Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt"

Transkript

1 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Dine henvendelser vedrører Vordingborg Kommune, der den 25. februar 2016 har vedtaget en gebyrpolitik for opkrævning af betaling for aktindsigt. Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den omhandlede gebyrpolitik for betaling for, efter offentlighedsloven, at få udleveret dokumenter henholdsvis i papirkopi og elektronisk har hjemmel i offentlighedslovens 40, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr af 19. december I relation til den vedtagne gebyrpolitik for betaling ved udlevering af et dokument, der forudsætter andet end sædvanlig udskrivning, er det Statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er muligt at efterprøve om de retningslinjer, som Vordingborg Kommune har vedtaget herfor, er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i 4 i den omhandlede bekendtgørelse. Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Jeanette Løgstrup-NIelsen Telefon: EAN-Nr skriv til os via borger.dk ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER findes på Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den omhandlede gebyrpolitik, hvorefter der opkræves 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side af en sags dokumenter for udlevering af miljøoplysninger på papir har hjemmel i miljøoplysningslovens 5, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 647 af 18. september I relation til den vedtagne gebyrpolitik for betaling ved udlevering af miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, er det Statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er muligt at efterprøve, om de retningslinjer, som Vordingborg Kommune har vedtaget herfor, er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i 3 i henholdsvis bekendtgørelse nr. 939 af 10. oktober 2005 og bekendtgørelse nr af 13. december

2 Statsforvaltningen skal under henvisning hertil bede Vordingborg Kommune om nærmere at redegøre for indholdet af kommunens gebyrpolitik på de punkter, hvor der efter Statsforvaltningens opfattelse er uklarhed om de vedtagne retningslinjer for opkrævning af betaling. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagen, at kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 25. februar 2016 har vedtaget følgende gebyrpolitik om betaling for aktindsigt: Offentlighedsloven: Efter bekendtgørelse nr af 19. december 2013 kræver Vordingborg Kommune betaling for dokumenter, som udleveres efter anmodning om aktindsigt i følgende tilfælde: Ved udlevering af dokumenter i papirkopi: 10 kr. for første side, 1 kr. for hver påbegyndt følgende sider. Elektronisk: Der opkræves 100 kr., hvis der sendes mere end 100 sider. Hvor udlevering ikke kan ske på sædvanlig måde: Hvis udlevering af et dokument på grund af dets størrelse eller format mv. forudsætter andet end sædvanlig udskrivning, fotokopiering eller scanning, opkræves de faktiske omkostninger forbundet med udleveringen, hvis disse omkostninger udgør 100 kr. eller derover. Beregningen af de faktiske omkostninger ved ekspedition af aktindsigtsbegæringen sker på baggrund af det medgåede tidsforbrug til ekspeditionen med anvendelse af en gennemsnitlig timeløn på 236 kr. for det administrative personale i kommunen. Undtagelser ved udlevering efter offentlighedsloven: Kommunen kræver ikke betaling første gang, der udleveres dokumenter til den pågældende ansøger, når - Betaling for udlevering udgør mindre end 100 kr. - Pågældende anmodes om en udtalelse i forbindelse med udleveringen af dokumenterne - Udlevering af dokumenterne sker på baggrund af anmodning om indsigt i egne dokumenter (egenacces) jfr. offentlighedslovens 8 Miljøoplysningsloven: Efter bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986, bekendtgørelse nr af 13. december 2006 og bekendtgørelse nr. 939 af 10. oktober 2005 kræver Vordingborg Kommune betaling ved aktindsigt i miljøoplysninger i følgende tilfælde: Miljøoplysninger, der udleveres på papir: 10 kr. for første side, 1 kr. for hver påbegyndt følgende sider. Miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir: Der opkræves de faktiske omkostninger, herunder driftsomkostninger, ved udleveringen. Beregningen af de faktiske omkostninger ved ekspedition af aktindsigtsbegæringen sker på baggrund af det medgåede tidsforbrug til ekspeditionen med anvendelse af en gennemsnitlig timeløn på 236 kr. for det administrative personale i kommunen. 2

3 Undtagelser ved udlevering af miljøoplysninger: Kommunen kræver ikke betaling første gang, der udleveres miljøoplysninger til pågældende ansøger, når - Betaling for udlevering udgør mindre end 100 kr. - Pågældende anmodes om en udtalelse i forbindelse med udleveringen af oplysningerne - Udlevering af oplysningerne sker på baggrund af anmodning om indsigt i egne dokumenter (egenacces) Du har den 28. februar og den 3. marts 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen blandt andet vedrørende lovligheden af den indførte gebyrpolitik. På foranledning af dine henvendelser har Statsforvaltningen den 7. marts 2016 anmodet Vordingborg Kommune om en redegørelse for den omhandlede beslutning. Vordingborg Kommune har herefter fremsendt en redegørelse af 31. marts Det er heri anført, at den vedtagne gebyrpolitik efter kommunens opfattelse har hjemmel i loven. Det er videre anført, at kommunen i forhold til beregningen af gebyr for aktindsigt i miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, kun vil medregne den tid, som kan medregnes til ekspedition af den pågældende begæring. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen skal indledningsvis bemærke, at lovgivningen ikke indeholder en pligt for myndighederne til at opkræve betaling for udlevering af oplysninger foranlediget af en anmodning om aktindsigt i henhold til offentlighedsloven og miljøoplysningsloven. Lovgivningen indeholder en mulighed for under visse betingelser at opkræve betaling. Det er under iagttagelse af forvaltningsrettens almindelige principper, herunder ligebehandlingsprincippet muligt at fastlægge egen praksis inden for rammerne af den gældende lovgivningen for opkrævning af betaling, herunder også i spørgsmål om en bagatelgrænse for betaling. Gebyr for aktindsigt efter offentlighedsloven (Lov om offentlighed i forvaltningen nr. 606 af 12. juni 2013) Offentlighedslovens 40, stk. 3, indeholder en bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler om betaling for udlevering af dokumenter samt regler om betaling for udlevering af et dataudtræk eller en databeskrivelse. Justitsministeriet har i medfør af offentlighedslovens 40, stk. 3, udstedt bekendtgørelse nr af 19. december 2013 om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven. Bekendtgørelsen har følgende ordlyd: Kapitel 1. Betaling for udlevering af dokumenter ved meddelelse af aktindsigt 3

4 1. Som betaling for dokumenter, der i papirkopi udleveres efter anmodning om aktindsigt i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, kan myndigheden mv. opkræve 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side, jf. dog 2-4. Stk. 2. Udleveres dokumenterne elektronisk, kan myndigheden mv. opkræve 100 kr., hvis der udleveres mere end 100 sider, jf. dog 2-4. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også i tilfælde, hvor der meddeles aktindsigt i videre omfang, end loven forpligter til, jf. lovens Der kan ikke kræves betaling første gang, der udleveres dokumenter til den pågældende ansøger, når 1) betalingen for udlevering af dokumenterne er mindre end 100 kr., eller 2) den, der får udleveret dokumenterne, anmodes om en udtalelse til brug ved sagens behandling. Stk. 2. Der kan ikke kræves betaling, når dokumenterne udleveres i henhold til lovens Hvis der ved lov eller i henhold til lov er fastsat højere betaling for udlevering af et bestemt dokument, opkræves dette beløb. 4. Hvis udlevering af et dokument på grund af dettes størrelse eller format mv. forudsætter andet end sædvanlig udskrivning, fotokopiering eller scanning, opkræves der betaling svarende til de faktiske omkostninger forbundet med udleveringen. Kapitel 2. Betaling for udlevering af dataudtræk og databeskrivelser 5. Bestemmelserne i 1-4 finder tilsvarende anvendelse for udlevering af en sammenstilling af oplysninger (dataudtræk), jf. lovens 11, og en databeskrivelse, jf. lovens 12, i det omfang udleveringen indebærer udskrift eller kopiering af dokumenter. Stk. 2. En myndighed kan ved udlevering af dataudtræk i databaser, som føres af andre end den pågældende myndighed, opkræve de omkostninger, som myndigheden skal betale for at få foretaget udtrækket. Kapitel 3. Andre bestemmelser 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen ophæves. Dog finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 med senere ændringer. Af de specielle bemærkningerne til offentlighedslovens 40, stk. 3, i lovforslag nr. 144 af 7. februar 2013 fremgår blandt andet følgende: Efter bestemmelsen i stk. 3 fastsætter justitsministeren regler om betaling for udlevering af dokumenter samt for udlevering af en sammenstilling af oplysninger eller en databeskrivelse. ( ) Det forudsættes, at de nævnte regler fastsættes efter de principper, der er nævnt i pkt , jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der henvises desuden til betænkningens kapital 22, pkt. 8.3 og pkt. 8.4 (side 809 ff.). I Justitsministeriets betænkning nr om offentlighedsloven, bind. 2, kapitel 22, pkt. 8.3 og pkt. 8.4, side 809 ff. er følgende anført: Det er kommissionens opfattelse, at gennemførelse af en anmodning om aktindsigt som udgangspunkt bør være gratis for den aktindsigtssøgende, og kommissionen finder derfor, at den bundgræn- 4

5 se på 25 kr., der er fastsat i 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, bør forhøjes væsentligt. Det er således kommissionens opfattelse, at der ikke bør kunne opkræves betaling første gang, der gives aktindsigt ved f.eks. en kopi af nogle dokumenter, når betalingen for udleveringen er mindre end 100 kr. På den anden side finder kommissionen, at en betalingsordning i forbindelse med gennemførelse af aktindsigt skal opretholdes. En sådan ordning vil således kunne medvirke til, at anmodninger om at få kopier af myndighedernes dokumenter ikke bliver fremsat ukritisk, ligesom ordningen vil tilgodese hensynet til det offentliges økonomi. Det er dog samtidig kommissionens opfattelse, at det er væsentligt, at det beløb, der kan opkræves, ikke fastsættes så højt, at betalingsordningen indebærer en reel begrænsning i adgangen til at kræve kopier udleveret. Det er således kommissionens opfattelse, at det beløb, som myndighederne skal kunne opkræve, skal fastsættes med udgangspunkt i de direkte omkostninger, der er forbundet med kopieringen, jf. også betænkning nr. 857/1978, side 333 f. Det vil sige, at myndighederne ikke bør kunne opkræve betaling til dækning af lønomkostninger mv. i forbindelse med behandlingen af en aktindsigtsanmodning. På den baggrund bør der fortsat være adgang til på baggrund af antallet af papirkopier at opkræve betaling i forbindelse med gennemførelsen af en aktindsigtsanmodning. ( ) I forhold til usædvanlige papirformater eller kopiering af utraditionelle dokumenter f.eks. et lydbånd eller film finder kommissionen, at myndigheden bør kunne opkræve betaling for at dække de faktiske udgifter, der er forbundet med at fremstille kopien. Det er imidlertid ikke muligt i forhold til sådanne kopier at fastsætte præcise regler for, hvilket beløb der i det enkelte tilfælde kan opkræves. Det afgørende er blot, at myndigheden ikke kan opkræve mere end de faktiske udgifter, der er forbundet med at fremstille kopien. I det omfang myndigheden selv fremstiller kopien, bør udgifterne til f.eks. personaleressourcer anvendt til kopiering, forbrug af cd-rom, råfilm mv., strøm og eventuelt afskrivning på hardware samt forsendelsesomkostninger kunne medregnes. Derimod bør der ikke kunne medtages udgifter til udvikling af programmer, sagsbehandling i forbindelse med vurdering af anmodninger om aktindsigt, identificering af oplysninger og frasortering af undtagne oplysninger mv., jf. således også pkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/2006 om aktindsigt i miljøoplysninger. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den omhandlede gebyrpolitik for betaling for, efter offentlighedsloven, at få udleveret dokumenter henholdsvis i papirkopi og elektronisk har hjemmel i offentlighedslovens 40, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr af 19. december Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at de af Vordingborg Kommune vedtagne retningslinjer for opkrævning af betaling herfor er indenfor de rammer, der er fastsat i 1, stk. 1 og stk. 2 i ovennævnte bekendtgørelse. Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at den vedtagne gebyrpolitik indeholder retningslinjer for undtagelse fra reglerne om opkrævning af betaling, der er i overensstemmelse med de i bekendtgørelsens 2 fastsatte regler herom. I relation til den vedtagne gebyrpolitik for betaling ved udlevering af et dokument, der forudsætter andet end sædvanlig udskrivning, er det Statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er muligt at efterprøve om de retningslinjer, som Vordingborg Kommune har vedtaget herfor, er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i 4 i den omhandlede bekendtgørelse. 5

6 Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at det ikke nærmere fremgår af den vedtagne gebyrpolitik, hvilke udgifter kommunen agter at medtage ved beregningen af de faktiske omkostninger forbundet med udleveringen, herunder i hvilken udtrækning udgifter til personaleressourcer vil indgå i beregningen af det medgåede tidsforbrug til ekspeditionen. Gebyr for aktindsigt efter miljøoplysningsloven Det fremgår af 6, stk. 2 i miljøoplysningsloven ( lovbekendtgørelse nr af 18. august 2015), at henvisninger i loven til lov om offentlighed i forvaltningen skal forstås som henvisninger til de pågældende bestemmelser i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer. Henvisninger i miljøoplysningsloven er således ikke møntet på bestemmelser i den senest vedtagne offentlighedslov (Lov om offentlighed i forvaltningen nr. 606 af 12. juni 2013). Af miljøoplysningslovens 5 fremgår det, at betaling for afskrifter eller kopier af miljøoplysninger, der udleveres på papir, efter anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven, opkræves efter de af justitsministeren fastsatte regler i henhold til loven. Da henvisninger i miljøoplysningsloven gælder den tidligere gældende offentlighedslov jf. miljøoplysningslovens 6, stk. 2, er det bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986, der er fastsat i henhold til 16, stk. 4 i lov nr. 572 af 19. december 1985, der finder anvendelse. Bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986 har følgende ordlyd: 1. Som betaling for afskrifter og fotokopier af dokumenter, der udleveres efter begæring i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, opkræver vedkommende myndighed 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side af en sags dokumenter, jfr. dog 2-4. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder også i tilfælde, hvor en forvaltningsmyndighed giver adgang til aktindsigt i videre omfang, end myndigheden er forpligtet til, jfr. lovens 4, stk. 1, 2. pkt. 2. Der kan ikke kræves betaling første gang, der gives aktindsigt ved en afskrift eller fotokopi af en sags dokumenter, når 1) dokumentet er udleveret i henhold til lovens 4, stk. 2, eller 9, 2) betalingen for udlevering af afskrift eller fotokopi af en sags dokumenter er mindre end 25 kr., eller 3) den, der får udleveret en afskrift eller fotokopi af en sags dokumenter, af vedkommende myndighed anmodes om en udtalelse til brug ved sagens behandling. Stk. 2. Der kan endvidere ikke kræves betaling, når myndigheden uden udtrykkelig begæring herom giver den pågældende aktindsigt i form af afskrift eller fotokopi af dokumenterne. 3. Hvis der ved lov eller i henhold til lov er fastsat højere betaling for afskrift eller fotokopi af et bestemt dokument, opkræves dette beløb. 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 453 af 10. november 1970 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, ophæves. Af miljøoplysningslovens 5, stk. 2, fremgår det, at vedkommende minister kan fastsætte regler om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der er til rådighed i andet end skriftlig form. Regler om betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, er for aktindsigt i miljøoplysninger, der er tilvejebragt som led i administrationen af regler inden for Transport- og Energiministeriets område, fastsat i bekendtgørelse nr. 939 af 10. oktober 2005 og for aktindsigt i 6

7 miljøoplysninger, der er tilvejebragt som led i administrationen af regler inden for Miljøministeriets område, fastsat i bekendtgørelse nr af 13. december Begge bekendtgørelser har enslydende bestemmelser i 2-3, der har følgende ordlyd: 2. Betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der opbevares i elektroniske databaser og udleveres på papir, opkræves efter de af justitsministeren fastsatte regler i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, for så vidt angår sagens parter dog efter de regler, der er fastsat i medfør af forvaltningsloven. 3. Som betaling for aktindsigt i miljøoplysninger, der opbevares i elektroniske databaser, lydbånd, film eller andet medie, hvorfra oplysningerne ikke udleveres på papir, kan myndigheden eller organet opkræve de faktiske omkostninger ved tilvejebringelse af kopien, herunder driftsomkostninger, på grundlag af offentliggjorte takster efter 4. Stk. 2. Når dokumenter eller datasamlinger, hvori indgår miljøoplysninger, er produceret som led i en offentlig indtægtsfinansieret produktionsvirksomhed, dvs. hvor den offentlige myndigheds hovedopgave er helt eller delvist indtægtsfinansieret, kan der ud over gebyret, som nævnt i stk. 1 fastsættes en betaling, som helt eller delvis dækker omkostningerne ved selve dokument- eller dataproduktionen. Af Miljøstyrelsens Vejledning nr af 14. juni 2006 til lov om aktindsigt i miljøoplysninger fremgår det blandt andet: For aktindsigt i miljøoplysninger, der opbevares i elektroniske databaser, lydbånd, film eller andet medie, hvorfra oplysningerne ikke udleveres på papir, kan myndigheden eller organet omfattet af lovens 1 opkræve de faktiske omkostninger, herunder driftsomkostninger på grundlag af offentliggjorte takster, jf. 3, stk. 1. Hvis vedkommende myndighed eller organ selv fremstiller kopien, kan udgifter til f.eks. personaleressourcer anvendt til kopiering, forbrug af cd-rom, råfilm m.v., strøm og evt. afskrivning på hardware samt forsendelsesomkostninger medregnes. Hvis vedkommende myndighed eller organ ikke selv foretager kopieringen, kan der opkræves omkostninger svarende til de faktiske omkostninger ved tilvejebringelse af kopien samt forsendelsesomkostningerne. Derimod kan der ikke medtages udgifter til udvikling af programmer, sagsbehandling i forbindelse med vurdering af anmodning om aktindsigt, identificering af oplysninger og frasortering af fortrolige oplysninger eller andre oplysninger, der ikke gives videre. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den omhandlede gebyrpolitik, hvorefter der opkræves 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side af en sags dokumenter for udlevering af miljøoplysninger på papir har hjemmel i miljøoplysningslovens 5, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 647 af 18. september Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at de af Vordingborg Kommune vedtagne retningslinjer for opkrævning af betaling herfor er indenfor de rammer, der er fastsat i 1 i ovennævnte bekendtgørelse. Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at den vedtagne gebyrpolitik indeholder retningslinjer for undtagelse fra reglerne om opkrævning af betaling, der er i overensstemmelse med de i bekendtgørelsens 2 fastsatte rammer herfor. 7

8 I relation til den vedtagne gebyrpolitik for betaling ved udlevering af miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir, er det Statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er muligt at efterprøve, om de retningslinjer, som Vordingborg Kommune har vedtaget herfor, er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i 3 i henholdsvis bekendtgørelse nr. 939 af 10. oktober 2005 og bekendtgørelse nr af 13. december Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at det ikke nærmere fremgår af den vedtagne gebyrpolitik for så vidt angår disse miljøoplysninger, hvilke udgifter kommunen agter at medtage ved beregningen af de faktiske omkostninger forbundet ved ekspeditionen, herunder i hvilken udtrækning udgifter til personaleressourcer vil indgå i beregningen af det medgåede tidsforbrug til ekspeditionen. Det fremgår endvidere ikke af den vedtagne gebyrpolitik, hvad betegnelsen Miljøoplysninger, der ikke udleveres på papir dækker over. Om dette for eksempel også gælder for miljøoplysninger der udleveres elektronisk. Vordingborg Kommune er ved kopi af dette brev orienteret om Statsforvaltningens udtalelse i sagen. Statsforvaltningen skal under henvisning hertil bede Vordingborg Kommune om nærmere at redegøre for indholdet af kommunens gebyrpolitik på de punkter, hvor der efter Statsforvaltningens opfattelse er uklarhed om de vedtagne retningslinjer for opkrævning af betaling. Denne udtalelse vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Hanne Villumsen Kontorchef Jeanette Løgstrup-Nielsen specialkonsulent 8

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2016-62190 Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en borger vejledende

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger

Ankestyrelsens brev til en borger Ankestyrelsens brev til en borger 2017-80287 Dato: 12-01-2018 Henvendelse vedrørende Lolland Kommunes afgørelsen om delvis aktindsigt Du har den 29. oktober 2017 klaget over Lolland Kommunes afgørelse

Læs mere

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6072 Dato: 08-06-2017 Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt X har den 17. januar 2017 bedt Varde Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger

Ankestyrelsens brev til en borger Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6101 Dato: 30-01-2018 Henvendelse om aktindsigt i interne beregninger hos Aarhus Kommune Du har den 11. januar 2017 bedt Aarhus Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage,

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, at Køge Kommune har en forkert forståelse af bestemmelsen i offentlighedslovens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

Region Nordjylland har den 11. august 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af regionslovens 30 fører tilsynet med regionerne.

Region Nordjylland har den 11. august 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af regionslovens 30 fører tilsynet med regionerne. Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-6 2 2 6 3 Dato: 21-12-2016 Din henvendelse vedrørende dataudtræk hos Region Nordjylland Du har den 11. juli 2016 indgivet klage til Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Aktindsigt i kontrakt Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-182202 Dato:28-01- 2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Dagbladet Ringkøbing-Skjern har ved e-mail af 30. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens brev til et firma 2015-44795 Dato: 01-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 26. juni 2015 på vegne af firma X klaget over Region Hovedstadens afgørelse af 25. juni 2015

Læs mere

vi har skrevet til_ Orientering om af ørelse esag Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F vedrørende tidli ere matr.nr. kommunens sagsnr.

vi har skrevet til_ Orientering om af ørelse esag Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F vedrørende tidli ere matr.nr. kommunens sagsnr. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Dato: 08-09-2016 Orientering om af ørelse vi har skrevet til_ vedrørende klage over delvist afsla å aktindsi ti b vedrørende tidli ere matr.nr. kommunens

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

ve ee efeevelee, eem ev eveffee Du har kla et til Statsforvaltnin en å vegne af_ 4800 Nykøbing F Orientering om af ørelse Svar på klage

ve ee efeevelee, eem ev eveffee Du har kla et til Statsforvaltnin en å vegne af_ 4800 Nykøbing F Orientering om af ørelse Svar på klage STATSFORVALTNINGEN Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Dato: 23-03-2016 Orientering om af ørelse Statsforvaltni ngen Storetorv 10 6200 Aa benraa kommunens j.nr. Sagsnummer.: 2016-507 SAGSBEHANDLER:

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet FOU nr 2012.0011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2012-11. Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Ved de leverandører, hvor samhandlen/den samlede omsætning ikke har været sendt i udbud ønskes oplysninger

Ved de leverandører, hvor samhandlen/den samlede omsætning ikke har været sendt i udbud ønskes oplysninger Ankestyrelsens brev til et kommunalt fællesskab [X]s anmodning om aktindsigt 31. januar 2019 [X] har den 24. oktober 2018 skrevet til AFLD I/S om selskabets afgørelse af 27. juni 2018 om aktindsigt. AFLD

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-48575 Dato: 23-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 8. juni 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage over

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune 0 9-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har

Læs mere