Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år"

Transkript

1 Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved behandling af personer over 18 år med antipsykotiske lægemidler Anvendelsesområde og definitioner Antipsykotiske lægemidler er lægemidler, som er godkendt til at behandle personer med skizofreni og andre psykotiske lidelser. Visse af lægemidlerne er også godkendt til at behandle personer med svær depression og behandling af mani, samt forebyggelse af maniske eller depressive episoder ved bipolar lidelse. Behandlingen af personer med skizofreni og psykotiske lidelser omfatter både psykosociale og medicinske tiltag. De sociale, miljømæssige og psykoterapeutiske tiltag er beskrevet i Sundhedsstyrelsens referenceprogram for skizofreni og bliver ikke nærmere beskrevet i denne vejledning. Vejledningen henvender sig til speciallæger i psykiatri, læger i almen praksis og andre sundhedspersoner, der deltager i behandlingen med antipsykotiske lægemidler. Det er speciallæger i psykiatri, der vurderer, om en person over 18 år har behov for behandling med antipsykotiske lægemidler. Andre læger end speciallæger i psykiatri kan undtagelsesvis starte behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år. Behandling med antipsykotiske lægemidler til børn og unge under 18 år er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 2. Den praktiserende læge kan overtage den fortsatte medikamentelle behandling (vedligeholdelsesbehandlingen), hvis dette sker efter konkret aftale og i samarbejde med speciallægen i psykiatri. Behandling med antipsykotiske lægemidler må som udgangspunkt ikke overstige de doser, der er angivet i produktresumeet. Der er dog patienter, der efter en konkret lægelig vurdering har behov for at blive behandlet med højere doser. 3. Plan for behandling Behandling med antipsykotiske lægemidler skal ske på klar og entydig indikation. Det forudsætter, at der som minimum er optaget en tilstrækkelig og grundig anamnese, foretaget en objektiv undersøgelse af patienten, og foretaget diagnostiske interviews inklusiv rating scales og parakliniske undersøgelser, jf. denne vejlednings punkt 9. Finder speciallægen i psykiatri, at der er indikation for medikamentel behandling, skal lægen opstille en plan for behandlingen. Planen skal fremgå af patientjournalen. Planen skal indeholde: Kort og præcis indikation for behandlingen Beskrivelse af de observationer og undersøgelser af sygdommen, der underbygger diagnosen og behandlingsindikationen Lægemidlernes betegnelse, styrke, dosis, doseringshyppighed og om der er udstedt recept Hvilken læge, der er ansvarlig for den fortsatte medikamentelle behandling 1 Bekendtgørelse om af lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed, nr. 877 af 4. april Vejledning nr. nr af 11. april 2013 om medikamentel behandling af børn og unge med psykiatriske lidelser 1

2 Behandlingens forventede varighed, eventuelle behandlingsjusteringer, herunder kontrol og eventuel seponeringsdato De mål lægen forventer af behandlingen Plan for monitorering af effekt, bivirkninger og komplikationer, samt hvem der er ansvarlig for dette Hvornår og i hvilke tilfælde, der skal ske ny vurdering ved en speciallæge i psykiatri Tidspunkt for opfølgning og revision af planen Eventuelt supplerende behov for psykoterapeutisk, pædagogisk eller social støtte Hvis den fortsatte medikamentelle behandling skal varetages af patientens praktiserende læge, skal dette i hvert enkelt tilfælde konkret aftales med denne. Herudover skal aftalen fremgå af patientens journal og epikrisen. 4. Epikriser Når patienten bliver udskrevet fra sygehus eller afslutter et behandlingsforløb hos en speciallæge i psykiatri, skal der altid udfærdiges en epikrise til patientens praktiserende læge. Hvis patientens praktiserende læge skal overtage den fortsatte behandling sker det efter konkret aftale. Planen for behandlingen fremgår af epikrisen jf. ovenstående. 5. Den akutte behandlingsfase 5.1. Debuterende psykoser Patienter med debuterende psykose kan eventuelt i en kortere periode af 1-2 ugers varighed - behandles med benzodiazepiner. Det er væsentligt, at patienten grundigt udredes inden lægen starter behandling med antipsykotiske lægemidler. Hvis patienten er forpint eller urolig, og der er behov for en mere akut indsats, kan lægen i udredningsfasen anvende benzodiazepiner. Er der tale om en psykotisk patient med let til moderat uro og agitation, skal behandlingen med benzodiazepiner som udgangspunkt være peroral. Det er en forudsætning, at patienten ikke modtager anden behandling, der kontraindicerer behandling med benzodiazepiner. Længerevarende og samtidig behandling med benzodiazepiner og antipsykotiske lægemidler skal generelt undgås. Er der tale om en psykotisk patient med udtalt uro, kan lægen vælge parenteral eller intravenøs behandling med benzodiazepiner. Disse behandlinger er en specialistopgave og skal kun foregå i hospitalsregi med særlig ekspertise og oplært personale Behandling af akutte urostilstande hos patienter kendt med skizofreni eller psykose Er patienten kendt med skizofreni eller med anden kroniske eller episodisk psykotisk sygdom og ikke i forvejen i behandling med et antipsykotisk lægemiddel kan dette umiddelbart begyndes. Er patienten i forvejen i behandling med antipsykotisk medicin kan dosis øges, eller der kan kortvarigt suppleres med et andet antipsykotisk præparat. Der skal i både valg af præparat og dosis tages hensyn til effekt og bivirkninger ved tidligere behandlinger, samt eventuelt igangværende behandling. Hvis det er væsentligt med hurtig indsættende effekt, kan i.m. administration af det antipsykotiske lægemiddel anvendes. 2

3 Der skal som udgangspunkt behandles med et 2. generations antipsykotisk lægemiddel på grund af mindre risiko for udvikling af ekstrapyramidale bivirkninger. Hvis patienten allerede er i behandling med eller erfaringsmæssigt responderer bedst på behandling med et 1. generations antipsykotisk lægemiddel, kan der vælges et lav- eller middeldosis præparat. Højdosis 1. generations antipsykotiske lægemidler skal som hovedregel ikke anvendes på grund af risikoen for kardio-vaskulære og antikolinerge bivirkninger. Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og benzodiazepiner skal undgås udover den akutte fase, da behandlingen medfører øget risiko for død. Behandling af patienter med akut psykotisk delir er en psykiatrisk speciallægeopgave, og patienten skal være indlagt. 6. Stabiliserings- og vedligeholdelsesfasen 6.1. Behandling af patienter med debuterende skizofreni og psykoser Diagnostisk uafklarede patienter med psykotiske symptomer skal om muligt observeres i op til to uger før antipsykotisk behandling begyndes. Behandlingen skal som udgangspunkt indledes med 2. generations antipsykotiske lægemidler. Valg af præparat skal ske ud fra ønsket om at opnå maksimal effekt og udgå bivirkninger. Dosis af antipsykotiske lægemidler skal øges langsomt, med ugers mellemrum, for at fastlægge den lavest mulige effektive dosis, hvor der er færrest mulige bivirkninger. Der er ofte begyndende effekt inden for en uge, men den fulde effekt af behandling kan først vurderes efter flere uger til måneder. For patienter der oplever den første psykotiske episode første-episode patienter vil behandling i fire uger ofte kunne adskille de patienter, der responderer på behandlingen fra de, der ikke responderer på behandlingen. Mange af patienterne vil opnå tilfredsstillende behandlingseffekt af den medicinske behandling. Andre patienter vil kun opnå delvis eller utilfredsstillende effekt af behandlingen. De fleste af disse patienter vil opnå en tilfredsstillende effekt ved skift til et andet antipsykotisk lægemiddel. Hvis dette heller ikke har tilfredsstillende effekt skal speciallægen i psykiatri overveje at skifte til Clozapin eller et tredje antipsykotisk lægemiddel. Der er ikke evidens for, at samtidig behandling med flere antipsykotiske lægemidler (polyfarmaci) medfører bedre effekt. Derimod ser det ud til, at polyfarmaci medfører flere bivirkninger. Monoterapi med Clozapin skal, hvis ikke der er kontraindikationer, altid forsøges inden polyfarmaci. Polyfarmaci r kan være relevant i behandlingen af terapiresistente patienter, som ikke tåler Clozapin, hvor Clozapin ikke har haft den ønskede effekt, eller hvor der har været uacceptable bivirkninger til den hidtidige behandling. 6.2 Behandling af patienter med kendt skizofreni og gentange psykoser Efter den akutte fase skal patienten forsat behandles med det præparat, som har vist sig effektivt i den akutte fase, og hvor der ikke forekom generende bivirkninger. Det er en forudsætning, at patienten allerede i den akutte fase er titreret ind på behandling med lavest mulige dosis. Hvis der ikke opnås tilfredsstillende effekt, eller der forekommer generende bivirkninger, skal speciallægen overveje at skrifte behandling til et andet antipsykotisk lægemiddel. Effekten af den antipsykotiske behandling er bedst på de positive symptomer, hvorimod effekten på de invaliderende kognitive og negative symptomer er meget ringe. Der vil dog være ca. 20 % af patienterne, der ikke får en tilfredsstillende effekt af den medicinske behandling. Disse patienter vil eventuelt have gavn af samtidig behandling med flere antipsykotiske lægemidler (polyfarmaci) og hvis der behandles i høje doser. En årsag til behandling i høje doser og polyfarmaci kan være, at både læger og patienter har alt for høje forventninger til effekten af behandlingen. 3

4 Den recidivforebyggende effekt af behandling med antipsykotiske lægemidler er veldokumenteret. Ca. 85 % af skizofrene patienter, der har været uden væsentlige symptomer i et år, får tilbagefald inden for måneder, hvis den medicinske behandling stoppes. Er tilstanden stabil, og har patienten ikke symptomer, skal dosis forsøgsvis reduceres langsomt. Dosisreduktionen skal som udgangspunkt ske ca. hver sjette måned. Patienten skal følges nøje, og speciallægen i psykiatri må ikke afslutte patienten før tidligst to år efter seponeringen af den medicinske behandling. Der kan gå måneder til år efter en dosisreduktion, før de psykotiske symptomer recidiverer. Patienten og om muligt dennes pårørende skal instrueres i at være opmærksomme på tidlige tegn på fornyet sygdomsaktivitet. For patienter med et eller to psykotiske tilbagefald skal behandlingen almindeligvis forsætte i mindst fem år. Varig behandling vil være indiceret hos patienter med tre eller flere psykotiske tilbagefald og hos patienter, der som led i en skizofren tilstand har udvist svær selvdestruktiv eller personfarlig adfærd i psykotisk tilstand. Det er ikke relevant at skifte præparat hos en patient, hvis psykotiske symptomer i mange år har været velbehandlet med 1. generations lav- eller middeldosis antipsykotiske lægemiddel, og hvor der ikke har været væsentlige bivirkninger. Nogle patienter får recidiv af behandlingskrævende symptomer til trods for, at de er i vedligeholdelsesbehandling. Dette forekommer hyppigt blandt patienter i længerevarende antipsykotisk behandling og hos patienter med samtidigt misbrug af psykoaktive stoffer. Det kan hos disse patienter være relevant at behandle med depotinjektionspræparater. 7. Behandling af ældre med psykotiske symptomer evt. som følge af demens Ældre demente patienter skal som udgangspunkt ikke behandles med antipsykotiske lægemidler, da der er markant øget risiko for alvorlige bivirkninger såsom udvikling af parkinsonisme og øget dødelighed. Indikationen for behandling med antipsykotiske lægemidler er de samme som hos yngre, jf. vejledningens punkt 6. Inden behandlingen iværksættes er det vigtigt, at lægen laver en nøje udredning af årsagen til symptomerne, fx i form af uroskema og en grundig anamnese. Det er væsentligt at udelukke somatiske årsager, ligesom det er væsentligt at vurdere om symptomerne kan være udløst af den medicin, som patienten normalt får, fx. morfika eller benzodiazepiner. Hvis dette er tilfældet, skal lægen revidere patientens medicin, ligesom lægen om muligt skal behandle de somatiske årsager. I særlige situationer kan det være påkrævet kortvarigt at behandle ældre demente patienter, der er aggressive, fysisk voldelige, psykotiske eller tydeligt forpinte, med antipsykotiske lægemidler. Det er primært den beroligende effekt af lægemidlet, der udnyttes. Den antipsykotiske effekt indtræder først efter uger til måneder. Inden behandlingen iværksættes er det vigtigt, at lægen laver en nøje udredning af årsagen til symptomerne Vurderer lægen at der er grundlag for at starte behandling med antipsykotiske lægemidler, er doseringen mellem en tiendedel til halvdelen af de doser, der normalt anvendes hos yngre. Der skal bruges 2. generations antipsykotiske lægemidler (fx risperidon). Der skal gives så lav en dosis og i så kort tid som muligt. Behandling med 1. generation højdosis præprater, som fx Nozinan og Truxal, er kontraindiceret. Det er lægens ansvar at sikre, at behandlingen ikke varer længere end nødvendigt. Lægen skal jævnligt ved selvsyn revurdere, om der er grundlag for at fortsætte behandlingen, også selvom behandlingen er startet på hospital eller hos speciallæge i psykiatri. Ved start på behandling med antipsykotiske lægemidler skal lægen fastsætte en dato for evaluering af behandlingen. 4

5 Lægen har ansvaret for, at effekt og udvikling af bivirkninger systematisk bliver monitoreret. Alle antipsykotiske lægemidler nedsætter den ældres fysiske formåen og initiativ. Mens den antipsykotiske virkning først indtræder efter uger til måneder, er bivirkningerne kun få dage til uger om at indtræde. Ofte forveksles bivirkningerne til behandling med antipsykotiske lægemidler, som sedation og immobilitet, med, at medicinen har virket. På den baggrund fortsættes behandlingen eller bivirkningerne overses eller mistolkes som tegn på alderdom og forfald. Et godt kendskab til patienten og regelmæssig registrering af patientens fysiske og psykiske færdigheder letter observationen. 8. Behandling af gravide og ammende Lægen skal generelt udvise tilbageholdenhed med behandling med antipsykotiske lægemidler, da risiko for teratogen effekt ikke kan udelukkes. Perfanazin og Olanzapin er de præparater, der er bedst undersøgt. Behandling af gravide med antipsykotiske lægemidler er i mange tilfælde nødvendig for, at kvinden kan gennemføre graviditeten, og ikke mindst efterfølgende være i stand til at tage vare på barnet. Det er derfor vigtigt, at fertile kvinder bliver informeret om prævention og om mulige problemer og risici ved at gennemføre en graviditet samtidig med, at hun er i behandling med antipsykotiske lægemidler. Hvis kvinden er 6-12 uger henne i graviditeten, inden hun henvender sig til læge, skal læge overveje et eventuelt behandlingsskift. Behandlingsskiftet afhænger af risikoen ved det aktuelle præparat, anvendt i 2. og 3. trimester, og den skønnede risiko for recidiv af sindslidelsen. I alle tilfælde skal lægen tilstræbe, at kvinden bliver behandlet med den laveste mulige effektive dosis, eventuelt monitoreret med måling af plasmakoncentrationer. Depotpræparater skal undgås, da det er vanskeligt at foretage hurtige dosisjusteringer. Amning skal som udgangspunkt frarådes, da der er en muligrisiko for påvirkning af barnet. Hvis kvinden vælger at amme, skal lægen sikre, at barnet bliver nøje observeret for udvikling af eventuelle bivirkninger. 9. Bivirkninger, interaktioner og kontraindikationer Lægen skal monitorere ved start af behandling og efter 2, 4, 8 og 12 uger. Ved længerevarende behandling mindst en gang årligt. Lægen skal sikre at følgende bliver udført og journalført: Måling af vægt og højde Udregning af BMI Måling af taljeomfang Måling af blodtryk Måling af faste blodsukker/hba1c og lipider Optagelse af EKG Efter hver monitorering skal speciallægen i psykiatri, der aktuelt har patienten i behandling, tage stilling til den fortsatte medikamentelle behandling. Der skal som minimum foretage nedenstående undersøgelser i det regi, hvor den videre behandling og efterkontrol er aftalt. Før 2 uger 4 uger 8 uger 12 uger Årligt behandling Anamnese Vægt BMI Taljeomfang + + Blodtryk Faste

6 blodsukker Faste plasma lipider EKG Ophævelse Vejledningen erstatter Vejledning om behandling af med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år, vejledning nr af 28. juni Sundhedsstyrelsen, den xx. yy 2013 Anne Mette Dons / Torben Hærslev 6

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Region Hovedstaden, Center for Sundhed Enhed for Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Til Sundhedsstyrelsen. Kære Nanna Læssøe

Region Hovedstaden, Center for Sundhed Enhed for Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Til Sundhedsstyrelsen. Kære Nanna Læssøe Fra: Dorte Bagger Sendt: 3. januar 2014 14:20 Til: Nanna Cassandra Læssøe Cc: Katja Toft; Henrik Thomsen; Lars Kinnerup; Mette Bertelsen; Dorte Münter Emne: VS: Høringssvar fra

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved medikamentel behandling

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Høringsversion. Sundhedsstyrelsen september 2018. Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Vejledningens anvendelsesområder

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning.

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens beslutning vil myndighederne i de enkelte

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR 2007 Vejledning Behandling med antipsykotiske lægemidler Redaktion Enhed for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Psykiatri og Social Region Midtjylland 2016 Baggrund Behandling med antipsykotisk medicin skal som alt andet medicin følges nøje. I forhold til

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Medicineringsforløb for den psykiatriske patient i krydsfeltet mellem sektorer

Medicineringsforløb for den psykiatriske patient i krydsfeltet mellem sektorer Medicineringsforløb for den psykiatriske patient i krydsfeltet mellem sektorer Fokus på kommunikation mellem sundhedsaktører og patienter Charlotte Vermehren, Ph.D. (farm), lektor Leder, Medicinfunktionen

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Psykoser og brug af antipsykotika Anders Fink-Jensen og Janne Unkerskov

Psykoser og brug af antipsykotika Anders Fink-Jensen og Janne Unkerskov Psykoser og brug af antipsykotika 21.09. 2017 Anders Fink-Jensen og Janne Unkerskov CASE del 1 Hanna Nielsen f. 1974 er en 35-årig kvinde, som har været tilknyttet praksis siden 1993. Gift med Peter på

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

TILSYN MED MEDICINERINGEN PÅ LANDETS BOTILBUD, PLEJECENTRE OG PLEJEHJEM

TILSYN MED MEDICINERINGEN PÅ LANDETS BOTILBUD, PLEJECENTRE OG PLEJEHJEM TILSYN MED MEDICINERINGEN PÅ LANDETS BOTILBUD, PLEJECENTRE OG PLEJEHJEM 2012 Tilsyn med medicineringen på landets botilbud, plejecentre og -hjem Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Tilsynstema 2009: Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger

Tilsynstema 2009: Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger Tilsynstema 2009: Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger 2010 Tilsynstema 2009 Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger Sundhedsstyrelsen Redaktion

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Psykiatriske sygehuse

Psykiatriske sygehuse Psykiatriske sygehuse Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 Oktober 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon:

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Odense Kim Balsløv

Odense Kim Balsløv Odense. 07.10.2011 Kim Balsløv Akut regi Under indlæggelse, men bredere set kan behandling i ambulant regi godt have akut karakter Nyopdaget sygdom, sjældent. Forværring i eksisterende sygdom, enten som

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 1 NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE Quick guide Anvend ikke rutinemæssigt screeningsredskaber til identifikation af mulig borderline

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Benzodiazepiner. Information og rådgivning til sundhedspersoner

Benzodiazepiner. Information og rådgivning til sundhedspersoner Benzodiazepiner Information og rådgivning til sundhedspersoner 1 FORORD Behandling med benzodiazepiner kan være en vanskelig opgave for både patient og læge blandt andet pga. risikoen for afhængighed.

Læs mere

Almen praksis. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018

Almen praksis. Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 Almen praksis Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018 September 2019 Kolofon Titel på udgivelsen: Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72

Læs mere

Psykiatriske sygehusafdelinger

Psykiatriske sygehusafdelinger Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Psykiatriske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom

pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom 2009 Pludselig uventet død hos patienter med psykisk sygdom Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Tilsyn Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Historisk baggrund Meduna, Ungarsk neurolog, 1935. Kamfer-inducerede kramper hos patienter med katatoni. Cerletti

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser VEJ nr 9207 af 31/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-703-10-21/1 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tilsynsrapport. Speciallæge Kathrine Dahler-Eriksen, Odense. Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018.

Tilsynsrapport. Speciallæge Kathrine Dahler-Eriksen, Odense. Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018. Speciallæge Kathrine Dahler-Eriksen, Odense Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Klaregade 19, 1 5000 Odense C CVR- eller P-nummer: 30212800 Dato for tilsynet: 09-10-2018

Læs mere

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej J.nr: 3-19-58/1 Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej Adresse: Skovsbovej 111 Kommune: Svendborg Leder: Helle Friedrichsen Dato for tilsynet: 18. februar 2011 Telefon: 62236700 E-post: Helle.Friedrichsen@svendborg.dk

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Læs i dette nyhedsbrev om:

Læs i dette nyhedsbrev om: Læs i dette nyhedsbrev om: Skift af antipsykotikabehandling Praktiske råd ved skift af antipsykotika Antipsykotika skifteark Skift af antipsykotika hvad skal du være opmærksom på? Det er tit vanskeligt

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Bilag II. Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner 14 Videnskabelige konklusioner Haldol, der indeholder det aktive stof haloperidol, er et antipsykotisk lægemiddel, der tilhører butyrophenon-gruppen. Det er en potent,

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse VEJLEDNING OM EPIKRISER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Krav til epikrisens indhold... 2 2.1 Stamdata... 2 2.2. Anbefaling om opfølgning hos egen læge... 2 2.3 Patientinformation og -aftale...

Læs mere

Tilsynsrapport Speciallæge Kristian Busk-Johansen

Tilsynsrapport Speciallæge Kristian Busk-Johansen Risikobaseret, planlagt tilsyn med praktiserende speciallægeklinik psykiatri, 2018 Vestergade 18 4600 Køge CVR- eller P-nummer: 26525330 Dato for tilsynet: 12-03-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand,

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, nu konsulent ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Vejledningen

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Høringsudkast til tilsynsrapport Speciallæge i psykiatri Jens M. Hansen

Høringsudkast til tilsynsrapport Speciallæge i psykiatri Jens M. Hansen Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Storegade 8, 1 2 6100 Haderslev CVR- eller P-nummer: 34246688 Dato for tilsynet: 11-12-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Michael Schmidt Ledende overlæge. Vordingborg 22-10-2013

Michael Schmidt Ledende overlæge. Vordingborg 22-10-2013 Medicinsk behandling i psykiatrien, muligheder og udfordringer Michael Schmidt Ledende overlæge Vordingborg 22-10-2013 Medicin i Psykiatrien Hvorfor nu det? Vores kæreste og mest private eje Her er vores

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

E. KNUTSEN SPECIALLÆGE I PSYKIATRI ApS

E. KNUTSEN SPECIALLÆGE I PSYKIATRI ApS E. KNUTSEN SPECIALLÆGE I PSYKIATRI ApS Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Store Torv 10, 4 8000 Århus C CVR-nummer: 31586631 Aarhus kommune Dato for tilsynet: 28-08-2018

Læs mere

Speciallægerne i psykiatri, Lien og Guldbæk I/S

Speciallægerne i psykiatri, Lien og Guldbæk I/S Speciallægerne i psykiatri, Lien og Guldbæk I/S Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Bygaden 24A, st tv 9000 Aalborg P-nummer: 1014957630 Aalborg kommune Dato for tilsynet:

Læs mere

Somatiske sygehusafdelinger

Somatiske sygehusafdelinger Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 med fokus på patienter med diagnosen KOL Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Somatiske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede

Læs mere

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling

Ti veje til bedre psykiatrisk behandling Bragt på Altinget den 5.februar 2014. Ti veje til bedre psykiatrisk behandling I de senere år er vi blevet klogere på mange aspekter inden for psykiatrisk behandling. Men vi kan blive endnu bedre. Dansk

Læs mere

Brug af lægemidler ved demens. - informationsmateriale udarbejdet. til social- og sundhedsfagligt personale på plejecentre

Brug af lægemidler ved demens. - informationsmateriale udarbejdet. til social- og sundhedsfagligt personale på plejecentre Brug af lægemidler ved demens - informationsmateriale udarbejdet til social- og sundhedsfagligt personale på plejecentre Søren Troels Christensen Farmaceut, ph.d. Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Tilsynsrapport Kognitiv Klinik ved Leif Vedel Sørensen

Tilsynsrapport Kognitiv Klinik ved Leif Vedel Sørensen Tilsynsrapport Kognitiv Klinik ved Leif Vedel Sørensen Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Rosensgade 38, d 8000 Århus C CVR-nummer: 21406694 Aarhus kommune Dato for tilsynet:

Læs mere

Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient. Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed

Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient. Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed Psykiatriens medicinprojekt - den farmakologiske risikopatient Overlæge Gesche Jürgens Klinisk Farmakologisk Enhed Læringsseminar d. 29/9: Parathed, modenhed og medarbejderinvolvering Program: Udvikling

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 761 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd BF ( lykkepiller ) (8-9 min.) Tid og sted: Folketinget, onsdag

Læs mere

Tilsynsrapport Speciallæger i psykiatri v/rasmus Storm og I. Pedersen, Nyborg

Tilsynsrapport Speciallæger i psykiatri v/rasmus Storm og I. Pedersen, Nyborg «helt/delvist» skal indstille sin virksomhed. Se nærmere i vedlagte høringsbrev. Tilsynsrapport Speciallæger i psykiatri v/rasmus Storm og I. Pedersen, Nyborg Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis

Læs mere

Tilsynsrapport Samppa v/antti Samppa

Tilsynsrapport Samppa v/antti Samppa Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Vesterbrogade 20, 2 tv 1620 København V CVR- eller P-nummer: 27455662 Dato for tilsynet: 23-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF ADHD HOS BØRN OG UNGE Quick guide Det er god praksis at anvende en standardiseret rating scale som led i den diagnostiske udredning for ADHD

Læs mere

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011

Anne Rask. Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 Anne Rask Speciallæge i Psykiatri Overlæge, Psykiatrien i Holbæk November 2011 AGENDA HISTORIE DIAGNOSE I DAG HVAD ER BIPOLAR SYGDOM ÅRSAGSFORHOLD HVORDAN STILLES DIAGNOSEN BEHANDLING HISTORIE 1850 erne

Læs mere

Tilsynsrapport Psykiatrisk Klinik Randers

Tilsynsrapport Psykiatrisk Klinik Randers Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Niels Brocks Gade 14 1. sal, dør tv 8900 Randers C CVR- nummer: 29682488 Dato for tilsynet: 19-11-2018 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Velkommen til Temaaften om skizofreni. Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen

Velkommen til Temaaften om skizofreni. Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen Velkommen til Temaaften om skizofreni Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen Hvad er OPUS? Startede 1998 som projekt Intensiv psykosocial behandling Tidlig intervention virker 2-årigt

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Tilsynsrapport Anne Lindskov Jacobsen

Tilsynsrapport Anne Lindskov Jacobsen Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Vendersgade 5, 2 8800 Viborg CVR-nummer: 30795059 Viborg Kommune Dato for tilsynet: 26-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/læge: Julius Vindbjerg Nissen Behandlingssted:

Læs mere

Tilsynsrapport 2018 Inge Munk Møller, speciallæge

Tilsynsrapport 2018 Inge Munk Møller, speciallæge u 2018 Risikobaseret, planlagt tilsyn i speciallægepraksis - psykiatri, 2018 Bredhøjsvinget 1B 8600 Silkeborg CVR-nummer: 33801254 Silkeborg kommune Dato for tilsynet: 11-12-2018 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for biologiske lægemidler til svær astma

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for biologiske lægemidler til svær astma Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for biologiske lægemidler til svær astma - valg mellem lægemidler August 2018 Medicinrådets lægemiddelrekommandation for

Læs mere

Tilsynsrapport Psykiatrisk Privatpraksis v/else Kretzschmar, Odense

Tilsynsrapport Psykiatrisk Privatpraksis v/else Kretzschmar, Odense Risikobaseret, planlagt tilsyn med praktiserende speciallægeklinik psykiatri, 2018 Lerchesgade 31 th 5000 Odense C CVR- eller P-nummer: 26977851 Dato for tilsynet: 22-03-2018 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

CVI BUC Region Hovedstaden

CVI BUC Region Hovedstaden Psykose 2 måske mental syg 3 syg i mild grad 4 syg moderat grad Psykotiske symptomer/eller ikke kendt fra tidligere Symptom mestring: Hensigtsmæssig/med støtte fra andre Omlægning af medicinsk behandling

Læs mere

Denne opfattelse er stadig udgangspunktet for SINDs opfattelse af indsatsen for mennesker med psykiske lidelse.

Denne opfattelse er stadig udgangspunktet for SINDs opfattelse af indsatsen for mennesker med psykiske lidelse. november 2016 Politikpapir om: Medicinsk behandling af mennesker med psykiske lidelser SINDs hovedbestyrelse har med dette politikpapir ønsket at udtrykke landsforeningens holdning til anvendelse af psykofarmaka

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb

National Klinisk Retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb National Klinisk Retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb Merete Nordentoft Formand for arbejdsgruppen mn@dadlnet.dk Forventet livslængde for mænd med skizofreni

Læs mere

At holde balancen - med bipolar lidelse. Et oplæg ved PsykInfo og Psykiater Anne Rask og Erfaringsekspert Mads Trier-Blom Haslev den 1.

At holde balancen - med bipolar lidelse. Et oplæg ved PsykInfo og Psykiater Anne Rask og Erfaringsekspert Mads Trier-Blom Haslev den 1. At holde balancen - med bipolar lidelse Et oplæg ved PsykInfo og Psykiater Anne Rask og Erfaringsekspert Mads Trier-Blom Haslev den 1. februar 2018 Et oplæg ved PsykInfo og Psykiater Anne Rask og Erfaringsekspert

Læs mere

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring.

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring. NOTATARK Statistisk materiale til brug for høring. J.nr.: Ref.: Henrik Sprøgel Dato: 17. december 2008 e-mail: Nærværende statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af data fra Region Nordjylland

Læs mere

Birte Glenthøj Overlæge, Dr.Med. Psykiatrisk afd. E Bispebjerg Hospital

Birte Glenthøj Overlæge, Dr.Med. Psykiatrisk afd. E Bispebjerg Hospital Medikamentel behandling af skizofreni: Akut- og vedligeholdelsesbehandling samt indikationer og bivirkninger Kursus 2003 Institut for Rationel Farmakoterapi Birte Glenthøj Overlæge, Dr.Med. Psykiatrisk

Læs mere

SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS

SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS SMERTER HOS PERSONER MED DEMENS DEMENSDAGEN D. 20. NOVEMBER 2014 Demenskonsulent Hanne Harrestrup & Demensfaglig leder Pia Østergaard "SMERTE ER EN UBEHAGELIG SENSORISK OG EMOTIONEL OPLEVELSE, FORBUNDET

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del, spg 588

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del, spg 588 Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt 19. april 2017 J. nr. 17/03115 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet GHJA Bidrag til besvarelse

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2017 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler

Skizofreni via LPR: beregningsregler Skizofreni via LPR: beregningsregler Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget for i

Læs mere