STRATEGI FOR INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI FOR INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I"

Transkript

1 1 I SKOLE OG SFO En pædagogisk kurs at styre efter i hverdagen Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes det er en egenskab ved fællesskabet (Bent Madsen, 2011)

2 2 INDHOLD Indledning... 3 Definition af inkluderende fællesskaber i skoler og SFO er i Køge... 4 Mål for inkluderende fællesskaber i Køge Kommune... 5 Målets 4 dimensioner... 6 Forudsætninger for at skabe inkluderende fællesskaber... 7 Den overordnede organiseringsopgave... 8 Den lokale opgave med tilrettelæggelse af læringsmiljøet... 9 Den professionelle ledelsesmæssige opgave Den fagprofessionelle opgave Udvikling af den fagprofessionelle opgave Den specialiserede, fagprofessionelle opgave Den tværfaglige samarbejdsopgave Det vigtige forældresamarbejde Børn og unge i udsatte positioner Den lokale implementering af strategien for inkluderende fællesskaber Evaluering af og opfølgning på strategien for inkluderede indsatser... 18

3 3 INDLEDNING I Køge Kommune er det en grundlæggende værdi, at alle børn og unge har ret til at indgå i inkluderende og meningsfyldte fællesskaber. Køge Kommune ønsker, at alle børn og unge uanset køn, etnicitet eller handicap først og fremmest mødes som børn og unge, der grundlæggende er i besiddelse af de samme behov, og som oplever sig inkluderet i lokalområdets tilbud vi ønsker, at alle børn oplever at være en aktiv og betydningsfuld del af et inkluderende børnefællesskab, der rummer den forskellighed og mangfoldighed, som også afspejler sig i det øvrige samfund. vi ønsker, at alle børn og unge i det inkluderende fællesskab udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at tackle en kompleks og foranderlig verden, således at de opnår de nødvendige redskaber til at indgå i et demokratisk samfund. vi ønsker, at alle børn i det inkluderende fællesskab møder og oplever en grundlæggende værdi, respekt og forståelse - samt en egen oplevelse af mestring og læring, der giver dem mod og livslyst i deres videre færd i livet.

4 4 DEFINITION AF INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I SKOLER OG SFO ER ER I KØGE I Køge Kommune ser vi det inkluderende fællesskab som et grundlæggende fundament og mindset, hvor respekten for mangfoldighed og forskellighed er en afgørende forudsætning for at kunne lykkes. I Køge Kommune definerer vi inkluderende fællesskaber som et grundlæggende menneskesyn, der handler om at skabe gode fællesskaber i kraft af de mennesker, som indgår i det arbejdet med det inkluderende fællesskab er en dynamisk og vedvarende proces, der handler om hele tiden at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer, så de passer til de børn, der er i det. arbejdet med inkluderende fællesskaber primært er at arbejde pædagogisk med konteksten og kulturen i fællesskabet og sekundært med det enkelte barn eller mindre børnegruppe. arbejdet med det inkluderende fællesskab både er en fælles forpligtigelse og en fælles berigelse - til gavn for alle børn og unge og for fællesskabet som helhed. At lære at være i et fællesskab lærer barnet at kunne begå sig i de mange miljøer og arenaer, der hører med til at være barn, ung og voksen.

5 5 MÅL FOR INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I KØGE KOMMUNE Skolerne i Køge Kommune arbejder målrettet for, at alle børn i kommunen kan gennemføre en ungdomsuddannelse og således få de bedste muligheder i deres videre færd i livet. Et barn forbedrer generelt sine muligheder for senere at gennemføre en ungdomsuddannelse, når det er en del af de lokale fællesskaber med de udfordringer og muligheder, det indebærer Alle børn skal så vidt det er muligt inkluderes i de lokale skolefællesskaber I Køge Kommune skal alle børn tilbydes plads på skolen i det skoledistrikt, hvor barnet bor. I Køge Kommune arbejder vi for at skabe læringsmiljøer, der gør det muligt for de fleste børn at fortsætte i deres lokale skoletilbud med et både personligt, socialt og læringsmæssigt højt udbytte. I Køge Kommune ønsker vi at tage et særligt hensyn til de børn og unge, som er i fare for at blive socialt og fagligt udsatte. Der vil derfor være fokus på, at alle børn i deres skole og fritidsliv bliver mødt og understøttet på en måde, så de både socialt, personligt og fagligt har mulighed for at udvikle sig tilfredsstillende i forhold til deres forudsætninger. I Køge Kommune anerkender vi, at enkelte børn bedst oplever inkluderende fællesskaber i et specialpædagogisk tilbud. Der vil derfor fortsat blive visiteret til disse tilbud, hvis det af visitationsudvalget ses som den bedste vej til læring og trivsel for barnet. De specialiserede tilbud arbejder også målrettet med det inkluderende fællesskab. Blandt andet arbejder det enkelte tilbud med, at barnet opnår strategier for senere enten at kunne blive geninkluderet i det lokale tilbud - eller senere efter endt skolegang opleve sig aktivt inkluderet i et demokratisk samfund.

6 6 MÅLETS 4 DIMENSIONER I Køge Kommune ser vi fire dimensioner og kriterier, der løbende og i overvejende grad skal være til stede, for at et barn kan siges at være inkluderet i skole og fritidstilbuddet. Et barn skal, i den overvejende del af sin skoletid, selv opleve sig fysisk, socialt, fagligt og personligt inkluderet i fællesskabet barnet er fysisk inkluderet: o Barnet er fysisk inkluderet, hvilket vil sige, at barnet i læringsmiljøet overvejende er i samme lokaler som sine jævnaldrende kammerater. o Stamklassen ses som et hvert barns base, hvortil skolen i muligt omfang etablerer dynamiske hold, kurser og særlige tilbud for alle børn. o Barnet oplever, at nødvendige betingelser for fysisk at være på skolen og i SFO en er til stede lokaler, hjælpemidler, fysisk hjælp mm. barnet er socialt inkluderet: o Barnet oplever selv at være en værdifuld, aktiv og betydningsfuld del af et socialt fællesskab. o Barnet oplever selv nære relationer og venskaber i sit skole- og SFO-tilbud. barnet er fagligt inkluderet: o Barnet opnår et højt læringsmæssigt udbytte i overensstemmelse med dets faglige forudsætninger. o Barnet oplever selv mestring og progression. barnet er personligt inkluderet: o Barnet oplever sig selv inkluderet og ønsket i fællesskabet. o Barnet oplever voksne omkring sig, som aktivt inddrager dets stemme og perspektiv i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis.

7 7 FORUDSÆTNINGER FOR AT SKABE INKLUDERENDE FÆLLESSKABER I Køge Kommune ser vi det som en forudsætning for at skabe inkluderende fællesskaber for børn og unge, at der blandt både forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere er en fælles forståelse og accept af definitionen af begrebet (side 3) Det er en forudsætning for at arbejde med det inkluderende fællesskab, at vi er enige om, at vi er fælles om det - med forskellige opgaver Vi arbejder fælles, men på mange niveauer med tilrettelæggelsen af det pædagogiske miljø, så det er muligt for os at lave gode fællesskaber og læringsmiljøer: o o o o o o o Den overordnede organiseringsopgave Den lokale ledelsesopgave Den lokale opgave med tilrettelæggelse af læringsmiljøet Den fagprofessionelle opgave Den specialiserede fagprofessionelle opgave Den forældrebaserede opgave Den tværfaglige samarbejdsopgave

8 8 DEN OVERORDNEDE ORGANISERINGSOPGAVE I Køge Kommune ønsker vi at organisere gode børnefællesskaber, der fra start giver lige muligheder til alle børn og unge ved at møde dem med de indsatser, der er behov for. Indgribende niveau Foregribende niveau Forebyggende niveau Vi møder først og fremmest børnene på det forebyggende niveau i hverdagen. Det gør vi ved at tilrettelægge gode og trygge læringsfællesskaber med høj trivsel og fagligt udbytte, og hvor der er plads og rum til forskellighed og mangfoldighed. Vi prioriterer højt forebyggende indsatser, der arbejder med at gribe børn og unge, før de risikerer at komme i vanskeligheder ved bl.a. at generelt understøtte børnene i særlige overgange og situationer, hvor vi ved, det kan blive svært. Dette er ofte i samarbejde med både skolens ressourceteam og/eller PPR, SSP samt skolens forebyggende rådgivere. Vi møder børnene på det foregribende niveau, når der er brug for en ekstra indsats. Vi ønsker at understøtte børn i begyndende vanskeligheder ved at iværksætte en målrettet, fokuseret indsats med en ekstra opmærksomhed, tydelig handleplan og evaluering, så de kan komme i trivsel og læring igen. Skolens ressourceteam og ressourcepersoner samt øvrige samarbejdspartnere indgår i tæt samarbejde med både forældre og medarbejdere. Vi møder børnene på det indgribende niveau, når et barn eller ung er i så store og langvarige vanskeligheder, at der er brug for en helt særlig indsats af særlig karakter. Vi tilbyder børnene den særlige specialpædagogiske støtte og indsats, som der er behov for, for at de kan komme i trivsel og udvikling. PPR, Familiecenter Køge og Visitationsudvalgene er i tæt samarbejde om den rette indsats.

9 9 DEN LOKALE OPGAVE MED TILRETTELÆGGELSE AF LÆRINGSMILJØET I Køge Kommune ser vi det som en forudsætning for det inkluderende fællesskab, at børnene oplever læringsmiljøet positivt med fokus på både læring og trivsel. Læringsmiljøet kan beskrives som klimaet eller atmosfæren i klassen, klassekulturen og det sociale miljø (jf. Mitchell, 2014) Læringsmiljøet tilrettelægges, så hvert enkelt barn oplever en grundlæggende oplevelse af at være holdt af og blive mødt med accept, omsorg og nysgerrighed for dets oprindelige intentioner. Læringsmiljøet tilrettelægges, så børnene både trives og opnår et læringsmæssigt tilfredsstillende udbytte ved at blive mødt med passende krav og udfordringer, der passer til det enkelte barn. Læringsmiljøet tilrettelægges med tydelige målsætninger og handleplaner for både det overordnede fællesskab samt for det enkelte barn. Læringsmiljøet organiseres, så der er en sammenhæng og genkendelighed mellem de forskellige arenaer, som børnene er i. Det betyder både i forbindelse med overgange, miljøskift, nyt personale og i skellet mellem holddeling og klasseundervisning.

10 10 DEN PROFESSIONELLE LEDELSESMÆSSIGE OPGAVE I Køge Kommune ser vi det som en forudsætning for det inkluderende fællesskab, at ledelsen på den enkelte skole sætter tydelige rammer og retning for det lokale arbejde med fællesskabet. At skabe inkluderende fællesskaber er en fælles opgave ledet af den lokale ledelse Ledelsen arbejder med tydelige retningslinjer for arbejdet med fællesskabet via en overordnet, lokal handleplan for inkluderende fællesskaber på skolen og i SFO en. Ledelsen arbejder aktivt med at inddrage både MED udvalg, pædagogisk personale og forældre i udarbejdelsen af skolens værdier, normer og læringskultur med henblik på at skabe inkluderende læringsmiljøer. Ledelsen løbende tydeliggør og deler lokal viden og erfaring om inkluderende fællesskaber blandt personalet. Ledelsen er ansvarlig for, at der efter behov lokalt udarbejdes særlige mål og handleplaner for både større og mindre børnefællesskaber samt individuelle børn, som løbende justeres og evalueres. Ledelsen er ansvarlig for, at forældrene oplever sig inddraget og hørt i et ligeværdigt samarbejde - med respekt for den fagprofessionelle opgave. Ledelsen har det overordnede ansvar for, at der afholdes møder og sparring i henhold til den i Køge Kommune aftalte mødestruktur (bilag). Ledelsen skaber et ressourcemæssigt råderum til, at specialiserede medarbejdere har mulighed for at vejlede og sparre med både kolleger og eventuelle understøttende funktioner, som indgår i særlige indsatser. Ledelsen har løbende dialog med forvaltning og andre samarbejdspartnere.

11 11 DEN FAGPROFESSIONELLE OPGAVE I Køge Kommune ser vi det som en forudsætning for at skabe inkluderende fællesskaber, at medarbejdere ser det som muligt at arbejde med den fagprofessionelle opgave i hverdagen. For at skabe inkluderende fællesskaber må medarbejderne opleve at kunne få sparring med udgangspunkt i konkret praksis. Det pædagogiske personale alle har kendskab til og bruger den i Køge aftalte Reaktormodel for inkluderende fællesskaber (bilag). Det pædagogiske personale oplever tid og mulighed for fælles refleksion i forhold til at skabe det inkluderende fællesskab i praksis. Det pædagogiske personale oplever at kunne få konkret hjælp fra skolens ressourcepersoner til at tilrettelægge inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer af forebyggende karakter i hverdagen. Det pædagogiske personale oplever at kunne få konkret hjælp fra skolens ressourcepersoner til at kunne tilrettelægge særlige indsatser af foregribende karakter efter behov. Det pædagogiske personale oplever ledelsesmæssigt fokus og bevågenhed i forhold til konkrete opgaver og særlige indsatser. Det pædagogiske personale oplever at blive medinddraget og hørt i både de pædagogiske overvejelser og den pædagogiske organisering af både forebyggende og særlige indsatser. Det pædagogiske personale oplever at have den nødvendige tid til samarbejde.

12 12 UDVIKLING AF DEN FAGPROFESSIONELLE OPGAVE I Køge kommune ser vi det som en forudsætning for at skabe inkluderende fællesskaber, at medarbejderne har mulighed for at udvikle deres kompetencer, således at de kan understøtte børnene i situationer, hvor det kan blive svært for dem. For at skabe inkluderende fællesskaber, må medarbejderne opleve at have både kompetencen og rammerne til det Det pædagogiske personale løbende bliver tilbudt fælles uddannelsesdage med henblik på at sikre et grundlæggende vidensniveau om inkluderende fællesskaber, så alle oplever sig klædt på til opgaven. Det pædagogiske personale bliver i overensstemmelse med ledelsen tilbudt udviklingsprojekter på både centralt og lokalt niveau. Det pædagogiske personale løbende deltager i lokale dialoger med ledelse, kolleger og forældre om betydningen af inkluderende fællesskaber. Det pædagogiske personale, som har særlig interesse for og eventuelle funktioner i forhold til arbejdet med inkluderende fællesskaber, kan i overensstemmelse med ledelsen løbende blive videreuddannet på diplomniveau.

13 13 DEN SPECIALISEREDE, FAGPROFESSIONELLE OPGAVE I Køge Kommune anser vi det som en forudsætning for at kunne arbejde med inkluderende fællesskaber, at medarbejdere og forældre oplever at kunne få sparring, råd og vejledning fra særligt uddannet personale. For at skabe inkluderende fællesskaber er der på alle skoler tilgængeligt personale med særlig viden om og uddannelse indenfor inklusion Der på alle skoler skal være uddannede inklusionsvejledere med en fast funktionsbeskrivelse (bilag), som i praksis både rådgiver og vejleder det pædagogiske personale, ledere og forældre, deltager direkte i de pædagogiske indsatser i klassen samt kan have samtaler med de børn, der har behov for det Der på alle skoler er uddannet personale, som vejleder kolleger i udarbejdelse af pædagogiske handleplaner, når der er brug for særlige indsatser i en periode Der deltager min. 1 inklusionsvejleder fra hver skole i et fagligt netværk på tværs af hele kommunen. Netværket er ledet af konsulenter fra henholdsvis skoleafdeling og PPR. Netværket arbejder med kompetenceudvikling og erfaringsudveksling og er et vigtigt led i den samlede inklusionsindsats i Køge Kommune Der på alle skoler er inklusionsmedarbejdere, der - i overensstemmelse med den besluttede indsats - direkte understøtter både børn og personale i de inkluderende fællesskaber Der på alle skoler er etableret tværfaglige ressourceteam, som løbende arbejder med de særlige indsatser i skole og SFO Teamets kerne består af skolens ledelse, inklusionsvejleder, forebyggende rådgiver ansat i FCK og PPR personale. Efter behov kan øvrige personer og /eller faggrupper inddrages f.eks. faglige vejledere, sundhedspleje, tandpleje mm. Teamet skal først og fremmest rådgive ledelsen til at kunne træffe nødvendige beslutninger, men kan også selv indgå direkte i indsatserne.

14 14 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSOPGAVE I Køge Kommune ser vi det som en forudsætning for at skabe inkluderende fællesskaber, at de fagprofessionelle arbejder sammen på tværs af faggrænser. For at skabe inkluderende fællesskaber, arbejder de fagprofessionelle sammen om opgaven Der er fokus på at forældre og børn oplever en sammenhængende hjælp og indsats fra Køge Kommune. Der er fokus på en - for alle fagprofessionelle kendt - tværfaglig samarbejdsmodel, så de forskellige parter ved, hvad de skal gøre, hvornår og med hvem. Der er fokus på forenklede samarbejdsprocesser, planer og tilbagemeldinger mellem de forskellige samarbejdspartnere. Der er fokus på en tidlig orientering mellem de forskellige professionelle arenaer, så der hurtigt kan iværksættes indsatser, som skaber de bedste udviklingsmuligheder for barnet/den unge. Der er fokus på rettidig og målrettet brobygning mellem daginstitution og distriktsskole, Skole og SFO. Der er et tæt samarbejde mellem skolerne, skoleforvaltning, SSP, PPR og Familiecenter Køge.

15 15 DET VIGTIGE FORÆLDRESAMARBEJDE I Køge Kommune ser vi det som en forudsætning for at skabe inkluderende fællesskaber, at forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere. For at skabe inkluderende fællesskaber, arbejder forældre og fagprofessionelle sammen om fælles mål Forældre bliver betragtet som en ressource i et løsningsorienteret samarbejde om børnene. Forældre kender og møder tydelige forventninger til deres deltagelse i arbejdet for det inkluderende fællesskab. Forældre, pædagogisk personale og evt. ledelse arbejder sammen om en fælles forståelse af begrebet inkluderende fællesskaber. Forældre oplever sig selv som aktive deltagere og medansvarlige for hele fællesskabet. Forældre, pædagogisk personale og evt. ledelse er lydhøre og nysgerrige på hinandens perspektiver og forskellige roller i forståelsen af barnets handlinger og intentioner. Forældre, pædagogisk personale og evt. ledelse afser den nødvendige tid for at kunne beslutte fælles mål og fælles handlinger. Forældre oplever at blive løbende inddraget og orienteret i forhold til handleplaner og særlige indsatser.

16 16 BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER Køge Kommune ønsker at kunne tilbyde alle børn den hjælp og de rammer, der gør det muligt for dem at kunne indgå i et inkluderende fællesskab. Børn i udsatte positioner kan have brug for ekstra hjælp i en periode for at understøtte den gode udvikling. Alle børn har potentialer og ressourcer til at kunne bidrage til det inkluderende fællesskab Der arbejdes lokalt med effektive, dynamiske handleplaner, der sætter pædagogisk retning for indsatser af midlertidig varighed i den lokale skole og SFO. Der arbejdes tæt sammen tværfagligt med daginstitutioner og øvrige faggrupper. Der arbejdes lokalt med et tæt samarbejde med PPR, som overvejende har en konsultativ funktion i forhold til medarbejdere og ledelse. Der arbejdes tæt sammen med SSP om både forebyggende og foregribende indsatser. Der arbejdes tæt sammen med Familiecenter Køge med fokus på tidlig sagsbehandling og orientering for at sikre hurtige, forenklede og effektive indsatser ved de første bekymringer. Der er et særligt fokus på løbende progression og forbedring i samarbejdet, så vi sammen kan blive endnu bedre. Der arbejdes tæt sammen med både de aktuelle forældre samt øvrige forældre i klassefællesskabet, da det inkluderende fællesskab er en fælles opgave. Der arbejdes tæt sammen med Køge Kommunes Centrale Visitationsudvalg på Skoleområdet i forhold til enten at få tildelt midlertidig hjælp til at etablere særlige indsatser på den lokale skole eller til at blive tilbudt et andet skoletilbud, der i højere grad kan understøtte barnets positive læring og udvikling. (bilag: visitationsstruktur i Køge Kommune) Der arbejdes på, at børn og unge i et specialpædagogisk tilbud uden for skoledistriktet, fortsat kan have en social tilknytning til det lokale område.

17 17 DEN LOKALE IMPLEMENTERING AF STRATEGIEN FOR INKLUDERENDE FÆLLESSKABER Køge Kommune tænker, at strategien for inkluderende fællesskaber særligt giver mening for alle børn og unge, når den får sit eget liv i de lokale miljøer. Fra papir til praksis - til brugbar i hverdagen Der på alle skoler i Køge ved udgangen af skoleåret 2018/19 vil være en lokal handleplan for inkluderende fællesskaber og udviklingsorienterede læringsmiljøer for alle børn. Handleplanen vil være etableret i samarbejde med både skolens bestyrelse, skolens ressourceteam samt skolens MED-udvalg. I handleplanen skal indgå en beskrivelse af: o Det forebyggende arbejde med det positive læringsmiljø o Særlige indsatser af både forebyggende og foregribende karakter o Evaluering og dokumentation af indsatser o En lokal model for forældresamarbejde af både forebyggende og foregribende karakter o Implementering af begrebet inkluderende fællesskaber som et grundlæggende mindset blandt både forældre og pædagogisk personale Der vil på alle skoler være en tæt og udviklingsorienteret dialog med både skoleforvaltning og det centrale visitationsudvalg på skoleområdet.

18 18 EVALUERING AF OG OPFØLGNING PÅ STRATEGIEN FOR INKLUDEREDE INDSATSER Køge Kommune ønsker løbende at følge op på strategien for inkluderende fællesskaber, så den fortsat kan være en meningsfuld retningsgiver for brugerne af den. En strategi skal være mål med mening for dem, der skal bruge den Køge Kommune vil være i tæt opfølgning med skolernes ledelse om indsatser og udviklingspunkter i forhold til inkluderende fællesskaber. Køge Kommune vil være i tæt dialog med skolernes ledelse om evaluering af den lokale handleplan for inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer. Køge Kommune vil være i tæt dialog med skolernes ledelse samt medarbejdere om livet på skolen og SFO en, så mål og indsatser fortsat har den rette relevans. Køge Kommune vil følge op på børn og unges trivsel og læring ved løbende at følge dels Undervisningsmiljøvurdering samt Trivselsundersøgelser.

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI Baggrund Behovet for større inklusion har igennem flere år været et politisk tema både kommunalt og nationalt. Senest har undervisningsministeren og

Læs mere

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab

Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Inklusionspolitik at høre til i et fællesskab Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Indhold 3 5 6 7 8 9 Inklusion i Dragør Kommune at høre til i et fællesskab Faglighed Organisering Forældresamarbejde

Læs mere

INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast)

INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast) INKLUSIONSPOLITIK at høre til i et fællesskab DRAGØR KOMMUNE (udkast) Revideret 2016 0 Indhold Inklusion i Dragør Kommune 2 Faglighed 4 Organisation 5 Forældresamarbejde 6 Tidlig indsats 7 Opfølgning og

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet

TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ 2018 Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet Forslag til den nye formålsparagraf Dagtilbudsområdet er reguleret af dagtilbudsloven,

Læs mere

Der mangler brugen af differentieret sprogbrug, hvilket får strategien til at fremstå som generaliserende. Bl.a. på side 3 i visionen for Egedal.

Der mangler brugen af differentieret sprogbrug, hvilket får strategien til at fremstå som generaliserende. Bl.a. på side 3 i visionen for Egedal. Høringssvar på inklusionsstrategien fra områdeledergruppen. Områdeledergruppen er undrende overfor strategiens form, processen og deltagelsen omkring udarbejdelsen. Formen ser vi som en blanding af vision,

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering. Tegn for dagtilbud Dybbøl/ Sundeved som medarbejderne handler på: Hurtig indsats til børn med særlige behov

Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering. Tegn for dagtilbud Dybbøl/ Sundeved som medarbejderne handler på: Hurtig indsats til børn med særlige behov SMTTE på Inklusion Sammenhæng Mål Tegn Tiltag Evaluering Politisk baggrund: I Sønderborg kommune inkluderes det enkelte barn i fællesskabet. Hvorfor: Vi vil inkludere børn i Sønderborg kommune så de får

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Bilag 6 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Personlige og sociale kompetencer

Bilag 6 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Personlige og sociale kompetencer I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? I mindre I nogen I høj I meget høj Ikke sat kryds MÅL: For børn 3 11 9 90 % af børnene er i trivsel og er socialt robuste børn, der er

Læs mere

Nordvestskolens værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag Nordvestskolens værdigrundlag Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament. Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

April Fælles om trivsel. Strategi for fællesskab og trivsel. på 0-18 år. Frederikssund Kommune

April Fælles om trivsel. Strategi for fællesskab og trivsel. på 0-18 år. Frederikssund Kommune April 2018 Fælles om trivsel Strategi for fællesskab og trivsel på 0-18 år Frederikssund Kommune Indledning og realisering Fælles om trivsel er en strategisk prioritering af de fokusområder, som har afgørende

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014

Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Inklusionshandleplan for Bjedstrup Skole og Børnehus 2014 Handleplanen for inklusionsarbejdet i Bjedstrup Skole og Børnehus tager sit udgangspunkt i Skanderborg Kommunes strategi for inklusion, Børn og

Læs mere

Mål i Budget 2018 Børn og Unge (version )

Mål i Budget 2018 Børn og Unge (version ) Mål i Budget 2018 Børn og Unge (version 220517) Serviceområde 10, 12 og 16 Fokusområde Alle børn skal være en del af fællesskabet. - Inklusion af børn og unge i dagtilbud og skoler. - Fastholdelse af børn

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023 Indledning Dagtilbuds- og skolepolitikken er blevet til i en inddragende proces, hvor forældrerepræsentanter, ledere, medarbejdere,

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Dragør Kommunes strategi og drejebog for overgange fra børnehave til SFO og skole. Dragør kommune

DEN RØDE TRÅD. Dragør Kommunes strategi og drejebog for overgange fra børnehave til SFO og skole. Dragør kommune DEN RØDE TRÅD Dragør Kommunes strategi og drejebog for overgange fra børnehave til SFO og skole Dragør kommune Redigeret oktober 2017 0 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...2 1. Fælles grundfaglighed...3

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune

Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune Indhold INDLEDNING... 2 FORMÅL... 2 BAGGRUND... 3 RAMMEN... 4 TEMAERNE... 4 DEN LOKALE PROCES... 5 FRIST FOR UDARBEJDELSE... 6 1 INDLEDNING Med vedtagelse

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Faglige pejlemærker for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Baggrund Som led i projektet Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR er der udviklet faglige pejlemærker for den tidlige

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested

Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested En fælles skolekultur med fælles grundlæggende værdier skal sikre, at eleven oplever: Formål: - At alle elever trives i skolens sociale

Læs mere

Strategi for Børn og Unge. Lemvig Kommune

Strategi for Børn og Unge. Lemvig Kommune Strategi for Børn og Unge Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger 1 Indledning Inklusion har præget den offentlige debat siden 2012, hvor der blev gennemført

Læs mere

Inklusionsstrategi Store Heddinge skole 2017

Inklusionsstrategi Store Heddinge skole 2017 Inklusionsstrategi Store Heddinge skole 2017 Inklusion: En fælles opgave, et fælles ansvar Børn skal opleve sig som en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab. Det er centralt for at lære

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER

D.I.I. Grøften - Skovbørnehaven Grøftekanten - D.I.I. Anemonen - D.I.I. Skovkanten Dagplejen i Viby - LANDINSTITUTITONEN 2-KLØVEREN INDSATSOMRÅDER 1 2 Sprog 2-kløveren Status og Sammenhæng I forbindelse med kvalitetsrapporten og samtalen var en af de aftalte udviklingspunkter for dagtilbuddet Vestergård: Sprog: Øget fokus på sproget 0-3 års området.

Læs mere

Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde

Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde Børne- og Ungdomsforvaltningen Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde for skoler, KKFO, klynger, fritidsklubber, fritidstilbud, institutioner i klynger. FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Ledelsesmodel for Gladsaxe kommunes skolevæsen

Ledelsesmodel for Gladsaxe kommunes skolevæsen Ledelsesmodel for Gladsaxe kommunes skolevæsen Indledning I Gladsaxe skolevæsen ser vi ledelse som udøvelse af indflydelse på organisationens medlemmer og andre interessenter med henblik på, at opfylde

Læs mere

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner.

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner. 28.10.17 Langhøjskolen skolen som fælles projekt Inklusionshandleplan Langhøjskolen har tydelig retning og lederskab i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvilket sikrer en tydeligere

Læs mere

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne.

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. Inklusion Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion kan meget kort defineres som: Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. For SFOèrne i Hvidovre betyder

Læs mere

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået.

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået. Skolepolitik Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den Gode Skole i Silkeborg Kommunes skolevæsen

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Inklusionens 10 bærende elementer Strategi for inklusion Skanderborg Kommune

Inklusionens 10 bærende elementer Strategi for inklusion Skanderborg Kommune Principper og handleplan for inklusionsarbejdet i Landsbyordningen i Voerladegård Med udgangspunkt i Skanderborg Kommunes Strategi for inklusion og Skolebestyrelsens principper for inklusion, har landsbyordningens

Læs mere

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi 1 Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi Frederiksbjerg Dagtilbud er en del af Børn og Unge i Aarhus Kommune, og dagtilbuddets kerneopgave, vision og strategi er i harmoni med magistratens

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK T S A K UD Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Forordet kommer senere BØRN & UNGE POLITIKKEN HAR 5 TEMAER. Hans Erik Møller Formand Børn & Familieudvalget Knud Jager Andersen

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

GRUNDLAG. for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde. Grundlaget indeholder konkrete mål, midler og metoder for det fritidsog ungdomspædagogiske

GRUNDLAG. for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde. Grundlaget indeholder konkrete mål, midler og metoder for det fritidsog ungdomspædagogiske Grundlaget indeholder konkrete mål, midler og metoder for det fritidsog ungdomspædagogiske arbejde i Fredericia kommune 2017 GRUNDLAG for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde www.fredericia.dk 2

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

OVERGANG OG SAMARBEJDE FRA SFO TIL KLUB

OVERGANG OG SAMARBEJDE FRA SFO TIL KLUB OVERGANG OG SAMARBEJDE FRA SFO TIL KLUB INDLEDNING Denne beskrivelse er den fælles ramme og de fælles retningslinjer for samarbejdet om overgang fra SFO til klub et samarbejde, der skal sikre den trygge

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Inklusion i Egedal Kommune. En vision om inkluderende fællesskaber

Inklusion i Egedal Kommune. En vision om inkluderende fællesskaber Inklusion i Egedal Kommune En vision om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit liv. Måske har du også haft

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2019-22 Børn og unge der tør 1 DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR, SÅ DET KLARER JEG HELT SIKKERT! PIPPI LANGSTRØMPE Indledning I Børne- og Ungepolitikken for 2019-22 ønsker vi som byråd

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER.

MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. SOLRØD KOMMUNE Årsplan 2018 MOSEBO OG PILEBO BØRNEHAVER. DE SMÅ BØRNEHAVER, HVOR ALLE KENDE ALLE 1. Indledning - Mosebo og Pilebo er to små 40 børns børnehaver der beliggende tæt ved Solrød station (Mosevej

Læs mere

FOREBYGGELSESSTRATEGI

FOREBYGGELSESSTRATEGI FOREBYGGELSESSTRATEGI - fælles sigtelinjer for forebyggelse af eksklusion og udsathed blandt børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen INDHOLD

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere