Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser"

Transkript

1 Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Høringsversion. Sundhedsstyrelsen september Indhold 1. Indledning Formål Vejledningens anvendelsesområder og målgruppe Generelt om medikamentel behandling af psykiske lidelser hos børn og unge Undtagelser i forhold til opstart og varetagelse af medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Off-label behandling Behandlingsopstart og monitorering Overgang til voksenpsykiatrien Lægemiddelgrupper Antidepressive lægemidler Antipsykotiske lægemidler Stemningsstabiliserende lægemidler Lægemidler til behandling af hyperkinetiske forstyrrelser Angstdæmpende og søvnfremkaldende lægemidler, herunder melatonin og benzodiazepiner Ophævelse... 8

2 1. Indledning 1.1 Formål Sundhedspersoner skal i henhold til Autorisationsloven 1 udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelsen af deres virksomhed. Formålet med denne vejledning er at beskrive de overordnede rammer for hvordan læger kan ordinere lægemidler til børn og unge med psykiske lidelser i overensstemmelse med kravene til omhu og samvittighedsfuldhed. Det falder derimod ikke indenfor vejledningens formål at give konkrete anvisninger for udredning, diagnostik eller behandling. 1.2 Vejledningens anvendelsesområder og målgruppe Vejledningen omfatter psykiske lidelser hos børn og unge, hvor der kan være indikation for medikamentel behandling: Skizofreni og andre psykotiske tilstande Bipolar affektiv sindslidelse Depression Angst Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Vedvarende svær aggression hos børn og unge med udviklingsforstyrrelser eller mental retardering, hvor anden behandling ikke har haft effekt Hyperkinetiske forstyrrelser (herunder ADHD) Tourettes syndrom Søvnforstyrrelser som komorbiditet til neuropædiatriske og neuropsykiatriske lidelser. Vejledningen omfatter behandling med antidepressive, antipsykotiske, stemningsstabiliserende, centralstimulerende, angstdæmpende og søvnfremkaldende lægemidler. Vejledningen henvender sig primært til speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, men også til speciallæger i pædiatri, almen medicin, psykiatri og neurologi samt andre, der deltager i behandlingen af børn og unge med psykiske lidelser. 2 Generelt om medikamentel behandling af psykiske lidelser hos børn og unge Den samlede udredning og behandling af børn og unge med psykiske lidelser er en tværfaglig opgave, som tager udgangspunkt i primærsektoren 2. Evt. henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien forudsætter i de fleste tilfælde at en række andre mindst muligt indgribende tiltag er iværksat først i kommunalt regi. Non-farmakologisk behandling er i langt de fleste tilfælde førstevalg og bør være en del af den samlede indsats også efter opstart af en eventuelt senere indledt medikamentel behandling. Det forudsættes, at der i fornødent omfang er iværksat non-farmakologiske tiltag i primærsektoren, før der anvendes medikamentel behandling, også hvor dette ikke eksplicit er nævnt i vejledningens afsnit nedenfor. Det er en børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeopgave at vurdere, om et barn eller en ung under 18 år har behov for medikamentel behandling af en psykisk lidelse. Ligeledes skal opstart af medikamentel

3 behandling til børn og unge med psykiske lidelser i udgangspunktet forestås af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. I akutte tilfælde kan andre læger dog opstarte medikamentel behandling. Samtidigt skal lægen henvise barnet eller den unge til vurdering ved en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Den praktiserende læge kan, når der ikke er tale om behandling med antipsykotika eller stemningsstabiliserende lægemidler, overtage den fortsatte medikamentelle behandling (vedligeholdelsesbehandlingen), hvis dette sker efter konkret aftale og i samarbejde med speciallægen i børne- og ungdomspsykiatri. Speciallægen i børne- og ungdomspsykiatri skal forinden have lagt en plan for den videre behandling, herunder plan for monitorering af effekt og bivirkninger og opfølgning på symptomsværhedsgrad og funktionsnedsættelse. Aftalen skal desuden indeholde plan for revurdering, herunder stillingtagen til eventuelt behov for justering, nedtrapning eller seponering af medicin. Aftalen skal fremgå af patientens journal hos både speciallægen og den praktiserende læge. For de fleste af de nævnte lægemidler er der kun sparsom dokumentation for deres anvendelse hos børn og unge. Herunder er der uklarhed om optimal dosering samt effekt og bivirkninger særligt ved langtidsbehandling. Endvidere er kun få lægemidler godkendt til brug til børn og unge under 18 år med psykiske lidelser (se også 2.2 nedenfor). Flere af de nævnte lægemidler kan interagere med hinanden eller med andre lægemidler. Lægen bør være opmærksom på alle disse forhold ved valg af præparat, og der bør kun behandles med ét præparat fra den samme lægemiddelgruppe ad gangen. Udover de generelle forhold, der nævnes i denne vejledning, kan der være særligt behov for monitorering eller opmærksomhed på bivirkninger ved de enkelte præparater, hvorfor den behandlende læge skal gøre sig bekendt med produktresumeerne for de anvendte lægemidler. Ved enhver behandling skal der indhentes informeret samtykke og føres journal efter gældende regler 3 4. Ved afvigelser fra vejledningen skal begrundelsen journalføres. 2.1 Undtagelser i forhold til opstart og varetagelse af medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Speciallæger i pædiatri med særlig viden inden for neuropsykiatriske sygdomme kan: Efter konkret aftale med speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri opstarte behandling med antidepressive lægemidler i tilfælde med somatisk komorbiditet, fx hvor OCD optræder sammen med eller som led i neurologisk sygdom. Der skal altid samtidigt henvises til en børne- og ungdomspsykiatrisk specialistvurdering. Anvende antipsykotiske lægemidler til behandling af akut delir eller som led i behandlingen af vedvarende svær aggression hos børn og unge med udviklingsforstyrrelser eller mental retardering, hvor anden behandling ikke har haft effekt. Anvende melatonin til behandling af søvnforstyrrelser, der optræder komorbidt til neuropædiatriske lidelser. Varetage medikamentel behandling af Tourettes syndrom, herunder med lægemidler omfattet af denne vejledning. Pædiatriske afdelinger, der anvender ovenstående præparater, bør have en etableret praksis for jævnlig sparring og videndeling med børnepsykiatrisk afdeling, f.eks. gennem jævnlige møder eller fælleskonferencer.

4 2.2 Off-label behandling Det gælder for en lang række lægemidler, at de ikke er registreret til alle indikationer eller patientgrupper som lægemidlerne anvendes til i den kliniske praksis. Anvendes et lægemiddel ikke i henhold til produktresuméet for det pågældende lægemiddel f. eks. uden for den registrerede indikation, eller med en anden dosis betegnes dette off-label behandling. Særligt som led i behandling af børn og unge, hvor dokumentationen er sparsom, er off-label behandling hyppig. Speciallæger i pædiatri og børne-og ungdomspsykiatri, der anvender de i vejledningen omtalte lægemidler, bør altid være opmærksom på, hvornår der er tale om off-labelbehandling og om der af den grund skal udvises særlig forsigtighed, både når speciallægen igangsætter behandling og varetager den fortsatte behandling, og hvis der træffes beslutning om at lade videre opfølgning foregå i samarbejde med almen praksis (jf. ovenfor ang. vedligeholdelsesbehandling i almen praksis). 2.3 Behandlingsopstart og monitorering Medikamentel behandling af børn og unge skal ske på en klar og entydig indikation. Dette forudsætter, at der som minimum er optaget en tilstrækkelig og grundig anamnese og foretaget en objektiv psykiatrisk og somatisk undersøgelse af patienten eventuelt suppleret med parakliniske undersøgelser, samt stillet en psykiatrisk diagnose. Finder speciallægen, at der er indikation for medikamentel behandling, skal speciallægen opstille en plan for behandlingen, som skal indeholde: Indikation for behandlingen Beskrivelse af observationer og undersøgelser, der underbygger diagnose og behandlingsindikation Lægemidlets betegnelse, styrke, dosis og doseringshyppighed Behandlingens forventede mål Plan for opfølgning og monitorering af effekt og bivirkninger Angivelse af den behandlingsansvarlige læge Hvornår og i hvilke tilfælde der skal ske ny vurdering ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Vurdering af behov for psykoterapeutisk, pædagogisk eller social støtte Navn på kommunal kontaktperson, hvor dette er relevant Såfremt det vurderes at der ikke længere er indikation for behandling med et givent lægemiddel, skal speciallægen, om nødvendigt, bistå med en plan for udtrapning samt monitorere for tilbagefald eller symptomforværring. 2.4 Overgang til voksenpsykiatrien En række psykiske lidelser, der debuterer i barndommen/ungdommen, varer ved i voksenalderen. Når patienten overgår fra børne- og ungdomspsykiatrisk regi til voksenpsykiatrisk regi, skal der være en klar plan for dette. Det er speciallægen i børne- og ungdomspsykiatri, der er ansvarlig for at lægge planen og i god tid henvise patienten til det relevante voksenpsykiatriske behandlingssted. Planen skal udspecificere i hvilket regi, den fremtidige behandling skal finde sted, og hvilken medikamentel behandling, patienten skal have frem til første kontrol i dette regi. Vurdering af, om der ved overgangen fra børne- og ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri skal ske omlægninger af den medikamentelle behandling, foretages i voksenpsykiatrisk regi, når patienten er overgået dertil.

5 3. Lægemiddelgrupper 3.1 Antidepressive lægemidler Antidepressive lægemidler anvendes til behandling af depression, angsttilstande og OCD Valg af præparat Psykosocial intervention i form af psykoedukation, psykoterapi og stressaflastning er førstevalgsbehandling ved angst, OCD og let til moderat depression, og medikamentel behandling vil sjældent være nødvendig. Behandling med antidepressive lægemidler kan dog overvejes ved svære symptomer eller som supplement til psykosocial intervention, såfremt denne ikke har tilstrækkelig effekt eller ikke kan gennemføres. Selektive serotonin-genoptagshæmmere (SSRI-præparater) er førstevalg, og der vil kun meget sjældent være indikation for andre lægemidler. Til depressionsbehandling af børn er fluoxetin det eneste godkendte SSRI-præparat. Kombinationsbehandling, hvor SSRI-præparater suppleres med antipsykotiske lægemidler, kan være indiceret til børn og unge med svær OCD, hvor der har været utilstrækkeligt behandlingsrespons på SSRIbehandling. Kombinationsbehandling må kun varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Monitorering og opfølgning Forud for behandlingsstart tages EKG, hvis det valgte antidepressive lægemiddel ifølge produktresuméet kan medføre QT-forlængelse eller hvis der er disposition til hjertekarsygdom Det kan tage op til 6-8 uger, før den fulde behandlingseffekt af antidepressiva opnås. Omgivelserne vil dog i nogle tilfælde fornemme en bedring tidligere i behandlingsforløbet. I opstartsperioden kan der være forøget risiko for selvmordstanker eller -adfærd. Lægen skal derfor nøje instruere forældre og andre omsorgspersoner i, hvordan og for hvad de skal observere barnet eller den unge, som er i behandling med antidepressive lægemidler, især ift. selvmordstanker og -adfærd. Patientens kliniske tilstand, herunder behandlingseffekt og bivirkninger, skal vurderes ved jævnlige lægekontroller, og det skal fremgå af behandlingsplanen, hvor ofte der skal foretages klinisk kontrol i hhv. opstartsperioden og senere. Ophør af behandling med antidepressiv medicin kan være forbundet med seponeringssymptomer, hvorfor udtrapning bør ske gradvist. 3.2 Antipsykotiske lægemidler Antipsykotiske lægemidler kan anvendes ved forskellige psykiatriske lidelser hos børn og unge, herunder skizofreni, psykotiske tilstande, bipolar affektiv sindslidelse, Tourettes syndrom samt til kortvarig symptomatisk behandling af vedvarende aggression hos børn og unge med udviklingsforstyrrelser eller mental retardering, hvor anden behandling ikke har haft effekt Valg af præparat Generelt er kun få antipsykotika godkendt til behandling af børn og unge. Ved behandling med 2. generations antipsykotika er risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger mindre end ved behandling med 1. generations antipsykotika mens metaboliske bivirkninger optræder hyppigere ved behandling med 2.

6 generations antipsykotika. Det endelige valg af præparat både indledningsvist og ved behov for præparatskift skal ske under en samlet afvejning af effekt og bivirkninger i det konkrete tilfælde. Der er kun meget sjældent indikation for samtidig behandling med flere forskellige antipsykotiske lægemidler. Ved utilstrækkelig behandlingseffekt bør overvejes dosisjustering eller præparatskift fremfor kombinationsbehandling. Hvis der er mistanke om hjertekarsygdom hos barnet eller familiær disposition bør der henvises til kardiolog. Hvis der behandles med et lægemiddel, der ifølge produktresuméet kan medføre QTforlængelse, skal der tages ekg før behandlingsstart Monitorering og opfølgning Forud for behandlingsstart tages EKG, hvis det antipsykotiske lægemiddel ifølge produktresuméet kan medføre QT-forlængelse eller hvis der er disposition til hjertekarsygdom. Behandlingen monitoreres efter 2, 4, 8 og 12 uger med: Behandlingseffekt Vægt Udvikling af ekstrapyramidale bivirkninger Efter 4 og 12 uger måles desuden blodtryk, fasteblodsukker/hba1c og lipider, og ved længerevarende behandling monitoreres hver 6. måned, hvor følgende registreres: Behandlingseffekt Vægt, højde, BMI og taljeomfang Blodtryk Fasteblodsukker/Hba1c, lipider og prolaktin Udvikling af ekstrapyramidale bivirkninger eller malignt neuroleptikumsyndrom 3.3 Stemningsstabiliserende lægemidler Stemningsstabiliserende lægemidler anvendes til behandling af akutte maniske episoder hos børn og unge med bipolar affektiv sindslidelse samt i profylaktisk øjemed. Herudover kan de anvendes ved vedvarende aggression hos børn og unge med udviklingsforstyrrelser eller mental retardering, hvor anden behandling ikke har haft effekt Valg af præparat De stemningsstabiliserende lægemidler inkluderer litium, visse antipsykotika og visse antiepileptika, herunder lamotrigin. Af disse har litium effekt i den akutte behandling af mani hos unge, mens de øvrige anvendes i profylaktisk behandling. Valproatbehandling frarådes generelt til børn og unge. Der er ikke indikation for at anvende mere end et stemningsstabiliserende lægemiddel ad gangen.

7 3.3.2 Monitorering og opfølgning I mangel af kontrollerede langtidsundersøgelser er det fortsat uklart, hvor lang tid den profylaktiske behandling skal fortsætte og hvordan den monitoreres. Behandlingen må derfor kun varetages af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri. Anvendes antipsykotika, skal behandlingen monitoreres som anført i afsnit Ved behandling med litium eller antiepileptika bør opfølgning ske med samme tidsintervaller som angivet i afsnit 3.2.2, og speciallægen skal i behandlingsplanen angive en plan for blodprøvekontrol ved litiumbehandling. 3.4 Lægemidler til behandling af hyperkinetiske forstyrrelser Psykologiske, pædagogiske og sociale tiltag med inddragelse af forældre, skole og daginstitution er førstevalgsbehandling af børn og unge med hyperkinetisk forstyrrelse. Medikamentel behandling kan være indiceret som supplement til igangværende non-farmakologisk intervention ved fortsat udtalt funktionshæmning i skole, fritid og hjemmemiljø Valg af præparat Inden behandlingsopstart skal eventuel disposition til kardiovaskulær lidelse klarlægges. Ved anamnestisk mistanke eller disposition til hjertelidelse henvises til kardiologisk vurdering 5. Ved risiko for misbrug af methylphenidat bør behandling med atomoxetin overvejes Monitorering og opfølgning Efter hver dosisjustering og efterfølgende hver 6. måned foretages klinisk kontrol samt vurdering af: Puls og blodtryk Højde og vægt Eventuelle bivirkninger Trivsel i skole- eller daginstitution samt ift. familie og nære relationer Evt. mistanke om at det/de ordinerede lægemidler ikke anvendes som ordineret 3.5 Angstdæmpende og søvnfremkaldende lægemidler, herunder melatonin og benzodiazepiner Valg af præparat Behandling med disse lægemidler skal varetages af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller pædiatri, afhængig af indikation. Melatonin kan anvendes til behandling af søvnforstyrrelser som optræder komorbidt til neuropædiatriske og neuropsykiatriske lidelser. Inden opstart af behandling skal der foretages søvnregistrering i minimum 14 dage, og søvnhygiejniske tiltag skal være afprøvet. Børn og unge med psykiske lidelser skal kun undtagelsesvis og efter nøje vurdering behandles med benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende lægemidler. Benzodiazepiner og lignende kan anvendes til behandling af børn og unge ved svær angst eller akut agitation. Der bør vælges et benzodiazepin med kort halveringstid.

8 3.5.2 Monitorering og opfølgning Der foreligger kun ganske sparsom viden omkring effekt og bivirkninger hos børn og unge ved længerevarende behandling med melatonin. Behandling med melatonin skal derfor i udgangspunktet være tidsbegrænset og kortvarig. Behandling ud over 14 dage kræver specifik stillingtagen. Behandling med benzodiazepiner skal være kortest mulig, og der vil kun yderst sjældent være indikation for mere end få dages behandling. Er der undtagelsesvist behov for behandling ud over få dage, kræves specifik stillingtagen til indikation, og speciallægen skal følge op på behandlingen med korte intervaller. 4. Ophævelse Vejledningen erstatter Vejledning nr af 11. april 2013 om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser. Xx / Xx 1 Bekendtgørelse nr af 23. oktober 2016 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Se også 3 Bekendtgørelse nr af 28. august 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) 4 Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. 5 I henhold til DCS holdningspapir, 2017, nr. 3, Mulig kardiovaskulær risiko hos børn, unge og voksne ved medicinsk behandling af ADHD.

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved behandling

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Page 1 of 8 VEJ nr 10332 af 10/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-02-2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Accession C20071033260 Entydig dokumentidentifikation BK000030 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE Quick guide Det er god praksis at anvende en standardiseret rating scale som led i den diagnostiske udredning for ADHD

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del, spg 588

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del, spg 588 Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt 19. april 2017 J. nr. 17/03115 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet GHJA Bidrag til besvarelse

Læs mere

Tilbagevisning Skal visiteres ind til udredning OFTE AKUTTE HENVISNINGER ELLER TIL INDLÆGGELSE

Tilbagevisning Skal visiteres ind til udredning OFTE AKUTTE HENVISNINGER ELLER TIL INDLÆGGELSE CGI Psykose Depression Depression i remission Ønske om udtrapning af medicinsk behandling 2 måske mental syg Let/moderat depression, hvor der ikke er afprøvet behandling med psykologforløb. med anbefaling

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

CVI BUC Region Hovedstaden

CVI BUC Region Hovedstaden Psykose 2 måske mental syg 3 syg i mild grad 4 syg moderat grad Psykotiske symptomer/eller ikke kendt fra tidligere Symptom mestring: Hensigtsmæssig/med støtte fra andre Omlægning af medicinsk behandling

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger

Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger Det samlede udrednings og behandlingsforløb er af 69 måneders varighed, evt. med

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Psykiatriske sygehuse

Psykiatriske sygehuse Psykiatriske sygehuse Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 Oktober 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon:

Læs mere

Benzodiazepiner. Information og rådgivning til sundhedspersoner

Benzodiazepiner. Information og rådgivning til sundhedspersoner Benzodiazepiner Information og rådgivning til sundhedspersoner 1 FORORD Behandling med benzodiazepiner kan være en vanskelig opgave for både patient og læge blandt andet pga. risikoen for afhængighed.

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Bilag II. Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner 14 Videnskabelige konklusioner Haldol, der indeholder det aktive stof haloperidol, er et antipsykotisk lægemiddel, der tilhører butyrophenon-gruppen. Det er en potent,

Læs mere

Velkommen til Forældrekursus i Autismespektrumforstyrrelse (ASF) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social

Velkommen til Forældrekursus i Autismespektrumforstyrrelse (ASF) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social Velkommen til Forældrekursus i Autismespektrumforstyrrelse (ASF) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social Formål At give forældre til børn/unge som har en Autismespektrumforstyrrelse (ASF)

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Personlig medicin og psykisk sygdom Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans Genetiske baggrund for opståen af psykiske lidelser

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

Nye undersøgelser viser -er der evidens bag de mange afsløringer?

Nye undersøgelser viser -er der evidens bag de mange afsløringer? Nye undersøgelser viser -er der evidens bag de mange afsløringer? Psykofarmaka til Børn & Unge Anne Katrine Pagsberg Lektor, overlæge, PhD Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden Valg af

Læs mere

låst OKTOBER 2016 Melatonin Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin

låst OKTOBER 2016 Melatonin Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin låst OKTOBER 2016 Melatonin Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Medicineringsforløb for den psykiatriske patient i krydsfeltet mellem sektorer

Medicineringsforløb for den psykiatriske patient i krydsfeltet mellem sektorer Medicineringsforløb for den psykiatriske patient i krydsfeltet mellem sektorer Fokus på kommunikation mellem sundhedsaktører og patienter Charlotte Vermehren, Ph.D. (farm), lektor Leder, Medicinfunktionen

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD

Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Når almen praksis overtager kontrollen af børn med ADHD Læge Thomas Alberto Hoffman Bach Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Afdeling Hillerød ADHD ambulatoriet Diagnostisk DF90.0 Forstyrrelse af aktivitet

Læs mere

Tilsynsrapport. Speciallæge Kathrine Dahler-Eriksen, Odense. Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018.

Tilsynsrapport. Speciallæge Kathrine Dahler-Eriksen, Odense. Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018. Speciallæge Kathrine Dahler-Eriksen, Odense Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Klaregade 19, 1 5000 Odense C CVR- eller P-nummer: 30212800 Dato for tilsynet: 09-10-2018

Læs mere

Speciallægerne i psykiatri, Lien og Guldbæk I/S

Speciallægerne i psykiatri, Lien og Guldbæk I/S Speciallægerne i psykiatri, Lien og Guldbæk I/S Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Bygaden 24A, st tv 9000 Aalborg P-nummer: 1014957630 Aalborg kommune Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Speciallæge Kristian Busk-Johansen

Tilsynsrapport Speciallæge Kristian Busk-Johansen Risikobaseret, planlagt tilsyn med praktiserende speciallægeklinik psykiatri, 2018 Vestergade 18 4600 Køge CVR- eller P-nummer: 26525330 Dato for tilsynet: 12-03-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Høringsudkast til tilsynsrapport Speciallæge i psykiatri Jens M. Hansen

Høringsudkast til tilsynsrapport Speciallæge i psykiatri Jens M. Hansen Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Storegade 8, 1 2 6100 Haderslev CVR- eller P-nummer: 34246688 Dato for tilsynet: 11-12-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

Tilsynsrapport Psykiatrisk Privatpraksis v/else Kretzschmar, Odense

Tilsynsrapport Psykiatrisk Privatpraksis v/else Kretzschmar, Odense Risikobaseret, planlagt tilsyn med praktiserende speciallægeklinik psykiatri, 2018 Lerchesgade 31 th 5000 Odense C CVR- eller P-nummer: 26977851 Dato for tilsynet: 22-03-2018 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling Bragt på Altinget den 5.februar 2014. Ti veje til bedre psykiatrisk behandling I de senere år er vi blevet klogere på mange aspekter inden for psykiatrisk behandling. Men vi kan blive endnu bedre. Dansk

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Tilsynsrapport Samppa v/antti Samppa

Tilsynsrapport Samppa v/antti Samppa Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Vesterbrogade 20, 2 tv 1620 København V CVR- eller P-nummer: 27455662 Dato for tilsynet: 23-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Proces: Opdateret august 2014 tilrettet december 2016 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale om Mennesker med sindslidelse Dato Arbejdsgruppens

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Tilsynsrapport Speciallæger i psykiatri v/rasmus Storm og I. Pedersen, Nyborg

Tilsynsrapport Speciallæger i psykiatri v/rasmus Storm og I. Pedersen, Nyborg «helt/delvist» skal indstille sin virksomhed. Se nærmere i vedlagte høringsbrev. Tilsynsrapport Speciallæger i psykiatri v/rasmus Storm og I. Pedersen, Nyborg Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Tilsynsrapport Psykiatrisk Klinik Randers

Tilsynsrapport Psykiatrisk Klinik Randers Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Niels Brocks Gade 14 1. sal, dør tv 8900 Randers C CVR- nummer: 29682488 Dato for tilsynet: 19-11-2018 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

overvej seponering/behandlingsvarighed

overvej seponering/behandlingsvarighed BUDSKABER Antidepressiva ved unipolar depression overvej seponering/behandlingsvarighed I Region Midtjylland er forbruget af antidepressiva højere end i alle andre regioner. Forbruget er uændret målt over

Læs mere

Tilsynsrapport 2018 Inge Munk Møller, speciallæge

Tilsynsrapport 2018 Inge Munk Møller, speciallæge u 2018 Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Bredhøjsvinget 1B 8600 Silkeborg CVR-nummer: 33801254 Silkeborg kommune Dato for tilsynet: 11-12-2018 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Historisk baggrund Meduna, Ungarsk neurolog, 1935. Kamfer-inducerede kramper hos patienter med katatoni. Cerletti

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser

Danske Regioner 25-06-2013. Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Danske Regioner 25-06-2013 Landsdækkende kliniske retningslinjer for angstlidelser Forord Udarbejdelsen af denne retningslinje har taget udgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fem regioner samt

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Pakkeforløb for anorexi

Pakkeforløb for anorexi Danske Regioner Juni 2014 Anoreksi (DF50.0, DF50.1) Børn & Unge Samlet tidsforbrug: 43 timer Pakkeforløb for anorexi Børn og unge Indledning Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse VEJLEDNING OM EPIKRISER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Krav til epikrisens indhold... 2 2.1 Stamdata... 2 2.2. Anbefaling om opfølgning hos egen læge... 2 2.3 Patientinformation og -aftale...

Læs mere

Tilsynsrapport Kognitiv Klinik ved Leif Vedel Sørensen

Tilsynsrapport Kognitiv Klinik ved Leif Vedel Sørensen Tilsynsrapport Kognitiv Klinik ved Leif Vedel Sørensen Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Rosensgade 38, d 8000 Århus C CVR-nummer: 21406694 Aarhus kommune Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport SIRCULUS ApS

Tilsynsrapport SIRCULUS ApS Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Brendstrupgårdsvej 23, 1 8200 Århus N P-nummer: 1019749009 Aarhus kommune Dato for tilsynet: 12-06-2018 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk Center.

John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk Center. Oplæg om medicinering i psykiatrien Kontaktforum for Handicap, Region Syddanmark, 3.3.2016 John Teilmann Larsen Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Formand for Lægemiddelkomitéen for psykiatri Telepsykiatrisk

Læs mere

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 Anne Rask Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 AGENDA HISTORIE DIAGNOSE I DAG HVAD ER BIPOLAR SYGDOM ÅRSAGSFORHOLD HVORDAN STILLES DIAGNOSEN BEHANDLING HISTORIE 1850 erne

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Patienter med nogen af følgende tilstande, komorbiditeter og/eller samtidig medicinering bør ikke modtage lægemidler med MPH:

Patienter med nogen af følgende tilstande, komorbiditeter og/eller samtidig medicinering bør ikke modtage lægemidler med MPH: Tjekliste 1: Tjekliste for methylphenidat (MPH) inden ordination Følgende har til hensigt at støtte dig i korrekt ordination af et lægemiddel, der indeholder MPH, til et barn i alderen 6 år og opefter

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Tilsynsrapport Anne Lindskov Jacobsen

Tilsynsrapport Anne Lindskov Jacobsen Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Vendersgade 5, 2 8800 Viborg CVR-nummer: 30795059 Viborg Kommune Dato for tilsynet: 26-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 1 NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE Quick guide Anvend ikke rutinemæssigt screeningsredskaber til identifikation af mulig borderline

Læs mere

14/06/15. Journaler i praksis? Overgang studie til erhvervsaktiv. Autorisationsloven

14/06/15. Journaler i praksis? Overgang studie til erhvervsaktiv. Autorisationsloven Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA Kandidatkursus 2015 Overgang studie til erhvervsaktiv 2 Autorisationsloven Kapitel 5 Pligter m.v. Omhu og samvittighedsfuldhed 17. En autoriseret sundhedsperson

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

TILSYN MED MEDICINERINGEN PÅ LANDETS BOTILBUD, PLEJECENTRE OG PLEJEHJEM

TILSYN MED MEDICINERINGEN PÅ LANDETS BOTILBUD, PLEJECENTRE OG PLEJEHJEM TILSYN MED MEDICINERINGEN PÅ LANDETS BOTILBUD, PLEJECENTRE OG PLEJEHJEM 2012 Tilsyn med medicineringen på landets botilbud, plejecentre og -hjem Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

E. KNUTSEN SPECIALLÆGE I PSYKIATRI ApS

E. KNUTSEN SPECIALLÆGE I PSYKIATRI ApS E. KNUTSEN SPECIALLÆGE I PSYKIATRI ApS Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Store Torv 10, 4 8000 Århus C CVR-nummer: 31586631 Aarhus kommune Dato for tilsynet: 28-08-2018

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Uddannelsesmateriale. Atomoxetin Teva

Uddannelsesmateriale. Atomoxetin Teva Uddannelsesmateriale Atomoxetin Teva 2019-05 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION VEDRØRENDE ATOMOXETIN TEVA(ATOMOXETIN) OG RISIKO FOR ØGET BLODTRYK OG PULS Kære sundhedspersonale I overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsen,

Læs mere

Almen praksis. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

Almen praksis. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 Almen praksis Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 September 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72

Læs mere

Michael Schmidt Ledende overlæge. Vordingborg 22-10-2013

Michael Schmidt Ledende overlæge. Vordingborg 22-10-2013 Medicinsk behandling i psykiatrien, muligheder og udfordringer Michael Schmidt Ledende overlæge Vordingborg 22-10-2013 Medicin i Psykiatrien Hvorfor nu det? Vores kæreste og mest private eje Her er vores

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED DEPRESSION I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED DEPRESSION I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED DEPRESSION I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. depression i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Medicin Hvorfor ikke bare behandle

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere