Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstrahering af oplysninger i internt dokument"

Transkript

1 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt i fire akter. Akterne indgik i en sag om et notat, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde anmodet Sundhedsstyrelsen om at udarbejde. Ombudsmanden var enig med Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i, at to af akterne i deres helhed og s indeholdt i de to øvrige akter var interne dokumenter omfattet af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og derfor som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. 5. februar 2015 Forvaltningsret Efter ombudsmandens opfattelse var der i to af akterne ekstraheringspligtige oplysninger. Men oplysningerne i den ene akt fremgik imidlertid af andre dokumenter, som blev udleveret til journalisten i forbindelse med aktindsigtsanmodningen, og ombudsmanden kunne derfor ikke kritisere, at journalisten ikke fik aktindsigt i disse oplysninger. Den anden akt (akt nr. 4) indeholdt bl.a. referat af tilkendegivelser fra en anden myndighed Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse end Sundhedsstyrelsen, og disse tilkendegivelser måtte antages at have været udslagsgivende for indholdet af dele af styrelsens notat. De fremstod således som allerede trufne beslutninger, som Sundhedsstyrelsen herefter havde skullet udføre ved den endelige udarbejdelse af notatet. Under disse omstændigheder var der efter ombudsmandens opfattelse mest, der talte for at anse dem for oplysninger om sagens faktiske grundlag, og oplysningerne måtte også anses for relevante for sagen. Ombudsmanden henstillede til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse om anmodningen om aktindsigt i oplysningerne i akt nr. 4. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse genoptog herefter sagen og gav aktindsigt i hele akt nr. 4. (Sag nr. 14/04944)

2 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen, efterfulgt af en sagsfremstilling: Ombudsmandens udtalelse Afgrænsning af sagen Sagen drejer sig som nævnt om delvist afslag på aktindsigt i fire akter (akt nr. 1, 2, 4 og 6) hos Sundhedsstyrelsen, hvoraf der efter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afgørelse dog er givet fuld aktindsigt i akt nr. 2, delvist som meroffentlighed. Alle fire akter er som de er forelagt for mig såkaldte -tråde, der består af flere forskellige s: Akt nr. 1 består dels af en af 30. april 2013 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Sundhedsstyrelsen, og dels af en intern i Sundhedsstyrelsen af samme dato. Akt nr. 2 består dels af samme som i akt nr. 1 fra ministeriet til Sundhedsstyrelsen, dels af en af 7. maj 2013 fra styrelsen til ministeriet og dels af en intern i styrelsen af samme dato. Akt nr. 4 består af en fra styrelsen til ministeriet af 8. maj 2013 og en intern i styrelsen af samme dato. Akt nr. 6 består af samme fra styrelsen til ministeriet som i akt nr. 4 og af en intern i styrelsen af 8. maj Jeg forstår, at styrelsen og ministeriet i forbindelse med aktindsigtsanmodningen har betragtet akt nr. 1 og 2 som indeholdende to selvstændige dokumenter (i akt nr. 2 er der set bort fra den samme , som akt nr. 1 indeholder). Disse dokumenter er også behandlet forskelligt i relation til aktindsigt, idet der er givet aktindsigt i den eksterne del, men ikke i den interne. Akt nr. 4 og 6 er derimod behandlet som kun indeholdende ét dokument, nemlig den interne . Jeg går ud fra, at dette skyldes, at den eksterne , som akterne indeholder, er identisk med akt nr. 3, som formentlig er selvstændigt journaliseret, og som du har fået aktindsigt i. Dette lægger jeg til grund i det følgende. 2/23

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har undtaget de interne s i akt nr. 1 og 2 og akt nr. 4 og 6 fra aktindsigt, med henvisning til at der er tale om interne dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående (offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1). Myndighederne har ikke fundet, at akterne indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag, som er omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1, om ekstrahering. Myndighederne har ligeledes overvejet, om akterne kunne udleveres til dig efter princippet om meroffentlighed (offentlighedslovens 14). Sundhedsstyrelsen har ikke fundet grundlag for dette, mens Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fundet, at den interne indeholdt i akt nr. 2 kunne udleveres. Jeg har fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse modtaget bl.a. de fire akter, som sagen handler om dels i den udgave, som du har modtaget, dels i en udgave uden udeladelser. Offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1 Bestemmelsen i 23, stk. 1, nr. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) lyder således: 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, For så vidt angår de interne s indeholdt i akt nr. 1 og 2 og akt nr. 4 og 6 forstår jeg Sundhedsstyrelsens og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afgørelser således, at disse s ikke har været afgivet til udenforstående. Jeg er på den baggrund enig med myndighederne i, at de efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt. Når jeg i det følgende omtaler de undtagne dokumenter, mener jeg således den interne del af akt nr. 1 og 2 og akt nr. 4 og 6. Offentlighedslovens 28 (ekstrahering) Spørgsmålet er herefter, om oplysninger i de undtagne dokumenter er omfattet af ret til aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 28 om ekstraheringspligt. 3/23

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Bestemmelsen lyder således: 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) ( ) 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. I forarbejderne til offentlighedsloven er der anført bl.a. følgende om 28, stk. 1 (lovforslaget til lov nr. 606 af 12. juni 2013, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, side 71 f): Til 28 Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Udtrykket oplysninger om en sags faktiske grundlag i stk. 1, 1. pkt., omfatter på den baggrund egentlige faktuelle oplysninger, som f.eks. oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt, samt andre oplysninger, der medvirker til at skabe klarhed om sagen, herunder oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de egentlige faktuelle oplysninger. Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ikke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret. 4/23

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Det er en betingelse for, at ekstraheringspligten indtræder, at oplysningerne er relevante for sagen. Dette indebærer, at det ikke blot vil være de oplysninger om sagens faktiske grundlag, som en myndighed har lagt til grund for sin beslutning i en sag, som skal ekstraheres, men at også faktiske oplysninger, der er indgået i sagen, og som taler imod myndighedens beslutning, skal ekstraheres. Kravet om, at oplysningen skal være relevant for sagen, indebærer i øvrigt, at oplysninger om sagens faktiske grundlag, der som sådan er relevante, men som fra en overordnet betragtning er af uvæsentlig betydning for sagen (de kan siges at være ligegyldige), ikke skal ekstraheres. Der gælder således en bagatelgrænse for de oplysninger, der skal ekstraheres. Bedømmelsen af, om en oplysning om en sags faktiske grundlag er af relevans for sagen, afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Den nævnte relevansvurdering skal foretages i forhold til det tidspunkt, hvor aktindsigten begæres, men som nævnt skal ikke blot oplysninger, som en myndighed har lagt til grund, men også oplysninger, der taler imod myndighedens beslutning, ekstraheres. Det er yderligere en betingelse for, at ekstraheringspligten indtræder, at oplysningerne er relevante for sagen. Med dette udtryk sigtes til de forvaltningssager, som kan siges at vedrøre en forvaltningsmyndigheds indholdsmæssige virksomhed, som f.eks. en sag om tildeling af førtidspension, en sag om tilsyn med et kommunalt plejehjem eller en sag om udarbejdelse af en ny personalepolitik for myndighedens ansatte. I modsætning hertil står den mere praktiske virksomhed, som udøves for at understøtte forvaltningens indholdsmæssige virksomhed, f.eks. førelsen af en oversigt over de udvalg m.v., som er nedsat i et ministerium, eller en liste over, hvilke medarbejdere i myndigheden der har fået merarbejdsbetaling. I forhold til f.eks. den nævnte oversigt over nedsatte udvalg vil sagen i stk. 1 s forstand derfor være sagen om udvalgets virksomhed og ikke det at føre en oversigt. Om det nærmere indhold af offentlighedslovens 28 henviser jeg også til Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), side 476 ff. Der er her anført bl.a. følgende (side 484): Ekstraheringspligten efter 28, stk. 1, 1. pkt., omfatter heller ikke myndighedens egne (interne) tilkendegivelser, vurderinger, udtalelser, standpunkter eller argumenter med hensyn til en sags afgørelse (f.eks. argumenter for og imod om, hvorvidt en tilladelse bør imødekommes). 5/23

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I forlængelse heraf bemærkes, at ekstraheringspligten ikke omfatter forslag, anbefalinger eller indstilling om, hvilken løsning der i en konkret sammenhæng bør vælges, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter interne politiske og strategiske vurderinger og udtalelser. Sundhedsstyrelsen har som også nævnt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i ministeriets afgørelse af 7. november 2014 ikke i afgørelsen af 16. oktober 2014 (eller i styrelsens udtalelse af 15. december 2014 til mig) redegjort nærmere for, hvorvidt der var ekstraheringspligtige oplysninger i de undtagne dokumenter. Dette burde Sundhedsstyrelsen ifølge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse have gjort. Da ministeriet således allerede har gjort styrelsen bekendt med dette forhold, foretager jeg mig ikke mere. Det er imidlertid ministeriets opfattelse, at der i de undtagne dokumenter ikke er ekstraheringspligtige oplysninger, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1. Ministeriet har i sin afgørelse af 7. november 2014 lagt vægt på, at der ikke i disse dokumenter er oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt er tilvejebragt for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Til dette skal jeg bemærke følgende: Aktindsigtsanmodningen angår sagen vedrørende det notat, som Sundhedsstyrelsen den 30. april 2013 af Sundhedsministeriet blev anmodet om at udarbejde om Sundhedsstyrelsens håndtering af sagen vedrørende speciallæge A, se bl.a. Sundhedsstyrelsens afgørelse af 16. oktober I relation til ekstrahering må sagen forstås på samme måde. For så vidt angår det undtagne fra akt nr. 1 er sætningen efter kommaet og før underskriften efter min opfattelse oplysninger om sagens faktiske grundlag, og jeg mener også, at oplysningerne er relevante for sagen. Derfor er disse oplysninger som udgangspunkt ekstraheringspligtige i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Der er tale om oplysninger om, hvorvidt styrelsen har kunnet finde sager om speciallæge A fra 1990 erne. Da oplysningerne imidlertid fremgår af andre dokumenter, som blev udleveret til dig i forbindelse med din aktindsigtsanmodning (Sundhedsstyrelsens redegørelse af 7. maj 2013, side 3 og side 7 under pkt. 5, Konklusion ), skulle de alligevel ikke ekstraheres, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 2. Jeg kan derfor ikke kritisere, at ministeriet ikke ekstraherede oplysningerne og gav dig aktindsigt i dem. 6/23

7 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Jeg har gjort Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bekendt med min opfattelse. For så vidt angår akt nr. 4 er det efter min opfattelse et spørgsmål, om 1. og 2. pkt. i første afsnit kan anses for oplysninger om sagens faktiske grundlag. Der er her bl.a. tale om Sundhedsstyrelsens referat af tilkendegivelser fra en anden myndighed, og disse tilkendegivelser må også set i lyset af andre akter i sagen antages at have været udslagsgivende for indholdet af dele af styrelsens notat om sagen vedrørende speciallæge A. Hverken ordlyden af eller forarbejderne til offentlighedslovens 28, stk. 1, giver efter min opfattelse klart svar på, om de nævnte sætninger skal anses for at vedrøre sagens faktiske grundlag. På den ene side kan det som akt nr. 4 er udformet forekomme unaturligt at sige, at der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag, jf. de citerede forarbejder til 28. Sætningernes indhold har heller ikke stor lighed med de konkrete eksempler på faktiske oplysninger, der gives i forarbejderne (f.eks. at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt ). På den anden side er det efter min opfattelse heller ikke naturligt at betegne sætningerne som interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser eller som tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse. Det skyldes bl.a., at sætningerne ikke i sig selv udtrykker standpunkter, argumenter eller vurderinger, men alene refererer andres standpunkter mv. Som anført er der bl.a. tale om referat af tilkendegivelser fra en anden myndighed end Sundhedsstyrelsen, og disse tilkendegivelser må som ligeledes anført antages at have været udslagsgivende for indholdet af dele af styrelsens notat. De fremstår således som allerede trufne beslutninger, som Sundhedsstyrelsen herefter har skullet udføre ved den endelige udarbejdelse af notatet. I hvert fald under disse omstændigheder er der efter min opfattelse mest, der taler for at anse sætningerne for oplysninger om sagens faktiske grundlag. Efter min opfattelse må oplysningerne også anses for relevante for sagen. Jeg har gjort Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bekendt med min opfattelse, og jeg har henstillet til ministeriet at genoptage sagen og i lyset af det, som jeg har anført træffe en ny afgørelse for så vidt angår aktindsigt i de udeladte oplysninger i 1. og 2. pkt. i første afsnit i akt nr. 4. 7/23

8 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Jeg har ikke i den forbindelse taget stilling til, om oplysningerne eventuelt måtte kunne undtages fra aktindsigt i medfør af andre undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven. Jeg har bedt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om at blive orienteret om ministeriets nye afgørelse. For så vidt angår det undtagne fra de interne dokumenter i akt nr. 2 og 6 har jeg ikke grundlag for at kritisere afgørelsen om, at oplysningerne ikke er ekstraheringspligtige i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1. Offentlighedslovens 14 (meroffentlighed) Offentlighedslovens 14 om meroffentlighed lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. I forarbejderne til offentlighedsloven er der anført bl.a. følgende om 14, stk. 1, 1. pkt. (lovforslaget til lov nr. 606 af 12. juni 2013, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, side 57): I forbindelse med vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt efter stk. 1, må der som efter gældende ret foretages en afvejning af modstående interesser. Der skal således på den ene side tages hensyn til styrken, svagheden eller fraværet af den aktindsigtssøgendes interesse i at få indsigt i de pågældende dokumenter og oplysninger, og på den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn. I de tilfælde, hvor et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut anmoder om aktindsigt, vil det i almindelighed kunne lægges til grund, at der foreligger en berettiget interesse i at få indsigt i dokumenterne eller oplysningerne, som vil skulle afvejes over for eventuelle modstående interesser. Det bemærkes dog mere overordnet, at i de nævnte tilfælde, hvor der foreligger et reelt og sagligt behov for at undtage de pågældende dokumenter m.v., vil vurderingen af spørgsmålet om meraktindsigt formentlig meget ofte føre til, at der ikke er grundlag for at give indsigt efter meroffentlighedsprincippet. 8/23

9 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I det omfang den nævnte afvejning fører til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet i stk. 1, skal forvaltningsmyndigheden begrunde afslaget nærmere. Begrundelseskravet kan opfyldes ved, at forvaltningsmyndigheden oplyser, at myndigheden har overvejet at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, men at afvejningen af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse, eller andre lovlige hensyn, og på den anden side hensynet til de interesser, der ligger bag anmodningen om aktindsigt, har ført til, at myndigheden ikke finder grundlag for at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. I de specielle bemærkninger til 23 er der i lovforslaget (side 65) bl.a. anført følgende: I det omfang et dokument imidlertid ikke indeholder foreløbige overvejelser eller tilsigter at tjene som grundlag for myndighedens interne beslutningsproces, kan der være en særlig grund for myndigheden til at overveje, om det pågældende dokument kan udleveres i medfør af meroffentlighedsprincippet i lovforslagets 14, stk. 1. Ifølge afgørelsen af 16. oktober 2014 overvejede Sundhedsstyrelsen at give aktindsigt ud fra princippet om meroffentlighed, men fandt ikke anledning til det. På baggrund af en henvendelse fra dig skrev Sundhedsstyrelsen den 21. oktober 2014 til dig, at styrelsen i forbindelse med sine overvejelser om meroffentlighed havde foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1 (hensynet til den interne og politiske beslutningsproces), og på den anden side den berettigede interesse, du som journalist måtte antages at have i, at anmodningen om aktindsigt blev imødekommet. I sin afgørelse af 7. november 2014 bemærkede Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at det hensyn, der ligger bag offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om mulighed for at undtage interne arbejdsdokumenter fra aktindsigt, er at beskytte forvaltningsmyndighedernes interne og politiske beslutningsproces samt de forskellige stadier af disse processer. Ministeriet havde herefter ingen bemærkninger til, at Sundhedsstyrelsen med begrundelsen af 21. oktober 2014 havde givet afslag på meroffentlighed for så vidt angik det undtagne fra akt nr. 1, 4 og 6. Ministeriet lagde vægt på, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Sundhedsstyrelsens vurdering af, at afvejningen af hensynet til beskyttelse af Sundhedsstyrelsens interne beslut- 9/23

10 OMBUDSMANDENS UDTALELSE ningsproces over for din interesse i aktindsigt ikke burde føre til, at disse interne arbejdsdokumenter blev udleveret. Derimod var der efter ministeriets opfattelse ikke tilstrækkelige holdepunkter for, at hensynet til Sundhedsstyrelsens interne beslutningsproces afvejet i forhold til dine interesser som journalist tilsagde en undtagelse af den del af akt nr. 2, som var et internt arbejdsdokument. Ministeriet udleverede på den baggrund den del af akt nr. 2, som Sundhedsstyrelsen havde undtaget som internt arbejdsdokument. Du har således fået udleveret hele akt nr. 2. Og på baggrund af det, der er anført ovenfor vedrørende de undtagne dele af akt nr. 1 og 4, sammenholdt med offentlighedslovens 28, stk. 1, har jeg alene anledning til at tage stilling til spørgsmålet om meroffentlighed i de undtagne dele for så vidt angår den interne del af akt nr. 6. Bestemmelsen i offentlighedslovens 23 har som også nævnt af myndighederne til formål at beskytte myndighedernes interne og politiske beslutningsproces. Jeg har ikke grundlag for at kritisere afslaget på meroffentlighed. Jeg har som nævnt bedt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om at blive orienteret om ministeriets nye afgørelse i sagen, men jeg foretager mig ikke i øvrigt mere i sagen, medmindre du igen retter henvendelse til mig. Jeg har efter principperne i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) i dag orienteret A om, at jeg har behandlet en klage fra dig i sagen om aktindsigt hos Sundhedsstyrelsen. * * * I forlængelse af min udtalelse genoptog Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagen og gav klageren i sagen, journalist B, aktindsigt i hele akt nr. 4. Af akt nr. 4 fremgår bl.a. følgende: C var lige nede for at få fat i dig og D ringede på E s vegne, fordi de ville have taget afsnittet ud om ressourcerne og opprioritering af andre sager. Det var besluttet efter en drøftelse af notatet med F. 10/23

11 Sagsfremstilling Du anmodede den 1. oktober 2014 Sundhedsstyrelsen om aktindsigt på følgende måde: Jeg søger hermed aktindsigt i samtlige dokumenter, der indeholder oplysninger om Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge A med sagsnr. X/1. Jeg ønsker både aktindsigt i korrespondancen mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet samt i den interne kommunikation mellem enhed for tilsyn og patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsens direktion. I den forbindelse skal jeg henvise til meroffentlighedsprincippet i den nye offentlighedslov ( 14). Desuden anmoder jeg om aktindsigt i sagens journalliste, der giver en oversigt over sagens dokumenter. Den 16. oktober 2014 meddelte Sundhedsstyrelsen dig følgende afgørelse: Du har den 1. oktober 2014 anmodet om aktindsigt i korrespondancen mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet og i den interne korrespondance i Sundhedsstyrelsen i sagen vedr. det notat, som Sundhedsstyrelsen den 30. april 2013 af Sundhedsministeriet blev anmodet om at udarbejde om Sundhedsstyrelsens håndtering af sagen vedr. speciallæge A. Du har præciseret, at anmodningen vedrører korrespondance omhandlende beslutningen om at fjerne et afsnit fra notatet oversendt den 7. maj 2013 i det endelige notat oversendt den 8. maj Jeg skal i første omgang beklage sagsbehandlingstiden, der skyldes en misforståelse vedr. din anmodning og afklaringen af juridiske spørgsmål. Vedlagt er aktlisten for Sundhedsstyrelsens sag X/3 og de akter, som styrelsen giver dig aktindsigt i. Som det fremgå af aktlisten, er der 5 akter, der omhandler oversendelsen af notatet den 7. maj 2013 og det endelige notat den 8. maj De relevante akter er akt 1, 2, 3, 4 og 6 på journalnummer X/3. Vedr. akt 1: Der gives aktindsigt i anmodningen fra departementet, jf. Offentlighedslovens 7. 11/23

12 Den interne korrespondance undtages, jf. Offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Vedr. akt 2: Der gives aktindsigt i oversendelsen til departementet, jf. Offentlighedslovens 7. Den interne korrespondance undtages, jf. Offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Vedr. akt 3: Der gives aktindsigt i oversendelsen til departementet, jf. Offentlighedslovens 7. Vedr. akt 4: Akten undtages fra aktindsigt som internt dokument, jf. Offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Vedr. akt 6: Akten undtages fra aktindsigt som internt dokument, jf. Offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Sundhedsstyrelsen har overvejet at give aktindsigt ud fra princippet om meroffentlighed, jf. Offentlighedslovens 14 men har ikke fundet anledning til at give yderligere aktindsigt i medfør af dette princip. Du anmodede den 20. oktober 2014 Sundhedsstyrelsen om at oplyse, hvorfor styrelsen ikke havde fundet anledning til at give dig aktindsigt i form af meroffentlighed. Den 21. oktober 2014 skrev Sundhedsstyrelsen følgende til dig: Sundhedsstyrelsen har overvejet, om de interne dokumenter burde udleveres til dig efter reglen om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1 (hensynet til den interne og politiske beslutningsproces), og på den anden side den berettigede interesse, du som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Vi har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere det pågældende dokument. 12/23

13 Du klagede den 23. oktober 2014 til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse over Sundhedsstyrelsens afgørelse af 16. oktober 2014 (som uddybende begrundet den 21. oktober 2014) og anførte bl.a. følgende: Jeg klager over afslag på aktindsigt i forbindelse med aktindsigt i den interne korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet i sagen vedr. det notat, som Sundhedsstyrelsen den 30. april 2013 af Sundhedsministeriet blev anmodet om at udarbejde om Sundhedsstyrelsens håndtering af sagen vedr. speciallæge A. Min anmodning om aktindsigt vedrører mere præcist korrespondancen om beslutningen om at fjerne et afsnit fra notatet oversendt den 7. maj 2013 i det endelige notat oversendt den 8. maj Sundhedsstyrelsen har givet afslag på aktindsigt i akt 1, akt 2, akt 4 og akt 6 med journalnummer X/3 med henvisning til Offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Ifølge Offentlighedslovens 23 omfatter retten til aktindsigt ikke interne dokumenter og ifølge stk. 1, nr. 1, betyder det dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. Men ifølge meroffentlighedsprincippet i offentlighedsloven 14 kan der gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Og da afslaget hverken begrundes med at være i strid med regler om tavshedspligt eller regler i lov om behandling af personoplysninger, ser jeg ingen grund til, at dokumenterne skal undtages aktindsigt. Desuden finder jeg det i almen interesse, at det bør kunne belyses, hvem og hvorfor et afsnit af en redegørelse blev fjernet, når det handler om ressourcerne til en myndigheds tilsyn med det danske sundhedsvæsen. Af disse grunde finder jeg det relevant, at der bliver givet tilsagn om aktindsigt i de pågældende interne dokumenter. I anledning af din klage udtalte Sundhedsstyrelsen den 28. oktober 2014 bl.a. følgende: Sundhedsstyrelsen har vurderet afslaget på aktindsigt igen. Sundhedsstyrelsen fastholder imidlertid sin afgørelse, idet styrelsen fortsat vurderer, at styrelsens væsentlige interesse i at beskytte den interne beslut- 13/23

14 ningsproces vejer tungere, end den berettigede interesse du som journalist har i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Den 7. november 2014 traf Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse afgørelse i sagen og skrev bl.a. følgende: Ministeriet har nu afsluttet behandlingen af klagen, og det er ministeriets opfattelse, - at Sundhedsstyrelsen som udgangspunkt kan undtage styrelsens interne korrespondance i akterne 1, 2, 4 og 6 efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr at Sundhedsstyrelsen burde have taget stilling til, hvorvidt der i de dele af akterne 1, 2, 4 og 6, der er undtaget som interne arbejdsdokumenter i h.t. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, burde være foretaget ekstrahering, jf. offentlighedslovens 28. Det er dog ministeriets vurdering, at der ikke i disse dokumenter er indeholdt ekstraheringspligtige oplysninger. - at Sundhedsstyrelsens afslag i af 21. oktober 2014 på at give meroffentlighed er tilstrækkeligt begrundet, idet der herved er oplyst om den foretagne afvejning af modstående interesser. Ministeriet har herved noteret sig, at Sundhedsstyrelsen selv har rettet op på den mangelfulde begrundelse i styrelsens afgørelse af 16. oktober at der ikke er tilstrækkelige holdepunkter for, at hensynet til Sundhedsstyrelsens interne beslutningsproces afvejet i forhold til dine interesser som journalist tilsiger en undtagelse af den del af akt 2, som er et internt arbejdsdokument. Ministeriet udleverer på den baggrund som led i meroffentlighed den del af akt 2, som Sundhedsstyrelsen har undtaget som internt arbejdsdokument, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Ministeriets stillingtagen Ministeriet har på baggrund af din klage og sagens akter fundet anledning til at tage stilling til følgende spørgsmål: 1) Undtagelse af dokumenter i henhold til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. 2) Ekstrahering i interne arbejdsdokumenter i henhold til offentlighedslovens 28. 3) Meroffentlighed i henhold til offentlighedslovens /23

15 1) Undtagelse af dokumenter i henhold til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1 Det fremgår af Sundhedsstyrelsens afgørelse om aktindsigt af 16. oktober 2014, at styrelsen med henvisning til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, har undtaget styrelsens interne korrespondance i akterne 1 og 2 som interne arbejdsdokumenter, mens korrespondancen mellem styrelsen og ministeriet er blevet udleveret. Akterne 4 og 6 er korrespondance internt i styrelsen og er med henvisning til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, undtaget i deres helhed som værende interne arbejdsdokumenter. Oplysninger omfattet af 23, stk. 1, nr. 1 Ministeriet kan i den forbindelse oplyse, at det følger af offentlighedslovens 23, stk. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter. Som interne dokumenter anses ifølge 23, stk. 1, nr. 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. Ministeriet kan i øvrigt henvise til forarbejderne til offentlighedsloven, jf. L 144/2012, hvoraf bl.a. følgende fremgår: Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1-3, har til formål at sikre en beskyttelse af forvaltningsmyndighedernes interne og politiske beslutningsproces samt de forskellige stadier af disse processer. Herudover har bestemmelsen til formål at sikre en beskyttelse af de offentligt ansattes arbejdsvilkår derved, at de sikres adgang til på en fri og formløs måde at foretage deres overvejelser og udføre det forberedende arbejde, uden det pres en eventuel senere offentliggørelse af ufærdige eller foreløbige overvejelser kan udgøre. Om den nærmere begrundelse for at sikre en beskyttelse af de nævnte hensyn henvises til betænkningens kapitel 16, pkt (side 563 ff). Bestemmelsen i nr. 1 indebærer i sammenhæng med stk. 2 at ethvert dokument, der udarbejdes af en myndighed, og som ikke afgives til udenforstående, har karakter af et internt dokument. Det er således ikke en betingelse for at undtage et dokument efter nr. 1, at dokumentet indeholder overvejelser af mere foreløbig karakter, eller at det tilsigter at tjene som grundlag for myndighedens interne beslutningsproces. Med henvisning til ovenstående har ministeriet ingen bemærkninger til, at Sundhedsstyrelsen har undtaget styrelsens interne korrespondance i akterne 1, 2, 4 og 6 efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr /23

16 2) Ekstrahering i interne arbejdsdokumenter i henhold til offentlighedslovens 28 Det fremgår ikke af Sundhedsstyrelsens afgørelse om aktindsigt af 16. oktober 2014, hvorvidt styrelsen har fundet grundlag for at ekstrahere oplysninger efter offentlighedslovens 28, i de dele af akterne 1 og 2 samt akt 4 og 6, der er undtaget som interne arbejdsdokumenter i h.t. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Ministeriet vil i det følgende tage stilling til, om Sundhedsstyrelsen i de nævnte dokumenter har været berettiget til at undlade at foretage ekstrahering i interne arbejdsdokumenter. Det følger af offentlighedslovens 28, stk. 1, at retten til aktindsigt i bl.a. interne arbejdsdokumenter alligevel omfatter oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger indeholdt i et internt arbejdsdokument. Ministeriet kan i øvrigt henvise til forarbejderne til offentlighedsloven, jf. L 144/2012, hvoraf bl.a. følgende fremgår: Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Udtrykket oplysninger om en sags faktiske grundlag i stk. 1, 1. pkt., omfatter på den baggrund egentlige faktuelle oplysninger, som f.eks. oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt, samt andre oplysninger, der medvirker til at skabe klarhed om sagen, herunder oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de egentlige faktuelle oplysninger. Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ikke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret. 16/23

17 Ministeriet kan videre henvise til Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, DJØF 2014, s. 484, hvoraf bl.a. følgende fremgår: Ekstraheringspligten efter 28, stk. 1, 1. pkt., omfatter heller ikke myndighedens egne (interne) tilkendegivelser, vurderinger, udtalelser, standpunkter, eller argumenter med hensyn til en sags afgørelse (f.eks. argumenter for og imod om, hvorvidt en tilladelse bør imødekommes). I forlængelse heraf bemærkes, at ekstraheringspligten ikke omfatter forslag, anbefalinger eller indstilling om, hvilken løsning der i en konkret sammenhæng bør vælges, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter interne politiske og strategiske vurderinger. Med henvisning til ovenstående skal ministeriet bemærke, at der skal ekstraheres oplysninger i interne dokumenter, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag, eller som er eksterne faglige vurderinger, omfattet af ekstraheringspligten er således eksempelvis ikke Sundhedsstyrelsens egne forslag, anbefalinger eller indstilling om, hvilken løsning der i en konkret sammenhæng bør vælges, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter interne politiske og strategiske vurderinger. Med henvisning til ovenstående er det ministeriets opfattelse, at Sundhedsstyrelsen i afgørelsen af 16. oktober 2014 burde have taget stilling til, hvorvidt der i de dele af akterne 1 og 2 samt akt 4 og 6, der er undtaget som interne arbejdsdokumenter i henhold til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, burde være foretaget ekstrahering. Dog er det også ministeriets opfattelse, at der i de dele af akterne 1 og 2 samt akt 4 og 6, der er undtaget som interne arbejdsdokumenter i henhold til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, ikke er ekstraheringspligtige oplysninger, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1. Ministeriet har herved lagt vægt på, at der ikke i disse interne arbejdsdokumenter er oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt er tilvejebragt for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. 3) Meroffentlighed i henhold til offentlighedslovens 14 Det fremgår af Sundhedsstyrelsens afgørelse af 16. oktober 2014, at styrelsen har overvejet at give aktindsigt ud fra princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, men ikke har fundet anledning til at give yderligere aktindsigt i medfør af dette princip. 17/23

18 Ved af 21. oktober 2014 oplyste Sundhedsstyrelsen, at styrelsen har overvejet, om de interne dokumenter burde udleveres efter reglen om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1 (hensynet til den interne og politiske beslutningsproces), og på den anden side den berettigede interesse, du som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Styrelsen har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere det pågældende dokument. Ministeriet vil i det følgende tage stilling til, om Sundhedsstyrelsens begrundelse for ikke at give aktindsigt i de dele af akterne 1 og 2 samt akt 4 og 6, der er undtaget som interne arbejdsdokumenter i henhold til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, er tilstrækkeligt og hensigtsmæssig. Ministeriet kan i den forbindelse oplyse, at det følger af offentlighedslovens 14, stk. 1, at det i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt skal overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Ministeriet kan i øvrigt henvise til forarbejderne til offentlighedsloven, jf. L 144/2012, hvoraf bl.a. følgende fremgår: Bestemmelsen fastsætter meroffentlighedsprincippet, der indebærer, at en myndighed m.v. ikke er afskåret fra efter eget skøn at give aktindsigt i videre omfang, end offentlighedsloven forpligter til. Der henvises herom også til pkt. 4.6 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Meroffentlighedsprincippet bygger på, at lovens undtagelsesbestemmelser i ikke indeholder et pålæg til myndighederne m.v. om at undtage de dokumenter og oplysninger, der er omfattet af undtagelsesbestemmelserne fra retten til aktindsigt, men i almindelighed blot indebærer, at de pågældende dokumenter og oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt. [ ] I forbindelse med vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt efter stk. 1, må der som efter gældende ret foretages en afvejning af modstående interesser. Der skal således på den ene side tages hensyn til styrken, svagheden eller fraværet af den aktindsigtssøgendes interesse i 18/23

19 at få indsigt i de pågældende dokumenter og oplysninger, og på den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn. I de tilfælde, hvor et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut anmoder om aktindsigt, vil det i almindelighed kunne lægges til grund, at der foreligger en berettiget interesse i at få indsigt i dokumenterne eller oplysningerne, som vil skulle afvejes over for eventuelle modstående interesser. Det bemærkes dog mere overordnet, at i de nævnte tilfælde, hvor der foreligger et reelt og sagligt behov for at undtage de pågældende dokumenter m.v., vil vurderingen af spørgsmålet om meraktindsigt formentlig meget ofte føre til, at der ikke er grundlag for at give indsigt efter meroffentlighedsprincippet. Ministeriet kan endvidere henvise til Justitsministeriets vejledning nr af 19. december 2013 til offentlighedsloven, hvor der af pkt fremgår følgende: 9.5. I det omfang den nævnte afvejning fører til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet i 14, stk. 1, skal myndigheden mv. begrunde afslaget nærmere. Begrundelseskravet kan opfyldes ved, at forvaltningsmyndigheden oplyser, at myndigheden har overvejet at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, men at afvejningen af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse, eller andre lovlige hensyn, og på den anden side hensynet til de interesser, der ligger bag anmodningen om aktindsigt, har ført til, at myndigheden ikke finder grundlag for at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. På den baggrund kan ministeriet oplyse, at det i forbindelse med stillingtagen til meroffentlighed i dokumenter, der f.eks. kan undtages som interne arbejdsdokumenter, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, skal foretages en afvejning af modstående interesser, hvor der på den ene side tages hensyn til styrken, svagheden eller fraværet af den aktindsigtssøgendes interesse i at få indsigt i de pågældende dokumenter og oplysninger, og på den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn. Idet der henvises til det ovenfor under pkt. 1 anførte skal ministeriet bemærke, at det beskyttelseshensyn, der ligger bag offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om mulighed for at undtage interne arbejdsdokumenter fra aktindsigt, er at beskytte forvaltningsmyndighedernes interne og politiske beslutningsproces samt de forskellige stadier af disse processer. 19/23

20 Ministeriet har således ikke bemærkninger til Sundhedsstyrelsens begrundelse i mail af 21. oktober 2014 for at give afslag på meroffentlighed, idet der herved er oplyst om den foretagne afvejning af modstående interesser. Ministeriet har herved noteret sig, at Sundhedsstyrelsen selv har rettet op på den mangelfulde begrundelse i styrelsens afgørelse af 16. oktober Ministeriet har ingen bemærkninger til, at Sundhedsstyrelsen ikke har udleveret styrelsens interne korrespondance, som er indeholdt i akt 1 samt akt 4 og 6 som led i princippet om meroffentlighed efter offentlighedslovens 14, stk. 1. Der er herved lagt vægt på, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Sundhedsstyrelsens vurdering af, at afvejningen af hensynet til beskyttelse af Sundhedsstyrelsens interne beslutningsproces over for deres interesse i aktindsigt ikke bør føre til, at disse interne arbejdsdokumenter udleveres. Derimod er der efter ministeriets opfattelse ikke tilstrækkelige holdepunkter for, at hensynet til Sundhedsstyrelsens interne beslutningsproces afvejet i forhold til dine interesser som journalist tilsiger en undtagelse af den del af akt 2, som er et internt arbejdsdokument. Ministeriet udleverer på den baggrund den del af akt 2, som Sundhedsstyrelsen har undtaget som internt arbejdsdokument, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Du klagede den 18. november 2014 til mig over Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afgørelse. Efter din opfattelse burde du have aktindsigt i de udeladte interne dokumenter, og du pegede i den forbindelse på, at det er af almen interesse, at det bliver belyst, hvorfor et afsnit i en redegørelse blev fjernet, når afsnittet handlede om ressourcerne til en myndigheds tilsyn med det danske sundhedsvæsen. Jeg anmodede den 27. november 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om en udtalelse og bad ministeriet om først at anmode Sundhedsstyrelsen om en udtalelse. I en udtalelse af 15. december 2014 har Sundhedsstyrelsen anført bl.a. følgende: Klagen vedr. særligt Sundhedsstyrelsens afslag på at give aktindsigt i to interne dokumenter efter princippet om meroffentlighed i henhold til Offentlighedslovens /23

21 Det drejer sig om akterne 4 og 6 på Sundhedsstyrelsens sag X/3. Sundhedsstyrelsen har overvejet, om de interne dokumenter burde udleveres til journalist B efter reglen om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og på den anden side den berettigede interesse, B må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at styrelsens væsentlige interesse i at beskytte den interne beslutningsproces vejer tungere, end den berettigede interesse B har i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. I en udtalelse af 16. december 2014 har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anført bl.a. følgende: Til brug for ombudsmandens behandling af sagen kan ministeriet oplyse, at ministeriet som led i behandlingen af klagen over Sundhedsstyrelsens afgørelser har fundet anledning til at tage stilling til følgende: Undtagelse af dokumenter i henhold til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1 Ministeriet har ikke haft bemærkninger til, at Sundhedsstyrelsen har undtaget styrelsens interne korrespondance i akterne 1, 2, 4 og 6 efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Ekstrahering i interne arbejdsdokumenter i henhold til offentlighedslovens 28 Ministeriet har bemærket, at det er ministeriets opfattelse, at Sundhedsstyrelsen i afgørelsen af 16. oktober 2014 burde have taget stilling til, hvorvidt der i de dele af akterne 1 og 2 samt akt 4 og 6, der er undtaget som interne arbejdsdokumenter i henhold til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, burde være foretaget ekstrahering. Dog er det også ministeriets opfattelse, at der i de dele af akterne 1 og 2 samt akt 4 og 6, der er undtaget som interne arbejdsdokumenter i henhold til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, ikke er ekstraheringspligtige oplysninger, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1. Ministeriet har herved lagt vægt på, at der ikke i disse interne arbejdsdokumenter er oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt er tilvejebragt for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. 21/23

22 Meroffentlighed i henhold til offentlighedslovens 14 Ministeriet har bemærket, at det i forbindelse med stillingtagen til meroffentlighed i dokumenter, der f.eks. kan undtages som interne arbejdsdokumenter, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, skal foretages en afvejning af modstående interesser. Der skal på den ene side tages hensyn til styrken, svagheden eller fraværet af den aktindsigtssøgendes interesse i at få indsigt i de pågældende dokumenter eller oplysninger, og på den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn. Herudover har ministeriet bemærket, at det beskyttelseshensyn, der ligger bag offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om mulighed for at undtage interne arbejdsdokumenter fra aktindsigt, er at beskytte forvaltningsmyndighedernes interne og politiske beslutningsproces samt de forskellige stadier af disse processer. Ministeriet har således ikke haft bemærkninger til Sundhedsstyrelsens begrundelse i mail af 21. oktober 2014 for at give afslag på meroffentlighed, idet der herved er oplyst om den foretagne afvejning af modstående interesser. Ministeriet har herved noteret sig, at Sundhedsstyrelsen selv har rettet op på den mangelfulde begrundelse i styrelsens afgørelse af 16. oktober Ministeriet har herudover ikke haft bemærkninger til, at Sundhedsstyrelsen ikke har udleveret styrelsens interne korrespondance, som er indeholdt i akt 1 samt akt 4 og 6 som led i princippet om meroffentlighed efter offentlighedslovens 14, stk. 1. Der er herved lagt vægt på, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Sundhedsstyrelsens vurdering af, at afvejningen af hensynet til beskyttelse af Sundhedsstyrelsens interne beslutningsproces over for deres [B s; min bemærkning] interesse i aktindsigt ikke bør føre til, at disse interne arbejdsdokumenter udleveres. Derimod har der ikke efter ministeriets opfattelse været tilstrækkelige holdepunkter for, at hensynet til Sundhedsstyrelsens interne beslutningsproces afvejet i forhold til dine [B s; min bemærkning] interesser som journalist tilsiger en undtagelse af den del af akt 2, som er et internt arbejdsdokument. Ministeriet har på den baggrund udleveret den del af akt 2, som Sundhedsstyrelsen har undtaget som internt arbejdsdokument, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Jeg sendte dig den 22. december 2014 en kopi af Sundhedsstyrelsens og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses udtalelser af 15. og 16. december 2014 med henblik på dine eventuelle bemærkninger. 22/23

23 Jeg modtog ikke bemærkninger fra dig, og den 12. januar 2015 skrev jeg til dig, at jeg nu ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og myndighederne. 23/23

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt FOB 2019-9 Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et

Læs mere

Periodeafgrænsning 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Periodeafgrænsning 1. januar 2016 til 31. december 2018. Ankestyrelsens brev til Aalborg Kommune [A] s anmodning om aktindsigt 27. juni 2019 [A] (herefter borgeren) har den 20. marts 2019 skrevet til Aalborg Kommune om kommunens afgørelse af 19. marts 2019 om

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere