H v i s d u b l i v e r s y g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H v i s d u b l i v e r s y g"

Transkript

1 H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse

2 E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling 8 Brug støttemulighederne 11 Fakta om sygedagpenge 12 Sygedagpengeforløb 15 Eksempler 16 Mere information Grib mulighederne Jobcenter Slagelse kan hjælpe dig med at håndtere sygdom, så du hurtigere kan komme tilbage i arbejde. For at det kan lykkes, skal du kende dine muligheder og så tidligt som muligt i dit sygdomsforløb gøre en indsats for, at du kan fortsætte dit arbejdsliv. I Jobcenter Slagelse har vi vejledere, der er klar til at rådgive dig og din arbejdsgiver, hvis du bliver ramt af sygdom. Denne pjece giver et overblik over, hvordan du og din arbejdsgiver kan tackle dit sygdomsforløb og hvilken støtte, du kan få fra jobcentret. Udgiver: Jobcenter Slagelse Ans. redaktion: Jobcenter Slagelse Tekst og design: wanek-myrner.dk

3 Slagelse Kan man virkelig arbejde, når man er syg? Undersøgelser har i de senere år vist, at der ikke behøver at være en modsætning mellem sygdom og arbejde. Fx kan arbejde have en positiv effekt ved fx muskel- og skeletproblemer, og også personer med psykiske problemer som stress og depression kan have gavn af at fortsætte med at arbejde, hvis der tages tilstrækkelig hensyn til sygdommen. Jo kortere sygefravær, jo lettere er det at komme tilbage i arbejde, og derfor skal der sættes tidligt ind. 1 ud af 5 sygemeldte kommer aldrig tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de har været sygemeldte i 1 år. Vi håber, at du vil bruge informationerne aktivt og er altid klar med råd, vejledning og konkret støtte, der kan hjælpe dig igennem din sygdom uden at miste jobbet. Med venlig hilsen Jobcenter Slagelse 3

4 R o l l e r o g a n s va r s f o r d e l i n g Din egen rolle Hvis du bliver syg, kan du få hjælp både fra professionelle og fra mennesker, som står dig nær. Opbakning og moralsk støtte er også behandling af sygdom. I det følgende beskrives hvordan du selv og dine omgivelser bedst kan hjælpe. Find nyt billede Gør sygdom til et fælles ansvar At være syg behøver ikke betyde, at du er sengeliggende eller sygemeldt, indtil du er 100% frisk. Hvis du bliver syg, er det tværtimod en god ide, at du holder en aktiv kontakt til din arbejdsplads og lader din nærmeste leder, tillidsmand og kolleger tage del i dit sygdomsforløb. Din fagforening, læge, eller a-kasse kan også hjælpe afhængig af situationen. Det vigtigste er, at du lader andre hjælpe dig tilbage i arbejde og ikke ser din sygdom som en privat sag, som kun du kan løse. Det gør, at du hurtigere kan vende tilbage til jobbet. Til dig, der er syg, men ikke har et arbejde, gælder samme råd. Lad din fagforening eller a-kasse tage del i at hjælpe dig ud af din sygdom og ind på arbejdsmarkedet. I Jobcenter Slagelse vil vi hjælpe dig med at beholde kontakten til arbejdsmarkedet og med at finde et arbejde, der passer til dine ressourcer. Hvis du modtager sygedagpenge eller din arbejdsgiver modtager refusion fra kommunen, er du forpligtet til at gøre en aktiv indsats for, at du hurtigst muligt kommer i job igen. Du skal samarbejde med Jobcenter Slagelse, din arbejdsplads og din læge om afklaring af din sygdom. Det er vigtigt at tage imod den hjælp, du bliver tilbudt, og det er en god ide at reagere tidligt i dit sygeforløb og tale åbent med alle parter om tingene. 4

5 Slagelse Jobcenter Slagelses rolle Det er Jobcenter Slagelses opgave ifølge sygedagpengeloven at følge op på din sygdom i samarbejde med dig. Derfor tager beskæftigelsesmedarbejderen fra Jobcenter Slagelse initiativ til møder med dig. Det første møde afholdes senest 8 uger efter din første sygedag, og hvis du er i job, tager vi også en dialog med din arbejdsgiver om dine muligheder for at vende helt eller delvist tilbage til arbejdet. Find nyt billede Det er også i Jobcenter Slagelse, at du præsenteres for de muligheder, aktiviteter og støtteordninger, som vi stiller til rådighed for dig. Jobcenter Slagelse kan også tilbyde vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud som hjælp til at komme tilbage i arbejde. 5

6 Din arbejdsplads rolle Ved at holde kontakten til dig, når du er syg, kan din arbejdsplads hjælpe til, at du undgår en langtidssygemelding eller helt mister kontakten til arbejdsmarkedet. Hvis din arbejdsplads har udarbejdet en fraværspolitik, kan du læse, hvordan din virksomhed håndterer sygefravær. Du kan selv hjælpe til at bevare en god kontakt til din arbejdsplads ved at tage på besøg, så snart det er muligt. Bed evt. om at få tilsendt nyhedsbreve eller personaleblade og deltag så vidt muligt i sociale aktiviteter eller fællesmøder. Drøft også med din arbejdsgiver, om du evt. kan arbejde blot nogle timer om ugen for at fastholde dine kompetencer. Det kan også være en god ide at få afklaret, hvad der sker med dine arbejdsopgaver, mens du er væk, så du ikke bekymrer dig om, hvorvidt de bliver løst eller ej. 4 ugers sygefraværssamtale Din arbejdsgiver har pligt til at indkalde dig til en sygefraværssamtale senest 4 uger fra din første fraværsdag. Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til arbejdet, samt fokusere på, hvad virksomheden kan gøre for at bakke op. I forlængelse af samtalen kan I efter behov udarbejde en fastholdelsesplan og/eller indhente en mulighedserklæring med en lægelig vurdering af sygdommens betydning for udførelsen af dine konkrete arbejdsfunktioner (se senere). Langvarig sygdom - læg en fastholdelsesplan Hvis du ikke forventer at vende tilbage inden for 8 uger fra første sygedag, kan du når som helst i sygeforløbet anmode om, at du sammen med din arbejdsgiver udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan. Fastholdelsesplan har som mål, at du hurtigere kan vende tilbage til jobbet. Planen kan fokusere på redskaber, opgaver og arbejdstid og tage højde for, hvad der skal ske på det kollegiale niveau. Hvor meget opmærksomhed ønsker du eksempelvis omkring din situation og hvordan skal kollegerne inddrages? Faste aftaler sikrer opfølgning på din situation og kan være en stor hjælp til at fastholde dig i arbejdet på sigt. Har du og arbejdsgiver lavet en fastholdelsesplan, skal du medbringe den til samtale i jobcentret, så den kan indgå i jobcentrets sagsbehandling. 6

7 Slagelse Din læges rolle Dit faglige og personlige netværk Det er hos din læge, at du først bliver undersøgt og får en sygemelding. Hvis sygdommen strækker sig over længere tid, vil Jobcenter Slagelse i forbindelse med din sygedagpengesag henvende sig til din læge for at få oplysninger om diagnosen, sygdommens varighed og dens betydning for din arbejdsevne. Oplysningerne giver Jobcenter Slagelse viden om, hvilken funktionsevne du har og hvilke støtteordninger, du evt. har brug for, så du kan komme tilbage i arbejde. Andre behandlere, som fx fysioterapeuter, kiropraktorer eller psykiatere, kan også inddrages, så dine arbejdsmuligheder beskrives bedst muligt. Brug mulighedserklæringen Du kan udfylde en såkaldt mulighedserklæring sammen med din arbejdsgiver. Mulighedserklæringen erstatter den gamle lægeerklæring om uarbejdsdygtighed og er specielt nyttig, hvis der er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner du kan varetage under din sygdom. Når du har udfyldt mulighedserklæringen sammen med din arbejdsgiver, gennemgår du erklæringen med din læge, som vurderer, om dine arbejdsforhold er forsvarlige i forhold til dit helbred eller om helt eller delvist fravær på grund af sygdom fra arbejdet tilrådes. Din læge kan også anføre, om der er behov for, at arbejdet bliver tilpasset yderligere og give et skøn over den periode, hvor arbejdet skal tilpasses, eller hvor du bør være sygemeldt. Tag gerne mulighedserklæringen med til samtaler i jobcentret. Du kan også trække på personerne omkring dig. Din tillidsmand eller faglige organisation kan rådgive dig og fx deltage i møder med din arbejdsplads. Sygdom belaster ikke kun arbejdslivet, men i lige så høj grad dine ressourcer i fritiden. Derfor kan det være en god ide, mens du er syg, at spørge dit netværk om støtte og aflastning i forhold til opgaver, hjemme og i fritiden. Det kan også være, at du åbent skal fortælle dit netværk, at der er aktiviteter, du må vælge fra i en periode, indtil du er frisk igen. 7

8 B r u g s t ø t t e m u l i g h e d e r n e Rundbordssamtale Delvis syge-/raskmelding Jobcenter Slagelse tilbyder følgende aktiviteter og støtteordninger, der kan fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af sygdom eller gradvist hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet. En hjælp til at fastholde dit arbejde trods sygdom Rundbordssamtalen er en hjælp til så tidligt som muligt og gerne inden en sygemelding at afdække hvilken betydning, din sygdom har for dit konkrete arbejde. Du mødes med fx tillidsrepræsentant, faglig konsulent, beskæftigelsesmedarbejder fra Jobcenter Slagelse, arbejdsgiver og egen læge for at skabe holdbare løsninger, der kan fastholde dig i virksomheden eller på arbejdsmarkedet i øvrigt. Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale. Den forløber typisk sådan, at du beskriver din situation, hvorefter der på baggrund af fagpersonernes uddybende spørgsmål og forslag lægges en konkret handlingsplan for din arbejdssituation. Hvis du kan arbejde på trods af sygdom eller gradvist kan vende tilbage til arbejdet. Du behøver ikke vælge mellem at være på arbejde eller være sygemeldt. Du kan nøjes med at være væk fra dit arbejde nogle timer om ugen. Det forbedrer dine muligheder for at fastholde dit arbejde, da din arbejdsgiver får økonomisk kompensation for dine fraværstimer. Delvis sygemelding bruges, hvis du i en periode ikke kan arbejde på fuld tid på grund af sygdom eller behandling. Delvis raskmelding bruges, hvis du efter en sygeperiode kan arbejde igen, men ikke på fuld tid. Det ugentlige fravær på grund af sygdommen skal være mindst fire timer, og perioden er begrænset med gradvis optrapning af arbejdstiden. 8

9 Slagelse Uddannelse og aktive tilbud Særlige redskaber/indretning 56 aftale Opnå nye eller fasthold nuværende kompetencer Du kan måske undgå en sygemelding ved at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at tage en efteruddannelse i en periode, hvor du fx på grund af rygproblemer ikke må foretage tunge løft. Din arbejdsgiver kan give dig fuld løn i perioden og modtage refusion via ordningerne SVU eller VEU, mens du er under uddannelse. På denne måde kan du opnå et kompetenceløft, mens du er syg. For at du kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, kan jobcentret give dig et aktivt tilbud i form af fx vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Jobcentret kan også foreslå, at du får afklaret din arbejdsevne i en anden jobfunktion. Hvis du har brug for hjælpemidler eller særlig indretning for at klare arbejdet Hvis din sygdom betyder, at du har svært ved at klare dit arbejde, kan du få støtte til hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen, så du kan blive i din jobfunktion. Hjælpen skal kompensere for din begrænsning i arbejdsevnen, som kan være af fysisk, psykisk eller social karakter. Hvis du allerede er sygemeldt, kan hjælpemidler og ændret indretning af arbejdspladsen være med til at få dig hurtigere tilbage i arbejde. Din beskæftigelsesmedarbejder kan rådgive dig og din arbejdsgiver om, hvilke hjælpemidler m.v., du har brug for. Hvis du har øget fravær på grund af sygdom Hvis du får øget fravær på grund af kronisk eller langvarig sygdom, kan du med jobcentrets godkendelse indgå en 56 aftale. Det er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du beholder dit job, selvom du har øget fravær på grund af en langvarig lidelse. Aftalen kan også gælde fravær, der skyldes genoptræning eller efterbehandling. En 56 aftale giver dagpengerefusion til din arbejdsgiver fra din første fraværsdag og mindsker dermed din risiko for at blive opsagt. En 56 aftale forudsætter, at du forud har haft mindst 10 fraværsdage inden for det sidste år som følge af lidelsen. Husk at få aftalen fornyet, inden der er gået 2 år. Hvis du får nyt arbejde, skal I søge godkendelse af en ny 56 aftale. Blanketten dp 211 findes på 9

10 Mentorordning Løntilskud Personlig assistance Hvis du har brug for ekstra oplæring eller støtte til dit arbejde Jobcenter Slagelse kan yde støtte til, at du kan få bevilget en mentor. Ved mentor forstås en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sørger for introduktion og oplæring af dig i et omfang, der rækker ud over arbejdspladsens normale forpligtelser til introduktion og oplæring. Mentorordningen kan bl.a. anvendes sammen med en delvis raskmelding, løntilskud, virksomhedspraktik eller ved fleksjob. Hvis du kan opkvalificeres til et andet arbejdsområde eller bevare dine kompetencer Du kan som ledig sygedagpengemodtager ved raskmelding muligvis være berettiget til et løntilskudsjob for at fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet og udvikle dine kompetencer. Hvis du har nedsat arbejdsevne og ikke umiddelbart kan påtage dig arbejde inden for dit nuværende arbejdsområde, kan Jobcenter Slagelse muligvis via et løntilskudsjob tilbyde opkvalificering til en anden jobfunktion. Hvis du har brug for personlig støtte til specielle arbejdsopgaver Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om støtte til en personlig assistent. Personlig assistance kan gives til ansatte både i ordinær beskæftigelse og i fleksjob. En personlig assistent hjælper med konkrete og praktiske opgaver, men må ikke overtage egentlige arbejdsfunktioner, så han eller hun kommer til at virke som vikar eller medhjælp. Personlig assistance kan også bevilges til selvstændige erhvervsdrivende. 10

11 Fa k ta O m s y g e d a g p e n g e Slagelse Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, der udbetales til dig, der er uarbejdsdygtig på grund af sygdom og samtidig opfylder mindst én af disse fem betingelser: Du får ikke fuld løn under sygdom og i de sidste 8 uger før sygefraværet har du arbejdet mindst 74 timer hos arbejdsgiveren Du har arbejdet de sidste 13 uger før sygefraværet i mindst 120 timer Du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse Du har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder indenfor den sidste måned Du er elev i lønnet praktik Når du får udbetalt sygedagpenge eller får løn under sygdom, er du forpligtet til at samarbejde med Jobcenter Slagelse om, at du hurtigst muligt kan vende tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis du ikke samarbejder, mister du retten til sygedagpenge. Se den aktuelle sygedagpengesats på under regler og satser. 11

12 S y g e d a g p e n g e f o r l ø b Sygemelding Oplysningsskema På de følgende sider ser du, hvordan et sygedagpengeforløb normalt foregår og hvilke rettigheder og pligter, der følger med. Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg de rigtige steder og overholde bestemte tidsfrister: er du i job, skal du sygemelde dig hos din arbejdsgiver på 1. fraværsdag. Hvis du er syg mere end 21 dage, har din arbejdsgiver ret til at søge refusion fra Slagelse Kommune. Når Jobcenter Slagelse har modtaget din sygemelding (enten fra a-kassen eller din arbejdsgiver), sender Rådgivnings- og udbetalingskontoret et oplysningsskema til dig. Oplysningsskemaet indeholder spørgsmål om din sygdom, om du har søgt læge, din uddannelsesbaggrund og din arbejdsplads. 12 Nb! Fra 2011 ændres måden at anmelde sygefravær på. Fra 1. januar 2011 kan du læse om ændringerne på er du ledig og modtager understøttelse fra din a-kasse, skal du sygemelde dig hos din a-kasse, der udleverer sygedagpengeskemaet, som du skal sende til Rådgivningsog udbetalingskontoret, Gørtlergade 4 på 1. fraværsdag. er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du sygemelde dig på Rådgivnings- og udbetalingskontoret, Gørtlergade 4 senest 1 uge efter 1. fraværsdag, ved at udfylde og sende blanketten, som du kan finde på fx Blanketten hedder dp 200 C. Du skal sende skemaet tilbage til Rådgivnings- og udbetalingskontoret, Gørtlergade 4, senest 7 dage efter, du har modtaget det, ellers kan kommunen stoppe udbetalingen af dine sygedagpenge eller stoppe refusionen til din arbejdsgiver. I sidstnævnte tilfælde har din arbejdsgiver ret til at modregne et eventuelt tab i din løn. Den mest anvendte måde at anmelde sygefravær på er, at din arbejdsgiver eller a-kasse benytter sig af elektronisk anmeldelse.

13 Slagelse Jobcentret følger dig, når du er sygemeldt Opfølgningsplan Hvis du modtager sygedagpenge eller hvis din arbejdsgiver modtager refusion under din sygdom, vil en beskæftigelsesmedarbejder løbende følge op på din sygdom via samtaler med dig og indhentning af oplysninger. Ved opfølgningssamtalerne vurderer beskæftigelsesmedarbejderen dit sygdomsforløb og din arbejdsevne. Du indkaldes til en opfølgningssamtale senest 8 uger efter første fraværsdag og dernæst hver 4. uge eller 3. måned. I forbindelse med første samtale vil beskæftigelsesmedarbejderen tage kontakt til din arbejdsgiver for at høre, om du kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet. Beskæftigelsesmedarbejderen skal vurdere din uarbejdsdygtighed. Du skal være opmærksom på, at beskæftigelsesmedarbejderen senest efter 3 måneder skal vurdere din arbejdsevne i forhold til hele arbejdsmarkedet og ikke kun i forhold til det job, du nu er sygemeldt fra. Beskæftigelsesmedarbejderen vil vurdere, om du kan deltage i et aktivt tilbud for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Et aktivt tilbud kan være vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik. Du har pligt til at deltage i et tilbud, hvis det er foreneligt med dit helbred og behandlingsforløb. Under forløbet udarbejdes en ressourceprofil af dig. Profilen udarbejdes sammen med din beskæftigelsesmedarbejder og beskriver og vurderer din arbejdsevne, dine ressourcer og dine udviklingsmuligheder i forhold til at komme tilbage i arbejde eller blive aktiv jobsøgende igen. Ved den første samtale i jobcentret udarbejder beskæftigelsesmedarbejderen en opfølgningsplan, der beskriver din udvikling frem mod en afklaring og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Opfølgningsplanen indeholder også de aftaler og tidsfrister, som du og Jobcenter Slagelse skal overholde. Opfølgningsplanen er den røde tråd i dit sygdomsforløb og dens indhold opdateres ved hver samtale. 13

14 Hvor længe kan du få sygedagpenge? Raskmelding Klager Sygedagpengeloven sætter en begrænsning på, hvor længe et sygedagpengeforløb må vare. Udbetalingen af sygedagpenge stopper som hovedregel, når der er udbetalt sygedagpenge i 52 uger i de forudgående 18 måneder. Der kan dog være mulighed for forlængelse. Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke er rask, selv om sygedagpengene stopper, kan det eneste forsørgelsesgrundlag, du kan søge om, være kontanthjælp. Kontanthjælpsydelsen er afhængig af formue og husstandsindkomst, hvorfor du måske ikke er berettiget til ydelsen. Når din sygdom ikke længere afholder dig fra at arbejde, skal du raskmelde dig til Jobcenter Slagelse. Der er også mulighed for at genoptage arbejdet delvist, hvis du ikke har genvundet arbejdsevnen fuldt ud. Jobcenter Slagelse vurderer løbende, om du fortsat er berettiget til sygedagpenge. Du har mulighed for at klage over afgørelse i din sag. Din eventuelle klage skal være modtaget senest 4 uger efter, at du har modtaget en afgørelse. Det er en god ide at kontakte Jobcenter Slagelse inden din eventuelle klage. Jobcenter Slagelse kan fortælle om reglerne, samt forklare og uddybe begrundelsen for afgørelsen i din sag. Du vil også kunne få råd om, hvilke oplysninger, der kan understøtte din eventuelle klage. 14

15 U d a f s t r e s s Lone er folkeskolelærer og var sygemeldt en længere periode af stress. Lone fik gennem sin beskæftigelsesmedarbejder et kursus i, hvordan hun håndterer stress, og hun har det meget bedre nu. Lone ønskede ikke at vende tilbage til arbejdet som folkeskolelærer, og derfor mødtes beskæftigelsesmedarbejderen med Lones a-kasse for at finde andre løsningsmuligheder. A-kasserepræsentanten fortalte, at der indimellem oprettes støttelærerstillinger på enkelte børn, uden at det indebærer klasse-undervisning. Lone syntes, det lød spændende og søgte derfor med a-kassens hjælp forskellige stillinger. Efter en måned fik Lone et støttelærerjob for en blind dreng på en mindre skole. Jobbet var på 32 timer ugentligt, hvilket svarede fint til, hvad hun aktuelt kunne klare. Skolen var glad for at få en erfaren lærer ansat i stillingen, og Lone var glad for at kunne fortsætte som lærer uden at frygte at få stress igen. gode eksempler Slagelse N y c h a n c e på s i t g a m l e a r b e j d e Per, der er 37 år og ansat i Vej og Park i Slagelse Kommune, fik et brud på højre arm og måtte sygemelde sig fra sit arbejde. Ved en opfølgningssamtale med Jobcenter Slagelse fortalte Per, at han var ved at være på højkant igen. Per og beskæftigelsesmedarbejderen aftalte, at han skulle delvis raskmeldes i to måneder, så han kunne genoptage sit arbejde på nedsat tid, samtidig med at han fik genoptræning. Per, hans arbejdsgiver og en fysioterapeut fra Slagelse Kommune holdt en rundbordssamtale om, hvilke opgaver Per kunne klare. Fysioterapeuten gik rundt med Per på arbejdspladsen for at se Per udføre sine opgaver og hvilke redskaber han bruger. Det førte til, at Per og hans arbejdsgiver valgte en række opgaver, Per straks kunne løse og nogle opgaver, han ikke skulle påtage sig, før armen var helt i orden. Efter 2 måneder på nedsat tid, var Per klar til at genoptage sit arbejde i fuldt omfang. I dag er både Per og hans kollegaer mere bevidste om betydningen af arbejdsstillinger, arbejdsredskaber og planlægning af arbejdet. Historierne om Lone og Per skal illustrere støtte- og handlemuligheder i forbindelse med sygdom. Forløb og navne er opdigtede. 15

16 Få mere information I Jobcenter Slagelse kan du få mere information om sygedagpengeforløb, samt de muligheder og støtteordninger, jobcentret kan tilbyde dig. w a n e k - m y r n e r. d k Du kan også læse mere på internettet: (Arbejdstilsynet) (Beskæftigelsesministeriet) (Her kan du også finde ansøgningsblanket til 56 aftale mv.) Slagelse Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59 A 4200 Slagelse Tlf.: Åbningstider: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Direkte henvendelse til beskæftigelsesmedarbejdere dagligt mellem

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær

Fra fravær til nærvær - en vejledning i håndtering af ansatte med hyppigt/stort fravær Notat Afdeling/enhed: Personaleadministrationen, Odense Oprettelsesdato: 24-aug-2009 Udarbejdet af: THS Journalnummer: - Dokumentnavn: 125196.Vejledning til Sygefraværspolitik-marts 2010.docx Fra fravær

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Program 08.00 08.30 Introduktion Præsentation af underviser og deltagere Præsentation af program AMU formål og mål Forventningsafstemning 08.30 09.15 Lovgivning

Læs mere

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Lone Christiansen, Aalborg Handelsskole Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Læs mere

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde.

Omsorgspolitik. Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Omsorgspolitik Med denne omsorgspolitik vil vi i Stevns Kommune søge at skabe en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og omsorg er i højsæde. Politikken er vedtaget i Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED En partnerskabsaftale er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Arbejdsmarkedsafdelingen aftaler

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013

Sygdom og fastholdelse. TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-kursus 1A September 2013 Sygdom og fastholdelse TR-modul 1A Side 2 Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Vejledning. ved. sygefravær.

Vejledning. ved. sygefravær. Vejledning ved sygefravær. Fjordkredsens rådgivning og bistand til medlemmer i forbindelse med sygedagpengeopfølgning, revalidering, beskæftigelse på særlige vilkår, offentlig social pension m.v. samt

Læs mere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere Dialog med jobcentret Fastholdelse af medarbejdere Introduktion Delvis uarbejdsdygtig Denne guide er udarbejdet til dig, som har ansvaret for medarbejdere som af fysiske og/eller psykiske grunde har svært

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering 08-0816 - JEHØ 13.05.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering SFI har evalueret effekter af ændringer i sygedagpengeloven

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag

Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Trepartsaftalen nye regler på sygefraværsområdet v/ kontorchef Marianne Sumborg Indsatsen for fastholdelse styrkes Trepartsaftalen udmøntet i lovforslag 1 De

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Hvordan kan virksomheden bruge jobcentret ved langvarigt sygefravær. Børssalen 10. maj 2016

Hvordan kan virksomheden bruge jobcentret ved langvarigt sygefravær. Børssalen 10. maj 2016 Hvordan kan virksomheden bruge jobcentret ved langvarigt sygefravær Børssalen 10. maj 2016 Sygedagpengereformen - Sygedagpengereformen trådte i kraft 1. juli 2014 og var et bredt forlig ml. regeringspartierne

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Nye sygedagpengeregler

Nye sygedagpengeregler Nye sygedagpengeregler 23. sep. 09 Nye sygedagpengeregler Hvad betyder de for min virksomhed? Nye regler - hvorfor En del af regeringens treparts aftale om sygefravær En tidlig indsats øger syges chance

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver. Jobcenter Thisted

Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver. Jobcenter Thisted Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver Jobcenter Thisted Hvilke muligheder har jeg som kommunal arbejdsgiver, hvis jeg har en medarbejder, der bliver sygemeldt? LINDA MØLLER LARSEN

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

6.6 Opfølgning på sygdom

6.6 Opfølgning på sygdom HR Jura Forlaget Andersen 6.6 Opfølgning på sygdom Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående opfølgning på sygdom - har følgende indhold: 1.

Læs mere

Århus Kommunes minimumsstandarder for sygefraværshåndtering

Århus Kommunes minimumsstandarder for sygefraværshåndtering Århus Kommunes minimumsstandarder for sygefraværshåndtering Retningslinier for sygefraværsindsatsen april 2010 1 Indholdsfortegnelse Retningslinier for sygefraværsindsatsen... 3 Indledning... 3 Hvad er

Læs mere

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest Graviditet og arbejdsmiljø Revideret februar 2016 Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest 4. udgave Redigering: Socialrådgiver Hugo Knudsen

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3.

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3. Evaluering Job & Helbred 1. februar 2011 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 1.b Projektperiode: Starttidspunkt 15.3.2010 Sluttidspunkt 30.11.2010 Evaluering

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere