Hæmostase og trombose Disposition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæmostase og trombose Disposition"

Transkript

1 tn ctnctti, v- Hæmostase og trombose Disposition Det hæmostatiske system Diagnostik af hæmostaseforstyrrelser Arvelige blødersygdomme (hæmofihi og von Willebrands sygdom ) Venøs tromboemboli (trombofili ) Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC ) Koagulation-studenterunderv. Det hæmostatiske syste m Funktion og dysfunktion Systemets funktion er standsning a f blodtab fra karbanen efter vævsskad e Forstyrrelser af systemet medføre r Blødning (hæmorragisk diatese ) Blodpropdannelse (trombose ) Blødning og blodpropdannels e Koagulation-studenterunderv. 2 1

2 Primær og sekundær hæmostase Før kad Efter vævsskade LØS Stabiliseret blodnladerron blodniad Koagulation-studenterundere. 3

3 ~l~ 1,~'3 u,o+o DEN PRIMÆRE H/EMOSTASE Før vævsskade von Willebrand fakto r 0 Fibrinogen ~ Thrombocy t 42 0 Kollagen Karendotel Subendote l Efter vævsskade Thrombocytadhæsio n 0 Tromboxan AZ ADP Serotonin Faktor V Fibrinogen von Wi etrend fakto r Thrombocytagg regat io n Koagulation-studenterundere. 4

4 von Willebrand Fakto r Betydning for thrombocytadhæsio n + ==,1A-,. y,.a,2 2:,,az ^,:rv:t :fk.iftem E SUBENDOTHELIU M Koagulation-studenterunderv. 5 KOAGULATIONSSYSTEM ET In vitaaktiverin g In vivo aktivering Overfladekontakt Veevsskade FXII, PK, K VF ~ FVII FVlla VF FM FXIa ~ FIX FIX a FVIIIa 4--- FVII I FX_ FXa FVaj FV FXII I -' 1 Prothrombi n Thrombin - FXllla Fibrinogen Fibrin Fibri n (krydsbundet ) Koagulation-studenterunderv. 7 1

5 Struktur af vitamin K-afhængige Propeptid Vitamin K-afhænglg K arboxylase Aghh. 4f.YYYYY hæmostasep roteine r ~e "aik%i~3amir Gla-domæne K Karboxylg I utamyl reste r r,fi~'ik$s~4o"$l~v~ 1':~;Ti3"fi:~i`",:' Pntlaeaåln FakeerYll FaktorIX K '4.3i,~:x`:'sSåa.'i.z. r.k3 `~ ;iwl~ ~ '~.^r::cf:'iå FØ X Protein C K Protein S Koagulation-studenterunderv. 8 Aktivering af faktor X Mode l 4~L1`~r~r~ ~ `" ~: :ry~.l4.0 ru~ij~i.'~!r ~~i;.k.,c,~.~' ~~~ti~7~ Koagulation-studenterunderv. 9. 1

6 ~`r,. ~ ~,, a., r I ~ ~,. Koagulation 'WRq~ 7 i P,~~~ ~~~' S, ' fi~,; ~~,~ 5y~t~" '!~ ± I.~:~.. Antikoagulation r ~ ";i~,,~r'a, ~,, ~ z~ o ~;,. -. ~ i......, ~~;, m. ~ ~fi `i. ~ r.. - r - ;d. ~'.,.., FIXa F /- * FX FXa FVa Prothrombin Fibrinogen ~ y FVIII i <2tltithrombin-H S Thrombi ~Antithrombin-H S J Fi rin Fibrin nedbrydningsprodukte r Plasm in inhibito r Jasmin Plasminogen PA I -1~ Vævs-plasminogen ~ aktivator Thrombi n Trom bomoduli n Protein Ca Protein S Protein C Fibrinolyse Koagulation-studenterundere. 12

7 Screening af den hæmostatiske funktio n GRUNDIG ANAMNES E Objektive symptomer og familiær disposition til blødnings- eller trombosetendens Medicin (trombocythæmmende farmaka, K- vitamin-antagonist, heparin ) KLINISK UNDERSØGELS E Blødning fra hud eller slimhinde r Posttrombotiske senfølger, varice r Koagulation-studentenmderv. 1 3 Klinik ved blødningstenden s PRIMÆR SEKUNDÆ R KLINIK HÆMOSTASE HÆMOSTASE DEFEKT DEFEKT Petekkier (thrombocytopeni) Nej Ekkymoser Ja Ja Led/- muskelblødning Nej Ja Slimhindeblodning Spontan Ved traume Postoperativ eller posttraumatisk Straks Forsinket blødning Koagulation-studentenmderv. 14 Screeningsundersøgelse r for blødningstendens P-Koagulation, intern+fælles vej (APTT) P-Koagulationsfaktor II+VII+X (INR) B-Thrombocytter Koeg ulation-studenterunderv. 15 1

8 APTT er forlænget ved : Nedsat funktion af en eller flere koagulationsfaktorer til under ca. 30% af middelnormalværdien Heparinbehandlin g Lupus antikoagulan s Koagulation-etudenterunderv. 18 APPT Screener den totale aktivitet af alle faktorer i interne reaktionsvej,.~.~ n.. Intern Ekstern XII OverfadcltonØt XI XIIa XI~. X ~ IX.. IXa- Vllla ~.,~.. Va Prothrombin-O Thrombin Koagulationsfaktor ll+vli+ X Analyseprinci p Baseret på aktivering af koagulationsprocessen i plasm a med vævsfaktor og Ca 2 efterfulgt af måling af koagulationstide n Roagulation sdrdentcnmderv Koagulation atudentønderv. 19 1

9 Koagulationsfaktor II+VII+X Screener den totale aktivitet af alle faktorer i eksterne reaktionsvej Intern Overfadekonblct XII~'xII, xr""ti XIa IX... TX~ VIII. V Ekstern VII(a) = TF Xi ' Va I Prothrombin--~0 Throtnbin INR-begrebet INR = International Normalized Rati o INR er indført af WHO for at standardisere kontrol af AK-behandlin g INR er et mål for hvor meget koagulationstiden af patient-plasm a forlænges i forhold til koagulationstiden af normal-plasma (relativ tid ) INR stiger ved øgning af Warfarindosis Ko.guLation-shdentenØerv. 20 Koagulation-studentemnderv. 2 2 Koagulationsfaktor II+VII+X Indikatio n Kontrol af AK-behandling med Warfari n og andre vitamin K-antagoniste r Screening for blødningstenden s Diagnostik og kontrol af leverinsufficiens Mistanke om vitamin K-mange l Koegul.tØ-swdactoruoderv. 21 AK-behandlin g Ca er i længerevarende AKbehandling i Danmark. Hyppigste årsager: Kronisk atrieflimren (>60 år) Mekaniske hjerteklappe r Venøs trombose og lungeembol i Antifosfolipid Syndro m Koagulation-.dente nnderv. 23 1

10 AK-behandlin g Terapeutisk interva l Arvelige blødersygdomm e Incidens per Mekaniske hjerteklapper : 2,0-3,0 eller 2,5-3,5 afhængig a f klaptype og positio n Alle andre indikationer: 2,0-3,0 INR SYGDOM Von Willebrands sygdom Hæmofili A Hæmofili B INCIDENS KoagulatØ-studenterunderv. 24 Koagulation-atudentaundrn. 26 Hyppigste blødersygdomm e Von Willebrands sygdo m Mangel på von Willebrand-fakto r Autosomal dominant arvegang HæmofiliA og B Mangel på faktor VIII (A) og IX (B ) Recessiv X-bundet arvegan g Klassifikation af von Willebrands sygdom Type 1(>70%): Delvis mangel på normal vwf og faktor VIII - milde til moderate symptomer Type II (15-20%) : Tilstedeværelse af vwf med abnorm struktur/funktion og ofte mange l på faktor VIII - milde til moderate symptomer Type Ill (2-5%): Næsten komplet mangel på vwf og faktor VIII - svære symptome r Koagulation-stud.taunderv. 25 Koagulation-studaiterunderv. 27.2

11 Klassifikation af hæmofil i Sværform (ca. 50%) : < 1% af normal aktivitet Moderatform : 2-5% af normal aktivite t Mild form : > 5% af normal aktivitet Gendiagnostik er et vigtigt supplement ved klassifikation af sværhedsgra d Venøs tromboembolis k sygdom Årlig incidens per Akut venøs tromboemboli : 1 0 Fatal lungeemboli : 2 Prævalens per Posttrombotisk syndrom : 20 0 Koagulation-studentenaderv Koagulation-atudenterunderv. 30 Sygdomsdebut af blødersygdom Svær blødersygdo m Første leveår med spontane blødninger o g blødning efter minimale traume r Moderat til mild blødersygdom Tidlig barnealder til voksenalder me d blødning efter minimale traume r Venøs versus arteriel trombos e Fællestræk Multifaktorielt betinget Forskelle Arteriel trombose opstår primært pga. inflammatoriske forandringer i karvægge n (atherosclerose ) Venøs trombose opstår primært pga. hyperkoagulabilitet kombineret med ændred e flowforhold i blodet Koagulation-studen. 29 Koagulation-eWdentemoderv. 31.3

12 Venøs versus arteriel trombos e Genetiske abnormiteter af hæmostaseproteiner bidrager væsentligt til de n venøse tromboses patogenese (i ca. 30% af tilfældene). Der er ikke evidens for at abnormitete r af hæmostaseproteiner spiller en kritisk rolle for den atherosklerotiske proces, men arteriel trombose bidrage r væsentligt til dens symptomatolog i Koagulation-studentøundety. 32 DVT i underekstremiteterne Opstår som regel i lægmuskulaturens vene r (distal eller crus-dvt) Ca. 20% spreder sig til proksimale dybe vener inden for en uge (proksimal DVT ) Kliniske symptomer optræder som regel først efter proksimal spredning Proksimal spredning medfører risikoøgning for klinisk manifest lungeemboli fra < 2% ti l ca. 30 % Koagulation-studøtaunderv. 34 Lokalisation af DVT Underekstremiteterne: 90 % Overekstremiteterne: 8 % Usædvanlige steder: 2 % Viscerale vener (fx mesenterial-, portal-, lever-, milt-, nyrevener ) Cerebrale vener (sinus sagitalis ) Venøs tromboembol i Risikofaktore r Genetiske Venøs tromboembol i Erhverved e Koagulation-studenteronde v KosguWiØdudeØauodav. 35 4

13 Incidens af venøs tromboemboli versus alde r Medfødt trombofil i Genetiske defekter : Mangel på antithrombin, protein C og protein S, Faktor V Leide n (Arg506G1n) og prothrombin G20210A Arvegang : Autosomal dominant lav klinisk penetran s Sygdomsdebut : Som regel efter pubertete n Klinik : Venøs tromboemboli opstår spontant eller efter minimal provokatio n Ko~Bulåion ~dåeøenmdav. 36 KoaBulalion-studentaunderv. 38 Erhvervede risikofaktorer fo r venøs tromboembol i Risikofaktor Risikoøgning Graviditet 4 Puerperium 1 4 Oral kontraception 4 Postmenopausal hormonsubstitution 3 Immobilisation /hospitalisering 1 0 Kirurgi/traume 1 0 Tidligere DVT 8 Cancer 5 Prævalens og risikoøgning ved genetisk e risikofaktorer for venøs trombofil i Risikofaktorer Almene Befolkning 1. gangs tromboemboli Relativ risikoegning (%) (%) (% ) Faktor V Arg506G1n Leiden - heterozygote - homozygote 6,5 0, , Prothrombin G20210A Antithrombin-mangel - type 1 defekt - type 2 defekt 0,02 0,1 Protein C-mangel 0,3 3 7 Protein S-mangel 0, Koagulation- studenternnderv. 37 Koagulation-aWdenterunderv. 40 1

14 Diagnostik af akut venø s trombose og lungeembol i Kun ca.25% med symptomer på DV T eller lungeemboli får verificere t diagnosen med objektiv metodi k Baseret på kombination af billeddiagnostik (ultralyd, perfusions- /ventilationsscintigrafi) måling af fibri n D-dimer og klinisk sandsynlighed Varighed af AK-behandling efter akut venøs tromboembol i Risikogruppe 1. tilfælde, reversible risikofaktorer Recidiv eller 1. tilfælde, spontant opstået med eller uden vedvarend e risikofaktorer Varighe d 6 uger-6 månede r 6 måneder-livslang KoaguktØ-studentaunderv. 41 Koagulation-Mudenterunderv. 4 3 Venøs tromboembol i Behandling Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) Antitrombotisk behandling med heparin (virker straks) og warfari n (fuld virkning i løbet af en uge ) Tidlig mobilisering T.E.D.- støttestrømpe r Definition: Syndrom karakteriseret ved udbredt intravaskulær koagulation forårsage t af prokoagulante substanser dannet i eller ti l ført blodet udefra. Konsekvens : Dannelse af okklusive tromber i mikrocirkulationen, iskæmi og blødning. Mortalitet: 15-25%. Koagulation-etudenterunderv I-2002 Koagulation-atudenterundav

15 DIC Arsag Vævsfaktor-betinget massi v trombindannelse i blode t Nedregulation/svigt af det antikoagulante beredskab (antithrombin, protein C) og det fibrinolytiske syste m DIC Udløsningsmekanism e Nedbrydning af barrieren mellem blo d og vævsfaktor-holdige cellerlvæv ve d beskadigelse af vævsfaktor-holdige væv, f x traumer, forbrændinger og placentaløsning vævsfaktor-holdigt materiale trænger ind i blodbanen, fx i form af amnionvæske - embolier og cancercelle r KoagulatØ-studenterunderv. 45 Koagulation-etudenteruadorv. 47 DIC Udløsningsmekanism e Systemisk Inflammatorisk Respons Syndro m (SIRS), fx ved sepsis, traumer og forbrændinger. SIRS medfører cytokin-medieret gensidi g aktivering og interaktion mellem karendothel, monocytter, granulocytter samt thrombocytter o g udløser opregulering af VF på monocyttemes overflad e nedregulering af karendohlets antikoagulante funktio n hæmning af fibrinolysen p.g.a. stimulation af karendotehlets PAI-1 sekretion. DIC Fremmede faktore r Shock Acidose Hypoksæm i Vaskulær stase Dehydrering Nedsat funktion af RES (eliminerer trombogene substanser) Oxygenradikale r Koagulation-studentaunderv Koagulation-stu daiterunderv. 48 2

16 DIC flowdiagra m SIRS/Nedb rydning af vævsfaktor-blodbarriere n l Hæmostatisk systemaktiverin g I Fibrinolys e mikrocirkulationen Cirkulerend e fibrinnedbrydningsprodukter Forbrug af thrombocytter o g koagulationsfaktorer Klinisk : Mikrovaskulæ r trombos e Koagulation-studenterunderv. Klinisk: Blødning 4 9 Tilstande kompliceret med akut DI C Sepsis Massiv vævsskade ved traumer, forbrændinger, akut levernekrose og kirurg i Akutte obstetriske komplikationer, såso m placentaløsning og amnionvæske embolie r Inkompatible blodtransfusioner med hæmolyse Komplikation til kemoterapi ved cance r Koagul ati on-studente run derv. 50 1

17 Tilstande kompliceret med subakut eller kronisk DI C Cancer-især solide tumore r (adenocarcinomer) og hæmatologisk cance r (akut promyelocyt leukæmi ) Intrauterin fosterdød Levercirrhose Aorta aneurisme r Hæmangiome r DIC Klini k BLØDNING CNS: Intracerebral hæmorag i Hud: Petekkier, ekkymoser Nyrer: Hæmatur i Slimhinder: Epistaxis, gingival blødning Mave-tarm: Blødnin g Koagulation-atudø tenmderv. 51 Koagulation-studentcrunderv. 53 DIC Klini k MIKROVASKULÆR TROMBOS E CNS : Delirium, com a Hud : Fokal iskæmi og blødning, superficiel gangræ n Nyrer: Uræmi, oligouri, kortikal nekrose Lunger : Respiratory distress syndrom e Mave-tarm : Ulcerationer DIC Laboratoriediagnostikl-kontrol Primær hæmostase - B-Thrombocytter (1 ) Koagulante proteine r P-Koagulation, intern+fælles vej (APTT) (t ) P-Koagulationsfaktor II+VII+X (INR) ( f ) P-Fibrinogen(funktionel) (1 ) Antikoaqulant protei n - P-Antithrombin (1 ) Markør af hæmostatisk systemaktiverin q P-Fibrin D-dimer ( t ) Koagulation-stadenterunderv, 52 Koagulation-studenterunderv. 54 1

18 DIC Behandling - generel t Elimination af udløsende faktorer antibiotika, reponering af fakturer, fjernelse a f nekrotisk væv og uterusindhold (fosterdød ) Opretholde væske- og elektrolytbalance Korrigere shock og organsvigt (fx respirations- og nyreinsufficiens ) Kronisk DI C Behandling Ofte inge n Profylaktiske doser af ufraktionere t heparin Acetylsalicylsyre Koagulation-etudenterundcrv. 55 Koagulation-studenterunderv. 57 AKUT DI C Substitution med blodkomponente r SAG-M, thrombocytkoncentrat, fris k frosset plasm a Antithrombin ved subnormalt antithrombinniveau med massivt trombotisk moment o g forventet høj mortalitet Protein C ved sepsis og dysfunktion af flere organer Koagulation-atudentennderv. 56 2

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

Koagulationsforstyrrelser

Koagulationsforstyrrelser Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

Undersøgelse for trombofili

Undersøgelse for trombofili Undersøgelse for trombofili Ændringer Dato Foretaget af Godkendt af Udarbejdet af Dato Init. Sign. Dato Init. Sign. 18.09.2007 TBL Godkendt af 18.09.2007 TBL Revideret af I kraft fra 18.09.2007 TBL Ophør

Læs mere

Det hæmostatiske system

Det hæmostatiske system Det hæmostatiske system Hæmostasen omfatter alle de mekanismer, som bidrager til at standse en blødning. Blodets evne til at holde sig flydende under normale omstændigheder og evne til at størkne i et

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

DSTH s dokument om venøs trombofili

DSTH s dokument om venøs trombofili DSTH s dokument om venøs trombofili Indholdsfortegnelse 1. Om dette dokument...2 1.1 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning...2 1.2 Baggrund for DSTH s dokument om venøs trombofili...2 1.3 Målgruppe...2

Læs mere

VTE-KURSUS KURSUS I VENØS TROMBOEMBOLI

VTE-KURSUS KURSUS I VENØS TROMBOEMBOLI 10.-12. OKTOBER 2018 VTE-KURSUS KURSUS I VENØS TROMBOEMBOLI NY DATO DATO ER RYKKET TIL 10.-12. OKTOBER 2018 HOTEL SCANDIC JACOB GADE FLEGBORG 8-10 7100 VEJLE TROMBOSE OG HÆMOSTASE SOM FAGOMRÅDE DELKURSUS

Læs mere

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG

TRANSFUSIONSSTRATEGI. Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG TRANSFUSIONSSTRATEGI Anita Lauritsen Anæstesiologisk Afd. Århus Sygehus NBG Blødning Terapeutiske Mål: Stoppe blødning (kompression/kirurgi/skopi skopi/embolisering) Opretholdelse af vævsgennemblødning

Læs mere

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate Fibrin concentrate / Tranexamic Acid / Protrombin complex-concentrate / rfviia When do we use these drugs? What can we do when patients are treated with the new anticoagulant drugs? FFP Frosset/optøet

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

UDREDNING FOR TROMBOFILI. LKO-dag 9. februar 2016 Charlotte Gils Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi

UDREDNING FOR TROMBOFILI. LKO-dag 9. februar 2016 Charlotte Gils Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi UDREDNING FOR TROMBOFILI LKO-dag 9. februar 2016 Charlotte Gils Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Dagsorden Trombofili, definition Hvem skal udredes? Hvornår skal man udrede? Udredningsprogram Trombofili

Læs mere

Kursus i venøs tromboemboli oktober 2018 Dag 1

Kursus i venøs tromboemboli oktober 2018 Dag 1 Kursus i venøs tromboemboli 10.-12. oktober 2018 Dag 1 10.00 10.15 Velkomst med præsentation af kursister, undervisere og læringsmål 10.15 11.30 Venøs tromboemboli (VTE) introduktion Epidemiologi o Incidens

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Trombosecenter Aalborg, Funktioner Rådgivning Placering:

Læs mere

Blodets kemi. Bioteknologi 4. Figurer. Tema 8

Blodets kemi. Bioteknologi 4. Figurer. Tema 8 Bioteknologi 4 Figurer Tema 8 Blodets kemi Bioteknologi 4 ISBN: 978-87-90363-50-5 Nucleus Forlag ApS Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

NextLevel. Indhold. Siemens Healthcare Diagnostics. Udgave 7 Efterår 2014 siemens.dk. Hvad står der i kalenderen? Fibrinolyse

NextLevel. Indhold. Siemens Healthcare Diagnostics. Udgave 7 Efterår 2014 siemens.dk. Hvad står der i kalenderen? Fibrinolyse NextLevel Siemens Healthcare Diagnostics Udgave 7 Efterår 2014 siemens.dk Indhold Hvad står der i kalenderen? Fibrinolyse Lektor PhD Johannes J. Sidelmann D-dimers rolle i den kliniske hverdag Specialeansvarlig

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: hæmatologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Anvendes af læger/personale på Bispebjerg Hospital i forbindelse med behandling af akut forgiftede patienter. Giftlinjens

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

D E K S 1/3.2010. navn lab sygehus gade postnr by land. Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser.

D E K S 1/3.2010. navn lab sygehus gade postnr by land. Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser. /. navn lab sygehus gade postnr by land Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser. Hermed behandlingen af. udsendelse i af KOAG. Med venlig hilsen. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Undersøgelse for blødningsforstyrrelser

Undersøgelse for blødningsforstyrrelser Undersøgelse for blødningsforstyrrelser Ændringer Dato Foretaget af Godkendt af Udarbejdet af Dato Init. Sign. Dato Init. Sign. 18.09.2007 TBL Godkendt af 18.09.2007 TBL Revideret af I kraft fra 18.09.2007

Læs mere

Hvorfor har denne patient arteriel trombose?

Hvorfor har denne patient arteriel trombose? Hvorfor har denne patient arteriel trombose? Sammenhæng med: - Cancer - Trombofili Anne-Mette Hvas Center for Hæmofili og Trombose Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital annehvas@rm.dk Cancer

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev SLE 1.500-2.000 har sygdommen i Danmark 10 x hyppigere hos kvinder end hos mænd Debuterer ofte i 20-30 års alderen Forløb Meget forskelligt

Læs mere

Hæmostaseundersøgelse og behandling ved kritisk blødning

Hæmostaseundersøgelse og behandling ved kritisk blødning Hæmostaseundersøgelse og behandling ved kritisk blødning Jørn Dalsgaard Nielsen, Københavns Amts Trombosecenter & Koagulationslaboratorium Amtssygehuset i Gentofte, 2900 Hellerup Definition Ved kritisk

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 12. december 2018. Medicinrådet

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

TROMBOEMBOLISK SYGDOM

TROMBOEMBOLISK SYGDOM TROMBOEMBOLISK SYGDOM UNDER GRAVIDITET OG POST PARTUM RISIKOVURDERING, PROFYLAKSE OG BEHANDLING Retningslinje 2014 RETNINGSLINJEN ER UDARBEJDET AF: Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase » Vi vil gerne

Læs mere

Om behandling med AFSTYLA

Om behandling med AFSTYLA PATIENTINFORMATION Om behandling med AFSTYLA (lonoctocog alfa) Til dig som har hæmofili A og er i behandling med AFSTYLA I dette hæfte finder du information om hæmofili A, som er en form for blødersygdom.

Læs mere

Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering

Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering Afdelingen anvender primært følgende præparater: 1. Farmaka der nedsætter dannelsen af normale koagulationsfaktorer: Marevan 2. Farmaka der øger

Læs mere

Forårseksamen Titel på kursus: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen Titel på kursus: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Studienummer: 1/10 Forårseksamen 2014 Titel på kursus: Det hæmatologiske system og immunsystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 1. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Den normalfysiologiske hæmostase v. Eigil Vejergang

Den normalfysiologiske hæmostase v. Eigil Vejergang v. Eigil Vejergang 1. Den normalfysiologiske hæmostase...2 1.1 Karfunktioner...3 1. 2 Trombocytfunktioner...5 1. 2. 1 Adhæsion og aktivering...7 1. 2. 2 Release og aggregation...9 1. 3 Koagulationssystemet...12

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER

KLINISKE UNDERSØGELSER CASE 2 Side 1 af 9 En 5-årig pige indlægges pga. tiltagende bleghed, appetitløshed og usædvanlig mange blå mærker. SYGEHISTORIE Barnet udviklede sig normalt og var sund og rask indtil for 3 uger siden,

Læs mere

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH AGENDA En hæmostasevagt på OUH? Tilgængelige analyser på KBF DOAK case Svært blødende patienter

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

Videnskabelige konklusioner og begrundelse for konklusionerne

Videnskabelige konklusioner og begrundelse for konklusionerne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne samt detaljeret redegørelse for afvigelserne fra anbefalingen fra PRAC (Det Europæiske Lægemiddelagenturs

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Redaktionsgruppe: Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen Enhed for Trombose & Hæmostase, Hæmatologisk Klinik 4, afsnit 4222 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL 1 Årsager til Hæmokromatose Primær, hereditær, genetisk HFE hæmokromatose (HH) Sekundær

Læs mere

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Forfattere: Jørn Dalsgaard Nielsen, Birthe Søgaard Andersen, Karsten Nørgaard-Andersen, J. Michael Hasenkam og Jørgen Ingerslev Arbejdsgruppe: Birthe

Læs mere

Kapitel 17-19 (17 i 1. udgave). Organization of the Cardiovascular System

Kapitel 17-19 (17 i 1. udgave). Organization of the Cardiovascular System Kapitel 17-19 (17 i 1. udgave). Organization of the Cardiovascular System Almene træk af kredsløbets funktioner Kredsløbets generelle organisation mht. parallelt og serieanbragte kredsløbsafsnit Kredsløbet

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

VURDERING AF BLØDNINGSRISIKO FORUD FOR KIRURGI

VURDERING AF BLØDNINGSRISIKO FORUD FOR KIRURGI VURDERING AF BLØDNINGSRISIKO FORUD FOR KIRURGI Anna-Marie Bloch Münster Leder af Enheden for tromboseforskning, IRS SDU og Klinisk biokemisk afdeling, SVS Can doctors predict excessive bleeding (or post-operative

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI MODUL 2 S08S D. 15. januar 2009 kl Side 1 af 5

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI MODUL 2 S08S D. 15. januar 2009 kl Side 1 af 5 Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE ANATOMI OG FYSIOLOGI MODUL 2 S08S D. 15. januar 2009 kl. 9.00 11.00 Side 1 af 5 ANATOMI OG FYSIOLOGI Opgave 1 Hjertet er en pumpe, som sørger for at blodet

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 12. december 2018. Medicinrådet

Læs mere

Retur Adresse: Afd 98, DK 6400 D E K S

Retur Adresse: Afd 98, DK 6400 D E K S 26/.29 navn lab sygehus gade postnr by land Retur Adresse: Afd 9, DK 6 Til deltagere i ekstern kvalitetskontrol for koagulationsanalyser. Hermed behandlingen af. udsendelse i 29 af KOAG. Med venlig hilsen.

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Akut diagnostik og terapi & Monitorering af den kritiske patient Del I MK 30006 18. januar 2011 Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Indledende diagnostik og terapi IV adgang(minimumdatabase

Læs mere

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/ HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/2017 14.46 HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 2 16/05/2017 14.46 3 Fra de danske børnekræftafdelinger

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Blødningsforstyrrelser

Blødningsforstyrrelser U kursus Gynækologi 2 Blødningsforstyrrelser SOS U-kursus 2008 Definitioner Menorragi (hypermenorrhea) Hypomenorrhea Polymenorrhea Metrorraghia Oligomenorrhea Amenorrhea Spotting Definitioner N o r m a

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

Antikoagulationsbehandling i forbindelse med øjenoperationer

Antikoagulationsbehandling i forbindelse med øjenoperationer Antikoagulationsbehandling i forbindelse med øjenoperationer FORMÅL Følgende er tænkt som en hjælp i håndteringen af patienter i antitrombotisk behandling ved ekstra- og intraokulære indgreb, således at

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

Medicinrådets behandlingsvejledning. lægemidler til von Willebrand sygdom. Versionsnr.: 1.0

Medicinrådets behandlingsvejledning. lægemidler til von Willebrand sygdom. Versionsnr.: 1.0 Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand sygdom Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger om lægemidler

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

VONICOG ALFA (VEYVONDI) VON WILLEBRANDS SYGDOM

VONICOG ALFA (VEYVONDI) VON WILLEBRANDS SYGDOM VONICOG ALFA (VEYVONDI) VON WILLEBRANDS SYGDOM AMGROS 28. marts 2019 OPSUMMERING Baggrund Vonicog alfa (Veyvondi) er indiceret til voksne ( 18 år) med von Willebrand sygdom (vwd) når behandling med desmopressin

Læs mere

Næsens sygdomme. Kongenitte sygdomme. Trauma. Kosmetiske Fistler/cyster. Claus Gregers Petersen. Speciale: næse n.

Næsens sygdomme. Kongenitte sygdomme. Trauma. Kosmetiske Fistler/cyster. Claus Gregers Petersen. Speciale: næse n. Næsens sygdomme Claus Gregers Petersen Overlæge, Øre-næse,, halsafdeling H Speciale: næse n og bihulekirurgi Kongenitte sygdomme Kosmetiske Fistler/cyster Læbe-ganespalte Trauma Trauma Cosmetic Unilateral

Læs mere

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem ALMEN KIRURGI - 4 Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem Sygdomme i arterier Arteriosclerose Angina pectoris Sygdomme i arterier Arteriosclerose Arteriosclerose (åreforkalkning eller mere korrekt: åreforfedtning)

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til HOVEDPINE PROGRAM, DEL 1 Anatomi Anamnese Hovedpinedagbog Primære hovedpinetyper PROGRAM, DEL 2 Sekundære hovedpineformer Medicinoverforbrug Blødninger Infektiøs meningit Tumor ANAMNESE Systematik

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CEPROTIN 500 IE Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Protein C fra humant plasma oprenset af monoklonale

Læs mere

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapir Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapiret er udarbejdet i 2015 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for medicinsk

Læs mere

Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel. -uden synlig blødning

Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel. -uden synlig blødning Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel -uden synlig blødning Forløb i primærsektoren og overgang til gastroenterologiske specialafdelinger Sygehus Lillebælt Januar 2019 Referencer:

Læs mere

Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS)

Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) Version af 2016 1. HVAD ER CAPS 1.1 Hvad er det? Cryopyrin Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) består

Læs mere

Videncenter For Sårheling. Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009

Videncenter For Sårheling. Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009 Videncenter For Sårheling Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009 Susan Nørregaard Videncenter For Lymfødem BBH 2009 Oprettede 2007 Intern Lymfødem/Kompressionsklinik

Læs mere

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer

CML kronisk myeloid leukæmi. i Børnecancerfonden informerer CML kronisk myeloid leukæmi i kronisk myeloid leukæmi 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospi talet. Forår 2015 FOREKOMST Akut leukæmi (blodkræft) er den mest almindelige

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling RETNINGSLINJER 2011 2. UDGAVE Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase et tværfagligt selskab med fagområde under Organisationen

Læs mere

PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases)

PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases) PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases) Thomas Decker Christensen Overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T Aarhus Universitetshospital 06/10/17 1 Disposition

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand sygdom

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand sygdom Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand sygdom Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Regional anæstesi og AK-behandling - Er vi for restriktive?

Regional anæstesi og AK-behandling - Er vi for restriktive? Regional anæstesi og AK-behandling - Er vi for restriktive? Anne-Mette Hvas Center for Hæmofili og Trombose Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital annehvas@rm.dk Agenda Blødningsrisiko ved regional

Læs mere

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1

Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 Frantz Rom Poulsen, afdelingslæge, PhD Neurokirurgisk afdeling U Odense Universitetshospital 10-10-2011 1 En bevist person er opmærksom på sin egen og omgivelsernes tilstedeværelse! Responderer med normal

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB

FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF BLØDNING I FORBINDELSE MED KIRURGISKE INDGREB Jørn Dalsgaard Nielsen Københavns Amts Trombosecenter & Koagulationslaboratorium Amtssygehuset i Gentofte Normal hæmostase DET

Læs mere