november Forvaltningsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "november Forvaltningsret"

Transkript

1 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed Ombudsmanden havde på baggrund af medieomtale bedt Skatteministeriet og SKAT om udtalelser om SKATs generelle procedurer i relation til spørgsmålet om ændring af vurderingen af andre ejendomme i et vurderingsområde i tilfælde, hvor SKATs vurderingspraksis i området var underkendt af en administrativ klageinstans (niveausager), og om SKATs almindelige sagsbehandlingstid i sådanne sager. Skatteministeriet havde anmodet Kammeradvokaten om juridisk bistand i den anledning. 18. november 2016 Forvaltningsret En journalist, som havde anmodet Skatteministeriet om aktindsigt i den korrespondance mv., der var udvekslet mellem ministeriet og Kammeradvokaten, klagede til ombudsmanden over, at ministeriet havde givet ham afslag på anmodningen efter offentlighedslovens 27, nr. 4. Ministeriet udtalte over for ombudsmanden, at der med korrespondancen med Kammeradvokaten var tale om afklaring af juridiske tvivlsspørgsmål, og at sagsanlæg f.eks. fra boligejere mv., der ikke havde fået ændret deres vurdering af SKAT, eller som mente, at sagsbehandlingstiden havde været for lang, måtte antages at være en nærliggende mulighed i forbindelse med den pågældende sag. Ombudsmanden fandt imidlertid ikke, at den sag, som den juridiske rådgivning angik, som en nærliggende mulighed ville kunne resultere i en retssag. Ombudsmanden mente derfor ikke, at Skatteministeriet kunne undtage dokumenterne fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 27, nr. 4. Ombudsmanden henstillede til Skatteministeriet at genoptage sagen med henblik på fornyet vurdering af journalistens adgang til aktindsigt. Skatteministeriet genoptog sagen og gav herefter journalisten fuld aktindsigt. (Sag nr. 16/02863)

2 I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (oprindelig stilet til journalisten), efterfulgt af en sagsfremstilling. Journalisten er anonymiseret med betegnelsen A. Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad drejer sagen sig om? Sagen drejer sig om Skatteministeriets delvise afslag af 21. juni 2016 på aktindsigt i korrespondance mv., der knytter sig til sagen om de såkaldte niveausager (dvs. sager, hvor en afgørelse fra en administrativ klageinstans underkender SKATs vurderingspraksis i et område og kan have betydning for andre borgere i vurderingsområdet), og som foreligger mellem ministeriet og Kammeradvokaten i en periode før 22. juni Forud for din anmodning om aktindsigt og Skatteministeriets afgørelse havde der været følgende forløb: I brev af 1. april 2015 rejste jeg en sag over for Skatteministeriet (mit sagsnr. 15/01534). I brevet skrev jeg bl.a.: På baggrund af de vedlagte artikler i medie B den 29. og 30. marts 2015 anmoder jeg med henvisning til 17, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013) om udtalelser fra SKAT og Skatteministeriet om SKATs generelle procedurer i relation til spørgsmålet om ændring af vurderingen af andre ejendomme i et vurderingsområde i tilfælde, hvor SKATs vurderingspraksis (f.eks. kvadratmeterpris) i området er underkendt af en administrativ klageinstans (et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten). I den forbindelse anmoder jeg særligt om udtalelser fra SKAT og Skatteministeriet om SKATs almindelige sagsbehandlingstid i relation til andre ejendomme i området end den, der har indgået i den klagesag, som førte til underkendelse af SKATs praksis regnet fra tidspunktet for klageinstansens afgørelse og indtil SKAT har taget stilling til konsekvensen af klageinstansens afgørelse for de andre ejendomme. Jeg beder om, at Skatteministeriet indhenter en udtalelse fra SKAT og sender ministeriets udtalelse til mig sammen med udtalelsen fra SKAT. Den 13. maj 2015 afgav Skatteministeriet en udtalelse til mig. 2/17

3 Udtalelsen var vedlagt en redegørelse af 12. maj 2015 fra SKAT. Redegørelsen blev offentliggjort på SKATs hjemmeside, jf. pressemeddelelse af 23. maj 2015 fra SKAT. Jeg afsluttede min behandling af sagen den 26. juni 2015, og jeg offentliggjorde i den forbindelse på min hjemmeside ministeriets udtalelse og redegørelsen fra SKAT (sammen med en præcisering fra SKAT den 2. juni 2015). Før jeg afsluttede den nævnte sag, søgte du den 22. maj 2015 Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med SKAT vedr. nedprioriteringen af niveausager og andre dokumenter, der knytter sig til dette. Ministeriet traf afgørelse i denne sag den 22. juni Du har ikke klaget til mig over afgørelsen, som derfor ikke er omfattet af min udtalelse. I af 19. februar 2016 søgte du Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance, dokumenter, , telefonnotater og andet, der knytter sig til sagen om de såkaldte niveausager. Du tilføjede, at ministeriet ikke behøvede at fremsende de dokumenter, der indgik i ministeriets besvarelse af 22. juni Ministeriet traf afgørelse den 26. februar Du har ikke klaget til mig over denne afgørelse, og den er derfor heller ikke omfattet af min udtalelse. Ved af 6. juni 2016 spurgte du Skatteministeriet om, bl.a. hvorfor ministeriets korrespondance med Kammeradvokaten ikke fremgik af den aktliste, som du havde modtaget med ministeriets afgørelse af 22. juni Du henviste i den forbindelse til, at du i et notat om Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten havde læst, at en del af ministeriets udgifter til Kammeradvokaten i 2014 var udløst af, at Kammeradvokaten bistod med at kvalitetssikre redegørelsen til Folketingets Ombudsmand om niveausager. Den 21. juni 2016 meddelte Skatteministeriet dig, at ministeriet ved afgørelsen af 26. februar 2016 havde lagt til grund, at du ønskede dokumenter efter den 22. juni 2015, og at der i perioden efter den 22. juni 2015 og frem til den 26. februar 2016 ikke mellem ministeriet og Kammeradvokaten havde været korrespondance mv., der knytter sig til sagen om de såkaldte niveausager. Skatteministeriet traf samtidig afgørelse i anledning af din anmodning om aktindsigt i korrespondance mv. forud for den 22. juni 2015 mellem ministeriet og Kammeradvokaten. Ministeriet undtog enkelte akter (akt 1, 2, 3, 3a, 3b og 4) fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 27, nr. 4, men gav dig aktindsigt i doku- 3/17

4 menterne akt 4a, 4b, 4e og 4f. Det skete, med henvisning til at beskyttelseshensynet i offentlighedslovens 27, nr. 4, måtte anses for opgivet, da dokumenterne var offentliggjort på SKATs, min eller Folketingets hjemmeside. Endvidere gav ministeriet dig meroffentlighed i akt 4c og 4d og afslog yderligere meroffentlighed efter offentlighedslovens 14, stk. 1. Dokumenterne akt 4a og 4b som du altså fik aktindsigt i er henholdsvis Skatteministeriets udtalelse af 13. maj 2015 til brug for min behandling af sagen 15/01534 og redegørelsen af 12. maj 2015 fra SKAT i den anledning. Herefter indgav du efter det oplyste den 21. juni 2016 en yderligere anmodning om aktindsigt i sagen om niveausager, og ministeriet traf i den anledning afgørelse den 5. juli Af afgørelsen fremgår, at ministeriet ved gennemgang af sagen havde identificeret yderligere korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten (fire akter), som ved en beklagelig fejl ikke var fremgået af ministeriets afgørelse af 21. juni To af disse fire akter (akt 4 og 5) undtog ministeriet fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 27, nr. 4, en tredje akt blev delvist undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 30, nr. 2, og du fik aktindsigt i den fjerde akt. Skatteministeriets udtalelse til mig af 12. august 2016 angår alle de akter, der blev undtaget fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 27, nr. 4, herunder de akter, der blev undtaget ved afgørelsen af 5. juli Selv om du ikke direkte har klaget til mig over afgørelsen af 5. juli 2016, indgår de to akter, der ved denne afgørelse blev undtaget efter 27, nr. 4, på den baggrund også i min undersøgelse. Jeg bemærker i den forbindelse, at akt 4, der blev undtaget ved afgørelsen af 21. juni 2016 ikke er identisk med akt 4, som blev undtaget ved afgørelsen af 5. juli Der er tale om to forskellige dokumenter. 2. Undtagelse af dokumenter efter offentlighedslovens 27, nr Retsgrundlaget 27, nr. 4, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen) har følgende ordlyd: 27. Retten til aktindsigt omfatter ikke: ( ) 4) Brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres. ( ) 4/17

5 Bestemmelsen, som viderefører 10, nr. 4, i den tidligere offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985), har til formål at sikre, at det offentlige på samme måde som en modpart har ret til som grundlag for sine overvejelser om eventuelt at føre retssag at modtage fornøden sagkyndig vejledning, uden at andre skal have adgang til at gøre sig bekendt med sådanne responsa, jf. bl.a. betænkning nr. 857/1978 om offentlighedslovens revision, s Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 til lov om offentlighed i forvaltningen, bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser): Til 27 Efter bestemmelsen, der delvis svarer til den gældende lovs 10, kan en række nærmere angivne dokumenter undtages fra aktindsigt begrundet i den funktion, som dokumentet varetager. Bestemmelserne i nr. 3-5 er identiske med den gældende lovs 10, nr Der henvises om disse bestemmelser til pkt , jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Med hensyn til rækkevidden af bestemmelserne henvises desuden til beskrivelsen af gældende ret i betænkningens kapitel 16, pkt. 4.3, pkt. 4.4 og pkt. 4.5 (side 541 ff.). I det omfang et dokument omfattet af lovforslagets 27, nr. 1-4, afgives til udenforstående eller anvendes i en anden sammenhæng (sag) end den, hvor det er udarbejdet eller modtaget, vil det ikke længere kunne undtages fra aktindsigt efter den pågældende undtagelsesbestemmelse, hvis det må have stået myndigheden klart, at den i forbindelse med afgivelsen eller videreanvendelsen har opgivet det beskyttelseshensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen. Der henvises til betænkningens kapitel 16, pkt. 4.6 (side 551 f.) og pkt (side 585 f.). Af betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven fremgår om gældende ret efter den tidligere lovs 10, nr. 1-4, bl.a. følgende på s. 546 f.: Overvejelser om, hvorvidt en retssag bør føres Undtagelsesadgangen efter offentlighedslovens 10, nr. 4, vedrører ikke blot brevveksling med sagkyndige i forbindelse med verserende retssager, men også i forbindelse med overvejelser om, hvorvidt retssag bør føres, jf. betænkning nr. 857/1978, side 240, hvor der bl.a. anføres følgende: 5/17

6 Det er givet, at enhver sådan brevveksling om muligheden for en retssag vil være omfattet af bestemmelsen, uanset at sandsynligheden for et sagsanlæg må betegnes som ringe. Det er imidlertid herudover antaget, at også brevveksling med sagkyndige om juridiske tvivlsspørgsmål, der ikke har en direkte sammenhæng med et aktuelt eller eventuelt sagsanlæg, men hvor dette må underforstås som en nærliggende mulighed i forbindelse med den pågældende sag, vil kunne undtages fra aktindsigt med hjemmel i [offentlighedslovens 10, nr. 4]. Dette har antagelig størst praktisk betydning i forhold til offentlige myndigheders brevveksling med Kammeradvokaten eller andre juridisk sagkyndige om en påtænkt foranstaltnings lovlighed [ ]. I sagen, der er offentliggjort i Folketingets Ombudsmands beretning for 2001, s. 281 ff. (også offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside med sagsnummer ), udtalte ombudsmanden, at der ved afgrænsningen af, hvor nærliggende muligheden for en domstolsprøvelse i sådanne tilfælde skal være, må skelnes mellem brevveksling med sagkyndige om juridiske tvivlsspørgsmål og andre spørgsmål. Når der er tale om afklaring af juridiske tvivlsspørgsmål i modsætning til andre spørgsmål behøver der ikke at være en direkte sammenhæng med et aktuelt eller eventuelt sagsanlæg, for at brevveksling kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 10, nr. 4 (nu 27, nr. 4) Nærmere om dokumenterne og den sammenhæng, som de indgår i Det fremgår af Skatteministeriets notat af 3. juni 2016 om ministeriets anvendelse af Kammeradvokaten (s. 8), at ministeriet ud over konkrete retssager anvender Kammeradvokaten til juridisk bistand (f.eks. til udarbejdelse af faglige vurderinger og responsa mv., hvor der kan blive tale om en eller flere retssager mod ministeriet). Det fremgår endvidere (s. 13), at Kammeradvokaten ud over i konkrete retssager og til generel juridisk bistand også anvendes til rådgivning i særlige sager, herunder til større analyseopgaver. Som eksempler på sådanne særlige sager er bl.a. nævnt Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering og rådgivning i forbindelse med turnusanalyser. Det er beskrevet (s. 4), at anvendelsen af Kammeradvokaten til rådgivning i særlige sager har en anden og mere analysepræget karakter end anvendelsen af Kammeradvokaten i de resterende underkategorier under generel juridisk bistand, som vedrører borgeres og virksomheders konkrete sager, hvor SKAT er part. I notatet er det (s. 14) anført, at der i 2015 var en stigning i udgifterne til særlige sager. Det er i den forbindelse bl.a. oplyst, at Kammeradvokaten bistod mi- 6/17

7 nisteriet med at kvalitetssikre redegørelsen til mig om niveausager (mit sagsnr. 15/01534, jf. ovenfor under pkt. 1) Af den redegørelse, som SKAT den 12. maj 2015 afgav til mig til brug for min behandling af sagen med sagsnr. 15/01534 og som SKAT offentliggjorde på sin hjemmeside fremgår afslutningsvis følgende: 5.3 Hvordan ser det fremadrettet ud for SKAT Ejendom Efter modtagelsen af Engberg-udvalgets rapport den 14. september 2014 har regeringen den 1. oktober 2014 etableret et Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE), der skal forestå udviklingen af et nyt ejendomsvurderingssystem, herunder udarbejde forslag til en ny vurderingslov. SKAT Ejendom er ligeledes p.t. i færd med en analyse, hvor der er fokus på at sikre, at SKAT Ejendom arbejder efter hensigtsmæssige og effektive processer. I den sammenhæng har virksomhed C gennemgået processerne i SKAT Ejendom for at undersøge, om SKAT Ejendom ved ændrede processer kunne udføre en mere effektiv sagsbehandling og dermed bl.a. nedsætte sagsbehandlingstiderne. I forbindelse med denne analyse bidrager Kammeradvokaten også til gennemgangen af SKAT Ejendoms processer, herunder for genoptagelsessager, med henblik på at sikre, at SKAT Ejendoms administrative grundlag er dækkende, i overensstemmelse med god forvaltningsskik og understøtter hensigtsmæssige samt effektive sagsgange Det fremgår af de akter (akt 4 og 5 fra afgørelsen af 5. juli 2016), som jeg har modtaget fra Skatteministeriet, at ministeriet anmodede Kammeradvokaten om bistand til besvarelse af ombudsmandssag som led i turnusanalyse. Det fremgår også, at der var et ønske om at fremrykke den planlagte del af turnusanalysen, som omhandler genoptagelsessagerne (den del af genoptagelsessagerne, der vedrører forhold omfattet af mit brev af 1. april 2015 på sagen 15/01534, jf. ovenfor). Jeg forstår det umiddelbart sådan, at den turnusanalyse, der er omtalt i Skatteministeriets henvendelse til Kammeradvokaten om bistand til besvarelse af mit brev af 1. april 2015, er af samme karakter som den analyse, der er nævnt i redegørelsen af 12. maj 2015 fra SKAT, jf. ovenfor pkt Akt 4 og 5, som du fik afslag på aktindsigt i ved afgørelsen af 5. juli 2016, er dels en af 14. april 2015 fra Skatteministeriet til Kammeradvo- 7/17

8 katen, hvor Skatteministeriet bestiller bistand til besvarelse af ombudsmandssag som led i turnusanalyse, dels Kammeradvokatens svar herpå af 15. april Akt 1 og 2 fra afgørelsen af 21. juni 2016 vedrører den nærmere tilrettelæggelse af den del af turnusanalysen, der handler om genoptagelse. Akt 3 vedrører fremsendelsen fra Kammeradvokaten til bl.a. Skatteministeriet af akt 3a og 3b. Akt 3a og 3b er udkast til redegørelsen til Folketingets Ombudsmand om SKATs procedurer og sagsbehandlingstid i tilfælde, hvor SKATs vurdering (f.eks. kvadratmeterpris) i et område er underkendt af en administrativ klageinstans. De to udkast er udfærdiget som notater på papir med SKATs logo. Dokumenterne fremstår således som udarbejdet af SKAT og ikke af Kammeradvokaten. Udkastene er påført ændringsforslag og enkelte kommentarer. Jeg forstår, at en række af ændringsforslagene og kommentarerne er fremsat af Kammeradvokaten. Akt 4 er en fra Skatteministeriet til Kammeradvokaten, hvor ministeriet bl.a. fremsendte SKATs redegørelse af 12. maj Ministeriets vurdering Skatteministeriet har i afgørelsen af 21. juni 2016 anført, at enhver brevveksling om muligheden for en retssag er omfattet af offentlighedslovens 27, nr. 4. Brevveksling med sagkyndige om juridiske tvivlsspørgsmål, der ikke har en direkte sammenhæng med et aktuelt eller eventuelt sagsanlæg, men hvor dette må anses som en nærliggende mulighed i forbindelse med den pågældende sag, er ligeledes omfattet af bestemmelsen. Ministeriet har efter en konkret vurdering af dokumenterne fundet, at de vedrører brevveksling om juridiske tvivlsspørgsmål. I udtalelsen af 12. august 2016 til mig har Skatteministeriet oplyst, at ministeriet til brug for den udtalelse, som jeg den 1. april 2015 på baggrund af nogle artikler i medie B den 29. og 30. marts 2015 (mit sagsnr. 15/01534) bl.a. havde anmodet ministeriet om, bad Kammeradvokaten om juridisk bistand, herunder juridisk rådgivning i forhold til SKATs sagsbehandling og arbejdsprocesser på området. I udtalelsen har Skatteministeriet anført, at der med korrespondancen med Kammeradvokaten er tale om afklaring af juridiske tvivlsspørgsmål, og at 8/17

9 sagsanlæg f.eks. fra boligejere mv., der ikke har fået ændret deres vurdering af SKAT, eller som mener, at sagsbehandlingstiden har været for lang, må antages som en nærliggende mulighed i forbindelse med den pågældende sag Min vurdering Efter min gennemgang af de undtagne dokumenter kan jeg konstatere, at de ikke direkte drejer sig om en aktuel retssag eller om muligheden for en sådan. Brevvekslingen med Kammeradvokaten var brevveksling med en sagkyndig om juridiske tvivlsspørgsmål. Ved en sådan brevveksling behøver der, jf. pkt. 2.1 ovenfor, ikke at være en direkte sammenhæng med et aktuelt eller eventuelt sagsanlæg, for at brevveksling kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4. Efter forarbejderne til bestemmelsen må det imidlertid fastholdes, at det forhold, som den juridiske rådgivning af myndigheden angår, som en nærliggende mulighed skal kunne resultere i en retssag Denne betingelse vil jævnligt være opfyldt ved brevveksling med Kammeradvokaten, når Kammeradvokaten optræder som juridisk rådgiver for staten. F.eks. vil brevveksling i forbindelse med en anmodning til Kammeradvokaten om at udarbejde et juridisk responsa om en (påtænkt) foranstaltnings lovlighed som regel være omfattet af bestemmelsen. Se i den forbindelse det, som er anført ovenfor fra betænkning nr. 1510/2009 (med henvisning til betænkning nr. 857/1978). Jeg kan også henvise til sagen offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside som sag nr , der drejede sig om aktindsigt i dokumenter i forbindelse med Kammeradvokatens udtalelse af 23. september 2013 om SKATs ejendomsvurderinger. Jeg udtalte i sagen, at jeg var enig med Skatteministeriet i, at brevvekslingen med Kammeradvokaten skete i en sammenhæng, hvor en retssag måtte underforstås som en nærliggende mulighed. Jeg henviste i den forbindelse til, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne havde udtalt alvorlig kritik af SKATs ejendomsvurderinger gennem en årrække. Det fremgik af sagen, at Skatteministeriet i lyset af Rigsrevisionens Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering (beretning 13/2012) havde bedt Kammeradvokaten om en bedømmelse af, hvorvidt SKATs forståelse og forvaltning af vurderingsloven i perioden fra 2003 og frem har ligget uden for lovens rammer I den foreliggende sag drejede Kammeradvokatens bistand sig om kvalitetssikring af en redegørelse til mig om niveausagerne. 9/17

10 Jeg forstår det sådan, at redegørelsen til mig blev kædet sammen med en såkaldt turnusanalyse, som Kammeradvokaten alligevel skulle bidrage til. Denne analyse drejede sig om gennemgangen af SKAT Ejendoms processer herunder for genoptagelsessager med henblik på at sikre, at SKAT Ejendoms administrative grundlag var dækkende, i overensstemmelse med god forvaltningsskik og understøttede hensigtsmæssige samt effektive sagsgange. Jeg forstår det også sådan, at Kammeradvokaten ikke udarbejdede redegørelsen til mig, men alene kom med kommentarer til udformningen. Jeg er enig med Skatteministeriet i, at sagsanlæg fra f.eks. boligejere, der ikke har fået ændret deres vurdering af SKAT, generelt set må anses for en nærliggende mulighed. Jeg mener imidlertid ikke, at den sag, som den juridiske rådgivning angik, som en nærliggende mulighed ville kunne resultere i en retssag. Der var således tale om rådgivning i forhold til at kvalitetssikre en redegørelse til mig som svar på den anmodning, der er citeret ovenfor under pkt. 1. Min anmodning om en udtalelse angik ikke spørgsmål om sagernes materielle udfald f.eks. vurderingernes lovlighed men alene spørgsmål om SKATs generelle procedure og sagsbehandlingstid. Jeg mener derfor ikke, at Skatteministeriet kunne undtage dokumenterne fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 27, nr. 4. På den baggrund har jeg henstillet til Skatteministeriet at genoptage sagen med henblik på fornyet vurdering af din adgang til aktindsigt. Herefter har jeg ikke anledning til at tage stilling til ministeriets afgørelse i øvrigt, herunder spørgsmålet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14. Jeg foretager mig ikke mere i sagen, men beder dig afvente Skatteministeriets fornyede stillingtagen Skatteministeriet genoptog efterfølgende sagen og traf en ny afgørelse den 18. december Journalisten fik herved fuld aktindsigt. 10/17

11 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Henholdsvis den 22. maj 2015 og 19. februar 2016 søgte du (mere specificeret) Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets sag vedr. nedprioriteringen af niveausager og andre dokumenter, der knytter sig til dette. Ministeriet traf afgørelser den 22. juni 2015 og 26. februar Ved af 6. juni 2016 spurgte du Skatteministeriet om, bl.a. hvorfor ministeriets korrespondance med Kammeradvokaten ikke fremgik af den aktliste, som du havde modtaget med ministeriets afgørelse af 22. juni Du henviste i den forbindelse til, at du i et notat om Skatteministeriets anvendelse af Kammeradvokaten havde læst, at en del af ministeriets udgifter til Kammeradvokaten i 2014 var udløst af, at Kammeradvokaten bistod med at kvalitetssikre redegørelsen til Folketingets Ombudsmand om niveausager. I et svar af 7. juni 2016 oplyste Skatteministeriet, at ministeriet havde forstået din anmodning af 22. maj 2015 om aktindsigt som alene omfattende ministeriets korrespondance med SKAT og ikke tillige med Kammeradvokaten. I af 8. juni 2016 skrev du til Skatteministeriet, at din anmodning af 19. februar 2016 om aktindsigt ikke var afgrænset til kun at vedrøre ministeriets korrespondance med SKAT. Den 21. juni 2016 meddelte Skatteministeriet dig, at ministeriet ved afgørelsen af 26. februar 2016 havde lagt til grund, at du ønskede dokumenter efter den 22. juni 2015, og at der i perioden efter den 22. juni 2015 og frem til den 26. februar 2016 ikke havde været korrespondance mv., der knytter sig til sagen om de såkaldte niveausager, mellem ministeriet og Kammeradvokaten. Ministeriet traf samtidig følgende afgørelse: Du har ved af 8. juni 2016 anmodet om aktindsigt i korrespondance, dokumenter, , telefonnotater og andet, der knytter sig til sagen om de såkaldte niveausager, udvekslet mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten i perioden før 22. juni Skatteministeriet har identificeret 4 hoveddokumenter, der er omfattet af din anmodning, jf. vedlagte aktliste. 11/17

12 BILAG SAGSFREMSTILLING Undtagelse af dokumenter Efter offentlighedslovens 27, nr. 4, omfatter retten til aktindsigt ikke dokumenter, brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres. Enhver brevveksling om muligheden for en retssag er omfattet af bestemmelsen. Brevveksling med sagkyndige om juridiske tvivlsspørgsmål, der ikke har en direkte sammenhæng med et aktuelt eller eventuelt sagsanlæg, men hvor dette må anses som en nærliggende mulighed i forbindelse med den pågældende sag, er ligeledes omfattet af undtagelsen fra aktindsigt i offentlighedslovens 27, nr. 4. Ministeriet har efter en konkret gennemgang af de identificerede dokumenter fundet, at dokumenterne vedrører en brevveksling om juridiske tvivlsspørgsmål, der er omfattet af offentlighedslovens 27, nr. 4. Offentliggørelse på SKATs hjemmeside SKATs redegørelse til Folketingets Ombudsmand er offentliggjort på SKATs hjemmeside den 26. juni 2015 ( Skatteministeriet har, som følge af offentliggørelsen, foretaget en konkret vurdering af de identificerede dokumenter med henblik på en stillingtagen til, om beskyttelseshensynet i offentlighedslovens 27, nr. 4, må anses for at være opgivet ved offentliggørelsen. Aktnummer 1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 4c og 4d, jf. aktliste Det er Skatteministeriets vurdering, at beskyttelseshensynet ikke kan anses for opgivet i forhold til akt nr. 1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 4c og 4d, idet dokumenterne indeholder rådgivning om juridiske tvivlsspørgsmål, som ikke er gengivet i den offentliggjorte redegørelse. Akterne er derfor som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. Efter ekstraheringsbestemmelsen i lovens 28, stk. 1, 1. pkt., omfatter retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 27, nr. 1-4 uanset denne bestemmelse oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det er Skatteministeriets vurdering, at de undtagne akter ikke indeholder oplysninger omfattet af offentlighedslovens /17

13 BILAG SAGSFREMSTILLING Ministeriet har overvejet, om der på baggrund af princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1, er grundlag for i videre omfang, end hvad der følger af lovens 23-35, at udlevere de undtagne dokumenter. Ministeriet har i sin vurdering foretaget en afvejning af på den ene side de beskyttelseshensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 27, nr. 4, og på den anden side hensynet til din berettigede interesse i at modtage aktindsigt i videre omfang. Ministeriet har på denne baggrund fundet grundlag for at give meroffentlighed i akt nr. 4c og 4d. Der er ikke fundet grundlag for at give meroffentlighed i akt nr. 1, 2, 3, 3a, 3b og 4, hvorfor dokumenterne som helhed er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4. Aktnummer 4a, 4b, 4e og 4f, jf. aktliste Det er derimod Skatteministeriets vurdering, at offentliggørelsen af SKATs redegørelse indebærer, at beskyttelseshensynet må anses for opgivet i forhold til akt nr. 8b [rettelig 4b; min bemærkning], idet indholdet i dette dokument er gengivet i den offentliggjorte redegørelse på SKATs hjemmeside. SKATs redegørelse er ligeledes offentligt tilgængelig på Folketingets Ombudsmands hjemmeside. Herudover anses beskyttelseshensynet i offentlighedslovens 27, nr. 4, for opgivet i forhold til akt nr. 4a, 4e og 4f, da dokumenterne er offentligt tilgængelige på henholdsvis Folketingets Ombudsmands hjemmeside, Folketingets hjemmeside og på SKATs hjemmeside. Den 21. juni 2016 klagede du til mig over, at Skatteministeriet ved afgørelsen af samme dato havde afslået at give dig aktindsigt i dokumenterne med akt 1, 2, 3, 3a, 3b og 4 med henvisning til offentlighedslovens 27, nr. 4. Du bemærkede bl.a. følgende: Skatteministeriet har ikke i sin besvarelse på nogen måde beskrevet eller konkretiseret på hvilken måde, et eventuelt sagsanlæg må anses som en nærliggende mulighed. Jeg har heller ikke ved telefonisk henvendelse til ministeriet kunnet få en forklaring på, hvilket eller hvilke sagsanlæg, der må anses som en nærliggende mulighed, ud over en generel henvisning til de underliggende sager. Jeg vil henlede opmærksomheden på, at ministeriets korrespondance med Kammeradvokaten ifølge ministeriet vedrører kvalitetssikring af ministeriets redegørelse til ombudsmanden om niveausagerne. Folketingets Ombudsmand havde i sin henvendelse til ministeriet bedt om at få 13/17

14 BILAG SAGSFREMSTILLING en redegørelse for SKATs generelle procedurer og om SKATs almindelige sagsbehandlingstid i niveausagerne. Der er altså tale om en redegørelse for SKATs generelle procedurer og sagsbehandlingstid. Redegørelsen er i øvrigt offentliggjort. Det synes derfor helt ubegrundet, at der dermed skulle være tale om rådgivning fra sagkyndig til brug for overvejelse af, om retssag skal føres, og der synes ikke at være nogen begrundelse for at 27, nr. 4, kan anvendes til at undtage dokumenterne fra aktindsigt. Den 21. juni 2016 anmodede du om aktindsigt i sagen vedrørende niveausager uden tidsmæssig afgrænsning. Skatteministeriet traf afgørelse herom den 5. juli 2016 og skrev i den anledning bl.a. følgende: Det skal bemærkes, at ministeriet ved gennemgang af sagen har identificeret yderligere korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten (4 akter), som ved en beklagelig fejl ikke fremgår af Skatteministeriets afgørelse af 21. juni Der er tale om akt nr. 4 (Mail fra SKM til KA af 14. april 2015), akt nr. 5 (Mail fra KA til SKM af 15. april 2015), akt nr. 11 (Mail fra KA til SKM af 29. april 2015) og akt nr. 28 (Mail fra KA til SKM af 15. juni 2015), jf. nedenfor. Skatteministeriet gav ved afgørelsen aktindsigt i akt 28. Akt 4 og 5 blev undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, og akt 11 blev undtaget efter offentlighedslovens 30, nr. 2. I en udtalelse af 12. august 2016 anførte Skatteministeriet bl.a.: Skatteministeriets udtalelse Det fremgår af offentlighedslovens 27, nr. 4, at retten til aktindsigt ikke omfatter brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres. Bestemmelsen viderefører 1985-lovens 10, stk. 4 [notehenvisning til lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen; min bemærkning], der viderefører 1970-lovens 5, stk. 7 [notehenvisning til lov nr. 280 af 10. juni 1970 om offentlighed i forvaltningen; min bemærkning]. Det fremgår af Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan fra 2014 side 467, at bestemmelsen har til formål at sikre, at en myndighed på samme måde som en eventuel modpart i en retssag har ret til som grundlag for sine overvejelser om at føre en retssag eller vedrørende en verserende retssag at modtage fornøden sagkyndig vejledning og rådgivning, uden at andre gennem offentlighedsloven skal ha- 14/17

15 BILAG SAGSFREMSTILLING ve adgang til at gøre sig bekendt med vejledningen/rådgivningen. Hvis dette ikke var tilfældet, ville det stille myndigheden i en ringe position i forhold til modparten, der ved at søge en aktindsigt, kunne få indsigt i myndighedens overvejelser om retssagen, hvilket vil kunne føre til en skævvridning mellem parterne i sagen. På side 469 anføres det endvidere, at undtagelsesadgangen efter 27, nr. 4, vedrører ikke blot brevveksling med sagkyndige i forbindelse med verserende retssager, men også i forbindelse med overvejelser om, hvorvidt retssag bør føres. Det er givet, at enhver sådan brevveksling om muligheden for en retssag vil være omfattet af bestemmelsen, uanset at sandsynligheden for et sagsanlæg må betegnes som ringe. Herudover vil brevveksling med sagkyndige om juridiske tvivlsspørgsmål, der ikke har direkte sammenhæng med et aktuelt eller eventuelt sagsanlæg, men hvor et sagsanlæg må underforstås som en nærliggende mulighed i forbindelse med den pågældende sag, kunne undtages fra aktindsigt efter 27, nr. 4. Dette har antageligt størst praktisk betydning i forhold til offentlige myndigheders brevveksling med Kammeradvokaten eller andre juridiske sagkyndige om en påtænkt foranstaltnings lovlighed. Videre anføres det på side 470, at såfremt der er tale om afklaring af andre spørgsmål end juridiske spørgsmål f.eks. tekniske eller regnskabsmæssige skal der være en direkte sammenhæng mellem et aktuelt eller eventuelt sagsanlæg for, at denne brevveksling kan undtages efter 27, nr. 4. Folketingets Ombudsmand anfører om afgrænsningen af bestemmelsen i FOB 2001, side 281, følgende: [ ] enhver brevveksling med sagkyndige ved overvejelse af om retssag bør føres, er omfattet af undtagelsen fra retten til aktindsigt. Herudover antages det imidlertid at brevveksling med sagkyndige om juridiske tvivlsspørgsmål kan undtages hvis en retssag uden at være under konkret overvejelse dog må underforstås som en nærliggende mulighed. Ved afgrænsningen af hvor nærliggende muligheden for en domstolsprøvelse i sådanne tilfælde skal være, skelnes der således mellem brevveksling med sagkyndige om juridiske tvivlsspørgsmål og andre spørgsmål: Når der er tale om afklaring af juridiske tvivlsspørgsmål i modsætning til andre spørgsmål behøver der ikke at være direkte sammenhæng med et aktuelt eller eventuelt sagsanlæg for at brevveksling kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 10, nr. 4 (nu 27, nr. 4). Folketingets Ombudsmand iværksatte foranlediget af to artikler i medie B af 29. og 30. marts 2016 [rettelig 2015; min bemærkning] af egen drift en undersøgelse af SKATs praksis med ændring af ejendomsvurde- 15/17

16 BILAG SAGSFREMSTILLING ringer efter en underkendelse fra en klageinstans (f.eks. vedr. kvadratmeterpris), herunder navnlig SKATs sagsbehandlingstid i sådanne sager. Ved brev af 1. april 2015 anmodede Folketingets Ombudsmand om en udtalelse fra SKAT og Skatteministeriet. Til brug for udtalelsen til Folketingets Ombudsmand bad Skatteministeriet Kammeradvokaten om juridisk bistand, herunder juridisk rådgivning i forhold til SKATs sagsbehandling og arbejdsprocesser på området. Det er ministeriets opfattelse, at korrespondance med Kammeradvokaten i sagen er omfattet af 27, nr. 4, da der er tale om afklaring af juridiske tvivlsspørgsmål, samt at sagsanlæg f.eks. fra boligejere mv., der ikke har fået ændret deres vurdering af SKAT, eller som mener, at sagsbehandlingstiden har været for lang, må antages som en nærliggende mulighed i forbindelse med den pågældende sag. Det skal herved bemærkes, at brevveksling vedrørende juridiske tvivlsspørgsmål kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, selvom der ikke er en direkte sammenhæng med et aktuelt eller eventuelt sagsanlæg, jf. offentlighedsloven med kommentarer side og FOB 2001 side 281, jf. ovenfor. Ministeriet har endvidere i forbindelse med behandlingen af anmodningen om aktindsigt foretaget en konkret vurdering af, om beskyttelseshensynet i offentlighedslovens 27, nr. 4, må anses for opgivet i forhold til den respektive korrespondance. Ministeriet har således givet aktindsigt i de dokumenter, hvor beskyttelseshensynet må anses for opgivet som følge af, at dokumenterne er offentligt tilgængelige på SKATs hjemmeside eller på Folketingets Ombudsmands hjemmeside. De dokumenter, der ikke er givet aktindsigt i med henvisning til offentlighedslovens 27, nr. 4, er derimod ikke afgivet til udenforstående, hvorfor det beskyttelseshensyn, der ligger bag muligheden for efter bestemmelsen at kunne kommunikere i fortrolighed med Kammeradvokaten, for så vidt angår disse dokumenter, ikke er anset for opgivet. Ministeriet har desuden i forbindelse med behandlingen af anmodningen om aktindsigt overvejet at give meroffentlighed i dokumenterne efter offentlighedslovens 14, stk. 1. Ministeriet fandt imidlertid ud fra en konkret vurdering af, på den ene side hensynet til det beskyttelseshensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen, og på den anden side A s berettigede interesse i at modtage aktindsigt i videre omfang, at der ikke var grundlag for at give aktindsigt i dokumenterne efter meroffentlighedsprincippet. 16/17

17 BILAG SAGSFREMSTILLING Med henvisning til de ovenfor anførte bemærkninger er det derfor samlet set ministeriets opfattelse, at ministeriets korrespondance med Kammeradvokaten vedrørende de såkaldte niveausager i forbindelse med udarbejdelsen af udtalelsen til Folketingets Ombudsmand kunne undtages fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 27, nr. 4. Det skal bemærkes, at ministeriet ved fornyet gennemgang af sagen i forbindelse med besvarelse af A s anmodning om aktindsigt af 21. juni 2016 identificerede yderligere korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten (4 akter), som var omfattet af A s anmodning af 8. juni 2016, og som ved en beklagelig fejl ikke fremgår af Skatteministeriets afgørelse af 21. juni Ministeriet har truffet afgørelse vedrørende disse dokumenter ved afgørelse om aktindsigt af 5. juli Der er givet afslag på aktindsigt i to dokumenter med henvisning til offentlighedslovens 27, nr. 4, delvis aktindsigt i et dokument med henvisning til offentlighedslovens 30, nr. 2, og fuld aktindsigt i et dokument. Afgørelsen af 5. juli 2016 og de to akter, hvor der er givet afslag på aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 27, nr. 4, er vedlagt. Den 16. august 2016 sendte jeg en kopi til dig af Skatteministeriets udtalelse med henblik på at modtage eventuelle bemærkninger. I af 2. september 2016 henholdt du dig til de argumenter, som du havde fremført i klagen til mig over ministeriets afgørelse. Den 6. september 2016 skrev jeg til dig, at jeg nu ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og Skatteministeriet. Jeg sendte samme dag en kopi af din af 2. september 2016 til ministeriet til orientering. 17/17

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. maj 2016 (2016-1732). Udtalelse fra myndigheds advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser.

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser. 2016-42 Afgørelse om aktindsigt i lovgivningssag skal træffes af det ministerium, som sagen hører under En journalist anmodede Nationalbanken om aktindsigt i Nationalbankens korrespondance med Skatteministeriet

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt FOB 2019-9 Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Hjælp efter afslag på omvurdering

Hjælp efter afslag på omvurdering Hjælp efter afslag på omvurdering Et par mente, at ejendoms- og ejendomsværdiskatten burde nedsættes på deres ejendom, fordi kystnedbrydning havde gjort ejendommen ubeboelig. De klagede derfor til ombudsmanden

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester. 26. februar 2018

Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester. 26. februar 2018 2018-7 Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester Det Kongelige Teater gav en borger aktindsigt i en samarbejdsaftale mellem teatret og et orkester, men undtog oplysninger om orkestrets

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab. 20. februar 2018

Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab. 20. februar 2018 2018-6 Afslag på aktindsigt i honorar for indtaling af højtalerudkald til trafikselskab Et trafikselskab gav en journalist afslag på aktindsigt i størrelsen af det honorar, som et produktionsselskab modtog

Læs mere