Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing"

Transkript

1 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Skaarup Philip Heymans Allé Hellerup Telefon www. forsikringogpension.dk

2 Side 1

3 1. Baggrund og sammenfatning 4 2. Tidligere undersøgelser 6 3. Pensionisternes indkomst i dag 9 4. De erhvervsaktives i dag Pensionister i fremtiden Litteratur Bilag Konstruktion af livsforløb 59 Side 2

4 Side 3

5 1. Baggrund og sammenfatning Denne rapport belyser indkomstforholdene for pensionisterne i dag og i fremtiden. Der rettes et særligt fokus mod de pensionister, hvis forbrugsmuligheder bliver væsentligt reduceret ved overgangen til pensionstilværelsen. Et helt centralt mål i denne sammenhæng er nettodækningsgraden af pensionsindkomsten. Dækningsgraden angiver forholdet mellem den disponible indkomst som pensioneret og den disponible indkomst som erhvervsaktiv. Hvis dækningsgraden er lav, vil den disponible indkomst falde meget ved overgangen til pensionstilværelsen, hvilket betyder, at det ikke umiddelbart er muligt at opretholde den samme levestandard. Personer, der oplever en sådan nedgang i forbrugsmulighederne, kan betragtes som en del af restgruppen med utilstrækkelig. Et stort fald i indkomsten ved overgangen til pensionering vil for de fleste skyldes en for lille i årene som erhvervsaktiv. En stor del af de personer, som i dag overgår til folkepension, har kun været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning i slutningen af deres karriereforløb. Mange af disse personer har ikke opbygget en tilstrækkelig pensionsformue. Personer med en videregående uddannelse, som i dag overgår til folkepension, har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning i det meste af deres arbejdsliv. De fleste AC-områder har således været dækket af et udbygget arbejdsmarkedspensionssystem allerede siden 1950/60'erne, og FTF-grupper, som fx sygeplejerskerne, har været omfattet siden 1950'erne. Derfor er pensionister med en lille pensionsindkomst primært ufaglærte og faguddannede. Arbejdsmarkedspensionssystemet for disse grupper er ikke fuldt modnet på nuværende tidspunkt. Først i 1993 blev der indgået aftale om arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger inden for LO/DA-området. De aftalte bidragssatser var i begyndelsen meget små, og først i 2010 er de kommet op på 12 pct. Når alle LO/DA-arbejderne har haft mulighed for at indbetale til denne indbetalingssats i hele deres arbejdsliv, vil pensionssystemet være fuldt modnet. Dette vil være tilfældet omkring år Størrelsen og sammensætningen af gruppen af personer med en begrænset i Danmark er tidligere blevet undersøgt i Velfærdskommissionen (2006), Jørgensen (2007), De Økonomiske Råd (2008), Økonomi- og Erhvervsministeriet (2005) og Økonomi- og Erhvervsministeriet (2010). Velfærdskommissionen (2006) påviser, at der er en betydelig restgruppe, som stort set ikke har supplerende dækning fra opsparingsbaserede pensioner. Således har knap 20 pct. af de 60-årige i 2003 en pensionsformue, som udgør mindre end kr. Velfærdskommissionen identificerer også restgruppen på baggrund af de årlige pensionsindbetalinger. Udgangspunktet for analysen er personer, der har opsparet mindre end kr. pr. år. I 2003 var der i alt personer, der indbetalte mindre end kr. Jørgensen (2007) finder, at der i 2003 var omkring 13 pct. af de årige, der havde en pensionsformue på mindre end kr. Omkring 25 pct. af de årige har en nettodækningsgrad på mindre end 66 pct. af indkomsten som erhvervsaktiv, mens andre 25 pct. har en dækningsgrad på mere end 92 pct. DØR (2008) viser, at ca. 17 pct. af lønmodtagerne har formuer på mindre end kr. For de selvstændigt erhvervsdrivende er tallet 25 pct. ØEM (2005) finder, at 8,2 pct. af de årige ikke har indbetalt til pension overhovedet i perioden I ØEM (2010) er restgruppen 7,2 pct. Opgjort på baggrund af indbetalinger i perioden Side 4

6 De forskellige mål for afgrænsningen af restgruppen betyder også forskellige konklusioner angående dens størrelse. Denne rapport giver en status over hvor mange og hvilke pensionister, som i dag har en begrænset pensionsindkomst. Dernæst undersøges hvad der kendetegner en blandt de personer, der er i de erhvervsaktive aldre i dag. Erhvervsaktive med begrænset eller ingen vil med stor sandsynlighed blive fremtidens fattige pensionister. Imidlertid kan en lav pensionsindbetalingsprocent godt være forenelig med en pensionsindkomst, der står i rimeligt forhold til indkomsten som erhvervsaktiv. For personer, der har været uden for beskæftigelse i det meste af årene i de erhvervsaktive aldre, vil dette netop være tilfældet, idet det offentlige pensionssystem sikrer en pensionsindkomst, som ligger på niveau med overførselsindkomsten inden pensionering. I hvilken grad modningen af pensionssystemet ændrer på indkomsten blandt de pensioneret skal analyseres på baggrund af data for personer, der har gennemlevet hele deres liv med de samfundsforhold, herunder aftalte bidragssatser, som vi kender i dag. Sådanne data eksisterer naturligvis ikke, og det er derfor nødvendigt at konstruere disse. I denne analyserapport benyttes konstruerede livsforløb, der sammen med DREAM-gruppens pensionsformuemodel kan give et billede på fremtidens pensionisters indkomstforhold - dvs. pensionisterne i et fuldt modnet pensionssystem. Hovedresultaterne i rapporten er, at: - Pensionisterne i dag har høje dækningsgrader. - Modningen af arbejdsmarkedspensionssystemet betyder, at fremtidens pensionister særligt ufaglærte og faglærte - vil have meget større pensionsformuer end i dag. - Blandt nutidens pensionister er der en mindre gruppe, mellem 7 og 11 pct., som vil opleve større fald i forbrugsmulighederne ved overgang til pension. - Denne andel vil falde til det halve, når pensionssystemet er fuldt modnet. Ændrede anciennitetskrav, som livsforløbsmodellen ikke tager højde for, betyder, at andelen af personer med lave dækningsgrader i det modnede system endda kan være overvurderet. - De pensionister, som også har lave dækningsgrader af pensionsindkomsten i det modnede pensionssystem, har haft længere perioder uden for beskæftigelse, men stadig med en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere har perioder i beskæftigelse fortrinsvist fundet sted som ansatte i brancher med ringe pensionsdækning. Analyserapporten er opbygget på følgende måde. I afsnit 6 beskrives tidligere undersøgelser af restgruppen. Afsnit 0 undersøger indkomstforholdene for folkepensionisterne i dag. I afsnit 4 belyses de erhvervsaktives i dag, og i denne forbindelse udpeges de personer, der kan siges at foretage en utilstrækkelig. Afsnit 5 udreder indkomstforholdene for pensionister i et fuldt modnet pensionssystem. Side 5

7 2. Tidligere undersøgelser Størrelsen og sammensætningen af gruppen af personer med en begrænset i Danmark er tidligere blevet undersøgt i Velfærdskommissionen (2006), Jørgensen (2007), De Økonomiske Råd (2008), Økonomi- og Erhvervsministeriet (2005) og Økonomi- og Erhvervsministeriet (2010). Velfærdskommissionen (2006) udreder restgruppens størrelse og sammensætning på baggrund af de årlige pensionsindbetalinger og pensionsformuerne i Det påvises, at der er en betydelig restgruppe, som stort set ikke har supplerende dækning fra opsparingsbaserede pensioner. Således har knap 20 pct. af de 60-årige i 2003 en pensionsformue, som udgør mindre end kr. En meget stor andel af disse personer har ikke en kompetencegivende uddannelse. Velfærdskommissionen finder endvidere, at der i 2003 i alt var personer, som indbetalte mindre end kr., hvoraf ca modtog overførselsindkomst uden at være beskæftigede. Omkring personer modtog hverken overførselsindkomst eller var registreret som fuldtidsbeskæftigede. De resterende ca var beskæftigede, hvor halvdelen var uden en kompetencegivende uddannelse. Velfærdskommissionens fremskrivninger viser, at gruppen af personer med en meget lille pensionsformue vil falde betragteligt. I 2078 vil blot 3 pct. af de 60- årige have en pensionsformue, der udgør mindre end kr., mod de knap 20 pct. i Igen er personer uden en kompetencegivende uddannelse overrepræsenteret. Jørgensen (2007) er en større deskriptiv analyse af danskernes med udgangspunkt i individdata. Jørgensen (2007) benytter såvel de årlige pensionsindbetalinger i perioden som pensionsformuerne i 2003 til at belyse, hvilke personer der har en begrænset. Jørgensen (2007) finder, at der i 2003 var omkring 13 pct. af de årige, der havde en pensionsformue på mindre end kr. Kvinder har lavere pensionsformue end mænd, men der er ikke forskel i hvor stor en andel, som sparer op til pension. Ligesom der heller ikke er forskel i, hvor meget af lønnen, der indbetales til pension. Forskellen i pensionsformuerne skal derfor forklares med et generelt lavere lønniveau blandt kvinder. Personer med små pensionsformuer udgøres overvejende af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister i kraft af deres ringe arbejdsmarkedstilknytning. Lavt uddannede og indvandrere fra mindre udviklede lande er overrepræsenteret i netop disse grupper, hvorfor deres pensionsformuer følgelig er lave. Dertil kommer, at nogle indvandrere kun har været i Danmark i kortere tid, og dermed ikke har indbetalt til danske pensionsordninger. Andelen af pensionister med supplerende pensionsindkomst falder med alderen. Blandt de årige mænd havde 89 pct. supplerende indkomst, faldende til 80 pct. for årige mænd. Andelene er noget lavere for kvinder. Dækningsgraden varierer meget blandt årige. Omkring 25 pct. har en nettodækningsgrad på mindre end 66 pct. af indkomsten som erhvervsaktiv, mens andre 25 pct. har en dækningsgrad på mere end 92 pct. Personer med længerevarende uddannelser har gennemgående de højeste dækningsgrader. I DØR (2008) indgår en række analyser af forhold, der har relevans for opsparingen. Rapporten udreder således størrelsen og sammensætningen af opsparin- Side 6

8 gen og formuen i Danmark samt pensionsdækningsgrader af en. 1 Endvidere foretages en omfattende analyse af den effektive beskatning af. DØR (2008) undersøger størrelsen og sammensætningen af restgruppen, både defineret ud fra størrelsen af de årlige pensionsindbetalinger i 2005, og størrelsen af pensionsformuer, baseret på oplysninger fra SFI. Restgruppen defineret ud fra de årlige indbetalinger består, som i de ovenstående studier, i første række personer uden for arbejdsmarkedet og selvstændigt erhvervsdrivende. Der er også en relativt stor andel af lønmodtagere uden supplerende pension. Det er personer, der er ansat på områder uden kollektive overenskomst eller virksomhedsaftaler indebærende. Denne gruppe består dels lavtlønsområder, dels af højtlønnede funktionærgrupper. Analyser af de 55-åriges formue, viser, at der er ca. 17 pct. af lønmodtagerne, der har formuer på mindre end kr., og ca. 25 pct. af de selvstændigt erhvervsdrivende. 2 Tallene viser også, at de lavtuddannede gennemgående har meget små formuer, og andelen med formue stiger i takt med formuen. I DØR (2008) indgår en række analyser af forhold, der har relevans for opsparingen. Rapporten udreder således størrelsen og sammensætningen af opsparingen og formuen i Danmark samt pensionsdækningsgrader af en. Endvidere foretages en omfattende analyse af den effektive beskatning af. DØR (2008) undersøger størrelsen og sammensætningen af restgruppen, både defineret ud fra størrelsen af de årlige pensionsindbetalinger i 2005, og størrelsen af pensionsformuer, baseret på oplysninger fra SFI. Restgruppen defineret ud fra de årlige indbetalinger består, som i de ovenstående studier, i første række personer uden for arbejdsmarkedet og selvstændigt erhvervsdrivende. Der er også en relativt stor andel af lønmodtagere uden supplerende pension. Det er personer, der er ansat på områder uden kollektive overenskomst eller virksomhedsaftaler uden. Denne gruppe består af lavtlønsområde og højtlønnede funktionærgrupper. Analyser af de 55-åriges samlede formuer, herunder pensionsformuer, viser, at der er ca. 17 pct. af lønmodtagerne og ca. 25 pct. af de selvstændigt erhvervsdrivende, der har formuer på mindre end kr. Tallene viser også, at en forholdsvis stor andel af de ufaglærte har ganske begrænset DØR (2008) foretager derudover en række regressionsanalyser med henblik på at vise, hvilke karakteristika, der påvirker sandsynligheden for at spare op. Beregningerne er udført på registerdata for årene 1998, 1995 og 2005, og en probit model benyttes til estimering. Resultaterne viser, at sandsynligheden for opsparing er vokset kraftigt fra 1998 til 2005, og samtidigt er forskellene i opsparingstilbøjelighed også blevet mindre på tværs af indkomst, uddannelse og alder. Dette skal i høj grad tilskrives udbredelsen af arbejdsmarkedspensionerne på LO/DA-områedet. Deltidsansatte og selvstændige har lavere sandsynlighed for opsparing, ligesom opsparingssandsynligheden er lavere i brancher med begrænsede aftaler om arbejdsmarkedspensioner, fx transportsektoren. 1 Se boks 1 for en beskrivelse af beregningen af dækningsgraden af pensionsindkomsten. 2 Det står dog ikke klart i hvor høj grad, at der er medregnet formue opsparet i virksomheden for de selvstændigt erhvervsdrivende. Side 7

9 De øgede bidragsprocenter inden for arbejdsmarkedspensioner kan have mindsker anden opsparing, herunder indbetalinger til individuelt tegnede pensionsordninger. Hvorvidt dette er tilfældet, er naturligvis helt afgørende for gennemslaget af den øget udbredelse af arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger på den samlede. På baggrund af estimationer på individdata for årene konkluderes, at arbejdsmarkedspensionerne kun i begrænset omfang fortrænger anden opsparing. Fortrængningen udgør omkring 20 pct. Ligesom Velfærdskommissionen (2005) undersøger DØR (2008) de fremtidige pensionisters pensionsindkomst. Beregningerne af pensionsdækningsgraderne tager udgangspunkt i fremskrivninger foretaget ved brug af DREAM-gruppens pensionsmodel. Disse beregninger viser, at fremtidens pensionister generelt vil have høje dækningsgrader. DØR (2008) vurderer, at den betydelige kan øge tilskyndelsen til tidlig tilbagetrækning. ØEM (2005) og ØEM (2010) benytter de åriges årlige til at indkredse restgruppen. Restgruppen defineres som personer, der ikke har foretaget pensionsindskud udover ATP i syv sammenhængende år. Endvidere er uddannelsessøgende og førtidspensionister frasorteret. I ØEM (2005) udgør restgruppen 8,2 pct. (indbetalinger i ), mens restgruppen i ØEM (2010) udgør 7,2 pct. (indbetalinger i ). Omkring halvdelen af denne restgruppe har en svag arbejdsmarkedstilknytning, og hovedparten tilhører derfor lavindkomstgruppen blandt de erhvervsaktive. I forhold til lønmodtagergruppen som helhed er en større andel af lønmodtagerne i restgruppen beskæftiget inden for brancherne landbrug mv., kultur og sport mv., samt handel og service. En del af disse brancher var ikke tidligere omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger. Side 8

10 3. Pensionisternes indkomst i dag I dette afsnit undersøges størrelsen af indkomsten blandt de nytilgåede pensionister i I denne forbindelse belyses, hvilke personer der er kendetegnet ved at have relativt begrænset forbrugsmulighederne ved pensionering. Til dette benyttes nettodækningsgraden af pensionsindkomsten samt anden formueindkomst, se boks 1. Hvis dækningsgraden er lav, vil den disponible indkomst falde meget ved overgangen til pensionstilværelsen, hvilket betyder, at det ikke umiddelbart er muligt at opretholde en uændret levestandard. Det kan dog være vanskeligt at fastsætte en dækningsgrad, som for de fleste personer kan siges at være passende. En dækningsgrad på 100 pct. indebærer en uændret indkomst ved pensionering. Dette vil dog normalt føre til et øget rådighedsbeløb, idet udgifterne til en lang række områder falder ved overgangen til pensionstilværelsen, fx transportudgifter i forbindelse med pendling. Dette betyder, at en reduktion i den disponible indkomst ved pensionering for de fleste vil være fuldt ud foreneligt med en ensartet fordeling af velfærden over hele livsforløbet. 3 Hvor stor en nedgang i indkomsten som husholdningen kan håndtere afhænger dog i høj grad af indkomstniveauet inden pensionering. Figur 1 viser nettodækningsgraden for de personer, der overgik til folkepension i 2004 og I 2007 er den gennemsnitlige nettodækningsgrad 91 pct. Det fremgår af Figur 1, at den gennemsnitlige nettodækningsgrad er størst for de personer, som havde den laveste disponible indkomst som erhvervsaktive. Således udgør nettodækningsgraden omkring 120 pct. i 2007 for personer, der havde en disponibel indkomst på mellem 50 og kr. som 59-årig. For personer, der tidligere havde en disponibel indkomst på mellem 100 og kr., er nettodækningsgraden omkring 90 pct. Mere end 40 pct. af de nye pensionister tilhørte denne indkomstgruppe som 59-årige. Figur 1 viser endvidere, at nettodækningsgraden er vokset fra 2004 til For pensionister, der havde en disponibel indkomst på mellem 100 og kr., er dækningsgraden vokset fra 87 til 91 pct. 3 Den øgede fritid kan dog betyde et større ønske om aktiviteter, fx udenlandsrejser, som øger indkomstbehovet. Side 9

11 Figur 1 Nettodækningsgraden for nytilgåede pensionister i 2004 og i > Disp. indk. som 59-årig, kr. Anm.: Tjenestemænd og invalidepensionister er udeladt. Se boks 1 for beregningen af nettodækningsgraden. Som følge af lavere folkepensionsalder i løbet af 2004 bygger beregningerne for 2004 på 68-årige pensionister, mens nettodækningsgraden er beregnet for 66-årige pensionister i Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Blandt de pensionister, der var beskæftigede som 59-årig, er der forholdsvis stor forskel i nettodækningsgraden, jf. figur 2 og 3. Dette er også tilfældet for et givent niveau af den disponible indkomst. Selvstændige uden ansatte har i gennemsnit en nettodækningsgrad af pensionsindkomsten, der er større end de selvstændige med mindst én ansat, jf. figur 2. Særligt er forskellen stor for selvstændige med en disponibel indkomst mellem og kr., og den gennemsnitlige nettodækningsgrad ligger 12 pct.point højere for selvstændige uden ansatte. Side 10

12 Figur 2 Nettodækningsgraden for nytilgåede pensionister, selvstændige som 59-årige, Figur 3 Nettodækningsgraden for nytilgåede pensionister, lønmodtagere som 59-årige, >300 Disp. indk som 59-årig, kr. Selvstændig (>1 ansat) Selvstændig (1 ansat) > Disp. indk som 59-årig, kr. Lønm., højt og mel. niveau Lønm., grundniveau Anm.: Tjenestemænd og invalidepensionister er udeladt. Se boks 1 for beregningen af nettodækningsgraden. Nettodækningsgraden er beregnet for 66-årige pensionister i Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Anm.: Tjenestemænd og invalidepensionister er udeladt. Se boks 1 for beregningen af nettodækningsgraden. Nettodækningsgraden er beregnet for 66-årige pensionister i Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Ligeledes er der stor variation i dækningsgraden inden for gruppen af lønmodtagere. Lønmodtagere på grundniveau har ved alle indkomstniveauerne en lavere dækningsgrad end de to andre lønmodtagertyper, jf. figur 3. Personer der har været ledige eller stået uden for arbejdsmarkedet som 59-årig opnår en nettodækningsgrad, der ligger omkring 100 pct., jf. Figur 4 Som det fremgår af figur 5 er nettodækningsgraden stort set voksende i uddannelsesniveauet, og personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse har således den største dækningsgrad. Årsagen til dette skal blandt andet findes i, at disse pensionister har været omfattet af et arbejdsmarkedspensionssystem i det meste af deres arbejdsliv. Dette er derimod ikke tilfældet for de pensionister som enten er ufaglærte eller faglærte. Side 11

13 Boks 1 Beregning af pensionsindkomstens dækningsgrad Dækningsgraden af pensionsindkomsten opgøres for personer, der for nyligt er overgået til folkepension. Beregningen baseres på de 66-årige folkepensionister i 2007, hvis primære indkomstkilde også var pension året før. Dette udelukker ikke, at personer med kortere perioder med erhvervsarbejde i løbet af 2007 bliver klassificeret som folkepensionister. Omkring af de 66-årige folkepensionister har i 2007 en indkomst fra beskæftigelse. Erhvervsindkomsten for hovedparten af denne persongruppe udgør imidlertid en meget begrænset størrelse, og godt halvdelen har en indkomst på mindre end kr. om året. Det er valgt at fjerne folkepensionister med en erhvervsindkomst på mere end kr., hvilket reducerer populationen med godt personer (eller 10 pct.). Dækningsgraden beregnes på personniveau som indkomsten ved 66-årsalderen sat i forhold til indkomsten ved 59-årsalderen. Indkomsterne stammer fra to forskellige indkomstår, hvorfor sammenligningen nødvendiggør en korrektion for pris- og/eller indkomstudviklingen. Det er valgt at opskrive indkomsten som 59-årig med lønudviklingen for de privatansatte i perioden Der benyttes tre måder at opgøre indkomsten på til brug for beregningen af dækningsgraden: - Den personlige disponible indkomst (ekskl. pensionsindbetalinger). - Den personlige disponible indkomst tillagt den realiserede værdi af nettoformuen. Realiseringen af nettoformuen sker løbende med udgangspunkt i den forventede restlevetid for henholdsvis mænd og kvinder. Det er endvidere antaget, at formuen forrentes med en årlig nominel før-skat rente på 4,75 pct. Nettoformuen er de samlede aktiver fratrukket passiver. Dog er hverken kontantbeholdning eller egenkapital i egen virksomhed inkluderet i aktiverne. - Den ækvivalerede disponible indkomst inkl. realiseret nettoformue. Den ækvivalerede indkomst er familiens samlede indkomst fordelt mellem dets medlemmer. For at tage højde for mulige stordriftsfordele er der benyttet en ækvivaleringsfaktor på 0,6, se fx Finansministeriet (2004). Den enkelte vil normalt ikke realisere hele sin nettoformue i sin levetid, hvorfor inkluderingen af denne i den disponible indkomst giver en slags maksimaldækningsgrad, dvs. den højest mulige dækningsgrad givet at der ønskes et udglattet forbrugsforløb i pensionstilværelsen. For det første vil den enkelte ofte have et ønske om at efterlade arv til sine efterkommere. For det andet vil restlevetiden ikke være kendt, hvilket normalt betyder, at noget af eventuel formue ikke realiseres. Side 12

14 Figur 4 Nettodækningsgraden for nytilgåede pensionister, arbejdsløs eller uden for arb. styrken som 59- årige, 2007 Figur 5 Nettodækningsgraden for nytilgåede pensionister, fordelt på uddannelsesniveau, >300 Disp. indk som 59-årig, kr. Arbejdsløse FØP Øvrige uden for arb. styrken > Disp. indk. som 59-årig, kr. Grund. Gymn. Fagudd. KVU MVU LVU Anm.: Tjenestemænd og invalidepensionister. Se boks 1 for beregningen af nettodækningsgraden. Nettodækningsgraden er beregnet for 66-årige pensionister i Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Anm.: Tjenestemænd og invalidepensionister. Se boks 1 for beregningen af nettodækningsgraden. Nettodækningsgraden er beregnet for 66- årige pensionister i Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Den gennemsnitlige nettodækningsgrad inden for forskellige indkomstgrupper fortæller ikke i sig selv noget om, hvor mange personer der har en begrænset dækningsgrad af deres pensionsindkomst. Tabel 1 viser derfor fordelingen af nettodækningsgraden inden for tre indkomstgrupper lav, mellem og høj. Lavindkomstgruppen er personer med en disponibel indkomst som 59-årig, der er mindre end kr., mens mellemindkomstgruppen udgøres af personer med en disponibel indkomst mellem 125 og kr. Højindkomstgruppen er personer med en indkomst over kr. I 2007 er der omkring 26 pct. af de pensionister, som tilhørte lavindkomstgruppen som erhvervsaktive, der har en dækningsgrad på mindre end 80 pct. For personer i lavindkomstgruppen kan en stor nedgang i indkomsten ved pensionering betyde, at det kan være ganske vanskeligt at opretholde et rimeligt velstandsniveau. Ikke mindst kan nedgangen betyde, at indkomsten ikke rækker til alle de faste udgifter. 4 Personer med en nettodækningsgrad på mindre end 80 pct. i denne gruppe kan derfor være i risiko for at blive fattige pensionister. Omkring af de nye folkepensionister tilhører denne gruppe, jf. tabel 1. De pensionister, som havde en mellemindkomst som erhvervsaktive, vil normalt kunne håndtere et større fald i indkomstniveauet end lavindkomstgruppen. Mellemindkomstgruppen udgør omkring personer. Knap 35 pct. eller personer i denne gruppe havde en nettodækningsgrad på mindre end 70 pct. En 4 For denne gruppe gælder imidlertid, at folkepensionen inkl. pensionstillægget og andre tillægsydelser vil sikre en fornuftig dækningsgrad. Undtaget herfor er personer, som kun er berettiget til brøkpension, da de ikke opfylder opholdskravet til fuld folkepension. Side 13

15 betragtelig andel oplever med andre ord et større fald i indkomsten ved overgang til pension. Blandt dem, der tilhørte højindkomstgruppen, er der 32 pct. som har en dækningsgrad på mindre end 60 pct. svarende til personer. Tabel 1 Fordeling af nettodækningsgrad (personlig disponibel indkomst), nytilgåede folkepensionister, 2007 Antal Lavindkomst som 59-årig <60 pct ,9 <70 pct ,1 <80 pct ,5 Alle ,0 Mellemindkomst som 59-årig <50 pct ,5 <60 pct ,7 <70 pct ,7 Alle ,0 Højindkomst som 59-årig <40 pct ,8 <50 pct ,1 <60 pct ,9 Alle ,0 Anm.: Tjenestemænd og invalidepensionister er udeladt. Personer i lavindkomstgruppen havde en disponibel indkomst som 59-årig på mindre end kr. Mellemindkomstgruppen er personer med en disponibel indkomst i intervallet kr., højindkomstgruppen er alle personer med en disponibel indkomst på mere end kr. Se boks 1 for beregningen af nettodækningsgraden. Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Selvom der bare i de seneste år er sket en markant forøgelse af dækningsgraden for de nye folkepensionister, er der i dag altså stadig en ikke uvæsentlig gruppe af pensionister, hvis indkomst er betydeligt lavere end indkomsten som erhvervsaktive. For de personer, hvor en lav nettodækningsgrad normalt vil være mest problematisk, dvs. lavindkomstgruppen, er andelen med lave dækningsgrader dog af en mindre størrelse. Den enkelte kan dog have forbrugsmuligheder som overstiger det niveau, som den personlige disponible indkomst. For det første vil en betydelig del af de nytilkomne folkepensionister have opbygget en formue i frie midler. Derudover bor mere end halvdelen af de 66-årige pensionister i ejerbolig. Den frie opsparing kan ikke nødvendigvis kategoriseres som. Realiseringen af disse midler kan dog være et væsentligt bidrag til den årlige pensionsindkomst. For det andet vil der inden for den enkelte husstand normalt ske en omfordeling af forbrugsmulighederne, og ikke mindst vil de faste udgifter kunne deles mellem husstandes beboere. Disse forhold kan føre til en højere reel dækningsgrad af pensionsindkomsten. Det fremgår således af tabel 2, at medianpersonen blandt de nye folkepensionister har en nettoformue på knap kr. Hvis denne formue udbetales løbende med udgangspunkt i den forventede restlevetid, giver denne udbetalinger på kr., som kan indgå direkte i husstandens årlige rådighedsbeløb. Det er ikke overraskende særligt i højindkomstgruppen, hvor nettoformuen udgør en betragtelig størrelse, og "median-udbetalingerne" udgør her kr. om året. Side 14

16 Tabel 2 Nettoformue ekskl. pensionsformue, nytilgåede folkepensionister, 2007 Gns. Median 1. kvartil 4. kvartil Lavindkomst som 59-årig Kr Nettoformue Løbende "udbetalinger" Mellemindkomst som 59-årig Kr Nettoformue Løbende "udbetalinger" Højindkomst som 59-årig Kr Nettoformue Løbende "udbetalinger" Alle Kr Nettoformue Løbende "udbetalinger" Anm.: Tjenestemænd og invalidepensionister er udeladt. Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Realiseringen af nettoformuen har stor betydning for de samlede forbrugsmuligheder for de nytilgåede folkepensionister, jf. figur 6. Dette gælder samtlige uddannelsesgrupper, og de løbende "udbetalinger" fra nettoformuen øger således forbrugsmulighederne med kr. for de ufaglærte, og med og kr. for henholdsvis de faglærte og ufaglærte. Figur 6 Samlede forbrugsmuligheder med realisering af nettoformue, gennemsnit, nytilgåede folkepensionister, 2007 Kr Ufagl. Fagl. Vid. udd. Nettoformue (realiseret) Disponibel indkomst Anm.: Tjenestemænd og invalidepensionister er udeladt. Se boks 1 for opgørelse af nettoformue samt realisering af denne. Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Tabel 3 viser fordelingen af nettodækningsgrader, hvor den disponible indkomst på pensionstidspunktet inkluderer udbetalinger fra nettoformue. Den personlige indkomst er alene personernes egen indkomst, mens den ækvivalerede er familiens samlede indkomst fordelt mellem dens medlemmer. Inkluderingen af udbetalingerne fra nettoformuen mindsker særligt andelen af personer med små dækningsgrader i mellem- og højindkomstgruppen. Side 15

17 I højindkomstgruppen sker der således en halvering af andelen med en dækningsgrad under 60 pct. Hvis de disponible indkomst ækvivaleres, sker der et markant fald for samtlige af indkomstgrupperne. Således er der blot 11 pct. af lavindkomstgruppen, der har en dækningsgrad under 80 pct., mod 26 pct., når nettoformuen ikke inkluderes, og indkomsterne ikke ækvivaleres. Tabel 3 Fordeling af nettodækningsgrad (disponibel indkomst inkl. realisering af nettoformue), nytilgåede folkepensionister, 2007 Personlig indkomst Ækvivaleret indkomst Lavindkomst som 59-årig <60 pct. 6,5 2,9 <70 pct. 13,2 5,8 <80 pct. 21,1 10,7 Mellemindkomst som 59-årig <50 pct. 7,6 1,7 <60 pct. 15,5 4,0 <70 pct. 23,2 8,6 Højindkomst som 59-årig <40 pct. 5,9 1,8 <50 pct. 10,3 3,3 <60 pct. 15,9 6,8 Anm.: Tjenestemænd og invalidepensionister er udeladt. Se boks 1 for indkomstbegreber og beregning af nettodækningsgrad. Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Resultaterne i tabel 3 viser, at hovedparten af de personer, der har en lille nettodækningsgrad af pensionsindkomsten, vil kunne øge denne indkomst ved at realisere deres nettoformue, fx ved at belåne friværdi i egen bolig. Dertil kommer at en stor andel af personerne med en lav dækningsgrad danner par med personer, der har opbygget større pensions- og nettoformue. Med den typiske fordeling af forbrugsmuligheder inden for familien betyder dette, at disse personer vil have højere levestandard end den personlige nettodækningsgrad tilsiger. Meget tyder derfor på, at det blot er en ganske lille andel af de nytilkomne folkepensionister i dag, som vil opleve en større nedgang i forbrugsmulighederne ved pensionering. Side 16

18 4. De erhvervsaktives i dag I dette afsnit belyses restgruppens størrelse og sammensætning på baggrund af pensionsindbetalingerne i perioden Restgruppen af personer med utilstrækkelige pensionsindbetalinger afgrænses på tre forskellige måder, jf. boks 2. De valgte afgrænsninger er inspireret af tidligere undersøgelser på området. De forskellige kriterier i boks 2 vil ikke nødvendigvis give et korrekt billede af de indkomstforhold, som personerne i de forskellige restgrupper vil møde ved pensionering. For det første vil ingen eller ringe ikke nødvendigvis indebære lav (netto-)dækningsgrad af pensionsindkomsten. For personer med ringe arbejdsmarkedstilknytning i det meste af arbejdslivet og deraf følgende lav livsindkomst, vil den offentlige pension nemlig sikre en indkomst, der er tæt på eller modsvarer indkomsten i den erhvervsaktive alder. For en stor gruppe personer vil en lille opsparing som andel af den løbende indkomst dog give anledning til en større nedgang i forbrugsmulighederne ved pensionering. De årlige pensionsindbetalinger vil i dette tilfælde kunne benyttes til at identificere restgruppen. Som det fremgår af tabel er således ganske vanskeligt at fastsætte et minimumskrav til indbetalingsprocenten, som er relevant for alle indkomstgrupper. Eksempelvis kan en indbetalingsprocent på mindre end 4,4 pct. godt være forenelig med en høj nettodækningsgrad, hvis man tilhørte en af de laveste indkomstdeciler som erhvervsaktiv. Omvendt vil en indbetalingsprocent et godt stykke over de 4,4 pct. ikke nødvendigvis sikre en fornuftig dækningsgrad, hvis personen tilhører højindkomstgruppen. Tabel 4 Sammenhæng mellem indbetalingsprocenten og nettodækningsgraden Indkomstdecil (30-59 år) Indkomst (median) Indbetalingspct. (median) Pensionsformue (66 år) Bruttodækningsgrad Nettodækningsgrad --- Kr Kr , , , ,5 88, , , , ,4 86, , ,6 80, , ,5 77, , ,3 73, , ,1 73, , ,9 70, , ,5 64,6 Kilde: Michael Jørgensen, SFI. Side 17

19 Boks 2 De tre restgruppebegreber Til afgrænsningen af restgruppen benyttes de samlede pensionsindbetalingerne. Disse udgøres af alle indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger samt privattegnede ordninger. Derimod indgår hverken arbejdsmarkedets tillægspension (ATP) eller den særlige (SP). ATP og SP er obligatoriske lovpligtige pensionsordninger. ATP omfatter lønmodtagere samt personer, der modtager arbejdsløsheds-, syge- og barselsdagpenge, VEU- og uddannelsesgodtgørelse, introduktions-, ledigheds og aktiveringsydelse, kontanthjælp, tabt arbejdsfortjeneste mv. Det er endvidere muligt at indbetale bidrag til ATP, hvis man modtager førtidspension, delpension, fleksydelse, overgangsydelse eller efterløn. ATP er dog obligatorisk for personer, der modtager førtidspension efter reglerne, som trådte i kraft i Selvstændige, der tidligere har været lønmodtagere, kan fortsætte indbetalingerne til ATP. SP omfatter stort set alle med undtagelse af personer i tilbagetrækningsordninger. Ordningen blev indført i 1998, men har været suspenderet fra og med Personer på dagpenge indbetaler dobbelt ATP-bidrag. Der kan argumenteres for, at den ene halvdel af disse indbetalinger bør indgår i den samlede, når denne benyttes til at afgrænse restgruppen. Datamæssigt giver dette imidlertid anledning til nogle udfordringer, idet en person, der modtager dagpenge i løbet af år, normalt også har haft en arbejdsindkomst, som er forbundet med en ATP-indbetaling. Dermed er det vanskeligt at udskille det dobbelte ATP-bidrag. Halvdelen af et evt. dobbelt ATP-bidrag er derfor ikke medregnet i den samlede. Da ATP og SP af betragtes som søjle 1-indbetalinger, det alene indbetalinger til pensionsordninger inden for søjle 2 og 3, der indgår i afgrænsningen af restgruppen. Restgruppe 1: Personer med indbetalingsprocent af den korrigerede bruttoindkomst, der er mindre end 50 pct. af medianindbetalingsprocenten. Dette svarer i 2007 til en indbetalingsprocent på mindre end 4,4 pct. Restgruppe 2: Personer med indbetalinger mindre end kr. (2007- niveau). Beløbet svarer til 6 pct. af satsen for en enlig (ikke-forsørger) kontanthjælpsmodtager. Restgruppe 3: Alle personer med samlede pensionsindbetalinger på 0 kr. Der indgår ikke anden opsparing i analysen end formel. Fri opsparing i bolig eller egen virksomhed kan godt ske med henblik på at sikre en passende pensionsindkomst. Det er imidlertid ikke givet, at denne opsparing i sidste ende vil indgå i pensionsindkomsten. Der kan ikke peges på en restgruppedefinition, som i alle sammenhænge giver det meste korrekte billede af hvilke personer, der ikke sparer tilstrækkeligt i pension. Derfor benyttes alle tre afgrænsninger i det følgende. Ifølge restgruppebegreb 1 er det knap 40 pct. af de årige, der tilhører restgruppe, jf. tabel 5. Restgruppebegreb 2 giver derimod en restgruppe på knap 35 pct., og restgruppebegreb 3 giver en restgruppe på 27 pct. Side 18

20 I alt drejer det sig om henholdsvis 1,2 mio., 1,0 mio. og personer under restgruppebegreb 1, 2 og 3. Det valgte restgruppebegreb har dermed stor betydning for, hvor stor en andel af befolkningen, der vurderes at tilhøre restgruppen. Tabel 5 Andel i restgruppen, 1-års pensionsindbetalinger, 2007 Restgruppe , pct årige 39,3 34,8 26, årige ekskl. studerende 31,1 26,3 20, årige i arbejdsstyrken 23,4 18,2 12, årige fuldtidsbeskæftigede 17,2 12,0 7, årige fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 13,5 8,9 5,2 Anm.: Tjenestemænd og invalidepensionister er udeladt. Se boks 1 for afgrænsning af restgruppen. Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. En betydelig del af personer i 20'erne er uddannelsessøgende eller tager sabbatår. De studerende vil normalt ikke foretage pensionsindbetalinger, hvorfor de ifølge afgrænsningerne umiddelbart vil være en del af restgruppen. Set i et livsperspektiv er dette imidlertid misvisende, idet disse personer normalt vil have fornuftige indbetalinger senere i livet, der kompenserer for de manglende indbetalinger under studieforløbet. For personer i begyndelsen af 20'erme gælder endvidere, at mange er ansat i løsere ansættelsesforhold, fx vikariater, med en mindre omfattende aftale om pensionsbidrag. Disse ansættelsesforhold vil sjældent være betegnende for den resterende del af arbejdslivet. Givet disse betragtninger kan der argumenteres for, at populationen yderligere afgrænses til årige ekskl. studerende. Det fremgår af tabel 5, at dette indebærer, at restgruppen falder til henholdsvis 31, 26 og 20 pct. Hvis den betragtede persongruppe derudover afgrænses til personer i arbejdsstyrken, falder restgruppen til henholdsvis 23, 18 og 13 pct., jf. tabel 5. For personer i beskæftigelse tyder meget på, at udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner har givet anledning til en udvidelse af personer med udover ATP og SP, se fx DØR (2008). Arbejdsmarkedspensionsordningerne har derimod i sagens natur vanskeligere ved at sikre en fornuftig indbetalingsprofil for personer, der enten er ledige eller står helt uden for arbejdsmarkedet. Det er derfor ikke overraskende, at andelen af personer med utilstrækkelig falder, når alene fuldtidsbeskæftigede betragtes. Således udgør restgruppen henholdsvis 17, 12 og 8 pct. for denne gruppe, jf. tabel 5. 5 Blandt de årige fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere udgør restgruppen 14, 9 og 5 pct. Umiddelbart er der altså en ganske stor andel af de heltidsbeskæftigede lønmodtagere, der ikke eller kun i ringe grad pensionsopsparer. En stor del af forklaringen på dette skal findes i, at udbredelsen af arbejdsmarkedspensionsordninger ikke er lige intensiv i alle brancher. I denne analyse udpeges de brancher, hvor en stor andel af de fuldtidsansatte ikke sparer op til pension. 5 Foruden i højere grad at være en del af arbejdsmarkedspensionssystemet er fuldtidsbeskæftigede endvidere kendetegnet ved at have karakteristika, der er forenelig med en (høj), hvilket den økonometriske analyse i afsnit 4 afdækker. Side 19

21 For alle de tre restgruppebegreber gælder, at andelen i restgruppen blandt de årige (ekskl. tjenestemænd, invalidepensionister og studerende) er faldet i perioden , jf. Figur 7. Det største fald iagttages i restgruppe 2, som er faldet med 11 pct. point i perioden. Restgruppe 1 og 3 er faldet med henholdsvis 6 og 7 pct. point, hvor det meste af faldet sker fra 2003 og frem. Figur 7 Andel i restgruppen, årige, ekskl. studerende, Figur 8 Andel i restgruppen, årige, fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, Restgruppe 1 Restgruppe 2 Restgruppe 3 Restgruppe 1 Restgruppe 2 Restgruppe 3 Anm.: Tjenestemænd og invalidepensionister. Se boks 1 for afgrænsning af restgruppen. Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Anm.: Tjenestemænd, invalidepensionister og studerende er udeladt. Se boks 1 for afgrænsning af restgruppen. Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Som det fremgår af figur 8, er der også sket et stort fald i restgruppen blandt de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, og restgruppen er således faldet med 10, 15 og 10 pct.point i henholdsvis restgruppe 1, 2 og 3. I 1998 udgjorde restgruppen 24 pct. af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere ifølge restgruppebegreb 1, mens denne andel var faldet til knap 14 pct. i Faldet i restgruppen i perioden skal givetvis tilskrives den høje økonomiske aktivitet samt de højere aftalte bidragssatser. Den højere beskæftigelsesfrekvens, jf. Figur 9, har således ført til flere personer, som er omfattet af arbejdsgiveradministrerede ordninger. Endvidere kan den højere efterspørgsel på arbejdskraft have ført til skift mellem brancher med forskellige pensionsdækninger. Hvordan dette har påvirket restgruppens størrelse er dog mindre klart. De øgede bidragssatser inden for en række overenskomstområder, jf. Figur 10, indebærer særligt store stigninger på LO/DA-området, hvor de aftalte bidragssatser blot udgjorde 3-4 pct. i En stor del af de ansatte inden for dette område har derfor tidligere tilhørt restgruppen ifølge afgrænsning 1 og 2. Disse ændringer af arbejdsmarkedspensionssystemet har haft en mere permanent effekt på størrelsen af restgruppen end den høje økonomiske aktivitet i perioden. Side 20

22 Figur 9 Beskæftigelse og ledighed, Anm.: Beskæftigelsesfrekvensen er opgjort for de årige. Ledigheden i pct. af arbejdsstyrken er for de årge. Kilde: Danmarks Statistik. Figur 10 Aftalte bidragssatser, udvalgte overenskomstområder, LO-DA arbejdere LO-DA funktionærer Lærere Pædagoger Anm.: Bidragssatserne angiver den aftalte pensionsindbetalingsprocent af lønmodtagernes løn (inkl. skat og arbejdsmarkedsbidrag) ekskl. eget pensionsbidrag. Kilde: DØR (2008). Figur 11 indikerer således, at de øgede bidragssatser har haft stor betydning for indbetalingerne blandt de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Således har mere end 75 pct. af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere en pensionsindbetalingsprocent på 10 pct. eller derover i 2007, mens dette kun er tilfældet for omkring 43 pct. i samme gruppe i Udover forøgelsen af bidragssatserne, er der også sket ændringer i betingelserne inden for arbejdsmarkedspensionsområdet. Af særlig betydning for restgruppens størrelse har ændringer i karensregler for optagelse i de forskellige pensionsordninger. Reglerne betød tidligere, at der kunne gå ganske mange måneder inden nyansatte påbegyndte deres indbetalinger til de arbejdsgiveradministrerede ordninger. Inden for fagområder med stor omsætning af de ansatte kan disse regler have stor betydning for de årlige indbetalinger til pension, specielt hvis området også er kendetegnet ved forholdsvis lave bidragssatser. Det er overvejende i slutningen af perioden, hvor karensreglerne er blevet justeret. Side 21

23 >25 Figur 11 Fordelingen af pensionsindbetalingsprocentens størrelse, årige fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, 1998 og Pensionsindbetalingsprocent Anm.: Tjenestemænd og invalidepensionister er udeladt. Se boks 1 for beregningen af pensionsindbetalingsprocenten. Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Selvom restgruppen er faldet i perioden, er der imidlertid stadig en ikke uvæsentlig andel af de årige, som ikke eller blot i ringe grad indbetaler til pension i Udviklingen i restgruppens størrelse belyses dog ved enkelt års indbetalinger, hvilket givetvis leder til en overvurdering af restgruppens faktiske omfang. I figur 12 vises derfor andelen i restgruppen blandt årige på baggrund af pensionsindbetalingerne i ét eller flere sammenhængende år. 6 I boks 3 er der redegjort for, hvordan restgruppen afgrænses ifølge de tre restgruppebegreber. Når der tages udgangspunkt i pensionsindbetalingerne i 1998, udgør restgruppen mellem 26 og 36 pct. afhængigt af det anvendte restgruppebegreb. Derimod udgør restgruppen mellem 23 og 34 pct., når afgrænsningen sker på baggrund af pensionsindbetalingerne i to sammenhængende år. 6 De årige i 1998 fjernes, idet disse personer når efterløns- og folkepensionsalderen i løbet af perioden. Side 22

24 Boks 3 Afgrænsning af restgruppen på baggrund af flere års pensionsindbetalinger Restgruppe 1: Pensionsindbetalingsprocenten beregnes som summen af de årlige pensionsindbetalinger divideret med summen af den korrigerede bruttoindkomst for den samme periode (fx årene ). Afgrænsningen sker ved at sammenholde denne indbetalingsprocent med den sats, der svarer til 50 pct. af medianindbetalingsprocenten. Medianindbetalingsprocenten for flere år beregnes som gennemsnittet af medianindbetalingsprocenten i den betragtede periode. Restgruppe 2: Grænsen for at tilhøre restgruppen fastsættes ved 6 pct. af summen af satsen for en enlig (ikke-forsørger) kontanthjælpsmodtager i årene i den betragtede periode. Restgruppe 3: Ligesom når afgrænsningen sker på baggrund af ét enkelt års pensionsindbetalinger, er det alle personer med samlede pensionsindbetalinger på 0 kr., der tilhører restgruppen ifølge dette begreb. Hvis indbetalingerne i fem sammenhængende år betragtes, falder andelen i restgruppen til 31, 29 og 16 pct. i henholdsvis restgruppe 1, 2 og 3. Indbetalinger i en ti års periode giver restgruppeandele på henholdsvis 27, 24 og 12 pct., jf. figur 12. Under restgruppebegreb 1 og 2 falder restgruppeandelen altså med 1/4 og 1/3, når ti frem for ét enkelt års indbetalinger anvendes til at afgrænse restgruppen. Figur 12 Andel i restgruppen, flere års indbetalinger, årige, Restgruppe 1 Restgruppe 2 Restgruppe 3 År Anm.: Tjenestemænd, invalidepensionister og studerende er udeladt. Der benyttes statusoplysninger fra Se boks 1 for afgrænsning af restgruppen. Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Dette afslører, at mellem 1/4 og 1/3 af restgruppen i ét enkelt år umiddelbart kan tilskrives personer med svingende indkomst, hvorfor restgruppen isoleret set vil blive overvurderet med omtrent denne størrelsesorden, når ét enkelt års Side 23

25 indbetalinger benyttes. 7 Udviklingen i de aftalte bidragssatser og de gunstige konjunkturer i perioden betyder dog, at en alt-andet-lige vokser henover årene. Ændringen i restgruppens størrelse, når flere års indbetalinger anvendes, skal derfor ses som resultatet af, at der tages højde for svingende indbetalinger på mikroniveau, og at restgruppen er faldet på makroniveau. Indbetalingerne tidligere i perioden sker ikke med de bidragssatser, den beskæftigelse, osv. der er gældende i dag, hvilket trækker i retning af, at restgruppen overvurderes ved denne opgørelsesmetode. 8 En måde at afsløre de socioøkonomiske grupper, hvor persistensen i de manglende pensionsindbetalinger er størst, er ved at konstruere overlevelseskurver for de personer, der tilhørte restgruppen i Overlevelseskurverne beregnes ved for hvert af de efterfølgende år at undersøge, om personerne stadig opfylder kriterierne for at være en del af restgruppen. Dermed kan der opnås indsigt i, hvilke typer af personer, der har vanskeligst ved at udtræde af restgruppen. Restgruppen i 1998 afgrænses ved restgruppe 1. Det påvirker ikke resultaterne i nævneværdig grad, hvis restgruppebegreb 2 eller 3 anvendes. Som det fremgår af figur 13 er lønmodtagere betydeligt hurtigere til at udtræde af restgruppen end andre socioøkonomiske grupper. Af de lønmodtagere, der indgik i restgruppen i 1998, er det mindre end 40 pct., som stadig tilhører restgruppen efter 10 år. For personer, der stod uden for arbejdsmarkedet og indgik i restgruppen i 1998, er der derimod en ganske lavere afgang fra restgruppen i perioden. Knap 70 pct. af gruppen indgår stadig i restgruppen i Det giver ikke mening, at sammenligne niveauet af restgruppe 3, når 1- frem for 10-års indbetalinger anvendes, med henblik på at vurdere hvor stor en andel af restgruppen, der kan tilskrives svingende pensionsindbetalinger. Blot 1 krones indbetaling til pension i ét enkelt år er nemlig ensbetydende med, at personen ikke indgår i restgruppen. 8 Hvis ingen har svingende pensionsindbetalinger, vil brug af flere års pensionsindbetalinger entydigt give anledning til en overvurdering af restgruppens størrelse. Side 24

26 Figur 13 Overlevelseskurver, restgruppe 1, socioøkonomisk status, årige i 1998, Indeks (1998=100) Selvstændige Lønmodtagere År Ledige Uden for arb. styrke Anm.: Tjenestemænd, invalidepensionister og studerende er udeladt. Der benyttes statusoplysninger fra Kilde: Egne beregninger på en fuldtælling af befolkningen. Da lønmodtagere udtræder ganske hurtigt af restgruppen, er det heller ikke overraskende, at andelen af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i restgruppen antager en meget lille størrelse, når flere års indbetalinger benyttes ved afgrænsningen af restgruppen, jf. figur 14. På baggrund af ét års indbetalinger tilhører mellem 7 og 13 pct. af de heltidsbeskæftigede lønmodtagere restgruppen. Denne andel falder til mellem knap 1 og 5 pct., når afgrænsningen sker ved 10 sammenhængende års pensionsindbetalinger. Der er altså mindre end 1 pct. af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, der ikke foretager nogen former for pensionsindbetalinger overhovedet i perioden Side 25

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Jonas Zielke Skaarup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Pædagoger og læreres pensionsopsparing 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing.

Læs mere

Indvandrernes pensionsindbetalinger

Indvandrernes pensionsindbetalinger 26. OKTOBER 215 Indvandrernes pensionsindbetalinger 23-13 AF METTE NYRUP OG SØS NIELSEN Indledning og sammenfatning I analysen belyses forskelle i pensionsindbetalinger mellem tre herkomstgrupper; indvandrere

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Marie-Louise Søgaard Udgivet af, Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Identifikation af ydelsesmodtagere 5 3. Modtagere

Læs mere

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen Analyserapport 213:6 Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Pensionsindbetalingerne

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Analyserapport 215:2 Linea Hasager Søs Nielsen Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport 215:2 Indhold 1. Indledning

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing i 2013

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing i 2013 Analyserapport utilstrækkelig pensionsopsparing 2015:5 Peter Foxman Christian Claudi Trolle Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Indvandrernes indkomst som pensionerede

Indvandrernes indkomst som pensionerede Nadja Christine Andersen Vibeke Borchsenius Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. som pensionister

Læs mere

Pensionisternes økonomi

Pensionisternes økonomi Pensionisternes økonomi Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Baggrund og tidligere

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Tilbagetrækningsalderen 1992-2008

Tilbagetrækningsalderen 1992-2008 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk Indledning 1. Sammenfatning

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING p:\gs\mb\studerende-mb.doc 1. september 2006 af Mikkel Baadsgaard dir. tlf. 33557721 STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING Den 8. august 2006 bragte Jyllandsposten tal fra SU-styrelsen, der blandt andet viste,

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Incitamenter til beskæftigelse

Incitamenter til beskæftigelse Incitamenter til beskæftigelse Dansk økonomi er kendetegnet ved, at mange deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Langt de fleste i de erhvervsaktive aldre er således i job. Der er dog også mennesker, som

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf. 33557721 INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt

Læs mere

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Gennem det seneste årti er ældres disponible indkomster steget markant mere end andre aldersgruppers. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i takt med

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Pensionsopsparing i 2002

Pensionsopsparing i 2002 Pensionsopsparing i 2002 - en fordelingsanalyse af danskernes på pensions Departementet April 2005 Indhold: Side 1. De samlede pensions i 2002... 3 2. Hovedtræk af analysen... 3 3. Pensionsdene fordelt

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 MAJ 2019 Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Forskellen i levetid mellem ufaglærte og akademikere reduceres betydeligt, når man ser på

Læs mere

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark De Økonomiske Råd pegede i deres efterårsrapport 2016 på, at forskellene i erhvervsindkomsterne har været stigende, særligt i årene efter krisens start i 2008.

Læs mere

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 FEBRUAR 219 4. personer under 65 år har mindst 4 år bag sig på arbejdsmarkedet Der er 4. personer mellem 55 og 64 år, som har været mindst 4

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen 2019 Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen af 2007 Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 1.1 Sammenfatning... 1 1.2 Ægtefællepensionsreformen... 2 2. Flere sparer op til pension...

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Skatteudvalget 2017-18 L 16 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 414 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 30. juni 2017 Svar

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005 Pensionsmarkedsrådets rapport om pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid Juni 2005 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning og sammenfatning... 3 Kapitel 2. Pensionsopsparing og dækningsgrader...

Læs mere

Pensionsopsparing i en fordelingsanalyse af danskernes indskud på pensionsordninger

Pensionsopsparing i en fordelingsanalyse af danskernes indskud på pensionsordninger Pensionsopsparing i 2005 - en fordelingsanalyse af danskernes på pensions August 2008 Indhold: Side 1. De samlede pensions i 2005...3 2. Hovedtræk af analysen...4 3. Pensionsdene fordelt på opsparings...5

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Stigende ulighed er især sket inden for samme befolkningsgruppe og i mindre grad mellem befolkningsgrupper

Stigende ulighed er især sket inden for samme befolkningsgruppe og i mindre grad mellem befolkningsgrupper Klaus Rasmussen kr@di.dk, 3377 3908 JUNI 2019 Stigende ulighed er især sket inden for samme befolkningsgruppe og i mindre grad mellem befolkningsgrupper Uligheden er steget, også i Danmark, men fra et

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Topindkomster i Danmark

Topindkomster i Danmark Topindkomster i Danmark Thomas Piketty har med bogen Capital in the Twenty-First Century sat fokus på udviklingen i toppen af i de vestlige lande. Bogen viser, at topindkomsterne er steget markant i USA,

Læs mere

Efterlønsordningen i dag

Efterlønsordningen i dag Efterlønsordningen i dag For at kunne gå på efterløn forudsætter det blandt andet, at man er medlem af en a- kasse og har betalt efterlønsbidrag i 3 år. Der er i dag omkring 5. personer, som er med i efterlønsordningen.

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016 ÆLDRE I TAL 218 Folkepensionisternes indkomst og formue 216 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 218 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning

Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning Supplerende analyser om arbejdsmarkedstilknytning blandt indvandrere AE har for IDA undersøgt lønindkomsten for personer med relevante IDA-uddannelser på tværs af køn og herkomst. Generelt er indkomsten

Læs mere

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen pensionskonto i ATP, hvor deres indestående vokser år for år.

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark

Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark Rapport Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark Malene Rode Larsen Opdatering af analyser af grønlænderes beskæftigelsesforhold i Danmark VIVE og forfatterne, 2018 e-isbn:

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden. Juni 2017

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden. Juni 2017 Det danske pensionssystem nu og i fremtiden Juni 217 Det danske pensionssystem nu og i fremtiden Juni 217 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Finansudvalget - FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 2. juli Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni stillet efter ønske

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

Stigende social ulighed i levetiden

Stigende social ulighed i levetiden Analyse lavet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed Der er store forskelle i middellevetiden for mænd og kvinder på tværs af uddannelses- og indkomstdannede og lavindkomstgrupper har kortere

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016/2017 Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 13 Formålet med dette analysenotat er at belyse skoleskift mellem de frie grundskoler og folkeskolerne

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Besvarelse af uddybende spørgsmål fra Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen ang. lighedsudredning Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt 7. juni 2016 J.nr. 16-0647347 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 458 af 13. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport

Pensionsmarkedsrådets rapport Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 182 Offentligt Pensionsmarkedsrådets rapport om pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid Juni 2005 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 7. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 496 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Indkomstfordeling og indkomstudvikling

Indkomstfordeling og indkomstudvikling Indkomstfordeling og indkomstudvikling Nyt kapitel Danskernes disponible indkomst er steget med 1½ pct. årligt siden midten af erne. Det er lidt lavere end i det foregående tiår, hvor indkomstfremgangen

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere

Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere Større dødelighed blandt efterlønsmodtagere Der er forholdsvis stor forskel på levetiden for efterlønnere sammenlignet med personer, der fortsætter i beskæftigelse. Mænd, der går på efterløn som 6-årig,

Læs mere

Indkomstudvikling for de sociale klasser

Indkomstudvikling for de sociale klasser Indkomstudvikling for de Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på indkomsten i hver af de og udviklingen i indkomsterne.

Læs mere

Samspilsproblemer i pensionssystemet

Samspilsproblemer i pensionssystemet MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Peter Foxman Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning

Læs mere