Ansatte på særlige vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansatte på særlige vilkår"

Transkript

1 Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1

2 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter - ansatte på særlige vilkår 3 Ansat på særlige vilkår: Hvad siger loven? 4 Ansat på særlige vilkår: Hvad siger aftalen om lokale aftaler om job på særlige vilkår (socialt kap.) 10 Ansat på særlige vilkår: Hvad siger samarbejdsaftalen? 12 Overblik over de muligheder, medarbejderne har, for at få indflydelse på ansættelserne 15 2

3 Vejledning til tillidsrepræsentanter - ansatte på særlige vilkår Loven om en aktiv beskæftigelsesindsats og overenskomstaftalen om socialt kapitel giver mulighed for, at arbejdspladser kan ansætte medarbejdere på særlige vilkår. Det vil sige, at der ikke gælder helt de samme løn- og ansættelsesvilkår som for almindeligt ansatte. Ordninger som løntilskudsjob, virksomhedspraktik og fleksjob skal hjælpe ledige og mennesker med nedsat arbejdsevne eller sygdom videre i deres arbejdsliv. Den offentlige sektor er under pres. Der bliver færre medarbejdere, men ikke færre opgaver. I en tid hvor mange går ledige, og kommunerne sparer penge, hvis de ledige er i løntilskud eller virksomhedspraktik, er risikoen for misbrug stor. Almindelige jobs, der skæres væk, kan for eksempel ende med at blive udført af ledige og kontanthjælpsmodtagere til dagpenge- eller kontanthjælpssats. Arbejdspladserne kan også ende med at skulle finde ikke-eksisterende ressourcer til at være oplæringsansvarlige for et stort antal praktikanter eller personer med løntilskud. Og nogle medarbejdergrupper kan opleve, at deres faglighed bliver presset, fordi ledige løser opgaver, som tidligere blev udført af kolleger med erfaring i jobbet. Loven om aktiv beskæftigelsesindsats beskytter imidlertid mod misbrug og skæve forhold mellem ordinært og ekstraordinært ansatte. Men det kræver, at tillidsrepræsentanterne tager affære og bruger loven aktivt. Vejledningen gennemgår de regler, som du som tillidsrepræsentant kan bruge. 3

4 Et job på særlige vilkår kan oprettes på tre måder: Ansat på særlige vilkår: Hvad siger loven? 1. Jobcentrene kontakter arbejdspladsen med henblik på at oprette praktikstillinger, løntilskudsjob eller fleksjob. 2. Arbejdspladsen tager selv initiativ til at oprette løntilskudsjob. Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år et antal kvote stillinger, som de statslige (og kommunale og regionale) arbejdspladser skal oprette. Kvote stillingerne er job med løntilskud. Se kvoterne for alle ministerierne her: Kvoter-for-offentlige-lontilskudsjob/ Kvote-stat.aspx. 3. En såkaldt anden aktør kontakter arbejdspladsen. En anden aktør er et privat firma, som jobcentret har udliciteret dele af eller hele deres aktiveringsindsats til. De bliver belønnet, når de får oprettet praktik- og løntilskudsstillinger. Ledige, som får dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp, og personer med nedsat arbejdsevne kan blive ansat på særlige vilkår. I dag taler vi hovedsagligt om følgende ordninger: Løntilskud og virksomhedspraktik for ledige såvel som mennesker med nedsat arbejdsevne Fleksjob for mennesker med nedsat arbejdsevne. Der gælder forskellige regler for de tre ordninger. Fælles er dog, at jobcentret skal sikre, at der er et reelt beskæftigelsesmæssigt eller uddannelsesmæssigt perspektiv i aktiveringen. Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik er en mulighed for personer, som på grund af manglende faglige, sproglige eller sociale kompetencer har svært ved at finde beskæftigelse på almindelige vilkår. Før en person starter i virksomhedspraktik skal ordningen været drøftet mellem ledelse og tillidsrepræsentanter. Hvis ledelsen vil forlænge praktikken, skal det aftales med tillidsrepræsentanten. Virksomhedspraktik må ikke anvendes til at løse kortvarige sæsonprægede arbejdsopgaver alene med det formål at erstatte en almindeligt ansat grundet besparelser, barselsorlov eller andet. Men praktikanten kan udføre arbejde, som ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Det er jo netop 4

5 formålet med praktikstillingerne, at den ledige kan prøve kræfter med et rigtigt arbejde. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af almindeligt ansatte og ansatte på særlige vilkår. For hver 5 almindelig ansat må der være 1 i virksomhedspraktik eller løntilskud (tilsammen). Det gælder på arbejdspladser med op til 50 ansatte. Er I flere end 50 ansatte, er forholdet 1 til 10. Det er antallet af medarbejdere på hele arbejdspladsen, der tælles uanset om de er på deltid eller fuld tid. Fleksjob og skånejob tæller med i antallet af ordinært ansatte. Jobcentret skal sikre, at betingelserne er opfyldt. Det sker ved, at arbejdspladsen udfylder en blanket til jobcentret: ab136.pdf. Den blanket skal tillidsrepræsentanten skrive under på. Som tillidsrepræsentanten skal du gå i dialog med nærmeste leder, hvis du oplever at: medarbejderne ikke er blevet hørt forholdet mellem almindeligt ansatte og ansatte på særlige vilkår er mere end 1:5 (1:10 hvor I er flere end 50) arbejdet er sæsonpræget praktikantstillingen alene bliver oprettet for at erstatte en almindelig medarbejder. Hvis ikke din leder er indstillet på at løse problemet, bør du henvende dig til din faglige organisation, der kan rejse en faglig sag over for arbejdsgiveren. Ansættelsesvilkår: Virksomhedspraktik Dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kan komme i praktik i op til fire uger For andre kontanthjælpsmodtagere/ starthjælpsmodtagere samt mennesker med nedsat arbejdsevne er det 13 uger For visse kontanthjælpsmodtagere/ starthjælpsmodtagere og personer med nedsat arbejdsevne, er der mulighed for at forlænge praktikken op til 26 uger En virksomhedspraktikant er ikke ansat og derfor heller ikke omfattet af en overenskomst. De får hverken ansættelsesbevis eller løn De modtager fortsat starthjælp, kontanthjælp eller dagpenge, hvis de er berettigede til det De arbejder normalt fuld tid, som skal ligge indenfor arbejdspladsens normale arbejdstid. 5

6 Ansættelsesvilkår: Løntilskud Man kan ansættes med løntilskud i op til seks måneder og i særlige tilfælde op til et år Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår, men man får ikke fuld løn Lønnen skal svare til den ansattes dagpengesats (dog mindst 82 % af den højeste dagpengesats) Arbejdspladsen har generelt ingen lønudgifter Man får et ansættelsesbevis. Selvom stillingerne er tidsbegrænsede, skal opsigelse ske med de frister, der følger af overenskomsten. Løntilskudsjob Formålet med job med løntilskud er at optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer, understøtte indslusning eller fastholdelse på arbejdsmarkedet. Løntilskud er på mange måder anderledes end virksomhedspraktikken. Ved virksomhedspraktik er det den korte periode og forbuddet mod sæsonarbejde, der kan beskytte mod, at praktikanter overtager alm. arbejde fra fastansatte. Ved løntilskud er det, at arbejdspladsen ikke må være afhængig af løntilskudsjobbet for at løse de daglige opgaver. Der er nemlig følgende krav til ansættelser med løntilskud: 1. Løntilskudsjobbet skal være merbeskæftigelse. Det betyder, at de opgaver, som ansatte i løntilskud varetager, skal ligge udover de opgaver, arbejdspladsen normalt løser. Eller sagt på en anden måde: Løntilskudsjobbene må ikke være afgørende for, at arbejdspladsen kan dække sine forpligtelser. Den ansatte i løntilskud må altså ikke erstatte almindeligt ansatte. Særligt skal man være på vagt, når der ansættes personer med løntilskud på arbejdspladser, hvor opgaverne er blevet flere i forhold til antallet af medarbejdere. Det kan enten være, fordi antallet af medarbejdere er faldet, selvom opgaverne er de samme, eller fordi antallet er opgaver er steget, uden antallet af ansatte er fulgt med. 2. Arbejdsgiveren skal sammen med de ansatte vurdere, om betingelsen er op- 6

7 fyldt. Arbejdsgiveren skal give medarbejderne mulighed for at se materiale, som viser sammenhængen mellem opgaver og ansatte på arbejdspladsen. 3. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte på almindelige og særlige vilkår. Der må højst være 1 ansat på særlige vilkår (virksomhedspraktik eller løntilskud) for hver 5 almindeligt ansatte 1 til 10 hvis der er flere end 50 ansatte på arbejdspladsen. 4. Ansættelsen skal drøftes med tillidsrepræsentanten, og medarbejderne skal have tilkendegivet, at de er positivt indstillede overfor ansættelsen. Jobcentret skal sikre, at de fire betingelser er opfyldt. Det sker ved, at arbejdspladsen udfylder en blanket til jobcentret: Gaelder/ab206.pdf. Den skal tillidsrepræsentanten underskrive. Som tillidsrepræsentanten skal du gå i dialog med nærmeste leder, hvis du oplever at: medarbejderne ikke bliver hørt forud for ansættelsen forholdet mellem almindeligt ansatte og ansatte på særlige vilkår er mere end 1:5 (eller 1:10) I er uenige med arbejdsgiveren, om der er tale om merarbejde arbejdsgiveren ikke giver jer de oplysninger, som er nødvendige for at føre tilsyn med, om der er tale om merarbejde. Hvis ikke din leder er indstillet på at løse problemet, bør du henvende dig til din faglige organisation, der kan rejse en faglig sag over for arbejdsgiveren. Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Journalnummer KLE G01 Erklæring om merbeskæftigelse mv. og høring af de ansatte forud for ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens 23c Erklæringsdato Erklæringen er udfærdiget pr. 2. Afgrænsning af virksomheden Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer). Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, 64, stk. 3, og 70, stk. 2. Er virksomheden i denne erklæring afgrænset ved P-nummer Nej Ja Hvis nej, hvorledes afgrænses virksomheden 3. Kriseramte virksomheder og EU-støtte Virksomheden bekræfter hermed følgende 3 krav, som alle er en betingelse for at kunne ansætte en person med løntilskud Nej Ja Virksomheden har ikke undladt at efterkomme et krav om tilbagebetaling af støtte, som EU-Kommissionen ved en tidligere beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet, virksomheden er ikke kriseramt på ansøgningstidspunktet (typiske indikatorer på krise er, at virksomheden har anmeldt betalingsstandsning eller under konkursbehandling), virksomheden modtager ikke støtte i henhold til EU s rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. 4. Antal af medarbejdere Forholdstalkrav Hvor mange medarbejdere (ustøttede ansatte, ansatte med løntilskud og virksomhedspraktikanter - ansatte i fleksjob indgår ikke i opgørelsen) havde virksomheden ved udgangen af hver af de sidste tre måneder, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, 70. Til vurdering af virksomheder med sæsonsvingninger kan en fjerde måned angives. Måned Indeværende år Heraf antal medarbejdere antal medarbejdere med løntilskud i virk.praktik Udarbejdet af KL 1. Erklæring og høring i forbindelse med bevilling af løntilskud Virksomhedens navn CVR-nummer P-nummer Journalnummer og/eller jobnummer 4. Ved sæsonudsving 5. Antal medarbejdere i gennemsnit i de seneste 12 måneder Dato(er) For offentlige virksomheder kan forholdstalkravet fraviges, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, 70, stk. 3. Ved fravigelse skal den offentlige virksomhed godtgøre, hvordan målene for det faglige, sociale og/eller sproglige udbytte af ansættelsen opfyldes. AB 206 (09/2010) Kommuneinformation Side 1 af 4 7

8 Fleksjob Fleksjob er for personer med varigt nedsat arbejdsevne, som ikke opfylder betingelserne for at modtage førtidspension. Det er typisk jobcentret, som kontakter arbejdspladsen for at oprette fleksjob. Men arbejdspladsen kan også kontakte jobcentret, for eksempel med henblik på at få oprettet et fleksjob til en medarbejder, som har mistet en del af arbejdsevnen. Mulighederne for revalidering skal være undersøgt og udtømt, før man bliver visiteret til et fleksjob. Det betyder, at jobcentret skal have forsøgt at forbedre personens arbejdsevne gennem omplacering og oplæring i nye arbejdsfunktioner. Hvis jobcentret vurderer, at revalidering ikke kan forbedre personens arbejdsevne, kan han eller hun overgå direkte fra aktivering, ordinært job eller andet til et fleksjob. De udfordringer, der knytter sig til fleksjob er på mange måder anderledes end virksomhedspraktik og løntilskud. Fleksjobbere er ansat på almindelige vilkår, og arbejdsgiveren betaler den del af den overenskomstmæssige løn, som svarer til den arbejdskraft, fleksjobberen leverer. Derfor kan fleksjobordningen ikke på samme måde misbruges til at få billig arbejdskraft. Men det kan være en udfordring at sikre, at medarbejdere med nedsat arbejdsevne får mulighed for revalidering, før de får tilbudt fleksjob. Og det er en selvstændig problemstilling, at fleksjobbere ofte ikke får de tillæg, som er en del af den løn, de andre medarbejdere får. 8

9 Ansættelsesvilkår: Fleksjob I et fleksjob arbejder man på nedsat eller fuld tid og løser de opgaver, man kan holde til Når jobcentret har godkendt fleksjobbet, aftaler arbejdsgiveren og medarbejderen løn- og ansættelsesvilkår i samarbejde med de faglige organisationer. Løn- og ansættelsesvilkårene skal følge overenskomsten. Det betyder for eksempel, at ansættelserne som udgangspunkt skal være tidsubegrænsede. Jobcentret yder ikke tilskud til den del af lønnen, der ligger udover den mindste overenskomstmæssige løn. Men tillidsrepræsentanten kan godt forhandle Ny løn/lokalløn til ansatte i fleksjob. Anciennitetstillæg, overtidsbetaling, personlige tillæg eller lign., der følger af overenskomsten giver jobcenteret heller ikke tilskud til. Der er ingen grænse for hvor langt en medarbejder kan gå ned i tid og stadig modtage fuld løn. Fleksjobberen skal have mindste grundløn eller den løn, der gælder for tilsvarende arbejde. Jobcentret yder et tilskud på enten ½ eller 2/3 af lønnen, så arbejdspladsen i princippet kun behøver betale for det arbejde, fleksjobberen kan udføre. 9

10 Ansat på særlige vilkår: Hvad siger aftalen om lokale aftaler om job på særlige vilkår (socialt kap.) Socialt kapitel er en aftale mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Personalestyrelsen. Den fortæller, hvordan statens arbejdspladser kan fravige de overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår, hvis det er for at rekruttere eller fastholde personer, som har svært ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Som i loven er der både tale om ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Parterne opfordrer arbejdspladserne til at bruge de ordninger, som findes i loven om aktiv beskæftigelsesindsats hovedsaglig virksomhedspraktik, løntilskud og fleksjob. Men aftalen giver også mulighed for at gå længere end loven for at fastholde medarbejdere, som har mistet en del af arbejdsevnen, fx på grund afsygdom. Den enkelte leder og tillidsrepræsentant (eller faglige organisation) kan lave en konkret aftale om løn- og arbejdsforhold for en medarbejder med nedsat arbejdsevne. Aftalen betyder, at vedkommende kan forsætte sit arbejde på særlige vilkår. Laver man sådan en aftale, er man ikke bundet af loven. Derfor har man ikke mulighed for at få tilskud til stillingen. Omvendt er man ikke afhængig af skulle involvere jobcentret og leve op til de krav, som lovgivningen stiller, og man kan bare beholde den kollega, man sætter pris på. Se aftalen i bilag 1 til parternes vejledning om socialt kapitel: media/publications/2004/vejledning%20 om%20socialt%20kapitel%20i%. Langt størstedelen af de ansatte på særlige vilkår er imidlertid tilknyttet de lovmæssige ordninger, særligt fleksjobordningen. 10

11 11

12 Ansat på særlige vilkår: Hvad siger samarbejdsaftalen? Loven stiller som sagt krav til ansættelsesvilkår antallet af ansatte på særlige vilkår inddragelse af tillidsrepræsentanten før arbejdspladsen etablerer konkrete løntilskudsjob og virksomhedspraktikker. Men medarbejderne har også ret til at få indflydelse på et højere niveau i organisationen og på indholdet i de ordninger, som bliver etableret. Samarbejdsudvalget skal nemlig drøfte, om der overhovedet skal være job på særlige vilkår. Hvis der skal, skal udvalgene fastlægge retningslinjer blandt andet for indholdet i jobbene: Samarbejdsudvalget skal regelmæssigt undersøge mulighederne for at integrere grupper, der har vanskeligt ved at få en placering på arbejdsmarkedet, blandt andet ved brug af de social- og arbejdsmarkedspolitiske ordninger. Samarbejdsudvalget skal i nødvendigt omfang fastlægge generelle retningslinjer for udformning af job på særlige vilkår (arbejdsindhold, oplæring, medarbejderudviklingssamtaler, kompetenceudvikling, antal stillinger der kan besættes på særlige vilkår mv.), hvis det besluttes at etablere sådanne på baggrund af drøftelser i samarbejdsudvalget. (Samarbejdsaftalen 5 stk. 12) Aftalen skal sikre, at samarbejdsudvalgene drøfter rummelighed, og hvordan arbejdspladserne bliver socialt ansvarlige, uden at det skader arbejdspladsen eller personer, som ordningerne skal omfatte. 12

13 Det er vigtigt, at samarbejdsudvalgets beslutninger bliver formidlet til alle medarbejdere og ledere, så de kan omsætte ordene til handling. Her er et par spørgsmål, som kan bruges til at starte drøftelser i samarbejdsudvalget: Hvad vil I opnå med at ansætte medarbejdere på særlige vilkår? Hvor kan I ansætte personer på særlige vilkår? Hvilke opgaver kan de udføre? Hvad er en meningsfuld beskæftigelse for ansatte på særlige vilkår hos os? Hvordan sikrer I, at personalepolitikken også gælder for særligt ansætte? Fx. ansættelsesprocedurer, MUS, og planer for kompetenceudvikling? Kan I tilbyde almindelig ansættelse? Vi anbefaler, at I både drøfter, hvordan I kan undgå, at ordningerne bliver mis- brugt, og hvordan arbejdspladsen er rummelig og hjælper ledige og personer med nedsat arbejdsevne på vej i deres arbejdsliv. Samarbejdsaftalen siger ikke, hvor ofte samarbejdsudvalget skal drøfte socialt kapitel, men overenskomstparterne skriver: Som udgangspunkt kan en årlig drøftelse sikre en fornuftig kontinuitet og opfølgning på den hidtidige indsats. Både ledelsen og medarbejderne kan sætte emnet på dagsordnen, når de ønsker det. Læs mere i CFU og Personalestyrelsens vejledning Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Socialt kapitel forpligter statens arbejdspladser til at forebygge sygdom og nedslidning fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne integrere mennesker, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet kort sagt at være rummelige arbejdspladser. 13

14 14

15 Overblik over de muligheder I har, for at få indflydelse på ansættelserne Arbejdsgiveren skal inddrage tillidsrepræsentanten og de øvrige medarbejdere før ansættelserne finder sted. Tillidsrepræsentanten skal skrive under på en blanket til jobcentret. Den handler blandt andet om, at kravene om merbeskæftigelse og forholdstallet 1:5/1:10 mellem almindeligt og særligt ansatte er opfyldt. Samarbejdsudvalgene skal drøfte socialt kapitel regelmæssigt, blandt andet indholdet i stillingerne, og hvor de kan placeres. 15

16 16 Staunings Plads 1-3, 4 DK-1607 København V Tlf Fax

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU

Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til HSU S A G S N O T A T Vedr.: Sagsbehandler: Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU Camilla Lindqvist HR & ORGANISATION HR PERSONALEJURA NØRREGADE 10 HSU

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Det sociale kapitel Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Dagsorden Hvad er socialt kapitel? Hvad er løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob med mere? Er der problemer?

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Indledning: Den nye fleksjobordning:

Indledning: Den nye fleksjobordning: Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2013:37 af 17. April 2013 Nye regler om fleksjob Løn- og ansættelsesvilkår mv. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - 70e skal anvendes ved fastsættelse af lønog

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1 Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Definitioner... 4 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling...

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

OG OVERENSKOMSTANSATTE

OG OVERENSKOMSTANSATTE AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.27.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Aftalen er en sammenskrivning

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen,

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Løntilskud Offentlig virksomhed

Løntilskud Offentlig virksomhed Løntilskud Offentlig virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, og hvor du som tillidsrepræsentant kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper Løntilskud Muligheder og faldgrupper 5DSSRUWHQYLVHUDWGHUHUNRQVWDWHUHW IRUWU QJQLQJLSFWDIGHXQGHUV JWH O QWLOVNXGVIRUO E$UEHMGVPDUNHGVVW\UHOVHQV GLUHNW U0DULH+DQVHQVLJHUWLOGHW $WGHUHUVNHWIRUWU QJQLQJLSURFHQWDI

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Aftale 1. Indledning....5 2. Anvendelsesområde...5

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG

BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG JUNI 2013 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag 2 FOA FAG OG ARBEJDE BRUG DINE MULIGHEDER SOM LEDIG Forord Den forkortede

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udskyder seniorjobbet:... 2 1.2

Læs mere

Vejledning om Socialt kapitel i staten

Vejledning om Socialt kapitel i staten Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af lokale aftaler om job på særlige vilkår samt nogle social- og beskæftigelsespolitiske ordninger Juni 2004 Vejledning om

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning).

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Som redskab for den enkelte leder ved besparelser og omstruktureringer ved Børn og Unge udsendes denne beskrivelse af Udviklingspolitikken samt manual for udpegning

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

LEDIGE I JOB MED LØNTILSKUD VEJLEDNING FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

LEDIGE I JOB MED LØNTILSKUD VEJLEDNING FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER LEDIGE I JOB MED LØNTILSKUD VEJLEDNING FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER Udgivet af BUPL Fyn Bornholmsgade 1 5000 Odense C Tlf.: 3546 5830 www. Bupl.dk Maj 2011 AKTIVERING MED MENING HVORDAN BIDRAGER DU SOM TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. Orienteringsskrivelse 17. december 2013 Nytteindsats Denne skrivelse har til formål at give et overblik over, hvordan nytteindsats kan bruges i beskæftigelsesindsatsen. 1. Kort og godt om nytteindsats

Læs mere

Aktivering på kommunale arbejdspladser i går, i dag og i morgen

Aktivering på kommunale arbejdspladser i går, i dag og i morgen Aktivering på kommunale arbejdspladser i går, i dag og i morgen Pointer og anbefalinger fra CASA-undersøgelsen: Aktivering på kommunale arbejdspladser effekter, konsekvenser og praksis samlet og kommenteret

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Brug for en. fleksjobber

Brug for en. fleksjobber Brug for en fleksjobber Hvad er fleksjob? Fleksjob er en ansættelse på særlige vilkår, typisk på nedsat timetal. En fleksjobber kan være en person, der eksempelvis har pådraget sig en arbejdsskade eller

Læs mere

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014.

Alle ledige stillinger i regionerne opslås som fuldtidsstillinger med virkning fra 1. januar 2014. NOTAT Punkt 8 bilag 8 Til: MED-Hovedudvalget Fra: Koncern HR Dato: januar 2014 Koncern HR Alléen 15 4180 Sorø Politik om fuldtid www.regionsjaelland.dk Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om Socialøkonomiske virksomheder Indhold Én indgang til kommunen 4 Er socialøkonomisk virksomhed en virksomhedsform for dig? 5 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Læs mere

Vejledning i brug af sociale klausuler

Vejledning i brug af sociale klausuler Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Odense Kommune, Job- og bistandsafdelingen Vejledning i brug af sociale klausuler København den 28. januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af

Læs mere

Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt!

Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt! april 2011 DIN Marts 2011 FOA Fag og Arbejde INDFLYDELSE F O A F A G O G A R B E J D E Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt! Ved du,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om fyring af på barsel og sikring af at flere fædre tager barsel

Læs mere

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Program 08.00 08.30 Introduktion Præsentation af underviser og deltagere Præsentation af program AMU formål og mål Forventningsafstemning 08.30 09.15 Lovgivning

Læs mere

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten.

Læs mere

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Workshop, aspergertræf 2013 Kort præsentation af ny førtidspensionslov. Dialog og uddybelse

Læs mere

Socialt kapitel i Region Syddanmark

Socialt kapitel i Region Syddanmark Socialt kapitel i Region Syddanmark Forord Region Syddanmark er en social ansvarlig arbejdsplads. Som den største arbejdsplads i regionen har vi et ansvar, overfor både de medarbejdere der er ansat og

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere