler, fx hvis udbuddets særlige art ville kræve brug af særlige værktøjer EU-Kommissionen vil udarbejde standarder, der skal følges. Det er dog fortsat uvist, hvordan standarderne kommer til at se ud

21 21 Nye udbudsformer

22 22 Lettere adgang til forhandling Udvidet adgang til at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog Der er som udgangspunkt mulighed for at forhandle om alt andet end hyldevarer Betingelserne er lempet væsentligt i forhold til de nugældende regler 60, stk. 1, nr. 1: En ordregiver kan anvende udbud med forhandling i følgende tilfælde [ ]: a) Ordregivers behov kan ikke imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, b) kontrakten omfatter design eller innovative løsninger, c) når kontrakten på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens art, kompleksitet eller de retlige og finansielle forhold eller risici i forbindelse hermed ikke kan tildeles uden forudgående forhandling, eller d) når ordregiveren ikke kan fastlægge de tekniske specifikationer tilstrækkeligt præcist med henvisning til en standardiseret europæisk teknisk vurdering, fælles teknisk specifikation eller teknisk reference Frit valg mellem procedurerne udbud med forhandling ( 60) og konkurrencepræget dialog ( 66), da betingelserne er de samme

23 23 Lettere adgang til forhandling Udvidet adgang til at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog Eksempler fra forarbejderne It-løsninger, der skal tilpasses ordregiverens tekniske platforme, konvertering af data, integration med øvrige it-systemer m.v. Avanceret teknisk udstyr og medicinsk udstyr, der skal tilpasses ordregiverens behov for uddannelse af personale samt driftsrelaterede logistiske ydelser. Hvor ordregiveren har behov for nogle nye funktioner til en allerede tilgængelig løsning Tilfælde, hvor ordregiveren ikke er i stand til at fastlægge de krav, der kan opfylde ordregiverens behov. Når produktets æstetiske og funktionelle egenskaber herunder brugervenlighed, materialevalg, levetid m.v. inddrages. Innovative løsninger fx indførelsen af en ny eller betydeligt forbedret vare, tjenesteydelse eller proces, herunder, men ikke begrænset til produktions-, bygge- eller anlægsaktiviteter. Ordregiveren kan derimod ikke anvende proceduren, hvis ordregiveren i udbudsmaterialet præcist har defineret den påtænkte anskaffelse. Det kan f.eks. være, hvis ordregiveren udbyder et færdigt projekteret byggeri, dvs. et projekt, hvor der ikke er mulighed for tilpasninger af nogen art.

24 24 Lettere adgang til forhandling Udvidet adgang til at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog Dermed kan reglerne ofte anvendes ved Totaltalentreprise Funktionsudbud Tidligere udbud (udbud på projektforslagsstadiet hvor der ikke foreligger et hovedprojekt)

25 25 Lettere adgang til forhandling Ukonditionsmæssige tilbud Mulighed for at forhandle, hvis tilbuddene er ukonditionsmæssige eller uacceptable, fx fordi de overstiger det fastsatte budget 60, stk. 1, nr. 2 / 66, stk. 1, nr. 2: En ordregiver kan anvende [ ] når der i forbindelse med et offentligt eller begrænset udbud kun afgives ikkeforskriftsmæssige eller uacceptable tilbud. 60, stk. 3, nr. 2 / 66, stk. 3: Ved uacceptable tilbud skal blandt andet forstås tilbud, som overstiger det af ordregiveren fastsatte budget. Lovbemærkningerne nævner, at det er ordregiver, der har bevisbyrden for, at et budget er fastlagt klart, præcist og før offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen Muligvis et opgør med Klagenævnets kendelse af 11. marts 2014, HSHansen A/S mod Bygningsstyrelsen, hvor nævnet kom frem til, at forhandling ikke var mulig på baggrund af, at de i tilbuddene indeholdte priser oversteg ordregivers - ikke offentliggjorte - budget

26 26 Lettere adgang til forhandling Hvad kan der forhandles om? Ordregiver kan forhandle om alle elementer i udbudsmaterialet og tilbuddet. 65, stk. 2 / 69, stk. 2: Der kan forhandles om alt undtagen fastsatte mindstekrav, tildelingskriteriet og eventuelle underkriterier samt de endelige tilbud. Forhandlingerne må således ikke føre til, at minimumskrav, kriterier for tildeling og deres vægtning ændres Kan delkriterierne ændres under en forhandling? Vær påpasselig med at kalde noget for minimumskrav i udbudsmaterialet Lovbemærkningerne nævner, at der er mulighed for at forhandle med en tilbudsgiver, der har taget forbehold overfor minimumskrav (men de skal frafaldes ved forhandlingen) Er forhandling hensigtsmæssigt i alle tilfælde? Fordele? Ulemper?

27 27 Dom af 5. december 2013 i sag C-561/12, Nordecon Udbud fra den estiske vejstyrelse efter forhandling vedr. planlæggelse og anlæggelse af en vej. Der var fastsat bindende krav til bredden af en midterrabat. En virksomhed der ikke overholdte et af disse krav blev desuagtet indkaldt til forhandlinger. Ukonditionsmæssigheden blev forhandlet bort. 37. Selv om den ordregivende myndighed råder over en forhandlingsbeføjelse inden for rammerne af et udbud med forhandling, er den således stadig forpligtet til at drage omsorg for, at de krav i kontrakten, som den har givet en bindende karakter, bliver overholdt. Hvis dette ikke var tilfældet, ville princippet om, at de ordregivende myndigheder handler på en gennemsigtig måde, blive tilsidesat, og det formål, der er anført i denne doms foregående præmis, ville ikke kunne blive opfyldt. 38. Hvis det anerkendtes, at et bud, der ikke var i overensstemmelse med de bindende betingelser, kunne antages med henblik på en forhandling, ville fastsættelsen af bindende betingelser i udbuddet i øvrigt miste enhver virkning, og det ville ikke være muligt for den ordregivende myndighed at forhandle med tilbudsgiverne på et for disse fælles grundlag baseret på de nævnte betingelser og følgelig at behandle disse lige. 39. Henset til ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 30, stk. 2, i direktiv 2004/18 ikke tillader en ordregivende myndighed at føre forhandlinger med tilbudsgiverne om tilbud, som ikke opfylder de bindende krav, der er fastsat i udbuddets tekniske specifikationer. Klagenævnets kendelse af 18. november 1996, European Metro Group mod Ørestadsselskabet: Det følger af forskellen mellem de forskellige udbudsformer, at en tilbudsgiver under et udbud efter forhandling kan tage forbehold over for alle bestemmelser i udbudsbetingelserne, og at sådanne forbehold kan være genstand for eventuelle efterfølgende forhandlinger. Stadfæstet af Højesteret. Det fremgår ikke af praksis, om ordregiver kan skrive sig ud af problemet i udbudsbetingelserne.

28 28 Konkurrencepræget dialog Samme betingelser som udbud med forhandling. Kan også anvendes når der alene modtages ukonditionsmæssige tilbud. Ordregiveren skal i udbudsmaterialet fastsætte ordregiverens behov og krav, mindstekrav, tildelingskriteriet og underkriterier. De prækvalificerede inviteres til at deltage i et dialogforløb. Dette kan eventuelt opdeles i successive faser med henblik på at begrænse antallet af løsninger, der skal diskuteres under dialogen. Formålet med dialogen er at indkredse og fastslå, hvorledes ordregiverens behov bedst kan opfyldes. Dialogen kan vedrøre alle aspekter ved udbuddet bortset fra grundlæggende elementer. Fastsatte mindstekrav og kriterier for tildeling er grundlæggende elementer i forbindelse med proceduren konkurrencepræget dialog.

29 29 Konkurrencepræget dialog Når dialogen er erklæret for afsluttet og efter at have underrettet de resterende deltagere herom, opfordres deltagerne til at afgive deres endelige tilbud på grundlag af den eller de løsninger, der er fastsat under dialogen. De endelige tilbud skal indeholde alle de elementer, der er nødvendige for projektets udførelse. Ordregiver skal fastsætte en passende frist for afgivelse af endeligt tilbud. På ordregiverens anmodning kan disse endelige tilbud afklares, præciseres og optimeres. Dette må dog ikke føre til, at der ændres ved vigtige elementer i udbuddet eller tilbuddet i væsentlig grad, og til konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling. Kontrakten tildeles på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiveren kan føre forhandlinger med den tilbudsgiver, der har afgivet det vindende tilbud. Forhandlingerne skal ske med henblik på, at bekræfte de økonomiske forpligtelser eller andre vilkår i tilbuddet. Forhandlinger mellem ordregiveren og den vindende tilbudsgiver må ikke medføre, at der foretages ændringer i grundlæggende elementer.

30 30 Innovationspartnerskaber Ordregiver kan anvende udbudsproceduren innovationspartnerskab, hvis ordregiveren vil udvikle en innovativ vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejde, som ikke allerede er tilgængelig på markedet. Et innovationspartnerskab består af tre faser: Udbuddet Innovationsforløbet Eventuelt efterfølgende indkøb af den udviklede ydelse. Der stilles en række krav til de oplysninger der gives i udbudsbekendtgørelsen: Om ordregiveren forbeholder sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag af det indledende tilbud, Hvilken ordning der skal gælde for intellektuel ejendomsret, Om ordregiveren vil indgå én eller flere partnerskabskontrakter, Hvordan forhandlingsforløbet forventes at forløbe, herunder om forhandlingerne under innovationspartnerskabsproceduren skal forløbe i flere forhandlingsfaser med henblik på at begrænse antallet af tilbud, Om ordregiveren vil yde vederlag til deltagerne i innovationspartnerskabsproceduren, Om ordregiveren vil begrænse antallet af deltagende parter på baggrund af delmål.

31 31 Innovationspartnerskaber Derudover skal udbudsmaterialet angive: Udbuddets genstand Mindstekrav Tildelingskriteriet og underkriterier (skal være det bedste forhold mellem pris og kvalitet) Ansøgningsfristen (mindst 30 dage) Mindst tre ansøgere skal udvælges til deltagelse. Ordregiver skal ved udvælgelsen som minimum lægge vægt på kriterier vedrørende ansøgernes kapacitet på området forskning og udvikling eller udvikling og gennemførelse af innovative løsninger. Ordregiver skal samtidig og skriftligt, opfordre de udvalgte ansøgere til at afgive et indledende tilbud. Det indledende tilbud skal bestå af et forsknings- og innovationsprojektforslag. En ordregiver skal forhandle med tilbudsgiverne om de indledende og alle efterfølgende tilbud, med mindre ordregiveren har forbeholdt sig, og vælger at udnytte sit forbehold, at tildele kontrakten på grundlag af det indledende tilbud.

32 32 Innovationspartnerskaber Ordregiver skal strukturere det enkelte innovationspartnerskab i faser med dertil hørende delmål. Ordregiver skal sørge for betaling af vederlag i passende rater til de deltagende partnere.

33 33 Sideordnede tilbud Sideordnede tilbud dækker over de tilfælde, hvor ordregiveren i udbudsmaterialet har fastsat, at der kan eller skal afgives flere tilbud på udførelsen af den udbudte opgave med forskellige udførelsesmetoder, materialer eller lignende. Ordregiver kan acceptere eller kræve, at der afgives sideordnede tilbud. Dette skal i givet fald fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsmaterialet. Ordregiver skal fastsætte det krævede antal sideordnede tilbud under hensyntagen til proportionalitetsprincippet, herunder ordregiverens behov samt tilbudsgivernes omkostninger forbundet med udarbejdelse af tilbud. Ordregiveren kan uden begrundelse stille krav om op til otte sideordnede tilbud. Hvis ordregiveren vil stille krav om mere end otte sideordnede tilbud, skal ordregiveren i udbudsmaterialet begrunde dette. Tilbudsevalueringen skal foretages i overensstemmelse med 157.

34 34 Sideordnede tilbud Sondringen overfor alternative tilbud Ved sideordnede tilbud forstås, at ordregiveren i udbudsmaterialet har fastsat, at der kan eller skal afgives forskellige tilbud på udførelsen af den udbudte bygge- og anlægsopgave under udførelse af forskellige udførelsesmetoder, materialer eller lignende. Hermed er det ordregiveren, der beslutter, hvilke forskellige løsninger, tilbudsgiverne skal tilbyde. Ved et alternativt tilbud forstås, at en tilbudsgiver i almindelighed i tilknytning til et almindeligt tilbud afgiver et tilbud, som på væsentlige punkter afviger fra det, der er fastsat i udbudsmaterialet. Det vil sige, at det ved alternative tilbud er tilbudsgiveren, der beslutter, hvori afvigelserne skal bestå.

35 35 Sideordnede tilbud Udfordringen består i evalueringen. Ved valget mellem de indkomne tilbud skal ordregiveren anvende den evalueringsmetode, som er offentliggjort i udbudsmaterialet. Ordregiveren skal således på forhånd oplyse, hvordan det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres og dermed hvordan sammenligningen mellem de forskellige tilbud med forskelige udførelsesmetoder, materialer og lignende foretages. Det samme gælder valget mellem forskellige former for entreprise, der er kendetegnet ved forskellige vilkår for udførelsen, der ikke umiddelbart lader sig sammenligne. Dette kan eksempelvis ske ved, at man relativt vægter udførelsesmetoderne, materialerne eller lignende.

36 36 Kortere minimumsfrister Minimumsfrist Før 1. oktober 2015 Efter 1. oktober 2015 Ansøgningsfrist, når udbudsbkg. er fremsendt elektronisk Tilbudsfrist (når udbudsbkg. er fremsendt elektronisk) Tilbudsfrist, når elektronisk adgang til udbudsmaterialet Ansøgningsfrist Tilbudsfrist, hovedreglen Tilbudsfrist, når tilbuddet kan indgives elektronisk Offentligt udbud (Ingen) 45 dage 40 dage (Ingen) 35 dage 30 dage Begrænset udbud 30 dage 40 dage 35 dage 30 dage 30 dage 25 dage Ansøgningsfrist, når udbudsbkg. er fremsendt elektronisk Minimumsfrist Før 1. oktober 2015 Efter 1. oktober 2015 Tilbudsfrist, Tilbudsfrist, Ansøgningsfrist Indledende tilbud Endeligt tilbud Tilbudsfrist, Indledende tilbud Tilbudsfrist, Endeligt tilbud Udbud med forhandling 30 dage Ingen krav. Fristen skal dog oplyses. Ingen krav. Fristen skal dog oplyses. 30 dage 30 dage Passende frist Konkurrencepræget dialog 30 dage Ingen krav. Fristen skal dog oplyses. Ingen krav. Fristen skal dog oplyses. 30 dage. (Ingen) Passende frist

37 37 Kortere minimumsfrister Prisen for de kortere tilbudsfrister er dog noget voldsom: 130, stk. 1: En ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende.

38 38 Rammeaftaler og indkøbscentraler

39 39 Rammeaftaler En rammeaftale er en aftale, som indgås mellem én eller flere ordregivere og én eller flere økonomiske aktører, og som fastsætter vilkårene for kontrakter, der tildeles i løbet af en nærmere fastsat periode, især med hensyn til pris og i givet fald påtænkte mængder. En rammeaftale indgås på baggrund af de sædvanlige procedurer og kan højst have en løbetid på fire år, jf. 93. Dette kan være en udfordring ved rammeaftaler med flere leverandører. I ekstraordinære tilfælde dog indgås for en længere periode. Ordregivere, der skal kunne gøre brug af rammeaftale angives i udbudsbekendtgørelsen. Kontrakter, der indgås på grundlag af en rammeaftale, der er indgået med én vindende tilbudsgiver, tildeles på de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, jf. 95. Ordregiveren kan, inden tildelingen af kontrakten, skriftligt anmode den vindende tilbudsgiver om at fuldstændiggøre sit tilbud.

40 40 Rammeaftaler Kontrakter, der indgås på grundlag af en rammeaftale, der er indgået med mere end én part på rammeaftalen, kan tildeles ved (jf. 96): 1. direkte tildeling, jf. 97, 2. genåbning af konkurrencen, jf. 98, eller 3. enten direkte tildeling, jf. 97, eller genåbning af konkurrencen, jf. 98. Det skal angives i udbudsmaterialet vedrørende rammeaftalen, hvordan tildeling af kontrakter finder sted. Skal tildeling ske efter nr. 3, skal valget mellem direkte tildeling og genåbning af konkurrencen ske på grundlag af objektive kriterier, herunder blandt andet kriterier vedrørende de efterspurgte varers eller ydelsers kvantitet, værdi eller karakteristika og den ordregivende myndigheds øvrige konkrete indkøbsbehov. De objektive kriterier skal fastsættes i udbudsmaterialet vedrørende rammeaftalen.

41 41 Rammeaftaler Direkte tildeling af kontrakter skal ske på grundlag af 1. rammeaftalens bestemmelser og 2. de objektive kriterier, der er fastsat i udbudsmaterialet for rammeaftalen. Genåbning af konkurrencen skal baseres på: 1. de samme vilkår som var gældende i forbindelse med tildelingen af rammeaftalen, 2. hvor det er nødvendigt mere præcist formulerede vilkår, eller 3. når det er relevant, andre vilkår, der er fastsat på forhånd i udbudsmaterialet for rammeaftalen. Skal ske ved samtidig skriftlig opfordring til de økonomiske aktører, som er i stand til at udføre kontrakten, til skriftligt at afgive tilbud.

42 42 Indkøbscentraler En indkøbscentral er en ordregiver, der foretager centraliserede indkøbsaktiviteter. Ordregivere kan indkøbe på baggrund af kontrakter og rammeaftaler der er tildelt af en indkøbscentral. Udgangspunktet er, at indkøbscentralen er ansvarlig for fejl mv. i udbuddet. Dog er ordregiver selv ansvarlig for de dele af indkøbsprocessen, som ordregiveren selv udfører, herunder: 1. Tildeling af kontrakt på grundlag af et dynamisk indkøbssystem, der drives af en indkøbscentral, 2. Gennemførelse af fornyet konkurrence under en rammeaftale, der er indgået af en indkøbscentral, 3. Beslutningen om, hvilken af de leverandører, der er part i en rammeaftale med flere leverandører, som skal udføre en given opgave, jf. 95. En ordregiver kan tildele en offentlig tjenesteydelseskontrakt om levering af centraliserede indkøbsaktiviteter til en indkøbscentral uden at følge udbudsprocedurerne i denne lov.

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere